ایالات متحدهٔ آمریکا

Perzsa

Földrajzi név

ایالات متحدهٔ آمریکا

  1. Amerikai Egyesült Államok