شنا کردن

Perzsa

Ige

شنا کردن (šenâ kardan)

  1. úszik