فرمودن

Perzsa

Ige

فرمودن (farmudan) (present stem فرما(farmâ))

  1. parancsol