گم کردن

Perzsa

Ige

Dari perzsa گم کردن
Iráni perzsa
Tádzsik гум кардан (gum kardan)

گم کردن (gom kardan)

  1. elveszít