સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા

Gudzsaráti

Földrajzi név

સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા

(sanyukat rājya amērikā)
  1. Amerikai Egyesült Államok