ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்

Tamil

ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் (aikkiya amerikka nāṭukaḷ)


Földrajzi név

ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள்

(amerikka aikkiya nāṭu)
  1. Amerikai Egyesült Államok