శుక్రవారము

Telugu

Főnév

శుక్రవారము

  1. péntek