ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ

Kannada

Földrajzi név

ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ

(amērik sanyukta sansthān)
  1. Amerikai Egyesült Államok