വിക്കിപീടിയ

Malajálam

Főnév

വിക്കിപീടിയ (vikkipīṭiya)

  1. wikipédia