ඇහුම්කන් දෙනවා

Szingaléz

Ige

ඇහුම්කන් දෙනවා

  1. hallgat