အာယုဗ္ဗေဒ

Burmai

Főnév

အာယုဗ္ဗေဒ

(a joú beída.)
  1. orvostudomány