គណិតវិទ្យា

Khmer

Főnév

គណិតវិទ្យា

  1. matematika