ថ្ងៃពុធ

Khmer

Főnév

ថ្ងៃពុធ

(tngai bpŭt)
  1. szerda