ថ្ងៃសុក្រ

Khmer

Főnév

ថ្ងៃសុក្រ

(tngai sok)
  1. péntek