បារាំង

Khmer

Földrajzi név

បារាំង

(baarang)
  1. Franciaország