រាជធានី

Khmer

Főnév

រាជធានី (rīichtīənī)

  1. főváros