សហរដ្ឋអាមេរិក

Khmer

Földrajzi név

សហរដ្ឋអាមេរិក

(sahā rōŭt āmērik)
  1. Amerikai Egyesült Államok