អឺរ៉ុប

Khmer

Földrajzi név

អឺរ៉ុប

(əɨrop)
  1. Európa