Kifejezés

下半身

下半身(かはんしん) (kahanshin, )
  1. alsótest