Japán

Kifejezés

博士課程

博士課程(はくしかてい) (hakushikatei, )
  1. doktori kurzus