Japán

Főnév

士官学校

士官学校(しかんがっこう) (shikangakkō, )
  1. katonai főiskola