Főnév

大乗仏教

大乗仏教(だいじょうぶっきょう) (daijōbukkyō, )
  1. mahájána (buddhizmus)