Japán

Kifejezés

死亡診断書

死亡診断書(しんぼうしんだんしょ) (shinbōshindansho, )
  1. halotti bizonyítvány