Ige

見込む

見込(みこ) (mikomu, )
  1. bizakodik (elvár)