Függelék:Szószedet

(Appendix:Glossary szócikkből átirányítva)

Nyelvészeti kifejezések gyűjteményeSzerkesztés

colloquial
bizalmas
inflection
ragozás
inflected
ragozott
initialism
mozaikszó
instrumental case
instrumentalis eset
instrumental
instrumentalis
irregular
rendhagyó
impersonal
személytelen
inanimate
élettelen
indefinite
határozatlan
locative
locativus
plurale tantum
csak többes számú alak
pluralia tantum
csak többes számú alakok
partitive
partitivus
sentence
mondat
singular
egyes szám
pronoun
névmás
partitive case
partitivus
neologism
neologizmus
preposition
előljárószó
undeclinable
nem ragozható
second person
második személy
second-person
második személyű
singulative
szingulatív
reflexive
visszaható
singular number
egyes szám
syllable
szótag
tense
igeidő
transitive
tárgyas
transitive verb
tárgyas ige
case
eset
antonym
antonima
diminutive
kicsinyítő
neuter
semlegesnemű
feminine
nőnemű
masculine
hímnemű
apocopate
rövidül
weak verb
gyenge ige
strong verb
erős ige
present tense
jelen idő
present
jelen
passive
passzív
past tense
múltidő
future perfect
befejezett jövő idő
future tense
jövő idő
proverb
közmondás
causative verb
műveltető ige
causative
műveltető
palindrome
palindrom (fordítva ugyanaz)
declension
főnévragozás, névszóragozás
transliteration
latin betűs átirat
imperative mood
felszólító mód
imperative
felszólító mód
vocative
vocativus, megszólító
onomatopoeia
hangutánzó
onomatopoeic
hangutánzó
obsolete
elavult
auxiliary verb
segédige
auxiliary
segédige
conjugation
igeragozás
collective noun
kollektív főnév
compound
összetett
subject
alany
velar
veláris
aspect
igeaspektus, igeszemlélet
perfective
befejezett
imperfective
folyamatos
third person
harmadik személy
third-person
harmadik személy
plural only
csak többes alakban
phrase
frázis, kifejezés
accusative
tárgyeset
lemma
lemma, szótári alak
lexeme
lexéma
slang
szleng
phoneme
fonéma
grammatical person
nyelvtani személy
noun
főnév
acronym
betűszó , mozaikszó
voiced
zöngés
stem
szótő
romanisation
romanizáció
romanization
romanizáció
root
gyök
dissimilation
hasonulás
1st person
első személy
2nd person
második személy
3rd person
harmadik személy
IPA
nemzetközi fonetikai ábécé
POS (part of speech)
szófaj
SAMPA
Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet (latin IPA)
accusative case
tárgyeset
comparable
fokozható
comparative
középfok
dative case
részes eset
dative
részes eset
indeclinable
nem ragozható
superlative
felsőfok
uncountable
megszámlálhatatlan
verb
ige
verbs
igék
vowel
magánhangzó
vulgar
vulgáris, közönséges
abbreviation
rövidítés
ablative case
ablativus
ablative
ablativus
adverb
határozószó
adjective
melléknév