FüggelékekKínai pinjin
A - B - C - D - E - F - G - H - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - W - X - Y - Z

Pinjin táblázat Kezdőbetűk Pinjin táblázat
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s
a
Végződés
i zhi chi shi ri zi ci si i a
Végződés
a a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha zha cha sha za ca sa a
o o bo po mo fo lo o
e e me de te ne le ge ke he zhe che she re ze ce se e
ê ê ê
ai ai bai pai mai dai tai nai lai gai kai hai zhai chai shai zai cai sai ai
ei ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei kei hei zhei shei zei cei sei ei
ao ao bao pao mao dao tao nao lao gao kao hao zhao chao shao rao zao cao sao ao
ou ou pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zhou chou shou rou zou cou sou ou
an an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zhan chan shan ran zan can san an
en en ben pen men fen den nen gen ken hen zhen chen shen ren zen cen sen en
ang ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zhang chang shang rang zang cang sang ang
eng eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zheng cheng sheng reng zeng ceng seng eng
ong dong tong nong long gong kong hong zhong chong rong zong cong song ong
er er er
i
Végződés
i yi bi pi mi di ti ni li ji qi xi i i
Végződés
ia ya pia dia nia lia jia qia xia ia
io yo io
ie ye bie pie mie die tie nie lie jie qie xie ie
iai yai iai
iao yao biao piao miao fiao diao tiao niao liao jiao qiao xiao iao
iu you miu diu niu liu kiu jiu qiu xiu iu
ian yan bian pian mian dian tian nian lian jian qian xian ian
in yin bin pin min nin lin jin qin xin in
iang yang biang diang niang liang jiang qiang xiang iang
ing ying bing ping ming ding ting ning ling jing qing xing ing
iong yong jiong qiong xiong iong
u
Végződés
u wu bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zhu chu shu ru zu cu su u u
Végződés
ua wa gua kua hua zhua chua shua rua ua
uo wo duo tuo nuo luo guo kuo huo zhuo chuo shuo ruo zuo cuo suo uo
uai wai guai kuai huai zhuai chuai shuai uai
ui wei dui tui gui kui hui zhui chui shui rui zui cui sui ui
uan wan duan tuan nuan luan guan kuan huan zhuan chuan shuan ruan zuan cuan suan uan
un wen dun tun nun lun gun kun hun zhun chun shun run zun cun sun un
uang wang duang guang kuang huang zhuang chuang shuang uang
ueng weng ueng
ü
Végződés
ü yu ju qu xu ü ü
Végződés
üe yue nüe lüe jue que xue üe
üan yuan lüan juan quan xuan üan
ün yun lün jun qun xun ün
Pinjin táblázat b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s Pinjin táblázat
Kezdőbetűk


: , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: ,

: , ,

da: , , , , ,

dāi: , , , , , , ,

dǎi: , , , , ,

dài: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 紿, 緿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dán:

dǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dāng: , , , , , , , , , , , , , , ,

dǎng: , , , , , , , , , , , , ,

dàng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dāo: , , , , , , , , , , ,

dáo:

dǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 翿, , , , , , ,

:

: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

de: , , , , ,

dēi:

děi: ,

dēn: ,

dèn:

dēng: , , , , , , , , , , , , ,

děng: , , ,

dèng: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 覿, , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

diǎ:

diān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dián:

diǎn: , , , , , , , , , , , , , , , ,

diàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 殿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

diāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

diǎo: 㹿, , , , , , , ,

diào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 調, , , , , , , , , , , ,

diē: ,

dié: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

diè: , ,

dīng: , , , , , , , , , , , , , ,

díng:

dǐng: , , 㴿, , 嵿, , , , , , , , , , , ,

dìng: , , , , , , 氿, , , , , , , , , , , , , , ,

diū: , , , ,

dōng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dǒng: , , , , , , , , , , ,

dòng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dōu: , , , , , , , , , ,

dǒu: , , , , , , , , , , ,

dòu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , ,

: , 㸿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

duān: , , , , , ,

duǎn:

duàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

duī: , , , , , , , , , , , ,

duǐ: ,

duì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dūn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

dún:

dǔn: , ,

dùn: 㬿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

duō: , , , , , , , , , ,

duó: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

duǒ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

duò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,