Vestur-Sahara

Izlandi

Földrajzi név

Vestur-Sahara

  1. Nyugat-Szahara