Wikiszótár:Szótárak és referenciaművek

(Wikiszótár:Szótárak és referencia művek szócikkből átirányítva)

Lásd:

Értelmező szótárak szerkesztés

 • Ittzés Nóra: A magyar nyelv nagyszótára, MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006–2031 (folyamatban; megjelent A–ez 2023-ig) Nyelvtudományi Kutatóközpont
 • Magyar értelmező kéziszótár. Főszerk. Pusztai Ferenc, szerk. Gerstner Károly et al. 3. átd. kiadás. Budapest: Akadémiai. 2006. ISBN 963-05-8416-6, ISBN 978-963-05-8416-6
 • Bárczi Géza: A magyar nyelv értelmező szótára I-VII. Szerk. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1959-1962. MEK Arcanum {{R:hu:ÉrtelmezőSzótárMEK}}
 • Czuczor Gergely, Fogarasi János: A magyar nyelv szótára, 1862-1874 Budapest ADT
 • Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára (Budapest, 1867) ADT
 • Juhász József: Magyar értelmező kéziszótár. Szerk. Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós. Budapest: Könyvmíves. 1972.
 • Magyar értelmező kéziszótár. Főszerk. Pusztai Ferenc, szerk. Gerstner Károly et al. 2. átd. kiadás. Budapest: Akadémiai. 2003. ISBN 963-05-7874-3 {{R:MÉK}}(?)
 • Sarkadi Zsolt: Szóról szóra. (A gyakran használt rövid szavak, toldalékok, írásjelek meghatározásai) 2001. ISBN 963 440 661 0
 • Sárközi Mátyás: Mit is jelent? Budapest: Osiris. 2005. ISBN 963-389-722-X
 • Vilma Eőry, Judit Bánki, Ágnes Bíró, Diána Szirmai: Értelmező szótár+ : értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok, 2. kiad, Tinta, Budapest, 2013, ISBN 9789637094712

Helyesírás szerkesztés

Etimológia szerkesztés

 • Gerstner Károly, Horváth-Papp Zita, Kacskovics-Reményi Andrea: Új magyar etimológiai szótár Nyelvtudományi Kutatóközpont {{R:hu:ueszweb}}
 • A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–IV. Főszerk. Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai. 1967–1984. ISBN 963-05-3770-2 Arcanum
 • Bárczi Géza: Magyar szófejtő szótár. 2. kiadás. Budapest: Trezor. 1994. ISBN 963-7685-41-3
 • Etimológiai szótár : Magyar szavak és toldalékok eredete. Főszerk. Zaicz Gábor. Budapest: Tinta. 2006. = A Magyar Nyelv Kézikönyvei, 12. ISBN 963-7094-01-6 {{ZaiczEtim}}
 • Benkő Loránd. Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen I–III.
 • Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I–II. 4. bőv., jav. kiadás. Budapest: Akadémiai. 1988. ISBN 963-05-4567-5
 • Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia; (hely nélkül): Eggenberger. 1894.
 • Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig: A legrégibb magyar nyelvemlékek rövid ismertetése. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1905. = A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, 1.
 • Tótfalusi István: Magyar etimológiai nagyszótár. Budapest: Arcanum Adatbázis. [2001]. = Arcanum DVD Könyvtár, 2. ISBN 9639374121 [2] {{R:hu:TotfalusiNagyEty 2001}}
 • Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond: Magyar nyelvtörténeti szótár I–III. (1890-1906) ADT
 • Gombocz Zoltán - Melich János: Magyar Etymologiai Szótár, 1-2. kötet. (Budapest, 1914-1944) ADT

Szinonimaszótár szerkesztés

 • O. Nagy Gábor, Pusztai Ferenc, Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár, Második, átdolgozott kiadás, 2010, Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 05 8727 3
 • Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Főszerk. Kiss Gábor. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 1998.
 • Tótfalusi István: Színes szinonimatár (1997) ADT

Idegen szavak szerkesztés

 • Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Második, átdolgozott kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 963 05 7875 1
 • Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára. Tótfalusi István. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2004.
 • Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára (A magyar nyelv kézikönyvtára 2., 2007) [3]

Szólások szerkesztés

 • Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára, ISBN 963 9372 83 8
 • Bárdosi Vilmos: Magyar szólástár, 2003, ISBN 963 7094 07 5
 • Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások (A magyar nyelv kézikönyvtára 3., 2009). [4]
 • Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete frazeológiai etimológiai szótár, Tinta, Budapest, 2015, ISBN 9789634090083

Lexikonok szerkesztés

 • Világirodalmi lexikon I–XIX. Főszerk. Király István, Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1970–1996. ISBN 963-05-0871-0
 • Magyar katolikus lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest: Szent István Társulat. 1993–2010.
 • Magyar életrajzi lexikon I–IV. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai. 1967–1994.
 • Akadémiai kislexikon I–II. Főszerk. Beck Mihály, Peschka Vilmos. Budapest: Akadémiai. 1989–1990. ISBN 963-05-5279-5
 • Brockhaus Riemann zenei lexikon I–III. Szerk. Carl Dahlhaus, Hans Heinrich Eggebrecht. Budapest: Zeneműkiadó. 1983–1985. ISBN 963-330-540-3
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.
 • Katonai lexikon. Főszerk. Damó László. Budapest: Zrínyi. 1985. ISBN 963-326-178-3
 • Közgazdasági kislexikon. Főszerk. Brüll Mária. 4. bőv. kiadás. Budapest: Kossuth. 1987. ISBN 978-963-09-3063-5
 • Magyar irodalmi lexikon I–III. Főszerk. Benedek Marcell. Budapest: Akadémiai. 1963–1965.
 • Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár I–III. Főszerk. Bakos Ferenc, Ruzsiczky Éva, Szávai János. Budapest: Akadémiai. 1991–1994. ISBN 963-05-5856-4
 • Magyar nagylexikon I–XIX. Főszerk. Bárány Lászlóné et al. Budapest: Akadémiai; (hely nélkül): Magyar Nagylexikon. 1993–2004. ISBN 963-05-6611-7
 • Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. Budapest. 1929. Magyar Zsidó Lexikon
 • Mitológiai enciklopédia I–II. Főszerk. Szergej Alekszandrovics Tokarjev. A magyar kiadást szerk. Hoppál Mihály. Budapest: Gondolat. 1988. ISBN 963-282-026-6
 • Művészeti lexikon I-II. Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. 3. kiad. Budapest: Akadémiai. 1981.
 • Révai nagy lexikona. Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság. 1911–1935.
 • Új magyar irodalmi lexikon I–III. Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6804-7
 • A világ nyelvei. Fodor István főszerk. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1999. ISBN 9630575973

A magyar nyelv kézikönyvtára szerkesztés

 • Laczkó Krisztina: Helyesírás, A Magyar Nyelv Kézikönyvtára 1., Osiris Kiadó, 2006, ISBN 9789633895412 [5]
 • Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára (A magyar nyelv kézikönyvtára 2., 2007) [6]
 • Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások (A magyar nyelv kézikönyvtára 3., 2009). [7]
 • Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan (A magyar nyelv kézikönyvtára 4., 2017) [8]

Szleng szerkesztés

 • Kövecses Zoltán, Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest, 2009.
 • Szabó Edina, A magyar börtönszleng szótára. Szlengkutatás 5. Debrecen, 2008. (232 lap)
 • Kis Tamás, A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. Szlengkutatás 6. Debrecen, 2008. (320 lap).
 • Vasné Tóth Kornélia (2010): Élő diáknyelv. (Két város, húsz év tükrében). Sopron, Novum Pocket. (129 lap).
 • Magyar szlengszótárak listája

Szaknyelv szerkesztés

 • A magyar stilisztika útja. Sajtó alá rendezte, a lexikont írta és a bibliográfiát összeállította Szathmári István. Budapest, 1961.
 • Dániel Ágnes: Szaknyelv vagy szakmai nyelvhasználat? Szakszöveg vagy szaktudományos szöveg? Magyar Nyelvőr, 106 (1982): 337–342.
 • Grétsy László: Szaknyelvi kalauz. Budapest, 1964.
 • Grétsy László: A szaknyelvek és a csoportnyelvek jelentősége napjainkban. In: A magyar nyelv rétegződése. (A magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusának előadásai). I–II. Szerk. Kiss Jenő és Szűts László. Budapest, 1988. 85–107.
 • Hajdú Mihály: A csoportnyelvekről. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 1. sz.). Budapest, 1980.
 • Brencsán János: Orvosi szótár : Idegen orvosi kifejezések magyarázata, 9. kiad., Terra, Budapest, 1981, ISBN 9789632050928
 • Gyürky Antal: Borászati szótár betűrendben, kellő magyarázattal ellátva. Pest: Emich. 1861.
 • Sztanó Imre: Számviteli fogalmak. Budapest: Perfekt. 2000. ISBN 963-394-412-0
 • Oroszi Sándor: Közgazdasági fogalomtár. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. 2005.
 • Pluhár Emese: Internet kisszótár. Budapest: Kossuth. 2005. ISBN 963-09-4717-X
 • Vass Ödön: Hajózási értelmező szótár hivatásos és kedvtelési hajósoknak, tengerészeknek. Budapest: Alapítvány a Hajósoktatásért. 2006. ISBN 963-229-194-8
 • Dercsényi Szilvia: Idegen szavak és kifejezések a könyvszakmában. Budapest: Hatágú Síp Alapítvány. 2005. ISBN 963-7615-45-8
 • Kálnási Árpád: Debreceni cívis szótár. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. 2005. ISBN 963-472-875-8

Nyelvészet szerkesztés

 • Fábián Zsuzsanna : Szótárírás a Kárpát-medencében : a magyar és szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótárai, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2017, Lexikográfiai füzetek, ISBN 9789634091226
 • Zsuzsanna Fábián, Éva Szöllősy, Csilla Bernáth: Szótár, lexikon, enciklopédia : kérdések és feladatok, Tinta, Budapest, 2015, ISBN 9789634090090

Gyakorisági szótárak szerkesztés

 • Füredi Mihály, Kelemen József: A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára (1965-1977), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, ISBN 9789630549394
 • Csirikné Czachesz Erzsébet, Csirik János : Újságnyelvi gyakorisági szótár, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 1986, ISBN 9789630178785
 • Nemes Zoltán: Szóstatisztika egymillió szótagot felölelő újságszövegek alapján. In: Az Egységes Magyar Gyorsírás Könyvtára 190. Szeged, 1941.
 • Nemes Zoltán: A magyar parlamenti nyelv leggyakoribb szavai. Szeged, Szeged Városi Nyomda és Kiadó Rt., 1933.
 • Temesi Viola: Az öt nyelv: magyar, angol, francia, német, spanyol leggyakoribb 6000 szava

Idegennyelvű szótárak szerkesztés

Afrikaans szerkesztés

Albán szerkesztés

 • Tamás Lajos: Albán-magyar szótár (Akadémiai Kiadó, 1953)
 • Vangjel Trifon Kasapi, Flatun Zaimaj: Magyar-albán szótár, Botime Vllamasi, Tirana, 2013, ISBN 9789995694432
 • Краткий албанско-русский словарь / Кочи Р. Д., Скенди Д. И. (сост.). — М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950.
 • fjalorthi.com {{R:sq:Fjalorthi}}

Amhara szerkesztés

Angol szerkesztés

 • Lázár A. Péter, Varga György: Angol-magyar egyetemes nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2021, ISBN 9789639936232
 • Országh László, Magay Tamás: Angol-magyar nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2021 ISBN 9789630587204
 • Magay Tamás: Angol-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2021
 • Magay Tamás, Kiss László: Magyar-angol kisszótár, Akadémiai, Budapest, 1999, Kisszótár sorozat, ISBN 9789630569439
 • Magay Tamás, Kiss László: Angol-magyar kisszótár, Akadémiai, Budapest, 1999, Kisszótár sorozat, ISBN 9789630569422
 • Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin: Angol-magyar, magyar-angol tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak, Grimm, Szeged, 2018, ISBN 9789632618920
 • Nagy György: Phrasal Verbs = Magyar-angol szótár : 2000 ige magyar és angol példamondattal, Tinta, Budapest, 2020, ISBN 9789634092575
 • В. Мюллер : Большой русско-английский словарь в новой редакции, Edition:3-e izd., Издательский дом "Рипол Классик", Moskva, 2010, ISBN 9785771701097

 • Véges István : Angol-magyar külkereskedelmi szótár, 5. kiadás, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1996, ISBN 9789632240114
 • Véges István, Kovács János: Magyar-angol külkereskedelmi szótár, 2. kiadás, Műszaki Fordító és Szolgáltató Rt., Budapest, 1996, ISBN 9789636221621
 • Tamás Magay, Barnabás Horváth : Angol-magyar orvosi szótár : 12000 angol orvosi szó és kifejezés magyar megfelelője, valamint latin tudományos neve, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2021, ISBN 9789634090878
 • Bajnóczi Beatrix, Kirsi Haavisto: Angol-magyar, magyar-angol gazdasági szótár, Edition:3., jav. kiad, Grimm, Szeged, 2011, ISBN 9789639954397
 • Ernő Nagy, János Klár, Lóránt Katona: Magyar - angol műszaki szótár, 6. kiad, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990, ISBN 9789630557085
 • Nagy Ernő, Klár János: Angol-magyar műszaki szótár, 6. kiad., Akadémiai, Budapest, 1983, ISBN 9789630532747
 • Véghelyi Péter, Csink Tamás: Angol-magyar orvosi szótár, 5. kiad, Terra, Budapest, 1991, ISBN 9789632052601
 • Véghelyi Péter, Csink Tamás: Magyar-angol orvosi szótár, 2. kiad, Terra, Budapest, 1986, ISBN 9789632051550
 • Dieter Hamblock, Dieter Wessels, Dezső Futász: Magyar - angol üzleti nagyszótár, 5. bőv. és átd. kiad, Tudex, Budapest, 2002, ISBN 9789638002242
 • Décsi Gyula Magay Tamás, Kiss László: Angol-magyar műszaki és tudományos szótár I-II., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993, ISBN 963-05-6480-7
 • Nagy Péter, Varga Jenő: Angol-magyar pénzügyi szótár, Akadémiai Kiadó, 2005, ISBN 9630582244
 • P. H. Collin: Angol–magyar jogi, kormányzati és politikai értelmező szótár. Budapest: Panem. 2006. ISBN 963-545-389-2
 • Csordás Norbert: Angol–magyar értelmező szótár. Budapest: CDN Kft. 2006. ISBN 963-229-732-6
 • Magyar–angol környezetvédelmi értelmező szótár. Szerk. Berka Andrásné, Kovács Terézia. Budapest: Akadémia. 2005. ISBN 963-05-8225-2

 • Takács Erika, Angol–amerikai szlengszótár. Budapest, 2002.
 • Gerencsén Ferenc szerk., Angol szleng szótár. Tárogató könyvek. Budapest, 2004.
 • Kövecses Zoltán, Angol–magyar szlengszótár. Debrecen, 2006.
 • Kövecses Zoltán, Magyar–angol szlengszótár. Debrecen, 2006.
 • Bart István: Amerikai kulturális szótár, 2. átd., bőv. kiad, Corvina, Budapest, 2017, ISBN 9789631364590
 • Bart István: Angol kulturális szótár, 3. átd., jav., bőv. kiad, Corvina, Budapest, 2018, ISBN 9789631365177

 • Ахманова, О. С.: Англо-русский и русско-английский словарь, 6-e izdanie, Media, Moskva, 2010, ISBN 9785957602958

 • TheFreeDictionary.com, Huntingdon Valley, Pa.: Farlex, Inc., 2003–2023.
 • Douglas Harper: Online Etymology Dictionary {{R:en:Online Etymology Dictionary}}
 • Merriam-Webster Online {{R:en:Merriam-Webster Online}}
 • Roget's Thesaurus, T. Y. Crowell Co., 1911. {{R:Roget 1911}}
 • Collins English Dictionary {{R:en:Collins English Dictionary}}
 • Cambridge Dictionary {{R:en:Cambridge}}
 • Webster’s Revised Unabridged Dictionary, Springfield, Mass.: G. & C. Merriam, 1913
 • The American Heritage Dictionary of the English Language, 5th edition, Boston, Mass.: Houghton Mifflin Harcourt, 2016, {{R:en:American Heritage Dictionary}}
 • The Cambridge English Dictionary, Cambridge: Cambridge University Press.
 • The Century Dictionary, New York, N.Y.: The Century Co., 1911, →OCLC.
 • OED Online ⁠, Oxford, Oxfordshire: Oxford University Press, launched 2000.
 • Longman Dictionary of Contemporary English, Longman.
 • Merriam-Webster Online Dictionary, Springfield, Mass.: Merriam-Webster, 1996–present.
 • Moby Thesaurus II, Grady Ward, 1996.
 • Dictionary.com Unabridged, Dictionary.com, LLC, 1995–present.
 • WordNet {{R:en:WordNet 2003}}

Arab szerkesztés

 • Dr. Abbas Youssef: Arab-magyar szótár, Pécs, 2005, ISBN 9789634608103
 • Dr. Abbas Youssef: Magyar-arab szótár, 2., átdolg. kiad, Budapest, 2006, ISBN 9789634409465
 • Fodor Sándor, Iványi Tamás, Juhász Ernő: Magyar-arab szótár, Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 1988, Keleti nyelvek kincsestára, 10, ISBN 9789630190237, ISBN 9630190230
 • Fodor Sándor: Arab-magyar szótár, KCST, Budapest, 1988, Keleti nyelvek kincsestára, ISBN 9789630190237
 • Boga István: Magyar-arab szótár, kézirat, Rabat, 2002-2003, Megjelent: Budapest: Kőrösi Csoma Társaság, 2002, Keleti Nyelvek Kincsestára
 • Wahid Ben Alaya, Michel Quitout, Pálovics Ede, Jean-Louis Goussé: Marokkói arab kapd elő, 2. kiadás, Assimil, Budapest, 2012, ISBN 9789638162328
 • Dobos Károly Dániel: Sém fiai - a sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története, Pázmány Egyetem, Szent István Társulat, Budapest, 2013, ISBN 9789632773179
 • Dévényi Kinga, Iványi Tamás: Indul a karaván : alapfokon arabul, Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 2006, Keleti nyelvek kincsestára, 35, ISBN 9789638378224
 • Dévényi Kinga, Iványi Tamás: Halad a karaván : középfokon arabul, Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 2002, Keleti nyelvek kincsestára, 23, ISBN 9789638378057
 • Dévényi Kinga, Iványi Tamás: Jobbról-balra arabul, 2., jav. kiadás, Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 1997, Keleti nyelvek kincsestára, 24, ISBN 9789638378040
 • Boga István: Arab nyelvkönyv : I-III, Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 2000, Keleti nyelvek kincsestára, 28, ISBN 9789638378132
 • Juhász Ernő, Yehia El-Karamany: Arab társalgás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986, ISBN 9789631784800

 • Harald Funk: Langenscheidt Universal-Wörterbuch Arabisch : arabisch-deutsch, deutsch-arabisch, 10. Aufl., Langenscheidt, Berlin, 2005, ISBN 9783468180606
 • Sabrina Cherubini: Langenscheidt, Universal-Wörterbuch Arabisch Arabisch-Deutsch, Deutsch-Arabisch, Langenscheidt, München, 2014, ISBN 9783468180620
 • Ahmed Mukhtar Omar : معجم اللغة العربية المعاصرة (Lexicon of the Modern Arabic Language), Alam Al-Kutub, Cairo, 2008, ISBN 977-232-626-4
 • Eckehard Schulz: A student grammar of modern standard Arabic, Cambridge University Press, New York, 2004, ISBN 9780521541596
 • Karin C. Ryding: A reference grammar of modern standard Arabic, Cambridge University Press, New York, 2005, ISBN 9780521771511
 • Rūḥī Balabakkī: Al-Mawrid : a modern Arabic-English dictionary, 16th ed., Dar El-Ilm LilMalayin, Beirut, Lebanon, 2002, ISBN 9780866855532
 • Elsaid M. Badawi, M. A. Abdel Haleem : Arabic-English dictionary of Qur'anic usage, Brill, Leiden, 2020, ISBN 9789004430822
 • Collins Arabic dictionary : essential edition, 2nd edition Collins, Glasgow, 2018, ISBN 9780008270681
 • N. S. Doniach: The Oxford English-Arabic dictionary of current usage, Clarendon Press, Oxford, 1972, ISBN 9780198643128
 • Nicholas Awde, K. Smith: Arabic practical dictionary, 2nd edition, Hippocrene Books, New York, 2022, ISBN 9780781814287
 • Tim Buckwalter, Dilworth B. Parkinson: A frequency dictionary of Arabic : core vocabulary for learners, Routledge, London, 2011, ISBN 9780203883280
 • Laila Familiar: A frequency dictionary of contemporary Arabic fiction : core vocabulary for learners and material developers, Routledge, Taylor & Francis Group, Abingdon, Oxon, 2021, ISBN 9781138590779
 • Wehr, Hans: A Dictionary of Modern Written Arabic, 4th edition, Ithaca, NY ISBN 0-87950-003-4 {{R:ar:Wehr-4}}
 • Arts, Tressy (2014) Oxford Arabic Dictionary‎, 2014 edition, Oxford: Oxford University Press, ISBN 9780199580330 {{R:ar:Oxford}}
 • Х. К. Баранов / H.K. Baranov: Большой арабско-русский словарь, 11-e издание, стереотипное, Живой язык, Moskva, 2006, ISBN 9785803303770 {{R:ar:Baranov}} {{R:ar:BARS}}
 • А. С., Юшманов / A. S. Jušmanov: Большой арабско-русский и русско-арабский словарь, Дом Славянской Книги, Moskva, 2011, ISBN 9785915031844
 • Hans Wehr, Lorenz Kropfitsch: Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart : Arabisch-Deutsch, 6. Auflage, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2020, ISBN 9783447114950
 • Nabil Osman, Abbas Amin: Deutsch-Arabisches Wörterbuch. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-447-10397-8 (Erstes modernes Großwörterbuch für die arabische Sprache seit Götz Schregle, 1974).
 • Götz Schregle: Deutsch-Arabisches Wörterbuch. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1974, ISBN 3-447-01623-X
 • Edward William Lane: An Arabic-English Lexicon, derived from the best and the most copious Eastern sources, Williams, London, 1863 {{R:ar:Lane}}
 • Steingass, Francis Joseph (1884), The Student's Arabic–English Dictionary‎[1], London: W.H. Allen {{R:ar:Steingass}}
 • Kazimirski, Albin de Biberstein (1860), Dictionnaire arabe-français contenant toutes les racines de la langue arabe, leurs dérivés, tant dans l’idiome vulgaire que dans l’idiome littéral, ainsi que les dialectes d’Alger et de Maroc, Paris: Maisonneuve et Cie {{R:ar:Kazimirski}}
 • Spiro, Socrates (1895) An Arabic-English Vocabulary of the Colloquial Arabic of Egypt, 1st edition, Cairo: Al-Mokattam Printing Office {{R:arz:Spiro-arz-en}}
 • Hinds, Martin; Badawi, El-Said (1986) A Dictionary of Egyptian Arabic‎, Beirut: Librairie du Liban {{R:arz:HindsBadawi}}
 • Behnstedt, Peter; Woidich, Manfred (2005) Arabische Dialektgeographie. Eine Einführung (Handbook of Oriental Studies – Handbuch der Orientalistik; 78) (in német), Leiden, The Netherlands: Brill, →DOI, ISBN 9789004141308
 • Behnstedt, Peter; Woidich, Manfred (2010) Wortatlas der arabischen Dialekte – Band I: Mensch, Natur, Fauna und Flora (Handbook of Oriental Studies – Handbuch der Orientalistik; 100) (in német), Leiden, The Netherlands: Brill, →DOI, ISBN 9789004215771
 • Behnstedt, Peter; Woidich, Manfred (2012) Wortatlas der arabischen Dialekte – Band II: Materielle Kultur (Handbook of Oriental Studies – Handbuch der Orientalistik; 100/II) (in német), Leiden, The Netherlands: Brill, →DOI, ISBN 9789004224674
 • Behnstedt, Peter; Woidich, Manfred (2014) Wortatlas der arabischen Dialekte – Band III: Verben, Adjektive, Zeit und Zahlen (Handbook of Oriental Studies – Handbuch der Orientalistik; 100/III) (in német), Leiden, The Netherlands: Brill, →DOI, ISBN 9789004248564
 • Behnstedt, Peter; Woidich, Manfred (2021) Wortatlas der arabischen Dialekte – Band IV: Funktionswörter, Adverbien, Phraseologisches: eine Auswahl (Handbook of Oriental Studies – Handbuch der Orientalistik; 100/IV) (in német), Leiden, The Netherlands: Brill, →DOI, ISBN 9789004462656
 • John Mace: Arabic Verbs, Hippocrene Books, New York, 2007, ISBN 9780781812290
 • Stephan Guth, Etymological Dictionary of Arabic, University of Oslo, Bibliotheca Polyglotta {{R:ar:Etymological Dictionary of Arabic}}
 • Эль-Массарани, М.; Сегаль, В. С. (1978), Арабско-русский словарь сирийского диалекта [Arabic–Russian Dictionary of the Dialect Spoken in Syria], Moscow: Russkij jazyk
 • C. H. M. Versteegh: Encyclopedia of arabic language and linguistics, Brill, Leiden, 2006, ISBN 9789004144736
 • https://www.almaany.com/home.php?language=english
 • Lisân_al-Arab

 • Abboud, Peter F.–Ernest Nasseph McCarus (eds.) 1983. Elementary modern standard Arabic, vols. 1-2. 2. ed. Cambridge–New York, Cambridge University Press.
 • Abboud, Peter 2002. Intermediate modern standard Arabic. Rev. ed. Ann Arbor, Mich., Center for Middle Eastern and North African Studies, University of Michigan.
 • Abdel-Massih, Ernest T. An introduction to Egyptian Arabic. Ann Arbor, Center for Near Eastern and North African Studies, The University of Michigan.
 • Ambros, Arne A. 1969. Einführung in die moderne arabische Schriftsprache. München, Max Hueber Verlag.
 • cArabiyya 1960. In Encyclopaedia of Islam. Vol. 1. New ed. Leiden, Brill–London, Luzac, 561b–583a. p.
 • Baalbaki, Munir 2005. Al-Mawrid: a modern English-Arabic dictionary. Beirut, Dar El-Ilm Lilmalayin.
 • Baalbaki, Rohi 1993. Al-Mawrid. A modern Arabic-English dictionary. Fifth ed. Beirut, Dar El-Ilm Lilmalayin.
 • Badawi, El-Said–Martin Hinds 1986. A dictionary of Egyptian Arabic. Beirut, Librairie du Liban.
 • Badawi, Elsaid–Michael G. Carter–Adrian Gully 2004. Modern written Arabic. A comprehensive grammar. London, Routledge.
 • Bakalla, Muhammad Hasan 1983. Arabic linguistics. An introduction and bibliography. 2. rev. ed. London, Mansell Publishing Limited.
 • Baranov, Harlampij Karpovics 1984. Arabszko-russzkij szlovar. Izdanyije sesztoje (6). Moszkva, Russzkij jazük.
 • Barthélemy, Adrien 1935-1969. Dictionnaire arabe-français. Dialectes de Syrie: Alep, Damas, Liban, Jérusalem. 5 fascicules. Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner.
 • Beeston, Alfred F. L. 1970. The Arabic language today. London, Hutchinson University Library.
 • Behn, Wolfgang 1989. Index islamicus 1885-1905. Millersville, Pa., Adiyok.
 • Belot, Jean-Baptiste 1888. Vocabulaire arabe-français à l’usage des étudiants par un père missionaire de la Cie de Jésus. 2e édition revue et corrigée. Beyrouth, Imprimérie catholique.
 • Belova, Anna Grigorjevna 1985. Szintakszisz piszmennüh tyeksztov arabszkogo jazüka. Moszkva, Izdatyelsztvo Nauka.
 • Bergsträsser, Gotthelf 1983. Introduction to the Semitic languages. Text specimens and grammatical sketches. Translated with notes and bibliography and an appendix on the scripts by Peter T. Daniels. Winona Lake, Indiana, Eisenbrauns.
 • Blachère, Régis 1964-1974. Dictionnaire arabe-français-anglais, langue classique et moderne. Arabic-French-English dictionary. Paris, Maisonneuve et Larose.
 • Blachère, Régis 1988. Éléments de l’arabe classique. 4e éd. revue et corrigée. Paris, Maisonneuve-Larose.
 • Blachère, Régis–Maurice Gaudefroy-Demombynes 2004. Grammaire de l’arabe classique, morphologie et syntaxe. 5e éd. Paris, Maisonneuve-Larose.
 • Blanc, Haim 1964. Communal dialects in Baghdad. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press. /Harvard Middle Eastern Monographs, X./
 • Blau, Joshua 1966-1967. A grammar of Christian Arabic based mainly on South Palestinian texts from the first millennium. Fasc. 1-3. Louvain, Secrétariat du CorpusSCO. /Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 267, 276, 279. Subsidia, tom. 27-29./
 • Bleaney, Heather (ed.) 2005. Index Islamicus 2003. Leiden-Boston, Brill.
 • Bloch, Ariel–Heinz Grotzfeld 1964. Damaszenisch-arabische Texte. Mit Übersetzung, Anmerkungen und Glossar. Wiesbaden, Kommissionsverlag Franz Steiner GmbH. /Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, XXXV, 2./
 • Boga István 2001. Magyar-arab szótár. 1–4. köt. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti nyelvek kincsestára, 29./
 • Borg, Albert–Marie Azzopardi-Alexander 1997. Maltese. London, Routledge.
 • Borg, Tawfik 1968. Quellenstudien zu William Wright: A grammar of the Arabic language. Diss. München.
 • Boriszov, Valentyin Mihajlovics 1967. Russzko-arabszkij szlovar. Moszkva, Izdatyelsztvo Szovjetszkaja Enciklopegyija.
 • Brockelmann, Carl 1908-1913. Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. I-II. Bd. Berlin, Verlag von Reuther & Reichard.
 • Brockelmann, Carl 1969. Arabische Grammatik. 17. Auflage besorgt von Manfred Fleischhammer. Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie.
 • Cantarino, Vicente 1974-1975. Syntax of modern Arabic prose. 1-3 köt. Bloomington–London, Indiana University Press.
 • Chejne, Anwar G. 1969. The Arabic language. Its role in history. Minneapolis, University of Minnesota Press.
 • Clarity, Beverly E.–Karl Stowasser–Ronald G. Wolfe 1964. A dictionary of Iraqi Arabic. English-Arabic. Washington, D. C., University of Georgetown Press. /Georgetown Arabic Series./
 • Cohen, Marcel 1912. Le parler arabe des juifs d’Alger. Paris, Librairie ancienne H. Champion, éditeur. /Collection linguistique publiée par la Société de linguistique de Paris, 4./
 • Cortés, Julio 1996. Diccionario árabe culto moderno. Árabe-español. Madrid, Editorial Gredos.
 • Cowell 1964 . A reference grammar of Syrian Arabic. Washington, D.C., Georgetown University Press. /Georgetown Arabic Series, 7./
 • Denizeau, Claude 1960. Dictionnaire des parlers arabes de Syrie, Liban et Palestine (Supplément au Dictionnaire arabe-français de A. Barthélemy). Paris, Éditions G.-P. Maisonneuve.
 • Dévényi Kinga–Iványi Tamás 1987. “Kiszáradt a toll...” Az arab írás története. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti Nyelvek Kincsestára, 4./
 • Dévényi Kinga–Iványi Tamás 1992. Jobbról-balra arabul. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti Nyelvek Kincsestára, 21./
 • Dévényi Kinga–Iványi Tamás 1995. Indul a karaván: alapfokon arabul. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti Nyelvek Kincsestára, 22./
 • Dévényi Kinga–Iványi Tamás 2002. Halad a karaván: középfokon arabul. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti Nyelvek Kincsestára, 23./
 • Diem, Werner 1974. Arabisch. In: Klaus Kreiser–Werner Diem–Hansgeorg Majer (Hrsg.): Lexikon der islamischen Welt. 1. Band. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, Verlag W. Kohlhammer, 48–53. p. /Urban Taschenbücher, 200/1./
 • Doniach, Nakdimon S. 1972. Oxford English-Arabic dictionary of current usage. Oxford, Oxford University Press.
 • Doniach, Nakdimon S. 1982. The concise Oxford English-Arabic dictionary of current usage. Oxford, Oxford University Press.
 • Dozy, Reinhart Pieter Anne. 1881. Supplément aux dictionnaires arabes. Tomes 1-2. Leyde, E. J. Brill.
 • El-Ayoubi, Hashem–Wolfdietrich Fischer–Michael Langer 2001-. Syntax der Arabischen Schriftsprache der Gegenwart. Wiesbaden, Reichert Verlag.
 • El-Hajjé, Hassan 1954. Le parler arabe de Tripoli (Liban) avec un Préface de J. Cantineau, Paris, Librairie C. Klincksieck.
 • Erwin, Wallace M. 1963. A short reference grammar of Iraqi Arabic. Washington, D.C., Georgetown University Press. /Georgetown Arabic Series, 4./
 • Erwin, Wallace M. 1969. A basic course in Iraqi Arabic. Washington, D.C., Georgetown University Press. / Georgetown Arabic Series, 11./
 • Feghali, Michel 1928. Syntaxe des parlers arabes actuels du Liban. Paris, Geuthner.
 • Fischer, Wolfdietrich 1972. Grammatik des klassischen Arabisch. Wiesbaden, Otto Harrassowitz. /Porta Linguarum Orientalium. Neue Serie, XI./
 • Fischer, Wolfdietrich–Otto Jastrow (Hrsg.) 1980. Handbuch der arabischen Dialekte. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Fischer, Wolfdietrich–Helmut Gätje (Hrsg.) 1982-1992. Grundriss der arabischen Philologie. Bde I-III. Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag.
 • Fodor Sándor–Iványi Tamás–Juhász Ernő 2000a. Arab-magyar szótár. 2. kiad., szerk. Dévényi Kinga, Iványi Tamás. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti Nyelvek Kincsestára, 24./
 • Fodor Sándor–Iványi Tamás–Juhász Ernő 2000b. Magyar-arab szótár. 2. kiad., szerk. Dévényi Kinga, Iványi Tamás. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti Nyelvek Kincsestára, 27./
 • Freytag, Georg Wilhelm 1830-1837. Lexicon arabico-latinum. Halis Saxonum, C. A. Schwetschke.
 • Gairdner, William Henry Temple 1926. Egyptian colloquial Arabic. A conversation grammar. London, Oxford University Press, Humphrey Milford. /The American University at Cairo. Oriental Series./
 • Grotzfeld, Heinz 1964. Laut- und Formenlehre des Damaszenisch-Arabischen. Wiesbaden, Kommissionsverlag Franz Steiner GmbH. /Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, XXXV, 3./
 • Harrell, Richard S. 1962. A short reference grammar of Moroccan Arabic. With an appendix of texts in urban Moroccan Arabic by Louis Brunot. Washington, D. C., Georgetown University Press. /Georgetown Arabic Series, 1./
 • Harrell, Richard S.–Mohammed Abu-Talib–William S. Carroll 1965. A basic course in Moroccan Arabic. Washington, D. C., Georgetown University Press. /Georgetown University. School of Languages and Linguistics. The Richard Slade Harrell Arabic Series./
 • Harrell, Richard S. (ed.) 1966. A dictionary of Moroccan Arabic: Moroccan-English. Washington, D. C., Georgetown University Press. /The Richard Slade Harrell Arabic Series./
 • Hava, Joseph-Gabriel 1970. Al-Faraid Arabic-English dictionary. 3. printing. Beirut, Dar al-Mashriq.
 • Haywood, John Alfred–Hayyim Musa Nahmad 1962. A new Arabic grammar of the written language. London, Percy Lund, Humphries & Co.
 • Hopkins, Simon 1984. Studies in the grammar of early Arabic. Based upon papyri datable to before A.H. 300/A.D. 912. Oxford, Oxford University Press. /London Oriental Series, 37./
 • Index 1998. Index Islamicus on CD-ROM. London, Bowker-Saur.
 • Jurányi Zsuzsa–Mihályi Géza–Iványi Tamás–Dévényi Kinga 1988. Líbiai kalauz. Szerk. Iványi Tamás. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság.
 • Jusmanov, Nyikolaj Vlagyimirovics 1928. Grammatyika lityeraturnogo arabszkogo jazüka. Pod red. i sz pregyiszlovijem I. Ju. Kracskovszkogo. Leningrád, Lenyingrádszkij Vosztocsnüj Insztyitut imenyi A. Sz. Jenukidze.
 • Kazimirski, Albin de Biberstein 1860. Dictionnaire arabe-français. Tomes 1-2. Paris, Maisonneuve et Cie, éditeurs.
 • Kovaljov, Alekszandr Alekszandrovics–Grigorij Samiljevics Sarbatov 1960. Ucsebnyik arabszkogo jazüka. Moszkva, Izdatyelsztvo lityeraturü na inosztrannüh jazükah.
 • Krahl, Günther–Gharieb Mohamed Gharieb 1986. Wörterbuch Arabisch-Deutsch. 2., durchges. Aufl. Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie.
 • Krahl, Günther–Wolfgang Reuschel–Monem Jumaili 2004. Modernes Hocharabisch. Lehrbuch für Fortgeschrittene, Dolmetscher und Übersetzer. Übersetzen, Dolmetschen, Konversation, Fachwortschatz. Durchgesehen und überarbeitet von Eckehard Schulz. Wiesbaden, Reichert Verlag.
 • Krahl, Günther–Wolfgang Reuschel–Eckehard Schulz 2005. Lehrbuch des modernen Arabisch. Neue Ausgabe. Medienkombination (Lernmaterialien, Schlüssel, 2 Audiokassetten). Leipzig, Langenscheidt.
 • Lane, Edward William 1863-1893. An Arabic-English lexicon. London, Williams and Norgate.
 • McCarthy, Richard Joseph–Faraj Raffouli 1964-1965. Spoken Arabic of Baghdad. Pts 1-2A. Beyrouth, Librairie Orientale.
 • Miskurov, Eduard Nyikolájevics 1982. Alzsirszkij gyialekt arabszkogo jazüka. Moszkva, Izdatyelsztvo Nauka. /Jazüki narodov Azii i Afriki./
 • Mitchell, Terence Croft 1956. An introduction to Egyptian colloquial Arabic. Oxford, Oxford University Press.
 • Moritz, Bernhard 1913a. Arabic writing. In The Encyclopaedia of Islam. Ed. Martijn Theodor Houtsma et al. Vol. 1. Leiden, Brill–London, Luzac, 381-393. p.
 • Moritz, Bernhard 1913b. Arabische Schrift. In Enzyklopaedie des Islam. Hrsg. Martijn Theodor Houtsma et al. Bd. 1. Leiden, Brill–Leipzig, Otto Harrassowitz, 399–410. p.
 • Nöldeke, Theodor 1963. Zur Grammatik des classischen Arabisch. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Reckendorf, Hermann 1898. Die syntaktischen Verhältnisse des Arabischen. Leiden, Brill.
 • Reckendorf, Hermann 1921. Arabische Syntax. Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag.
 • Redhouse, James W. 1921. A Turkish and English lexicon. New impression. Constantinople, H. Matteosian.
 • Reig, Daniel 1986. Dictionnaire arabe-français, français-arabe. Paris, Librairie Larousse. /As-Sabil. Collection Saturne./
 • Schregle, Götz 1974. Deutsch-arabisches Wörterbuch. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Schregle, Götz 1981-1986. Arabisch-deutsches Wörterbuch. Lieferungen 1-13. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag.
 • Schulz, Eckehard–Günther Krahl–Wolfgang Reuschel 2000. Standard Arabic. An elementary-intermediate course. Cambridge–New York, Cambridge University Press.
 • Shivtiel, Avihai 1995. The Arabic script. Budapest, Csoma de Kőrös Society. Section of Islamic Studies.
 • Singer, Hans-Rudolf 1984. Grammatik der arabischen Mundart der Medina von Tunis. Berlin–New York, Walter de Gruyter.
 • Sobelman, Harvey–Richard S. Harrell 1963. A dictionary of Moroccan Arabic: English Moroccan. Washington, D. C., Georgetown University Press. /The Richard Slade Harrell Arabic Series./
 • Spécimens d’écritures arabes pour la lecture des manuscrits anciens et modernes par un père de la Cie de Jésus. 18me édition. Beyrouth, Imprimerie catholique 1911.
 • Spitta-Bey, Wilhelm 1880. Grammatik des arabischen Vulgärdialektes von Ägypten. Leipzig, Hinrichs.
 • Steingass, Francis Joseph 1892. A comprehensive Persian-English dictionary incl. the Arabic words and phrases to be met with in Persian literature. London, Routledge & Kegan.
 • Stowasser, Karl–Moukhtar Ani 1964. A dictionary of Syrian Arabic: English-Arabic. Washington, D. C., Georgetown University Press. /The Richard Slade Harrell Arabic Series./
 • Szemjonov, Danyiil Vlagyimirovics 1941. Szintakszisz szovremennogo arabszkogo jazüka. Moszkva-Leningrád, Izdatyelsztvo Akagyemii Nauk. /Trudü Insztyituta Vosztokovégyenyija, 43./
 • Tritton, Arthur Stanley 1943. Arabic. London, English Universities Press Ltd. /Teach Yourself Books./
 • Ullmann, Manfred 1970-. Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Vella, Joseph 1980k. Learn Maltese. Why not? Valletta, Valletta Publishing.
 • Vernier, Donat 1891-1892. Grammaire arabe composée d’après les sources primitives. Beyrouth, Imprimerie catholique.
 • Wehr, Hans 1979. A dictionary of modern written Arabic. Fourth edition. Ed. by J. Milton Cowan. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Woodhead, Daniel R.–Wayne Beene 1967. A dictionary of Iraqi Arabic. Arabic-English. Washington, D. C., Georgetown University Press. /The Richard Slade Harrell Arabic Series, 10./
 • Wright, William 1896-1898. A grammar of the Arabic language. 3. ed. Cambridge, 1896-1898, Cambridge University Press.
 • Zenker, Julius Theodor 1866-1876. Türkisch-arabisch-persisches Handwörterbuch. Leipzig, Engelmann.

   

Asszámi szerkesztés

 • University of Gauhati. Candrakanta abhidhana : Asamiyi sabdara butpatti aru udaharanere Asamiya-Ingraji dui bhashara artha thaka abhidhana. 2nd ed. Guwahati, Guwahati Bisbabidyalaya, 1962
 • http://www.xobdo.org

Azeri szerkesztés

 • Orucov, Əliheydər, editor (2006) , R:az:ADIL, in Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Explanatory Dictionary of the Azerbaijani Language] (in Azerbaijani), Baku: Şərq-Qərb {{R:az:ADIL}}

Baszk szerkesztés

 • Arana - Szabadi: Baszk-magyar alapszótár, ISBN 9789630489416
 • Orotariko Euskal Hiztegia [General Basque Dictionary], euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindiaren Hiztegia [Dictionary of the Basque Academy], euskaltzaindia.eus

Belarusz szerkesztés

 • Hollós Attila, Larisza Sztankevics: Magyar-fehérorosz szótár, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, Örökségünk Kiadó, Nyíregyháza, 2007, ISBN 9789637336683
 • Русско-белорусский словарь : Около 110 000 слов = Руска-беларускі слоўнік : Каля 110 000 слоў. — Мн. : БелЭн, 2002. — ISBN 985-11-0225-3.
 • Belarusian–Russian dictionaries and Belarusian dictionaries at slounik.org {{R:be:slounik.org}}

Bengáli szerkesztés

 • Biswas, Sailendra (2000) , R:bn:Biswas, in Samsad Bengali-English dictionary, 3rd edition, Calcutta: Sahitya Samsad, OCLC 417665119. {{R:bn:Biswas}}

Bolgár szerkesztés

Burmai szerkesztés

Cigány szerkesztés

 • Vekerdi József: A magyarországi cigány nyelvjárások szótára, Budapest, Terebess, 2001, ISBN 963 9147 30 3 MEK

Cseh szerkesztés

 • Hargitai György: Cseh-magyar, Magyar-cseh kisszótár, Kossuth, Budapest, 2009, ISBN 9789630943895
 • Dobossy László, Stelczer Árpád, Sipos István: Cseh-magyar szótár, 1960
 • Stelczer Árpád: Cseh-magyar szótár (Terra, 1967)
 • Ladislav Hradský, Árpád Stelczer, Vladimír Šmilauer: Magyar-cseh nagyszótár I-II., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, ISBN 9789630530712
 • Příruční slovník jazyka českého {{R:cs:PSJC}}
 • Slovník spisovného jazyka českého, 1960–1971, 1989 {{R:cs:SSJC}}
 • Akademický slovník současné češtiny {{R:cs:ASSC}}
 • Internetová jazyková příručka
 • https://www.korpus.cz

Dán szerkesztés

 • Margit Nielsen, Sitkeiné Szira Ágnes: Dán-magyar szótár, Északi Fény, Alsóőrs, 1993, ISBN 9789630430418
 • Sitkeiné Szira Ágnes, Margit Nielsen, Szira József: Dán-magyar szótár, 3. reviderede udgave, Special-Pædagogisk Forlag, Herning, 2011, ISBN 9788776076450
 • Sitkeiné Szira Ágnes, Margit Nielsen, Szira József: Magyar-dán szótár, 2. reviderede udgave, Special-Pædagogisk Forlag, Herning, 2011, ISBN 9788776076436
 • Крымова Н. И. Большой датско-русский словарь = Stor dansk-russisk ordbog / Н. И. Крымова, А. Я. Эмзина, А. С. Новакович. — М. : Живой язык, 2004. — 896 с. — ISBN 5-8033-0025-X.
 • Den Danske Ordbog {{R:da:Den Danske Ordbog}}
 • Ordbog over det danske Sprog {{R:da:ODS online}}

Eszperantó szerkesztés

 • Horváth József: EHV Eszperantó-magyar szótár (ISBN 978-963-571-486-5) – 2015
 • Pechan Alfonz: Eszperantó-magyar szótár, 6. kiadás, Terra, Budapest, 1988, Kisszótár sorozat, ISBN 9789632052106
 • Pechan Alfonz: Magyar-eszperantó szótár
 • Szerdahelyi István, Koutny Ilona: Magyar-eszperantó középszótár, Magyar Eszperantó Szövetség, Budapest
 • Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (PIV) {{R:eo:PIV}}

Északi számi szerkesztés

Észt szerkesztés

 • Kristiina Lutsar, Anu Nurk, Pusztay János: Észt-magyar kisszótár, Savaria University Press, Szombathely, 2011, ISBN 9789639882799
 • Pusztay János, Tiina Rüütmaa: Magyar-észt kisszótár, Savaria University Press, Szombathely, 1995, ISBN 9789638275295
 • Sõnaveeb {{R:et:Sõnaveeb}}
 • Eesti keele seletav sõnaraamat {{R:et:EKSS}}
 • Raadik, M., editor (2018), Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, →ISBN
 • [EVS] Estonian-Russian dictionary http://www.eki.ee/dict/evs/

Finn szerkesztés

 • Jakab László: Finn-magyar diákszótár, Akadémiai Kiadó, 2007
 • Papp István: Finn–magyar kéziszótár, Budapest, 2003, ISBN 9789630564984
 • Nyirkos István: Magyar-finn szótár, 1977, ISBN 9789517171144

Francia szerkesztés

 • Konrád Miklós , Márta Thimar, Orsolya Erőss: Magyar-francia kisszótár, 1. kiad, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, ISBN 9789630581769
 • Hargitai György, Bárdos Miklós: Francia-magyar, Magyar-francia kisszótár, Kossuth, Budapest, 2003, ISBN 9789630945059
 • Pálfy Miklós: Francia-magyar, magyar-francia tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak, 3. jav. kiadás, Grimm, Szeged, 2012
 • Havas Lívia: Francia-magyar, magyar-francia útiszótár
 • Oláh Tibor, Eckhardt Sándor: Francia-magyar nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 9789630580823
 • Eckhardt Sándor, Konrád Miklós: Magyar-francia nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 9789630589277
 • Bárdosi Vilmos, Szabó Dávid: Francia-magyar kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009, ISBN 9789630587358
 • Aurélien Sauvageot: Francia-magyar keziszotar, Merenyi kiadó, Budapest, 1996, ISBN 9789636980542
 • M.A. Thibaut: Új franczia-magyar és magyar-franczia zseb-szótár Thibaut M. A. legújabb franczia szótára után, Franklin-Társulat, Budapest, 1886

 • Hegedűs Judith: Francia-magyar közgazdasági szótár, Aula, Budapest, 1997, ISBN 9789639078130
 • Kovács Balázs, Juhász Szilárd: Francia-magyar, magyar-francia szaknyelvi szótár, KIT, Budapest, 2002, ISBN 9789636371524

Galiciai szerkesztés

 • Tesouro informatizado da lingua galega. Santiago: ILG.
 • Álvarez, Rosario (coord.): Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega.
 • Dicionario da Real Academia Galega, Royal Galician Academy.
 • Dicionario de Dicionarios da lingua galega, SLI - ILGA 2006–2013.

Görög szerkesztés

 • Koós Eszter: Kisszótár magyar-görög, görög-magyar, Kossuth, Budapest, 2009, ISBN 9789630958066
 • Mohay András: Újgörög-magyar kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, ISBN 9789630543873
 • Mokasz Klára: Magyar-újgörög, újgörög-magyar szótár, 2. kiadás, Budapest, 1993, ISBN 9789634004363
 • Christoforos Athanasiou, Skevis Theodoros: Magyar-görög kéziszótár, 2. bőv. kiad, Euro Books, Budapest, 2005, ISBN 9789632181844
 • Magyar-görög, görög-magyar online szótár – Diczone (Purosz Alexandrosz)
 • Λεξικό της κοινής νεοελληνικής [Dictionary of Standard Modern Greek], 1998, by the "Triantafyllidis" Foundation. {{R:el:DSMG}}

Grúz szerkesztés

 • Čikobava, Arnold et al., editors (1950–1964) , R:ka:GED, in Kartuli enis ganmarṭebiti leksiḳoni [Explanatory Dictionary of the Georgian language] (in Georgian), Tbilisi: Academy Press {{R:ka:GED}}
 • კანკავა მ. ბ. ქართულ-რუსული ლექსიკონი = Грузинско-русский словарь / მ. ბ. კანკავა. — თბ. : საქართველოს მაცნე, 2001. — 445 с. — ISBN 978-999-2828-212.

Gudzsaráti szerkesztés

 • Гуджарати-русский словарь. В. В. Мамаева, под ред. Л. В. Савельевой. Москва, 1990.
 • Cardona G. A Gujarati reference grammar. Phil., [1965].
 • Mehta B.N. The modern Gujarati-English dictionary. Baroda, 1925.
 • Sastri, Kesavarama Kasirama. Brhad Gujarati kosa = Comprehensive Gujarati dictionary. Amadavada : Yunivarsiti Granthanirmana Borda, Gujarata Rajya : Vitaraka, Balagovinda Bukaselarsa, 1976-1981.

Hausza szerkesztés

 • Irmtraud Herms: Wörterbuch Hausa-Deutsch. Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1987.

Héber szerkesztés

Hindi szerkesztés

 • Kós Péter: Magyar-hindi szótár (Akadémiai Kiadó, 1973)
 • McGregor, Ronald Stuart (1993) The Oxford Hindi-English Dictionary, London: Oxford University Press {{R:hi:McGregor}}
 • Platts, John T. (1884) A dictionary of Urdu, classical Hindi, and English, London: W. H. Allen & Co. {{R:hi:Platts}}
 • В.М. Бескровный, А.П. Баранников: Хинди-русский словарь, Izd. 2. izdanie, Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, Moskva, 1959

Holland szerkesztés

 • Mollay Erzsébet: Holland-magyar kéziszótár, Grimm Könyvkiadó, Szeged, 2002, ISBN 9789639087590
 • Henry Kammer, Boschné Ablonczy Emőke: Magyar−holland szótár, Akadémiai, Budapest, 2011, ISBN 9789630590563
 • Zugor István: Holland-magyar kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 9789630564991
 • Zugor István: Magyar-holland kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 9789630565004
 • Van Dale Onlinewoordenboek {{R:nl:Van Dale online}}

Indonéz szerkesztés

 • Szabó Bernadett: Magyar-Indonéz, Indonéz-Magyar szótár
 • Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Language Development and Fostering Agency — Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic Indonesia, 2016.
 • Alan M. Stevens and A. Ed. Schmidgall-Tellings: A Comprehensive Indonesian-English Dictionary, Second Edition, 2010, Ohio University Press

Ír szerkesztés

 • English-Irish Dictionary, An Gúm, 1959, by Tomás de Bhaldraithe. {{R:ga:EID}}
 • New English-Irish Dictionary by Foras na Gaeilge. {{R:ga:NEID}}

Izlandi szerkesztés

 • Dictionary of Modern Icelandic (in Icelandic) and ISLEX (in the Nordic languages)

Japán szerkesztés

 • 今岡十一郎 / Jūichirō Imaoka: 洪牙利語小辞典 : 洪日日洪 / Hangarīgo shōjiten : hannichi nichihan, Daigakushorin, Tōkyō, 1943
 • Imaoka Dzsúicsiró: 今岡 十一郎: Magyar-japán kisszótár ハンガリー語小辞典 , (大学書林) Daigaku Shorin, Tokyo 1958
 • Jūichirō Imaoka / Imaoka Dzsúicsiró (今岡 十一郎) : Magyar-japán kéziszótár (簡約ハンガリー語辞典), Daigaku Shorin, Tōkyō, 2009, ISBN 9784475001038
 • Juichiro Imaoka/ Imaoka Dzsúicsiró (今岡 十一郎) : Hangarigo jiten, Daigakusyorin, Tokyo, 2001, ISBN 978447500147
 • Varga István: Magyar-Japán, Japán-Magyar szótár, 3. kiadás, Gold Bridge, Szeged, 2010, ISBN 9789638639783
 • Janó István, Máté Zoltán, Székács Anna, Varrók Ilona, Vihar Judit, Werner Ákos: Japán-magyar ​nagyszótár, Japán Stúdiumok Alapítvány, 2015, ISBN 9789631223514
 • Z. Máté Judit: 1000 kanji : szótár a japán nyelv tanulásához és nyelvvizsgákhoz : kezdőknek és haladóknak, kana átírással, 3. jav. kiad, Nobara, Budapest, 2007 MEK
 • Kiss Sándorné, Noriko Sato, Székács Anna: Dekiru 1 : Japán nyelvkönyv, Japan Alapítvány: Tankönyvkiadó, Budapest, 2011, ISBN 9789631964424
 • Kiss Sándorné, Noriko Sato, Székács Anna, Horváth Krisztina : Dekiru 2 : Japán nyelvkönyv, Japan Alapítvány: Tankönyvkiadó, Budapest, 2012, ISBN 9789631964431
 • Японско-русский словарь изд-ва «Кэнкюся» = 研究社和露辞典 / под. ред. Т. Фудзинума. — Токио : Кэнкюся, 2000. — 1183 с.

 • Gy Horváth László, Japán kulturális szótár, 2. átd., jav., bőv. kiad, Corvina, Budapest, 2018, ISBN 9789631364873
 • Papp István: Magyar-japán, japán-magyar gazdasági szótár, Szent István Egyetem, [Gödöllő], 2000, ISBN 9789639256019

Jiddis szerkesztés

 • Blau Henrik: Magyar-jiddis szógyűjtemény

Joruba szerkesztés

Kannada szerkesztés

 • Kittel, F. Kittel's Kannada-English dictionary. Rev. and enl. by M. Mariappa Bhat. [Madras] University of Madras, 1968-1971.

Katalán szerkesztés

 • Faluba Kálmán, Morvay Károly: Katalán-magyar kéziszótár, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1990, ISBN 9788477390626
 • Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó: Magyar-katalán kéziszótár, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1996, ISBN 9788441225848
 • Diccionari de la llengua catalana, Institut d’Estudis Catalans. {{R:ca:IEC2}}
 • Gran Diccionari de la Llengua Catalana, Grup Enciclopèdia Catalana, 2023

Kazah szerkesztés

Khmer szerkesztés

 • Robert K. Headley; Rath Chim; Ok Soeum (1997) Cambodian-English Dictionary, Dunwoody Press, ISBN 0-931745-78-0 {{R:km:Headley97}}
 • Горгониев Ю. А. Кхмерско-русский словарь : около 20 000 слов = វចនានុក្រមខ្មែរ-រុស្ស៊ី : ២០០០០ពាក្យ / Ю. А. Горгониев; Под ред. Тхать Суонга. — М. : Русский язык, 1975.
 • http://www.sealang.net/khmer/dictionary.htm

Kirgiz szerkesztés

Kínai szerkesztés

 • Galambos Imre: Magyar-kínai szótár, Magyar Kultúra Kiadó : ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest, 2013, ISBN 9789632843490
 • Őri Sándor: Magyar-kínai, kínai-magyar kisszótár, Kossuth, Budapest, 2010, ISBN 9789630965965
 • Bartos Huba, Hamar Imre: Kínai−magyar szótár, 2019, ISBN 9789634890447
 • P. Szabó József, Zhang Shi: Magyar kínai alapszótár, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014, ISBN 9786155219771
 • P. Szabó József, Fekete Balázs: Kínai-magyar alapszótár, Tinta, Budapest, 2016, ISBN 9789634090786

 • Панасюк В. А. Большой китайско-русский словарь : в 4 т. = 華俄大辭典 / В. А. Панасюк, В. Ф. Суханов ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. — М. : Наука, гл. ред. вост. лит., 1983—1984.
 • John DeFrancis, Yanyin Zhang: ABC English-Chinese Chinese-English dictionary, University of Hawaiʻi Press, Honolulu, 2010, ISBN 9780824834852
 • 新华大字典 : 彩色本 = Xinhua da zidian : cai se ben, 第3版, 第31次印刷, 商务印书馆国际有限公司, 北京, 2021, ISBN 9787801038074
 • 新华字典 : 双色本 = Xinhua zidian  : shuang se ben, 商务印书馆, Beijing, 2020, ISBN 9787100170932

Konkani szerkesztés

 • Ghanekara, Damodara. Rajahasa Konkanī sacitra astangī abhyasakosa. Granthalaya avrttī. Panaji : Rajahasa Vitarana, 2009.
 • Thali, Mukesa. Rajhauns Konkani-English illustrated dictionary. Panaji : Rajahasa, 1999-2001.

Koreai szerkesztés

 • 책임 집필, 박수영 (Park Soo-Young): 한국어-헝가리어 사전 = Koreai-Magyar kéziszótár, 한국 외국어 대학교 출판부, Sŏul-si, 2012, ISBN 9788974647063
 • 박수영 (Park Soo-Young) – 이상협 (Lee Sang-Hyup): Magyar-koreai kéziszótár : 《헝가리 – 한국어 사전》. 서울 : 한국외국어대학교 출판부, 2000, ISBN 89-7464-194-1 91790
 • 박수영, 이상협, 박수영, 이상협: 헝가리어-한국어 사전 = Magyar-Koreai kéziszótár, 한국 외국어 대학교 출판부, Sŏul-si, 2005, ISBN 978897464194
 • 책임 집필 박수영, 박수영: 한국어-헝가리어 사전 = Koreai-Magyar kéziszótár, 한국 외국어 대학교 출판부, Sŏul-si, 2012, ISBN: 9788974647063
 • Osváth Gábor: Koreai nyelvkönyv, Magánkiadás, Budapest, 2008, ISBN 9789630657945
 • OSVÁTH Gábor: Magyar-koreai igei vonzatszótár. Budapest : Külkereskedelmi Főiskola, 1993.
 • Kovács Sándor: Koreai-magyar kéziszótár
 • Sövény Aladár: Magyar-koreai szótár, Akadémiai Kiadó, 1957
 • 감수 김문옥 ; 편저자 김춘식., 김문옥., 김춘식: 한국어-러시아어 사전 = Новый болшой Корейско-Русский словарь, 문예림, Sŏul-si, 2010, ISBN 9788974825300
 • Большой корейско-русский словарь = 조로대사전 : Около 150 000 слов : в 2 т. / Акад. общ. наук КНДР, Ин-т языкознания ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения ; Под ред. Л. Б. Никольского и Цой Ден Ху. — М. : Русский язык, 1976.

Lao szerkesztés

 • Kerr, Allen (1972) Lao-English Dictionary‎, Catholic University Press. {{R:lo:Kerr}}
 • Lao-English Dictionary, William L. Patterson and Mario E. Severino (1995, Dunwoody Press)
 • Morev, Vasil'eva, and Plam: Lao-Russian Dictionary (1982, Russkiy Yazik, Moscow)
 • http://www.sealang.net/lao/dictionary.htm

Latin szerkesztés

 • Tegyey Imre: Latin−magyar szótár, 3. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014, ISBN 9789630594882
 • Charlton T. Lewis and Charles Short (1879) A Latin Dictionary, Oxford: Clarendon Press {{R:la:L&S}}
 • Charlton T. Lewis (1891) An Elementary Latin Dictionary, New York: Harper & Brothers {{R:la:Elementary Lewis}}
 • Carl Meissner; Henry William Auden (1894) Latin Phrase-Book‎[1], London: Macmillan and Co. {{R:la:M&A}}
 • И. Х. Дворецкий, Латинско-русский словарь, Русский Язык Медиа, Moskva, 2008, ISBN 9785957604037
 • Georges: Lateinisch - Deutsches Wörterbuch {{R:la:Georges}}
 • Menge-Güthling: Langenscheidts Großwörterbuch der lateinischen und deutschen Sprache
 • Stowasser: Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch von J. M. Stowasser, M. Petschenig und F. Skutsch
 • Habel, Edwin, Gröbel, Friedrich: Mittellateinisches Glossar, 2. Auflage, Paderborn o. J. (Ferdinand Schöningh), ISBN 3-506-73600-0
 • MLW: Paul Lehmann, Johannes Stroux, Bayrische Akademie der Wissenschaften (Hrsg., in Gemeinschaft mit den Akademien der Wissenschaften zu Berlin, Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Mainz, Wien und der schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften): Mittelateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert, München ab 1959
 • Niermeyer, Jan Frederik / Kieft, C. van de: Mediae latinitatis lexicon minus - Mittellateinisches Wörterbuch, Mittellateinisch / französisch / englisch / deutsch, 2 Bände, 2., überarbeitete Auflage, Leiden 2002 (Verlag E. J. Brill in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt)
 • Sleumer, Albert, Schmidt Joseph: Kirchenlateinisches Wörterbuch, Olms 1996, 3. Ausgabe, ISBN 348709374X, 840 Seiten
 • Stotz, Peter:: Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters, 5 Bände, München 1996 - 2004 (Ch. Beck)
 • Latinitas: Lexicon recentis latinitatis, Lateinisch – Italienisch, Vatikan 2003, Libreria Editrice Vaticana, ISBN 88-209-7454-1
 • Latinitas, Libraria editoria vaticana [Herausgeber], Carmen Grau, Alexandra Panella, Stefan Feihl, Heinrich Offen [Übers.]: Lexicon recentis latinitatis – Neues Latein-Lexikon, Königswinter 1998 (Edition Lempertz), Edition Lempertz, ISBN 978-3-933070-01-2
 • Latinitas, Libraria editoria vaticana [Herausgeber], Carmen Grau, Alexandra Panella, Stefan Feihl, Heinrich Offen [Übers.]: Lexicon recentis latinitatis – PONS Wörterbuch des neuen Lateins, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig 2001, Klett Verlag

Lengyel szerkesztés

 • Hargitai György: Magyar-lengyel, lengyel-magyar kisszótár, Kossuth, Budapest, 2009, ISBN 9789630960656
 • Csorba Tibor, dr. Skripecz Sándor: Lengyel-Magyar szótár, Akadémiai Kiadó, 1985, Budapest, ISBN 9630538547
 • Jan Reychman: Magyar-lengyel szótár, 2. kiadás, Akadémiai, Wiedza Powszechna, Budapest, Warszava, 1980, ISBN 9789630520850
 • Varsányi István, Hary Judit: Lengyel-magyar szótár, 6. kiadás, Terra, Budapest, 1988, Kisszótár sorozat, ISBN 9789632052335
 • Varsányi István: Magyar-lengyel szótár, 6. kiad, Terra, Budapest, 1988, Kisszótár sorozat, ISBN 9789632052328

 • Słownik języka polskiego, t. 1-11 pod redakcją Witolda Doroszewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 1997 ISBN 83-01-12321-4
 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1-50 pod redakcją Haliny Zgółkowej, Kurpisz S. A. 1994-2004

Lett szerkesztés

 • Pusztay János: Magyar-lett kisszótár, Savaria University Press, Szombathely, 2020, ISBN 9786155753510
 • Daina Nītiņa: Lett-magyar kisszótár, Savaria University Press, Szombathely, 2004, ISBN 9789639438347
 • Inga Klevere: Lett-magyar társalgás = Latviesu-ungaru sarunu vardnica, Savaria University Press, Szombathely, 2000, ISBN 9789638275868
 • Bojtár Endre: Bevezetés a baltisztikába : a balti kultúra a régiségben, Osiris Kiadó, Budapest, 1997, ISBN 9789633792797

 • Turkina, Latvian-English Dictionary (4th ed., 1982)
 • E. Turkina: Latvian English dictionary, French & European Publications, New York, ISBN 9780828826280
 • Dace Prauliņš: Latvian: An Essential Grammar. Routledge, London 2012, ISBN 978-0-415-57692-5.
 • Karpinska, Critical Analysis of English-Latvian Lexicographic Tradition (2012)
 • Valdis Bisenieks, Izaks Niselovičs (Red.): Latviešu-vācu vārdnīca. 2. Auflage. Avots, Riga 1980 (lettisch-deutsches Wörterbuch).
 • Beitiņa M., Darbiņa A., Marcinkevičs F., Gūtmanis A., Krilova Ņ., Ceplīte B., Evjāne S., Bažanova S., Liepiņa I., Skomorovska T., Skujiņa V., Saveļjeva J., ŽĪgure L., Žukova L. Латышско-русский словарь в двух томах = Latviešu-krievu vārdnīca divos sējumos. — Рига / Rīga : Лиесма / Liesma (1979), Avots / Авотс (1981), 1979, 1981. — 1448 с. — ISBN 9984-9162-0-0.

Litván szerkesztés

 • Bojtár Endre, Laczházi Aranka, Ričardas Petkevičius, Joana Pribušauskaitė: Litván-magyar szótár, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, 2007, ISBN 9789955704355
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, ekalba.lt, 1954–2023

 • Lietuvių kalbos žodynas [Dictionary of the Lithuanian language], lkz.lt, 1941–2023 {{R:lt:LKZ}}
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas [Dictionary of contemporary Lithuanian], ekalba.lt, 1954–2023 {{R:lt:DŽ}}
 • Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Dictionary of common Lithuanian], ekalba.lt, n.d. {{R:lt:BŽ}}
 • Большой литовско-русский/русско-литовский словарь https://zodynas.ru
 • https://rusu.lietuviuzodynas.lt

Macedón szerkesztés

 • Дигитален речник на македонскиот јазик (Digitalen rečnik na makedonskiot jazik) − drmj.eu {{R:mk:DRMJ}}
 • Правопис на македонскиот јазик (Pravopis na makedonskiot jazik) [Orthography of the Macedonian language] (in Macedonian), 2nd edition, Skopje: Institute of Macedonian language "Krste Misirkov" – Skopje, 2017 {{R:mk:Pravopis}}
 • Д. Толовски и В. М. Иллич-Свитыч (Dima Tolovski, Vladislav Markovič Illič-Svityč): Македонско-русский словарь, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Moskva, 1963

Malajálam szerkesztés

 • Rodney F. Moag: Malayalam: a university course and reference grammar. Center for South and Southeast Asian Studies, Univ. of Michigan, Ann Arbor MI 1980.
 • Variyar, Em. Ai. Malayalam-Inglis diksnari. 17th edition. [Kottayam] : Di. Si. Buks, 2005.
 • Gundert, Hermann. A Malayalam and English dictionary. Mangalore, London, C. Stolz; Trübner & Co., 1872. (https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/gundert/)

Maláj szerkesztés

 • Pusat Rujukan Persuratan Melayu | Malay Literary Reference Centre, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017.
 • A Malay-English Dictionary (romanised), 1932, Mytilene, Greece: Salavopoulos and Kinderlis
 • An Abridged Malay-English Dictionary (romanised), Third Edition, 1926, Singapore: Kelly & Walsh
 • Bhanhot's Malay-English Dictionary is a pioneering (1996) effort by Dr. Diljeet Kumar Bhanot
 • http://www.sealang.net/malay/dictionary.htm

Maldív szerkesztés

 • Maniku, Hassan Ahmed. A concise etymological vocabulary of Dhivehi language. Colombo : The Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 2000.

Máltai szerkesztés

Maráthi szerkesztés

 • Berntsen, Maxine. A basic Marathi-English dictionary. Philadelphia: South Asia Regional Studies, University of Pennsylvania, 1975.
 • Date, Yasavanta Ramakrshna. Maharashtra sabdakosa. Pune: Maharashtra Kosamandala, 1932-1950.
 • Molesworth, J. T. (James Thomas). A dictionary, Marathi and English. 2d ed., rev. and enl. by J. T. Molesworth. Bombay: Printed for Government at the Bombay Education Society's Press, 1857.
 • Tulpule, Shankar Gopal. A dictionary of old Marathi. Mumbai : Popular Prakashan, 1999.
 • Vaze, Shridhar Ganesh. The Aryabhusan school dictionary, Marathi-English. Poona: Arya-Bhushan Press, 1911.

Mongol szerkesztés

 • Kara György, Vinkovics Judit: Mongol-magyar kéziszótár, Terebess, Budapest, 1998, ISBN 9789639147010

Nepáli szerkesztés

 • nepaalee brihat shabdakosha (Nepālī Br̥hat Śabdakoś) [Comprehensive Nepali Dictionary], Kathmandu: Nepal Academy, 2018
 • Schmidt, Ruth Laila. A practical dictionary of modern Nepali. [S.l.]: Ratna Sagar, 1993. 1994.
 • Turner, R. L. (Ralph Lilley). A comparative and etymological dictionary of the Nepali language. London: K. Paul, Trench, Trubner, 1931.

Német szerkesztés

 • Sándor Skripecz: Útiszótár magyar-német, német-magyar, 14. javított kiadás, Akadémiai, Budapest, 1994, ISBN 9789630564380
 • Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál: Német-magyar nagyszótár, 2. kiadás; Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 9630577739
 • Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál: Magyar-német nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 9789630589758
 • Halász Előd: Magyar-német kisszótár, 18. átdolg. és bőv.kiad, Akadémiai, Budapest, 1999, Kisszótár sorozat, ISBN 9789630566643
 • Hessky Regina : Német - magyar kéziszótár, 6., javított kiadás, Grimm, Szeged, 2012, ISBN 9789639954519
 • Regina Hessky, Bertalan Iker: Német-magyar magyar-német tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak, Hatodik, aktualizált és javított kiadás, Grimm, Szeged, 2018, ISBN 9789632618913
 • Ballagi Mór: Új teljes magyar és német szótár : magyar-német rész, 6. kiadás, Franklin-Társulat, Budapest, 1890

 • Günter Schroeder, Gyáfrás Edit, Iker Bertalan: Német-magyar, magyar-német turisztikai szakszótár, 2., jav. kiad, Grimm, Szeged, 2012, ISBN 9789639954502
 • Kovács János: Német-magyar közgazdasági szótár, Műszaki Fordító Vállalat, Budapest, 1991, ISBN 9789636221294
 • Kovács János: Német-magyar külkereskedelmi szótár, Műszaki Fordító és Szolgáltató Rt., Budapest, 1994
 • Surányi János, Kunffy Zoltán : Német-magyar mezőgazdasági szótár, Terra, Budapest, 1965
 • Surányi János, Kunffy Zoltán : Magyar-német mezőgazdasági szótár, Terra, Budapest, 1966
 • Véghelyi Péter, Szily Ernő : Német-magyar orvosi szótár, Terra, Budapest, 1960
 • Ernő Nagy, János Klár, Gyula Décsi, Béla Végh: Német-magyar műszaki szótár, Terra Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970
 • Ernő Nagy, János Klár, Béla Végh, Elza Herz: Magyar - német műszaki szótár, 2., bővített kiadás, Terra, Budapest, 1971

 • Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart - mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen, Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe
 • Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch (Zu dem Grimm'schen Wörterbuch siehe auch den Wikipedia-Artikel: Deutsches Wörterbuch)
 • Karl Friedrich Wilhelm Wander: Deutsches Sprichwörter-Lexikon - Ein Hausschatz für das deutsche Volk. (Das Wörterbuch enthält mehr als 300.000 Sprichwörter und Redensarten und gilt bis heute als die umfangreichste Sprichwörter- und Redensarten-Sammlung schlechthin.)
 • Konrad Duden: Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Spätere Ausgaben wurden von der Dudenredaktion in Mannheim unter dem Titel "Die deutsche Rechtschreibung" herausgegeben.)
 • Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (oft auch einfach der Kluge genannt)
 • Moritz Heyne: Deutsches Wörterbuch (3 Bände)
 • Österreichisches Wörterbuch: Wörterbuch der deutschen Sprache in Österreich.
 • Ruth Klappenbach, Wolfgang Steinitz: Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (WDG), herausgegeben von Deutschen Akademie der Wissenschaften, 4500 Seiten in 6 Bänden, ca. 100.000 Stichwörter
 • Gerhard Wahrig: Das grosse Deutsche Wörterbuch, herausgegeben in Zusammenarbeit mit zahlreichen Wissenschaftlern und anderen Fachleuten, Mit einem „Lexikon der deutschen Sprachlehre“, in: Die grosse Bertelsmann Lexikon Bibliothek, herausgegeben vom Lexikon-Institut Bertelsmann, Gütersloh 1967, C. Bertelsmann Verlag, Library of Congress Catalog Card Number: 66-17134, 4181 Seiten
 • Dudenredaktion: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache
 • Dudenredaktion: Duden - Deutsches Universalwörterbuch
 • Autorenkollektiv unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen
 • Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann: Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Überarbeitete und aktualisierte Ausgabe mit der neuen deutschen Rechtschreibung, Berlin und München, Langenscheidt KG

Norvég szerkesztés

Ógörög szerkesztés

 • Györkösy Alajos, Kapitánffy István, Tegyey Imre: Ógörög-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993, ISBN 9789630565226
 • Ferenc Soltész, Endre Szinyei: Ógörög-magyar szótár, Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, 1984, ISBN 9789630228176
 • Tóth Eszter, Csalog Eszter: Újszövetségi görög nyelvkönyv, Szent Pál Akadémia, Budapest, 1998, ISBN 9789630498166
 • Kiss Jenő (szerk.): Újszövetségi görög–magyar szótár, Magánkiadás, Budapest, 1975, ISBN 9637030093
 • Ógörög-magyar szótár. (Szerk. Soltész Ferenc.) Hasonmás kiad. Budapest, Könyvért., 1984
 • Lévay István : Magyar-görög szótár: főgymnásiumok használatára, 3. kiadás, Lampel, Budapest, 1924
 • James Diggle, ed. (2021). Cambridge Greek Lexicon. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-82680-8. {{R:grc:Cambridge}}
 • И.Ц. Дворецкий: Древнегреческо-русский словарь, Государственное Издат. Иностранных и Национальных Словарей, Moskva, 1958

 • Farkas Zoltán, Horváth László, Gyula Mayer: Kezdő és haladó ógörög nyelvkönyv Periergopenés - szegény gyötrődő tanuló II, ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2017, ISBN 9786155371837

Óangol szerkesztés

 • John R. Clark Hall (1916) , R:ang:JCH, in A Concise Anglo-Saxon Dictionary, 2nd edition, New York: Macmillan {{R:ang:JCH}}

Olasz szerkesztés

 • Hargitai György : Olasz-magyar, Magyar-olasz kisszótár, Kossuth, Budapest, 2009, ISBN 9789630960670
 • Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna: Olasz−magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000, ISBN 9789630588324
 • Koltay-Kastner Jenő, Kunné Juhász Zsuzsanna: Akadémiai magyar-olasz szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 9789630588256
 • Sirola Ferenc, Urbanek Sándor, Gelletich Vince: Magyar-olasz és olasz-magyar szótár, Franklin, Budapest, 1914-1915

 • Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana {{R:it:Treccani}}
 • Dizionario Olivetti {{R:it:Olivetti}}
 • sapere.it – De Agostini Editore

Orija szerkesztés

 • Praharaj, G.C. Purnnachandra Ordia bhashakosha. Cuttack : Utkal Sahitya Press, 1931-1940. 7 v.

Örmény szerkesztés

 • Edward Badaljan: Örmény-magyar kéziszótár, Publisher:Örmény Kulturális és Információs Központ, Budapest, 2005, ISBN 9789632179650
 • Levon Torossian: Größes Wörterbuch : Deutsch - Armenisch; Armenisch - Deutsch, Wien, 2018, ISBN 9783700320807
 • Խ. Գրիգորյան, Khachʻik Grigoryan: English Armenian, Armenian English dictionary : special edition for Armenian language learners, 3rd ed, Ankyunacar Publishing, Yerevan, 2012, ISBN 9789994187669
 • Э.К. Клян: Русско-армянский, армяно-русский словарь = Ṛus-hayeren, hay-ṛuseren baṛaran, Kogorta, Krasnodar, 2005, ISBN 9785961900088
 • https://bararanonline.com/
 • http://www.nayiri.com/

Orosz szerkesztés

 • Hargitai György, Németh Dorottya: Orosz-magyar, Magyar-orosz kisszótár, Kossuth, Budapest, 2009, ISBN 9789630960663
 • Uzonyi Pál, Gáldi László: Orosz−magyar szótár ISBN 9789630595087
 • Hadrovics-Gáldi: Magyar-orosz nagyszótár I-II, Akadémiai Kiadó, 1986
 • Gyáfrás Edit, Tóth Péter: Orosz-magyar, magyar-orosz tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak, Grimm, Szeged, 2013, ISBN 9789639954687
 • Harmati Gábor: Orosz ige : szótár-segédkönyv : több mint 1600 ige alakjai, vonzatai, jelentése példamondatokkal, Tinta, Budapest, 2013, ISBN 9786155219337
 • A. Guskova, J. Tota Ishtvana: Magyar-Orosz és orosz-magyar szótar, Russki Yazyk-Media, Moskva, 2005, ISBN 9785957601449

 • József Attila Balázsi: Orosz-magyar közmondásszótár : 1400 orosz közmondás magyar megfelelőkkel és művelődéstörténeti magyarázatokkal, Tinta, Budapest, 2022, ISBN 9789634093183
 • Mihalik István, Tatjána Petuhova: Orosz-magyar közgazdasági szótár, Aula, Budapest, 1997, ISBN 9789639078154
 • S. Kovács Zoltán: Orosz-magyar, magyar-orosz gazdasági szótár, Közgazdasági és Jogi K., Budapest, 1995, ISBN 9789632227948
 • Balázsi József Attila : Orosz-magyar közmondásszótár : 1400 orosz közmondás magyar megfelelőkkel és művelődéstörténeti magyarázatokkal, Tinta, Budapest, 2022, ISBN 9789634093183
 • Polonyiné Reminiczky Erzsébet: Orosz-magyar állattenyésztési szakszótár, Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 1983
 • Lajos Tóth, Jenő Kovács, József Kovács: Magyar - orosz katonai szótár, Honvédelmi Minisztérium Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977
 • Fenyvesi István, Orosz–magyar és magyar–orosz szlengszótár. (Русско–вeнгeрский и вeнгeрско–русский словарь слeнга). Budapest, 2001. (633 lap).
 • Soproni András : Orosz kulturális szótár, Corvina, Budapest, 2008, ISBN 9789631355598

 • Ахманова, О. С.: Англо-русский и русско-английский словарь, 6-e izdanie, Media, Moskva, 2010, ISBN 9785957602958
 • С. И. Ожегов: Толковый словарь русского языка, 27-e izd. Мир и Образование, Moskva, 2020, ISBN 9785946666091
 • В. Мюллер : Большой русско-английский словарь в новой редакции, Edition:3-e izd., Издательский дом "Рипол Классик", Moskva, 2010, ISBN 9785771701097

Páli szerkesztés

Pandzsábi szerkesztés

 • Shiv Sharma Joshi: Punjabi University Punjabi English dictionary, 4. ed., Publication Bureau, Punjabi University, Patiala, 2009, ISBN 9788173800962
 • Suman Preet: Oxford compact English-English-Punjabi dictionary, Oxford University Press, New Delhi, 2017, ISBN 9780199459063
 • Salah-ud-Din, Iqbal. Vaḍḍī Panjābī lughat : Panjābī tūn Panjābī. Lāhaur : ʻAzīz Pablisharz, 2002.
 • Singh, Maya. The Panjabi dictionary. Lahore, Munshi Gulab Singh & Sons, 1895. (https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/singh/)

Pastu szerkesztés

 • М. Г. Асланов. Пушту-русский словарь. — М. 1985. {{R:ps:Aslanov}}
 • Pashtoon, Zeeya A. (2009), Pashto–English Dictionary, Hyattsville: Dunwoody Press {{R:ps:Pashtoon}}
 • Pashto Dictionary (in English), Peshawar, Pakistan: Pukhtoogle, 2020.
 • Heston, Wilma L. A digital dictionary of Pashto: 1,000 words from a core vocabulary. Chicago: Digital South Asia Library, University of Chicago, 2005.
 • Raverty, H. G. (Henry George). A dictionary of the Puk'hto, Pus'hto, or language of the Afghans: with remarks on the originality of the language, and its affinity to other oriental tongues. Second edition, with considerable additions. London: Williams and Norgate, 1867.
 • https://qamosona.com/j/
 • http://pashto-online.ru

Perzsa szerkesztés

 • Vahebzadeh Hasszán: Perzsa-magyar kéziszótár, Gazdász-Elasztik Kft, Miskolc, 2006, ISBN 9789634609506
 • Vahebzadeh Hasszán: Magyar-perzsa kéziszótár, 2000
 • Manoochehr Aryanpur, Manoochehr Aryanpur Kashani : The Aryanpur progressive Persian-English dictionary : four volumes, comprehensive, Computer World Co., Tehran, 2002, ISBN 9789647702065
 • Aryanpur-Kashani, Manoochehr (2005) The Aryanpur Progressive Persian–English Dictionary[9], Tehran: Jahan Rayaneh, ISBN 978-964-8603-20-0
 • Hayyim, Sulayman (1934) New Persian–English dictionary, Teheran: Librairie-imprimerie Béroukhim {{R:fa:NPED}}
 • Ю. А. Рубинчик / Jurij A. Rubinčik: Персидско-русский словарь, Академия Наук СССР, Институт Востоковедения, Izd. 3., stereotip, Русский Язык, Moskva, 1985
 • В.Б. Иванов / V.B. Ivanov: Большой персидско-русский словарь, Наука, Moskva, 2020, ISBN 9785020408203
 • Hayyim
 • Steingass
 • Рубинчик

Portugál szerkesztés

 • Király Rudolf: Portugál-magyar kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978 ISBN 963051382X
 • Király Rudolf: Magyar-portugál kéziszótár, 3. kiadás, Akadémiai, Budapest, 1993, ISBN 9789630523448

Román szerkesztés

 • Hargitai György, Ferencz Anna: Kisszótár : magyar-román, román-magyar, Kossuth, Budapest, 2008, ISBN 9789630956055
 • Bakos Ferenc: Román-magyar kéziszótár ISBN 9789630590549
 • Bakos Ferenc, Dorogman György: Román-magyar kisszótár, Akadémiai, Budapest, 2011, Kisszótár sorozat, ISBN: 9789630590266
 • Bakos Ferenc, Borza Lucia: Magyar-román kisszótár, Akadémiai Kiadó, 1994, ISBN 963-05-6786-5
 • Lázár Edit, Román Győző, Mariana Popa, Román-magyar szótár, Bukarest, Carocom 94, 2015, ISBN 9789739889186
 • Reinhart Erzsébet-Mária, Lázár Edit, Román Győző, Magyar-román szótár, Bukarest, Carocom 94, 2005, ISBN 9739889131
 • Kelemen Béla (főszerkesztő): Román-magyar szótár, 1-2., Akadémiai, Kolozsvár, 1964

 • Fazakas Emese : Román - magyar gazdasági szakszótár, Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár, 2005, ISBN 9789730040517

Spanyol szerkesztés

 • Hargitai György: Spanyol-magyar, Magyar-spanyol kisszótár, Kossuth, Budapest, 2003, ISBN 9789630944434
 • Agócs Károly, Dorogman György, Jancsó Katalin, Krekovics Diana : Spanyol-magyar / Magyar-spanyol Tanulószótár, GRIMM, 2017, ISBN: 9789632618937
 • Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó: Spanyol-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, 2008, ISBN 9789634542124
 • Gáldi László: Spanyol-magyar kéziszótár (Terra, 1982)
 • Dorogman György: Spanyol-magyar kéziszótár

Svéd szerkesztés

 • Lakó György: Svéd-magyar kéziszótár, Akadémiai kiadó, Budapest, 2009, ISBN 9789630564007
 • Mádl Péter: Svéd-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018, ISBN 9789630594059
 • Новый большой русско-шведский словарь = Nya Stora Rysk-svenska Ordboken : около 185 000 словарных статей, словосочетаний и значений слов / [отв. ред.: У. Биргегорд, Э. Марклунд-Шарапова]. — М.: Живой яз., 2007.
 • Новый большой шведско-русский словарь = Nya Stora Svensk-ryska Ordboken : около 175 000 словарных статей, словосочетаний и значений слов / [отв. ред.: У. Биргегорд, Э. Марклунд-Шарапова]. — М. : Живой яз., 2007.
 • svenska.se – Akademiens ordböcker {{R:sv:SO}} {{R:sv:svenska.se}}
 • Folkets-lexikon {{R:sv:folkets}}

Szanszkrit szerkesztés

 • Ádám Béla: Szanszkrit-magyar nagyszótár, DART Studio, Budapest, 2006, ISBN 9789632142425
 • Bakos Attila, Ferenczi Roland: Szanszkrit-magyar értelmező szótár - védikus filozófiai és jógikus magyarázatokkal, Brahmana Misszió, Budapest, 2020, ISBN 9786150068008
 • Demény-Dittel Lajos: Magyar-szanszkrit kisszótár, Magánkiadás, Hatvan, 2010
 • Gyula Wojtilla: Kőrösi Csoma Sándor szanszkrit-magyar szójegyzéke, MTA Könyvtára, Budapest, 1984, Keleti tanulmányok, 6, ISBN 9789637302046
 • Tibor Körtvélyesi: Szanszkrit nyelvtan, Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 1998, ISBN 9789630499743

 • Apte, Vaman Shivaram. Revised and enlarged edition of Prin. V. S. Apte's The practical Sanskrit-English dictionary. Poona: Prasad Prakashan, 1957-1959. (https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/apte/)
 • Cappeller, Carl. A Sanskrit-English dictionary, based upon the St. Petersburg lexicons. London: [Berlin printed] Luzac & Co.; [etc., etc.] 1891.
 • Macdonell, Arthur Anthony. A practical Sanskrit dictionary with transliteration, accentuation, and etymological analysis throughout. London: Oxford University Press, 1929. (https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/macdonell/)
 • Monier-Williams, Monier. A Sanskrit-English dictionary etymologically and philogically arranged with special reference to cognate Indo-European languages. Oxford: Clarendon Press, 1899. {{R:sa:MW}}

Szerbhorvát szerkesztés

 • Urkom Aleksander: Magyar–szerb szótár, Akadémiai, Budapest, 2023
 • Hargitai György: Magyar-Horvát, Horvát-Magyar Kisszótár, Kossuth, Budapest, 2011, ISBN 9789630964890
 • Hargitai György, Molnár Dalma: Magyar-szerb, Szerb-magyar kisszótár, Kossuth, Budapest, 2011, ISBN 9789630956048
 • Veres Marietta: Magyar - horvát, horvát - magyar útiszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, ISBN 9789630581387
 • Hadrovics László: Szerbhorvát-magyar szótár, 7. kiadás, Terra, Budapest, 1991, Kisszótár sorozat, ISBN 9789632052540
 • Hadrovics László, Palich Emil: Magyar-szerbhorvát szótár, 7. kiadás, Terra, Budapest, 1991, Kisszótár sorozat, ISBN 9789632052533
 • Palich Emil: Magyar-szerbhorvát kéziszótár (Terra, 1988)
 • Levasics Elemér, Surányi Magda: Szerbhorvát-magyar kéziszótár (Terra, 1982)
 • Hadrovics László, Nyomárkay István: Horvát-magyar kisszótár, ISBN 9789630580649
 • Hadrovics László, Nyomárkay István: Szerb-magyar kisszótár, ISBN 9789630573795
 • Prodán Ágnes – Barics Ernő: Horvát-magyar szótár, Croatica, Budapest, 2015, ISBN 9786155239519
 • Mirjana Burzan, Kacziba Ágnes, Szerb–magyar szótár, Forum, Újvidék, 2016, ISBN 9788632309302
 • Brancsits, Blagoje–Derra György. 1889. Magyar–szerb szótár. Újvidék: Pajevits Arzén könyvnyomdája
 • Gyiszálovics, Veszelin. 1914. A magyar és szerb nyelv szótára. I. rész. Magyar–szerb szótár, Újvidék: Natosevics.
 • Orosz János: Magyar-szerb jogi és közigazgatási szótár, Forum, Újvidék, 2012, ISBN 9788632308329
 • Morton Benson, Biljana Šljivić-Šimšić: Serbo-Croatian-English dictionary, 3rd ed, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, ISBN 9780521384957
 • Сербско-хорватско-русский словарь / Сост. И. И. Толстой. — М., 1957.
 • Русско-сербский словарь : 55 000 слов / под ред. Боголюба Станковича. — 2-е, испр. и доп.. — Нови-сад : Матица Српск, 1998. — 1001 с. — ISBN 86-363-0353-2.

Szindhi szerkesztés

 • Nabī Bakhshu Khānu Balocu. Jāmiʻ Sindhī lughāta. Karācī : Ḥaidarābād Sindhu, Pākistān : Sindhī Adabī Borḍ, 1960-1988.
 • Parmanand Mewaram. A Sindhi-English dictionary. Hyderabad, Sind : The Sind Juvenile Co-operative Society, 1910.

Szingaléz szerkesztés

 • Carter, Charles. A Sinhalese-English dictionary. Colombo : The "Ceylon Observer" Printing Works ; London : Probsthain & Co., 1924.
 • Jayatilaka, D. B. A dictionary of the Sinhalese language. Colombo, The Royal Asiatic society, Ceylon branch, 1935- License agreements for Web use need to be negotiated.

Szlovák szerkesztés

 • Hargitai György, Csengődy Ágnes: Szlovák-magyar, Magyar-szlovák kisszótár, Kossuth, Budapest, 2002, ISBN 9789630943901
 • T. Gőbel Marianne: Szlovák-magyar szótár, 4. kiadás, Terra, Budapest, 1979, ISBN 9789632050829
 • Stelczer Árpád, Vendégh Imre: Szlovák-magyar kéziszótár, 1992, 3. kiad, Akadémiai, ISBN 9789630564120, ISBN 9630564122
 • Tankó László: Szlovák-magyar kéziszótár, ISBN 9788088979197
 • Edita Chrenková: Magyar-szlovák kéziszótar, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992, ISBN 9789630562652
 • František Sima: Magyar-szlovák zsebszótár, 3., átd. kiad, Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, Bratislava, 2002, ISBN 9788008033206
 • Rozália Csipka: Magyar - szlovák, szlovák - magyar közgazdasági szótár, 2. kiadás, Mikszáth, Horpács, 1998, ISBN 9789639126077
 • Katarina Habovštiaková: Magyar-szlovak frazeologiai szotar : Madarsko slovenský frazeologický slovnik, Slovenske pedagogicke nakladatelstvo Bratislava, Bratislava, (1984)
 • Lukács Katalin: Magyar-szlovák szótár, 6. kiadás, Terra, Budapest, 1988, Kisszótár sorozat, ISBN 9789632052199

 • Lajos Cserba, István Mede, Andrea Nagy: Magyar-szlovák, szlovák-magyar jogi szakszótár, Magyar Jogász Egylet, Miskolc, 2013

Szlovén szerkesztés

 • Lukács István, Marija Bajzek Lukač, Natalija Ulčnik: Magyar-szlovén nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2019, ISBN 9789630599603
 • Elizabeta Bernjak: Magyar-szlovén, szlovén-magyar szótár, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1995, ISBN 9788636109328
 • Jože Hradil: Szlovén-magyar szótár, DZS, Ljubljana, 1996, ISBN 9788634112467
 • Franc Šebjanič: Slovensko-madžarski slovar, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1969
 • Černivec, Gabrovšek, Jakop, Ježovnik, Kern, Klemenčič, Gliha Komac, Krvina, Ledinek, Meterc: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2019, ZRC SAZU, Založba ZRC, Ljubljana, 2020

 • Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, portal Fran {{R:sl:Fran}}

Szuahéli szerkesztés

 • F. Nagy Géza: Magyar-szuahéli kéziszótár. Kb. 20.000 szó; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998
 • Radvány László, Szuahéli-magyar szótár, Balassi Kiadó, Budapest, 2021, ISBN 9789634561002
 • Rechenbach, Charles W. (1967) Swahili-English Dictionary, Washington, D. C.: The Catholic University of America Press
 • Д.В. Поликанов; Н.Т. Петренко., D. V. Polikanov, N. T. Petrenko: Русско-суахили словарь : около 20 000 слов, МГИМО, Moskva, 1997 / MGIMO, Moskva, 1997
 • N. V. Gromova: Суахили-русский словарь : около 30,000 слов, Русский язык, Moskva, 1987
 • https://kiswahili.ru
 • https://africanlanguages.com/swahili/

Tádzsik szerkesztés

Tagalog szerkesztés

 • Pambansang Diksiyonaryo | Diksiyonaryo.ph, Manila: Komisyon sa Wikang Filipino, 2018

Tamil szerkesztés

 • அகராதி - தமிழ்-ஆங்கில அகரமுதலி [Agarathi - Tamil-English-Tamil Dictionary], Kilpauk, Chennai, India: [Orthosie], 2023 {{R:ta:Agarathi}}
 • Johann Philipp Fabricius, Na. Kadirvelu Pillai, David W. McAlpin, Rajagopal Subramanian, University of Madras, Miron Winslow (2022): Digital Dictionaries of South India {{R:ta:DDSA}}
 • David W. McAlpin (1981): A Core Vocabulary for Tamil, Philadelphia: Dept. of South Asia Regional Studies, University of Pennsylvania {{R:ta:McAlpin}}
 • Kadirvelu Pillai, Na. Tamil Moli Akarathi. N. Kathiraiver Pillai's Tamil Moli Akarathi: Tamil-Tamil dictionary = Na. Kathiraiver Pillayin Tamil Moliyakarati: Tamil-Tamil akarathi. 6th ed., rev. and enl. Cennai: Pi. Ve. Namacivaya Mutaliyar.
 • Subramanian, Pavoorchatram Rajagopal. Kriyavin tarkalat Tamil akarati : Tamil-Tamil-Ankilam. 1st ed. Madras: Kriya, 1992.
 • Tarkalat Tamil maraputtotar akarati : Tamil-Tamil-Ankilam. 1st ed. Chennai : Moli, 1997.
 • University of Madras. Tamil lexicon. [Madras]: University of Madras, 1936-
 • Winslow, Miron. A comprehensive Tamil and English dictionary of high and low Tamil. Madras: P.R. Hunt, 1862.

Telugu szerkesztés

 • Charles Philip Brown (1903) A Telugu-English dictionary, Madras: Promoting Christian Knowledge
 • Bhaskararao, Peri. A web-based multimedia pedagogical dictionary of Telugu. This title is currently being created under a grant from the South Asia Language Resource Center.
 • Brown, Charles Philip. A Telugu-English dictionary. New ed., thoroughly rev. and brought up to date ... 2nd ed. Madras: Promoting Christian Knowledge, 1903.
 • Gwynn, J. P. L. (John Peter Lucius). A Telugu-English dictionary. Delhi; New York: Oxford University Press, 1991.
 • Ramayya Pantulu, Jayanti. Sri Suryarayandhra nighantuvu. Haidarabadu : Andhraprades Sahitya Akadami, 1979-1982. License agreements for Web use need to be negotiated.
 • Srihari, R. Srihari nighantuvu. Hyderabad : Sri Gopal Publications, 2004. License agreements for Web use need to be negotiated.

Thai szerkesztés

 • Kékesi László: Thai-magyar, magyar-thai kéziszótár, 2003, ISBN 974-272-746-5
 • Horváth Tibor: Magyar-thai társalgási zsebkönyv és útiszótár, Be Free, Lébény, 2010, ISBN 9789630688543
 • L. N. Morev, S. Semsampana: Тайско-русский словарь, Советская Энциклопедия, Moskva, 1964
 • Mary R. Haas: Thai-English student's dictionary, Stanford Univ. Press, Stanford, Calif., 2001, ISBN 9780804705677
 • Smyth, David (2014). Thai: An Essential Grammar, second edition. London: Routledge. ISBN 978-041-551-034-9.
 • Thai official dictionary of Royal Institute, Thailand, Phim khrang thī 2, Rātchabandittayasathān, Krung Thēp, 2013, ISBN 9786167073804
 • So Sethaputra: New model Thai-English dictionary, Prima Publishing Co., Ltd., Suanluang, Bangkok, 2009
 • George Bradley McFarland: Thai-English dictionary, Stanford University Press, Stanford, CA, 1982, ISBN 9780804703833

Tibeti szerkesztés

Török szerkesztés

 • Csáki Éva, Török-magyar szótár, 3. javított, bővített kiadás, Balassi, Budapest, 2012, ISBN 9789635068869
 • Csáki Éva: Magyar-török szótár, 2. javított, bővített kiadás, Balassi, Budapest, 2001, ISBN 9789635064199
 • Dávid Géza : Magyar - török, török - magyar útiszótár, 2., átdolg. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 9789630578615
 • Gün. Benderli, Yılmaz Gülen, Kakuk Zsuzsa, Tasnádi Edit: Török - magyar szótár, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2013, ISBN 9789631973129
 • Türk Dil Kurumu {{R:tr:TDK}}

Türkmén szerkesztés

Ukrán szerkesztés

 • Petro Mykolajovyč Lyzanecʹ (Lizanec Péter): Ukrán-magyar szótár, 2. kiadás, IVA, Ungvár, 2008, ISBN 9789667231996
 • Petro Mykolajovyč Lyzanecʹ (Lizanec Péter): Magyar-ukrán szótár, IVA, Ungvár, 2001, ISBN 9789634725237
 • Katona Lóránt: Ukrán-magyar szótár, Akadémiai Kiadó-Kárpátontúli Területi Könyvkiadó, Budapest-Uzsgorod, 1963
 • Csuszka, P.P., Rot, O.M., Szák, J.M.: Magyar-ukrán szótár, Akadémiai Kiadó - Kárpátontúli Területi Kiadó Kiadás éve: 1961

Urdu szerkesztés

 • Oxford Urdu-English dictionary, Oxford University Press, 2013, ISBN 9780195979947
 • Platts, John T. (1884) A dictionary of Urdu, classical Hindi, and English, London: W. H. Allen & Co. {{R:hi:Platts}}
 • Fallon, S. W. A new Hindustani-English dictionary, with illustrations from Hindustani literature and folk-lore. Banaras, London, Printed at the Medical Hall Press; Trubner and Co., 1879.
 • Mujtahidi, Ya'qub Miran. Urdu-Angrezi lughat-i Mujtahidi = Mujtahedi's Urdu-English dictionary. Hyderabad: Dictionary House, 2007.
 • Nayyar Kakorvi, Nurulhasan. Nurullughat. Lakhnau: Nayyar Pres Pamanalah, 1924-1931.
 • Qureshi, Bashir Ahmad. Kitabistan's 20th century standard dictionary. Lahore : Kitabistan Pub. Co., 1971.
 • Shakespear, John. A dictionary, Hindustani and English: with a copious index, fitting the work to serve, also, as a dictionary of English and Hindustani. 3rd ed., much enl. London: Printed for the author by J.L. Cox and Son: Sold by Parbury, Allen, & Co., 1834.
 • Siddiqi, Abullais. Urdu lughat : tarikhi usul par. Karaci : Taraqqi-yi Urdu Bord, 1977-2010.
 • http://www.urduword.com/search.php?English=A

Üzbég szerkesztés

 • Karl A. Krippes: Uzbek-English dictionary. Dunwoody, Kensington Md 1996, 2002, ISBN 1-881265-45-5
 • Natalie Waterson (Hrsg.): Uzbek – English dictionary. Comp. by Natalie Waterson. Oxford Univ. Press, Oxford 1980.
 • András J. E. Bodrogligeti: Modern literary Uzbek, a manual for intensive elementary, intermediate, and advanced courses. Teil 1 - 2. Cyrillic version. LINCOM language coursebooks. Bd. 10. LINCOM Europa, München 2002.
 • András J. E. Bodrogligeti: An academic reference grammar of modern literary Uzbek. Bd. 1 - 2. LINCOM studies in Asian linguistics. Bd. 50, 51. München, Lincom Europa 2003, ISBN 3-89586-694-6, ISBN 3-89586-710-1
 • https://russian-uzbek.ru
 • https://sahifa.tj/russko_uzbekskij.aspx

Vietnámi szerkesztés

További nyelvek szerkesztés

Ajmara szerkesztés

Egyéb források szerkesztés


Orosz nyelvű szerkesztés

 • Н. Абрамов. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. — Электронная версия, «ГРАМОТА.РУ». — 2002.
 • Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1984. — С. 384.
 • Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. — 4-е изд. — М. : Русский язык, 1988. — 704 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-200-00315-6.
 • Агеенко Ф. Л. Собственные имена в русском языке: Словарь ударений. — М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.
 • Новейший словарь иностранных слов и выражений. — Мн. : Современный литератор, 2007. — 976 с. — ISBN 978-985-14-1339-9.
 • Словарь Академии Российской, производным порядком расположенный: В 6 ч. — СПб. : Императорская академия наук, 1789—1794.
 • Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный / Часть. — СПб. : Императорская академия наук, 1806—1822.
 • Словарь церковно-славянского и русского языка. — СПб. : Императорская академия наук, 1847.
 • Научно-информационный «Орфографический академический ресурс „Академос“» Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. orfo.ruslang.ru
 • Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка : Практический справочник : Ок. 11 000 синоним. рядов. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Рус. яз., 2001. — (Библиотека словарей рус. яз.).
 • Аникин А. Е. Русский этимологический словарь / Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Ин-т филологии Сибирского отделения РАН. — М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2007—<2013>.
 • Арапова Н. С. Кальки в русском языке послепетровского периода: опыт словаря. — М. : Изд-во МГУ, 2000. — 320 с.
 • Активный словарь русского языка / Российская акад. наук, Ин-т русского яз. им. В. В. Виноградова; отв. ред. Ю. Д. Апресян. — М. : Языки славянской культуры, 2014-.
 • Академический толковый словарь русского языка / отв. ред. Л. П. Крысин. — М. : Издательский дом ЯСК, 2016—.
 • Большой академический словарь русского языка / Гл. ред. К. С. Горбачевич, А. С. Герд. — М., СПб. : Наука, 2004—. — ISBN 5-02-033660-2.
 • Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. — М. : Русский язык, 1994.
 • А. В. Блинов. Готско-греческо-русский словарь. — М. : Изд-во филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, 2017.
 • Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь русского языка. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2018. — ISBN 978-5-906971-21-0.
 • Бернштейн С. Б. Болгарско-русский словарь. — М. : Рус. яз., 1986.
 • Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. Большой словарь крылатых слов русского языка. — М. : АСТ: Астрель: Русские словари, 2005. — 623, [1] с. — ISBN 5-17-003655-8.
 • Химик В. В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. — СПб. : Норинт, 2004.
 • Большая советская энциклопедия. — 1926–1947.
 • Большая советская энциклопедия. — 2-е изд. — 1949–1958.
 • Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб. : Норинт, 1998.
 • Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб. : Норинт, 1998 (в авторской ред. от 2014).
 • Большой толковый словарь русских глаголов / Под общ. ред. Л. Г. Бабенко. — М. : АСТ-Пресс, 2007. — 573, [1] с. — ISBN 978-5-462-00615-9.
 • Большой толковый словарь якутского языка / Под ред. П. А. Слепцова. — 1-е изд. — Новосибирск : Наука, 2004—2018.
 • Морковкин В. В., Богачёва Г. Ф., Луцкая Н. М. Большой универсальный словарь русского языка / Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина; под ред. В. В. Морковкина. — М. : Словари XXI века : АСТ-ПРЕСС школа, 2016. — 1456 с. — ISBN 978-5-9907385-0-8.
 • Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.; СПб. : Большая Российская энциклопедия; Норинт, 2000. — 1434 с.
 • Вадим Серов. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М. : ООО Издательство «Локид-Пресс», 2005. — 677 с. — ISBN 5-320-00323-4.
 • Вернер Г. К. Словарь кетско-русский и русско-кетский. — 2-е изд., перераб. — СПб. : Дрофа, 2002. — ISBN 5-94745-083-6.
 • Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. — 2-е изд.. — М. : Высшая школа, 1972. — 616 с.
 • Виноградов В. В. История слов. — М. : Толк, 1994.
 • Универсальный фразеологический словарь русского языка / Под ред. Волковой Т. В.. — Москва : Вече, 2000.
 • Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. — М. : АСТ : Астрель, 2001.
 • Голикова Т. А. Лингвокультурологический словарь заимствований современного русского языка 2000–2020 гг. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — ISBN 978-5-4499-2418-6.
 • Горбачевич К. С. Современный орфоэпический словарь русского языка. — М. : АСТ : Астрель, 2009. — ISBN 978-5-17-058265-5.
 • Кхмерско-русский словарь : около 20 000 слов = វចនានុក្រមខ្មែរ-រុស្ស៊ី : ២០០០០ពាក្យ / Ю. А. Горгониев; Под ред. Тхать Суонга. — М. : Русский язык, 1975. — 952 с.
 • Свинцов В. В., Пахомов В. М., Филатова И. В. Словарь-справочник по пунктуации. — Москва : Справочно-информационный интернет-портал ГРАМОТА.РУ, 2010.
 • Зализняк А. А. // Грамматический словарь русского языка. — Изд. 5-е, испр. — М. : АСТ Пресс, 2008.
 • Осетинско-русский словарь: около 30 тысяч слов / науч. ред. Т. А. Гуриев. — 5-е издание. — Владикавказ : Алания, 2004. — 540 с. — ISBN 5-87862-209-2.
 • Толковый словарь живого великорусского языка / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880–1882.
 • Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — 2-е изд. — М.—СПб., 1880—1882.
 • Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / Под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Товарищество М. О. Вольф, 1903—1909.
 • Толковый словарь русского языка : Ок. 2000 словар. ст., свыше 12000 значений / [ Ахапкин Д. Н. и др.] / Под ред. Д. В. Дмитриева. — М. : Астрель [и др.], 2003. — 989 с. — (Словари Академии Российской). — ISBN 5-271-06086-1 (ООО «Изд-во Астрель»).
 • Дьяков А. И. Словарь англицизмов русского языка. — М. : Флинта, 2021. — 1383 с. — ISBN 978-5-9765-4570-0.
 • Дядечко Л. П. Крылатые слова нашего времени. — М. : НТ Пресс, 2008.
 • Елистратов В. С. Толковый словарь русского сленга. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2010. — (Настольные словари русского языка). — ISBN 978-5-462-00714-9.
 • Елистратов В. С. // Толковый словарь русского арго. — М. : Русские словари : Азбуковник, 2000. — ISBN 5-93259-008-4.
 • Епишкин Н. И. Исторический словарь галлицизмов русского языка. — М. : ЭТС, 2010.
 • Етимологічний словник української мови: в 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. — К. : Наукова думка, 1989. — Т. Том 4: Н — П. — 656 с. — (Словники України). — ISBN 966-00-0590-3.
 • Етимологічний словник української мови: в 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. — К. : Наукова думка, 2006. — Т. Том 5: Р — Т. — 704 с. — (Словники України). — ISBN 966-00-0785-X.
 • Еськова Н. А. Нормы русского литературного языка XVIII–XIX веков. — М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2008. — ISBN 978-5-9551-0280-1.
 • Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка. — М. : Русский язык, 2000.
 • Кузьмич, В.; Бильжо, А.; Гусаков, Д. Жгучий глагол. Словарь народной фразеологии. — Зелёный век, 2000. — 286 с.
 • Белянин В. П., Бутенко И. А. Живая речь. Словарь разговорных выражений. — М. : ПАИМС, 1997. — ISBN 5-87664-027-1.
 • Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Рус. яз., 1991. — ISBN 5-200-01106-X.
 • Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. — 7-е издание, стереотипное. — М. : Русский язык, 2000.
 • Зайцева Е. А. Наименования лица в русском языке начала XXI века. — Самара : ПГСГА, 2013. — ISBN 978-5-8428-0982-0.
 • Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. — изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Русский язык, 1980. — 880 с.
 • Зарва М. В. Русское словесное ударение. — М. : ЭНАС, 2001. — 596 с. — ISBN 5-93196-084-8.
 • Русскоязычный жаргон. Историко-этимологический, толковый словарь преступного мира. / Автор и составитель З. М. Зугумов. Предисловие В. С. Елистратова. — М. : Книжный мир, 2014. — 728 с. — ISBN 978-5-8041-0690-5.
 • Орфографический словарь. Сост. Лопатин
 • Бекова А. И., Дударов У. Б. и др. Ингушско-русский словарь. — Нальчик, 2009.
 • Каланов Н. А. Словарь морского жаргона. — М. : Моркнига, 2011.
 • Каленчук М. Л., Касаткина Р. Ф. Словарь трудностей русского произношения. — М. : Рус. яз., 1997. — ISBN 5-200-02369-6.
 • Каннада — русский словарь (около 35 000 слов) / М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко; Под ред. Умапати Тумкура. — М. : Русский язык, 1979. — 764 с.
 • Католическая энциклопедия. — Москва : Издательство Францисканцев.
 • Как говорится: местные слова в разных регионах России. — проект ИРЯ РАН и «Яндекс.Дзена», 2021.
 • Новый объяснительный словарь русского языка. Второй выпуск. / Апресян Ю. Д.. — М. : Языки русской культуры, 2000.
 • Апресян В. Ю. // Языковая картина мира и системная лексикография. / Апресян Ю. Д. (отв. ред.). — М. : Языки славянских культур, 2006. — 912 с. — (Studia philologica). — 1500 экз. — ISBN 5-9551-0135-7, ISSN 1726—135X.
 • Новый объяснительный словарь русского языка. Проспект. / Апресян Ю. Д.. — М. : Русские словари, 1995.
 • Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. / Апресян Ю. Д.. — М. : Языки русской культуры, 1997.
 • Грачёв М. А. Словарь современного молодёжного жаргона. — М. : Эксмо, 2006. — 672 с. — (Библиотека словарей). — ISBN 5-699-14614-8.
 • Квеселевич Д. И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. — М. : АСТ : Астрель, 2003. — 1024 с. — ISBN 5-17-018913-3.
 • Ключевые идеи русской языковой картины мира. / Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелёв А. Д.. — М. : Языки славянской культуры, 2005. — 544 с. — (Язык. Семиотика. Культура). — ISBN 5-94457-104-7; ББК 81.031 З 55.
 • Толково-комбинаторный словарь русского языка. Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. / И. А. Мельчук, А. К. Жолковский. — Wiener Slawistischer Almanach. Sonderbänd 14. — Wien, 1984.
 • Козловский В. Арго русской гомосексуальной субкультуры: Материалы к изучению. — Benson (Vermont) : Chalidze Publ., 1986. — 228 с.
 • В. А. Кочергина Санскритско-русский словарь: около 30 000 слов. — М. : Альма Матер, 2005. — 943 с.
 • Словарь русского языка коронавирусной эпохи. — Санкт-Петербург : ИЛИ РАН, 2021.
 • Шанский Н. М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка / Под ред. С. Г. Бархударова. — М. : Просвещение, 1971.
 • Лебедева Л. А. Устойчивые сравнения русского языка. — М. : Флинта : Наука, 2013. — 316 с. — ISBN 978-5-9765-1239-9.
 • Левашов Е. А. Географические названия. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2000. — ISBN 5-86007-221-X.
 • Леонтьева Т. В., Щетинина А. В. Словарь актуальной лексики единения и вражды в русском языке начала XXI века. — Екатеринбург : Ажур, 2021. — ISBN 978-5-91256-535-9.
 • М. Р. Львов. Словарь антонимов русского языка. — Электронная версия, «ГРАМОТА.РУ», 2002.
 • Словарь русского языка: В 4 т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М. : Русский язык; Полиграфресурсы, 1999.
 • Бирманско-русский словарь (около 29 000 слов) / Под ред. Г. Ф. Мининой и У Чо Зо. — М. : Русский язык, 1976. — 784 с.
 • Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских поговорок. — М. : Олма Медиа Групп, 2007. — 784 с. — ISBN 978-5-373-01386-4.
 • Тайско-русский словарь (около 26 000 слов) / Л. Н. Морев; Под ред. С. Семсампана. — М. : Советская Энциклопедия, 1964. — 937 с.
 • Лаосско-русский словарь (около 25 000 слов) / Л.Н. Морев, В.Х. Васильева, Ю.Я. Плам; Под ред. Пхайротха Вонгвиратха. — М. : Русский язык, 1982. — 952 с.
 • Македонско-русский словарь / Под ред. Н. И. Толстого. — М. : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1963.
 • Новое в русской лексике. Словарные материалы-94 / Под ред. Ю. Ф. Денисенко. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2006. — 400 с.
 • Никитина Т. Г. Молодёжный сленг : толковый словарь : ок. 20 000 слов и фразеологизмов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : АСТ: Астрель, 2009. — 1102, [2] с. — (Biblio). — ISBN 978-5-17-058712-4, ISBN 978-5-271-23425-5.
 • Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. — М. : Мысль, 1966.
 • Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим руководством акад. Ю. Д. Апресяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва; Вена, 2004. — 1488 с. — ISBN 5-94457-159-4.
 • Новое в русской лексике. Словарные материалы — 77 / под. ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1980. — 176 с.
 • Н. Г. Герасимова, Н. З. Котелова, Н. П. Поповцева, В. П. Петушков Новое в русской лексике. Словарные материалы — 78 / под ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1981. — 262 с.
 • Н. З. Котелова, М. Н. Судоплатова, Н. Г. Герасимова, Н. П. Поповцева Новое в русской лексике. Словарные материалы — 79 / под ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1982. — 320 с.
 • Новое в русской лексике. Словарные материалы — 80 / Под ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1984. — С. 287.
 • Новое в русской лексике. Словарные материалы — 82 / Под ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1986. — С. 253.
 • Новое в русской лексике. Словарные материалы — 83 / В. П. Петушков; под редакцией Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1987. — 190 с.
 • Новое в русской лексике. Словарные матариалы-1986 / Под ред. Н. З. Котеловой, С. И. Алаторцевой, Т. Н. Буцевой. — СПб. : РАН. Ин-т лингвистических исследований, 1996. — 381 с.
 • Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов / Под редакцией Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина. — М. : Советская энциклопедия, 1971.
 • Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1984.
 • Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 80-х годов / Под ред. Е. А. Левашова. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1997.
 • Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы — 84 / Под ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1989. — ISBN 5-200-00313-X.
 • Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2014. — ISBN 978-5-86007-637-2.
 • Новые слова и словари новых слов / Отв. ред. Н. В. Козловская. — СПб. : ИЛИ РАН, 2020. — 220 с.
 • Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / Под ред. Л. И. Скворцова. — 28-е изд., перераб. — М., 2013.
 • Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1949–1992.
 • Орфоэпический словарь русского языка / Под редакцией Н. А. Еськовой. — 10-е изд., испр. и доп. — М. : АСТ, 2015. — ISBN 978-5-17-082898-2.
 • Н. А. Петровский. Словарь русских личных имён. — Электронная версия, «ГРАМОТА.РУ». — 2002.
 • Плуцер-Сарно А. . — СПб. : Лимбус Пресс, 2005. — Т. .
 • Поспелов Е. М. Географические названия мира. — М. : Русские словари, 1998.
 • Поспелов Е. М. Географические названия России. — М. : АСТ : Астрель, 2008.
 • Русская академическая неография. — ИЛИ РАН.
 • Рацибурская Л. В. Словарь уникальных морфем современного русского языка. — М. : Флинта; Наука, 2009. — 160 с.
 • Резниченко И. Л. Словарь ударений русского языка: Произношение. Ударение: около 25 000 слов. — М. : АСТ-Пресс, 2003. — 1183 с. — ISBN 5-271-06540-5.
 • Грачёв М. А., Мокиенко В. М. Русский жаргон: историко-этимологический словарь. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2009. — 336 с. — (Настольные словари русского языка). — ISBN 978-5-462-00794-1.
 • Русский орфографический словарь / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2012.
 • Мультимедийный лингвострановедческий словарь «Россия». — М. : Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2014—2017.
 • Срезневский, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. — СПб. : Императорская академия наук.
 • Фасмер М. Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches Wörterbuch / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачёва. — 2-е изд., стер. — М. : Прогресс, 1986–1987. — Т. 1—4.
 • Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. — 3-е изд., стер. — М. : Русский язык, 1999.
 • Шанский, Н. М. слово // Школьный этимологический словарь. — М. : Дрофа, 2004.
 • Сабиров Р. А. Татарско-русский полный учебный словарь. — Москва; Казань : Толмач СТ; Татарнамэ, 2008. — 336 с.
 • Сазонова И. К. Толково-грамматический словарь русских причастий. — 3-е изд., испр. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2008. — 648 с. — ISBN 978-5-462-00841-2.
 • Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского языка. — М. : «Аделант», 2014. — 512 с.
 • Словарь географических названий зарубежных стран. — 3-е изд. перераб. и доп. — М. : Мысль, 1986.
 • Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.) / Гл. Ред.. — М., 1988—.
 • Сеничкина Е. П. Словарь эвфемизмов русского языка. — М. : Флинта: Наука, 2008. — 464 с.
 • Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / Авт.-сост. В. Серов. — 2-е изд.. — М. : Локид-Пресс, 2005. — 880 с. — ISBN 5-320-00323-4.
 • Попова А. Р. Словарь компьютерно-геймерского жаргона. — М.; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2021. — 618 с. — ISBN 978-5-98712-236-5.
 • Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г. Н. Скляревской. — М. : Эксмо, 2006. — ISBN 5-699-15913-4.
 • Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. / Выпуск. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет.
 • Словарь коммерческий, содержащий познание о товарах всех стран и названиях вещей главных и новейших, относящихся до коммерции, также до домостроительства… Переведен с фр. языка В. Левшиным. — М., 1787–1792.
 • Справочник личных имён народов РСФСР / Под ред. А. В. Суперанской (отв. ред.), Ю. М. Гусева. — 3-е изд., испр. — М. : Русский язык, 1987. — 656 с.
 • Б. З. Букчина, Л. П. Какалуцкая. Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник. — Москва : Русский язык, 1998.
 • Словарь новых слов русского языка (середина 50-х — середина 80-х годов) / Под ред. Н. З. Котеловой. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1995. — ISBN 5-86007-016-0.
 • Е. А. Левашов и др. Словарь новых слов русского языка : (середина 50-х — середина 80-х годов) / Рос. АН, Ин-т лингвист. исследований; под ред. Н. З. Котеловой. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1995. — 878 с. — 3000 экз. — ISBN 5-86007-016-0.
 • Русский словарь языкового расширения / Сост. А. И. Солженицын. — М. : Наука, 1990. — 272 с. — ISBN 5-02-011076-0..
 • Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — М. : Русский язык, 1986. — 448 с.
 • Словарь перемен — 2014 / Сост. М. Вишневецкая. — М. : Три квадрата, 2015. — ISBN 978-5-94607-204-5.
 • Словарь перемен 2015–2016 / Сост. М. Вишневецкая. — М. : Три квадрата, 2018. — ISBN 978-5-94607-230-5.
 • Словарь перемен 2017—2018 / Сост. М. Вишневецкая. — М. : Три квадрата, 2022. — ISBN 978-5-94607-256-4.
 • Список использованных источников:
 • Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. — М. : Русский язык, 1994.
 • [Ошибка выражения: неожидаемый оператор <= Словарь русских народных говоров] / Вып.. — Л., СПб. : Наука. — ISBN 5-02-027894-7.
 • Балакай А. Г. Словарь русского речевого этикета. — 3-е изд., испр. и доп.. — М. : АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. — 767, [1] с. — ISBN 5-17-030485-4.
 • Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. — СПб. : Фолио-пресс, 1998. — 704 с. — ISBN 5-288-02132-5.
 • Шанский Н. М., Иванов В. В. Современный русский язык. Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Русск. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 1. Введение. Лексика. Фразеология. Фонетика. Графика и орфография. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1987. — 192 с.
 • Словарь русского языка XI—XVII вв. / Рос. акад. наук, Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. — М. : Наука.
 • Словарь русского языка XVIII века. — Л., СПб. : Наука, 1984–.
 • Шанский Н. М., Тихонов А. Н. Современный русский язык. Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Русск. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1987. — 256 с.
 • Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Русск. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 1987. — 256 с.
 • Словарь современного русского города / Под ред. Б. И. Осипова. — М., 2003. — ISBN 5-17-020014-5.
 • Словарь современного русского литературного языка. — М., Л. : Издательство Академии Наук СССР / Издательство «Наука», 1950—1965.
 • Словарь старославянского языка. — СПб. : Издательство С.-Петербургского университета, 2006.
 • Грачёв М. А. Словарь тысячелетия русского арго. — М. : Рипол Классик, 2003. — 1120 с. — ISBN 5-7905-2059-6.
 • «Словник української мови» в одинадцяти томах / Под ред. И. К. Белодеда. — Киев : Наукова думка.
 • Справочник личных имён народов РСФСР / Под ред. А. В. Суперанской. — М. : Русский язык, 1987.
 • Суперанская А. В. Словарь географических названий. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2013.
 • Раевская О. В., Пошерстник Т. Б. Современный французско-русский словарь. — М. : Lingua: АСТ, 2014.
 • Сербско-хорватско-русский словарь / Сост. И. И. Толстой. — М., 1957.
 • Большой фразеологический словарь русского языка / Отв. ред. В. Н. Телия. — 4-е изд. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2010. — 784 с. — (Фундаментальные словари). — ISBN 978-5-462-00735-4.
 • В.И. Теркулов, Н.П. Курмакаева, В.И. Мозговой, К.В. Першина, И.А. Кудрейко и др. Донецкий региолект: монография / под ред. В.И. Теркулова. — Донецк : Издательство ООО "НПП" Фолиант", 2018. — 265 с. — ISBN 978-5-6041177-3-6.
 • Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : АСТ : Астрель, 2003.
 • Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы) / Авт.-сост. Д. С. Балдаев, В. К. Белко и И. М. Исупов. — М. : Края Москвы, 1992. — 526 с. — ISBN 5-900310-01-9.
 • Никитина Т. Г., Мокиенко В. М. Толковый словарь языка Совдепии. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : АСТ, Астрель, 2005. — 512 с. — 3000 экз. — ISBN 5-17-029252-X, ISBN 5-271-11137-7.
 • Настольный словарь для справок по всем отраслям знания / Под ред. Ф. Толля. — 1863–1864.
 • Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка.
 • Толковый словарь русской разговорной речи. — М.
 • Курилова А. Д. Толковый словарь разговорного русского языка. — М. : Астрель: АСТ, 2007. — 639, [1] с. — ISBN 978-5-17-042802-1.
 • Ефремова Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. — 2-е изд., испр. — М. : АСТ : Астрель, 2005.
 • Унбегаун Б. О. Русские фамилии. — М. : Прогресс, 1989. — 443 с.
 • Розенталь Д. Э. Управление в русском языке. — М. : ООО «Издательский дом „ОНИКС 21 век“»: ООО «Издательство „Мир и Образование“», 2005.
 • Быстрова Е. А., Окунева А. П., Шанский Н. М. Учебный фразеологический словарь. — Москва : АСТ, 1997.
 • Толковый словарь русского языка : в 4 т / под ред. Д. Н. Ушакова. — М. : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1935–1940.
 • Толковый словарь русского языка: В 4 т. — М.: Гос ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ, 1935—1940. Т.
 • Войнова Л. А., Жуков В. П., Молотков А. И., Фёдоров А. И. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. — 4-е изд., стереотип. — М. : Русский язык, 1987. — 543 с.
 • Фёдоров А. И. Фразеологический словарь русского литературного языка. — 3-е изд., испр. — М. : Астрель: АСТ, 2008. — 878, [2] с. — ISBN 978-5-17-048988-6.
 • Шулежкова С. Г. Фразеологический словарь старославянского языка. — М. : Флинта, 2016.
 • Шагалова Е. Н. Словарь новейших иностранных слов (конец XX — начало XXI вв.): более 3000 слов и словосочетаний. — М. : АСТ: Астрель, 2010. — 943, [1] с. — (Biblio). — ISBN 978-5-17-061488-2, ISBN 978-5-17-061488-2.
 • Шагалова Е. Н. Словарь новейших иностранных слов. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2017. — ISBN 978-5-462-01845-9.
 • Шагалова Е. Н. Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века: около 1500 слов. — АСТ : Астрель. — М., 2012. — 766 с. — (Карманная библиотека словарей). — ISBN 978-5-17-074754-2, ISBN 978-5-271-36466-2.
 • Зеленецкий А. A. Эпитеты литературной русской речи. M., 1913.
 • Вадим Серов. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М. : Локид-Пресс, 2003.
 • Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / Под ред. Г. Н. Скляревской. — СПб. : Фолио-Пресс, 1998.
 • И. Т. Яценко. Морфемный анализ: Словарь-справочник: в 2 т. — К. : Вища школа, 1981.

Francia nyelvű szerkesztés

 • Dr. Rüdiger Riehl et Hans A. Baensch, Atlas de l’aquarium, 2001
 • Babault, 1836
 • Louis Barré et Narcisse Landois, Complément du dictionnaire de l’Académie française, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1839
 • Base de données lexicographiques panfrancophone, AUF et TLFQ, 2001-2014
 • Louis-Alexandre Bélisle, Dictionnaire Bélisle de la langue française au Canada, ca. 1958
 • Louis-Nicolas Bescherelle (dit Bescherelle aîné), Dictionnaire national, ou dictionnaire universel de la langue française, 1856, quatrième édition, en deux tomes
 • « Louis-Nicolas Bescherelle (dit Bescherelle aîné) », dans 1875, quinzième édition, en deux tomes, Dictionnaire national, ou dictionnaire universel de la langue française,
 • Pierre-Claude-Victor Boiste, Dictionnaire universel de la langue française, avec le latin et les étymologies, 1851
 • Patrice Brasseur et Jean-Paul Chauveau, Dictionnaire des régionalismes de Saint-Pierre et Miquelon, 1990, Tübingen, Niemeyer, ISBN 3-484-56005-3
 • Jean-Baptiste Luron, Causer comme cheux nous : Glossaire du parler populaire local de Centre-Berry, Éditions du Terroir, Sury-en-Vaux, 1999, pp. 198-222
 • Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader, Classification phylogénétique du vivant, 2001
 • Centre national de ressources textuelles et lexicales, 2009
 • le Dictionnaire numérique Cordial.
 • Randle Cotgrave, A French and English Dictionary, 1611
 • Hassane Makki, Dictionnaire des arabismes, 2005
 • André Rolland de Denus, Dictionnaire des appellations ethniques de la France et de ses colonies (DAEFC), 1889, Paris, Émile Lechevalier éditeur, VIII pages + 666 colonnes, 25 cm
 • Dictionnaire de l’Académie française, première édition, 1694
 • Dictionnaire de l’Académie française, deuxième édition, 1718, tome 1 ou tome 2
 • Dictionnaire de l’Académie française, troisième édition, 1740
 • Dictionnaire de l’Académie française, quatrième édition, 1762
 • Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition, 1798
 • Dictionnaire de l’Académie française, sixième édition, 1832-1835
 • Dictionnaire de l’Académie française, septième édition, 1878
 • Dictionnaire de l’Académie française, huitième édition, 1932-1935
 • Dictionnaire de l’Académie française, neuvième édition, 1992–
 • Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Librairie Guénégaud, 1978, 2e édition , ISBN 2-85023-076-6
 • Emmanuèle Baumgartner et Philippe Ménard, Dictionnaire étymologique et historique de la langue française, Paris, Livre de Poche, 1996
 • Alain Rey et Sophie Chantreau, Dictionnaire d’expressions et locutions, 2003
 • Alfred Delvau, Dictionnaire érotique moderne, 1864
 • Loïc Depecker, Petit Dictionnaire Insolite des mots de la francophonie, Larousse, 2013, 160 pages, ISBN 978-2035894663
 • Jean-Baptiste-Bonaventure de Roquefort, Dictionnaire étymologique de la langue françoise, où les mots sont classés par familles, 1829
 • Lorédan Larchey, Les Excentricités du langage, cinquième édition, 1865
 • Léon Hayard, Dictionnaire Argot-Français, Paris, 1907
 • Nathanaël Düez, Dictionnaire italien & françois, Première Partie, 1660
 • Dictionnaire italien & françois, Seconde Partie, Jean Elsevier, Leyde, 1659
 • Nathanaël Düez, Dictionnaire italien & françois, première partie, 1660
 • Nathanaël Düez, Dictionnaire italien & françois, seconde partie, 1678
 • Nathanaël Düez, Dictionnaire italien & françois, Seconde Partie, Jean Elsevier, Leyde, 1659
 • Alfred Delvau, Dictionnaire de la Langue Verte, E. Dentu, Paris, 1866 2e édition
 • Jean-Yves Dugas, Dictionnaire multilingue des gentilés du Canada, préf. de Gabriel Martin, Éditions du Fleurdelysé, collection « Renardeau arctique », Sherbrooke, broché, 191 pages, ISBN 978-2-9814025-1-6 (OCLC 1000445805)
 • Jean-Yves Dugas, Dictionnaire universel des gentilés en français, Linguatech, Montréal (QC), 2006
 • Paul Dupré, Encyclopédie du bon français dans l’usage contemporain, 1972
 • Louis-Nicolas Bescherelle et Henri-Honoré Bescherelle, Dictionnaire des verbes ou Dictionnaire usuel de tous les verbes français tome 1, 1843
 • Louis-Nicolas Bescherelle et Henri-Honoré Bescherelle, Dictionnaire des verbes ou Dictionnaire usuel de tous les verbes français tome 2, 1843
 • Denis Diderot, Jean Le Rond d’Alembert, L’Encyclopédie, 1751
 • Jean-François Féraud, Dictionaire critique de la langue française, 1788
 • FEW (Französisches Etymologisches Wörterbuch), 1922-2002
 • Oscar Bloch et Walther von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, 2e éd., Paris, Presses universitaires de France, 1950 ISBN 2-13-056621-9
 • Jean-Claude Rameau, D. Mansion, G. Dumé et al., Flore forestière française, 1989, ISBN 2904740163
 • Alain Foucault et Jean-François Raoult, Dictionnaire de géologie, Dunod, 2005 (6e édition)
 • Michel Francard, Dictionnaire des belgicismes, De Boeck-Duculot, Bruxelles, 2010
 • FranceTerme, Délégation générale à la langue française et aux langues de France.
 • Antoine Furetière, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, 1690 (posthume)
 • Le Grand Dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française ()
 • Géopatronyme.com
 • Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, édition de F. Vieweg, Paris, 1881–1902
 • Martin Riegel, Jean Christophe Pellat, René Rioul, Grammaire méthodique du Français, 7e édition 2018
 • Le Grand Robert de la langue française, Le Robert, 2005-2008 (version de démonstration)
 • Grand Robert, (édition ?)
 • Maurice Grevisse, Le Bon Usage, 1936
 • Adolphe Hatzfeld, Arsène Darmesteter, Antoine Thomas, Dictionnaire général de la langue française du commencement du xviie siècle à nos jours, Delagrave, Paris, 1890-1893
 • Claude Meslay, Marie-Françoise Delarozière, Herbier méditerranéen, Édisud, 2007
 • Tout ou partie de cet article est extrait du Dictionnaire de la langue française, par Émile Littré (1872-1877), mais l’article a pu être modifié depuis. ()
 • L’Internaute.com : Encyclopédie, CCM Benchmark, 2000–2023
 • Équipe IFA, Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire, EDICEF/AUF, 2004, première édition en 1983
 • Groupe de Travail IFM de l'AELIA, Inventaire des particularités lexicales du Français au Mali, Publications de l’Association d’études linguistiques interculturelles africaines, 1982
 • Jean-Jacques Jespers, Dictionnaire des noms de lieux en Wallonie et à Bruxelles, Racine, 2005
 • Ketchiemen, Dictionnaire de l'origine des noms et surnoms des pays africains
 • Gustav Körting, Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache, F. Schöningh, Paderborn, 1908
 • Larousse.fr, Éditions Larousse
 • Claude Augé, Nouveau Larousse illustré – Dictionnaire universel encyclopédique, 1898
 • Larousse du XXe siècle, 1928-1933
 • Grand Larousse encyclopédique en 10 volumes, 1960-1964
 • Grand Larousse universel, 1991
 • Larousse universel en 2 volumes, 1922
 • Larousse agricole, 1921
 • Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 1866-1877
 • Georges Lebouc, Dictionnaire du bruxellois, Samsa, 2021, 600 pages
 • Benjamin Legoarant, Nouveau Dictionnaire critique de la langue française, Librairie de veuve Berger-Levrault et fils, Paris/Strasbourg, 1858
 • Nouvelle Encyclopédie du monde (18 volumes), Éditions Leland / Librairie Aristide Quillet, 1962
 • F. G. Levrault, Dictionnaire des sciences naturelles, collectif, tome 5, 1817, page
 • Linternaute.com, Édité par CCM Benchmark Group, 2016.
 • Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872–1877
 • Logoscope, Université de Strasbourg, 2016
 • Gilbert Salmon, Le Parler du Lyonnais, Christine Bonneton Éditeur, Paris, 2010, ISBN 978-2-86253-476-3
 • Joseph de Malvin-Cazal, Prononciation de la langue française au XIXe siècle, Imprimerie royale, Paris, 1846, p.
 • Louis-Stanislas Baudin, Manuel du jeune marin, 1828
 • Patrick Mathieu, La Double Tradition de l’argot : Vocabulaire des marges et patrimoine, Éditions L’Harmattan, 2008
 • Dictionnaire de l’Académie nationale de médecine,
 • Gilles Ménage, Dictionnaire étymologique de la Langue Française, Paris, 1750
 • Pierre de Menten de Horne, Dictionnaire de chimie: Une approche étymologique et historique, , Éd. De Boeck, Bruxelles 2013.
 • Christian Meyer, éditeur scientifique, Dictionnaire des sciences animales, Cirad, Montpellier, France, 2023
 • Jean-Alexis Mfoutou, Coréférents et synonymes du français écrit et parlé au Congo-Brazzaville, Études africaines, L’Harmattan, 2007
 • Jean-Alexis Mfoutou, Les mots de l’amour et de la sexualité en Afrique francophone et subsaharienne, Études africaines, L’Harmattan, 2017
 • Common Mining Terms sur Mining the Motherlode
 • Louis Moréri, Grand Dictionnaire historique, 1759
 • Joseph-Marie-Rose Morisot, Vocabulaire des arts et métiers en ce qui concerne les constructions, volume V, Firmin Didot, Paris, 1814
 • Morphalou, Centre national de ressources textuelles et lexicales, 2009
 • Magdeleine Moureau et ‎Gerald Brace, Dictionnaire des sciences de la Terre / Comprehensive Dictionary of Earth Science, Publications de l’Institut français du pétrole, Éditions Technip, Paris, 2000, ISBN 2-7108-0749-1
 • Pravina Nallatamby, Mille mots du français mauricien : réalités lexicales et francophonie à l’île Maurice, 1995, Paris, CILF, ISBN 2-85319-264-4
 • Pierre Neyron, Nouveau dictionnaire étymologique (néologismes), Éditions de la Revue moderne, 1970
 • François Noël et L. J. Carpentier, Dictionnaire étymologique, critique, historique, anecdotique et littéraire, 1839
 • Pierre-Hubert Nysten, Dictionnaire de médecine, 1855
 • Pierre-Hubert Nysten, Dictionnaire de médecine, 1865
 • Pierre-Hubert Nysten, Dictionnaire de médecine, 1873
 • Alain Duchesne et Thierry Leguay, L’Obsolète, dictionnaire des mots perdus, 1988 version originale, 1989
 • Dictionnaire en ligne « Le Lyonnais », sur parlerlyon.free.org (site archivé)
 • Christine Pauleau, Le français de Nouvelle-Calédonie, EDICEF, 1995, ISBN 9782841290239
 • Petit Larousse,
 • Nouveau Petit Robert, 2001
 • Jean-Marie Pierret, Phonétique historique du français et notions de phonétique générale, Peeters, Louvain-la-Neuve, 1994, ISBN 978-90-6831-608-7
 • André Domart et Jacques Bourneuf, Petit Larousse de la Médecine tome 1, 1976
 • André Domart et Jacques Bourneuf, Petit Larousse de la Médecine tome 2, 1976
 • Eugène Plouchart, Traditions et légendes de Fontainebleau, Tome II, Cuënot-Bourges, 1934
 • Jean-Claude Quéro, Poissons de mer des pêches françaises, Delachaux et Niestlé, 1997
 • Raoul Mortier, Dictionnaire Quillet de la langue française, en 4 volumes, Éditions Quillet, 1re édition 1975 ISBN 2-7065-0056-5
 • Dictionnaire encyclopédique Quillet-Grolier (16 volumes), Grolier Limitée / Librairie Aristide Quillet, 1968–1975
 • Albert Dauzat, Jean Dubois et Henri Mitterand, Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Larousse, collection « Les dictionnaires pratiques du langage », Paris, 1964, 4e édition, ISBN 2-03-340801-9.
 • E. Raymond, Dictionnaire des termes appropriés aux arts et aux sciences et des mots nouveau que l’usage a consacrés, 1824, Masson et Fils, p.
 • François Raymond, Dictionnaire des termes appropriés aux arts et aux sciences et des mots nouveau que l’usage a consacrés, 1824, Masson et Fils, 559 pages, p.
 • Reverso (dictionnaire.reverso.net), Synapse, Softissimo, 2007
 • César-Pierre Richelet, Dictionnaire de la langue françoise, 1759
 • César-Pierre Richelet, Dictionnaire françois, 1706
 • Antoine de Rivarol, Dictionnaire classique de la langue française, 1827
 • Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Paris, 1992 (6e édition, 2022)
 • Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, sixième édition, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2022
 • Paul Rouaix, Dictionnaire-manuel illustré des idées suggérées par les mots, Librairie Armand Colin, Paris, 1921
 • Jean Auguste Ulric Scheler, Dictionnaire d’étymologie française d’après les résultats de la science moderne, 1862
 • Harvey J. Swann, French Terminologies in the Making: Studies in Conscious Contributions to the Vocabulary, Columbia University Press, 1918
 • Bureau de la traduction du gouvernement du Canada, TERMIUM Plus, 1976-, en ligne
 • Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, volume Ier, 1990
 • Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, volume II, 1990
 • Clair Tisseur, Le Littré de la Grand'Côte, Académie du Gourguillon, 1894, 3e édition (1903)
 • TLFi, Le Trésor de la langue française informatisé, 1971–1994
 • [Jésuites de] Trévoux, Dictionnaire universel françois et latin, 1704–1771
 • Alain Duchesne et Thierry Leguay, Turlupinades & tricoteries, dictionnaire des mots obsolètes de la langue française, 2004
 • Universalis.

Német nyelvű szerkesztés

 • Ulrich Adolphs u.a.: Bertelsmann-Wörterbuch der deutschen Sprache. 200.000 Stichwörter, Redewendungen und erklärte Begriffe. RM-Buch-und-Medien-Vertrieb, Gütersloh/München 2005, ISBN 3-577-13601-4
 • Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Erster Theil, von A—E. Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe, Leipzig 1793 (Internet Archive)
 • Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Zweyter Theil, von F—L. Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe, Leipzig 1796 (Internet Archive)
 • Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Dritter Theil, von M—Scr. Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe, Leipzig 1798 (Internet Archive)
 • Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Vierter Theil, von Seb—Z. Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe, Leipzig 1801 (Internet Archive)
 • Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Elektronische Volltext- und Faksimile-Edition nach der Ausgabe letzter Hand Leipzig 1793–1801. In: Digitale Bibliothek. Bd. 40, Directmedia Publ., Berlin 2004, ISBN 978-3-89853-740-7
 • Cléo Vilson Altenhofen: Hunsrückisch in Rio Grande do Sul. Ein Beitrag zur Beschreibung einer deutschbrasilianischen Dialektvarietät im Kontakt mit dem Portugiesischen. Steiner, Stuttgart 1996, ISBN 3-515-06776-0, DNB 946457603
 • Ulrich Ammon et al. (Herausgeber): Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. 1. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2004, ISBN 978-3-11-016574-6, DNB 972128115
 • Ulrich Ammon et al. (Herausgeber): Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol sowie Rumänien, Namibia und Mennonitensiedlungen. 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2016, ISBN 978-3-11-024543-1, DNB 108083964X
 • Märta Åsdahl Holmberg: Studien zu den verbalen Pseudokomposita im Deutschen. In: Göteborger Germanistische Forschungen. 14, Acta universitatis Gothoburgensis, Lund 1976, ISBN 91-7346-016-8
 • Gerhard Augst: Wortfamilienwörterbuch der Deutschen Gegenwartssprache. Studienausgabe. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2009, ISBN 978-3484971332
 • Marcus Bachmann Lambert: A Dictionary of the Non-English Words of the Pennsylvania-German Dialect. With an Appendix. Lancaster Press, Incorporated, Lancaster, PA ©1924
 • Marcus Bachman Lambert; with a new introduction by Willard Martin: Pennsylvania-German dictionary. Schiffer Limited, Exton, PA 1977
 • Heinrich Becker (Leitung): Fremdwörterbuch. Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1957
 • Wolfgang Berchtold: Das Vorarlberger Schimpfwörterbuch. Schimpfen, Fluchen und Spotten in Vorarlberg. edition V, Bregenz 2019, ISBN 978-3-903240-10-0
 • Gunter Bergmann: Kleines sächsisches Wörterbuch. Beck, München 1987, ISBN 3-406-31407-4 (Lizenzausgabe des VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1986)
 • Gunter Bergmann: Kleines sächsisches Wörterbuch. Gekürzte Taschenbuchausgabe. Reclam, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-15-021520-3
 • Gunter Bergmann: Kleines sächsisches Wörterbuch. 3. Auflage. Reclam, Leipzig 2002, ISBN 978-3-379-01520-2
 • Gunter Bergmann: Kleines sächsisches Wörterbuch. 2., unveränderte Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1987, ISBN 3-323-00008-0
 • Gunter Bergmann (Herausgeber): Sächsisches Volkswörterbuch. Leipzig 2012, ISBN 978-3-937146-81-2
 • Arno Matschiner u.a.: Herkunftswörterbuch. Etymologie, Geschichte, Bedeutung. Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, Gütersloh/München 1998, ISBN 3-570-10648-4
 • Hannes Bertschi, Marcus Reckewitz: Von Absinth bis Zabaione. Wie Speisen und Getränke zu ihrem Namen kamen und andere kuriose Geschichten. RM Buch und Medien Vertrieb GmbH, Rheda-Wiedenbrück 2003, DNB 969680309 (ungekürzte Lizenzausgabe)
 • Hermann Bluhme: Etymologisches Wörterbuch des deutschen Grundwortschatzes. 1. Auflage. LINCOM, München 2005, ISBN 3 89586 805 1
 • Bornemann, Risch: Griechische Grammatik. 2. Auflage. Diesterweg, Frankfurt 1978, ISBN 3-425-06850-4
 • Karl-Dieter Bünting: Deutsches Wörterbuch. Isis Verlagsgesellschaft, Chur 1996
 • Karl-Dieter Bünting: Wörterbuch der Abkürzungen. Isis Verlagsgesellschaft, Chur 1994
 • Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache. Erster Theil. A bis E, Braunschweig 1807 (Internet Archive)
 • Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache. Zweiter Theil. F bis K, Braunschweig 1808 (Internet Archive)
 • Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache. Dritter Theil. L bis R, Braunschweig 1809 (Internet Archive)
 • Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache. Vierter Theil. S und T, Braunschweig 1810 (Internet Archive)
 • Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache. Fünfter und letzter Theil. U bis Z, Braunschweig 1811 (Internet Archive)
 • Broder Carstensen (Begründer), fortgeführt von Ulrich Busse und Regina Schmude: Anglizismen-Wörterbuch. Band 1: A - E, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1993, ISBN 3-11-012854-3, DNB 931395585
 • Broder Carstensen, Ulrich Busse; unter Mitarbeit von Regina Schmude: Anglizismen-Wörterbuch. Band 2: F - O, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1994, ISBN 3-11-014235-X, DNB 942308700
 • Broder Carstensen, Ulrich Busse; unter Mitarbeit von Regina Schmude: Anglizismen-Wörterbuch. Band 3: P - Z, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1996, ISBN 3-11-014296-1, DNB 946100519
 • Broder Carstensen, Ulrich Busse; unter Mitarbeit von Regina Schmude: Anglizismen-Wörterbuch. Band 1: A - E, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 3-11-017169-4, DNB 962075574
 • Broder Carstensen, Ulrich Busse; unter Mitarbeit von Regina Schmude: Anglizismen-Wörterbuch. Band 2: F - O, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 3-11-017169-4, DNB 962075604
 • Broder Carstensen, Ulrich Busse; unter Mitarbeit von Regina Schmude: Anglizismen-Wörterbuch. Band 3: P - Z, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 3-11-017169-4, DNB 962075647
 • Peter Caspers, Willi Reisdorf: Op Kölsch jesaat. Wörterbuch Hochdeutsch-Kölsch. Greven Verlag, Köln 1994, ISBN 3-7743-0278-2, DNB 940592991
 • Peter Cichon: Einführung in die okzitanische Sprache. Romanistischer Verlag, Bonn 2002, ISBN 3-861143-132-7
 • Franz Dornseiff: Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 4., völlig neu bearbeitete Auflage. Walter de Gruyter & Co., Berlin 1954, DNB 450984974
 • Franz Dornseiff, Uwe Quasthoff: Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 9., überarbeitete und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin, Boston 2020, ISBN 978-3-11-045563-2, DNB 1152831720
 • Max Mangold und Dudenredaktion: Duden Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der deutschen Standardaussprache. In: Der Duden in 10 Bänden. 3. Auflage. Band 6, Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1990, ISBN 3-411-20916-X, DNB 900828935
 • Max Mangold und Dudenredaktion: Duden Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der deutschen Standardaussprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 4. Auflage. Band 6, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2000, ISBN 3-411-04064-5, DNB 950682934
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden Aussprachewörterbuch der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 5., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Band 6, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2003, ISBN 3-411-04064-5
 • Max Mangold und Dudenredaktion: Duden Aussprachewörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6. Auflage. Band 6, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2005, ISBN 978-3-411-04066-7, DNB 975190849
 • Stefan Kleiner, Ralf Knöbl und Dudenredaktion: Duden Aussprachewörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 7., komplett überarbeitete und aktualisierte Auflage. Band 6, Dudenverlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-411-04067-4, DNB 1070833770
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Bedeutungswörterbuch. Wortbildung und Wortschatz. In: Der Duden in zwölf Bänden. 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 10, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2002, ISBN 3-411-04103-X
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Bedeutungswörterbuch. Wortschatz und Wortbildung. In: Der Duden in zwölf Bänden. 4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 10, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2010, ISBN 978-3-411-04104-6
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Bedeutungswörterbuch. Wortschatz und Wortbildung. In: Der Duden in zwölf Bänden. 5., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 10, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2018, ISBN 978-3-411-04105-4
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Bildwörterbuch. Die Gegenstände und ihre Benennung. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6. Auflage. Band 3, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2005, ISBN 978-3-411-04036-0
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der große Duden. In 10 Bänden. 3. Auflage. Band 5, Bibliographisches Institut, Mannheim/Wien/Zürich 1974, ISBN 3-411-00915-2, DNB 770064027
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6. Auflage. Band 5, Bibliographisches Institut, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1997, ISBN 3-411-04056-4, DNB 950063258
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 7. Auflage. Band 5, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2001, ISBN 3-411-04057-2, DNB 962168211
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 8., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 5, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2005, ISBN 3-411-04058-0, DNB 973190833
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 9. Auflage. Band 5, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, ISBN 978-3-411-04059-9, DNB 98178948X
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 10., aktualisierte Auflage. Band 5, Dudenverlag, Mannheim/Zürich 2010, ISBN 978-3-411-04060-5, DNB 1007274220
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 11., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Band 5, Dudenverlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-411-04061-2, DNB 1063360641
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 12., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Band 5, Dudenverlag, Berlin 2020, ISBN 978-3-411-04062-9, DNB 1208928813
 • Günther Drosdowski (Herausgeber): Duden, Die Grammatik. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 5., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 4, Dudenverlag, Mannheim 1995, ISBN 978-3-411-04045-2
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die Grammatik. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6., neu bearbeitete Auflage. Band 4, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1998, ISBN 3-411-04046-7
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 7. Auflage. Band 4, Dudenverlag, Mannheim u.a. 2005, ISBN 3-411-04047-5
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 8. Auflage. Band 4, Dudenverlag, Mannheim u.a. 2009, ISBN 3-411-04048-3
 • Angelika Wöllstein und Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 9., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Band 4, Dudenverlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-411-04049-0
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Buch der Zitate und Redewendungen. 1. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2002, ISBN 3-411-71801-3
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Buch der Zitate und Redewendungen. 2. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2007, ISBN 978-3-411-71802-3
 • Günther Drosdowski und wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion; Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. 1. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1994, ISBN 3-411-04161-7
 • Dieter Baer und wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion; Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. 2. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2000, ISBN 3-411-04162-5
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. 3. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2003, ISBN 3-411-04163-3
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. 4. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2007, ISBN 978-3-411-04164-0
 • Wissenschaftlicher Rat und die Mitarbeiter der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In sechs Bänden. 1. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1976–1981, ISBN 3-411-01354-0
 • Wissenschaftlicher Rat und die Mitarbeiter der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In acht Bänden. 2. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1993–1995, ISBN 3-411-04732-1
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04733-X, DNB 965407160
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 1. Band A–Bedi, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04743-7, DNB 96540756X
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 2. Band Bedi–Eink, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04753-4, DNB 96540790X
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 3. Band Einl–Geld, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04763-1, DNB 965408124
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 4. Band Gele–Impr, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04773-9, DNB 965408256
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 5. Band Impu–Leim, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04783-6, DNB 965408787
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 6. Band Lein–Peko, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04793-3, DNB 965409120
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 7. Band Pekt–Schi, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04803-4, DNB 965409015
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 8. Band Schl–Tace, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04813-1, DNB 965408930
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 9. Band Tach–Vida, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04823-9, DNB 96540921X
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. Zehn Bände auf CD-ROM. CD-ROM-Ausgabe der 3. Auflage. Bibliographisches Institut und Brockhaus, Mannheim 2005, ISBN 3-411-06448-X, DNB 975626558
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. 4. Auflage. Bibliographisches Institut, Mannheim 2012, ISBN 978-3-411-71003-4
 • Günther Drosdowski (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. Band 7, Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1963, ISBN 3-411-00907-1
 • Günther Drosdowski (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 2. Auflage. Band 7, Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1989, ISBN 3-411-20907-0
 • Günther Drosdowski (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. Nach den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung überarbeiteter Nachdruck der 2. Auflage. Band 7, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1997, ISBN 3-411-20907-0
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 3. Auflage. Band 7, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2001, ISBN 3-411-04073-4
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 4. Auflage. Band 7, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, ISBN 978-3-411-04074-2
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 5., neu bearbeitete Auflage. Band 7, Dudenverlag, Berlin/Mannheim/Zürich 2013, ISBN 978-3-411-04075-9
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Band 7, Dudenverlag, Berlin 2020, ISBN 978-3-411-04076-6
 • Norbert Bolz u.a.; Peter Wippermann (Herausgeber): Duden, Wörterbuch der New Economy. Dudenverlag, Mannheim u.a. 2001, ISBN 3-411-71171-X
 • Jakob Ebner: Duden Taschenbücher, Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen Deutsch. 1. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1969
 • Jakob Ebner: Duden Taschenbücher, Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen Deutsch. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1980, ISBN 3-411-01794-5
 • Jakob Ebner: Duden Taschenbücher, Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen Deutsch. 3., vollständig überarbeitete Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1998, ISBN 3-411-04983-9
 • Jakob Ebner: Duden, Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen Deutsch. 4. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 2009, ISBN 978-3-411-04984-4
 • Jakob Ebner: Duden, Österreichisches Deutsch. Wörterbuch der Gegenwartssprache in Österreich. 5., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverlag, Berlin 2019, ISBN 978-3-411-04985-1
 • Konrad Duden: Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 1. Auflage. Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig 1880, DNB 800246632 (Faksimile der Originalausgabe von 1880, Bibliographisches Institut AG, Mannheim 1980)
 • Konrad Duden: Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache mit etymologischen Angaben, kurzen Sacherklärungen und Verdeutschungen der Fremdwörter. 3., umgearbeitete und vermehrte Auflage. Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig 1887
 • Konrad Duden: Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache mit etymologischen Angaben, kurzen Sacherklärungen und Verdeutschungen der Fremdwörter. 4., umgearbeitete und vermehrte Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1896 (sechster Abdruck)
 • Konrad Duden: Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache mit zahlreichen kurzen Wort- und Sacherklärungen und Verdeutschungen der Fremdwörter. 5., umgearbeitete und vermehrte Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1898 (dritter Abdruck, Internet Archive)
 • Konrad Duden: Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache mit zahlreichen kurzen Wort- und Sacherklärungen und Verdeutschungen der Fremdwörter. 6., verbesserte und vermehrte Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1900
 • Konrad Duden: Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Nach den für Deutschland, Österreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln. 7. Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1904 (neuer Abdruck)
 • Konrad Duden: Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Nach den für Deutschland, Österreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln. 8., neubearbeitete Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1910 (siebenter Neudruck)
 • J. Ernst Wülfing, Alfred C. Schmidt, unter Mitwirkung des Oberkorrektors der Reichsdruckerei Otto Reinecke: Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Mit Unterstützung des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, des Deutschen Buchdruckervereins, des Reichsverbandes Österreichischer Buchdruckereibesitzer, des Schweizerischen Buchdruckervereins sowie der deutschen und österreichischen Korrektorenvereine nach den für Deutschland, Österreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln. 9., neubearbeitete Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1923 (sechster Neudruck)
 • Theodor Matthias: Der große Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Mit Unterstützung des Deutschen Sprachvereins, des Deutschen Buchdruckervereins, des Reichsverbandes Österreichischer Buchdruckereibesitzer, des Schweizerischen Buchdruckervereins sowie der deutschen und österreichischen Korrektorenvereine nach den für Deutschland, Österreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln. 10., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Bibliographisches Institut AG., Leipzig 1929
 • Otto Basler: Der Große Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Mit Unterstützung des Deutschen Sprachvereins, des Deutschen Buchdruckervereins E. V., des Hauptverbandes der graphischen Unternehmen Österreichs, des Schweizerischen Buchdruckervereins sowie der deutschen und österreichischen Korrektorenvereine nach den für das Deutsche Reich, Österreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln. 11., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Bibliographisches Institut AG., Leipzig 1937 (erster verbesserter Neudruck)
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Rechtschreibung. mit Berücksichtigung der häufigsten Fremdwörter. Ratgeber bei rechtschreiblichen und grammatischen Schwierigkeiten der deutschen Sprache. Vereinigung Volkseigener Verlage, Bibliographisches Institut, Leipzig 1952 (vollständig neu bearbeitete Ausgabe, gilt in der DDR als 14. Auflage)
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. In: Der große Duden (in acht Bänden). 15. Auflage. Band 1, Bibliographisches Institut, Mannheim 1961
 • Horst Klien (Herausgeber): Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung. 15. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1964 (2. verbesserter Nachdruck)
 • Paul Grebe: Der Große Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. In: Der Große Duden in 9 Bänden. 16., erweiterte Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Zürich 1967
 • Horst Klien (Herausgeber): Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften, Hinweise für das Maschinenschreiben und Beispiele zur Deklination von Substantiven, Adjektiven und Pronomen. 16. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1967 (1. Nachdruck, 101.–200. Tausend)
 • Horst Klien (Herausgeber): Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften, Hinweise für das Maschinenschreiben und Beispiele zur Deklination von Substantiven, Adjektiven und Pronomen. 16. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1969 (3. Nachdruck, 601.–700. Tausend)
 • Horst Klien (Herausgeber): Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften und Hinweise für das Maschinenschreiben. 16. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1970 (5., verbesserter Nachdruck, 1133.–1332. Tausend)
 • Horst Klien (Herausgeber): Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften und Hinweise für das Maschinenschreiben. 16. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1975 (10., unveränderter Nachdruck)
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. In: Der Große Duden in 10 Bänden. 17., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1973, ISBN 3-411-00911-X
 • Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften und Hinweise für das Maschinenschreiben. 17. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1979 (Nachdruck der 17., neubearbeiteten Auflage von 1976 (871.–1120. Tausend))
 • Dudenredaktion des VEB Bibliographischen Institut Leipzig: Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften und Hinweise für das Maschinenschreiben. 17. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1984 (Durchgesehener Nachdruck der 17., neubearbeiteten Aufl. von 1976)
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. In: Der Duden in 10 Bänden. Das Standardwerk zur deutschen Sprache. 18., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1980, ISBN 3-411-00901-2
 • Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften, Hinweise für das Maschinenschreiben. 18. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1988 (4., durchgesehene Auflage (der 18. Neubearbeitung))
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Auf der Grundlage der amtlichen Rechtschreibregeln. In: Der Duden in 10 Bänden. 19., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1986, ISBN 3-411-20900-3
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache. Auf der Grundlage der amtlichen Rechtschreibregeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 20., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1991, ISBN 3-411-04010-6
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache. Auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 21., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1996, ISBN 3-411-04011-4
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. Auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 22. Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2000, ISBN 3-411-70922-7
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der neuen amtlichen Regeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 23. Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2004, ISBN 978-3-411-04013-0
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. In: Der Duden in zwölf Bänden. 24. Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, ISBN 978-3-411-70924-3
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. In: Der Duden in zwölf Bänden. 25. Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2009, ISBN 978-3-411-04015-5
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Regeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 26., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 1, Dudenverlag, Berlin/Mannheim/Zürich 2013, ISBN 978-3-411-04016-2
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der amtlichen Regeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 27. Auflage. Band 1, Dudenverlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-411-04017-9
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der amtlichen Regeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 28., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 1, Dudenverlag, Berlin 2020, ISBN 978-3-411-04018-6
 • Günther Drosdowski, Werner Scholze-Stubenrecht et al.: Duden, Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. In: Der Duden in zwölf Bänden. 1. Auflage. Band 11, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1992, ISBN 3-411-04111-0
 • Günther Drosdowski, Werner Scholze-Stubenrecht et al.: Duden, Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. In: Der Duden in zwölf Bänden. Nach den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung überarbeiteter Neudruck der 1. Auflage. Band 11, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1998, ISBN 3-411-04111-0
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. In: Der Duden in zwölf Bänden. 2., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Band 11, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2002, ISBN 3-411-04112-9
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. In: Der Duden in zwölf Bänden. 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Band 11, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2008, ISBN 978-3-411-04113-8
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. In: Der Duden in zwölf Bänden. 4., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Band 11, Dudenverlag, Berlin/Mannheim/Zürich 2013, ISBN 978-3-411-04114-5
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. In: Der Duden in zwölf Bänden. 4. Auflage. Band 9, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1997, ISBN 3-411-04094-7
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6. Auflage. Band 9, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2007, ISBN 978-3-411-04096-4
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Richtiges und gutes Deutsch. Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. In: Der Duden in zwölf Bänden. 7., vollständig überarbeitete Auflage. Band 9, Dudenverlag, Mannheim 2012 (auf der Buchausgabe von 2012 beruhende elektronische Version)
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Richtiges und gutes Deutsch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 8. Auflage. Band 9, Dudenverlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-411-91239-1
 • Hans Bickel, Christoph Landolt; Schweizerischer Verein für die deutsche Sprache (Herausgeber): Duden, Schweizerhochdeutsch. Wörterbuch der Standardsprache in der deutschen Schweiz. 1. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Zürich 2012, ISBN 978-3-411-70417-0
 • Hans Bickel, Christoph Landolt; Schweizerischer Verein für die deutsche Sprache (Herausgeber): Duden, Schweizerhochdeutsch. Wörterbuch der Standardsprache in der deutschen Schweiz. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverlag, Berlin 2018, ISBN 978-3-411-70418-7
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Stilwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 8., völlig neu bearbeitete Auflage. Band 2, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2001, ISBN 3-411-04028-9
 • Wolfgang Müller (Herausgeber): Duden, Die sinn- und sachverwandten Wörter. Synonymwörterbuch der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. überarbeiteter Neudruck der 2. Auflage. Band 8, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1997, ISBN 3-411-20908-9
 • Dudenredaktion: Duden, Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter. In: Der Duden in zwölf Bänden. 3. Auflage. Band 8, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2004, ISBN 3-411-04083-1
 • Birgit Eickhoff und Dudenredaktion: Duden, Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter. In: Der Duden in zwölf Bänden. 4. Auflage. Band 8, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, ISBN 978-3-411-04084-1
 • Birgit Eickhoff und Dudenredaktion: Duden, Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6., vollständig überarbeitete Auflage. Band 8, Dudenverlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-411-04086-5
 • Wissenschaftlicher Rat und Mitarbeiter der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 2. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1989, ISBN 3-411-02176-4
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion, Annette Klosa u. a. (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 4. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2001, ISBN 3-411-05504-9
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 5. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2003, ISBN 3-411-05505-7
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 6. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2007, ISBN 978-3-411-05506-7
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 7. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2011, ISBN 978-3-411-05507-4
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 8., überarbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-411-05508-1
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 9. Auflage. Dudenverlag, Berlin 2019, ISBN 978-3-411-05509-8
 • Werner Scholze-Stubenrecht et al.: Duden, Zitate und Aussprüche. Herkunft und aktueller Gebrauch. 7 500 Zitate, Aussprüche, Bonmots, Sentenzen und Aphorismen - von der klassischen Antike bis zur modernen Werbesprache, von der Bibel bis zum Fernsehfilm. In: Der Duden in 12 Bänden. Nach den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung überarbeiteter Nachdruck der 1. Auflage. Band 12, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1997, ISBN 3-411-04121-8, DNB 950682950
 • Maria Grazia Chiaro, Werner Scholze-Stubenrecht: Duden, Zitate und Aussprüche. In: Dudenredaktion (Herausgeber): Der Duden in 12 Bänden. 2., neubearbeitete und aktualisierte Auflage. Band 12, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2002, ISBN 978-3-411-04122-0, DNB 962265780
 • Werner Scholze-Stubenrecht, Anja Steinhauer: Duden, Zitate und Aussprüche. Herkunft und Gebrauch. Rund 7500 Zitate von der klassischen Antike bis zur Gegenwart. In: Dudenredaktion (Herausgeber): Der Duden in 12 Bänden. 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Band 12, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2008, ISBN 978-3-411-04123-7, DNB 988709236
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Zitate und Aussprüche. Herkunft, Bedeutung und aktueller Gebrauch. 7500 Zitate von der klassischen Antike bis heute. In: Der Duden in 12 Bänden. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage. Band 12, Dudenverlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-411-04124-4
 • Anja Steinhauer: Das Wörterbuch der Abkürzungen. Rund 50 000 nationale und internationale Abkürzungen und Kurzwörter mit ihren Bedeutungen. 5. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2005, ISBN 3-411-05015-2
 • Anja Steinhauer: Das Wörterbuch der Abkürzungen. Über 50 000 nationale und internationale Abkürzungen und Kurzwörter mit ihren Bedeutungen. 6. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Zürich 2011, ISBN 3-411-90269-9
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Das große österreichische Schulwörterbuch. 1. Auflage. Dudenverlag, Veritas, Berlin, Wien 2008, ISBN 978-3-411-14097-8
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Das große österreichische Schulwörterbuch. 2., aktualisierte Auflage. Dudenverlag, Veritas, Berlin, Wien 2013, ISBN 978-3-411-14097-8
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Versunkene Wortschätze: Wörter, die uns fehlen werden. 1. Auflage. Dudenverlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-411-71131-4
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Versunkene Wortschätze Österreich. 1. Auflage. Dudenverlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-411-71018-8
 • Jürgen Eichhoff (Herausgeber): Wortatlas der deutschen Umgangssprachen. In 4 Bänden. Francke/Saur, Bern/München 1977–2000, ISBN 3-907820-48-7, DNB 550387498
 • Jürgen Eichhoff (Herausgeber): Wortatlas der deutschen Umgangssprachen. Erster Band, Francke Verlag, Bern/München 1977, ISBN 3-7720-1338-4 (Paperback), ISBN 3-7720-1337-6 (gebunden), DNB 851004431
 • Jürgen Eichhoff (Herausgeber): Wortatlas der deutschen Umgangssprachen. Zweiter Band, Francke Verlag, Bern/München 1978, ISBN 3-7720-1340-6 (Paperback), ISBN 3-7720-1339-2 (gebunden), DNB 790362678
 • Jürgen Eichhoff (Herausgeber): Wortatlas der deutschen Umgangssprachen. Dritter Band, Saur Verlag, Bern/München 1993, ISBN 3-907820-54-1 (gebunden), ISBN 3-907820-53-3 (Paperback), DNB 930667239
 • Jürgen Eichhoff (Herausgeber): Wortatlas der deutschen Umgangssprachen. Vierter Band, Saur Verlag, Bern/München 2000, ISBN 3-907820-56-8 (Paperback), ISBN 3-907820-55-X (gebunden), DNB 959282785
 • Ernst Eichler, Hans Walther: Städtenamenbuch der DDR. 1. Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, ISBN 3-323-00007-2, DNB 860996824
 • Ernst Eichler, Hans Walther: Städtenamenbuch der DDR. 2., durchgesehene Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1988, ISBN 3-323-00007-2, DNB 890026394
 • Rudolf Eilenberger: Pennälersprache. Entwicklung, Wortschatz und Wörterbuch. Verlag von Karl J. Trübner, Straßburg 1910
 • Hermann Fischer, Hermann Taigel: Schwäbisches Handwörterbuch auf der Grundlage des „Schwäbischen Wörterbuchs“ von Hermann Fischer † und Wilhelm Pfleiderer †. H. Laupp’sche Buchhandlung/J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1986, ISBN 3-16-444814-7 (Gewebe), ISBN 3-16-445092-3 (Leder), DNB 860391639
 • Hermann Fischer, Wilhelm Pfleiderer: Schwäbisches Wörterbuch. In 6 Bänden. Laupp, Tübingen 1904–1936, DNB 560474512
 • Ryan Christopher Furness: Diccionari Occitan (aranés) - Anglés / Dictionary English - Occitan (Aranese). Pagès editors, Lleida 2006, ISBN 84-9779-362-5
 • Herbert Fussy (Herausgeber): Auf gut Österreichisch. Ein Wörterbuch der Alltagssprache. Ausgewählt und herausgegeben von Herbert Fussy. 1. Auflage. öbv&hpt, Wien 2006, ISBN 978-3-209-04348-1, DNB 96859543X
 • Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. Genehmigte Lizenzausgabe für Nikol Verlagsgesellschaft. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg 2005, ISBN 3-937872-16-7, DNB 974410284
 • Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Birkhäuser Verlag, Basel/Berlin/Boston 1996, ISBN 3-7643-2390-6, DNB 945490496
 • Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. Genehmigte Lizenzausgabe für Nikol Verlagsgesellschaft. 6. Auflage. Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg 2017, ISBN 3-86820-149-9
 • Karl-Heinz Göttert: Neues Deutsches Wörterbuch. Lingen, Köln 2012
 • Max Gottschald: Deutsche Namenkunde. Mit einer Einführung in die Familiennamenkunde. 6. Auflage. De Gruyter, Berlin 2006, ISBN 3-11-018032-4
 • Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann (Herausgeber): Langenscheidt Compact Diccionario Didáctico Alemán - Para aprender alemán en alemán. Originaltitel: Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 1998. 1. (für den spanischsprachigen Bereich) Auflage. Langenscheidt, Barcelona 1999, ISBN 84-95199-49-1
 • Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann (Herausgeber): Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Neubearbeitung 2008 Auflage. Langenscheidt, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-468-49037-8, DNB 985569123
 • Eva-Maria Krech, Eberhard Stock, Ursula Hirschfeld, Lutz Christian Anders et al.: Deutsches Aussprachewörterbuch. Mit Beiträgen von Walter Haas, Ingrid Hove, Peter Wiesinger. 1. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2009, ISBN 978-3-11-018202-6, DNB 999593021
 • Eva-Maria Krech, Eberhard Stock, Ursula Hirschfeld, Lutz Christian Anders et al.: Deutsches Aussprachewörterbuch. Mit Beiträgen von Walter Haas, Ingrid Hove, Peter Wiesinger. 1. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2010, ISBN 978-3-11-018203-3, DNB 1007248009 (broschierte Ausgabe)
 • Christoph Gutknecht: Lauter blühender Unsinn. Erstaunliche Wortgeschichten von Aberwitz bis Wischiwaschi. C.H. Beck oHG, München 2008, ISBN 978-3-406-57152-7 (limitierte Sonderauflage)
 • Christoph Gutknecht: Pustekuchen! Lauter kulinarische Wortgeschichten C.H. Beck, München 2002, ISBN 3-406-47621-X
 • Christoph Gutknecht: Von Treppenwitz bis Sauregurkenzeit. Die verrücktesten Wörter im Deutschen. Verlag C.H. Beck oHG, München 2008, ISBN 978-3-406-56833-6 (Originalausgabe)
 • Margot Heinemann: Kleines Wörterbuch der Jugendsprache. 2. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1990, ISBN 3-323-00273-3
 • Ilse Hell (Herausgeber): Neues grosses Wörterbuch - Fremdwörter. Edition Compact Verlag, München 2001, ISBN 3-8174-5258-6 (Trautwein Wörterbuch).
 • Hentschel, Weydt: Handbuch der Deutschen Grammatik. 5., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin, Boston 2021, ISBN 978-3-11-062941-5
 • Dieter Herberg, Michael Kinne, Doris Steffens; unter Mitarbeit von Elke Tellenbach, Doris al-Wadi: Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im Deutschen. In: Ludwig M. Eichinger, Peter Wiesinger (Herausgeber): Schriften des Instituts für Deutsche Sprache. Band 11, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York 2004, ISBN 3-11-017750-1, DNB 971679088
 • Ursula Hermann: Knaurs etymologisches Lexikon. 10000 Wörter unserer Gegenwartssprache. Droemer Knaur, München 1983, ISBN 3-426-26074-3
 • Ursula Hermann, Lutz Götze: Die neue deutsche Rechtschreibung. Bertelsmann-Lexikon-Verlag, Gütersloh 1996, ISBN 3-577-10625-5, DNB 948125500
 • Peter Herwig (Herausgeber): »Schwäbisch«. Ein Sprachführer für Einsteiger. Herwig-Verlag, Göppingen 1987, ISBN 3980130703
 • Moritz Heyne: Deutsches Wörterbuch. In drei Bänden. 1. Auflage. Leipzig 1890 (Band 1), 1892 (Band 2), 1895 (Band 3)
 • Moritz Heyne: Deutsches Wörterbuch. In drei Bänden. 2. Auflage. Leipzig 1905 (Band 1), 1906 (Band 2 und Band 3)
 • Johann Christian August Heyse, Karl Wilhelm Ludwig Heyse: Handwörterbuch der deutschen Sprache. Mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und Fügung der Wörter, so wie auf deren Sinnverwandtschaft. Erster Theil. A bis K, Magdeburg 1833 (Internet Archive)
 • Johann Christian August Heyse, Karl Wilhelm Ludwig Heyse: Handwörterbuch der deutschen Sprache. Mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und Fügung der Wörter, so wie auf deren Sinnverwandtschaft. Zweiten Theiles erste Abtheilung: L bis Steg, Magdeburg 1849 (Internet Archive)
 • Johann Christian August Heyse, Karl Wilhelm Ludwig Heyse: Handwörterbuch der deutschen Sprache. Mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und Fügung der Wörter, so wie auf deren Sinnverwandtschaft. Zweiten Theiles zweite Abtheilung: stehen bis Z, Magdeburg 1849 (Internet Archive)
 • Otto Hietsch: Bavarian into English. A lexical and cultural guide. 1. Auflage. Andreas Dick Verlag, Straubing 1994, ISBN 3-9801769-5-9, DNB 94375576X
 • Otto Hietsch: Bavarian into English. A lexical and cultural guide. 2. Auflage. Andreas Dick Verlag, Straubing 1995, ISBN 3-9801769-5-9
 • Otto Hietsch: Bavarian into English. A lexical and cultural guide. 3. Auflage. Andreas Dick Verlag, Straubing 1998, ISBN 3-9801769-5-9
 • Otto Hietsch: Bavarian into English. A lexical and cultural guide. 1. Auflage. Volume Two, Andreas Dick Verlag, Neutraubling 1995, ISBN 3-9801769-7-5, DNB 94640481X
 • Otto Hietsch: Bavarian into English. A lexical and cultural guide. 1. Auflage. Volume Three, Andreas Dick Verlag, Neutraubling 1997, ISBN 3-9801769-9-1, DNB 956239668
 • Friedrich Staub, Ludwig Tober (Begr.); Albert Bachmann, Otto Gröger, Hans Wanner, Peter Dalscher, Peter Ott (Hrsg.): Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. Herausgegeben mit Unterstützung des Bundes und der Kantone. 17 Bände, Huber, Frauenfeld 1881ff., DNB 560594666 (Digitalisat)
 • Friedrich Staub [Leitung], Ludwig Tober et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 1. Band: A, E, I, O, U, F/V, Huber, Frauenfeld 1881, DNB 948901764 (Digitalisat)
 • Friedrich Staub [Leitung], Ludwig Tober et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 2. Band: G, H, Huber, Frauenfeld 1885, DNB 94890190X (Digitalisat)
 • Friedrich Staub [Leitung], Ludwig Tober et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 3. Band: J, K/Ch, L, Huber, Frauenfeld 1895, DNB 948902035 (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 4. Band: M, N, B/P (Bu), Huber, Frauenfeld 1901, DNB 948902116 (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 5. Band: B/P (Bl), Quw, Huber, Frauenfeld 1905, DNB 948902167 (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 6. Band: R, Huber, Frauenfeld 1909, DNB 94890223X (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 7. Band: S, Huber, Frauenfeld 1913, DNB 948902280 (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 8. Band: Sch, Huber, Frauenfeld 1920, DNB 948902329 (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 9. Band: Schl bis Schw, Huber, Frauenfeld 1929, DNB 948902388 (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 10. Band: Sf bis St-ck, Huber, Frauenfeld 1939, DNB 948902450 (Digitalisat)
 • Otto Gröger [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 11. Band: St-l bis Str, Huber, Frauenfeld 1952, DNB 881173649 (Digitalisat)
 • Hans Wanner [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 12. Band: D- (T-) bis D-m (T-m), Huber, Frauenfeld 1961, DNB 881173657 (Digitalisat)
 • Hans Wanner [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 13. Band: D-n (T-n) bis D-z (T-z), Huber, Frauenfeld 1973, ISBN 3-7193-0459-0, DNB 881173665 (Digitalisat)
 • Hans Wanner [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 14. Band: Dch- (Tch-) bis Dw-rg (Tw-rg), Huber, Frauenfeld 1987, ISBN 3-7193-0995-9, DNB 957587147 (Digitalisat)
 • Peter Ott [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 15. Band: W- bis W-m, Huber, Frauenfeld 1999, ISBN 3-7193-1199-6, DNB 957587341 (Digitalisat)
 • Peter Ott [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 16. Band: W-n bis W-z, X, Huber, Frauenfeld 2012, ISBN 3-7193-8202-8, DNB 978089685 (Digitalisat)
 • Kathrin Kunkel-Razum: Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Das einsprachige Wörterbuch für Kurse der Grund- und Mittelstufe. Hueber Verlag, Ismaning 2003, ISBN 9783190017355
 • William Jervis Jones: A lexicon of French borrowings in the German vocabulary (1575–1648). de Gruyter, Berlin 1976, ISBN 3-11-004769-1
 • Jakob Heinrich Kaltschmidt: Kurzgefasstes vollständiges stamm- und sinnverwandtschaftliches Gesammt-Wörterbuch der deutschen Sprache aus allen ihren Mundarten und mit allen Fremdwörtern. Ein Hausschatz der Muttersprache für alle Stände des deutschen Volkes. Karl Tauchnitz, Leipzig 1834 (Google Books)
 • Hugo Kastner: Von Aachen bis Zypern. Geografische Namen und ihre Herkunft. Originalausgabe, Humboldt Verlag, Baden-Baden 2007, ISBN 978-3-89994-124-1
 • Günter Kempcke: Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Walter de Gruyter, Berlin 2000, ISBN 9783110164077
 • Ferdinand Khull: Deutsches Namenbüchlein. Ein Hausbuch zur Mehrung des Verständnisses unserer heimischen Vornamen und zur Förderung deutscher Namengebung bearbeitet von Ferdinand Khull. In: Verdeutschungsbücher des allgemeinen deutschen Sprachvereins. 1. Auflage. IV. Band, Verlag von Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig 1891
 • Ferdinand Khull: Deutsches Namenbüchlein. Ein Hausbuch zur Mehrung des Verständnisses unserer heimischen Vornamen und zur Förderung deutscher Namengebung bearbeitet von Ferdinand Khull. In: Verdeutschungsbücher des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. 2. veränderte Auflage. Band IV, Verlag des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins (F. Berggold), Berlin 1901
 • Hildebert Kirchner: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. 4., erneuerte und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 1993, ISBN 978-3-11013-777-4
 • Hildebert Kirchner, Cornelie Butz: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. 5., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter Recht, Berlin 2003, ISBN 978-3-89949-026-8
 • Hildebert Kirchner, Dietrich Pannier: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. 6., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter Recht, Berlin 2008, ISBN 978-3-89949-336-8
 • Hubert Klausmann: Atlas der Familiennamen von Bayern. Jan Thorbecke Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern 2009, ISBN 978-3-7995-0225-2
 • Wolfgang Fleischer, Gerhard Helbig, Gotthard Lerchner (Herausgeber): Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache. 4. Auflage. Peter Lang, Frankfurt/M. 2001, ISBN 978-3-631-35310-3
 • Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 8. verbesserte und vermehrte Auflage. Verlag von Karl J. Trübner, Strassburg 1914–15, DNB 36107106X
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Walther Mitzka: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 18. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 1960, DNB 452461472
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Walther Mitzka: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 19. Auflage. de Gruyter, Berlin 1963, DNB 452461480
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Walther Mitzka: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 1967, DNB 457234806
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Walther Mitzka: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 21., unveränderte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1975, ISBN 3-11-005709-3, DNB 821257900
 • Friedrich Kluge, völlig neu bearbeitet von Elmar Seebold unter Mithilfe von Max Bürgisser und Bernd Gregor: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 22. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1989, ISBN 3-11-006800-1, DNB 891464271
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23., erweiterte Auflage. de Gruyter, Berlin/New York 1995, ISBN 3-11-012922-1, DNB 945685408
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Unveränderter Nachdruck der 23., erweiterten Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1999, ISBN 3-11-016392-6, DNB 954476506
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24., durchgesehene und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 978-3-11-017473-1, DNB 965096742
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24., durchgesehene und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 978-3-11-017472-4
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24., durchgesehene und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 3-11-017474-X, DNB 965491013
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 25., durchgesehene und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2011, ISBN 978-3-11-022364-4, DNB 1012311937
 • Gerhard Köbler: Wörterbuch des althochdeutschen Sprachschatzes. Ferdinand Schöningh, Paderborn/München/Wien/Zürich 1993, ISBN 3-506-74661-8
 • Heinz Koblischke: Großes Abkürzungsbuch. Abkürzungen, Kurzwörter, Zeichen, Symbole. 2., durchgesehene Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1980
 • Heinz Koblischke: Kleines Abkürzungsbuch. 3., neubearbeitete Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1981
 • Werner König: dtv-Atlas Deutsche Sprache. 10., überarbeitete Auflage. Deutscher Taschenbuchverlag, München 1994, ISBN 3-423-03025-9
 • Werner König: dtv-Atlas Deutsche Sprache. 14. Auflage. Deutscher Taschenbuchverlag, München 2004, ISBN 978-3-423-03025-9
 • Werner König: dtv-Atlas Deutsche Sprache. 19., überarbeitete und korrigierte Auflage. Deutscher Taschenbuchverlag, München 2019, ISBN 978-3-423-03025-0
 • Rudolf Köster: Eigennamen im deutschen Wortschatz. Ein Lexikon. Walter de Gruyter, Berlin 2003, ISBN 978-3110177022
 • Kommission für Mundartforschung (Herausgeber): Bayerisches Wörterbuch. 1. Auflage. Band 1 (A–Bazi), R. Oldenburg Verlag, München 2002, ISBN 3-486-56629-6 (enthält die Hefte 1–8, erschienen 1995 bis 2002)
 • Kommission für Mundartforschung (Herausgeber): Bayerisches Wörterbuch. 1. Auflage. Band 2 (be–Boxhamer), R. Oldenburg Verlag, München 2012, ISBN 978-3-486-70703-8 (enthält die Hefte 9–17, erschienen 2003 bis 2012)
 • Hannelore Kraeber: Neues Wörterbuch der Koblenzer Mundart. 2. Auflage. Fuck, Koblenz 1992
 • Walter Krämer, Wolfgang Sauer: Lexikon der populären Sprachirrtümer. Mißverständnisse, Denkfehler und Vorurteile von Altbier bis Zyniker. 2. Auflage. Piper Verlag GmbH, München März 2006, ISBN 978-3-492-24460-2, DNB 973562528
 • Eberhard Kranzmayer et al.: Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich. In: Österreichische Akademie der Wissenschaften (Herausgeber): Bayerisch-österreichisches Wörterbuch. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien
 • Ruth Küfner (Herausgeber): Grosses Fremdwörterbuch. bearbeitet vom Lektorat Deutsche Sprache d. VEB Bibliogr. Institut Leipzig. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachwiss. Mitarb. der Redaktion: Ruth Küfner. 6., durchgesehene Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1985, DNB 870799487
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache. In 8 Bänden. Klett, Stuttgart 1982–1984, DNB 550923802
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 1. Band A–Blatt, Klett, Stuttgart 1982, ISBN 3-12-570010-8, DNB 821108476
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 2. Band Blau–Faul, Klett, Stuttgart 1983, ISBN 3-12-570120-1, DNB 830485171
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 3. Band Faust–Haus, Klett, Stuttgart 1983, ISBN 3-12-570130-9, DNB 830923780
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 4. Band Haut–Kost, Klett, Stuttgart 1983, ISBN 3-12-570140-6, DNB 831065346
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 5. Band Kot–Naschzahn, Klett, Stuttgart 1984, ISBN 3-12-570150-3, DNB 840092393
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 6. Band Nase–Saras, Klett, Stuttgart 1984, ISBN 3-12-570160-0, DNB 840876025
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 7. Band Sardelle–Susi, Klett, Stuttgart 1984, ISBN 3-12-570170-8, DNB 841057532
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 8. Band Susig–Zypresse, Klett, Stuttgart 1984, ISBN 3-12-570180-5, DNB 841121311
 • Heinz Küpper: Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. 6. Nachdruck der 1. Auflage. Klett, Stuttgart u.a. 1997, ISBN 3-12-570600-9
 • Heinz Küpper: Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. In: Digitale Bibliothek. 1. Auflage. 36, Directmedia Publishing, Berlin 2006, ISBN 3-89853-436-7
 • Heinrich Laag: Kleines Wörterbuch der frühchristlichen Kunst und Archäologie. Mit einem Anhang altgriechischer Fachwörter und 100 Abbildungen. 1. Auflage. Reclam, Stuttgart 2001, ISBN 978-3-15-008633-9
 • Andrieu Largarda: Vocabulari Occitan. mots, locucions e expressions idiomaticas recampats per centre d'interès. Seccion Pedagogica de l'Institut d'Estudis Occitans, Tolosa 1971
 • Duk Ho Lee: Rückläufiges Wörterbuch der deutschen Sprache. de Gruyter, Berlin und New York 2005, ISBN 978-3-11-018197-5
 • Hermann Ehmann; Langenscheidt-Redaktion (Herausgeber): Endgeil. Das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache. 1. Auflage. C.H.Beck, München 2005, ISBN 978-3406528286
 • Hermann Ehmann; Langenscheidt-Redaktion (Herausgeber): Endgeil. Das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache. 2. Auflage. C.H.Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-57387-3
 • Langenscheidt-Redaktion (Hrsg.), bearbeitet von Christina Niegel: Hä?? Jugendsprache unplugged 2012. Langenscheidt, Berlin/München 2012, ISBN 978-3-468-29859-2
 • Langenscheidt-Redaktion (Hrsg.), bearbeitet von Jens Runkehl: Langenscheidt Lilliput Berlinerisch. 1. Auflage. Langenscheidt, Berlin/München 2003, ISBN 978-3-468-20034-2, DNB 965712079
 • Langenscheidt-Redaktion (Hrsg.), bearbeitet von Jens Runkehl: Langenscheidt Lilliput Berlinerisch. 2. Auflage. Langenscheidt, Berlin/München 2008, ISBN 978-3-468-20041-0, DNB 987234951
 • Werner Drossard, Daniel Kölligan, Fritz Serzisko; Langenscheidt-Redaktion (Herausgeber): Lilliput Kölsch. Langenscheidt, Berlin/München 2006, ISBN 3-468-20033-1, DNB 97486966X
 • Werner Drossard, Daniel Kölligan, Fritz Serzisko: Lilliput Kölsch. Langenscheidt, Berlin/München 2008, ISBN 978-3-468-20044-1, DNB 987234633
 • Langenscheidt-Redaktion (Herausgeber): Lilliput Kölsch. Langenscheidt, München 2012, ISBN 978-3-468-19904-2, DNB 1018093117
 • Matthias von Lexer: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1872 – 1878 Auflage. Hirzel Verlag, Stuttgart 1992, ISBN 3-7776-0488-7 (Online)
 • Josef Höfer, Karl Rahner (Herausgeber): Lexikon für Theologie und Kirche. In 14 Bänden. 2. Auflage. Herder, Freiburg 1957-1968, ISBN 3-451-20756-7
 • Josef Höfer, Karl Rahner (Herausgeber): Lexikon für Theologie und Kirche. In 14 Bänden. 2. Auflage. Herder, Freiburg 1986-1968, ISBN 3-451-20756-7
 • Walter Kasper et al. (Herausgeber): Lexikon für Theologie und Kirche. In 11 Bänden. 3. Auflage. Herder, Freiburg 1993-2001, ISBN 3-451-22004-0
 • Walter Kasper et al. (Herausgeber): Lexikon für Theologie und Kirche. In 11 Bänden. 3. (Sonderausgabe) Auflage. Herder, Freiburg 2009
 • Kaspar Linnartz: Unsere Familiennamen. Zehntausend Berufsnamen im Abc erklärt. 1. Auflage. Band 1, Ferdinand Dümmler Verlag, Bonn und Berlin 1936
 • Kaspar Linnartz: Unsere Familiennamen. Aus deutschen u. fremden Vornamen im ABC erklärt. 1. Auflage. Band 2, Ferdinand Dümmler Verlag, Bonn und Berlin 1939
 • Kaspar Linnartz: Unsere Familiennamen. Zehntausend Berufsnamen im Abc erklärt. 2. Auflage. Band 1, Ferdinand Dümmler Verlag, Bonn und Berlin 1940
 • Kaspar Linnartz: Unsere Familiennamen. Aus deutschen u. fremden Vornamen im ABC erklärt. 2. Auflage. Band 2, Ferdinand Dümmler Verlag, Bonn und Berlin 1944
 • Kaspar Linnartz: Unsere Familiennamen. Zehntausend Berufsnamen im Abc erklärt. 3. Auflage. Band 1, Ferdinand Dümmler Verlag, Bonn und Berlin 1958
 • Kaspar Linnartz: Unsere Familiennamen. Aus deutschen u. fremden Vornamen im ABC erklärt. 3. Auflage. Band 2, Ferdinand Dümmler Verlag, Bonn und Berlin 1958
 • Enno Littmann: Morgenländische Wörter im Deutschen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage nebst einem Anhang über die amerikanischen Wörter. 2., vermehrte und verbesserte Auflage. J.C.B Mohr ‹ Paul Siebeck ›, Tübingen 1924, DNB 574636277
 • Karl Lokotsch: Etymologisches Wörterbuch der europäischen Wörter orientalischen Ursprungs. In: Hermann Wirt, Wilhelm Streitberg † (Herausgeber): Indogermanische Bibliothek. Erste Abteilung: Sammlung indogermanischer Lehr- und Handbücher. II. Reihe: Wörterbücher. 3. Band, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1927
 • Lutz Mackensen: Deutsches Wörterbuch. 9., völlig neubearbeitete und stark erweiterte Auflage. Südwest Verlag, München 1977, ISBN 3-517-00637-8
 • Lutz Mackensen: Deutsches Wörterbuch. 12., völlig neubearbeitete und stark erweiterte Auflage. Südwest Verlag, München 1986, ISBN 3-517-00909-1
 • Heinrich Marzell; Heinz Paul (Herausgeber): Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1977
 • Friedrich Maurer (Begründer); nach den vorarbeiten von Friedrich Maurer, Friedrich Stroh und Rudolf Mulch bearbeitet von Rudolf Mulch: Südhessisches Wörterbuch. Band Ⅰ: A—D, N. G. Elwert Verlag, Marburg 1965–1968, ISBN 3-7708-0388-4 (Gesamtwerk), DNB 955861691 (Digitalisat des LAGIS)
 • Friedrich Maurer (Begründer), nach den Vorarbeiten von Friedrich Maurer, Friedrich Stroh und Rudolf Mulch bearbeitet von Rudlof Mulch; Hessische Historische Kommission, Darmstadt (Herausgeber): Südhessisches Wörterbuch. Band Ⅱ: E—G, N. G. Elwert Verlag, Marburg 1969–1972, ISBN 3-7708-0388-4 (Gesamtwerk), DNB 955861810 (Digitalisat des LAGIS)
 • Friedrich Maurer (Begründer), nach den Vorarbeiten von Friedrich Maurer, Friedrich Stroh und Rudolf Mulch bearbeitet von Rudlof Mulch und Roland Mulch; Hessische Historische Kommission, Darmstadt (Herausgeber): Südhessisches Wörterbuch. Band Ⅲ: H—ksch, N. G. Elwert Verlag, Marburg 1973–1977, ISBN 3-7708-0388-4 (Gesamtwerk), DNB 770343333 (Digitalisat des LAGIS)
 • Friedrich Maurer (Begründer), nach den Vorarbeiten von Friedrich Maurer, Friedrich Stroh und Rudolf Mulch bearbeitet von Roland Mulch; Hessische Historische Kommission, Darmstadt (Herausgeber): Südhessisches Wörterbuch. Band Ⅳ: ku—R, N. G. Elwert Verlag, Marburg 1978–1985, ISBN 3-7708-0388-4 (Gesamtwerk), DNB 955861691 (Digitalisat des LAGIS)
 • Friedrich Maurer (Begründer); nach den Vorarbeiten von Friedrich Maurer, Friedrich Stroh und Rudolf Mulch bearbeitet von Roland Mulch: Südhessisches Wörterbuch. Band Ⅴ: S, N.G. Elwert Verlag/Hessische Historische Kommission, Marburg/Darmstadt 1989–1998, ISBN 3-7708-0388-4 (Gesamtwerk), DNB 955862094 (Digitalisat des LAGIS)
 • Friedrich Maurer (Begründer); nach den Vorarbeiten von Friedrich Maurer, Friedrich Stroh und Rudolf Mulch bearbeitet von Roland Mulch: Südhessisches Wörterbuch. Band Ⅵ: U – Z, Nachträge, N.G. Elwert Verlag/Hessische Historische Kommission, Marburg/Darmstadt 2002–2010, ISBN 978-3-7708-0388-0 (Gesamtwerk), DNB 457539097 (Digitalisat des LAGIS)
 • Hans Meier: Medizinisches Wörterbuch Deutsch–Latein. 1. Auflage. Roderer Verlag, Regensburg 2004, ISBN 3-89783-435-9
 • Kurt Meyer: Schweizer Wörterbuch. So sagen wir in der Schweiz. Huber, Frauenfeld/Stuttgart/Wien 2006, ISBN 978-3-7193-1382-1
 • Ludwig Merkle: Bairische Grammatik. Allitera Verlag, München 2005, ISBN 3-86520-078-8
 • Ludwig Merkle: Bayerisch auf deutsch. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. F. Bruckmann, München 1983, ISBN 3-7654-1893-5
 • René Métrich, Eugène Faucher: Wörterbuch deutscher Partikeln. Unter Berücksichtigung ihrer französischen Äquivalente. de Gruyter, Berlin, ISBN 978-3-11-021796-4
 • Kurt Meyer: Wie sagt man in der Schweiz? Wörterbuch der schweizerischen Besonderheiten. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1989, ISBN 3-411-04131-5, DNB 891057218
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt, Reiner Hildebrandt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. (ab Bd. 11: Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas; DWA). Schmitz, Giessen 1951-1980, DNB 550815287 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 1, Schmitz, Giessen 1951, DNB 453412939 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. 2, Schmitz, Giessen 1953, DNB 453412947 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe von 1951. Band 1/2, Schmitz, Giessen 1976, DNB 780169476 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 3, Schmitz, Giessen 1954 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe von 1954. Band 3, Schmitz, Giessen 1976, DNB 780169484 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 4, Schmitz, Giessen 1955, DNB 453412963 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe von 1955. Band 4, Schmitz, Giessen 1976, DNB 780169492 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 5, Schmitz, Giessen 1957, DNB 453412971 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe von 1957. Band 5, Schmitz, Giessen 1976, DNB 780169506
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 6, Schmitz, Giessen 1957, DNB 453412998
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 7, Schmitz, Giessen 1958, DNB 453413005
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 8, Schmitz, Giessen 1958, DNB 453413013
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 9, Schmitz, Giessen 1959, DNB 453413021
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 10, Schmitz, Giessen 1960, DNB 453413048
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 11, Schmitz, Giessen 1961, DNB 453413056
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 12, Schmitz, Giessen 1962, DNB 456429344
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 13, Schmitz, Giessen 1963, DNB 453413064
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 14, Schmitz, Giessen 1965, DNB 456429360
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 15, Schmitz, Giessen 1966, DNB 456429379
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 16, Schmitz, Giessen 1968, DNB 456429387
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 17, Schmitz, Giessen 1969, DNB 456429395
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt, Reiner Hildebrandt (Red.) (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 18, Schmitz, Giessen 1971, DNB 456429409
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt, Reiner Hildebrandt (Red.) (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 19, Schmitz, Giessen 1972, DNB 760149313
 • Walther Mitzka, Erich Schmitt, Reiner Hildebrandt (Red.) (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 20, Schmitz, Giessen 1973, DNB 760149321
 • Reiner Hildebrandt, Klaus Gluth (Red.) (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 21: Ortsregister und Ergänzungskarten, Schmitz, Giessen 1978, DNB 790751356
 • Reiner Hildebrandt, Klaus Gluth (Red.) (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 22: Ortsregister und Ergänzungskarten, Schmitz, Giessen 1980, ISBN 3-87711-020-7, DNB 830753079
 • Hans Moser: Wörterbuch der südtiroler Mundarten. In Zusammenarbeit mit Robert Sedlaczek. Haymon Verlag, Innsbruck-Wien 2015, ISBN 978-3-7099-3672-6
 • Bodo Mrozek: Lexikon der bedrohten Wörter. 3. Auflage. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2005, ISBN 978-3-499-62077-5
 • Bodo Mrozek: Lexikon der bedrohten Wörter. 10. Auflage. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2008, ISBN 978-3-499-62077-5
 • Bodo Mrozek: Lexikon der bedrohten Wörter II. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2006, ISBN 978-3-499-62193-2
 • Rudolf Muhr: Österreichisches Aussprachewörterbuch, österreichische Aussprachedatenbank (Adaba). Peter Lang; Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-631-55414-2, DNB 986461431
 • Klaus Müller (Herausgeber): Lexikon der Redensarten. Herkunft und Bedeutung deutscher Redewendungen. Bassermann Verlag, München 2005, ISBN 3-8094-1865-X, DNB 974926760
 • Klaus Müller (Herausgeber): Lexikon der Redensarten. 4000 deutsche Redensarten. Ihre Bedeutung und Herkunft. Orbis-Verlag, Niedernhausen/Ts. 2001, ISBN 978-3-572-01296-1
 • Wolfgang Müller: Das Gegenwort-Wörterbuch. Ein Kontrastwörterbuch mit Gebrauchshinweisen. Walter de Gruyter, Berlin 2000, ISBN 978-3-11016-885-3 (Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1998)
 • Wolfgang Müller, Jakob Ebner: Das Gegenwort-Wörterbuch. Ein Kontrastwörterbuch mit Gebrauchshinweisen. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin, Boston 2020, ISBN 978-3-11-061164-9
 • Karl Müller-Fraureuth: Wörterbuch der obersächsischen und erzgebirgischen Mundarten. Band I (A bis J), Wilhelm Baensch, Dresden 1911 (Internet Archiv)
 • Karl Müller-Fraureuth: Wörterbuch der obersächsischen und erzgebirgischen Mundarten. Band II (K bis Z), Wilhelm Baensch, Dresden 1914 (Internet Archiv)
 • Horst Naumann: Das große Buch der Familiennamen. Falken-Verlag, Niedernhausen/Ts. 1994, ISBN 3-806-84781-9
 • Horst Naumann, Gerhard Schlimpert, Johannes Schultheis: Vornamenbuch. Bibliographisches Institut, Leipzig 1988, ISBN 3-323-00175-3
 • Herbert Carl Nöckler: Sprachmischung in Südwestafrika. In: Institut für Auslandsbeziehungen (Herausgeber): Schriftenreihe des Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart. Wissenschaftlich-publizistische Reihe. 5. Band, Max Hueber Verlag, München 1963, DNB 453597661
 • Dieter Nohlen, Rainer-Olaf Schultze (Herausgeber): Lexikon der Politikwissenschaft. Theorien, Methoden, Begriffe. 4. Auflage. 1 A–M, C. H. Beck, München 2010, ISBN 3-406-59233-1
 • Dieter Nohlen, Rainer-Olaf Schultze (Herausgeber): Lexikon der Politikwissenschaft. Theorien, Methoden, Begriffe. 4. Auflage. 2 N–Z, C. H. Beck, München 2010, ISBN 3-406-59234-1
 • Oberfrankenstiftung: Handwörterbuch von Bayerisch-Franken. Fränkischer Tag, Bamberg 2007, ISBN 978-3-936897-52-4
 • Ernst Ochs (Bearbeiter); Friedrich Kluge, Alfred Götze, Ludwig Sütterlin, Friedrich Wilhelm, Ernst Ochs (Vorbereiter): Badisches Wörterbuch. Erster Band: A, B/P, D/T, E, Verlag von Moritz Schauenburg, Lahr (Schwarzwald) 1925–1942, DNB 36871618X
 • Ernst Ochs (Begründer), weitergeführt von Karl Friedrich Müller, Gerhard W. Baur, Rudolf Post und Tobias Streck: Badisches Wörterbuch. Band 2: F/V, G, H, Verlag von Moritz Schauenburg, Lahr (Schwarzwald) 1942–1974, DNB 901300314
 • Ernst Ochs (Begründer), weitergeführt von Karl Friedrich Müller, Gerhard W. Baur, Rudolf Post und Tobias Streck: Badisches Wörterbuch. Band 3: I, J, K, L, M, Verlag von Moritz Schauenburg, Lahr (Schwarzwald) 1975–1997, DNB 962157015
 • Ernst Ochs (Begründer), weitergeführt von Karl Friedrich Müller, Gerhard W. Baur, Rudolf Post und Tobias Streck: Badisches Wörterbuch. Band 4: N, O, Q, R, Sa, Sch, Verlag von Moritz Schauenburg/S. Oldenbourg Verlag, Lahr (Schwarzwald)/München 2000–2009, ISBN 978-3-486-59196-5, DNB 99923532X
 • Günter Osche: Ökologie. Grundlagen - Erkenntnisse - Dentwicklungen der Umweltforschung. 7, verbesserte Auflage. Herder, Freiburg 1978, ISBN 3-451-16405-1 (limitierte Sonderausgabe)
 • Nabil Osman (Herausgeber): Kleines Lexikon deutscher Wörter arabischer Herkunft. 1. Auflage. C.H. Beck, München 1982, ISBN 3-406-08835-X, DNB 820885282
 • Nabil Osman (Herausgeber): Kleines Lexikon deutscher Wörter arabischer Herkunft. 6. Auflage. C.H. Beck, München 2002, ISBN 3-406-47584-1, DNB 963217208
 • Nabil Osman: Kleines Lexikon untergegangener Wörter: Wortuntergang seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. 8., unveränderte Auflage. C.H. Beck, München 1994, ISBN 3-406-34079-2
 • Nabil Osman: Kleines Lexikon untergegangener Wörter oder von Afterkind bis Zungenheld. 15., unveränderte Auflage. C.H. Beck oHG, München 2004, ISBN 3-406-51123-6 (limitierte Sonderausgabe)
 • Boris Parashkevov: Wörter und Namen gleicher Herkunft und Struktur. Lexikon etymologischer Dubletten im Deutschen. 1. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 2004, ISBN 3-11-017469-3
 • Wolf-Henning Petershagen: Die Wahrheit über Deppenhausen. Kuriose Ortsnamen in Baden-Württemberg. Konrad Theiss Verlag GmbH, Stuttgart 1999, ISBN 3806214425
 • Günter Petschel (Herausgeber): Sagen und Märchen aus der Lüneburger Heide. Husum, Husum 1999, ISBN 3-88042-893-X, DNB 956261450
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 1. Auflage. Edition Kramer im Rhenania-Buchversand, Koblenz 2010, ISBN 978-3-941960-03-9 (Lizenzausgabe des Akademie Verlag, Berlin)
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 1. Auflage. Akademie-Verlag, Berlin 1989, ISBN 3-05-000626-9
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 2. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, Berlin 1995, ISBN 3-423-03358-4
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 4. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1999, ISBN 3-423-32511-9
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 6. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2003, ISBN 3-423-32511-9
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 7. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2004, ISBN 3-423-32511-9
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 8. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2005, ISBN 3-423-32511-9
 • Herbert Pfeiffer: Das große Schimpfwörterbuch. Über 10.000 Schimpf-, Spott- und Neckwörter. Eichborn, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-8218-3444-7
 • Annette Pohlke, Reinhard Pohlke: Alle Wege führen nach Rom. Deutsche Redensarten aus dem Lateinischen. Albatros Verlag, Düsseldorf 2006, ISBN 978-3-491-96184-5
 • Reinhard Pohlke: Das wissen nur die Götter. Deutsche Redensarten aus dem Griechischen. Albatros Verlag, Düsseldorf 2008, ISBN 978-3-491-96233-0
 • Elke Potthast-Hubold: Zum Mundartgebrauch in Siedlungen pommerscher Auswanderer des 19. Jahrhunderts in Espírito Santo (Brasilien). Eine Pilotstudie. Wachholtz, Neumünster 1982, ISBN 3-529-04355-9, DNB 821152319
 • Sigrid Pöschl: Pons, Briefe schreiben Deutsch. Sicher in Geschäfts- und Privatkorrespondenz. 1. Auflage. Pons, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-12-561087-3
 • Andreas Cyffka, Evelyn Agbaria u. a.: Pons, Die deutsche Rechtschreibung – Das umfassende Nachschlagewerk. 1. Auflage. Pons, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-125-17084-1
 • Evelyn Agbaria u. a.: Pons, Die deutsche Rechtschreibung – Für Beruf, Schule und Allgemeinbildung. 1. Auflage. Pons, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-125-17229-6
 • Andreas Cyffka, Werner Wolski: Pons, Großes Schulwörterbuch Deutsch. Das große Rechtschreib- und Bedeutungswörterbuch. Bearbeitet auf der Basis des Pons Großen Schulwörterbuchs Deutsch 2006, 1. Auflage. Pons, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-125-17591-4 (Taschenbuch)
 • PONS Redaktion: Wörterbuch der Jugendsprache. Mit 1.500 Einträgen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. PONS GmbH, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-12-010038-6
 • Jürgen Folz: Pons, Zweifelsfrei Deutsch. Sichere Antworten auf knifflige Fragen. 1. Auflage. Band 3 Stil, Pons, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-125-61398-0
 • Adolf Portmann: Einführung in die vergleichende Morphologie der Wirbeltiere. 5. Auflage. Schwabe, Basel, Stuttgart 1976, ISBN 3-7965-0668-2
 • Wilhelm Probstmayr: Etymologisches Wörterbuch der Veterinär-Medicin und ihrer Hilfswissenschaften. Jul. Grubert, München 1863
 • Stephan Dressler, Christoph Zink (Hrsg.): Pschyrembel Wörterbuch Sexualität. Walter de Gruyter GmbH, Berlin, New York 2003, ISBN 3-11-016965-7
 • Uwe Quasthoff (Herausgeber): Deutsches Neologismenwörterbuch. Neue Wörter und Wortbedeutungen in der Gegenwartssprache. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2007, ISBN 978-3-11-018869-1
 • Karl Rahner (Herausgeber): Herders Theologisches Taschenlexikon. in acht Bänden. 1. Auflage. Herder, Freiburg 1972, ISBN 3-451-011951-5
 • Peter Reuters: Springer Klinisches Wörterbuch. Mit 2450 Abbildungen und Tabellen. 1. Auflage. Springer Medizin Verlag, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-34601-2
 • Bo Reicke, Leonhard Rost (Herausgeber): Biblisch-historisches Handwörterbuch. Landeskunde, Geschichte, Religion, Kultur, Literatur. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1962/1964/1966/1979, DNB 456107487 (in vier Bänden)
 • Franz Ringseis: S bairische Wörterbüachl. W. Ludwig Verlag, München 1989, ISBN 3-7787-3353-2
 • Joachim Ritter, Karlfried Gründer, Gottfried Gabriel (Herausgeber): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Unter Mitwirkung von mehr als 1500 Fachgelehrten. 1. Auflage. Schwabe, Basel 1971-2007, ISBN 978-7-7965-0115-9
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 1: A–Dutzend, RM-Buch-und-Medien-Vertrieb GmbH, Rheda-Wiedenbrück/Gütersloh 2001, DNB 963438751 (ungekürzte Lizenzausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 2: Easy–Holzweg, RM-Buch-und-Medien-Vertrieb GmbH, Rheda-Wiedenbrück/Gütersloh 2001, DNB 963438751 (ungekürzte Lizenzausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 3: Homer–Nutzen, RM-Buch-und-Medien-Vertrieb GmbH, Rheda-Wiedenbrück/Gütersloh 2001, DNB 963438751 (ungekürzte Lizenzausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 4: Oben–Spielverderber, RM-Buch-und-Medien-Vertrieb GmbH, Rheda-Wiedenbrück/Gütersloh 2001, DNB 963438751 (ungekürzte Lizenzausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 5: Spieß–Zylinder, RM-Buch-und-Medien-Vertrieb GmbH, Rheda-Wiedenbrück/Gütersloh 2001, DNB 963438751 (ungekürzte Lizenzausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 2. Auflage. Band 1: A–Dutzend, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1995, ISBN 3-451-04400-5, DNB 944179320
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 2. Auflage. Band 2: Easy–Holzweg, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1995, ISBN 3-451-04400-5, DNB 944179339
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 2. Auflage. Band 3: Homer–Nutzen, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1995, ISBN 3-451-04400-5, DNB 944179347
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 2. Auflage. Band 4: Oben–Spielverderber, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1995, ISBN 3-451-04400-5, DNB 944179355
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 2. Auflage. Band 5: Spieß–Zylinder, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1995, ISBN 3-451-04400-5, DNB 944179363
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 1: A–Hampelmann, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 2009, ISBN 978-3-9811483-8-1, DNB 998963240 (Neuausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 2: Hanau–Saite, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 2009, ISBN 978-3-9811483-8-1, DNB 998963240 (Neuausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 3: Salamander–Zylinder, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 2009, ISBN 978-3-9811483-8-1, DNB 998963240 (Neuausgabe)
 • Alfred Sherwood Romer: Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. 4. Auflage. Paul Parey, Hamburg, Berlin 1976, ISBN 3-490-07018-6
 • Johann Rottmeir: Bazi, Blunzn, Breznsoizer. Volk Verlag, München 2015, ISBN 978-3-86222-184-4
 • Arno Ruoff: Häufigkeitswörterbuch der gesprochenen Sprache. 2., unveränderte Auflage Auflage. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1990, ISBN 3-484-24008-3
 • Daniel Sanders: Fremdwörterbuch. 1. Auflage. Erster Band [A–Kyzikener], Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1871
 • Daniel Sanders: Fremdwörterbuch. 1. Auflage. Zweiter Band [L–Zythum], Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1871
 • Daniel Sanders: Fremdwörterbuch. Zweite Auflage. Erster Band [A–K], Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1891 (Internet Archive)
 • Daniel Sanders: Fremdwörterbuch. Zweite Auflage. Zweiter Band [L–Z], Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1891 (Internet Archive)
 • Daniel Sanders: Wörterbuch der deutschen Sprache. Mit Belegen von Luther bis auf die Gegenwart. Erster Band. A–K. Zweiter unveränderter Abdruck, Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1876 (Internet Archive)
 • Daniel Sanders: Wörterbuch der deutschen Sprache. Mit Belegen von Luther bis auf die Gegenwart. Zweiter Band. Erste Hälfte. L–R. Zweiter unveränderter Abdruck, Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1876 (Internet Archive)
 • Daniel Sanders: Wörterbuch der deutschen Sprache. Mit Belegen von Luther bis auf die Gegenwart. Zweiter Band. Zweite Hälfte. S–Z. Zweiter unveränderter Abdruck, Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1876 (Internet Archive)
 • Daniel Sanders: Wörterbuch deutscher Synonymen. Hoffmann & Campe, Hamburg 1871 (Internet Archive)
 • Hans Schemann: Deutsche Idiomatik. Wörterbuch der deutschen Redewendungen im Kontext. 2. Auflage. De Gruyter, Berlin/Boston 2011, ISBN 3-11-025940-7
 • Monika Fritz-Scheuplein, Almut König, Sabine Krämer-Neubert, Norbert Richard Wolf: Wörterbuch von Unterfranken. Eine lexikographische Bestandsaufnahme. 3. überarbeitete Auflage. Königshausen&Neumann, Würzburg 2008, ISBN 978-3-8260-4033-7
 • Johann Andreas Schmeller: Bayerisches Wörterbuch. Erster Theil, J.G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart/Tübingen 1827 (Google Books)
 • Johann Andreas Schmeller: Bayerisches Wörterbuch. Zweyter Theil, J.G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart/Tübingen 1828 (Google Books)
 • Johann Andreas Schmeller: Bayerisches Wörterbuch. Dritter Theil, J.G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart/Tübingen 1836 (Google Books)
 • Johann Andreas Schmeller: Bayerisches Wörterbuch. Vierter Theil, J.G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart/Tübingen 1837 (Google Books)
 • R. F. Schmidt, G. Thews (Herausgeber): Physiologie des Menschen. 20., neu bearbeitete Auflage. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1980, ISBN 3-540-09446-6, DNB 801088968
 • Lutz Götze: Schüler Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung. 6., vollständig neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Bertelsmann Lexikon Institut im Wissen Media Verlag, Gütersloh/München 2008, ISBN 978-3-577-07582-4 (Chefred. Sabine Krome)
 • Renate Wahrig-Burfeind: Schüler Wahrig, Fremdwörterlexikon. 3., aktualisierte Auflage. Bertelsmann Lexikon Institut im Wissen Media Verlag, Gütersloh/München 2008, ISBN 978-3-577-07581-7
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1974–1988, DNB 550760571
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. 1. Band: A–K, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1974, ISBN 3-11-003689-4, DNB 740344536 (Unveränderter photomechanischer Nachdruck der Ausgabe: Verlag von Karl J. Trübner, Strassburg 1913)
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. Band: L–P, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1974, ISBN 3-11-003690-8, DNB 740395688 (Unveränderter photomechanischer Nachdruck der Ausgabe: Walter de Gruyter & Co., Berlin 1942)
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. 3. Band: Q–R, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1977, ISBN 3-11-007308-0, DNB 770288650
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. 4. Band: S, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1978, ISBN 3-11-007891-0, DNB 790071487
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. 5. Band: T, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1981, ISBN 3-11-008701-4, DNB 810996286
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. 6. Band: U–Z, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1983, ISBN 3-11-009709-5, DNB 830200762
 • Hans Schulz et al.; Alan Kirkness (Herausgeber): Deutsches Fremdwörterbuch. 7. Band: Quellenverzeichnis, Wortregister, Nachwort, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1988, ISBN 3-11-011879-3, DNB 880839872
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 1. Band: a–Präfix – Antike, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1995, ISBN 3-11-012622-2, DNB 945685645 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung von Gerhard Strauß)
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 2. Band: Antinomie – Azur, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1996, ISBN 3-11-014816-1, DNB 947716777 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung von Gerhard Strauß)
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 3. Band: Baby – Cutter, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1997, ISBN 3-11-015741-1, DNB 951142895 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung/Redaktion von Gerhard Strauß)
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 4. Band: da capo – Dynastie, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1999, ISBN 3-11-016235-0, DNB 957806574 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung/Redaktion von Gerhard Strauß)
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 5. Band: Eau de Cologne – Futurismus, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2004, ISBN 3-11-018021-9, DNB 971021198 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung/Redaktion von Gerhard Strauß)
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 6. Band: Gag – Gynäkologie, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2008, ISBN 978-3-11-019457-9, DNB 990069575 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung/Redaktion von Gerhard Strauß bis 2006 und Herbert Schmidt seit 2006)
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 7. Band: habilitieren – hysterisch, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2010, ISBN 978-3-11-025251-4, DNB 1009313150 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung Herbert Schmidt)
 • Heinz Schumacher (Herausgeber): Die Namen der Bibel und ihre Bedeutung im Deutschen. 11. Auflage. Paulus-Buchhandlung KG, Heilbronn 2005, ISBN 3-87618-027-9
 • Robert Sedlaczek et al.: Wörterbuch der Alltagssprache Österreichs. 1. Auflage. Haymon Taschenbuch, Innsbruck/Wien 2011, ISBN 978-3-85218-873-7
 • Robert Sedlaczek, Melita Sedlaczek: Das österreichische Deutsch. Wie wir uns von unserem grossen Nachbarn unterscheiden; ein illustriertes Handbuch. Ueberreuter, Wien 2004, ISBN 3-8000-7075-8
 • Robert Sedlaczek, Christoph Winder: Das unanständige Lexikon. Tabuwörter der deutschen Sprache und ihre Herkunft. 1. Auflage. Haymon, Innsbruck/Wien 2014, ISBN 978-3-7099-7136-9
 • Robert Sedlaczek, Roberta Baron: Leet & Leiwand. Das Lexikon der Jugendsprache: mehr als 250 Ausdrücke und Redensarten – was sie bedeuten, woher sie stammen. Echomedia, Wien 2006, ISBN 3-901761-49-7
 • Robert Sedlaczek, Reinhardt Badegruber: Wiener Wortgeschichten. Von Pflasterhirschen und Winterschwalben. 3. Auflage. Haymon, Innsbruck/Wien 2012, ISBN 978-3-7099-7017-1
 • Robert Sedlaczek, Melita Sedlaczek: Wörterbuch des Wienerischen. Haymon Taschenbuch, Wien 2011, ISBN 978-3-85218-891-1
 • Wilfried Seibicke: Historisches Deutsches Vornamenbuch. 1. Auflage. Band 1: A–E, Walter de Gruyter & Co., Berlin/New York 1996, ISBN 3-11-014445-X
 • Wilfried Seibicke in Verbindung mit der Gesellschaft für Deutsche Sprache: Historisches Deutsches Vornamenbuch. 1. Auflage. Band 2: F–K, Walter de Gruyter GmbH & Co., Berlin/New York 1998, ISBN 3-11-016196-6
 • Wilfried Seibicke in Verbindung mit der Gesellschaft für Deutsche Sprache: Historisches Deutsches Vornamenbuch. 1. Auflage. Band 3: L–Sa, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York 2000, ISBN 3-11-016819-7
 • Wilfried Seibicke in Verbindung mit der Gesellschaft für Deutsche Sprache: Historisches Deutsches Vornamenbuch. 1. Auflage. Band 4: Sc–Z, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York 2003, ISBN 3-11-017540-1
 • Wilfried Seibicke in Verbindung mit der Gesellschaft für Deutsche Sprache: Historisches Deutsches Vornamenbuch. 1. Auflage. Band 5: Nachträge und Korrekturen, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York 2007, ISBN 978-3-11-019458-6
 • Wilfried Seibicke: Wie sagt man anderswo? Landschaftliche Unterschiede im deutschen Sprachgebrauch. 2. Auflage. Bibliographisches Institut, Mannheim/Wien/Zürich 1983, ISBN 3-411-01978-6
 • Wolfgang Seidel: Woher kommt das schwarze Schaf?. Was hinter unseren Wörtern steckt. 1. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2006, ISBN 3-423-34312-5
 • Bogislav von Selchow: Das Namenbuch. Eine Sammlung sämtlicher deutscher, altdeutscher und in Deutschland gebräuchlicher fremdländischer Vornamen mit Angabe ihrer Abstammung und ihrer Deutung. 2. verbesserte Auflage. Koehler & Amelang, Leipzig 1934, DNB 576153338
 • Bastian Sick: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache. 29. Auflage. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006, ISBN 978-3-462-03448-6
 • Bastian Sick: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 3. Noch mehr Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. 2. Auflage. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006, ISBN 3-462-03742-0
 • Bastian Sick: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 3. Noch mehr Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. 4. Auflage. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006, ISBN 3-462-03742-0
 • Rudolf Simek: Lexikon der germanischen Mythologie. 2., ergänzte Auflage. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1995, ISBN 3-520-36802-1
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 1: Einleitung; A1 – Bike, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 2: Bikini – Duft, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 3: Dukaten – Fliegen, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 4: Fliehen – Gyro-, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 5: H – Kampf, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 6: Kampfer – KZ, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 7: La – Meer, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 8: Mega- – Panne, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 9: Panorama – Recht, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 10: Rechte – Schmach, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 11: Schmachten – Spiegel, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 12: Spieker – Taube, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 13: Tauchen – Wanze, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 14: Wappen – Zyt-; Einzeleinträge A – Z, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 15: Präfixwörter A- – Mit-, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 16: Präfixwörter Nach- – Zwischen-; Suffixwörter -a – -ensisch, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 17: Suffixwörter -ent – -isch, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 18: Suffixwörter -ise – -zismus; Alphabetischer Wortindex, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Claus Sprick: Hömma! Sprache im Ruhrgebiet. 9. Auflage. Straelener Manuskripte Verlag, Straelen 2003, ISBN 3-89107-034-9
 • Hildegard Irma Stielau: Nataler Deutsch. Eine Dokumentation unter besonderer Berücksichtigung des englischen und afrikaansen Einflusses auf die deutsche Sprache in Natal. In: Im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache, Mannheim herausgegeben von Leopold Auburger, Heinz Kloss, Gottfried Kolde (Herausgeber): Deutsche Sprache in Europa und Übersee. Berichte und Forschungen. 7. Band, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1980, ISBN 3-515-02635-5, DNB 800037642
 • Hans-Joachim Swarovsky (Herausgeber): BI-Lexikon Hundehaltung. 1. Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1988, ISBN 3-323-00186-9, DNB 890538719
 • Hans-Joachim Swarovsky (Herausgeber): BI-Lexikon Hundehaltung. 2., durchgesehene Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1990, ISBN 3-323-00186-9, DNB 910005222
 • Manno Peters Tammena: Ostfriesische Vornamen von Aafke bis Zwaantje. Besonderheiten und Merkwürdigkeiten der Namengebung in Ostfriesland. 2. Auflage. Verlag Soltau-Kurier-Norden (SKN), Norden 2007, ISBN 978-3-928327-75-6
 • Raja Tazi: Arabismen im Deutschen. Lexikalische Transferenzen vom Arabischen ins Deutsche. In: Stefan Sonderegger, Oskar Reichmann (Herausgeber): Studia Linguistica Germanica. 47. Band, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1998, ISBN 978-3-110-14739-1, DNB 953951359
 • Johannes Thiele: Rotbuch Deutsch. Die Liste der gefährdeten Wörter. 3., vollständig bearbeitete Auflage. Marix Verlag GmbH, Wiesbaden 2006, ISBN 978-3-86539-111-7
 • Johannes Thiele: Schwarzbuch Deutsch. Die Liste der untergegangenen Wörter. 3., vollständig bearbeitete Auflage. Marix Verlag GmbH, Wiesbaden 2006, ISBN 978-3-86539-111-7
 • Joseph Karl von Train: Wörterbuch der Gauner- und Diebessprache. Abtheilung 1: Jenisch - Deutsch, Abtheilung 2: Deutsch Jenisch - Reprint der Originalausgabe Meißen 1833. Reprint Verlag Leipzig in der Primus Verlag GmbH, Darmstadt 2011, ISBN 978-3-8262-3014-1
 • Hans J. Toll; R. Hollmann (Herausgeber): Hannoversches Wörterbuch. Heinr. Feesche Verlag, Hannover 1980, ISBN 3-87223-028-X
 • Andreas Unger, unter Mitwirkung von Andreas Christian Islebe: Von Algebra bis Zucker. Arabische Wörter im Deutschen. Reclam, Stuttgart 2006, ISBN 978-3-15-010609-9, DNB 979253837
 • Tania Velmans (Herausgeber): Ikonen: Ursprung und Bedeutung. Belser, Stuttgart 2002, ISBN 3-7630-2405-0, DNB 966431863
 • Dietrich Voorgang (Herausgeber): Nordische Vornamen. Über 2000 Vornamen. 2. Auflage. Wilhelm Goldmann Verlag, München 2003, ISBN 3-442-16557-1
 • Holger Vornholt, Joachim Grau: Wein Enzyklopädie. Mit dem Weinlexikon A-Z von Hans Ambrosi (mit Genehmigung des Gräfe und Unzer Verlag, München). Serges Medien, Köln 2001
 • Ernſt Wagemann: Die deutſchen Koloniſten im braſilianiſchen Staate Eſpirito Santo. Verlag von Duncker & Humblot, München und Leipzig 1915, DNB 362992339 (Internet Archive)
 • Eberhard Wagner, Alfred Klepsch; Kommission für Mundartforschung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Herausgeber): Handwörterbuch von Bayerisch-Franken. 1. Auflage. Fränkischer Tag GmbH, Bamberg 2007, ISBN 978-3-936897-52-4
 • Eberhard Wagner, Alfred Klepsch; Kommission für Mundartforschung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Herausgeber): Handwörterbuch von Bayerisch-Franken. 2.,unveränderte Auflage. Fränkischer Tag GmbH, Bamberg 2007, ISBN 978-3-936897-52-4
 • Eberhard Wagner, Alfred Klepsch; Kommission für Mundartforschung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Herausgeber): Handwörterbuch von Bayerisch-Franken. 3.,unveränderte Auflage. Fränkischer Tag GmbH, Bamberg 2008, ISBN 978-3-936897-52-4
 • Gerhard Wagner: Schwein gehabt! Redewendungen des Mittelalters. 13. Auflage. Regionalia Verlag GmbH, Rheinbach 2012, ISBN 978-3-939722-31-1
 • Wahrig-Redaktion, Bertelsmann-Lexikon-Institut (Herausgeber): Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung, Lesekomfortabel. 1. A–K, Wissenmedia in der Inmedia-ONE-GmbH, Gütersloh/München 2006, ISBN 978-3-577-09120-6 (Müller, Michael (Red.))
 • Wahrig-Redaktion, Bertelsmann-Lexikon-Institut (Herausgeber): Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung, Lesekomfortabel. 2. L–Z, Wissenmedia in der Inmedia-ONE-GmbH, Gütersloh/München 2006, ISBN 978-3-577-09120-7 (Müller, Michael (Red.))
 • Wahrig-Redaktion, Bertelsmann-Lexikon-Institut (Herausgeber): Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung. Neuausgabe. Auflage. Wissenmedia in der Inmedia-ONE-GmbH, Gütersloh/München 2006, ISBN 978-3-577-10177-6 (Müller, Michael (Red.))
 • Wahrig-Redaktion, Bertelsmann-Lexikon-Institut (Herausgeber): Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung. Wissenmedia in der Inmedia-ONE-GmbH, Gütersloh/München 2007, ISBN 978-3-577-10177-6 (Müller, Michael (Red.), vom Verlag Cornelsen, Berlin übernommene Ausgabe)
 • Wahrig-Redaktion (Herausgeber): Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung. neuausgabe Auflage. Wissenmedia in der Inmedia-ONE-GmbH, Gütersloh/München 2009, ISBN 978-3-577-07588-6 (Müller, Michael (Red.), vom Verlag Cornelsen, Berlin übernommene Ausgabe)
 • Wahrig-Redaktion (Herausgeber): Brockhaus, Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung. 8. Auflage. Wissenmedia in der Inmedia-ONE-GmbH, Gütersloh/München 2011, ISBN 978-3-577-07590-9, DNB 100765581X (Chefred. Sabine Krome)
 • Gerhard Wahrig: Deutsches Wörterbuch. Mit einem Lexikon der deutschen Sprachlehre. Bertelsmann-Lexikon-Verlag, Gütersloh 1967
 • Barbara Kaltz (Herausgeber): Wahrig, Deutsches Wörterbuch. Mit einem Lexikon der deutschen Sprachlehre. Mosaik-Verlag, München 1986, ISBN 3-570-03648-0, DNB 861219295
 • Renate Wahrig-Burfeind (Herausgeber): Wahrig, Deutsches Wörterbuch. Mit einem Lexikon der deutschen Sprachlehre. Bertelsmann-Lexikon-Verlag, München 1994, ISBN 3-570-10520-2
 • Renate Wahrig-Burfeind (Herausgeber): Wahrig, Deutsches Wörterbuch. 7. Auflage. Bertelsmann-Lexikon-Verlag, Gütersloh/München 2000, ISBN 3-577-10446-5, DNB 958002495
 • Renate Wahrig-Burfeind (Herausgeber): Wahrig, Deutsches Wörterbuch. 8. Auflage. Wissen-Media-Verlag, Gütersloh/München 2006, ISBN 978-3-577-10241-4, DNB 974499498
 • Renate Wahrig-Burfeind (Herausgeber): Wahrig, Deutsches Wörterbuch. 9. Auflage. Wissen-Media-Verlag, Gütersloh/München 2011, ISBN 978-3-577-07595-4
 • Renate Wahrig-Burfeind (Herausgeber): Wahrig, Fremdwörterlexikon. 4. Auflage. Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gütersloh/München 2001, ISBN 978-3-577-10603-0
 • Renate Wahrig-Burfeind (Herausgeber): Wahrig, Fremdwörterlexikon. 8. Auflage. Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gütersloh/München 2011, ISBN 978-3-577-07594-7
 • Wahrig-Redaktion (Herausgeber): Wahrig, Herkunftswörterbuch. 5. Auflage. Wissenmedia, Gütersloh und München 2009, ISBN 978-3-577-07585-5
 • Wahrig-Redaktion (Herausgeber): Richtiges Deutsch leicht gemacht. Das zuverlässige Nachschlagewerk zu mehr als 10 000 typischen Fragen zur deutschen Sprache. Klärung von Zweifelsfällen in Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik. Auf der Basis der aktuellen Anfragen an die WAHRIG-Sprachberatung. wissenmedia GmbH, Gütersloh/München 2009, ISBN 978-3-577-07566-4
 • Walther von Wartburg: Französisches Etymologisches Wörterbuch. 1922–2003 (FEW online)
 • Friedrich Wilhelm Weitershaus: Das große Lexikon der Vornamen. 8000 Vornamen – Herkunft – Bedeutung. Mosaik Verlag GmbH, München 1992, ISBN 3-576-10122-5
 • Friedrich Ludwig Karl Weigand: Deutsches Wörterbuch. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Ricker'sche Buchhandlung, Gießen 1878
 • Friedrich Ludwig Karl Weigand, Karl von Bahder, Herman Hirt, Karl Kant: Deutsches Wörterbuch. Fünfte Auflage. Töpelmann, Gießen 1909 (Online)
 • Peter Wendling: Slang Register. Hochdeutsch–Umgangsdeutsch. Würzwörter vom Feinsten. Helix, München 1994, ISBN 3-927930-18-0
 • Fritz Clemens Werner: Wortelemente lateinisch-griechischer Fachausdrücke in den biologischen Wissenschaften. Suhrkamp, Berlin 1972, ISBN 3-518-36564-9
 • Heinrich Wesche: Unsere niedersächsischen Ortsnamen. 1957, DNB 455481768
 • Ludwig Zehetner: Bairisches Deutsch. Lexikon der deutschen Sprache in Altbayern. 1. Auflage. Heinrich Hugendubel Verlag, München 1997, ISBN 3-88034-983-5
 • Ludwig Zehetner: Bairisches Deutsch. Lexikon der deutschen Sprache in Altbayern. 2. Auflage. Heinrich Hugendubel Verlag, München 1998, ISBN 3-88034-983-5
 • Ludwig Zehetner: Bairisches Deutsch. Lexikon der deutschen Sprache in Altbayern. 4. Auflage. edition vulpes, Regensburg 2014, ISBN 3-939112-50-1
 • Ludwig Zehetner: Basst scho!. Wörter und Wendungen aus den Dialekten und der regionalen Hochsprache in Altbayern. edition vulpes, Regensburg 2009, ISBN 978-3-939112-42-6
 • Ludwig Zehetner: Basst scho!. Weitere Streiflichter auf die deutsche Sprache in Altbayern. 2, edition vulpes, Regensburg 2010, ISBN 978-3-939112-47-1
 • Ludwig Zehetner: Basst scho!. Eine neue Runde auf dem Spaziergang durch die Heimatsprache Altbayerns. 3, edition vulpes, Regensburg 2011, ISBN 978-3-939112-53-2
 • Zetkin, Schaldach: Wörterbuch der Medizin. überarbeitete und erweiterte Auflage. Bearbeitete Lizenzausgabe für die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und Schweiz. 5. Auflage. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1974, ISBN 3-13-509701-3 (1597 Seiten, drei Bände in einem Buch: Band 1 A-G, Band 2 H-O, Band 3 P-Z)
 • Leopold Ziller: Was nicht im Duden steht. Ein Salzburger Mundart-Wörterbuch. 1. Auflage. Selbstverlag der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Salzburg 1979
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht und Kulturelle Angelegenheiten (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Neubearbeitung auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. Schulausgabe – 38. neubearbeitete Auflage. ÖBV, Pädag. Verl., Wien 1997, ISBN 3-215-07910-0 (Bearbeitung: Otto Back et al.; Red.: Herbert Fussy)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht und Kulturelle Angelegenheiten (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Mit den neuen amtlichen Regeln. 39. neubearbeitete Auflage. ÖBV, Pädag. Verl., Wien 2001, ISBN 3-209-03116-9 (Bearbeitung: Otto Back et al.; Red.: Herbert Fussy)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. 40., aktualisierte Auflage. ÖBV, Wien 2006, ISBN 978-3-209-05511-8 (Bearbeitung: Otto Back et al.; Red.: Herbert Fussy, Ulrike Steiner)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. 41., aktualisierte Auflage. ÖBV, Wien 2009, ISBN 978-3-209-06875-0 (Bearbeitung: Otto Back et al.; Red.: Herbert Fussy, Ulrike Steiner)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. 42., aktualisierte Auflage. ÖBV, Wien 2012, ISBN 978-3-209-07361-7 (Bearbeitung: Otto Back et al.; Red.: Herbert Fussy, Ulrike Steiner)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. Schulausgabe – 42., aktualisierte Auflage. ÖBV, Wien 2012, ISBN 978-3-209-06884-2 (Bearbeitung: Otto Back et al.; Red.: Herbert Fussy, Ulrike Steiner)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Vollständige Ausgabe mit dem amtlichen Regelwerk. 43. Auflage. ÖBV, Wien 2016, ISBN 978-3-209-08514-6 (Bearbeitung: Magdalena Eybl et al.; Red.: Christiane M. Pabst, Herbert Fussy, Ulrike Steiner)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. Schulausgabe – 43. Auflage. ÖBV, Wien 2016, ISBN 978-3-209-08513-9 (Bearbeitung: Magdalena Eybl et al.; Red.: Christiane M. Pabst, Herbert Fussy, Ulrike Steiner)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Vollständige Ausgabe mit dem amtlichen Regelwerk. 44. Auflage. ÖBV, Wien 2022, ISBN 978-3-209-10285-0 (Bearbeitung: Martin Kilga et al.; Red.: Christiane M. Pabst, Magdalena Eybl-Vyhnanek)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. Schulausgabe – 44. Auflage. ÖBV, Wien 2022, ISBN 978-3-209-10284-3 (Bearbeitung: Martin Kilga et al.; Red.: Christiane M. Pabst, Magdalena Eybl-Vyhnanek)

Egyéb források szerkesztés

 • A. A. Antonova (2014), A.M. Agejeva, S.N. Galkin, D.M. Homyuk, E. Sheller, editors, Саамско-русский словарь [Sámi-Russian dictionary], Мурманский областной центр коренных малочисленных народов севера, →ISBN
 • Aadarxa Dictionary, (please provide a date or year)
 • A. A. Diamantopulo-Rionis; D. L. Demerdzhi; A. M. Davydova-Diamantopulo; A. A. Shapurma; R. S. Kharabadot; D. K. Patricha (2006) Румейско-русский и русско-румейский словарь пяти диалектов греков Приазовья, Mariupol, →ISBN
 • A. Andronov; L. Leikuma (2008) Latgalīšu-Latvīšu-Krīvu sarunu vuordineica, Lvava, →ISBN
 • A. Antonova; E. Sheller (2021) Саамско-русский и Русско-саамский словарь [Sami-Russian and Russian-Sami dictionary]‎[133], Tromsø: UiT The Arctic University of Norway
 • Abaev, V. I. (1975), “Contribution à l'histoire des mots”, in Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste (in French), Louvain: Peeters
 • Abajev, V. I. (1965) Skifo-jevropejskije izoglossy. Na styke Vostoka i Zapada [Scythian–European isoglosses. At the junction of East and West] (in Russian), Moscow: Nauka
 • Abašia, Revaz (1998), “Masalebi kartvelur enata leksiḳis isṭoriidan III [From the Common-Kartvelian Vocabulary III]”, in Kartveluri memḳvidreoba (in Georgian), volume II, Kutaisi, pages 7–11
 • Abašia, Revaz (2014), “Sibilanṭur ponemata sisṭema kartvelur da daɣesṭnur enebši”, in Ḳavḳasiologiuri ʒiebani (in Georgian), issue 7, Tbilisi, pages 40–67
 • Abbasian, Alikhan; Voskanian, Vardan (1994), “A Kurdish Philosophy of Death: A Kurdish Tale from Armenia”, in Acta Kurdica‎[30], volume 1
 • Abbi, Anvita; R, Vyaskh (2020), “Aspects of word formation processes in Luro: The endangered language of the Nicobar Islands”, in Asian Language and Linguistics‎[30]
 • ABC Chinese-English Comprehensive Dictionary by John DeFrancis available offline in Wenlin Software
 • Abdallah, Hassan (1982) A Dictionary of International Relations and Conference Terminology. English-Arabic with English and Arabic Indexes and Appendices, Beirut: Librairie du Liban
 • Abdelnour, Jabbour (2004) Dictionnaire détaillé français-arabe, 2004 edition, Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, →ISBN
 • Abdirahman Abdillahi Farah "Barwaago" (1995), “ॐ namha shivaaya”, in A Modern Somali-English Dictionary, Ottawa: Ottawa Catholic School Board, →ISBN
 • Abdokov, A. I. (1973) Фонетические и лексические параллели абхазско-адыгских языков [Phonetic and lexical parallels of the Abkhaz-Adyghean languages]‎[205] (in Russian), Nalchik: Elbrus
 • Abdokov, A. I. (1983) О звуковых и словарных соответствиях северокавказских языков [On phonetic and lexical correspondences of North Caucasian languages] (in Russian), Nalchik: Elbrus
 • Abdullayev, Bəhruz; Əsgərli, Mirzə; Zərinəzadə, Həsən (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Məmməd Adilov, editor, Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti [Dictionary of Arabic and Persian words in classical Azerbaijani literature], Baku: Şərq-Qərb
 • Abdullayev B. T.; Oruçov Ə. Ə.; Şirvani Y. Z., editors (1966), “ॐ namha shivaaya”, in Әрәб вә фарс сөзләри лүғәти (Ərəb və fars sözləri lüğəti) [Dictionary of Arabic and Persian words], Baku: Азәрбајҹан ССР Елмләр Академијасы Нәшријјаты
 • Abegg, Emil, (1911) Die Mundart von Urseren (Beiträge zur Schweizerdeutschen Grammatik. IV.) [The Dialect of Urseren], Frauenfeld, Switzerland: Huber & Co.
 • Abeghian, Manuk (1899) Der armenische Volksglaube (in German), Leipzig: Druck von W. Drugulin
 • Abełyan, Manuk (1965) Hayocʿ lezvi tesutʿyun [Theory of the Armenian language]‎[38] (in Armenian), Yerevan: Mitkʿ
 • Abełyan, Manuk (1966–1985) Erker [Works] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • A. B. H. Ferreira, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, second edition (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986)
 • Abikean, Mihran (1888), “ॐ namha shivaaya”, in Erekʿlezuean əndarjak baṙaran tačkerēn hayerēn gałłierēn [A Comprehensive Trilingual Ottoman–Armenian–French Dictionary], Constantinople: N. K. Pērpērean Press
 • Abondolo, Daniel, editor (1998) The Uralic languages (Routledge language family descriptions), Oxon, New York: Routledge, →ISBN
 • Abrahamyan, A. G. (1944) Anania Širakacʿu matenagrutʿyunə [The writings of Anania Shirakatsi]‎[143] (in Armenian), Yerevan: Matenadaran Press
 • Abrahamyan, Ašot (1976) Grabari jeṙnark [A Handbook of Old Armenian] (in Armenian), 4th edition, Yerevan: Luys
 • Abrahamyan, Ṙ. (1965), G. M. Nalbandyan, editor, Pahlaveren-parskeren-hayeren-ṙuseren-angleren baṙaran [Pahlavi–Persian–Armenian–Russian–English Dictionary]‎[37], Yerevan: Mitk
 • Abrahamyan, S. G. (1981), “Žamanakakicʿ hayereni baṙakazmakan ōrinačʿapʿutʿyunneri zargacʿman mitumnerə [The Developmental Trends in the Regular Features of Word Formation in Modern Armenian]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[39] (in Armenian), issue 3, Yerevan: Academy Press, pages 32–47
 • Abramova et al. ((Can we date this quote?)) Словарь Марийского Языка [A Dictionary of the Mari Language], Yoshkar-Ola: Марийское книжное издательство
 • Abulaje, Ilia (1944), ““Dłeak” baṙi stugabanutʿyunə [The Etymology of the Word Dłeak]”, in HSSṘ GA Tełekagir hasarakakan gitutʿyunneri [Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences]‎[144] (in Armenian), issue 1-2, pages 105–106
 • Abulaje, Ilia (1944), “Hin hayerenum gorcacvac mi nor baṙ [A New Word Used in Old Armenian]”, in HSSṘ GA Tełekagir hasarakakan gitutʿyunneri [Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences]‎[145] (in Armenian), issue 1-2, pages 107–108
 • Abulaʒe, Ilia (1944) Kartuli da somxuri liṭeraṭuruli urtiertoba IX—X ss-ši : Gamoḳvleva da ṭeksṭebi [Georgian and Armenian literary relations of the ninth and tenth centuries: Study and Texts]‎[136] (in Georgian), Tbilisi: Academy Press
 • Abulaʒe, Ilia (1955), A. Šaniʒe, editor, Mamata sc̣avlani X da XI s.-ta xelnac̣erebis mixedvit [Patristic sayings according to manuscripts of the 10th and 11th centuries] (Ʒveli kartuli enis ʒeglebi; 8)‎[137] (in Old Georgian), Tbilisi: Academy Press
 • Abulaʒe, Ilia (1973), “ॐ namha shivaaya”, in Ʒveli kartuli enis leksiḳoni (masalebi) [Dictionary of Old Georgian (Materials)] (in Georgian), Tbilisi: Metsniereba
 • Abulaʒe, Ilia (2014), “ॐ namha shivaaya”, in Ʒvelkartuli-ʒvelsomxuri doḳumenṭirebuli leksiḳoni [Old Georgian – Old Armenian Documentary Dictionary], Tbilisi: National Centre of Manuscripts, →ISBN
 • Abulaʒe, Iusṭine (1916) Šah-names anu mepeta c̣ignis kartuli versiebi [Georgian versions of the Shahnameh or the Book of Kings] (Ʒveli kartuli mc̣erloba; 1) (in Georgian), Tbilisi
 • Abu-l-Q̇asim Pirdousi (1934), Iusṭine Abulaʒe et al., editors, Šah-name: kartuli versiebi, ṭomi 2 [Shahnameh: Georgian versions, Volume 2]‎[19] (in Georgian), Tbilisi: University Press
 • Abu Rejxan Beruni (1957–1987) Izbrannyje proizvedenija [Selected Works] (in Russian), Tashkent: Uzbek SSR Academy Press
 • Aburto, Pascual; Mason P., David (2005) Vocabulario comparativo del náhuatl de Guerrero y del náhuatl de Tlamacazapa‎[5] (in Spanish), draft edition
 • Abusayid (1974) Yałags kazmutʿean mardoyn [On the Structure of the Human Body], preparation of the critical text, Russian translation and preface by S. A. Vardanyan, Yerevan: Academy Press
 • Abuseitova, M. Kh; Bukhatuly, B., editors (2008) TÜRIK BITIG‎[35], Language Committee of Ministry of Culture and Information of Republic of Kazakhstan
 • A. Butolina, editor (1942) Русско-Удмуртский словарь [Russian-Udmurt dictionary], Izhevsk
 • Academia de la Lengua Maya de Yucatán, A. C. (2003) Diccionario maya popular: Maya-español, español-maya (in Spanish), →ISBN
 • Academia de la Llingua Asturiana (2000). Diccionariu de la llingua asturiana (1ª edición). →ISBN. on-line version.
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1898), “Jaynabanutʿiwn (Lautlehre) vracʿerēn hayerēnicʿ pʿoxaṙeal baṙeri [The phonology of Georgian borrowings from Armenian]”, in Ararat (in Armenian), volume 31, Vagharshapat: Mother See of Holy Etchmiadzin
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1899), “Hayerēni bnajayn ew krknawor baṙerə (630 baṙi kʿnnutʿiwn) [Armenian onomatopoeic and reduplicative words (study of 630 words)]”, in Handes Amsorya (in Armenian), volume 13, issue 7, 8, Vienna: Mekhitarist Press
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1901), “Mankakan barbaṙ [Child language]”, in Banasēr: Handēs hnaxōsakan, patmakan, lezuabanakan ew kʿnnakan [Philologus: Revue archéologie, historique, linguistique et critique]‎[46] (in Armenian), volume 3, issue 1, Paris: Basmadjian, pages 3–28
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1902), “ॐ namha shivaaya”, in Tʿurkʿerēni azdecʿutʿiwnə hayerēni vray ew tʿurkʿerēnē pʿoxaṙeal baṙerə Pōlsi hay žołovrdakan lezuin mēǰ hamematutʿeamb Vani, Łarabałi ew Nor-Naxiǰewani barbaṙnerun [The influence of Turkish on Armenian, and the Turkish borrowings in the vernacular Armenian of Constantinople in comparison with the dialects of Van, Karabakh and Nor Nakhichevan] (Ēminean azgagrakan žołovacu; 3) (in Armenian), Moscow and Vagharshapat: Lazarev Institute of Oriental Languages
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1909), “Hayerēn nor baṙer Timotʿēos Kuzi Hakačaṙutʿean mēǰ [New Armenian Words in Timothy Aelurus’ Refutation]”, in Usumnasirutʿiwnkʿ Timotʿēos Kuzi Hakačaṙutʿean hayerēn tʿargmanutʿean vray (Azgayin matenadaran; 58)‎[159] (in Armenian), Vienna: Mekhitarist Press
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1909), “X ew K jaynerun lcordutʿiwnə [The x ~ k alternation]”, in Handes Amsorya‎[160] (in Armenian), volume 23, issue 5, Vienna: Mekhitarist Press, pages 159–160
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1911) Hay barbaṙagitutʿiwn. Uruagic ew dasaworutʿiwn hay barbaṙneri (barbaṙagitakan kʿartēsov) [Armenian dialectology: A sketch and classification of Armenian dialects (with a dialect map)] (Ēminean azgagrakan žołovacu; 8) (in Armenian), Moscow and Nor Nakhichevan: Lazarev Institute of Oriental Languages
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1911), “Review of Н. Марр. — Грамматика чанского (лазского) языка. С. П. 1910”, in Ararat‎[82] (in Armenian), volume 45, issue 5, Vagharshapat: Mother See of Holy Etchmiadzin, pages 414–420
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1913), “ॐ namha shivaaya”, in Hayerēn gawaṙakan baṙaran [Armenian Provincial Dictionary] (Ēminean azgagrakan žołovacu; 9) (in Armenian), Tiflis: Lazarev Institute of Oriental Languages
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1925) Kʿnnutʿiwn Nor-Naxiǰewani (Xrimi) barbaṙi [Study of Nor Nakhichevan (Crimea) Dialect] (in Armenian), Yerevan
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1926–1935), “ॐ namha shivaaya”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Armenian Etymological Dictionary] (in Armenian), Yerevan
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1950), “Hayastani ayl bnikneri ew Kovkaseanneri azdecʿutʿiwnə hayerēni vray [The influence of other natives of Armenia and Caucasians on Armenian]”, in Sion (in Armenian), issue 5–7, Jerusalem
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1951), “ॐ namha shivaaya”, in Ewropakan pʿoxaṙeal baṙer hayerēni mēǰ [European Loanwords in Armenian] (Azgayin matenadaran; 166) (in Armenian), published from the author's manuscript submitted in 1921, Vienna: Mekhitarist Press
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), “ॐ namha shivaaya”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Armenian Etymological Dictionary] (in Armenian), 2nd edition, a reprint of the original 1926–1935 seven-volume edition, Yerevan: University Press
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1979), “Haykakankʿ (Armeniaca)”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Armenian Etymological Dictionary] (in Armenian), volume IV, 2nd edition, Yerevan: University Press
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1940, 1951) Hayocʿ lezvi patmutʿyun [History of the Armenian Language] (in Armenian), Yerevan
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1942–1962), “ॐ namha shivaaya”, in Hayocʿ anjnanunneri baṙaran [Dictionary of Personal Names of Armenians] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1944), “Haykakankʿ A [Armeniaca I]”, in HSSṘ GA Tełekagir hasarakakan gitutʿyunneri [Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences]‎[147] (in Armenian), issue 5, pages 25–30
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1947) Kʿnnutʿyun Hamšeni barbaṙi [Study of Hamshen Dialect]‎[47] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1948), “Haykakankʿ Z [Armeniaca VI]”, in HSSṘ GA Tełekagir hasarakakan gitutʿyunneri [Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences]‎[148] (in Armenian), issue 5, pages 33–40
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1951–1971) Liakatar kʿerakanutʿyun hayocʿ lezvi hamematutʿyamb 562 lezuneri [Complete Grammar of the Armenian Language Compared to 562 Languages] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1955) Liakatar kʿerakanutʿyun hayocʿ lezvi hamematutʿyamb 562 lezuneri : Neracutʿyun [Complete Grammar of the Armenian Language Compared to 562 Languages : Introduction] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Ačaṙyan, Hračʿya (2003) Kʿnnutʿyun Kilikiayi barbaṙi [Study of Cilicia Dialect]‎[48] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Ačaṙyan, Hračʿya (2005) Liakatar kʿerakanutʿyun hayocʿ lezvi hamematutʿyamb 562 lezuneri : Imastabanutʿyun, baṙakʿnnutʿyun, šarahyusutʿyun [Complete Grammar of the Armenian Language Compared to 562 Languages : Semantics, Lexicology, Syntax] (in Armenian), unfinished manuscripts of the author edited by S. Galstyan and X. Badikyan, Yerevan: University Press
 • Ačaṙyan, H.; Zargaryan, H.; Tonyan, A.; Kʿaǰaznuni, H.; Hakobǰanyan, D. (1928), “”, in Ṙus-hayeren baṙaran šinararakan kaṙucʿvackʿneri [Russian–Armenian dictionary of constructional building], Yerevan: University Press
 • Achundow, Abdul (1892) Commentar zum sogenannten Liber fundamentorum pharmacologiae des Abu Mansur Muwaffak-Ben-Ali-el Hirowi (in German), Inaugural-Dissertation, Dorpat: Schnakenburg's Buchdruckerei
 • Achundow, Abdul-Chalig (1893), “Die pharmakologischen Grundsätze (Liber fundamentorum pharmacologiae) des Abu Mansur Muwaffaq bin Ali Harawi zum ersten Male nach dem Urtext übersetzt und mit Erklärungen versehen”, in Historische Studien aus dem Pharmakologischen Institute der Kaiserlichen Universität Dorpat (in German), volume III, Halle an der Saale: Tausch & Grosse
 • A. D. Alderson and Fahir İz, editors (1985) The Oxford Turkish-English Dictionary, 3rd edition, New York: Oxford University Press, →ISBN
 • Adam Fałowski (2022) Słownik etymologiczny polszczyzny potocznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, →ISBN
 • Adams, Douglas Q. (1995), “Tocharian A āṣtär, B astare ‘clean, pure’ and PIE *h₂ehₓ(s)- ‘burn’”, in W. Smoczyński, editor, Kuryłowicz Memorial Volume. Part One, Krakow: Universitas, pages 207–211
 • Adams, Douglas Q. (1999) A dictionary of Tocharian B (Leiden Studies in Indo-European; 10)‎[93], Amsterdam, Atlanta: Rodopi, →ISBN
 • Adams, Douglas Q. (2013) A Dictionary of Tocharian B: Revised and Greatly Enlarged (Leiden Studies in Indo-European; 10), Amsterdam, New York: Rodopi, →ISBN
 • Adams, James Noel (1982) The Latin sexual vocabulary‎[66], Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, →ISBN, →OCLC
 • Adams, J. N. (2007) The regional diversification of Latin, Cambridge: Cambridge University Press, →ISBN
 • Adams, J. N. (2013) Social Variation and the Latin Language, Cambridge: Cambridge University Press, →ISBN
 • Adamyan, Vahagn; Babayan, Žasmen (2015), “ॐ namha shivaaya”, in Haykakan xohanocʿi baṙaran [Dictionary of Armenian Cuisine] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: self-published
 • A. Deimel, Šumerisches Lexikon (Deimel), Rome (1947)
 • Adelaar, K. A. (1992) Proto-Malayic: The reconstruction of its phonology and parts of its lexicon and morphology‎[74], Canberra: The Australian National University
 • A Dictionary of Modern English Usage, 2nd Edition by H.W. Fowler, revised by Ernest Gowers (1965; Oxford at the Clarendon Press; London).
 • A Dictionary of Modern English Usage by H. W. Fowler (1926; Oxford at the Clarendon Press; London: w:Humphrey Milford)
 • A Dictionary of North East Dialect, Bill Griffiths, 2005, Northumbria University Press, →ISBN
 • Adjarian, H. (1898), “Étude sur la langue laze”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume X
 • Adjarian, H. (1908–1909), “Étymologies arméniennes”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 15, pages 242–245
 • Adjarian, H. (1909–1911), “Recueil de mots kurdes en dialecte de Novo-Bayazet [Compendium of Kurdish Words in the Nor Bayazet Dialect]”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume XVI
 • Adjarian, H. (1918), “Étymologies arméniennes (suite)”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 20, pages 160–163
 • Adolphe Ganot (1868), “ॐ namha shivaaya”, in , Павленковъ, Ф.; Черкасовъ, В., transl., Полный курсъ физики съ краткимъ обзоромъ метеоролигческихъ явленій (in Russian), 2nd (13th) edition, Saint Petersburg
 • Adonc, N. (1908) Армения в эпоху Юстиниана: Политическое состояние на основе нахарарскаго строя [Armenia in the period of Justinian: The political conditions based on the naxarar system] (Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии; XI) (in Russian), Saint Petersburg: Academy Press
 • Adoncʿ, N. (1938), “Kʿani mə hay baṙeru stugabanutʿiwnner”, in Sion‎[149] (in Armenian), volume 12, issue 10, translated into Armenian by Yovsēpʿ srk. Apatean from the author's 1937 article Quelques étymologies arméniennes, Jerusalem, pages 313–316
 • Adoncʿ, Nikołayos (2006–2014) Erker [Works] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • A. E. Kaneva (2017), I. A. Rochev, editor, Ижемско-русский, русско-ижемский словарь для начинающих [Izhma-Russian, Russian-Izhma dictionary for beginners]‎[43], Naryan-Mar
 • Afanasʹjeva, K. V.; Sobjanina, S. A. (2012), “ॐ namha shivaaya”, in Školʹnyj mansijsko-russkij slovarʹ) [Mansi-Russian school dictionary], Khanty-Mansiysk: RIO IRO
 • A. F. Kondijakov, V.M. Lemskaja, editor (2021), “ॐ namha shivaaya”, in Čulymskij jazyk d. Pasečnoje tjuxtetskovo rajona krasnojarskovo kraja [Chulym language in tyuhtet at krasnoyarsk state], Tomsk: Izdatelʹstvo tomskovo universiteta, →ISBN
 • Afrikaanse Woordelijs en Spelreëls (in Afrikaans), 1st edition, Bloemfontein: Het Volksblad-Drukkerij, 1917, →ISBN; republished Pretoria: Protea Boekhuis, 2017
 • Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (in Afrikaans), 10th edition, Cape Town: Pharos, 2009, →ISBN
 • Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (in Afrikaans), 11th edition, Cape Town: Pharos, 2017, →ISBN
 • Agampatián, Ochanés-Sarkís (2016) Τα Αρμένικα Επώνυμα Έχουν τη Δική τους Ιστορία [Armenian surnames have their own history] (in Greek), Athens: Stochastis, →ISBN
 • Agatʿangełos (1909), G. Tēr-Mkrtčʿean and St. Kanayeancʿ, editors, Patmutʿiwn Hayocʿ [History of Armenia] (Patmagirkʿ hayocʿ; I.2)‎[150], Tiflis: Aragatip Mnacʿakan Martiroseancʿi
 • Agius, Dionisius A. ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work)
 • A Glossary of Provincial Words and Phrases in use in Somersetshire from Somersetshire Archaeological and Natural History Society's Proceedings 1872
 • Agud, Manuel; Tovar, Antonio (1994), “Materiales Para Un Diccionario Etimológico De La Lengua Vasca (I-XXI)”, in Anuario Del Seminario De Filología Vasca «Julio De Urquijo» (in Spanish), Diputación Foral de Guipúzcoa, →DOI
 • Aguilar Feria, Martimiana; García Rojas, Vicente; Erickson de Hollenbach, Elena (2017) Diccionario mixteco de Magdalena Peñasco (Saꞌan Ñuu Savi) (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 50)‎[6] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Agyágasi, Klára (2019) Chuvash Historical Phonetics (Turcologica; 117), Wiesbaden: Harrssowitz
 • Ahrens, Karl (1930), “Christliches im Qoran. Eine Nachlese”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[54] (in German), volume 84
 • Aikio, Ante. 2002. "New and Old Samoyed Etymologies". Finnisch-Ugrische Forschungen 57, pp. 9–57.
 • Aikio, Ante. 2004. "An essay on substrate studies and the origin of Saami". Mémoires de la Société néophilologique de Helsinki 63: 5–34.
 • Aikio, Ante. 2006. "On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory". In Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 91, pp. 9–55.
 • Aikio, Ante. 2006. On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 91, pp. 9–55.
 • Aikio, Ante. 2009. The Saami loanwords in Finnish and Karelian. PhD thesis. University of Oulu.
 • Aikio, Ante. 2013. "Uralilaisen kantakielen vokaalistosta". Paper presented at the seminar Etymologia ja kielihistoria: Erkki Itkosen ja Aulis J. Joen 100-vuotisjuhlaseminaari.
 • Aikio, Ante. 2014. "On the reconstruction of Proto-Mari vocalism". In Journal of Language Relationship 11, pp. 125–157.
 • Aikio, Ante. 2016. "The Finnic 'secondary e-stems' and Proto-Uralic vocalism". Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 95, pp. 25–66.
 • Aikio, Ante (2020), “Studies in Uralic Etymology V: Permic Etymologies”, in Linguistica Uralica‎[115], volume 57, issue 3, Estonian Academy Publishers, →ISSN, pages 161–179
 • Aikio, Ante (= Luobbal Sámmol Sámmol Ánte). “Notes on the development of some consonant clusters in Hungarian”. In: Sampsa Holopainen & Janne Saarikivi (eds.), Περὶ ὀρθότητος ἐτύμων. Uusiutuva uralilainen etymologia, Uralica Helsingiensia 11, 2018, pp. 77–90.
 • A. I. Podorova, editor (1948) Коми-русский словарь [Komi-Russian dictionary], Syktyvkar: Коми Государственное Издательство
 • Aitor García Moreno, editor (2013–), “ॐ namha shivaaya”, in Diccionario Histórico Judeoespañol (in Spanish), CSIC
 • Aitzetmüller, Rudolf (1958—1975) Das Hexaemeron des Exarchen Johannes‎[58] (in German), Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt
 • A. Jászó, Anna, editor. A magyar nyelv könyve (’A Book of the Hungarian Language’). Eighth edition. Budapest: Trezor Kiadó, 2007. (First edition: 1991.) →ISBN
 • A. J., Greimas (1968) Dictionnaire de l’ancien français: jusqu’au milieu du XIVᵉ siècle (in French), Paris: Librairie Larousse, →ISBN
 • Akdoğan, Yaşar (1999), “ॐ namha shivaaya”, in Azerbaycan Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne Büyük Sözlük, Istanbul: Beşir
 • Akinean, H. N., editor (1936) Simēon dpri Lehacʿwoy ułegrutʿiwn, taregrutʿiwn ew yišatakarankʿ (Azgayin matenadaran; 141), Vienna: Mekhitarist Press
 • Akinean, N. (1930), “H. Ačaṙean, Hayerēn Armatakan Baṙaran”, in Handes Amsorya‎[154] (in Armenian), volume 44, issue 7–8, Vienna: Mekhitarist Press
 • Aksoy, Bilal (2019–), “ॐ namha shivaaya”, in Ak Sözlük
 • Aksoylu, Kâmil (2012) Lazuri Notkvamepe (Lazca Deyimler ve Atasözleri) [Laz Idioms and Proverbs] (in Turkish), Ankara: Genesis
 • Aktunç, Hulki (1998), “ॐ namha shivaaya”, in Türkçenin büyük argo sözlüğü (tanıklarıyla) [Great Dictionary of Turkish Argot (with Attestations)] (in Turkish), Istanbul: YKY
 • Akwiratékha’ Martin (2018) Tekawennahsonterónnion - Kanien’kéha Morphology, Kahnawà:ke: Kanien’kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa Language and Cultural Center
 • Alain Stéphan, Tous les Prénoms bretons, 1996, Éditions Jean-Paul Gisserot, →ISBN
 • Alan M. Stevens; A. Ed. Schmidgall-Tellings (2010) A Comprehensive Indonesian-English Dictionary, second edition, Athens, OH: Ohio University Press, →ISBN
 • Alatalo, Jarmo (2004) Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Kai Donner, U. T. Sirelius und Jarmo Alatalo, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, →ISBN, pages 465
 • Alaverdjan, S. Dz. (1997), O. A. Sargsjan, editor, Armjano-russkij slovarʹ nornaxičevanskovo dialekta (zapadnoarmjanskovo jazyka) [Armenian–Russian Dictionary of Nor Nakhichevan Dialect (of Western Armenian)], Chaltyr: Self-published
 • Ałayan, Ē. (1954) Mełru barbaṙ [Meghri Dialect] (Hayeren barbaṙner; 2)‎[40] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Ałayan, Ēduard (1955), “Stugabanakan prptumner [Etymological researches]”, in HSSṘ GA Tełekagir hasarakakan gitutʿyunneri [Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences]‎[151] (in Armenian), issue 11, pages 35–42
 • Ałayan, Ēduard (1958–1962) Hay lezvabanutʿyan patmutʿyun [History of Armenian Linguistics] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Ałayan, Ēduard (1974) Baṙakʿnnakan ew stugabanakan hetazotutʿyunner [Lexicological and Etymological Studies]‎[152] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Ałayan, Ēduard (1976), “ॐ namha shivaaya”, in Ardi hayereni bacʿatrakan baṙaran [Explanatory Dictionary of Contemporary Armenian] (in Armenian), Yerevan: Hayastan
 • Ałayan, Ēduard (1984) Əndhanur ew haykakan baṙagitutʿyun [General and Armenian lexicology]‎[153] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Albert Barrère and Charles G[odfrey] Leland, compilers and editors (1889–1890), “ॐ namha shivaaya”, in A Dictionary of Slang, Jargon & Cant […], volume I (A–K), Edinburgh: […] The Ballantyne Press, →OCLC.
 • Albert J. van Windekens (1979) Le tokharien confronté avec les autres langues indoeuropéennes. Vol. I. La phonétique et le vocabulaire. Louvain
 • Alberto Nocentini, Alessandro Parenti, “l'Etimologico — Vocabolario della lingua italiana”, Le Monnier, 2010, →ISBN
 • Alberto Rodriguez, Nalúa Rosa Silva Monterrey, Hernán Castellanos, et al., editors (2012) Ye’kwana-Sanema Nüchü’tammeküdü Medewadinña Tüwötö’se’totojo [Guidelines for the management of the Ye’kwana and Sanema territories in the Caura River basin in Venezuela]‎[96] (in Maquiritari and Spanish), Forest Peoples Programme, →ISBN
 • Albert, Roy; Shaul, David Leedom (1985) A Concise Hopi and English Lexicon, John Benjamins Publishing Company
 • Albright, William Foxwell (1922), “[Review of] Boylan, Patrick, Thoth, the Hermes of Egypt. Pp. VIII+215 (8 vo.), Humphrey Milford, Oxford University Press, etc., 1922”, in Journal of the Palestine Oriental Society, volume 2, pages 190–198
 • Aleksander Zdanowicz (1861), “ॐ namha shivaaya”, in Słownik języka polskiego, Wilno 1861
 • Aleksiši, Irpan Čaɣatai (2010), “Hidronim „c̣aribačxuris“ eṭimologiisatvis [Etymology of Hydronym "c̣aribačxuri"]”, in Kartveluri Onomasṭiḳa (in Georgian), volume IV, Tbilisi: Universali, pages 82–87
 • Aleksiva, Irfan (2017), “1486 Yılında Zğemi: Aşağı ve Yukarı Durak Köyü [Zğemi in 1486: Villages Aşağıdurak and Yukarıdurak]”, in Ogni‎[81] (in Turkish), issue 7, pages 68–73
 • Aleksiva, Irfan; Bucaklişi, İsmail Avcı (2009) Svacoxo: Laz Yer Adları Sözlüğü [Dictionary of Laz place names], Istanbul: Laz Kültür Derneği
 • Aleksiva, Irfan Çağatay (2018), “Derleme Sözlüğü'nde Lazca Unsurlar [Laz Elements in the “Dictionary of Word Collection”]”, in Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten (in Turkish), volume 66, issue 1, Ankara: Türk Dil Kurumu, pages 115–134
 • Aleksiva, Irfan Çağatay (2020) Dictionary of Laz Plant Names (LINCOM Scientific Dictionaries; 3), München: LINCOM GmbH
 • Alexander Gode; Hugh E. Blair (1955) Interlingua: A Grammar of the International Language, →ISBN
 • Alexander Harkavy (2006) Yiddish-English-Hebrew Dictionary, New Haven, Connecticut: Yale University Press, →ISBN
 • Alexander Mansfield Burrill‎, A Law Dictionary and Glossary (1870)
 • Alexandru Rosetti (1973) Brève histoire de la langue roumaine des origines à nos jours (in French), →DOI
 • Alexanian, Joseph M. (2012) The Ancient Armenian Text of the Acts of the Apostles (Corpus scriptorum Christianorum Orientalium; 643. Scriptores Armeniaci; 31), a critical edition of the Old Armenian text, Leuven: Peeters
 • Alfonso de Mentrida; Tomás Oliva (1841) Diccionario de la lengua bisaya hiligueina y haraya de la isla de Panay‎[66] (in Hiligaynon and Spanish), Imprenta de D. Manuel y de Felis Dayot
 • Alf Torp (1919) Nynorsk etymologisk ordbok, Kristiania: Aschehoug
 • Algirdas Margeris (1956) Amerikos lietuviai ir angliškųjų skolinių žodynas (1872–1949) [Lithuanian Americans and a dictionary of English loanwords], Chicago: Naujienos, →OCLC
 • Alibert, Louis (1965) Dictionnaire occitan - français : d'après les parlers languedociens (in French), Toulouse: Institut d' Etudes occitanes, →ISBN
 • Ali, Khalid Ismail (1964), “”, in Studien über homonyme Wurzeln im Arabischen mit besonderer Berücksichtigung des Muʿǧam Maqāyīs al-luġa von Aḥmad ibn Fāris (gest. 395/1005) (in German), Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen Philosophischen Fakultät der Ruprecht-Karl-Universität zu Heidelberg
 • Aliroev, Ibragim Ju. (1975) Сравнительно-сопоставительный словарь отраслевой лексики чеченского и ингушского языков и диалектов [Comparative-Contrastive Dictionary of the Branch Lexicon of the Chechen and Ingush Languages and Dialects] (in Russian), Makhachkala: Chechen-Ingush Book Publishing House
 • Alirojev, Ibragim Ju. (2001) Флора и фауна Чечни и Ингушетии [The Flora and the Fauna of Chechnya and Ingushetia], Moscow: Academia, →ISBN
 • Alirojev, I. Ju. (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Xamidova Z. X., editor, Čečensko-russkij slovarʹ [Chechen–Russian Dictionary], Moscow: Academia
 • Ališan Ł., editor (1877) Girkʿ vastakocʿ [Geoponica], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ališan, Łewond (1873) Ansiz Antiokʿay [Assizes of Antioch, Crusader Law Code translated by Smbat Sparapet], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ališan, Łewond (1881) Širak : Tełagrutʿiwn patkeracʿoycʿ [Shirak: An illustrated topography] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ališan, Łewond (1893) Sisakan : Tełagrutʿiwn Siwneacʿ ašxarhi [Sisakan: A topography of the province Syunik], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ališan, Łewond (1895), “ॐ namha shivaaya”, in Haybusak kam haykakan busabaṙutʿiwn [Armenian Botany] (in Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ališan, Łewond (1910) Hin hawatkʿ kam hetʿanosakan krōnkʿ Hayocʿ [Ancient beliefs or the pagan religion of Armenians], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • A List of words and phrases in everyday use by the natives of Hetton-le-Hole in the County of Durham, F.M.T.Palgrave, English Dialect Society vol.74, 1896, [40]
 • Alixanov, S. Z. (2003), “ॐ namha shivaaya”, in ʻurus–awar slowarʲ / Russko-avarskij slovarʹ [Russian–Avar dictionary], Махачкахала: Дагестанский научный центр РАН, →ISBN
 • Aljaksandr Kryvicki, editor (1982–1987), “”, in Turaŭski slóŭnik (in Belarusian), Minsk: Навука і тэхніка
 • Al-Jallad, Ahmad (2015), “Yusapʿil or Yuhapʿil, that is the Question. Two Solutions to Sound Change *s¹ > h in West Semitic”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, volume 165, pages 27–39
 • al-Kashgarî, Mahmud (1072–1074), Besim Atalay, transl., Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi [Translation of the “Compendium of the languages of the Turks”] (Türk Dil Kurumu Yayınları; 521) (in Turkish), 1985 edition, Ankara: Türk Tarih Kurmu Basımevi, published 1939–1943
 • Alkayış, Fatih (2007) Türkiye Türkçesinde bitki adları [Plant Names in Turkish of Turkey] (in Turkish), doctoral thesis, Kayseri: T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Alkayış, Fatih (2019), “ॐ namha shivaaya”, in Türkiye Türkçesinde bitki adları [Plant Names in Turkish of Turkey] (in Turkish), Istanbul: Hiperlink Yayınları
 • Alkire, Ti; Rosen, Carol (2010) Romance Languages: A Historical Introduction, University of Cambridge: Cambridge University Press
 • Allahverdi Verdizade (2019), “ॐ namha shivaaya”, in Lamboya word list, Leiden: LexiRumah
 • Allen, James (1984) The Inflection of the Verb in the Pyramid Texts, Malibu, California: Undena Publications, →ISBN
 • Allen, James (2005) The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Atlanta: Society of Biblical Literature
 • Allen, James (2013) A New Concordance of the Pyramid Texts, Providence: Brown University
 • Allen, James (2015) Middle Egyptian Literature: Eight Literary Works of the Middle Kingdom, Cambridge: Cambridge University Press, →ISBN
 • Allen, Joseph Henry; Greenough, James B. (1903) Allen and Greenough's New Latin grammar for schools and colleges: founded on comparative grammar, Boston: Ginn and Company
 • Almkvist, Herman (1885 & 1925) Kleine Beiträge zur Lexikographie des Vulgärarabischen (in German)
 • Alşan, Mehmet Hakan; Kutlu, Ekrem; Eyüpoğlu, Murat (2014), “ॐ namha shivaaya”, in Akçasözlük: Akçaâbad Yöresinin Otantik Söz Varlığı [Akçasözlük: An Authentic Vocabulary of the Akçaabat Region], Istanbul: Kurtuba Kitap
 • Altaş, Aynur (1969), “Hemşinoloji”, in Seyran (Pokut)‎[45] (in Turkish), issue 1, Ankara, pages 14–15
 • Altunbaş, Ahmet (2011) Rumca-Türkçe, Türkçe-Rumca sözlük, self-published
 • Altunkaya, Yunus (2012) Hemşince - Hamşeŝna: Kültür, Dil, Bilgisi (in Turkish), Istanbul: Chiviyazıları, →ISBN
 • Altunkaya, Yunus (2016) TUR (in Turkish), Istanbul: Ege Basım, →ISBN
 • Altunkaya, Yunus; Vaiç, Yusuf (2016), “”, in Türkçe Hemşince Sözlük (in Turkish), a chapter in Altunkaya's book entitled TUR, Istanbul: Ege Basım, →ISBN, pages 387–427
 • Alvarado, Francisco de (1593) Vocabulario en lengua misteca (in Spanish), Mexico: En casa de Pedro Balli
 • A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás (’The Rules of Hungarian Orthography, 12th edition’). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015. →ISBN
 • Amalyan, H. M. (1966) Miǰnadaryan Hayastani baṙaranagrakan hušarjannerə (V—XV dd.) [Lexicographic Monuments of Medieval Armenia (V—XV centuries)] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Amalyan, H. M., editor (1975) Baṙgirkʿ hayocʿ‎[151] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Amatuni, Sahak (1912), “ॐ namha shivaaya”, in Hayocʿ baṙ u ban [Armenian Words and Idioms] (in Armenian), Vagharshapat: Mother See of Holy Etchmiadzin
 • Amirpur-Ahrandjani, Manutschehr (1971) Azerbaidschanischer Dialekt von Schahpur: Phonologie und Morphologie [doctoral thesis]‎[178] (in German), Cologne
 • Amirtovlatʿ Amasiacʿi (1940), St. Malxaseancʿ, editor, Ōgut bžškutʿean [The Benefits of Medicine], Yerevan: Academy Press
 • Amîrxan (2008), “ॐ namha shivaaya”, in Ferhenga kurdî–almanî [Wörterbuch Kurdisch–Deutsch], 2nd edition, Vienna: Inst. für Geographie und Regionalforschung, →ISBN
 • Amse-de Jong, Tine H. (2004) Laz–English Dictionary, Freudenstadt: Kaukasus Verlag, →ISBN
 • A. Murtonen (1989) Hebrew in Its West Semitic Setting, Part I, Section Bb, Leiden: Brill, →ISBN
 • A.M. Zito, "The Expanding Story of Bamanan Language Literacy in the Republic of Mali: A Journey into Learning in West Africa," Master's Thesis, Boston University, 2005.
 • An ABC of English Usage, H.A. Treble and G.H Vallins (1968; Oxford at the Clarendon Press; London.
 • Ananikian, Mardiros H. (1925), “Armenian Mythology”, in Canon John Arnott MacCulloch and George Foot Moore, editors, The Mythology of All Races (in 13 vols.); volume 7, Boston: Marshall Jones Company
 • Ananyan, Vaxtʿang (1961–1975) Hayastani kendanakan ašxarhə [The fauna of Armenia] (in Armenian), Yerevan: HayPetHrat, Hayastan
 • A.N.Balandin (1960), A. V. Almazova, editor, Самоучитель мансийского языка [Mansi self-teaching book], Leningrad: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, ленинградское отделение
 • Ancient Ethiopic TraCES Corpus (of Beta maṣāḥǝft), Hamburg, 2014–2019
 • Anderson, E. Richard; Concepción Roque, Hilario (1983) Diccionario cuicateco: Español - cuicateco, cuicateco - español (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 26)‎[8] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Anderson, Ralph Dewitt (1963) A Grammar of Laz, doctoral dissertation, The University of Texas
 • Andrea Csepe, editor (2018), “ॐ namha shivaaya”, in Magar - Nepali - English - Hungarian Dictionary, Nepal: SIL International.
 • Andreas Johan Sjögren, Ferdinand Johann Wiedemann (1861), Livisch-deutsches und deutsch-livisches Wörterbuch
 • Andreasyan, Tigran (1975) Svediayi barbaṙə (kʿistʿinəgi lezun) [The Dialect of Svedia (the Christian language)] (Hayereni barbaṙner; 11)‎[41] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Andrés Carro (1888) Vocabulario ilocano-español: trabajado por varios religiosos del orden de N.P.S. Agustín / coordinado por Predicador Andrés Carro y ultimamente aumentado y corregido por algunos religiosos del mismo orden‎[50] (in Spanish and Ilocano), Manila: Est. Tipo-Litográfico de M. Pérez
 • Andrews, Enriqueta (1950) Vocabulario otomí de Tasquillo, Hidalgo‎[9] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Andriotis, Nikolaos Pantelis (1983), “ॐ namha shivaaya”, in Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής [Etymological Dictionary of Koine Neo-Hellenic] (in Greek), 3rd ed. (1st ed. 1951), Thessaloniki: Aristotelian University, the "Triantafyllidis" Foundation
 • Androniḳašvili, Mzia (1946), “Iranuli c̣armošobis zogi kartuli siṭq̇vis eṭimologiisatvis [On the etymology of some Georgian words of Iranian origin]”, in Iberiul–ḳavḳasiuri enatmecniereba‎[207] (in Georgian), volume 1, Tbilisi: Academy Press, pages 385–391
 • Androniḳašvili, Mzia (1966) Narḳvevebi iranul-kartuli enobrivi urtiertobidan I [Studies in Iranian–Georgian Linguistic Contacts I] (in Georgian), Tbilisi: Tbilisi University Press
 • Andrzej Bańkowski (2000) Etymologiczny słownik języka polskiego (in Polish)
 • Angelus à S. Joseph (1684) Gazophylacium linguae Persarum, Amsterdam
 • Angelus Francis Xavier Maffei (1883) An English-Konkani Dictionary: And A Konakani-English Dictionary‎[41], Mangalore: Basel Mission Press
 • Angus Cameron, Ashley Crandell Amos, Antonette diPaolo Healey, editors (2018), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionary of Old English: A to I Free access subject to limited trial; subscription normally required⁠, Toronto: University of Toronto, →OCLC.
 • Angus Watson (2005) The Essential English-Gaelic Dictionary, Birlinn, →ISBN
 • Anikin, A. E. (2007–2022), “ॐ namha shivaaya”, in Русский этимологический словарь [Russian Etymological Dictionary] (in Russian), Moscow: V. Vinogradov Rus. Lang. Inst.
 • A N Jannaris (1895) English and Modern Greek Languages (A Concise Dictionary of), London: John Murray
 • Anna Bugaeva, editor (2022) Handbook of the Ainu Language‎[31], De Gruyter Mouton, →ISBN
 • Anonymous (17th c.) Uocabulario copioso de las lenguas cakchikel y ꜭiche‎[92] (in Spanish)
 • Anoop Chandra Chandola (1966) A Synthatic Sketch of Garhwali, University of Chicago press (PhD thesis)
 • Ante Aikio (2002), “New and Old Samoyed Etymologies”, in Finnisch-Ugrische Forschungen
 • Antelava, Nugzar (2017), Merab Čuxua, editor, Ḳavḳasiis xalxta mitebi da riṭualebi [Myths and rituals of the Caucasian peoples]‎[214] (in Georgian), Tbilisi: Universali
 • Antenor Nascentes (1932–1955) Dicionário etimológico da língua portuguesa (in Portuguese), Rio de Janeiro
 • Anthony R. Rowley, Liacht as de sproch: Grammatica della lingua mòchena Deutsch-Fersentalerisch, TEMI, 2003.
 • Antoine Meillet (1902) Études sur l'étymologie & le vocabulaire du vieux slave (in French), Paris: Librairie Émile Bouillon
 • Antonietta Marra (2012), “Contact phenomena in the Slavic of Molise: some remarks about nouns and prepositional phrases” in Morphologies in Contact.
 • Anu-Reet Hauzenberg (1972) Названия животных в коми языке [Names of animals in the Komi language], Tallinn: Estonian Academy of Sciences
 • A Nyelvtudományi Intézet által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzéke (’List of first names qualified by the Research Institute for Linguistics as appropriate for registration on a birth certificate’). Regularly updated. For searchable unformatted lists, see férfinevek for masculine names and női nevek for feminine names.
 • a-p
 • Apatóczky, Ákos B. (2009) Yiyu, Global Oriental
 • A. P. Buddhadatta Mahāthera (1958) Concise Pāli-English Dictionary‎[57], 2nd edition
 • A. P. Feoktistov (1993), Jaziki mira: Uraľskije jaziki (MOKŠANSKIJ JaZIK) [Languages of the world: Uralic languages (Moksha language)], Moscow, pages 178—189
 • A. Popov (1785) Краткой Пермской Словарь съ Россiйскимъ переводомъ собранный и по разнымъ матерїямъ расположенный Города Перми Петро-Павловскаго Собора Протоjереемъ Антонiемъ Поповымъ 1785 года [A brief Perm Dictionary with a Russian translation collected and located on various sites by City of Perm Peter and Paul Cathedral's Archpriest Antony Popov 1785]‎[39]
 • A. Pozdneev (1911) Калмыцко-русскій словарь [Kalmyk-Russian dictionary], Saint-Petersburg: Типографія императорской академіи наук
 • “Appendix E: Irregular Verbs” in E. Einhorn (1974), Old French: A Concise Handbook, Cambridge, UK: Cambridge University Press, →ISBN
 • A. P. Pyrerka and N. M. Tereshenko, editors (1948) Русско-Ненецкий словарь [Russian-Nenets dictionary], Moscow: Огиз
 • Apte, Vaman Shivram (1890), “ॐ namha shivaaya”, in The practical Sanskrit-English dictionary, Poona: Prasad Prakashan
 • Arabic and Latin Glossary‎[3], Würzburg: Julius-Maximilians-Universität, 2018–
 • A raderfordiumtól az oganeszonig – a nemrégen felfedezett kémiai elemek magyar neve (’From rutherfordium through oganesson: Hungarian names of recently discovered chemical elements’, Hungarian Academy of Sciences, July 24, 2019)
 • Aṙakʿel Dawrižecʿi (1990), L. A. Xanlaryan, editor, Girkʿ patmutʿeancʿ [Book of History], Yerevan: Academy Press
 • Aṙakʿel Siwnecʿi (1797) Lucmunkʿ yałags Sahmanacʿs Dawtʿi Anyałtʿ pʿilisopʿayi [Commentary on Definitions of Philosophy of Dawitʿ Anyałtʿ]‎[153], Madras: Yarutʿiwn Šmawonean Širazecʿi's Press
 • Aṙakʿelyan, Babken (1958–1964) Kʿałakʿnerə ew arhestnerə Hayastanum IX—XIII darerum [Cities and crafts of Armenia in the IX–XII centuries] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Aṙakʿelyan, V. D. (1979), “Baṙakʿnnakan ditołutʿyunner [Lexico-semantic Observations]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[155] (in Armenian), issue 4, Yerevan: Academy Press, pages 35–45
 • Aramean, Čanik (1860), “ॐ namha shivaaya”, in Hamaṙōtagoyn baṙaran ardean lezui: Hayerēn i tač. i fṙans. [Dictionnaire abrégé Armenien–turc–francais] (in Armenian), Paris: Tpagrutʿiwn Aramean
 • Arapova, N. S. (2000), “ॐ namha shivaaya”, in Kalʹki v russkom jazyke poslepetrovskovo perioda. Opyt slovarja [Calques in Post-Petrine Russian. An Essay of a Dictionary] (in Russian), Moscow: Moscow University Press
 • Archimandrit Lazarus (Gagnidse-Dwali) (2012), “ॐ namha shivaaya”, in Botanisches Wörterbuch Deutsch–Georgisch, Georgisch–Deutsch, 2nd edition, Tbilisi: Pavoriṭ Ṗrinṭi
 • A. R. Coupe (2007) A grammar of Mongsen Ao, Berlin: Mouton de Gruyter, →ISBN
 • Ardoṭeli, Nodar (2014) Bežiṭuri ena (gramaṭiḳuli analizi, ṭeksṭebi, leksiḳoni) [The Bezhta Language (Descriptive analysis with texts and lexicon)]‎[23] (in Georgian), Tbilisi
 • Ardoṭeli, Nodar (2022), “ॐ namha shivaaya”, in Didour-kartuli leksiḳoni [Tsez-Georgian dictionary] (Ḳavḳasiur-kartuli leksiḳonebi; II), Tbilisi
 • Arıcı, Muzaffer (1993), “ॐ namha shivaaya”, in Her yönüyle Rize şiveleri (in Turkish), Ankara: Odak Ofset, →ISBN
 • Arıcı, Sebahattin (2008) Dambur Tarihi: Hemşin-Purim Etimolojik Sözlüğü [The History of Tambur: Hamshen-Purum Etymological Dictionary]‎[46] (in Turkish), Istanbul: Kızkulesi Yayıncılık, →ISBN
 • Arıcı, Sebahattin (2012), “ॐ namha shivaaya”, in Horim-Hemşin dili ve coğrafya sözlüğü [Horum-Hamshen language and geography dictionary] (in Turkish), Istanbul: Çizgi Tanıtım ve Matbaacılık, →ISBN
 • Arıcı Yılmaz, Mine (2019), “ॐ namha shivaaya”, in Türkçenin Hemşin Ağzı Karşılaştırmalı Köken Bilgisi Sözlüğü [Comparative Etymological Dictionary for Hemşin Dialect of Turkish Language] (in Turkish), Ankara: Elma Teknik Basım, →ISBN
 • Armstrong, Lilias E. (1940). The Phonetic and Tonal Structure of Kikuyu. Rep. 1967. (Also in 2018 by Routledge).
 • Árnason, Kristján (2011) The Phonology of Icelandic and Faroese (The Phonology of the World's Languages) (in English), Oxford: Oxford University Press
 • Árnason, Kristján; Jörgen Pind; Guðrún Kvaran; Höskuldur Þráinsson (2005) Íslensk tunga (in Icelandic), 1st edition, Reykjavík: Almenna bókafélagið
 • Arora, Aryaman (2020), “ॐ namha shivaaya”, in Kholosi Dictionary
 • Arsakhanov, Israil (1959) Аккинский диалект в системе чечено-ингушского языка [Akkin dialect in the system of the Chechen-Ingush language] (in Russian), Grozny: Chechen-Ingush Book Publishing House
 • Arsakhanov, Israil (1969) Чеченская диалектология [Chechen dialectology] (in Russian), Grozny: Chechen-Ingush Book Publishing House
 • Arthur Anthony Macdonell (1893), “ॐ namha shivaaya”, in A practical Sanskrit dictionary with transliteration, accentuation, and etymological analysis throughout, London: Oxford University Press
 • Arthur Berriedale Keith; Arthur Anthony Macdonell (1912) Vedic index of names and subjects, London: John Murray, Albemarle Street, W. [Published for the Government of India], →OCLC
 • Arts, Tressy (2014) Oxford Arabic Dictionary‎[99], 2014 edition, Oxford: Oxford University Press, →ISBN
 • Artvinli, Taner (2022), “ॐ namha shivaaya”, in Artvin Etimoloji Sözlüğü (in Turkish), Istanbul: Telemak Kitap, →ISBN
 • Artʿinean, Yovhannēs (1906) Tunkerə ew anoncʿ hayerēn anunnerə [Des plantes et de leurs noms arméniens] (in Armenian), Paris: D. Dogramadjian
 • Artʿinean, Yovhannēs (1913) Astuacašunčʿi tunkerə usumnasiruac mer naxneacʿ tʿargmanutʿean vray [Les plantes de la Bible d’après la version Arménienne du Ve siècle par le docteur Johannès Artignan]‎[156] (in Armenian), Constantinople: K. ew M.Y. Kʿēšišean
 • Arutjunjan, N. V. (1985) Топонимика Урарту [The Toponymy of Urartu] (Хурриты и урарты; 1)‎[187], Yerevan: Academy Press
 • Arutjunjan, N. V. (2001), M. L. Xačikjan, editor, Корпус урартских клинообразных надписей [Corpus of Urartian Cuneiform Inscriptions]‎[185] (in Russian), Yerevan: Academy Press, →ISBN
 • Arutjunjan, N. V. (2006) Биайнили – Урарту. Военно-политическая история и вопросы топонимики [Biainili – Urartu. The history of wars and politics, and questions of place-name studies]‎[180] (in Russian), 2nd edition, Saint Petersburg: University Press
 • Arve Cassignac, Dictionnaire français-occitan, occitan-français, 2015
 • Arvo Laanest (1966), “Ижорский Язык”, in Финно-Угорские и Самодийские языки (Языки народов СССР), volume 3, Moscow: Наука
 • Arvo Laanest (1978) Isuri keele ajalooline foneetika ja morfoloogia [The historical phonology and morphology of the Ingrian language]‎[193], Tallinn
 • Aryanpur-Kashani, Manoochehr (2005) The Aryanpur Progressive Persian–English Dictionary‎[10], Tehran: Jahan Rayaneh, →ISBN
 • A. Rysin, V. Starko, et al. (compilers, 2011–2020), “ॐ namha shivaaya”, in English-Ukrainian Dictionaries
 • A. Rysin, V. Starko, Yu. Marchenko, O. Telemko, et al. (compilers, 2007–2022), “ॐ namha shivaaya”, in Russian-Ukrainian Dictionaries
 • Asan, Ömer (2000) Pontos Kültürü (in Turkish), 2nd edition, Istanbul: Belge Yayınları
 • Asar Sebastacʿi (1993) Girkʿ bžškakan arhesti (XVI—XVII dd.) [Book of Medical Art (16–17th cc.)]‎[42], preparation of the text, preface and dictionary by D. M. Karapetyan, Yerevan: Academy Press
 • Asatrian, Garnik (1999/2000), “Review of: Armenian Loanwords in Turkish by Robert Dankoff”, in Iran and the Caucasus‎[17], volume 3/4
 • Asatrian, Garnik (2001), “Die Ethnogenese der Kurden und frühe kurdisch-armenische Kontakte”, in Iran and the Caucasus‎[18] (in German), volume 5, pages 41–74
 • Asatrian, Garnik (2002), “Review of R. L. Tsabolov, Etymological Dictionary of Kurdish, vol. 1 (A-M), Moscow: “Academy of Sciences”, 2001, 686 pp.”, in Iran and the Caucasus‎[31], volume 6, issue 1
 • Asatrian, Garnik (2009), “Iranian Notes III”, in Iran and the Caucasus‎[20], volume 13, issue 2
 • Asatrian, Garnik (2009), “Prolegomena to the Study of the Kurds”, in Iran and the Caucasus, volume 13, issue 1, Leiden: Brill, →DOI, →ISSN
 • Asatrian, Garnik (2011), “Review: Iranian Loanwords in Syriac (Beiträge zur Iranistik 28) by Claudia A. Ciancaglini”, in Iran and the Caucasus‎[21], volume 15, issue 1/2
 • Asatrian, Garnik (2012), “Marginal remarks on the history of some Persian words”, in Iran and the Caucasus‎[22], volume 16, issue 1
 • Asatrian, Garnik (2013), “Armenian Demonology: A Critical Overview”, in Iran and the Caucasus‎[24], volume 17, issue 1, pages 9–25
 • Asatrian, Garnik (2014), “‘Nose’ in Armenian”, in Iran and the Caucasus‎[158], volume 18, issue 2
 • Asatrian, Garnik (2017), “Middle Iranian Lexical Archaisms in Armenian Dialects”, in Enrico Morano, Elio Provasi and Adriano V. Rossi, editors, Studia Philologica Iranica : Gherardo Gnoli Memorial Volume (Serie Orientale Roma N.S.; 5), Rome: Copertina Del Libro, →ISBN
 • Asatrian, Garnik; Arakelova, Victoria (2001), “Blunt, Bald and Wise: Iranian kund(-)”, in Iran and the Caucasus‎[19], volume 5, pages 201–206
 • Asatrian, Garnik; Borjian, Habib (2005), “Talish and the Talishis (The State of Research)”, in Iran and the Caucasus‎[43], volume 9, issue 1, pages 43–72
 • Asatrian, Garnik; Hakobian, Gohar (2018), “On *-d- > -l- and *-š- > -l- in Western New Iranian”, in Iran and the Caucasus‎[11], volume 22, issue 3, →DOI
 • Asatrian, Garnik S. (2011) A Comparative Vocabulary of Central Iranian Dialects‎[165] (in Persian and English), Tehran: Safir Ardehal Publications
 • Asatrian, G.; Livshits, V. (1994), “Origine du système consonantique de la langue kurde”, in Acta Kurdica, volume 1, pages 81–108
 • Asatrian, Mushegh (2006), “Iranian Elements in Arabic: The State of Research”, in Iran and the Caucasus‎[55], volume 10, issue 1
 • Asatrjan, Garnik (2019), “Образования с суффиксальным элементом -l- в новоиранском [Formations with the suffixal element -l- in New Iranian]”, in Caucaso-Caspica IV: Research Papers from the Institute of Oriental Studies, RAU (in Russian), Yerevan: Russian-Armenian University, pages 190–205
 • Asatrjan, G. S. (1989) Отглагольные имена в среднеперсидском и парфянском [Verbal substantives in Middle Persian and Parthian]‎[14] (in Russian), Yerevan: Academy Press
 • Asatryan, Gaṙnik (1990), “Ardyokʿ ka?n haykakan pʿoxaṙutʿyunner nor parskerenum [Are There Armenian Borrowings in New Persian?]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[15] (in Armenian), issue 3, pages 139–144
 • Asatryan, Gaṙnik (1997), “Baṙakʿnnakan-stugabanakan ētyudner V [Lexical–etymological studies V]”, in G. Asatryan, editor, Iran-namē : Arewelagitakan handēs [Iran-nameh : Armenian Journal of Oriental Studies]‎[16] (in Armenian), issue 26–27–28, Yerevan, page 37
 • Asatryan, M. E. (1976), “Arewelahay grakan lezvi jayneł paytʿakan bałajayneri artasanutʿyunə [On the pronunciation of voiced consonants in Standard Eastern Armenian]”, in Banber Erewani hamalsarani [“Banber” – Bulletin of Yerevan University] (in Armenian), volume 29, issue 2, pages 32–47
 • Asatryan, M. E. (2004) Žamanakakicʿ hayocʿ lezu. Jewabanutʿyun [Modern Armenian: Morphology]‎[43], 4th edition, Yerevan: University Press
 • Asbaghi, Asya (1988) Persische Lehnwörter im Arabischen‎[56] (in German), Wiesbaden: Harrassowitz, →ISBN
 • [Aschmann, Hermann P.; Aschmann, Elizabeth] (1973) Diccionario totonaco de Papantla, Veracruz: Totonaco — español, español — totonaco (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas "Mariano Silva y Aceves"; 16)‎[25] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Aschmann, Herman P. (1983) Castellano-totonaco, totonaco-castellano: Dialecto de la sierra (Serie de vocabularios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 7)‎[26], second edition, México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Ásgeir Blöndal Magnússon (1989) Íslensk orðsifjabók, Reykjavík: Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, →ISBN
 • Ásgeir Blöndal Magnússon — Íslensk orðsifjabók, (1989). Reykjavík, Orðabók Háskólans. (Available on Málið.is under the “Eldra mál” tab.)
 • Ashem Tem Kawata (2014) Dictionnaire lingala-falansé et français-lingala, →ISBN
 • Aslanov, M. G. (1985), “ॐ namha shivaaya”, in Puštu-russkij slovarʹ [Pashto–Russian Dictionary], 2nd edition, Moscow: Russkij jazyk
 • A. S. Lobanova; K. S. Kichigina (2012) Русско-Коми-язьвинский словарь [Russian-Komi-Yazva dictionary], →ISBN
 • Asmah Haji Omar (1977), “The Iban Language”, in The Sarawak Museum Journal, volume XXV, issue 46, pages 81-100
 • Asmangulyan H. A.; Hovhannisyan M. I., editors (1984), “ॐ namha shivaaya”, in Angleren-hayeren baṙaran [English–Armenian Dictionary], Yerevan: Hayastan
 • Astour, Michael C. (1969), “The Partition of the Confederacy of Mukiš-Nuḫiašše-Nii by Šuppiluliuma: A Study in Political Geography of the Amarna Age”, in Orientalia‎[26], volume 38, issue 3, pages 381–414
 • Astravux, Aljaksandar (2008) Idyš-bjelaruski slóŭnik [Yiddish–Belarusian Dictionary], Minsk: Mjedisónt, →ISBN
 • Astuacašunčʿ matean Hin ew Nor ktakaranacʿ əst čšgrit tʿargmanutʿean naxneacʿ merocʿ hamematutʿeamb ebrayakan ew yunakan bnagracʿ [Bible. Scriptures of the Old and New Testaments]‎[170], Constantinople: G. Pałtatlean, 1895
 • A template for genera, species and infraspecific taxa listed in The Plant List (which uses APG III set of families for angiosperms).
 • Atiya, Aziz Suryal, editor (1991) The Coptic Encyclopedia‎[46], New York: Macmillan, →ISBN
 • Atʿanas Ałekʿsandracʿi (1899), Esayi Tayecʿi, editor, S. Atʿanasi Ałekʿsandrioy hayrapeti čaṙkʿ, tʿułtʿkʿ ew ənddimascʿutʿiwnkʿ [Sermons, Letters and Controversies by Athanasius, Patriarch of Alexandria] (Matenagrutʿiwnkʿ naxneacʿ), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Audo, Toma (1897) ܣܝܡܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ [Treasure of the Syriac Language] (in Classical Syriac), Mosul: Imprimerie des Pères Dominicains
 • August Dillmann; Carl Bezold (1857, 1899), James A. Crichton, transl., Ethiopic Grammar‎[130], 2nd edition, London: Williams & Norgate, published 1907
 • Austin Krumholz, Jeanne; Kalstrom Dolson, Marjorie; Hernández Ayuso, Miguel (1995) Diccionario popoloca de San Juan Atzingo, Puebla (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 33)‎[27] (in Spanish), Tucson, AZ., E.U.A.: Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Authier, Gilles (2009) Grammaire kryz: Langue caucasique d'Azerbaïdjan, dialecte d'Alik (Collection linguistique publiée par la Société de Linguistique de Paris; 119)‎[48] (in French), Leuven and Paris: Peeters
 • Authier, Gilles (2012), “New strategies for relative clauses in Azeri and Apsheron Tat”, in Gast, Volker, editors, Clause Linkage in Cross-Linguistic Perspective (Trends in Linguistics Studies and Monographs; 249), Berlin: De Gruyter Mouton, →ISBN
 • Avagyan, Nazik (1983), V. H. Bdoyan, editor, Haykakan žołovrdakan tarazə (XIX d. – XX d. skizb) [The Armenian traditional dress (19th – early 20th cc.)]‎[44] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Avagyan, S. A. (1963) Vimakan arjanagrutʿyunneri baṙakʿnnutʿyun [Lexical studies on Armenian epigraphy] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Avagyan, S. A. (1971), “Baṙakʿnnutʿyunner vimakan arjanagrutʿyunnerum [The study of words on epigraphical inscriptions]”, in Lraber Hasarakakan Gitutyunneri [Herald of the Social Sciences]‎[154] (in Armenian), issue 4, Yerevan: Academy Press, pages 52–65
 • A. V. Almazova (1961) Самоучитель Ненецкого языка [Self-Teaching book of the Nenets language], Leningrad
 • Avanesov, R. I. (1988), “ॐ namha shivaaya”, in Orfoepičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Orthoepic Dictionary of the Russian Language] (in Russian), 4th edition, Moscow: Russkij Jazyk
 • Avanesov, R. I., Ulukhanov, I. S., Krysko, V. B., editors (1988–2019), “ॐ namha shivaaya”, in Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) [Dictionary of the Old Russian Language (11ᵗʰ – 14ᵗʰ cc.)] (in Russian), Moscow, →ISBN
 • Avdalbegyan, Mayis (1963) Grigoris Ałtʿamarcʿi : XVI d. : Usumnasirutʿyun, kʿnnakan bnagrer ew canotʿagrutʿyunner [Grigoris Ałtʿamarcʿi : 16th c. : Study, critical text, and annotations] (Miǰnadaryan hay tałerguner; 6)‎[149], Yerevan: Academy Press
 • Avery, Robert et al., editors (2013) The Redhouse Dictionary Turkish/Ottoman English, 21st edition, Istanbul: Sev Yayıncılık, →ISBN
 • Avetisyan, Tigran (1987), A. E. Sargsyan, editor, Haykakan azganun [Armenian Surname]‎[45] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Avetisyan, Tigran (2000), “ॐ namha shivaaya”, in V. M. Grigoryan, Ṙ. L. Uṙutyan, editors, Hayocʿ azganunneri baṙaran [Dictionary of Armenian Surnames] (in Armenian), Yerevan: Van Aryan, →ISBN
 • Avetisyan, Tigran (2010), “ॐ namha shivaaya”, in V. M. Grigoryan, Ṙ. L. Uṙutyan, editors, Hayocʿ azganunneri baṙaran [Dictionary of Armenian Surnames] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: Self-published
 • A. V. Punzhina (1994) Словарь карельского языка (тверские говоры) [Dictionary of the Karelian language (Tver dialects)]‎[47], →ISBN
 • Awetikʿean, G.; Siwrmēlean, X.; Awgerean, M. (1836–1837), “ॐ namha shivaaya”, in Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgereancʿ, Mkrtičʿ (1818) Ewsebi Pampʿileay Kesaracʿwoy Žamanakakankʿ erkmasneay [Eusebii Pamphili Caesariensis Episcopi Chronicon Bipartitum], accompanied with the original Greek fragments and a modern Latin translation from Armenian, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgereancʿ, Mkrtičʿ (1822–1826) Pʿiloni Ebrayecʿwoy..., Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgerean, Mkrtičʿ (1827) Seberianosi kam Sewerianosi Emesacʿwoy Gabałacʿwoy episkoposi Čaṙkʿ [Severiani sive Seberiani Gabalorum episcopi Emesensis Homiliae] (Matenagrutʿiwnkʿ naxneacʿ), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgerean, Mkrtičʿ (1842) Hetʿum Patmičʿ Tʿatʿaracʿ, a modern translation from Latin into Old Armenian of Hetʿum of Korikos's Flos historiarum terre Orientis, to which is appended Recension B of his chronicle in the Armenian original, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgerean, Mkrtičʿ (1846), “ॐ namha shivaaya”, in Aṙjeṙn baṙaran haykaznean lezui [Pocket Dictionary of the Armenian Language] (in Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgerean, Mkrtičʿ; Čēlalean, Grigor (1865), “ॐ namha shivaaya”, in Aṙjeṙn baṙaran haykaznean lezui [Pocket Dictionary of the Armenian Language] (in Armenian), 2nd edition, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgerean, Yarutʿiwn (1821) Bacʿatrutʿiwn čʿapʿucʿ ew kšṙocʿ naxneacʿ [Explanation of the Measures and Weights of the Ancients] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Axundov A. A., Kazımov Q. Ş., Behbudov S. M., editors (2007), “ॐ namha shivaaya”, in Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti [Dialectological Dictionary of the Azerbaijani Language] (in Azerbaijani), Baku: Şərq-Qərb, →ISBN
 • Aytənean, Arsēn (1866) Kʿnnakan kʿerakanutʿiwn ašxarhabar kam ardi hayerēn lezui [Critical Grammar of the Vernacular or Modern Armenian Language], Vienna: Mekhitarist Press
 • Ayvazean, Tigran (1899), “ॐ namha shivaaya”, in Baṙanmoyš [Sample of Words] (in Armenian), Constantinople: Tpagrutʿiwn Y. Mattʿēosean
 • Ayvazyan H. M. et al., editors (2006), “ॐ namha shivaaya”, in Hayastani bnašxarh [Nature of Armenia] (Əntanekan hanragitaran matenašar; 3) (in Armenian), Yerevan: Armenian Encyclopaedia
 • Ayvazyan H. M. et al., editors (2016), “ॐ namha shivaaya”, in Hanragitakan baṙaran [Encyclopedic Dictionary] (in Armenian), Yerevan: Armenian Encyclopaedia
 • Ayvazyan, Sargis (2008) Urarteren-hayeren; baṙapašar ew patmahamematakan kʿerakanutʿyun [Urartian–Armenian: Vocabulary and historical-comparative grammar]‎[179] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Ayverdi, İlhan (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Misalli Büyük Türkçe Sözlük, a reviewed and expanded single-volume edition, Istanbul: Kubbealtı Neşriyatı
 • Azkue, Resurrección María de (1905–1906), “ॐ namha shivaaya”, in Diccionario vasco-español-francés = Dictionnaire basque-espagnol-français [Basque-Spanish-French Dictionary] (in Spanish and French), Bilbao
 • Azmaiparašvili, Levan (2017), “ॐ namha shivaaya”, in Xunʒur-kartuli leksiḳoni [Avar-Georgian dictionary], Tbilisi
 • Azmaiparašvili, Levan; Ardoṭeli, Nodar; Lolua, Roman; Saniḳiʒe, Laṭavra; Pareuliʒe, Rosṭom (2016) Naxur da daɣesṭnur enata šedarebiti gramaṭiḳa: I nac̣ili [Nakh-Daghestani comparative grammar: part I] (in Georgian), Tbilisi
 • Baalbaki, Rohi (1995), “ॐ namha shivaaya”, in Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary, 7th edition, Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin, →ISBN
 • Baart, Joan L. G. (1997) The sounds and tones of Kalam Kohistani: with wordlist and texts (Studies in Languages of Northern Pakistan; 1)‎[13], National Institute of Pakistan Studies, Quaid-i-Azam University; Summer Institute of Linguistics
 • Babiniotis, Georgios (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Etymologikó lexikó tis néas ellinikís glóssas [Etymological Dictionary of Modern Greek] (in Greek), Athens: Lexicology Centre
 • Baburam, Saksena (1971) Evolution of Awadhi (A Branch of Hindi), 2nd edition, Delhi: Motilal Banarsidass
 • Baca, Keith A. (2007) Native American Place Names in Mississippi, Jackson: University Press of Mississippi
 • Back, Michael (1999) Die sassanidischen Staatsinschriften (Acta Iranica; 18) (in German), Leiden: Brill
 • Badalyan, Miqayel (2019), “Šiuini: The Urartian Sun god”, in Pavel S. Avetisyan, Roberto Dan and Yervand H. Grekyan, editors, Over the Mountains and Far Away: Studies in Near Eastern history and archaeology presented to Mirjo Salvini on the occasion of his 80th birthday‎[181], Oxford: Archaeopress
 • Badawi, Elsaid M.; Abdel Haleem, Muhammad (2008) Arabic-English Dictionary of Qurʾanic Usage (Handbook of Oriental Studies; 85), Leiden: Brill, →ISBN
 • Badrupanean (Patrubány), Łukas (1903–1908), “Stugabanakan hetazōtutʿiwnkʿ [Etymological Studies]”, in Handes Amsorya‎[119] (in Armenian), volume 17–22, issue 17–22
 • Baer, Phillip; Baer, Mary; Chan Kꞌin, Manuel; Chan Kꞌin, Antonio (2018) Diccionaro maya lacandón (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 51)‎[28] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Bagratuni, Arsēn (1847) Pobliosi Virgileay Marovni Mšakakankʿ [The Georgics of Publius Vergilius Maro] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Bagratuni, Arsēn, editor (1860) Girkʿ astuacašunčʿkʿ Hin ew Nor Ktakaranacʿ [Bible: Scriptures of the Old and New Testaments], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Bahri, Hardev (1960) Persian Influence on Hindi‎[21], Allahabad, India: Bharati Press
 • Bahri, Hardev (1989), “ॐ namha shivaaya”, in Siksarthi Hindi-Angrejhi Sabdakosa [Learners' Hindi-English Dictionary], Delhi: Rajpal & Sons.
 • Bailey, Benjamin (1846), “ॐ namha shivaaya”, in A dictionary of high and colloquial Malayalim and English, Kottayam: Church Missionary Society
 • Bailey, Harold Walter (1957), “Dvārā matīnām”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, volume 20, issue 1/3, →DOI, pages 41–59
 • Bailey, H. W. (1930), “Iranica”, in Journal of the Royal Asiatic Society‎[29], volume 11, issue 1, pages 1–5
 • Bailey, H. W. (1930), “To the Žāmāsp-Nāmak I”, in Bulletin of the School of Oriental Studies‎[38], volume 6, issue 1, pages 55–85
 • Bailey, H. W. (1931), “To the Žāmāsp-Nāmak II”, in Bulletin of the School of Oriental Studies‎[39], volume 6, issue 3, pages 581–600
 • Bailey, H. W. (1933), “Iranian Studies II”, in Bulletin of the School of Oriental Studies‎[157], volume 7, issue 1, pages 69–86
 • Bailey, H. W. (1933), “Western Iranian Dialects”, in Transactions of the Philological Society, volume 32, issue 1
 • Bailey, H. W. (1934), “Iranica (II)”, in Journal of the Royal Asiatic Society‎[30], issue 3
 • Bailey, H. W. (1954), “Analecta Indoscythica II”, in Journal of the Royal Asiatic Society‎[25], issue 1/2, pages 26–34
 • Bailey, H. W. (1955), “Indo-Iranian Studies III”, in Transactions of the Philological Society
 • Bailey, H. W. (1956), “Armeno-Indoiranica”, in Transactions of the Philological Society‎[161], volume 55, issue 1
 • Bailey, H. W. (1958), “Arya”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, volume 21, issue 3, University of London, →DOI
 • Bailey, H. W. (1959), “Ambages Indoiranicae”, in AION (Annali Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione linguistica), volume I, issue 2
 • Bailey, H. W. (1960), “Arya II”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies‎[26], volume 23, issue 1, pages 13–39
 • Bailey, H. W. (1961) Saka texts from Khotan in the Hedin collection (Indo-Scythian Studies Being Khotanese Texts; 4), Cambridge: Cambridge University Press
 • Bailey, H. W. (1963), “Arya IV¹”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, volume 26, issue 1, University of London, →DOI
 • Bailey, H. W. (1963), “Vāsta”, in Acta Orientalia‎[27], volume 30, pages 25–43
 • Bailey, H. W. (1966), “The Sudhana Poem of Ṛddhiprabhāva”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies‎[31], volume 29, issue 3
 • Bailey, H. W. (1967) Prolexis to the Book of Zambasta (Indo-Scythian Studies Being Khotanese Texts; 6), Cambridge: Cambridge University Press
 • Bailey, H. W. (1969), “Arya Notes”, in Studia Classica et Orientalia Antonino Pagliaro Oblata. I, Rome: Istituto di Glottologia dell’Università
 • Bailey, H. W. (1970), “A Range of Iranica”, in Mary Boyce, Ilya Gershevitch, editors, W.B. Henning memorial volume‎[158], London: Lund Humphries
 • Bailey, H. W. (1975), “Excursus Iranocaucasicus”, in Monumentum H. S. Nyberg I (Acta Iranica; 4)‎[159], Leiden: Brill, pages 31–35
 • Bailey, H. W. (1979) Dictionary of Khotan Saka, Cambridge, London, New York, Melbourne: Cambridge University press
 • Bailey, H. W. (1987), “Armenia and Iran IV. Iranian influences in Armenian 2. Iranian loanwords in Armenian”, in Ehsan Yarshater, editor, Encyclopædia Iranica‎[162], volume 2, London and New York: Routledge & Kegan Paul, pages 459–465
 • Bailey, H. W. (1990), “An Etymology of Cinnabar”, in Annual of Armenian linguistics‎[32], volume 11, pages 17–19
 • Bailly, Anatole (1935) Le Grand Bailly: Dictionnaire grec-français, Paris: Hachette
 • Baist, Gottfried (1889) Die arab. Hauchlaute und Gutturalen im Spanischen (in German), Erlangen: Junge & Sohn
 • Bakajev, Č. X. (1957), “ॐ namha shivaaya”, in I. A. Orbeli, editor, Kurdsko-russkij slovarʹ [Kurdish–Russian Dictionary], Moscow: Gosudarstvennoje izdatelʹstvo inostrannyx i nacionalʹnyx slovarej
 • Bakkum, Gabriël C.L.M. (2009) The Latin dialect of the Ager Faliscus: 150 years of scholarship, Amsterdam University Press
 • Bakos, Ferenc and Pál Fábián. Idegen szavak és kifejezések szótára (’A Dictionary of Foreign Words and Phrases’). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. →ISBN
 • Bakos, Ferenc. Idegen szavak és kifejezések szótára (’A Dictionary of Foreign Words and Phrases’). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. →ISBN
 • Bakos, Ferenc. Idegen szavak és kifejezések szótára (’A Dictionary of Foreign Words and Phrases’). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006. →ISBN
 • Bakuradze, Lia; Beridze, Marina; Pourtskhvanidze, Zakharia (2020), “A Georgian Language Island in Iran: Fereydani Georgian”, in Iranian Studies, volume 53, issue 3–4, →DOI, pages 489–550
 • Balaišis, Vytautas (1994), “Das Problem der gotischen Diphthonge ai, au und die litauischen Lehnwörter kvietỹs „Weizen“, kliẽpas „Laibbrot“”, in Baltistica‎[76] (in German), volume 4, Vilnius: Vilnius University, →DOI
 • Balčikonis, Juozas et al. (1954), Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla.
 • Bałdasaryan, Gurgen (2008), “ॐ namha shivaaya”, in Arcʿaxi barbaṙi baṙaran-hanragitaran [Dictionary–encyclopedia of Karabakh dialect] (in Armenian), volume I, Stepanakert
 • Baldi, Sergio (2020-11-30) Dictionary of Arabic Loanwords in the Languages of Central and East Africa (Handbuch der Orientalistik; Erste Abteilung: Der Nahe und der Mittlere Osten; 145), Leiden • Boston: Brill, →ISBN
 • Balles, Irene (2008), Rosemarie Lühr, editor, Nominale Wortbildung des Indogermanischen in Grundzügen. Vol. 1: Latein, Altgriechisch (Philologia; 121) (in German), Hamburg: Dr. Kovač
 • Balles, Irene (2009), “Zu den i-stämmigen Adjektiven des Lateinischen”, in Proto-language and Prehistory: Akten der XII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, vom 11. bis 15. Oktober 2004 in Krakau (in German), Wiesbaden: Reichert Verlag
 • Ball, J. Dyer (1908) The Cantonese Made Easy Vocabulary‎[191], third edition, Hongkong: Kelly & Walsh, Ld.
 • Banasēr (1897–1898), “Gawaṙakan baṙer Urmioy ew Salmasti hayocʿ [Dialectal words of Urmia and Salmas Armenians]”, in Bazmavep (in Armenian), Venice
 • Bănățeanu, Vlad (1960), “Terminologia arborilor în limba armeană”, in Studii și cercetări lingvistice (in Romanian), volume 11, issue 3, pages 359–375
 • Bănățeanu, Vlad (1961), “Beiträge zum Studium der Urartischen Ortsnamen in der armenischen Toponymie”, in Handes Amsorya‎‎[163] (in German), volume 75, issue 10–12
 • Bănățeanu, Vlad (1961), “Observații în legătură cu termenii pentru arbuști în limba armeană [Notes on Armenian shrub terminology]”, in Studii și cercetări lingvistice‎[164] (in Romanian), volume 12, issue 4, pages 515–540
 • Bănățeanu, Vlad (1962), “Problema lexicului urartic din limba armeană [The problem of Urartian lexicon in the Armenian language]”, in Studii și cercetări lingvistice (in Romanian), volume 13, issue 1, pages 257–279
 • Bantu Lexical Reconstructions 3
 • Baratʿyan, N. Ṙ. (2011), “”, in Angleren-hayeren baṙaran [English–Armenian Dictionary], Yerevan: University Press
 • Bar Bahlul, Ḥasan (a. 1000), Duval, Rubens, editor, Lexicon Syriacum (Collection Orientale; 15–17) (in Classical Syriac), Paris: e Reipublicæ typographæo, published 1901
 • Barbara Ann Kipfer, Roget's Descriptive Word Finder: A Dictionary/Thesaurus of Adjectives and Adverbs. Writer's Digest Books, 2003. →ISBN.
 • Barbara Podgórska; Adam Podgóski (2008) Słownik gwar śląskich [A dictionary of Silesian lects], Katowice: Wydawnictwo KOS, →ISBN
 • Bárczi, Géza. Magyar szófejtő szótár (’Hungarian Etymological Dictionary’). Trezor Kiadó, 1991. →ISBN
 • Barić, Henrik (1919) Albanorumänishe studien. I. Teil (Zur Kunde der Balkanhalbinsel. Quellen und Forschungen; 7) (in German), Sarajevo: Institut für Balkanforschung
 • Barker, M. A. R. (1963). Klamath Dictionary. University of California Publications in Linguistics 31. Berkeley/Los Angeles: University of California Press.
 • Barlezizyan, Aram (2009), “ॐ namha shivaaya”, in Hayeren-franseren baṙaran [Armenian–French Dictionary], Yerevan: University Press
 • Barrera Vásquez, Alfredo et al. (1980) Diccionario maya Cordemex: Maya-español, español-maya (in Spanish), Mérida: Ediciones Cordemex
 • Barry Alpher Proto-Pama-Nyungan etyma, in Australian Languages: Classification and the Comparative Method, edited by Claire Bowern and Harold Koch (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004)
 • Bars, E. (1973), “ॐ namha shivaaya”, in Khasi-English Dictionary, Shillong, Meghalaya: Don Bosco Press
 • Barseł Čon (1826) Meknutʿiwn Srboy Awetaranin, or əst Markosi [Commentary on Mark], volume II, Constantinople
 • Barseł Kesaracʿi (1984), Kim Muradyan, editor, Yałags Vecʿawreay ararčʿutʿean [Homiliae in Hexaemeron]‎[166], Yerevan: Academy Press
 • Barsełyan, Hovhannes (1973), “ॐ namha shivaaya”, in Hayeren ułłagrakan-ułłaxosakan, terminabanakan baṙaran [Armenian Orthographic–Orthoepic Terminological Dictionary] (in Armenian), Yerevan: Luys
 • Barsełyan, Hovhannes (2006) Terminabanakan ew ułłagrakan tełekatu [Terminological and Orthographic Reference Book]‎[80] (in Armenian), 6th edition, Yerevan: 9-rd hrashalik, →ISBN
 • Bartaia, Nomadi (2010) Kartulši šemosuli sṗarsuli leksiḳa ioseb grišašvilis "kalakuri leksiḳonis" mixedvit [Borrowings from Persian vocabulary according to the Ioseb Grishashvili’s "Kalakuri Dictionary" ("City Vocabulary")]‎[208] (in Georgian), Tbilisi: University Press
 • Bartal, Antal (1901), “ॐ namha shivaaya”, in A magyarországi latinság szótára [Dictionary of Hungarian Latinity] (in Hungarian), Budapest: Franklin-Társulat
 • Barth, Jakob (1889, 1894) Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen (in German), 2nd indices-extended edition, Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung
 • Barth, Jakob (1893) Etymologische Studien zum semitischen insbesondere zum hebräischen Lexicon (in German), Berlin: H. Itzkowski
 • Bartholomae, Christian (1904) Altiranisches Wörterbuch [Old Iranian Dictionary] (in German), Strassburg: K. J. Trübner
 • Bartholomae, Christian; Salemann, Carl; Horn, Paul; Geiger, Wilhelm; Socin, Albert (1895–1901), Geiger, Wilhelm; Kuhn, Ernst, editors, Grundriß der iranischen Philologie [Outline of Iranian Philology] (in German), volume I, Strassburg: K. J. Trübner
 • Bartholomew, Doris Aileen (1965) The Reconstruction of Otopamean (Mexico)‎[33]
 • Bartholomew, Doris (October 1960), “Some revisions of Proto-Otomi consonants”, in International Journal of American Linguistics, volume 26, issue 4, →DOI, →JSTOR, pages 317–329
 • Bartoli, Matteo Giulio (1906) Il Dalmatico: Resti di un’antica lingua romanza parlata da Veglia a Ragusa e sua collocazione nella Romània appenino-balcanica, Istituto della Enciclopedia Italiana, published 2000
 • Barton, George Aaron (1902) A sketch of Semitic origins, social and religious‎[117], New York and London: The Macmillan Company
 • Barua, Hemchandra (1900) Hemkosh, Gauhati: Hemkosh Printers
 • Barxutareancʿ, Makar (1893) Ałuanicʿ erkir ew dracʿikʿ [The land of Ałuankʿ and the neighbours] (in Armenian), Tiflis: M. Šarajē Press
 • Bascom, Burt; Molina, Gregorio (1998) Diccionario tepehuán de Baborigame, Chihuahua‎[34] (in Spanish), draft edition, Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • B. A. Serebrennikov; R. N. Buzakova; M. V. Mosin (1993) Эрзянь-рузонь валкс [Erzya-Russian dictionary], Moscow: Русский язык, →ISBN
 • Baskakov, A. N. et al. (1977), “ॐ namha shivaaya”, in Mustafajev, E. M.-E.; Starostov, L. N., editors, Russko-tureckij slovarʹ [Russian–Turkish Dictionary], Moscow: Russkij jazyk
 • Baskakov, N.A. (1991), İsmail Kaynak; A. Mecit Doğru, transl., Gagauz Türkçesinin Sözlüğü [The Dictionary of Gagauz Turkish] (in Turkish), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, →ISBN Invalid ISBN
 • Basmadjian, K. J. (1920–1930), “Les Inscriptions Arméniennes d'Ani, de Bagnair et de Marmachên”, in Revue de l'Orient Chrétien (in French), volume 22–27, Paris
 • Basmaǰean, K. Y., editor (1926) Amirtovlatʿi Amasiacʿwoy angitacʿ anpēt [Useless for Ignoramuses of Amirdovlatʿ Amasiacʿi]‎[152], Vienna: Mekhitarist Press
 • Basrim bin Ngah Aching (2008) Kamus Engròq Semay – Engròq Malaysia, Kamus Bahasa Semai – Bahasa Malaysia, Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Battisti, Carlo; Alessio, Giovanni (1950–1957) Dizionario etimologico italiano, Firenze: Barbera
 • Bauernschmidt, Amy (2010) Diccionario Amuzgo de Guerrero‎[35] (in Spanish), draft edition, SIL
 • Bauer, Walter et al. (2001) A Greek–English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Third edition, Chicago: University of Chicago Press
 • Bausani, Alessandro (1969), “Note sui prestiti arabi nella più antica poesia neopersiana”, in Studia Classica et Orientalia Antonino Pagliaro Oblata. I (in Italian), Rome: Istituto di Glottologia dell’Università, pages 173–188
 • Baxter, William H. (1992) Handbook of Old Chinese Phonology.
 • Baxter, William H.; Sagart, Laurent (2014) Old Chinese: A New Reconstruction, Oxford University Press, →ISBN
 • Bayramov, Aslan; Bayramova, Arzu (2014), “ॐ namha shivaaya”, in Cəfər Cəfərov, editor, Ağbaba şivəsi sözlüyü [Ağbaba dialect dictionary] (in Azerbaijani), Sumgait: AM965
 • Bayramov, İbrahim (2011), “ॐ namha shivaaya”, in Qərbi Azərbaycan şivələrinin leksikası [The vocabulary of "Western Azerbaijan" dialects] (in Azerbaijani), Baku: Elm və təhsil
 • Bayramov, İbrahim (2022) Azərbaycan dialektologiyası [Azerbaijani dialectology] (in Azerbaijani), Ankara: Iksad
 • Baytop, Turhan (1984) Türkiye'de bitkiler ile tedavi (geçmişte ve bugün) (İstanbul Üniversitesi yayınları; 3255)‎[47], Istanbul: Istanbul University
 • Baytop, Turhan (2007) Türkçe bitki adları sözlüğü [Dictionary of Turkish Plant Names] (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınlan; 578), 3rd edition, Ankara: Türk Dil Kurumu
 • B. D. Muniev (1977) Калмыцко-русский словарь [Kalmyk-Russian dictionary], Moscow: Издательство "Русский язык"
 • Bdoyan, Vard (2014) J̌avaxkʿi hayocʿ azgagrutʿyunə ew žołovrdakan banarvestə [The Armenian ethnography and folklore of Javakhk]‎[49] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Bdoyan, V. H. (1972) Erkragorcakan mšakuytʿə Hayastanum [The Agriculture in Armenia] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Beaty de Farris, Kathryn; et al. (2012) Diccionario básico del mixteco de Yosondúa, Oaxaca (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 46)‎[89] (in Spanish), third edition, Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Bebia, Inga (2003) Samic̣atmokmedo leksiḳa megrulši [Agricultural vocabulary in Mingrelian] (in Georgian), Tbilisi: Ivane ǯavaxišvilis saxelobis tbilisis saxelmc̣ipo univerisṭeṭi
 • Bechtholdt, Astrid (2023), “ॐ namha shivaaya”, in Burushaski Hunza Dictionary (Webonary) (in Burushaski), Dallas, Texas, USA: SIL International, published 2017: “(in Latin script)”.
 • Bedevian, Armenag K. (1936), “ॐ namha shivaaya”, in Illustrated Polyglottic Dictionary of Plant Names, Cairo: Argus & Papazian Presses
 • Bédirian, Petros S. (1977), “Quelques considérations sur l'intérêt des emprunts lexicaux en arménien”, in Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere, Rendiconti, Classe di lettere e scienze morali e storiche (in French), volume 111, Milan, pages 186–198
 • Bediryan, Petros (2011), “ॐ namha shivaaya”, in Hayeren darjvackʿneri əndarjak bacʿatrakan baṙaran [Comprehensive explanatory dictionary of Armenian idioms] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Bedošvili, Guram (2002) Kartul ṭoṗonimta ganmarṭebit-eṭimologiuri leksiḳoni [Dictionary of Georgian Geographical Names]‎[209] (in Georgian), Tbilisi: Bakur Sulakauri Publishing, →ISBN
 • Bedrosian, Robert (1987), Elise Antreassian, editor, The Fables of Mkhitar Gosh‎[161], New York: Ashod Press
 • Beekes, Robert S.P. (1969) The Development of the Proto-Indo-European Laryngeals in Greek, The Hague–Paris: Mouton, →ISBN
 • Beekes, Robert S. P. (1988) A Grammar of Gatha-Avestan, Leiden: Brill, →ISBN
 • Beekes, Robert S. P. (1996), “Ancient European Loanwords”, in Historische Sprachforschung, volume 109, pages 215–236
 • Beekes, Robert S. P. (2010) Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Beekes, Robert S. P. (2011) Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction, revised and corrected by Michiel de Vaan, 2nd edition, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
 • Beekes, Robert S. P. (2014), Stefan Norbruis, editor, Pre-Greek: Phonology, Morphology, Lexicon, Leiden: Brill, →ISBN
 • Béguinot, Augusto; Diratzouyan, Nersès (1912) Contributo alla flora dell' Armenia‎[177], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Behnstedt, Peter (1980), “Zum ursprünglichen Dialekt von Alexandria”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[141] (in German), volume 130, pages 71–73
 • Behnstedt, Peter (1981), “Weitere koptische Lehnwörter im Ägyptisch-Arabischen”, in Die Welt des Orients‎[142] (in German), volume 12, pages 81–98
 • Behnstedt, Peter; Woidich, Manfred ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work) (Handbook of Oriental Studies – Handbuch der Orientalistik) (in German), Leiden, The Netherlands: Brill
 • Behrens, Dietrich (1910) Beiträge zur französischen Wortgeschichte und Grammatik. Studien und Kritiken‎[115] (in German), Halle: Max Niemeyer
 • Bekerie, Ayele (2004), “Ethiopica: Some Historical Reflections on the Origin of the Word Ethiopia”, in International Journal of Ethiopian Studies‎[128], volume 1, issue 2, pages 110–121
 • Beknopt Nederland-Sarnami Woordenboek met Sarnami Hindoestani-Nederlanse Woordenlijst‎[33] (in Dutch), Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 2002
 • Bekova, A. I.; Dudarov, U. B.; Ilijeva, F. M.; Malʹsagova, L. D.; Tarijeva, L. U. (2009), “ॐ namha shivaaya”, in Ingušsko-russkij slovarʹ [Ingush–Russian Dictionary], Nalchik: Ingušskij NII GN
 • Belardi, Walter (1961), “Sull’origine delle voci armene antiche inizianti con -pat”, in Handes Amsorya‎[167] (in Italian), volume 75, issue 10–12
 • Belardi, Walter (2003–2009) Elementi di armeno aureo (Biblioteca di ricerche linguistiche e filologiche; 57) (in Italian), Rome: Il Calamo
 • Belčev, Tole (2016), “ॐ namha shivaaya”, in Речник на турцизми, архаизми, дијалектизми и ретко употребувани зборови во македонскиот јазик [Dictionary of Turkisms, Archaisms, Dialectisms and Rarely Used Words in the Macedonian Language] (in Macedonian), Štip: UGD, →ISBN
 • Bellew, Henry Walter (1867), “ॐ namha shivaaya”, in A Dictionary of the Pukkhto or Pukshto Language, London: Allen
 • Belmar, Francisco (1897) Ensayo sobre la lengua trike (Lenguas indígenas del Estado de Oaxaca) (in Spanish), Oaxaca: Imprenta de Lorenzo San-Germán
 • Beltrán de Santa Rosa María, Pedro (1746) Arte de el idioma maya reducido a succintas reglas, y semilexicon yucateco (in Spanish), Mexico: Por la Biuda de D. Joseph Bernardo de Hogal
 • Bendayán de Bendelac, Alegría (1995) Diciconario del judeoespañol de los sefardíes del norte de Marruecos (Jaquetía tradicional y moderna), Caracas
 • Bender, Harold H. (1921) A Lithuanian Etymological Index, Princeton: Princeton University Press
 • Benecke, Georg Friedrich; Müller, Wilhelm; Zarncke, Friedrich (1863), “ॐ namha shivaaya”, in Mittelhochdeutsches Wörterbuch: mit Benutzung des Nachlasses von Benecke, Stuttgart: S. Hirzel
 • Benedict, Paul K. (1987), “Early MY/TB loan relationships”, in Linguistics of the Tibeto-Burman Area‎[30], volume 10, issue 2, pages 12-21.
 • Benjawan Poomsan Becker (2002) Thai-English English Thai dictionary (in English), Bangkok: Paiboon Poomsan Publishing
 • Benkő L., editor (1993–1997), “ॐ namha shivaaya”, in Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen I–III [The Etymological Dictionary of Hungarian] (in German), Vol. 1: A–kop (1993), vol. 2: Kor–zs (1995), vol. 3: index (1997), Budapest: Akadémiai Kiadó, →ISBN
 • Benkő, Loránd, ed. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–IV. (“The Historical-Etymological Dictionary of the Hungarian Language”). Budapest: Akadémiai, 1967–1984. →ISBN. Vol. 1: A–Gy (1967), vol. 2: H–O (1970), vol. 3: Ö–Zs (1976), vol. 4: index (1984).
 • Benli, Faruk (2004) Lazuri-Turkili, Turkili-Lazuri Ansiklopedik Laksiyoni [Laz–Turkish–Laz Encyclopedic Dictionary], Istanbul: Kebikeç
 • Benson, Peter J. (1995), “ॐ namha shivaaya”, in Comprehensive English-Esperanto Dictionary, →ISBN
 • Benson, T.G. (1964). Kikuyu-English dictionary. Oxford: Clarendon Press.
 • Benveniste, Émile (1929), “Titres iraniens en arménien”, in Revue des Études Arméniennes‎[168] (in French), volume 9, issue 1, pages 5–10
 • Benveniste, Émile (1935) Origines de la formation des noms en indo-européen (in French), Paris: Adrien-Maisonneuve
 • Benveniste, Émile (1936), “Notes parthes et sogdiennes”, in Journal asiatique, volume 228, pages 193–239
 • Benveniste, Émile (1945), “Etudes iraniennes”, in Transactions of the Philological Society (in French), volume 44, issue 1, →DOI
 • Benveniste, Émile (1957–1958), “Mots d’emprunt iraniens en arménien”, in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 53
 • Benveniste, Émile (1959) Études sur la langue Ossète (Collection linguistique publiée par la Société de Linguistique de Paris; 60) (in French), Paris: Librairie C. Klincksieck
 • Benveniste, Émile (1964), “Éléments parthes en arménien”, in Revue des Études Arméniennes. Nouvelle série‎[169] (in French), volume 1, pages 1–39
 • Benveniste, Émile (1966) Titres et noms propres en iranien ancien (Travaux de l’Institut d’Études Iraniennes de l’Université de Paris; 1)‎[160] (in French), Paris: Librairie C. Klincksieck
 • Benveniste, Émile (1969) Le vocabulaire des institutions indo-européennes (in French), Paris: Les Éditions de Minuit
 • Benzing, Johannes (1983) Chwaresmischer Wortindex, Wiesbaden: Harrasowitz
 • Benzing, Johannes (1983) Chwaresmischer Wortindex, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, →ISBN
 • Berberian, H. G. (1926) Xohanocʿi girkʿ hayerēn-anglierēn [Cook Book in Armenian and English], Boston: Baikar Publishing
 • Bergaño, Diego (1732) Vocabulario de la lengua pampanga en romance‎[94], Ramirez y Giraudier
 • Berggren, Jakob (1844) Guide français-arabe vulgaire des voyageurs et des Francs en Syrie et en Égypte, avec carte physique et géographique de la Syrie et plan géométrique de Jérusalem ancien et moderne. Comme supplément aux Voyages en Orient (in French), Uppsala→: Leffler et Sebell
 • Beriʒe, Vuḳol (1912), “ॐ namha shivaaya”, in Siṭq̇vis-ḳona imerul da rač̣ul tkmata (Материалы по яфетическому языкознанию; 6) (in Georgian), С.-Петербургъ: тип. Имп. Академiи наукъ
 • Berman, Howard (1992), “A Restriction on the Shape of Proto-Algonquian Nouns”, in International Journal of American Linguistics, volume 58, issue 3, Chicago: The University of Chicago Press, →JSTOR
 • Berman, Howard (2006), “Studies in Blackfoot Prehistory”, in International Journal of American Linguistics, volume 72, issue 2, Chicago: The University of Chicago Press, →JSTOR
 • Berman, Lawrence M.; Bohač, Kenneth J. (1999) The Cleveland Museum of Art Catalogue of Egyptian Art, New York: Hudson Hills Press
 • Bernard, Roger (1948), “Mots grecs en bulgare”, in Bulletin de la Société de linguistique de Paris‎[191] (in French), volume 44, fasc. I, num. 128, pages 90–115
 • Berneker, Erich (1908–1914) Slavisches etymologisches Wörterbuch (in German), Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung
 • Berntsen, Maxine; Nimbkar, Jai (1982) Marathi Structural Patterns, New Delhi: American Institute of Indian Studies
 • Berntsen, Maxine, “ॐ namha shivaaya”, in A Basic Marathi-English Dictionary, New Delhi: American Institute of Indian Studies, 1982-1983.
 • Berta, Árpád (1999), “Zur Etymologie des tü. čok ‘viel, sehr’”, in Studia Etymologica Cracoviensia‎[36], volume 4, pages 7–26
 • Bertlani, Arsen (2012) Tušuri enis poneṭiḳa da ponologia [Phonetics and phonology of Bats] (in Georgian), Tbilisi
 • Bertlani, Arsen, editor (2012–2019), “ॐ namha shivaaya”, in C̣ovatušur-kartul-rusul-inglisuri leksiḳoni [Tsovatush–Georgian–Russian–English Dictionary], Tbilisi
 • Bertoldi, Vittorio (1940), “Esigenze linguistiche del mercato”, in Vox Romanica‎[56] (in Italian), volume 5, →DOI, pages 87–105
 • Bertoldi, Vittorio (1947), “Quisquiliae Ibericae”, in Romance Philology (in Italian), volume 1, →DOI
 • Betrò, Maria (1995) Geroglifici: 580 Segni per Capire l'Antico Egitto, Milan: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., →ISBN
 • Betty Litamahuputty (2012) Ternate Malay: Grammar and Texts
 • Bežanov, Semen; Bežanov, Mixail (1902), “Gospoda naševo Iisusa Xrista jevangelije ot Matfeja, Marka, Luki i Ioanna na russkom i udinskom jazykax”, in Sbornik materialov dlja opisanija mestnostej i plemen Kavkaza, volume 30, Tiflis: tip. Kanceljarii glavnonačalʹstvujuščevo graždanskoju častʹju na Kavkaze
 • Bez, Gitanjali (2012) Grammatical Categories in Madhav Kandali’s Ramayana, Guwahati: Gauhati University
 • Bezlaj, France (1976–2007) Etimološki slovar slovenskega jezika, Ljubljana
 • Bhadriraju Krishnamurti, editor (1962/1974-2008), “ॐ namha shivaaya”, in మాండలిక వృత్తిపదకోశం [A Telugu Dialectal Dictionary of Occupational Vocabularies] (in Telugu), Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademi
 • Bhaṭṭācārya, Subhāsha (2003), “ॐ namha shivaaya”, in Saṁsada Bāṁlā uccāraṇa abhidhāna, 2nd edition, Kalikata: Sāhitya Saṃsada, →OCLC.
 • BHL bibliography
 • Biblica (2011) Holy Bible: New International Version, Grand Rapids, Mich.: Zondervan, →ISBN, (please specify the book of the Bible).
 • Bielmeier, Roland (1977) Historische Untersuchung zum Erb- und Lehnwortschatzanteil im ossetischen Grundwortschatz (Europäische Hochschulschriften; 2) (in German), Frankfurt am Main, Bern and Las Vegas: Peter Lang
 • Bielmeier, Roland (1985), “Zu iranischen Lehnwörtern im Georgischen und Armenischen”, in H. M. Ölberg, G. Schmidt, editors, Sprachwissenschaftliche Forschungen: Festschrift für Johann Knobloch zum 65. Geburtstag (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft; 23) (in German), Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck
 • Bielmeier, Roland (1990), “Sprachkontakt in der "Bekehrung Kartlis"”, in R. Schulz, M. Görg, editors, Lingua restituta orientalis: Festgabe für Julius Aßfalg (Ägypten und Altes Testament; 20) (in German), Wiesbaden: Harrassowitz, pages 30–44
 • Bielmeier, Roland (1993), “Das Alanische bei Tzetzes”, in W. Skalmowski and A. van Tongerloo, editors, Medioiranica: Proceedings of the International Colloquium organized by the Katholieke Universiteit Leuven from the 21st to 23rd of May 1990 (in German), Leuven: Peeters, pages 1–28
 • Bielmeier, Roland (1994), “Sprachkontakte nördlich und südlich des Kaukasus”, in Roland Bielmeier, Reinhard Stempel, editors, Indogermanica et Caucasica: Festschrift für Karl Horst Schmidt zum 65. Geburtstag (in German), Berlin and New York: Walter de Gruyter, pages 427–446
 • Bielmeier, Roland (2005), “On West and East Iranian Loans in Kartvelian”, in Dag Haug and Eirik Welo, editors, Haptačahaptāitiš: Festschrift for Fridrik Thordarson‎[5], Oslo: Novus, pages 1–18
 • Biggs, Bruce (1990) English-Maori, Maori-English Dictionary, Auckland University Press, →ISBN
 • Bilodid, I. K., editor (1970–1980), “ॐ namha shivaaya”, in Словник української мови: в 11 т. [Dictionary of the Ukrainian Language: in 11 vols] (in Ukrainian), Kyiv: Naukova Dumka
 • Binaya Sundar Nayak (2011) praarnbhika pngavaaaee vyaakaraṇa [Introductory Grammar of Pangwali] (in Hindi), Pangiteam
 • Bingham, Caleb (1808), “Improprieties in Pronunciation, common among the people of New-England”, in The Child's Companion; Being a Conciſe Spelling-book […] ‎[37], 12th edition, Boston: Manning & Loring, →OCLC.
 • Bin Muzaffar, Towhid (1997) Computer simulation of Shawnee historical phonology (PhD Thesis)‎[136], Ann Arbor: Memorial University of Newfoundland
 • Biruduraju Ramaraju, editor (1962), “ॐ namha shivaaya”, in ఉర్దూ - తెలుగు నిఘంటువు [Urdu - Telugu Dictionary] (in Telugu)
 • Biryol, Uğur (2011) Kaçkarlar'da Bulut Olsam (in Turkish), Ankara: Phoenix, →ISBN
 • Bishai, Wilson B. (1964), “Coptic Lexical Influence on Egyptian Arabic”, in Journal of Near Eastern Studies, volume 23, issue 1, →DOI, pages 39–47
 • Biswas, Sailendra (2000), “ॐ namha shivaaya”, in Samsad Bengali-English dictionary, 3rd edition, Calcutta: Sahitya Samsad, →OCLC.
 • Bittner, Maximilian (1900) Der Einfluss des Arabischen und Persischen auf das Türkische. Eine philologische Studie (Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften)‎[16] (in German), volume 142, issue 3, Wien: In Commission bei Carl Gerold’s Sohn
 • Bittner, Maximilian (1900), “Kleine Mittheilungen”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[171] (in German), volume 14
 • Bittner, Maximilian (1901), “Kleine Mittheilungen”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (in German), volume 15, pages 409–411
 • Bittner, Maximilian (1913), “Armenisch ցուպ und վրձին”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[172] (in German), volume 27, page 130
 • Bjørn, Rasmus (2017) Foreign elements in the Proto-Indo-European vocabulary. A comparative loanword study‎[127], Master's thesis, University of Copenhagen
 • Bjørn, Rasmus (2019), “Nouns and Foreign Numerals: Anatolian ‘Four’ and the Development of the PIE Decimal System”, in Matilde Serangeli and Thomas Olander, editors, Dispersals and Diversification: Linguistic and Archaeological Perspectives on the Early Stages of Indo-European (Brill's Studies in Indo-European Languages & Linguistics; 19), Leiden and Boston: Brill, →DOI
 • Black, Jeremy; George, Andrew; Postgate, Nicholas (2000) A Concise Dictionary of Akkadian, 2nd corrected edition, Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag
 • Blair A. Rudes (1981), “A sketch of the Nottoway language from a historical-comparative perspective”, in International Journal of American Linguistics, volume 47, issue 1
 • Blake, Robert P., editor (1934) Epiphanius de Gemmis. The Old Georgian Version and the Fragments of the Armenian Version (Studies and Documents; 2)‎[138], and the Coptic-Sahidic Fragments by Henry De Vis, London: Christophers
 • Blanchard, Monica J.; Young, Robin Darling (1998) A Treatise on God written in Armenian by Eznik of Kołb (floruit c.430-c.450). An English translation, with introduction and notes (Eastern Christian texts in translation), Leuven: Peeters
 • Bläsing, Uwe (1992) Armenisches Lehngut im Türkeitürkischen am Beispiel von Hemşin (Dutch Studies in Armenian Language and Literature; 2) (in German), Amsterdam and Atlanta: Rodopi
 • Bläsing, Uwe (1995) Armenisch-Türkisch. Etymologische Betrachtungen ausgehend von Materialien aus dem Hemşingebiet (Dutch Studies in Armenian Language and Literature; 4) (in German), Amsterdam and Atlanta: Rodopi, →ISBN
 • Bläsing, Uwe (1997), “Irano-Turcica: Westiranisches Wortgut im türkeitürkischen Dialektmaterial”, in Studia Etymologica Cracoviensia‎[39] (in German), issue 2
 • Bläsing, Uwe (2000), “Irano-Turcica: Weitere iranische Elemente im Türkeitürkischen”, in Folia Orientalia‎[40] (in German), volume 36, Kraków
 • Bläsing, Uwe (2001), “Arm. p‘ilunc‘ vs. laz. bilonc-, grg. blenc, Ein Beitrag zu den Bezeichnungen von Farnen (Pteropsida) im Kaukasus und Anatolien”, in Studia Etymologica Cracoviensia‎[41], volume 6, pages 9–71
 • Bläsing, Uwe (2006), “Türkiye Türkçesinin söz varlığından bir örnek: Kafkas dillerinden ödünç bazı sözcükler”, in Türk Dilleri Araştırmaları‎[48] (in Turkish), issue 16, pages 141–151
 • Bläsing, Uwe (2007), “Armenian in the vocabulary and culture of the Turkish Hemshinli”, in Hovann H. Simonian, editor, The Hemshin: History, society and identity in the Highlands of Northeast Turkey (Peoples of the Caucasus)‎[49], London and New York: Routledge
 • Bläsing, Uwe (2008), “Georgian laq̇e, an 'addle egg' in Kartvelian: Review of a Georgian Etymology”, in Iran and the Caucasus‎[210], volume 12, issue 1, pages 45–55
 • Bläsing, Uwe (2009), “Artvin Yöresel Sözlüğünden Örnekler: Türkiye Türkçesine Etimolojik Katkılar”, in Türk Dilleri Araştırmaları‎[50] (in Turkish), issue 19, pages 17–31
 • Bläsing, Uwe (2012), “Sokakta Aldım Bir Tane, Evde Oldu Bin Tane”, in bilig‎[51] (in Turkish), issue 60, Ankara: Ahmet Yesevi University, pages 19–56
 • Bläsing, Uwe (2015), “Georgische Gewächse auf türkischer Erde: Ein Beitrag zur Phytonomie in Nordostanatolien”, in Uwe Bläsing, Victoria Arakelova and Matthias Weinreich, editors, Studies on Iran and the Caucasus: In honour of Garnik Asatrian (in German), Leiden: Brill, →DOI, pages 253–269
 • Bläsing, Uwe (2017), “Ortsnamen aus Artvin : ართვინის ტოპონიმიკა : Sprachlich-kulturelle Berührungen an der türkisch-georgischen Grenze”, in M. Németh et al., editors, Essays in the History of Languages and Linguistics: Dedicated to Marek Stachowski on the Occasion of His 60th Birthday‎[211] (in German), Kraków: Księgarnia Akademicka
 • Bläsing, Uwe (2019), “Die armenischen Pflanzennamen in Peter Simon Pallas’ Flora Rossica. Eine Studie zu Etymologie und sprachlicher Interaktion”, in U. Bläsing, J. Dum-Tragut, T.M. van Lint, editors, Armenian, Hittite, and Indo-European Studies: A Commemoration Volume for Jos J.S. Weitenberg (Hebrew University Armenian Studies; 15) (in German), Leuven: Peeters
 • Blass, Friedrich; Debrunner, Albert; Rehkopf, Friedrich (1975) Grammatik des neutestamentlichen Griechisch‎[134] (in German), 14th edition, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
 • Blau, Joshua (1972), “Middle and Old Arabic Material for the History of Stress in Arabic”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies‎[57], volume 35, issue 3, pages 476–484
 • Blau, K. K. (2000), “ॐ namha shivaaya”, in Méthode de kurde: sorani [Kurdish method: Sorani], Editions L'Harmattan
 • Blau, Otto ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work)
 • Blažek, Václav (1999) Numerals: comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications (Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; 322)‎[38], Brno: Masarykova Univerzita
 • Blažek, Václav (2008), “Gaulish Language”, in Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis, issue 13, Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity
 • Blažek, Václav (2012), “On Indo-European ‘barley’”, in Etymology and the European Lexicon: Proceedings of the 14th Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, 17–22 September 2012, Copenhagen‎[129], Wiesbaden: Reichert Verlag, published 2016
 • Blažek, Václav (2013), “On Classification of Middle Iranian Languages (Preliminary Report)”, in Linguistica Brunensia‎[161], volume 61, issue 1-2, →ISSN
 • Blažek, Václav (2014), “Etymologizing ‘unetymologizable’ Greek dendronyms”, in Graeco-Latina Brunensia‎[137], volume 19, issue 1, pages 41-49
 • Blažek, Václav (2014), “Phoenician/Punic loans in Berber languages and their role in chronology of Berber”, in Folia Orientalia‎[187], volume 51, pages 276–293
 • Blažek, Václav (2015), “‘River’ and ‘sand’ in Slavic and Indo-European context”, in Etymological Research into Old Church Slavonic: Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9–11 September 2014, Brno‎[128], Prague: Nakladatelství Lidové noviny, pages 57–68
 • Blažek, Václav; Hegedűs, Irén (2010), “On the position of Nuristani within Indo-Iranian”, in Sukač, Roman; Šefčík, Ondřej, editors, Sound of Indo-European 2: Papers on Indo-European Phonetics, Phonemics and Morphophonemics‎[91], volume 41, Munich: Lincom Studies in Indo-European Linguistics, published 2012, →ISBN
 • Blažek, Václav; Schwarz, Michal (1999) The early Indo-Europeans in Central Asia and China: Cultural relations as reflected in language (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft; 13)‎[130], Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck
 • Blench, Roger (2018), “Relating linguistic reconstructions of plant names in Berber to the archaeobotany of North Africa”, in Journal of Archaeological Science: Reports‎[188], volume 38, issue 103009, published 2021, →DOI, pages 1–11
 • Blöndal, Sigfús; Björg Þorláksdóttir Blöndal; Jón Ófeigsson; Holger Wiehe (1924), “ॐ namha shivaaya”, in Íslensk-Dönsk Orðabók / Islandsk-Dansk Ordbog (in Danish), Reykjavík: Prentsmiðjan Gutenberg
 • Blust, Robert A. (1970), “Proto-Austronesian addenda”, in Oceanic Linguistics‎[90], volume 9, issue 2, pages 104–162
 • Blust, R.; Trussel, S. (2010–) Austronesian Comparative Dictionary, web edition‎[91]
 • Bnakan patmutʿiwn, zor yōrineal ē ašakertacʿ meci hōrn Mxitʿaray [Natural history composed by the disciples of great Abbot Mekhitar] (in Armenian), Vienna: Mekhitarist Press, 1842–1844
 • Boas, Franz (July 1917), “El Dialecto mexicano de Pochutla, Oaxaca”, in International Journal of American Linguistics (in Spanish), volume 1, issue 1, →DOI, →JSTOR, pages 9–44
 • Boerio, Giuseppe (1867), “ॐ namha shivaaya”, in Dizionario del dialetto veneziano, 3rd edition, Venice: G. Cecchini
 • Boeschoten, Hendrik (2022) A Dictionary of Early Middle Turkic (Handbook of Oriental Studies; I.169), Leiden and Boston: Brill
 • Bogoraz, Vladimir G.; Stebnicki, Sergei N. (1937) луораветланско-русский (чукотско-русский) словарь [Luoravetlan-Russian (Chukchi-Russian) Dictionary] (Труды по лингвистике; Vol. 6), Moskow-Leningrad: государственное. учебно-педагогическое издательство.
 • Boisacq, Émile (1916), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire étymologique de la langue grecque (in French), Heidelberg: Carl Winter
 • Bojan, Čop (1974), “Indouralica XV”, in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, volume 88, Vandenhoeck & Ruprecht, →JSTOR
 • Bokarev, Je. A. (1981), Xajdakov S. M., editor, Sravnitelʹno-istoričeskaja fonetika vostočnokavkazskix jazykov [Comparative-Historical Phonetics of East Caucasian Languages] (in Russian), Moscow: Nauka
 • Bolognesi, Giancarlo (1960) Le fonti dialettali degli imprestiti iranici in armeno (Pubblicazioni dell’Università cattolica del Sacro cuore. Serie 3: Scienze filologiche e letteratura; 1), Milano: Società Editrice Vita e Pensiero
 • Bolognesi, Giancarlo (1961), “Nuovi aspetti dell'influsso iranico in armeno”, in Handes Amsorya‎[173] (in Italian), volume 75, issue 10–12
 • Bolognesi, Giancarlo (1962), “Rapporti lessicali tra l’armeno e l’iranico [Lexical relations between Armenian and Iranian]”, in Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Rendiconti, Classe di lettere e scienze morali e storiche (in Italian), volume 96, Milan
 • Bolognesi, Giancarlo (1991), “Langues en contact: syriaque, iranien, arménien”, in L. Isebaert, editor, Studia etymologica indoeuropaea : memoriae A.J. Van Windekens (1915–1989) dicata (in French), Leuven: Department Oriëntalistiek
 • Bolognesi, Giancarlo (2000) Studi e ricerche sulle antiche traduzioni armene di testi greci (L'eredità classica nel mondo orientale. Serie monografica; 1), Alessandria: Edizioni dell'Orso
 • Bolton, Kingsley; Hutton, Christopher (2005) A Dictionary of Cantonese Slang: The Language of Hong Kong Movies, Street Gangs and City Life, Honolulu: University of Hawai'i Press, →ISBN
 • Bomhard, Allan R. (2014) Afrasian Comparative Phonology and Vocabulary‎[1], Charleston, South Carolina, →ISBN.
 • Bonfante, Giuliano; Larissa, Giuliano (1983) The Etruscan Language: An Introduction, Manchester: Manchester University Press, →ISBN
 • Bonnet, Guillaume (1999) Les mots latins de l’albanais (Sémantiques) (in French), Paris: L’Harmattan, →ISBN
 • Boretzky, Norbert (2012) Studien zum Wortschatz des Romani (in German), Faber
 • Boretzky, Norbert; Igla, Birgit (1994) Wörterbuch Romani-Deutsch-Englisch für den südosteuropäischen Raum : mit einer Grammatik der Dialektvarianten [Romani-German-English dictionary for the Southern European region] (in German), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, →ISBN
 • Borg, Alexander (2004) A Comparative Glossary of Cypriot Maronite Arabic (Arabic–English) (Handbook of Oriental Studies; I.70), Leiden and Boston: Brill
 • Borg, Alexander (2021) Rewriting Dialectal Arabic Prehistory. The Ancient Egyptian Lexical Evidence (Studies in Semitic Languages and Linguistics; 105)‎[58], Leiden: Brill, published 2021, →ISBN
 • Borjian, Habib (2003), “Oroš nkataṙumner Mazandarani barbaṙi bałajaynakan hamakargi cagman šurǰ. Hin iranakan *t, *d ew *θ [Notes on the origins of Mazandarani consonant system: Old Iranian *t, *d and *θ]”, in Orientalia. EPH Arewelagitutʿyan fakulteti eritasard dasaxosneri ew aspirantneri gitakan hodvacneri žołovacu‎[120] (in Armenian), volume I, Yerevan: Caucasian Centre for Iranian Studies
 • Borjian, Habib (2010), “Nesâb-e Tabari Revisited: A Mazandarani Glossary from the Nineteenth Century”, in Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae‎[121], volume 63, issue 1, pages 39–62
 • Bork, Ferdinand (1907) Beiträge zur Kaukasischen Sprachwissenschaft. T. 1. Kaukasische Miszellen (in German), Königsberg: R. Leupold
 • Borovkov, Aleksandr Konstantinovič (1963), “ॐ namha shivaaya”, in Leksika sredneaziatskovo tefsira. [Lexicon of the Central Asian Tafsir], Moscow: Izdatelʹstvo Vostočnoj Literatury
 • Boryś, Wiesław (2005) Słownik etymologiczny języka polskiego (in Polish), Kraków: Wydawnictwo Literackie, →ISBN
 • Botańiks mokšeń, KPR — Gardeners Club
 • Botî, Kamêran Silêman (2006), “ॐ namha shivaaya”, in Ferhenga Kamêran: Kurdî-Kurdî, largely dedicated to the Behdinan dialect, Duhok: Spîrêz
 • Boubacar Hama Beïdi, Les Peuls du Dallol Bosso : coutumes et mode de vie, Saint-Maur (Val-de-Marne) : Sépia Editions, 1993. (Glossary.)
 • Bouda, Karl (1950), “Beiträge zur etymologischen Erforschung des Georgischen”, in Lingua (in German), volume 2, issue 3, →DOI, pages 291–307
 • Bouda, Karl (1955), “Südkaukasisch-nordkaukasische Etymologien”, in Die Welt des Orients‎[215] (in German), volume 2, issue 2, pages 200–205
 • Bournoutian, George A. (2004) The Chronicle of Deacon Zak‘aria of K‘anak‘eṛ (Armenian Studies Series; 6)‎[50], Costa Mesa, California: Mazda Publishers
 • Bournoutian, George A. (2007) The Travel Accounts of Simēon of Poland (Armenian Studies Series; 10)‎[51], Costa Mesa, California: Mazda Publishers
 • Bournoutian, George A. (2009) Kat‘oghikos Simēon of Erevan: Jambṛ (Armenian Studies Series; 14), Costa Mesa, California: Mazda Publishers
 • Bournoutian, George A. (2010) Aṛak‘el of Tabriz: Book of History (Armenian Studies Series; 16), Costa Mesa, California: Mazda Publishers
 • Boutkan, Dirk; Siebinga, Sjoerd (2005) Old Frisian Etymological Dictionary (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 1), Leiden: Brill, →ISBN
 • Boyce, Mary (1977) A word-list of Manichaean Middle Persian and Parthian (Acta Iranica 9a, Série 3 – “Textes et mémoires”, vol. 2-supplément)‎[170], with a reverse index by Ronald Zwanziger, Leiden, Tehran-Liège: E.J. Brill, Bibliothèque Pahlavi
 • Bradley, David; Hope, Edward Reginald; Fish, James; Bradley, Maya (2006) Southern Lisu Dictionary, Center for Southeast Asia Studies, University of California, Berkeley
 • Brad Montgomery-Anderson (2008) A Reference Grammar of Oklahoma Cherokee, PhD thesis, University of Kansas
 • Bramoullé, David (2019) Les Fatimides et la mer (909–1171) (Islamic History and Civilization: Studies and Texts; 165)‎[59] (in French), Leiden: Brill, →ISBN
 • Brandenstein, Wilhelm; Mayrhofer, Manfred (1964) Handbuch des Altpersischen (in German), Wiesbaden: Otto Harrassowitz
 • Brand, John; Awgerean, Yarutʿiwn (1825), “ॐ namha shivaaya”, in Baṙaran hayerēn ew angłiakan [A Dictionary Armenian and English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Brands, Horst Wilfrid (1973) Studien zum Wortbestand der Türksprachen: Lexikalische Differenzierung, Semasiologie, Sprachgeschichte (in German), Leiden: E. J. Brill, →ISBN
 • Bratchet, A. (1873), “ॐ namha shivaaya”, in , Kitchin, G. W., transl., Etymological dictionary of the French language (Clarendon Press Series), 1st edition, London: Oxford/MacMillan and Co.
 • Breatnach, Risteard B. (1947) The Irish of Ring, Co. Waterford: a phonetic study, Dublin Institute for Advanced Studies, →ISBN
 • Bregaʒe, Levan (2013), “ॐ namha shivaaya”, in Kartuli žargonis leksiḳoni [The dictionary of Georgian slang] (in Georgian), Tbilisi: Bakur Sulakauri Publishing
 • Bremmer, Rolf H. (2009) An Introduction to Old Frisian: History, Grammar, Reader, Glossary, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, →ISBN
 • Breu, W., Mader Skender, M. B. & Piccoli, G. 2013. Oral texts in Molise Slavic (Italy): Acquaviva Collecroce. In Adamou, E., Breu, W., Drettas, G. & Scholze, L. (eds.). 2013. EuroSlav2010: Elektronische Datenbank bedrohter slavischer Varietäten in nichtslavophonen Ländern Europas – Base de données électronique de variétés slaves menacées dans des pays européens non slavophones. Konstanz: Universität / Paris: Lacito (Internet Publication).
 • Brewer, Forrest; Brewer, Jean G. (1962) Vocabulario mexicano de Tetelcingo, Morelos: Castellano-mexicano, mexicano-castellano (Serie de vocabularios indígenas Mariano Silva y Aceves; 8)‎[42] (in Spanish), México, D.F.: El Instituto Lingüístico de Verano en coordinación con la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Internados de Enseñanza Primaria y Educación Indígena, published 1971
 • Breyer, Francis (2016) Punt. Die Suche nach dem „Gottesland“ (Culture and History of Ancient Near East; 80) (in German), Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Brink, Daniel (1992), “Variation between <þ-> and <t-> in the Ormulum”, in Irmengard Rauch, Gerald F. Carr and Robert L. Kyes, editors, On Germanic Linguistics: Issues and Methods (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; 68), De Gruyter Mouton, →DOI, →ISBN, pages 21-35.
 • Brockelmann, Carl (1895) Lexicon Syriacum (in Latin), Berlin, Edinburgh: Reuther & Reichard, T. & T. Clark
 • Brockelmann, Carl (1897), “Etymologische Miscellen”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[20] (in German), volume 51, pages 658–660
 • Brockelmann, Carl (1928) Lexicon Syriacum (in Latin), 2nd edition, Halle: Max Niemeyer, published 1995
 • Brockway B., Raúl; Cosme, Herminio; Hernández, Juan (1984) Frases en mejicano y español: En el idioma náhuatl de San Miguel de Tenango, Puebla y en español‎[44] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Brockway, Earl; Hershey de Brockway, Trudy; Santos Valdés, Leodegario (2018) Diccionario náhuatl del norte del estado de Puebla (Series de vocabularios y diccionarios indígenas "Mariano Silva y Aceves"; 42)‎[45] (in Spanish), segunda ILV edición (versión electrónica) edition, Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Brodsky, David (2009) Spanish Vocabulary: An Etymological Approach, University of Texas Press
 • Brosset, M. (1834), “Aperçu général de la langue géorgienne”, in Journal asiatique (in French), volume 14, pages 369–405
 • Brown, Cecil H.; Wichmann, Søren (April 2004), “Proto-Mayan syllable nuclei”, in International Journal of American Linguistics, volume 70, issue 2, →DOI, pages 128–186
 • Browne, Gerald M. (1996) Old Nubian Dictionary, University of Virginia: In Aedibus Peeters, →ISBN
 • Brown, Francis; Driver, Samuel Rolles; Briggs, Charles Augustus (1906) A Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Oxford: Clarendon Press
 • Brown, John Pairman ((Can we date this quote?)) Israel and Hellas (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft), Berlin and New York: Walter de Gruyter
 • Brown, R. McKenna; Maxwell, Judith M.; Little, Walter E. (2006) ¿La ütz awäch? Introduction to Kaqchikel Maya Language, Austin: University of Texas Press
 • Brüch, Josef (1922), “Lateinische Etymologien”, in Indogermanische Forschungen. Zeitschrift für Indogermanistik und allgemeine Sprachwissenschaft‎[57] (in German), volume 40, Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter & Co., pages 196–247
 • Brückner, Aleksander (1927), “ॐ namha shivaaya”, in Słownik etymologiczny języka polskiego [Etymological Dictionary of the Polish Language] (in Polish), Warsaw: Wiedza Powszechna
 • Bruinessen, Martin van (1985), “Onyedinci yüzyılda Kürtler ve dilleri: Kürt lehçeleri üzerine Evliya Çelebi'nin notları”, in Studia Kurdica‎[32] (in Turkish), issue 1–3, Paris: Institut Kurde de Paris, pages 13–37
 • Bruinessen, Martin van (1988), “Les Kurdes et leur langue au XVIIème siècle: notes d’Evliya Çelebi sur les dialectes kurdes”, in Studia Kurdica‎[33] (in French), issue 1–5, Paris: Institut Kurde de Paris, pages 13–34
 • Bruno Herin (2012), “The Domari Language of Aleppo (Syria)”, in Linguistic Discovery‎[92], volume 10, issue 2, →DOI
 • Bruno Schweizer, Zimbrische Gesamtgrammatik, published by James Dow (→ISBN)
 • Brüser, Martina; dos Reis Santos, André; Lang, Jürgen (2002) Dicionário do Crioulo da Ilha de Santiago (Cabo Verde) : com equivalentes de tradução em alemão e português / Wörterbuch des Kreols der Insel Santiago (Kapverde), →ISBN
 • Bryan A. Garner, editor (2015) Black's Law Dictionary, tenth abridged edition, Thomson Reuters, →ISBN
 • Bryan Ezard, A Grammar of Tawala: An Austronesian Language of the Milne Bay Area, Papua New Guinea (1997)
 • Bryan Levman (2010), “Aśokan Phonology and the Language of the Earliest Buddhist Tradition”, in Canadian Journal of Buddhist Studies‎[108], pages 57-86
 • Bryant F., Edwin; Patton, Laurie L. (2005) The Indo-Aryan Controversy: Evidence and Inference in Indian History, London and New York: Routledge, →ISBN
 • B. Sieradzka-Baziur, editor (2011–2015), “ॐ namha shivaaya”, in Słownik pojęciowy języka staropolskiego [Conceptual Dictionary of Old Polish] (in Polish), Kraków: IJP PAN, →ISBN
 • Bubrikh, Dmitry V. (1949) Грамматика литературного коми языка [Grammar of the literary Komi language] (in Russian), Leningrad: Zhdanov Leningrad State University
 • Bucaklişi, İsmail Avcı; Uzunhasanoğlu, Hasan (1999) Lazca-Türkçe Sözlük / Lazuri-Turkuli Nenapuna [Laz–Turkish dictionary] (in Turkish), Istanbul: Akyüz Yayıncılık
 • Bucaklişi, İsmail Avcı; Uzunhasanoğlu, Hasan; Aleksiva, Irfan (2007) Büyük Lazca Sözlük / Didi Lazuri Nenapuna [Great Laz Dictionary] (in Turkish), Istanbul: Chiviyazıları
 • Buchi, Éva; Schweickard, Wolfgang (2008-), “*/ɛxpandθemplates/”, in Dictionnaire Étymologique Roman, Nancy: Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française.
 • Buck, Carl Darling (1949) A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages, Chicago: University of Chicago Press
 • Buckwalter, Tim; Parkinson, Dilworth (2011), “ॐ namha shivaaya”, in A Frequency Dictionary of Arabic: Core vocabulary for learners, first edition, London and New York: Routledge, →ISBN
 • Budagov, Lazarʹ (1869–1871) Sravnitelʹnyj slovarʹ turecko-tatarskix narěčij [Comparative Dictionary of Turko-Tatar Dialects] (in Russian), Saint Petersburg: Imperial Academy of Sciences
 • Budaraju Radhakrishna (1971), “ॐ namha shivaaya”, in Early Telugu Inscriptions (up to 1100 A.D.) with Texts, Glossary & Brief Linguistic History., Kalabhavan, Saifabad, Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademi.
 • Budaraju Radhakrishna (2008), “ॐ namha shivaaya”, in ఆధునికవ్యవహారకోశం ఇంగ్లీష్-తెలుగు [Vocabulary of Modern Affairs English-Telugu] (in Telugu), 2nd edition, Hyderabad: Prachee Publications
 • Bufli, Gjorgji; Luciano, Rocchi (2021), “ॐ namha shivaaya”, in A historical-etymological dictionary of Turkisms in Albanian (1555–1954), Trieste: Edizioni Università di Trieste
 • Bugge, Sophus (1889), “Beiträge zur etymologischen Erläuterung der armenischen Sprache”, in Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania (in German), No. 4, Christiania
 • Bugge, Sophus (1892), “Beiträge zur etymologischen Erläuterung der armenischen Sprache”, in Indogermanische Forschungen (in German), volume 1
 • Bugge, Sophus (1893), “Beiträge zur etymologischen Erläuterung der armenischen Sprache”, in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung (in German), volume 32
 • Bukia, Manana (2013), “Kartvelur-Apxazuri lingvoḳulṭuruli urtiertobis isṭoriidan — VIII. Zɣvastan daḳavširebuli leksiḳoni [From the History of Georgian-Abkhazian Lingvo-Cultural relations — VIII. Vocabulary of terms related to See]”, in Ibero-Caucasian Linguistics‎[1] (in Georgian), Tbilisi, pages 30–41
 • Buḳia, Manana (2013), “Lazuri leksiḳis adgilistvis alio kobalias „megrul leksiḳonši“ [On Laz vocabulary in Alio Kobalia's "Mingrelian dictionary"]”, in Pilologiuri ṗaralelebi (in Georgian), volume VI, Tbilisi
 • Buḳia, Manana (2013), Teimuraz Gvancelaʒe, editor, Narḳvevebi kartvelur-apxazuri lingvoḳulṭuruli urtiertobis isṭoriidan (in Georgian), Tbilisi: Merediani, →ISBN
 • Buḳia, Manana (2016), Merab Čuxua, editor, Čerkezul-kartveluri enobrivi šexvedrebi [Circassian-Kartvelian linguistic interactions] (in Georgian), Tbilisi, →ISBN
 • Burchard, Christoph (2019), “A minor edition of the Armenian version of Joseph and Aseneth”, in U. Bläsing, J. Dum-Tragut, T.M. van Lint, editors, Armenian, Hittite, and Indo-European Studies: A Commemoration Volume for Jos J.S. Weitenberg (Hebrew University Armenian Studies; 15), Leuven: Peeters
 • Burgel RM Faehndrich (2007) Sketch grammar of the Karlong variety of Mongghul, and dialectal survey of Mongghul‎[87]
 • Burlak, S. A. (2009), “Izumrud, roždjónnyj zimoj: Etimologija na perekrestʹje legend [Emerald, born in winter: Etymology at the crossroads of legends]”, in Sravnitelʹno-istoričeskoje jazykoznanije. Altaistika. Tjurkologija: Materialy konferencii‎[97] (in Russian), Moscow: Tezaurus
 • Burrow, T. (1946), “Loanwords in Sanskrit”, in Transactions of the Philological Society, volume 45, issue 1, →DOI, pages 1–30
 • Burrow, T.; Emeneau, M. B. (1984) A Dravidian etymological dictionary‎[72], 2nd edition, Oxford University Press, →ISBN.
 • Burrow, Thomas (1935), “Iranian Words in the Kharoṣṭhi Documents from Chinese Turkestan—II”, in Bulletin of the School of Oriental Studies‎[77], volume 7, issue 4, pages 779–790
 • Burrow, Thomas (1936), “The Dialectical Position of the Niya Prakrit”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies‎[78]
 • Busel, V. T. (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Великий тлумачний словник сучасної української мови [Great Explanatory Dictionary of Modern Ukrainian Language] (in Ukrainian), 2nd edition, Kyiv, Irpin: Perun, →ISBN
 • Bussmann, Rainer W., editor (2017) Ethnobotany of the Caucasus (European Ethnobotany), Springer
 • Butler H., Inez M. (2000) Diccionario zapoteco de Yatzachi: Yatzachi el Bajo, Yatzachi el Alto, Oaxaca (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 37)‎[46], second electronic edition, Coyoacán, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Buyaner, David B. (2017), “Bezeichnungen von Wurfwaffen und Belagerungsgeschützen im Iranischen I: Iranica mutuata II”, in Iran and the Caucasus‎[162] (in German), volume 21, issue 4, pages 397–414
 • Bychkov Psalter (in Old Church Slavonic), 1051±50
 • Byrd, Andrew Miles (2015) The Indo-European Syllable (Brill's Studies in Indo-European Languages & Linguistics; 15), Leiden: Brill
 • c. 1829?, Robert Southey, The Young Dragon
 • c. 1888, Asa Gray, Synoptical Flora of North America
 • Çabej, Eqrem (1976), “ॐ namha shivaaya”, in Studime Gjuhësore II, Studime Etimologjike në Fushë të Shqipes, Prishtinë: Rilindja
 • Çabej, Eqrem (1986) Studime gjuhësore (in Albanian), Prishtinë: Rilindja
 • Cabolov, R. L. (2001–2010) Etimologičeskij slovarʹ kurdskovo jazyka [Etymological Dictionary of the Kurdish Language] (in Russian), Moscow: Russian Academy Press Vostochnaya Literatura
 • Cáceres, Natalia (2011) Grammaire Fonctionnelle-Typologique du Ye’kwana‎[93], Lyon
 • Caferoğlu, Ahmet (1960), “Türkiye balik adlari [Fish names of Turkey]”, in Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi‎[52] (in Turkish), volume 10, pages 111–132
 • Caferoğlu, Ahmet (1968) Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü (Türk Dil Kurumu Yayınları; 260) (in Turkish), Istanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi
 • Çağbayır, Yaşar (2007), “ॐ namha shivaaya”, in Ötüken Türkçe Sözlük (in Turkish), Istanbul: Ötüken Neşriyat
 • Çağbayır, Yaşar (2017), “ॐ namha shivaaya”, in Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (in Turkish), Istanbul: Ötüken Neşriyat, →ISBN
 • Calderón, Sofronio G. (1915) Diccionario Ingles-Español-Tagalog (con partes de la oracion y pronunciacion figurada)‎[42], Manila: Imprenta de J. Martínez.
 • Caldwell, Robert (1913) A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages, revised by Reverend J.L. Wyatt and T. Ramakrishna Pillai, 3rd edition, London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.
 • Calin, Didier (2017) Dictionary of Indo-European Poetic and Religious Themes (Linguistique; 3), Les Cent Chemins, →ISBN
 • Camarda, Demetrio (1864) Saggio di grammatologia comparata sulla lingua albanese (in Italian), Livorno: Successore di Egisto Vignozzi
 • Čamčean, Pʿilippos (1846), “”, in Nor barbaṙaran yitałakanē i gałiarēn, i hay ew i tačik [Nuovo dizionario italiano-francese-armeno-turco], Vienna: Mekhitarist Press
 • Cameron, Donald Andreas (1892) An Arabic-English vocabulary for the use of English students of modern Egyptian Arabic‎[143], London: Bernard Quaritch
 • Campbell, Eric (July 2013), “The internal diversification and subgrouping of Chatino”, in International Journal of American Linguistics, volume 79, issue 3, →DOI, pages 395–420
 • Campbell, Lyle; Langacker, Ronald W. (October 1978), “Proto-Aztecan Vowels: Part III”, in International Journal of American Linguistics, volume 44, issue 4, pages 262–279
 • Canini, Marco Antonio (1882) Études étymologiques (in French), Turin and Rome: Hermann Loescher
 • Canpolat, Musa (2006), “ॐ namha shivaaya”, in Zazaca-Türkçe Sözlük [Zazaki–Turkish Dictionary], Tunceli: Musa Canpolat, →ISBN
 • Cantera, Alberto (2001), “Die Behandlung der idg. Lautfolge (C)R̥HC- im Iranischen”, in Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, volume 61, Munich: In Kommission bei J. Kitzinger
 • Cantera, Alberto (2017), “The phonology of Iranian”, in Handbook of Comparative and Historical Indo-European Linguistics, volume 1, Berlin: De Gruyter Mouton, VI. Iranian
 • Čanṭlaʒe, Iza (2012), Kevin Tuite, Šušana Puṭḳaraʒe, Ketevan Margiani-Subari, editors, Kartveluri leksiḳis isṭoriidan [From the History of Kartvelian Vocabulary] (in Georgian), pages 327
 • (Cantonese) Jyutping Database (粵拼資料庫)
 • (Cantonese) 粵語詞典(開放詞典網)
 • (Cantonese) 粵音資料集叢
 • (Can we date this quote?) (Please provide the book title or journal name), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Agencia Española de Cooperación Internacional, published 1990–:
 • Captain, David M.; Captain, B. Linda (2005) Diccionario Básico Ilustrado Wayuunaiki-Español Español-Wayuunaiki (in Spanish), 1st ed. edition, Bogota: Editorial Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Marginados.
 • Č̣araia, Ṗeṭre (1895–1896), “Megruli dialekṭis natesaobrivi damoḳidebuleba kartultan [The genetic relation of the Mingrelian dialect to Georgian]”, in Moambe (in Georgian), Tbilisi
 • Cardarelli, François (2003) Encyclopaedia of Scientific Units, Weights and Measures. Their SI Equivalences and Origins, London: Springer, →ISBN
 • Cardona, George; Jain, Danesh, editor (2007) The Indo-Aryan Languages, Taylor & Francis, →ISBN
 • Čarean, Abraham (1877) Ewsebiosi Kesaracʿwoy Patmutʿiwn ekełecʿwoy yełeal yasorwoyn i hay i hingerord daru [The Ecclesiastical History of Eusebius of Caesarea translated from Syriac into Armenian in the fifth century], accompanied with a modern Armenian translation from the Greek original, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Carl de Boor (1883) Theophanis chronographia. Textvm Graecvm continens.‎[138], Leipzig: B. G. Teubner Verlag
 • Carl de Boor, Peter Wirth (1972) Theophylacti Simocattae historiae, Stuttgart: B. G. Teubner Verlag
 • Carl de Boor, Peter Wirth (1978) Georgii Monachi chronicon (in Latin), Stuttgart: B. G. Teubner Verlag
 • Carl, Helmut (1957) Die deutschen Pflanzen- und Tiernamen. Deutung und sprachliche Ordnung (in German), Heidelberg und Wiesbaden: Quelle & Meyer
 • Carlin, Eithne (2004) A Grammar of Trio: A Cariban Language of Suriname, Frankfurt am Main
 • Carling, Gerd, editor (2017), “*”, in Diachronic Atlas of Comparative Linguistics‎[63], Lund, Sweden: Lund University
 • Carl Meißner; Henry William Auden (1894) Latin Phrase-Book‎[15], London: Macmillan and Co.
 • Carlsson, Erica (2012) Understanding Influences on Harvesting Species of the Genus Heteropsis and Basket Production by Indigenous Ye’kwana of the Orinoco Basin, Venezuela‎[92], University of Florida
 • Carter, Charles Henry (1924), “ॐ namha shivaaya”, in A Sinhalese-English dictionary, Colombo: Ceylon Observer Printing Works, →OCLC.
 • Casadio, Gilberto (2008) Vocabolario etimologico romagnolo [Romagnol Etymological Dictionary] (in Italian), Imola: Editrice La Mandragora, published 2010
 • Casanova, Paul (1913–1919) Essai de reconstitution topographique de la ville d’al Fousṭât ou Miṣr (Mémoires publiés par les membres de l’institut français d’archéologie orientale du Caire (MIFAO); 35), Cairo: Imprimerie de l’Institut français d’archéologie orientale
 • Casanova, Paul (1924), “Idrīs et
 • Cassini map on Géoportail, Institut national de l'information géographique et forestière, 2019
 • Castelli, Emundi (1606-1685) Lexicon Syriacum ex eius lexico heptaglotto seorsim typis describi (in Classical Syriac), Goettingae : Dieterich, published 1788
 • Catalogo alfabético de nombres vulgares y científicos de plantas que existen en México, México: Imprenta de la Dirección de Estudios Biológicos, 1923
 • Cathcart, Chundra Aroor (2015) Iranian Dialectology and Dialectometry (PhD dissertation)‎[164], Berkeley: University of California at Berkeley
 • Caturvedi, Mahendra; Bhola Nath Tiwari (1970), “ॐ namha shivaaya”, in A practical Hindi-English dictionary, Delhi: National Publishing House
 • Caturyan, Tʿ. G. (1970), “ॐ namha shivaaya”, in Astvacatryan Z. A., editor, Buyseri anunneri latineren-hayeren-ṙuseren baṙaran [Latin–Armenian–Russian Dictionary of Plant Names], 2nd edition, Yerevan: University Press
 • Cavadov, Qəmərşah; Hüseynov, Rauf (1999) Udilər: Tarixi-etnoqrafik tədqiqat [Udis: Historical-ethnographic study]‎[101] (in Azerbaijani), 2nd edition, Baku: Elm
 • Çebi, Sıtkı (2006) Ordu Ağzı Derlemeleri, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, →ISBN
 • Cejtlin, R.M.; Večerka, R.; Blagova, E., editors (1994), “ॐ namha shivaaya”, in Staroslavjanskij slovarʹ (po rukopisjam X—XI vekov) [Old Church Slavonic Dictionary (Based on 10–11th Century Manuscripts)], Moscow: Russkij jazyk
 • Celîliyan, 'ebas (2004), “ॐ namha shivaaya”, in Ferhengî başûr [Bashur dictionary], Sanandaj: Kurdish heritage institute
 • Čērēčean, Gnēl; Tōnikean, Pʿaramaz; Ter Xačʿaturean, Artašēs (1992), “ॐ namha shivaaya”, in Hayocʿ lezui nor baṙaran [New Dictionary of the Armenian Language] (in Armenian), 2nd edition, Beirut: G. Doniguian & Fils
 • Černý, Jaroslav (1976) Coptic Etymological Dictionary, Cambridge: Cambridge University Press, →ISBN
 • Cəfərli, İsmail (2013), “ॐ namha shivaaya”, in Azərbaycan sözlüyü
 • Cəfərova, N. B. (1996) Əlifba [A Tat primer] (in Tat), Baku: Maarif
 • Cəfərova, N. B.; Hacıyev, M. İ. (1996) Zuhun tati (III sinif üçün dərslik) [Tat language (3rd grade textbook)]‎[84] (in Tat), Baku: Maarif
 • Chacko, Sajayan; Ngwazah, Liahey (2012), “Marwari, Merwari, and Godwari”, in Juliana Kelsall, editor, Sociolinguistic survey of selected Rajasthani speech varieties of Rajasthan, India‎[116], volume 6, SIL International
 • Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim und einen großen Theil des rabbinischen Schriftthums‎[127] (in German), Leipzig: Verlag von Baumgärtners Buchhandlung, 1867–1868
 • Chalmers, John (1907) English and Cantonese Dictionary‎[192], seventh edition, Hongkong: Kelly & Walsh, Ltd.
 • Chamberlain, Alexander F. (October–December 1902), “Algonkian Words in American English: A Study in the Contact of the White Man and The Indian”, in The Journal of American Folk-Lore‎[51], volume XV, issue LIX, American Folk-Lore Society, →DOI
 • Chamoreau, Claudine (2003) Purépecha de Jarácuaro, Michoacán (Archivo de Lenguas Indígenas de México; 25)‎[52] (in Spanish), México, D.F.: El Colegio de México, →ISBN
 • Chantraine, Pierre (1968–1980), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire étymologique de la langue grecque (in French), Paris: Klincksieck
 • Chan-Yap, Gloria (1980), “Hokkien Chinese borrowings in Tagalog”, in Pacific Linguistics‎[41] (PDF), volume B, issue 71, Canberra, A.C.T. 2600.: The Australian National University
 • Charles Clay Doyle; Wolfgang Mieder; Fred R. Shapiro, editors (2012), “ॐ namha shivaaya”, in The Dictionary of Modern Proverbs, New Haven: Yale University Press, →ISBN
 • Charles Julian (2010) A history of the Iroquoian Languages‎[135], University of Manitoba
 • Charles Nigg (1904) A Tagalog-English and English-Tagalog Dictionary‎[30] (in English and Tagalog), Manila: Imprenta de Fajardo.
 • C[harles] T[albut] Onions, editor (1933), “ॐ namha shivaaya”, in The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1st edition, Oxford: The Clarendon Press, →OCLC.
 • C[harles] T[albut] Onions, editor (1973), “ॐ namha shivaaya”, in The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 3rd edition, Oxford: The Clarendon Press, →OCLC.
 • Chassinat, Émile (1921) Un papyrus médical copte (Mémoires publiés par les membres de l’institut français d’archéologie orientale du Caire (MIFAO); 32)‎[47], Cairo: Imprimerie de l’Institut français d’archéologie orientale
 • Chataut, Prabhas (2001) ḍoṭyaalee brihat shabdakosha [Comprehensive Doteli Dictionary], Kathmandu: Belu-Vishva Smriti Pratishthan
 • Chatterji, Suniti Kumar (1926) The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta: Calcutta University Press
 • Chatterji, Suniti Kumar (1942) Indo-Aryan and Hindi‎[22], University of Calcutta
 • Chauvot, Alain (1992), “Parthes et Perses dans les sources du IVe siècle”, in Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IVe siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'André Chastagnol (Publications de l'École Française de Rome; 159)‎[59] (in French), →ISBN, pages 193–206
 • Chekuri Rama Rao, editor (2004 (1998)), “ॐ namha shivaaya”, in పత్రికా పదకోశం (ఇంగ్లీషు - తెలుగు) [Dictionary of Newspaper Language (English - Telugu)] (in Telugu), revised edition, Hyderabad: Press Academy of Andhra Pradesh
 • Chen, Qiguang (陈其光) (2013) Miao Yao yuwen (苗瑶语文), Beijing: Minzu chubanshe (民族出版社), →ISBN
 • Cherbonneau, Auguste (1849), “Définition lexigraphique de plusieurs mots usités dans le langage de l’Afrique septentrionale”, in Journal asiatique‎[61] (in French), volume 55 / Quatrième Série Tome XIII, pages 63–70, 537–551
 • Chernykh, P. Ja. (1993), “ॐ namha shivaaya”, in Историко-этимологический словарь русского языка [Historical-Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), 3rd edition, Moscow: Russian Lang., →ISBN
 • Chester, Albert Huntington (1896), “ॐ namha shivaaya”, in A Dictionary of the Names of Minerals Including Their History and Etymology, New York, London: J. Wiley & Sons, Chapman & Hall, →OCLC
 • Cheung, Johnny (2002) Studies in the Historical Development of the Ossetic Vocalism (Beitrage Zur Iranistik; 23), Weisbaden: Dr. Ludwig Reichert, →ISBN
 • Cheung, Johnny (2007) Etymological Dictionary of the Iranian Verb (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 2)‎[166], Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Cheung, Johnny (2011) Selected Pashto Problems II. Historical Phonology 1: On Vocalism and Etyma (Iran and the Caucasus)‎[84], volume 15, Brill Academic Publishers
 • Cheung, Johnny (2017) On the (Middle) Iranian borrowings in Qurʾānic (and pre-Islamic) Arabic‎[62], Leiden: Leiden University
 • Cheung Kwan-hin; Robert S. Bauer (2002) The Representation of Cantonese with Chinese Characters (Journal of Chinese Linguistics Monograph Series)
 • Chia, Caroline; Hoogervorst, Tom, editors (2021) Sinophone Southeast Asia: Sinitic Voices across the Southern Seas (Chinese Overseas: History, Literature, and Society; 20 [Open Access])‎[53], Brill, →ISBN
 • Chihkai Lin (August 2015) A Reconstruction of Old Okinawan: A Corpus-Based Approach‎[203], University of Hawaii at Manoa
 • Childers, Robert Caesar, Dictionary of the Päli Language, London: Trübner & Company, 1875.
 • Chirikba, Viacheslav A. (1996) A Dictionary of Common Abkhaz‎[9], Leiden
 • Chirikba, Viacheslav A. (1996) Common West Caucasian: The Reconstruction of its Phonological System and Parts of its Lexicon and Morphology (in English), Leiden: Research School CNWS, →ISBN
 • Chirikba, Viacheslav A. (2008), “Armenians and their Dialects in Abkhazia”, in Alexander Lubotsky et al., editors, Evidence and Counter-Evidence: Essays in Honour of Frederik Kortlandt, Volume 2‎[53], Rodopi, pages 51–67
 • Chirikba, Viacheslav V. (2006), “Abkhaz Loans in Megrelian”, in Iran and the Caucasus‎[168], volume 10, issue 1, pages 25–76
 • Chkeidze, Thea (2001), “Georgia V. Linguistic contacts with Iranian languages”, in Ehsan Yarshater, editor, Encyclopædia Iranica‎[139], volume 10, New York, pages 486–490
 • Choy, Paul (2014) Korek: A Beginner's Guide to Mauritian Creole, 4th edition, →ISBN
 • Christaller, Johann Gottlieb (1881) A Dictionary of the Asante and Fante Language Called Tshi (Chwee, Tw̌i)‎[54], Basel
 • Christ Church MS 5 (in gkm), 886±15
 • Christensen, Arthur (1907) L'empire des Sassanides, le peuple, l’état, la cour‎[165] (in French), Copenhagen: Bianco Lunos
 • Christine A. Lindberg, editor (2002), “ॐ namha shivaaya”, in The Oxford College Dictionary, 2nd edition, New York, N.Y.: Spark Publishing, →ISBN.
 • Christine Ammer (1997–2013), “ॐ namha shivaaya”, in American Heritage Dictionary of Idioms, Houghton Mifflin Harcourt.
 • Christol, Alain (2019), “Ossète et Hongrois: les Emprunts Scythiques”, in Nartamongæ‎[4] (in French), volume 14, issue 1-2, Paris and Vladikavkaz, →DOI, pages 16–33
 • Christopher Howse; Richard Preston (2007) She Literally Exploded: The Daily Telegraph Infuriating Phrasebook, London: Constable and Robinson, →ISBN
 • Christopher Shackle (2011), “ॐ namha shivaaya”, in A Gurū Nānak Glossary, 2nd edition, New Delhi: Heritage Publishers, →ISBN.
 • Chr. Rüster, E. Neu, Hethitisches Zeichenlexikon (HZL), Wiesbaden (1989)
 • Chudov Psalter (in Old Church Slavonic), 1051±50
 • Chulukhadze, Alexander (2008) Etymology and semantic of Iranian loanwords in the epic of “The Knight in the Panther’s Skin” By Shota Rustaveli (a PhD thesis)‎[3] (in Persian), Tehran: University of Tehran
 • Church, Clarence; Church, Katherine (1955) Vocabulario castellano-jacalteco, jacalteco-castellano‎[55] (in Spanish), Guatemala C. A.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Chyet, Michael L. (2003), “ॐ namha shivaaya”, in Kurdish–English Dictionary, with selected etymologies by Martin Schwartz, New Haven and London: Yale University Press
 • Chyet, Michael L. (2020), “ॐ namha shivaaya”, in Ferhenga Birûskî: Kurmanji–English Dictionary (Language Series), London: Transnational Press
 • Ciancaglini, Claudia (2012), “Outcomes of the Indo-Iranian suffix *-ka- in Old Persian and Avestan”, in DARIOSH Studies II. Persepolis and his Settlements. Territorial System and Ideology in the Achaemenid State‎[94], Napoli: Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
 • Ciancaglini, Claudia A. (2008) Iranian loanwords in Syriac (Beiträge zur Iranistik; 28), Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag
 • Cihac, Alexandru (1870–1879) Dictionnaire d’étymologie daco-romane (in French), Frankfurt: Ludolphe St-Goar
 • Čikobava, Arnold (1938) Č̣anur-megrul-kartuli šedarebiti leksiḳoni [Laz–Megrel–Georgian Comparative Dictionary] (Works; IV) (in Georgian), Tbilisi: Arnold Chikobava Institute of Linguistics, published 2008
 • Čikobava, Arnold (1946), “Mravlobitis aɣnišvnis ʒiritadi ṗrinciṗisatvis kartuli zmnis uɣvlilebis sisṭemaši [On the principle of marking the plural in the Georgian verb system]”, in Iberiul–ḳavḳasiuri enatmecniereba‎[2] (in Georgian), volume 1, Tbilisi: Academy Press, pages 91–130
 • Čikobava, Arnold et al., editors (1950–1964), “ॐ namha shivaaya”, in Kartuli enis ganmarṭebiti leksiḳoni [Explanatory Dictionary of the Georgian language] (in Georgian), Tbilisi: Academy Press
 • Č̣inč̣arauli, Aleksi (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Avtandil Arabuli, editor, Xevsuruli leksiḳoni [Khevsur Dictionary], online version prepared by Levan Vašaḳiʒe
 • Cincius, V. I. (1945) Sravnitelʹnaja fonetika tunguso-manʹčžurskix jazykov [Comparative Phonology of Tungus-Manchu Languages] (in Russian), Leningrad: UčPedGiz
 • Cincius, V. I. (1975–1977) Sravnitelʹnyj slovarʹ tunguso-manʹčžurskix jazykov: Materialy k etimologičeskomu slovarju [Comparative Dictionary of Tungus-Manchu Languages: Materials for an etymological dictionary] (in Russian), Leningrad: Nauka
 • Čivanean, Nšan (1879), “ॐ namha shivaaya”, in Aṙ jeṙn baṙaran patmakan, ašxarhagrakan ew dicʿabanakan yatuk anuancʿ haweleal haykakan yatuk anuankʿ [Pocket Dictionary of Historical, Geographical and Mythological Proper Nouns with the Addition of Armenian Proper Nouns], Constantinople: V. Y. Margarean
 • Cizer, Laura Dana (2012) Toponimia județului Tulcea: considerații sincronice și diacronice, Iași: Lumen
 • Čizmēčean, Petros Vard. (1954–1957), “ॐ namha shivaaya”, in Hayerēn Ašxarhabar Lezui Liakatar Baṙaran [A Complete Dictionary of the New Armenian Language] (in Armenian), Aleppo: Ani Printing House
 • Çınar, Ümüt (2019), “ॐ namha shivaaya [Kumyk Bird Names]”, in Kumukça Kuş Adları
 • Çınar, Ümüt (2021) Hakasça Canlılar Tarantısı [Khakas Plant and Animal Names]‎[29]
 • Çınar, Ümüt; Kurt, Teslime (2019), “ॐ namha shivaaya”, in Mâcirce: a sub-dialect of the Meskhetian Turkish
 • Clackson, James (1994) The linguistic relationship between Armenian and Greek (Publications of the Philological Society; 30), Oxford, Cambridge: Blackwell
 • Clark, Lawrence E. (1981) Diccionario popoluca de Oluta: Popoluca - español, español - popoluca (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 25)‎[56] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano
 • Clark, Lawrence E. (1995) Vocabulario popoluca de Sayula, Veracruz, México (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 104)‎[57] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Clauson, Gerard (1959), “The Earliest Turkish Loan Words in Mongolian”, in Central Asiatic Journal, volume 4, issue 3, Harrassowitz Verlag, →JSTOR
 • Clauson, Gerard (1962) Turkish and Mongolian studies‎[75], London: Royal Asiatic Society
 • Clauson, Gerard (1972) An Etymological Dictionary of pre-thirteenth-century Turkish, Oxford: Clarendon Press
 • Clauson, Gerard (2002) Studies in Turkic and Mongolic Linguistics, 2nd edition, London: RoutledgeCurzon, →ISBN
 • Claus Peter Zoller (2005) A Grammar and Dictionary of Indus Kohistani: Dictionary (Trends in Linguistics. Documentation [TiLDOC]), volume 1, Berlin: Claus Peter Zoller, →ISBN
 • Claus Peter Zoller (2016), “Outer and Inner Indo-Aryan, and northern India as an ancient linguistic area”, in Acta Orientalia‎[118], volume 77, pages 71–132
 • Clemens Voorhoeve (1982) The Makian languages and their neighbours‎[111], Pacific linguistics
 • Clifford Abbott (2006) Oneida Teaching Grammar, University of Wisconsin-Green Bay
 • Cloete, A.E.; Liebenberg, H.C.; Lubbe, H.J.; Prinsloo, A. (2007), G.J. van Wyk, editor, Etimologiewoordeboek van Afrikaans Supplement (in Afrikaans), Stellenbosch: Buro van die WAT, →ISBN
 • C. M. Doke; B. W. Vilakazi (1972), “ॐ namha shivaaya”, in Zulu-English Dictionary, →ISBN: “ॐ namha shivaaya”
 • Coblin, W. South (1986) A Sinologistʼs Handlist of Sino-Tibetan Lexical Comparisons (Monumenta Serica Monograph Series; 18)‎[132], Nettetal: Steyler Verlag, →ISBN.
 • Codex Vaticanus gr. 155 (in gkm), 901±100
 • Codex Vaticanus gr. 167 (in gkm), 1026±25
 • Codex Vaticanus gr. 977 (in gkm), 951±50
 • Coghill, Eleanor (2003) The Neo-Aramaic Dialect of Alqosh (PhD thesis)‎[41], University of Cambridge
 • Colditz, Iris (2018) Iranische Personennamen in manichäischer Überlieferung [Iranian personal names in Manichaean tradition] (Iranisches Personennamenbuch, Band II, Faszikel 1) (in German), Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Colin Mark (2003) The Gaelic-English dictionary, London: Routledge, →ISBN
 • Colin P. Masica (1979), “Aryan and non-Aryan elements in North Indian agriculture”, in M. Deshpande and P. E. Hook, editors, Aryan and Non-Aryan in India‎[24], Ann Arbor: Center for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan, pages 55–151
 • Collard, Howard; Collard, Elisabeth Scott (1984) Castellano-mayo, mayo-castellano (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas Mariano Silva y Aceves; 6)‎[58] (in Spanish), third edition, México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Collective of authors (1951) Nykysuomen sanakirja [Dictionary of Contemporary Finnish]‎[111] (in Finnish), volume 1, Porvoo; Helsinki: Finnish Literature Society
 • Collinder, Björn. 1955–1977. Fenno-Ugric Vocabulary. Hamburg: Buske. →ISBN.
 • Collinder, Björn. 1960. Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
 • Collin, S. M. H.; Grigoryan, Xačʿik (2003), “ॐ namha shivaaya”, in Angleren-hayeren hamakargčʿayin ezreri baṙaran [English–Armenian Dictionary of Computing], 2nd edition, Yerevan: Ankyunacar, →ISBN
 • Čolović, Gvozden R. (1969) Vojna topografija, Beograd: Vojnogeografski institut
 • Compilation Commission of Zhuang-Chinese-English Dictionary. Zhuang-Chinese-English Dictionary. Beijing: Publishing House of Minority Nationalities, 2005. →ISBN.
 • Comrie, Bernard; Khalilov, Madzhid (2010) Словарь языков и диалектов народов Северного Кавказа: Сопоставление основной лексики [The Dictionary of languages and dialects of the peoples of the Northern Caucasus: Comparison of the basic lexicon], Leipzig and Makhachkala: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
 • Confederated Tribes of the Umatilla Indian Reservation, 2014-2020. Umatilla Language Online Dictionary
 • Connolly, Magdalen M (2019-02-25), “Revisiting the Question of Ğīm from the Perspective of Judaeo-Arabic”, in Journal of Semitic Studies, volume 64, issue 1, →DOI, pages 155–183
 • Considine, Patrick (1979), “A semantic approach to the identification of Iranian loanwords in Armenian”, in Bela Brogyanyi, editor, Studies in Diachronic, Synchronic, and Typological Linguistics: Festschrift for Oswald Szemérenyi on the Occasion of his 65th Birthday (Current Issues in Linguistic Theory; 11)‎[175], volume I, Amsterdam: John Benjamins
 • Considine, Patrick (1984), “Two Armenian Runners”, in Annual of Armenian linguistics‎[176], volume 5, pages 51–58
 • Constantino, Ernesto (1971) Ilokano Dictionary‎[106]. Searchable online at SEAlang.net.
 • Contents
 • Conti Rossini, Carlo ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work) (in Italian)
 • Cooper, Julien Charles (2020) Toponymy on the Periphery. Placenames of the Eastern Desert, Red Sea, and South Sinai in Egyptian Documents from the Early Dynastic until the End of the New Kingdom (Probleme der Ägyptologie; 39), Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Cooper, M. J. F. (2007) Swahili Medical Dictionary and Phrasebook, pages 66
 • Corbeau, Alain Louis (2013) Phonological Root Structure Constraints in Proto-Indo-European (ResMA thesis), Alwin Kloekhorst, supervisor, Leiden: Leiden University
 • Cornelis L. Voorhoeve, Languages of Irian Jaya Checklist (1975, Canberra: Pacific Linguistics)
 • Cornillet, Gérard (2017), “ॐ namha shivaaya”, in Geriadur galleg brezhoneg, dictionnaire français breton
 • Coromines, Joan (1961) Breve diccionario etimológico de la lengua castellana [Brief etymological dictionary of the Spanish language] (in Spanish), Madrid: Gredos, →ISBN
 • Corpun.com, a specialized website on Corporal Punishments
 • Correa, José A. (1994), “La lengua ibérica”, in Revista Española de Lingüística‎[163], volume 24, issue 2, pages 263–287
 • Corriente, F. (1993), “Nueva propuesta de lectura de las xarajāt de la serie arabe con texto romance”, in Revista de Filología Española (in Spanish), volume LXXIII, issue 1/2
 • Corriente, F. (1997) A Dictionary of Andalusi Arabic (Handbook of Oriental Studies. Section 1 The Near and Middle East; 29)‎[123], Leiden, New York, Köln: Brill, →ISBN, →LCCN
 • Corriente, F. (2009), “The kharjas: An updated survey of theories, texts, and their interpretation”, in Romance Philology, volume 63, issue 1
 • Corriente, Federico (1999), “Los sirismos del árabe andalusí”, in Estudios de dialectología norteafricana y andalusí‎[65] (in Spanish), volume 4
 • Corriente, Federico (2000), “El romandalusí reflejado por el glosario botánico de Abulxayr”, in Estudios de dialectología norteafricana y andalusí‎[64] (in Spanish), volume 5, pages 93–241
 • Corriente, Federico (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Diccionario avanzado árabe (in Spanish), 2nd edition, Barcelona: Herder
 • Corriente, Federico (2008), “Additions and corrections to A Dictionary of Andalusi Arabic”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[124], volume 98, pages 31–80
 • Corriente, Federico (2008), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionary of Arabic and Allied Loanwords. Spanish, Portuguese, Catalan, Galician and Kindred Dialects (Handbook of Oriental Studies; 97), Leiden: Brill, →ISBN
 • Corriente, Federico; Pereira, Christophe; Vicente, Angeles, editors ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work) (in French), Berlin: De Gruyter
 • Corriente, F.; Sáenz-Badillos, A. (1994), “Nueva propuesta de lectura de las xarajāt con texto romance de la serie hebrea”, in Revista de Filología Española (in Spanish), volume LXXIV, issue 3/4
 • Cortelazzo, Manlio; Zolli, Paolo (1979) Dizionario etimologico della lingua italiana, Paris: Librairie Larousse
 • Cortés, Julio ((Can we date this quote?))“ॐ namha shivaaya”, in Diccionario de árabe culto moderno (in Spanish), Madrid: Gredos
 • Coşkun, Osman (2013), “ॐ namha shivaaya”, in Yunanca, Ermenice, Lazca, Gürcüce ve Türkçe Kaynaklara Göre Doğu Karadeniz Yer Adlarının Kökeni ve Söz Varlığı (Artvin-Rize-Trabzon) (in Turkish), Istanbul: Çatı Kitapları, →ISBN
 • Costa, David J. (2003) The Miami-Illinois Language (Studies in the Native Languages of the Americas), Lincoln: University of Nebraska Press, →ISBN
 • Costa, Isabella Coutinho; Silva, Marcelo Costa da; Rodrigues, Edmilson Magalhães (2021) Portal Japiim: Dicionário Ye'kwana‎[97], Museu do Índio/FUNAI
 • Costaz, Louis (2002) Dictionnaire syriaque-français ∙ Syriac–English Dictionary ∙ قاموس سرياني-عربي, 3rd edition, Beirut: Dar El-Machreq
 • Cotronei, Raffaele (1895), “ॐ namha shivaaya”, in Vocabolario calabro-italiano [Calabrian-Italian vocabulary] (in Italian)
 • Courteille, Abel Pavet de (1870) Dictionnaire turk-oriental‎[37] (in French), Paris: Imprimerie Impériale
 • Courtz, Hendrik (2008) A Carib grammar and dictionary‎[201], Toronto: Magoria Books, →ISBN.
 • Cowe, S. Peter (1992) The Armenian version of Daniel (University of Pennsylvania Armenian texts and studies; 9)‎[178], Atlanta, Georgia: Scholars Press
 • Cowe, S. Peter (2019), “The object of Ałtʿamarʿci’s affections”, in U. Bläsing, J. Dum-Tragut, T.M. van Lint, editors, Armenian, Hittite, and Indo-European Studies: A Commemoration Volume for Jos J.S. Weitenberg (Hebrew University Armenian Studies; 15), Leuven: Peeters
 • Cox, Claude E. (1981) The Armenian translation of Deuteronomy (Armenian texts and studies; 2), University of Pennsylvania: Scholars Press
 • Cox, Claude E. (2006) Armenian Job: reconstructed Greek text, critical edition of the Armenian with English translation (Hebrew University Armenian studies; 8), Leuven – Paris – Dudley, MA: Peeters
 • Č̣q̇onia, Ilia (1910), “ॐ namha shivaaya”, in Siṭq̇vis-ḳona. Saba-sulxan orbelianis da davit čubinašvilis leksiḳonebši gamoṭovebuli siṭq̇vebi / Грузинский Глоссарий. Слова не вошедшие в словари Савы-Сулхана Орбелиани и Давида Чубинова (Материалы по яфетическому языкознанию; 1), with etymologies added by N. Marr, Saint Petersburg: Academy Press
 • Crane, Thera; Larry Hyman; Simon Nsielanga Tukumu (2011) A grammar of Nzadi [B.865]: a Bantu language of the Democratic Republic of the Congo, Berkeley, CA: University of California Press, →ISBN
 • Črelašvili, K. T. (2007), G. A. Xaluxajev, editor, Цова-тушинский (бацбийский) язык [The Tsova-Tush (Bats) language]‎[184] (in Russian), Moscow: Nauka
 • Crow Language Consortium (2019) Crow Dictionary Online
 • Crum, Walter E. (1939) A Coptic Dictionary‎[48], Oxford: Clarendon Press, →ISBN
 • C. Seydou, A Dictionary of Verb Roots in Fulfulde Dialects: Fulfulde-French-English, Éditions Karthala, 1998.
 • Čubinašvili, Niḳo (1812–1825), “ॐ namha shivaaya”, in Kartuli leksiḳoni rusulis targamaniturt [Georgian Explanatory Dictionary with Russian Commentaries], Saint Petersburg: Imperial Academy of Sciences
 • Čubinov, David (1840), “ॐ namha shivaaya”, in Грузинско-русско-французский словарь [Georgian–Russian–French Dictionary], Saint Petersburg: Academy Press
 • Čubinov, David (1887), “ॐ namha shivaaya”, in Грузинско-русский словарь [Georgian–Russian Dictionary], Saint Petersburg: Academy Press
 • Čumakajev A. E., editor (2018), “ॐ namha shivaaya”, in Altajsko-russkij slovarʹ [Altaic–Russian Dictionary], Gorno-Altaysk: NII altaistiki im. S.S. Surazakova, →ISBN
 • Cummins, Adley H. (1887) A Grammar of the Old Friesic Language, London: Trübner & Co.
 • Curt Nimuendajú, Wortlisten aus Amazonien, Journal de la Société des Américanistes, volume 24,1 (1932).
 • Čuxua, Merab (2000–2003) Kartvelur ena-ḳilota šedarebiti leksiḳoni [The Kartvelian Comparative Dictionary] (in Georgian), Tbilisi: Universali
 • Čuxua, Merab (2007) Iberiul-ičkeriul enata šedarebiti gramaṭiḳa [Ibero-Ichkerian Comparative Grammar] (in Georgian), Tbilisi: Tbilisi State University Press
 • Čuxua, Merab (2009), “Damaṭebiti masalebi saertokartveluri puʒe-enis leksiḳuri pondisatvis [The Additional Materials for the Commonkartvelian Proto-language Lexical Fund]”, in Kartvelur enata sṭrukṭuris saḳitxebi (in Georgian), issue 10, Tbilisi: Universali, pages 227–250
 • Čuxua, Merab (2012), “Saertoḳavḳasiuri ḳulṭura enobrivi monacemebis mixedvit [Common Caucasian culture according to language data]”, in Ḳavḳasiologiuri ʒiebani (in English), volume IV, Tbilisi, pages 148–165
 • Čuxua, Merab (2012), “Saertoḳavḳasiuri ḳulṭura enobrivi monacemebis mixedvit [Common Caucasian culture according to language data]”, in Ḳavḳasiologiuri ʒiebani (in Georgian), volume IV, Tbilisi, pages 126–147
 • Čuxua, Merab (2015), “Ʒiritadi poneṭiḳuri ṗrocesebi svanurši (tanxmovnebi) [The Issues on the Svan Phonetics]”, in Kartvelur enata sṭrukṭuris saḳitxebi (in Georgian), issue XIII, Tbilisi: Universali, pages 243–254
 • Čuxua, Merab (2018), “Axali masalebi kartuli enis isṭoriul-eṭimologiuri leksiḳonisatvis [New Materials for the Georgian Historical-Etymological Dictionary]”, in Eṭimologiuri ʒiebani (in Georgian), volume XV, Tbilisi, pages 79–113
 • Čuxua, Merab (2019), Manana Mač̣avariani, Manana Buḳia, editors, Georgian–Circassian–Apkhazian Etymological Dictionary (expanded edition)‎[216], Tbilisi: Tbilisi State University Press
 • Cygankin, D. V. (1980) Grammatika mordovskix jazykov. Fonetika, grafika, orfografija, morfologija [Mordvinic grammar] (in Russian), Saransk
 • Čʿagmagčean, Y. Y. (1922) Əndarjak Baṙaran Angl. Hay. [A Comprehensive Dictionary English–Armenian]‎[52], Boston: E. A. Yeran
 • Čʿolakʿyan, Hakob (1954) Kʿesapi barbaṙə [The Dialect of Kessab] (Haykakan matenašar Galust Kiulpēnkean himnarkutʿean)‎[54] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Čʿugaszyan, B. L. (1980) Bžškaran jioy ew aṙhasarak grastnoy (ŽG dar) [Medical Book on Horses and Other Beasts of Burden (13th century)]‎[155], Yerevan: Academy Press
 • da Bassano, Francesco (1918), “ॐ namha shivaaya”, in Vocabolario tigray-italiano e repertorio italiano-tigray (in Italian), Rome: Casa editrice italiana di C. de Luigi
 • d’Abbadie, Antoine (1881), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire de la langue amariñña (Actes de la Societé Philologique; 10[46]) (in French), Paris: F. Vieweg
 • Dadikyan, M. G. (1971) Hayastani jknerə [The Fish of Armenia]‎[55] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • DAKA
 • Dalalyan, Tork (2009), “The Terms Concerning the City Life Borrowed from Armenian and Georgian into Ossetic (Alanian)”, in Revue des Études Arméniennes‎[5], volume 33, pages 1–11
 • Dalalyan, Tork (2011) Alanian Loan-words in Armenian‎[180], Handout, 7th European Conference
 • Dalalyan, Torkʿ (2004), “Hay išxanakan tneri hetkʿerə haravarewmtyan Hayastanum (Kʿrdakan oroš cʿełanunneri ew cʿełeri cagman harcʿi šurǰ) [The Remains of the Armenian Princely Homes in South-Western Armenia (on the origin of some Kurdish ethnic names and tribes)]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[179] (in Armenian), issue 2, pages 174–196
 • Dalan Mehuli Perangin Angin (2014) Kamus Pagu-Indonesia-Inggris
 • Dałbašean, Yarutʿiwn (1903–1906), “ॐ namha shivaaya”, in Liakatar baṙaran ṙuserēnicʿ hayerēn [A Complete Dictionary from Russian into Armenian], Tiflis: tp. Mnacʿakan Martiroseancʿi
 • Dałbašean, Yarutʿiwn (1911), “ॐ namha shivaaya”, in Liakatar baṙaran hayerēnicʿ ṙuserēn [A Complete Dictionary from Armenian into Russian], Tiflis
 • Dalby, T. D. P. (1963), “The extinct language of Dama”, in Sierra Leone Language Review, volume 2, Freetown: Fourah Bay College, pages 50–54
 • Dalʹ, S. K. (1954) Životnyj mir Armjanskoj SSR. Tom I. Pozvonočnyje životnyje [The Fauna of Armenian SSR. Volume I. Vertebrate animals] (in Russian), Yerevan: Academy Press
 • Daluz, Eusebio T. (1915) Filipino-English vocabulary: with practical example of Filipino and English grammars‎[90], Manila: Akademya ng Wikang Filipino.
 • Dal, Vladimir (1880–1882), “ॐ namha shivaaya”, in Толковый Словарь живаго великорускаго языка [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language] (in Russian), 2nd edition, Publication of the bookseller-typographer Wolf, M. O.
 • Danadibrata, R.A. (2006) Kamus Basa Sunda, Bandung: Kiblat
 • Dance, Richard; Pons-Sanz, Sara; Schorn, Brittany (2019), “ॐ namha shivaaya”, in The Gersum Project Freely accessible⁠, University of Cambridge, University of Cardiff, and the University of Sheffield.
 • Dankoff, Robert (1973), “A Note on khutū and chatuq”, in Journal of the American Oriental Society‎[174], volume 93, issue 4, pages 542–543
 • Dankoff, Robert (1991) An Evliya Çelebi Glossary: Unusual, Dialectal and Foreign Words in the Seyahat-name (Sources of oriental languages and literatures; 14)‎[18], Cambridge, MA: Harvard University
 • Dankoff, Robert (1995) Armenian Loanwords in Turkish (Turcologica; 21), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag
 • D. A. Peterson (2013), “Aesthetic aspects of Khumi grammar”, in The Aesthetics of Grammar, Cambridge University Press
 • Dāsa, Jñānendramohana (1937-1938), “ॐ namha shivaaya”, in Bāṅgālā bhāshāra abhidhāna (in Bengali), 2nd edition, Kalikata: Indian Publishing House, →OCLC.
 • Dāsa, Śyāmasundara (1965–1975), “ॐ namha shivaaya”, in Hindī Śabdasāgara [lit. Sea of Hindi words] (in Hindi), Kashi [Varanasi]: Nagari Pracarini Sabha
 • date (optional)
 • date (optional): date of access
 • Date, Yasavanta Ramakrshna (1932-1950), “ॐ namha shivaaya”, in Maharashtra Sabdakosa (in Marathi), Pune: Maharashtra Kosamandala.
 • Dauzat, Albert; Dubois, Jean; Mitterand, Henri (1964) Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Paris: Librairie Larousse
 • David Barthelmy (1997–2023), “ॐ namha shivaaya”, in Webmineral Mineralogy Database.
 • David Costa, New Notes on Miami-Illinois (2008)
 • David Costa, Shawnee Noun Plurals, in Anthropological Linguistics, 43:3 (2001)
 • David F. Robinson (1983) 'On Loan Words between Baltic and Slavic' in American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists, Kiev, September 1983, volume I. Linguistics. Ed. M. S. Flier. Columbus, Ohio
 • David Kanatawakhon Maracle (1999) Iewennisáktha - A Kanien’kéha Thematic Dictionary, 2015 edition, Kanien’kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa
 • David Rebi, editor (2004), “ॐ namha shivaaya”, in Krymčaksko-russkij slovarʹ [Krymchak-Russian Dictionary], Simferopol: ministerstvom obrazovanija i nauki Ukrainy, →ISBN
 • David R. Maracle (1990) Iontewennaweienhstáhkwaʼ - Mohawk Language Dictionary, Mika Publishing Company
 • David R. Maracle (1992) One Thousand Useful Mohawk Words, Madison, CT: Audio Forum
 • David W. McAlpin (1981), “ॐ namha shivaaya”, in A Core Vocabulary for Tamil, Philadelphia: Dept. of South Asia Regional Studies, University of Pennsylvania, page [27]
 • Davtʿyan, K. S. (1954) Leṙnayin Łarabałi barbaṙayin kʿartezə [The dialectal map of Nagorno-Karabakh] (Hayeren barbaṙner; 9)‎[57] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Davvisámi-dáru sátnegirji, http://533.davvi.no/ordbok_samnor.php.
 • Dawkins, R. M. (1916) Modern Greek in Asia Minor: A study of dialect of Silly, Cappadocia and Pharasa, Cambridge: Cambridge University Press
 • Dawkins, R. M. (1937), “The Pontic dialect of Modern Greek in Asia Minor and Russia”, in Transactions of the Philological Society‎[70], volume 31, issue 6, pages 15–52
 • Dawn Bates; Thom Hess; Vi taqʷšəblu Hilbert (1994), Dawn Bates, editor, Lushootseed Dictionary, University of Washington Press, →ISBN
 • D'beth Yahkub, Yuyakim (2016) Key of Language: Syriac Dictionary (in Classical Syriac), Mount Izlo in Tur Abdin, Nusaybin, Turkey: St. Augin Monastery Press
 • de Bernardo Stempel, Patrizia (1999) Nominale Wortbildung des älteren Irischen: Stammbildung und Derivation [Noun Formation in Old Irish: Stem-formation and derivation] (Buchreihe der Zeitschrift für celtische Philologie) (in German), volume 15, Tübingen: Niemeyer, →ISBN
 • de Blois, François (2002), “Naṣrānī (Ναζωραȋος) and ḥanīf (ἐθνικός): Studies on the Religious Vocabulary of Christianity and of Islam”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies‎[61], volume 65, issue 1, pages 1–30
 • de Civrieux, Marc (1980), David M. Guss, transl., Watunna: An Orinoco Creation Cycle, San Francisco: North Point Press, →ISBN
 • Deeters, Gerhard (1926), “Armenisch und Südkaukasisch. (Ein Beitrag zur Frage der Sprachmischung)”, in A. Dirr, editor, Caucasica: Zeitschrift für die Erforschung der Sprachen und Kulturen des Kaukasus‎[181] (in German), issue 3, Leipzig: Verlag der Asia Major, pages 37–82
 • Deeters, Gerhard (1927), “Armenisch und Südkaukasisch. (Ein Beitrag zur Frage der Sprachmischung)”, in A. Dirr, editor, Caucasica: Zeitschrift für die Erforschung der Sprachen und Kulturen des Kaukasus‎[182] (in German), issue 4, Leipzig: Verlag der Asia Major, pages 1–64
 • Deeters, Gerhard (1937), “Graeco-Georgica”, in Mélanges Émile Boisacq, Annuaire de l'institut de philologie et d'histoire orientales et slaves (in German), volume 5, Brussels: Université Libre de Bruxelles
 • Deeters, Gerhard (1957), “Bemerkungen zu K. Bouda's „Südkaukasisch-nordkaukasischen Etymologien“”, in Die Welt des Orients‎[217] (in German), volume 2
 • Deeters, Gerhard (1963), “Die kaukasischen Sprachen”, in Armenisch und kaukasische Sprachen (Handbuch der Orientalistik; Erste Abteilung: Nahe und der Mittlere Osten; 7) (in German), mit Beiträgen von G. Deeters, G. R. Solta, Vahan Inglisian, Leiden, Köln: E. J. Brill
 • Defrémery, Charles (1853), “Recherches sur le règne du sultan seldjoukide Barkiarok”, in Journal asiatique, Série 5 Tome I & II (in French), pages 425–458 and 217–322
 • Degener, Almuth (2002), “The Nuristani languages”, in Sims-Williams, Nicholas, editors, Indo-Iranian Languages and Peoples (Proceedings of the British Academy; 116), volume 41, Oxford: British Academy, →ISBN
 • de Goede, Tim (2014), de Vaan, Michiel, editors, Derivational Morphology: New Perspectives on the Italo-Celtic Hypothesis (Research master thesis)‎[151], Leiden University
 • Dehkhoda, Ali-Akbar (1931–), “ॐ namha shivaaya”, in Dehkhoda Dictionary Institute, editors, Dehkhoda Dictionary (in Persian), Tehran: University of Tehran Press
 • Delamarre, Xavier (2003) Dictionnaire de la langue gauloise: une approche linguistique du vieux-celtique continental [Dictionary of the Gaulish language: A linguistic approach to Old Continental Celtic] (Collection des Hespérides; 9), 2nd edition, Éditions Errance, →ISBN
 • Delitzsch, Franz; Keil, Carl Friedrich (1872–1888) Biblischer Commentar über das Alte Testament.‎[17] (in German), Leipzig: Dörffling und Franke
 • del Rosario, Gonsalo (1969) Maugnaying Talasalitaang Pang-agham : Ingles-Pilipino [Correlative Word List for Sciences : English-Filipino] (in English & Tagalog), Manila: National Book Store, Inc., →LCCN, →OL
 • Delshad, Farshid (2009) Georgica et Irano-Semitica: Studien zu den iranischen und semitischen Lehnwörtern im georgischen Nationalepos „Der Recke im Pantherfell“ (Dissertation)‎[4] (in German), Friedrich-Schiller Universität Jena
 • Deme, László et al (eds). Magyar helyesírási szótár: a Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint (’Dictionary of Hungarian Spelling: according to the rules of the Hungarian Academy of Sciences’). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999 [with several unchanged reprints until 2007]. →ISBN, →ISBN
 • Demiraj, Bardhyl (1997) Albanische Etymologien: Untersuchungen zum albanischen Erbwortschatz [Albanian Etymologies: Investigations into the Albanian Inherited Lexicon] (Leiden Studies in Indo-European; 7)‎[3] (in German), Amsterdam, Atlanta: Rodopi
 • Denis, Derek (2016-10-05), “A note on mans in Toronto”, in Toronto Working Papers in Linguistics, volume 37, →DOI, pages 1–13
 • Denis Howe (1985–), “ॐ namha shivaaya”, in Denis Howe, editor, Free On-line Dictionary of Computing‎[93]
 • Denis, Sinor, editor (1988) The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences, Leiden: E. J. Brill, →ISBN
 • Deny, Jean (1921) Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli), Paris: Leroux
 • Departemen Pendidikan Nasional (2009) Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia Pusat Bahasa‎[81] (in Indonesian), Bandung: PT Mizan Pustaka, →ISBN
 • De Rhodes, Alexandre (1651), “ॐ namha shivaaya”, Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum.
 • Derksen, Rick (1996) Metatony In Baltic (Leiden Studies in Indo-European; 6), Amsterdam: Rodopi
 • Derksen, Rick (2008) Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Derksen, Rick (2015) Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 13), Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Derksen, Rick (2019), “‘Henbane’ in Slavic”, in U. Bläsing, J. Dum-Tragut, T.M. van Lint, editors, Armenian, Hittite, and Indo-European Studies: A Commemoration Volume for Jos J.S. Weitenberg (Hebrew University Armenian Studies; 15), Leuven: Peeters
 • Der neue SASS: Plattdeutsches Wörterbuch, Plattdeutsch - Hochdeutsch, Hochdeutsch - Plattdeutsch. Plattdeutsche Rechtschreibung, sixth revised edition (2011, →ISBN, Wachholtz Verlag, Neumünster)
 • Dervischjan, P. Seraphin (1877) Armeniaca I: Das Altarmenische (in German), Vienna: Mekhitarist Press
 • Deshayes, Albert (2003) Dictionnaire étymologique du breton (in French), Douarnenez: Le Chasse-Marée, →ISBN
 • Desheriev, Yunus D. (1963) Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских народов [Comparative-historical grammar of the Nakh languages and the problems of the origin and historical development of the mountain Caucasian peoples] (in Russian), Grozny: Chechen-Ingush Book Publishing House
 • Desheriev, Yunus D. (1967), “Бацбийский язык [Bats language]”, in Иберийско-кавказские языки [Iberian-Caucasian languages] (Языки народов СССР), volume 4, Moscow: Science
 • Desheriev, Yunus D. (1967), “Чеченский язык [Chechen language]”, in Иберийско-кавказские языки [Iberian-Caucasian languages] (Языки народов СССР), volume 4, Moscow: Science
 • Detschew, Dimiter (1957) Die thrakischen Sprachreste (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung; 24)‎[94] (in German), Vienna: R.M. Rohrer
 • de Vaan, Michiel (1999), “The PIE root structure *Te(R)Dʰ-”, in Historische Sprachforschung, volume 112
 • de Vaan, Michiel (2003), Beekes, R.S.P.; Lubotsky, A.; Weitenberg, J.J.S., editors, The Avestan Vowels (Leiden Studies in Indo-European; 12), Amsterdam, New York: Rodopi, →ISBN
 • De Vaan, Michiel (2008) Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7)‎[186], Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Develi, Hayati (1992), “ॐ namha shivaaya”, in Azerı̂ Türkçesi lügati, a graduate thesis supervised by Efrasiyap Gemalmaz, 3rd edition, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Devellioğlu, Ferit (1962), “ॐ namha shivaaya”, in Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat‎ (in Turkish), Istanbul: Türk Dil Kurumu
 • Devellioğlu, Ferit (1980), “ॐ namha shivaaya”, in Türk argosu: Inceleme ve sözlük (Aydin Kitabevi yayınları. Sözlük dizisi; 1) (in Turkish), 6th edition, Ankara: Aydın Kitabevi
 • de Vries, Jan (1971) Nederlands etymologisch woordenboek [Dutch etymological dictionary] (in Dutch), Leiden: Brill, →ISBN
 • de Vries, Jan (1977) Altnordisches etymologisches Wörterbuch [Old Norse Etymological Dictionary] (in German), 2nd revised edition, Leiden: Brill
 • D. G. Tumaševa, editor (1992), “ॐ namha shivaaya”, in Slovarʹ dialektov Sibirskix Tatar [Dictionary of dialect of Siberian Tatar], Moscow: Izdatelʹstvo Kazanskovo universiteta, →ISBN
 • Dhongde, Ramesh Vaman; Wali, Kashi (2009) Marathi, Amsterdam: John Benjamins Pub. Co.
 • Diakonoff, Igor M. (1985), “Hurro-Urartian Borrowings in Old Armenian”, in Journal of the American Oriental Society‎[185], volume 105, issue 4, pages 597–603
 • Diakonoff, Igor M. (1988) Afrasian Languages (Languages of Asia and Africa), Moscow: Nauka.
 • Diakonoff, I. M. (1971) Hurrisch und Urartäisch (Münchener Studien zur Sprachwissenschaft; 6), translated from Russian by Karl Sdrembek, Munich: R. Kitzinger
 • Diakonoff, I. M.; Kashkai, S. M. (1981) Geographical Names According to Urartian Texts (Répertoire géographique des textes cunéiformes; 9), Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag
 • Diakonoff, I. M.; Starostin, S. A. (1986) Hurro-Urartian as an Eastern Caucasian Language (Münchener Studien zur Sprachwissenschaft; 12), Munich: R. Kitzinger
 • D’iakonov, I. M. (1985), “On the Original Home of the Speakers of Indo-European”, in The Journal of Indo-European Studies‎[131], volume 13, issue 1–2, pages 92–174
 • Dibas, Shahd [et al.] (2022) Maknuune: A Large Open Palestinian Arabic Lexicon (Proceedings of the Seventh Arabic Natural Language Processing Workshop (WANLP))‎[33] (in English), Abu Dhabi, United Arab Emirates: Association for Computational Linguistics, →ISBN, →OL which is licensed under CC BY-SA 4.0.
 • DiCanio, Christian (November 2014) The Sounds of Triqui: quantitative approaches to language description and its ramifications for historical change‎[64]
 • DiCanio, Christian T. (2010), “Itunyoso Trique”, in Journal of the International Phonetic Association, volume 40, issue 2, →DOI, pages 227–238
 • Diccionario de términos médicos, Real Academia Nacional de Medicina.
 • Diccionario etimológico Rapanui-Español, Valparaíso: Comisión para la Estructuración de la Lengua Rapanui, 2000, →ISBN
 • Dickson, Paul (2006) Dictionary of Middle Egyptian in Gardiner Classification Order‎[79]
 • Dick Teljeur (1982) Short Wordlists from South Halmahera, Kayoa, Makian, Ternate, Tidore, and Bacan‎[110], Pacific linguistics
 • dictindustry – Dictionary "ॐ namha shivaaya"
 • Dictionary of Aviation. New York, The Baker & Taylor Company. (1911)
 • Dictionary of Chinese Character Variants (教育部異體字字典),
 • Dictionnaire Larousse poche français-arabe et arabe-français (in French), Paris: Larousse, 2012, →ISBN
 • Didier Morin (2012) Dictionnaire afar-français (Djibouti, Erythrée, Ethiopie), Karthala, →ISBN
 • Diefenbach, Lorenz (1851) Vergleichendes Wörterbuch der gothischen Sprache (in German), Frankfurt am Main: J. Baer
 • Diem, Werner (1973), “Untersuchungen zu Technik und Terminologie der arabisch-islamischen Türschlösser”, in Der Islam (in German), volume 50, issue 1, →DOI
 • Diem, Werner ((Can we date this quote?)) Orientalia (in German)
 • Dieterman, Julia; McCarty, James Michael, Jr.; Castañón López, Victoriano; Castañón Eugenio, María Dolores (2018) Breve diccionario del mixe del Istmo: Mogoñé Viejo, Oaxaca (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 52)‎[71] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands (DFD) (in German), https://namenforschung.net/dfd/woerterbuch/liste/, 2012—2023
 • Dillmann, August (1865) Lexicon linguae aethiopicae cum indice latino (in Latin), Leipzig: T. O. Weigel
 • Dillmann, August (1866) Chrestomathia Aethiopica edita et glossario explanata‎[129] (in Latin), Leipzig: T. O. Weigel
 • Dimitrakos, Dimitrios B. (1964) Μέγα λεξικόν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης [Great Dictionary of the entire Greek Language] (in Greek), Athens: Hellenic Paideia
 • Ding, Fubao (丁福保) (1922), “ॐ namha shivaaya” in 佛學大辭典 [A Dictionary of Chinese Buddhist Terms].
 • Dinh-hoa Nguyen (1995), “ॐ namha shivaaya”, in NTC's Vietnamese–English Dictionary, →ISBN
 • Dinneen, Patrick S. (1927), “ॐ namha shivaaya”, in Foclóir Gaeḋilge agus Béarla, 2nd edition, Dublin: Irish Texts Society
 • Dirr, Adolf (1928) Die Sprache der Ubychen‎[98] (in German), Leipzig: Verlag der Asia Major
 • Divan hay vimagrutʿyan [Corpus Inscriptionum Armenicarum] (in Armenian), Yerevan: Academy Press, 1960–2017
 • Dizionario di toponomastica, Turin: UTET, 1990, 1997, →ISBN
 • Djahukian, G. B. (1982), “Akkadian Loan Words in Armenian”, in Annual of Armenian linguistics‎[33], issue 3, pages 1–12
 • Djahukian, G. B. (1993), “The Armenian Suffixes of Iranian Origin”, in Bela Brogyanyi and Reiner Lipp, editors, Comparative-historical linguistics: Indo-European and Finno-Ugric. Papers in honor of Oswald Szemerényi III (Current issues in linguistic theory; 79), Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins
 • Djahukian, Gevorg (2003), “Notes on Some Lexical Correspondences between Armenian and the Kartvelian Languages”, in Iran and the Caucasus‎[46], volume 7, issue 1/2, pages 191–194
 • Djahukian, Gevork B. (1990), “Did Armenians Live in Asia Anterior Before the Twelfth Century B.C.?”, in T. L. Markey and J. A. C. Greppin, editors, When Worlds Collide: Indo-Europeans and Pre-Indo-Europeans, Ann Arbor: Karoma Publishers, pages 25–33
 • Dʹjakonov, I. M. (1958), “Материалы к фонетике урартского языка [Materials on phonetics of the Urartian language]”, in Вопросы грамматики и истории восточных языков‎[182] (in Russian), Moscow and Leningrad: Academy Press
 • Dʹjakonov, I. M. (1963) Urartskije pisʹma i dokumenty [Urartian Letters and Documents], Moscow, Leningrad: USSR Academy Press
 • Dʹjakonov, I. M. (1968), S. T. Jeremjan, editor, Predystorija armjanskovo naroda. Istorija Armjanskovo nagorʹja s 1500 po 500 g. do n.e. Xurrity, luvijcy, protoarmjane [The Pre-History of the Armenian People. The History of the Armenian Highland from 1500 to 500 BC. Hurrians, Luwians, Proto-Armenians]‎[183] (in Russian), Yerevan: Academy Press
 • Dʹjakonov, I. M. (1981), “К древневосточному субстрату в армянском языке [Towards the Problem of Ancient Oriental Substrata in Armenian]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[184] (in Russian), issue 1, with observations by A. G. Perixanjan, Yerevan: Academy Press, pages 56–78
 • Dobson, E. J. (1957) English pronunciation 1500-1700, volume (please specify a valid volume number), Oxford: Clarendon Press, →OCLC.
 • Dočanašvili, Elene (1945) Masalebi adišis otxtavis armenizmebis saḳitxisatvi [Materials on the issue of Armenisms in Adishi Four Gospels (dissertation)] (in Georgian), Tbilisi: Academy Press
 • Dočkalová, Lenka; Blažek, Václav (2011), “On Indo-European roads”, in The Journal of Indo-European Studies‎[133], volume 39, issue 3/4, pages 299–341
 • Doerfer, Gerhard (1963–1975) Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen [Turkic and Mongolian Elements in New Persian] (Akademie der Wissenschaften und der Literatur: Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission)‎[82] (in German), Wiesbaden: Franz Steiner Verlag
 • Doerfer, Gerhard (1969), “Ein Altosmanisches Lautgesetz Im Kurdischen [An Old Ottoman Sound Law in Kurdish]”, in Wiener Zeitschrift Für Die Kunde Des Morgenlandes‎[74], volume 62, pages 250–263
 • Doerfer, Gerhard (1971) Khalaj Materials, Indiana University, →ISBN
 • Doerfer, Gerhard (1980) Wörterbuch des Chaladsch (Dialekt von Charrab) [Khalaj dictionary] (in German), Budapest: Akadémiai Kiadó
 • Doerfer, Gerhard (1985) Mongolo-Tungusica (in German), Wiesbaden: O. Harrassowitz
 • Doerfer, Gerhard (1988) Grammatik des Chaladsch [Grammar of Khalaj] (in German), Wiesbaden: Harrassowitz, →ISBN, →OCLC
 • Doi, Tadao (1603–1604) Hōyaku Nippo Jisho (in Japanese), Tōkyō: Iwanami Shoten, published 1980, →ISBN.
 • Dolakova, Raisa I. (1967), “Ингушский язык [Ingush language]”, in Иберийско-кавказские языки [Iberian-Caucasian languages] (Языки народов СССР), volume 4, Moscow: Science
 • Dolgopolsky, Aharon (2008) Nostratic Dictionary, Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research
 • Dolgopolsky, Aron (1987), “The Indo-European homeland and lexical contacts of proto-Indo-European with other languages”, in Mediterranean Language Review‎[132], volume 3, pages 7–31
 • Domosileckaja, M. V. (2002) Albansko-vostočnoromanskij sopostavitelʹnyj ponjatijnyj slovarʹ: Skotovodčeskaja leksika [Albanian – Eastern Romance Comparative Conceptual Dictionary: The Pastoral Vocabulary] (in Russian), Saint Petersburg: Nauka, →ISBN
 • Donald G. Frantz; Norma J. Russel (1989) Blackfoot Dictionary of Stems, Roots, and Affixes, 3rd edition, University of Toronto Press, published 2017
 • Donald M. Topping (1973) Chamorro Reference Grammar‎[36], Honolulu: University of Hawaii Press.
 • Dondua, Ḳarṗez (2001), “ॐ namha shivaaya”, in Svanur-kartul-rusuli leksiḳoni (lašxuri dialekṭi) [Svan–Georgian–Russian Dictionary (Lashkh dialect)] (Kartvelologiuri biblioteḳa; 6), revised and prepared for publication by Aleksandre Oniani, Tbilisi: Tbilisi State Pedagogical University Press
 • Donner, Herbert; Röllig, Wolfgang (1962) Kanaanäische und aramäische Inschriften (in German), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, →ISBN
 • Donner, Kai R. (1944) Kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik‎[133], Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura
 • Dorland's Pocket Medical Dictionary, 22nd edition, W. B. Saunders, 1977
 • D. Osborn, D. Dwyer, and J. Donohoe, A Fulfulde (Maasina)-English-French Lexicon: A Root-Based Compilation Drawn from Extant Sources Followed by English-Fulfulde and French-Fulfulde Listings, East Lansing: Michigan State University Press, 1993.
 • Dostourian, Ara Edmond (1993) Armenia and the Crusades: The Chronicle of Matthew of Edessa, Lanham, New York, London: University Press of America
 • Dotton, Zura; Wagner, John D. (2017) A Grammar of Chechen‎[30], Durham, North Carolina: Duke University
 • Douglas Harper (2001–2023), “ॐ namha shivaaya”, in Online Etymology Dictionary.
 • Douglas P.A. Simms - The Words for "Fire" in Germanic, 2009
 • Dowsett, C. J. F. (1961) The History of the Caucasian Albanians by Movsēs Dasxuranc‘i (English translation and commentary) (London Oriental Series; 8)‎[186], London, New York, Toronto: Oxford University Press
 • Dowsett, C.J.F. (1961) The Penitential of David of Ganjak (Corpus scriptorum Christianorum Orientalium; 216–217. Scriptores Armeniaci; 3–4)‎[156], Louvain: Peeters
 • Dowsett, C. J. F. (1970), “Cause, and Some Linguistically Allied Concepts, in Armenian”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies‎[187], volume 33, issue 1, pages 55–71
 • Dozy, Reinhart Pieter Anne (1845) Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les arabes‎[68] (in French), Amsterdam: Jean Müller
 • Dozy, Reinhart Pieter Anne (1881), “ॐ namha shivaaya”, in Supplément aux dictionnaires arabes (in French), Leiden: E. J. Brill
 • Dozy, Reinhart Pieter Anne; Engelmann, Wilhelm Hermann (1869) Glossaire des mots espagnols et portugais, dérivés de l’arabe‎[67] (in French), 2nd edition, Leiden: E. J. Brill
 • Dozy, Reinhart Pieter Anne; Goeje, Michael Jan (1866) Description de l'Afrique et de l'Espagne par Edrîsî‎[66] (in French), Leiden: E. J. Brill
 • Dragoș Moldovanu, editor (2014), “”, in Tezaurul toponimic al României. Moldova/ Volumul II: Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic). Partea 1: Toponime personale (in Romanian), Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, →ISBN
 • Dr. A. Ramapati Rao, editor (1985), “ॐ namha shivaaya”, in మాండలిక పదకోశం [Dialectical Dictionary] (in Telugu), Hyderabad: Telugu Academy
 • Dr. Gyan Singh, editor (2009) Hindi – Dogri Dictionary (in Hindi), Jammu: Secretary, J&K Academy of Art
 • Dr. Otto Springer (1983), Eduard Muret, Daniel Sanders, Otto Springer, editors, Der Große Muret-Sanders: Deutsch-Englisch. Bd. 1-2, Berlin-Schöneberg: Langenscheidt, →ISBN
 • Dr. Otto Springer (1983), Eduard Muret, Daniel Sanders, Otto Springer, editors, Der Große Muret-Sanders: Englisch-Deutsch. Bd. 1-2, Berlin-Schöneberg: Langenscheidt, →ISBN
 • Drower, E. S.; Macuch, R. (1963) A Mandaic Dictionary, Oxford: Clarendon Press
 • Dr. P. V. Narayana, editor (2007), “ॐ namha shivaaya”, in ಹಳಗನ್ನಡ ಪದಸಂಪದ [Halagannada Padasampada] (in Kannada), Kannada Sahitya Parishattu
 • Dr. P. V. Narayana, editor (2008), “ॐ namha shivaaya”, in ಚಂಪೂ ನುಡಿಗನ್ನಡಿ (ಹಳಗನ್ನಡ ಶಬ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಕಲನ) [Champu Nudigannadi (Halagannada Shabdartha Sankalana): A Glossary of Old Kannada (With Illustrations from Classical Kannada Texts)] (in Kannada), Hampi: Kannada University
 • Dr Rafique Anjum (2018) Concise Gojri-Kashmiri-English Dictionary, New Delhi: Adam Publishers & Distributors, →ISBN.
 • D. Takaria, C. Pieter (1998) Kamus Bahasa Melayu Ambon-Indonesia‎[22], Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 • D. Tumurtogoo, editor (2006) Mongolian monuments in Uighur-Mongolian script (XIII-XVI centuries) (Language and Linguistics monograph series; A-11), Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica
 • D. Tumurtogoo, editor (2010) Mongolian monuments in ʾPhags-pa script (Language and Linguistics monograph series; 42), Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica
 • Dulaurier, Édouard (1869) Recueil des historiens des croisades. Documents arméniens (in French), volume I, Paris: Imprimerie impériale
 • Dumézil, Georges (1937) Contes lazes (Travaux et mémoires de l'Institut d'ethnologie; 27)‎[83] (in French), Paris: Institut d'Ethnologie
 • Dumézil, Georges (1938), “Séries étymologiques arméniennes (I–IV)”, in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 40, pages 48–54
 • Dumézil, Georges (1940), “Séries étymologiques arméniennes (V–VI)”, in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 41, pages 65–69
 • Dumézil, Georges (1967) Documents anatoliens sur les langues et les traditions du Caucase IV: Récits lazes en dialecte d'Arhavi (parler de Şenköy)‎[84] (in French), Paris: Presses universitaires de France
 • Dumitru Loșonți, Sabin Vlad, editor (2010), “”, in Tezaurul toponimic al României. Transilvania (TTRT). Valea Ierii (in Romanian), Bucharest: Editura Academiei Române, →ISBN
 • Dum-Tragut, Jasmine (2009) Armenian: Modern Eastern Armenian (London Oriental and African Language Library; 14), Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
 • Dunkel, George E. (2014) Lexikon der indogermanischen Partikeln und Pronominalstämme [Lexicon of Indo-European Particles and Pronominal Stems] (Indogermanische Bibliothek. 2. Reihe: Wörterbücher) (in German), Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg, →ISBN
 • Duridanov, Ivan (1969), Georgiev, V. I., editor, Thrakisch-dakische Studien, I: Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen (Linguistique Balkanique; XIII, 2)‎[95] (in German), Sofia: Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften
 • Duridanov, Ivan Vasiliev (1985) Die Sprache der Thraker [The Language of the Thracians] (Bulgarische Sammlung; 5) (in German), Hieronymus Verlag, →ISBN
 • Durkin-Meisterernst, Desmond (2004) A Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian (Corpus Fontium Manichaeorum; 3.1), Turnhout: Brepols
 • Dürr, Michael (1987), “A preliminary reconstruction of the Proto-Mixtec tonal system”, in Indiana, volume 11, →DOI, pages 19–61
 • Duschak, Moritz (1870) Die Botanik des Talmud (in German), Pest: I. Neuer
 • Duval, Rubens (1892-01-08), “Origine grecque du mot arabe قُطْرُب”, in Journal asiatique, 8. Série, 19/1‎[69] (in French), pages 156–159
 • Dvoreckij, I. X. (1976), “ॐ namha shivaaya”, in Latinsko-russkij slovarʹ [Latin–Russian Dictionary], 2nd edition, Moscow: Russkij jazyk
 • Dwyer, Arienne M. (2007), “ॐ namha shivaaya”, in Salar: A Study in Inner Asian Language Contact Processes: Part I: Phonology, 1st edition, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, →ISBN
 • Dybo, Anna (2014), “Early contacts of Turks and problems of Proto-Turkic reconstruction”, in Tatarica‎[79], volume 2
 • Dybo, A. V. (2007) Lingvističeskije kontakty rannix tjurkov: leksičeskij fond, pratjurkskij period [Language contacts of early Turks. The Proto-Turkic period]‎[77] (in Russian), Moscow: Oriental Literature, Russian Academy of Sciences
 • Dybo, V. A. (2019), “Ješčó raz o praindojevropejskom xaraktere dvux praslavjanskix akcentnyx paradigm glagola”, in Slavjanskoje i balkanskoje jazykoznanije: Paleoslavistika — 2 (in Russian), volume 2, Moscow: Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
 • Dybo, Vladimir (2002), “Balto-Slavic Accentology and Winter's Law”, in Studia Linguarum (in English), volume 3, Moscow, pages 295–515
 • Dybo, Vladimir A. (1974) Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балто-славянской акцентологии. I. Именная акцентуация [Pashto accent and its significance for Indo-European and Balto-Slavic accentology. I. Nominal accentuation] (Balto-Slavic studies)‎[85] (in Russian), Moscow: Science, USSR Academy of Sciences Publishing House
 • Dybo, Vladimir A. (1989) Типология и реконструкция парадигматических акцентных систем [Tipologija i rekonstruktsija paradigmaticheskikh aktsentnykh sistem] (in Russian), Moscow: Nauka
 • Dybo, Vladimir A. (2000) Морфонологизованные парадигматические акцентные системы: Типология и генезис. [Morfonologizovannyje paradigmaticheskije aktsentnyje sistemy: Tipologija i genezis.] (in Russian), Moscow: Языки русской культуры [Jazyki russkoj kulʼtury]
 • Dybo, Vladimir A. (2000) Морфонологизованные парадигматические акцентные системы: Типология и генезис [Morphophonologized paradigmatic accent systems: Typology and genesis]‎[141] (in Russian), volume 1, Moscow: Языки русской культуры, →ISBN
 • Dybo, Vladimir A. (2011), “Sistema aktsentnykh paradigm v prusskom glagole [The system of accentual paradigms in the Prussian verb]”, in Tijmen Pronk; Rick Derksen, editors, Accent Matters. Papers on Balto-Slavic accentology‎[82] (in Russian), volume 37, Amsterdam/New York: Rodopi
 • Dybo, Vladimir A. (2014), “Балто-славянская акцентная система и итоги индоевропейской акцентологической реконструкции [Balto-Slavic accent system and the results of Indo-European accentological reconstruction]”, in Slavjanskij sbornik, Novi-Sad, kniga I‎[119] (in Russian), volume 8, Novi Sad: Faculty of Philosophy
 • Dybo, Vladimir A.; Zamyatina, Galina I.; Nikolaev, Sergei L. (1990) Основы славянской акцентологии [Fundamentals of Slavic Accentology]‎[145] (in Russian), volume 1, Moscow: Nauka, →ISBN
 • Dybo, Vladimir A.; Zamyatina, Galina I.; Nikolaev, Sergei L. (1993) Osnovy slavyanskoy aktsentologii: Slovarʼ. Neproizvodnye osnovy muzhskogo roda [Fundamentals of Slavic Accentology: Dictionary. Non-derivative masculine stems]‎[146] (in Russian), volume 1, Moscow: Nauka, →ISBN
 • Dydyk-Meush, H. M. (2018), “ॐ namha shivaaya”, in Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII ст. (А – Б) [Combinatorial Dictionary of the Ukrainian Language of the 16ᵗʰ – 18ᵗʰ cc. (A – B)] (in Ukrainian), Lviv, Drohobych: Kolo, →ISBN
 • Dyk, Anne; Stoudt, Betty (1965) Vocabulario mixteco de San Miguel el Grande (Serie de vocabularios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 12)‎[76] (in Spanish), México, D.F.: El Instituto Lingüístico de Verano en coordinación con la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena, published 1973
 • Dzahene-Quarshie, Josephine (2010), “English in Contact with Swahili: Enrichment or Threat?”, in Létünk‎[77], volume 4, pages 55–74
 • Dzahene-Quarshie, Josephine (2012), “English loans in Swahili newspaper football language”, in Ghana Journal of Linguistics‎[78], volume 1, issue 1, pages 35–56
 • Džalašʹjan, K.S. (2019), “ॐ namha shivaaya”, in A. X. Dagldijan, editor, Nor Naxiǰewani barbaṙi bacʿatrakan baṙaran / Толковый словарь новонахичеванского диалекта армянского языка [Explanatory Dictionary of Nor Nakhichevan dialect] (in Armenian and Russian), 2nd edition, Rostov-on-Don: Terra Don
 • Džaukjan, G. B. (1963) Урартский и индоевропейские языки [The Urartian and the Indo-European languages]‎[184] (in Russian), Yerevan: Academy Press
 • Džaukjan, G. B. (1967) Очерки по истории дописьменного периода армянского языка [An Outline of the History of the Pre-Literary Period of the Armenian Language]‎[25] (in Russian), Yerevan: Academy Press
 • Džaukjan, G. B. (1985), “Урартские заимствования в армянском языке [Urartian loanwords in Armenian]”, in Ju. V. Bromlej et al., editors, Культурное наследие Востока: проблемы, поиски, суждения‎[35] (in Russian), Leningrad: Nauka, pages 364–372
 • Džaukjan, G. B. (1988), “О соотношении хайасского и армянского языков [On the Interrelation of the Ḫayaša and Armenian Languages]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[39] (in Russian), issue 1, Yerevan: Academy Press, pages 60–79
 • Džaukjan, G. B. (1988), “О соотношении хайасского и армянского языков [On the Interrelation of the Ḫayaša and Armenian Languages]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[40] (in Russian), issue 2, Yerevan: Academy Press, pages 68–88
 • Džidalajev, N. S. (1990) Tjurkizmy v dagestanskix jazykax: opyt istoriko-etimologičeskovo analiza [Turkicisms in Daghestanian Languages: An Attempt of Historical-Etymological Analysis], Moscow: Nauka
 • Dzidziguri, Shota (1969) The Georgian language: short review, Tbilisi: Tbilisi University Press, →OCLC
 • Earnest McGregor (1994) Algonquin Lexicon, 3rd edition, Maniwaki: Kitigan Zibi Education Council, published 2004
 • (East Turkestan) and its genetic position”, in Journal of Language Relationship‎[80], Moscow
 • E[benezer] Cobham Brewer (1895), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionary of Phrase and Fable […], new edition, London; Paris: Cassell and Company, →OCLC.
 • Eben Norton Horsford, editor (1887) Zeisberger's Indian dictionary, Cambridge, MA: John Wilson and Son, →OCLC
 • E.B. Michell (1892) Siamese-English Dictionary (in English), Bangkok
 • Edel, Elmar (1955-1964) Altägyptische Grammatik, Rome: Pontificium Institutum Biblicum
 • Edelʹman, D. E. (1971), “ॐ namha shivaaya”, in Jazguljamsko-russkij slovarʹ [Yazgulyam–Russian Dictionary], Moscow: Nauka
 • Edit Mészáros; Motorkina Svetlana; Kazaeva Nina (2008) Magyar-erza-mordvin szótár [Hungarian-Erzya dictionary], Szeged: SzTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, →ISBN
 • Edit Mészáros; Raisa Širmankina (1999) Erza-mordvin-magyar szótár [Erzya-Hungarian dictionary], Szeged: JATE Finnugor Tanszék
 • Eduard de Muralt (1863) Χρονικὸν σύντομον ὲκ διαφορων χρονογράφων τε καὶ ὲξηγητῶν συλλεγὲν καὶ συντεϑὲν ὑπὸ Γεωργίου μοναχοῦ του επικλην Ἁμαρτωλου [Chronicon breve quod ex variis chronographis et expositoribus decerpsit concinnavitque Georgius monachus cognomine Hamartolus]
 • Eduardo de Almeida Navarro (2013) Dicionário de tupi antigo: a língua indígena clássica do Brasil (in Portuguese), 1 edition, São Paulo: Global, →ISBN
 • Edward A. Kotynski (1988), “Tabaru phonology and morphology”, in Work Papers of the Summer Institute of Linguistics, University of North Dakota Session, volume 32, Summer Institute of Linguistics
 • Edward A. Kotynski (1995), “Glottal Stop and the Nasal Prefix in Tabaru and Other North Halmaheran Languages”, in Descriptive studies in languages of Maluku, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 • Edward Dwelly (1911), “ॐ namha shivaaya”, in Faclair Gàidhlig gu Beurla le Dealbhan [The Illustrated Gaelic–English Dictionary], 10th edition, Edinburgh: Birlinn Limited, →ISBN
 • Edward Phillips, compiler (1658), “ॐ namha shivaaya”, in The New World of English Words: Or, A General Dictionary: […], London: […] E. Tyler, for Nath[aniel] Brook […], →OCLC.
 • Efimov, Valentin Aleksandrovič (2011) The Ormuri Language in Past and Present (FLI Language and Culture Series)‎[1], volume 6, Islamabad: Forum for Language Initiatives
 • Egger, Carolus (1963) Lexicon nominum virorum et mulierum‎[60] (in Latin), 2nd edition, Rome: Societas libraria "Studium"
 • “Eḥpandṭemplates”, in The Comprehensive Aramaic Lexicon Project, Cincinnati: Hebrew Union College, 1986–
 • Ehret, Christopher (1968), “Sheep and Central Sudanic Peoples in Southern Africa”, in The Journal of African History, volume 9, issue 2, pages 213–221
 • Ehret, Christopher (1995) Reconstructing Proto-Afroasiatic (Proto-Afrasian): Vowels, Tone, Consonants, and Vocabulary (University of California Publications in Linguistics; 126)‎[80], Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, →ISBN.
 • Ehret, Christopher (2008), “The early livestock-raisers of southern Africa”, in Southern African Humanities, volume 20, pages 7–35
 • Eilers, Wilhelm (1953) Der alte Name des persischen Neujahrsfestes (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse; 1953.2)‎[81] (in German), Mainz: Verl. der Akad. der Wiss. und der Literatur
 • Eilers, Wilhelm (1962), “Iranisches Lehngut im arabischen Lexikon”, in Indo-Iranian Journal (in German), volume 5, issue 3
 • Eilers, Wilhelm (1976) Sinn und Herkunft der Planetennamen (Bayerische Akademie der Wissenschaften: Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte; 1975.5)‎[82] (in German), Munich: Verl. der Bayerischen Akad. der Wiss.
 • Eilert Ekwall (1960), “ॐ namha shivaaya”, in The Concise Oxford Dictionary of English Place-names, fourth edition, →ISBN,
 • Eira Söderholm (2017) Kvensk grammatikk, Tromsø: Cappelen Damm Akademisk, →ISBN
 • E. Ireland field notes, confirmed with Piitsa, Muri, and other elders (all experienced hunters) in 1982 using José Cândido de Melo Carvalho's Atlas da Fauna Brasileira, Edições Melhoramentos, São Paulo, 1981.
 • Eisenstein, Herbert (1991) Einführung in die arabische Zoographie: das tierkundliche Wissen in der arabisch-islamischen Literatur (in German), Berlin: Dietrich Reimer
 • Eivind Vågslid (1988) Norderlendske fyrenamn‎[33], →ISBN
 • Ekmekdjian, Monique (1992) Les prénoms arméniens, Marseille: Editions Parenthèses
 • E. K. Pekarskij, editor (1958), “ॐ namha shivaaya”, in Slovarʹ Jakutskovo Jazyka [Yakut-Russian Dictionary], Saint Petersburg: Izdatelʹstvo Rossijskoj Akademii nauk, →ISBN
 • Elbert, Samuel H.; Pukui, Mary Kawena (1979) Hawaiian Grammar, Honolulu: University of Hawaiʻi Press, →ISBN
 • Elbourne, Paul (2000), “Plain Voiceless Stop plus Laryngeal in Indo-European”, in Historische Sprachforschung / Historical Linguistics, volume 113, Vandenhoeck & Ruprecht, →JSTOR
 • El Català de l'Alguer : un model d'àmbit restringit‎[199], Barcelona, 2003, →ISBN
 • El Dik, Dina; Iskander, Emad (2021) Yalla! Let's Learn Egyptian Colloquial Arabic Verbs, Cairo: The American University in Cairo Press, →ISBN, →OCLC
 • Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku [Electronic Dictionary of the Polish Language of the XVII and XVIII Century]‎[67], (please provide a date or year)
 • Elena Bashir; Maula Nigah; Rahmat Karim Baig (2005), “ॐ namha shivaaya”, in A digital Khowar-English dictionary with audio, Chicago: South Asia Language and Area Center, University of Chicago.
 • Elena B. Markus; Fedor I. Rozhansky (2017) Современный водский язык [Contemporary Votic language]‎[118], 2nd edition, Нестор-История, →ISBN
 • Elena Maslova (2003) A Grammar of Kolyma Yukaghir, Berlin: Mouton de Gruyter, →ISBN
 • Elena Skribnik, editor (2016) Ob-Ugric Database: analysed text corpora and dictionaries for less described Ob-Ugric dialects‎[103], University of Munich
 • Elfenbein, Josef (1967), “Laṇḍa, Zor Wəla! Waṇecī”, in Archív Orientalni‎[120], volume 35, pages 563–606
 • Ełia Mušełyan Karnecʿi (1986), B. L. Čʿugaszyan, editor, Tʿurkʿeren-hayeren baṙaran [Turkic–Armenian dictionary], Yerevan: Academy Press
 • Elias, David L. (22-05-2014) The Tigre Language of Gindaʿ, Eritrea: Short Grammar and Texts (Studies in Semitic Languages and Linguistics; 75), Leiden: Brill, →ISBN
 • Eliava, Givi (1997), “ॐ namha shivaaya”, in Ḳorneli Danelia, editors, Megrul-kartuli leksiḳoni (masalebi) [Mingrelian–Georgian Dictionary (Materials)], online version prepared by Manana Buḳia, Tbilisi: Intellekti
 • Ełiayean, Armenak (2022) Arewmtahayerēni Ułłagrakan, Ułłaxōsakan, Očabanakan Ułecʿoycʿ [A Manual for Western Armenian: An Orthographic, Orthoepic and Stylistic Guide] (in Armenian), Beirut: ARI Literature Foundation
 • Ełišē (1957), E. Tēr-Minasean, editor, Vasn Vardanay ew hayocʿ paterazmin [History of Vardan and the Armenian War], Yerevan: Academy Press
 • Elli Kohen & Dahlia Kohen-Gordon (2000) Ladino–English Concise Encyclopedic Dictionary, Hippocrene Books, →ISBN
 • Elliott K. Dobbie, C. William Dunmore, Robert K. Barnhart, et al. (editors), Chambers Dictionary of Etymology (Chambers Harrap Publishers Ltd, 2004 [1998], →ISBN)
 • Elmaz, Orhan (2014), “Investigating South Arabian words in al-Khalīl's Kitāb al-ʿayn”, in Proceedings of the Seminar for Arabian Studies‎[70], volume 44, Supplement: Language of Southern Arabia: Papers from the Special Session of the Seminar for Arabian Studies held on 27 July 2013, Oxford: Archaeopress, pages 29–42
 • Elmer H., Antonsen (1975) A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, →ISBN
 • Elmer H., Antonsen (2002) Runes and Germanic Linguistics (Trends in Linguistics. Studies and Monographs), volume 140, Berlin, New York: Mouton De Gruyter, →ISBN
 • Elmslie, William Jackson (1872) A Vocabulary of the Kashmírí Language‎[53], London: Church Missionary House
 • Elson, Benjamin F. (1992), “Reconstructing Mixe-Zoque”, in Hwang, Shin Ja J. & Merrifield, William R., editors, Language in Context: Essays for Robert E. Longacre (Summer Institute of Linguistics and The University of Texas at Arlington Publications in Linguistics; 107)‎[84], The Summer Institute of Linguistics and The University of Texas at Arlington, →ISBN, pages 577–592
 • Elson, Benjamin F.; Gutiérrez G., Donaciano (1999) Diccionario popoluca de la Sierra, Veracruz (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 41)‎[83] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C., →ISBN
 • Emily Shaw, Yves Delaporte (2015) A historical and etymological dictionary of American Sign Language: the origin and evolution of more than 500 signs, Washington, DC: Gallaudet University Press, →ISBN, →OCLC
 • Ēminean, Srapion (1853), “”, in Erekʿlezuean baṙagirkʿ aysinkʿn gałłierēn-hayerēn-tačkerēn [Trilingual French–Armenian–Ottoman Dictionary], Vienna: Mekhitarist Press
 • Émin, M. (1864) Recherches sur le paganisme arménien (in French), translated from Russian by M. A. de Stadler, Paris: Vve Benjamin Duprat
 • Emiroğlu, Kudret (1989), “ॐ namha shivaaya”, in Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü [Trabzon-Maçka Etymological Dictionary] (in Turkish), Ankara: Sanat Kitabevi
 • E. M. Parker; R. J. Hayward (1985) An Afar-English-French dictionary (with Grammatical Notes in English), University of London, →ISBN
 • Encyclopaedia of Islam. Second Edition, Leiden: Brill, 1960–2004
 • Engel, Ralph; Allhiser de Engel, Mary; Mateo Alvarez, José (1987) Diccionario zoque de Francisco León (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 30)‎[85] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • English Loanwords in Hong Kong Cantonese
 • Enid M. Parker (2006) English-Afar dictionary, Dunwoody Press, →ISBN
 • Enina Apostle (in Old Church Slavonic), 1051±50
 • Entries containing “ॐ namha shivaaya” in English-Irish Dictionary, An Gúm, 1959, by Tomás de Bhaldraithe.
 • Entries containing “ॐ namha shivaaya” in New English-Irish Dictionary by Foras na Gaeilge.
 • “Entry #”, in 客語字典查尋 [Hakka dictionary lookup] (in Hakka).
 • “Entry #”, in 臺灣閩南語常用詞辭典 [Dictionary of Frequently-Used Taiwan Minnan] (in Chinese and Min Nan), Ministry of Education, R.O.C., 2011.
 • “Entry #”, in 重編國語辭典修訂本 [Revised Mandarin Chinese Dictionary] (in Chinese), National Academy for Educational Research (Chinese Republic, Taipei), 2021.
 • Eőry, Vilma. Értelmező szótár+ (’Explanatory Dictionary Plus’). Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007. →ISBN
 • Epigraphische Datenbank Heidelberg [Epigraphic Database Heidelberg] (in English), https://edh.ub.uni-heidelberg.de, 1986—2023
 • Epʿrem Xori Asori (1836) Srboyn Epʿremi matenagrutʿiwnkʿ [Collected works of Ephrem the Syrian] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Erat, Janez (2008) Etimološki slovar albanskega jezika [Albanian Etymological Dictionary]‎[4] (in Slovene), 2 edition
 • Erckert, Roderich von (1895) Die Sprachen des kaukasischen Stammes. I. Theil. Wörterverzeichniss (in German), Vienna: Alfred Hölder
 • Ercolani, Libero (n.d.) Vocabolario romagnolo-italiano (in Italian), Monte di Ravenna
 • Erdal, Marcel (1993) Die Sprache der wolgabolgarischen Inschriften‎[136] (in German), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, →ISBN
 • Erdal, Marcel (2004) A Grammar of Old Turkic (Handbook of Oriental Studies. Section 8 Uralic & Central Asian Studies; 3), Brill Academic Publishers, →ISBN
 • Erder, Yoram (1990), “The Origin of the Name Idrīs in the Qurʾān: A Study of the Influence of Qumran Literature on Early Islam”, in Journal of Near Eastern Studies‎[71], volume 49, issue 4, pages 339–350
 • Eremia Mełrecʿi (1698), “ॐ namha shivaaya”, in Baṙgirkʿ hayocʿ [Armenian Dictionary] (in Armenian), Livorno: Sargis Evdokiacʿi Sahetʿči Press
 • Eremia Mełrecʿi (1728), “ॐ namha shivaaya”, in Baṙgirkʿ hayocʿ [Armenian Dictionary] (in Armenian), Constantinople: tp. Martiros Sargseani
 • Eremyan, S. T. (1963) Hayastanə əst “Ašxarhacʿoycʿ”-i (Pʿorj VII dari haykakan kʿartezi verakazmutʿyan žamanakakicʿ kʿartezagrakan himkʿi vra) [Armenia according to Ashkharhatsuyts] (An attempt of reconstructing the 7th century Armenian map on a modern cartographic basis)] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Eren, Hasan (1999), “ॐ namha shivaaya”, in Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü [Etymological Dictionary of the Turkish Language] (in Turkish), Ankara: Bizim Büro Basım Evi
 • Eren, Hasan (2004), “Serendi/serender’in Düşündürdükleri”, in Türk Dili‎[53] (in Turkish), volume LXXXVII, issue 630, Ankara: Türk Dil Kurumu, →ISSN, pages 490–495
 • Eren, Hasan (2020), “ॐ namha shivaaya”, in Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (in Turkish), an expanded version of the the 1999 edition prepared by Şükrü Halûk Akalın, Ankara: Türk Dil Kurumu
 • Erhardt, Walter & Götz, Erich & Bödeker, Nils & Seybold, Siegmund, Zander. Handwörterbuch der Pflanzennamen. Dictionary of plant names. Dictionnaire des noms de plantes, Ulmer, 2000.
 • Eric Anonby; Hassan Mohebi Bahmani (2014), “Shipwrecked and Landlocked: Kholosi, an Indo-Aryan Language in South-west Iran”, in Cahier de Studia Iranica xx‎[110], pages 13-36
 • Erichsen, Wolja (1954) Demotisches Glossar, Copenhagen: Ejnar Munksgaard
 • Erickson de Hollenbach, Elena; Santillán Merino, Miguel; et al. (2010) Diccionario triqui-español y español triqui: Triqui de San Juan Copala‎[119] (in Spanish), preliminary version, second edition
 • Eric Partridge (1949) A Dictionary of the Underworld, London: Macmillan Co.
 • Eric Partridge (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Tom Dalzell and Terry Victor, editors, The New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English, volume 1 (A–I), London; New York, N.Y.: Routledge, →ISBN.
 • Eric Partridge ((please specify year)) A Dictionary of Slang and Unconventional English […] , New York: Macmillan
 • Eric Partridge, The Routledge Dictionary of Historical Slang. Routledge, 1973. →ISBN.
 • Eric S[teven] Raymond, editor (29 December 2003), “ॐ namha shivaaya”, in The Jargon File, version 4.4.7.
 • Erika Sandman (2016) A Grammar of Wutun‎[122], University of Helsinki (PhD), →ISBN
 • Erman, Adolf; Grapow, Hermann (1926–1961) Wörterbuch der ägyptischen Sprache, Berlin: Akademie-Verlag, →ISBN
 • Ernest Bender (1951) Nalarāyadavadantīcarita [Adventures of King Nala and Davadantī], Independence Square, Philadelphia: American Philosophical Society.
 • Ernout, Alfred; Meillet, Antoine (1985), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire étymologique de la langue latine: histoire des mots (in French), with additions and corrections of Jacques André, 4th edition, Paris: Klincksieck, published 2001
 • Ersoy, Erhan Gürsel (2007), “Social and economic structures of the Hemshin people in Çamlıhemşin”, in Hovann H. Simonian, editor, The Hemshin: History, society and identity in the Highlands of Northeast Turkey (Peoples of the Caucasus), London and New York: Routledge, pages 191–234
 • Erten, Metin (2000) Lazca-Türkçe, Türkçe-Lazca Sözlük [Laz–Turkish–Laz dictionary], Istanbul: Anahtar Kitaplar
 • Ertürk, Harun (2015) Artvin ili Yusufeli ilçesi Demirkent (Erkinis) köyü ağzı [Turkish dialect of the village Demirkent (Erkinis) in the county Yusufeli of Artvin province]‎[54] (in Turkish), Master's thesis, Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • E. S. Atlasova (2007) Словарь юкагирско-русский и русско-юкагирский (тундреный диалект) [Yukaghir-Russian and Russian-Yukaghir dictionary (Tundra dialect)], Saint-Petersburg: Просвещение, →ISBN
 • Esayas Tajebe (2015) Descriptive Grammar of Saaho, Addis Ababa
 • Esayi Nčʿecʿi (1966), L. G. Xačʿeryan, editor, Verlucutʿiwn kʿerakanutʿean [Analysis of Grammar], Yerevan: Academy Press
 • Estrada Fernández, Zarina (2009) Yaqui de Sonora (Archivo de Lenguas Indígenas de México; 29)‎[86] (in Spanish), México, D.F.: El Colegio de México, →ISBN
 • et al., editors (1975–), “ॐ namha shivaaya”, in Словарь русского языка XI–XVII вв. [Dictionary of the Russian Language: 11ᵗʰ – 17ᵗʰ cc.] (in Russian), Moscow: Nauka
 • Etimologičeskij slovarʹ tjurkskix jazykov [Etymological Dictionary of Turkic Languages] (in Russian), Moscow, 1974–
 • Eugenio, Damiana L. (1975) Philippine Proverb Lore
 • Eùgeniusz Gòłąbk (2011) Słownik Polsko-Kaszubski / Słowôrz Pòlskò-Kaszëbsczi‎[56]
 • Eugen Pavel, editor (2006), “”, in Tezaurul toponimic al României. Transilvania (TTRT). Județul Sălaj (in Romanian), Bucharest: Editura Academiei Române, →ISBN
 • Evangeliarii fragmentum Undoľskianum (in Old Church Slavonic), 1051±50
 • Evelyn Mary Todd (1970) A Grammar of the Ojibwa Language: The Severn Dialect (PhD Thesis), University of North Carolina at Chapel Hill
 • Everett, Daniel; Kern, Barbara (1997) Wari': the Pacaas Novos language of western Brazil, London: Routledge.
 • Ewald, Georg Heinrich August (1831–1833) Grammatica critica linguae arabicae, cum brevi metrorum doctrina (in Latin), Leipzig: Libraria Hahniana
 • E. W. Clark (1893) Ao Naga grammar with illustrative phrases and vocabulary, Molung: Assam Secretariat Printing Office
 • Examples
 • Eyuboğlu, İsmet Zeki (1991), “ॐ namha shivaaya”, in Türk dilinin etimoloji sözlüğü [Etymological dictionary of the Turkish language] (in Turkish), 2nd edition, Istanbul: Sosyal Yayınlar
 • Əhmədov, Məmməd (2001), “ॐ namha shivaaya”, in Naxçıvan qrupu şivələrinin lüğəti. Atalar sözləri, Atilla
 • Ələkbərli, Əziz (2009), “ॐ namha shivaaya”, in Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti, 1 kitab, İrəvan Çuxuru (Vedibasar, Gərnibasar, Zəngibasar mahalları və İrəvan şəhəri) [Dialectological Dictionary of "Western Azerbaijan", Book 1, Yerevan Plain (Vedibasar, Garnibasar, Zangibasar mahalles and the city of Yerevan)] (in Azerbaijani), Baku: Ağrıdağ, →ISBN
 • Əliyeva, Nuray (2018), “ॐ namha shivaaya”, in Naxçıvan Dialekt və Şivələrinin Etnoqrafik leksikası [Ethnographic vocabulary of Nakhchivani dialects and varieties] (in Azerbaijani), Nakhchivan: Əcəmi, →ISBN
 • Əzizbəyov X. Ə. (1965), “ॐ namha shivaaya”, in Азәрбајҹанҹа-русҹа лүғәт [Azerbaijani-Russian Dictionary], Baku: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı
 • Fabre, Alain (2016) Gramática de la lengua Nivacle (familia Mataguayo, Chaco Paraguayo) (Lincom Studies in Native American Linguistics 78) (in Spanish), Munich: Lincom, →ISBN.
 • Fähnrich, Heinz (1964), “Arabische Lehnwörter in der georgischen Sprache”, in Bedi Kartlisa (in German), volume XVII–XVIII, Paris, pages 155–163
 • Fähnrich, Heinz (1980), “К картвельской лексике [To Kartvelian vocabulary]”, in Этимология‎[7] (in Russian), issue 1978, translated from German by G. A. Klimov, Moscow: Nauka, pages 178–181
 • Fähnrich, Heinz (1994) Grammatik der altgeorgischen Sprache (in German), Hamburg: Helmut Buske Verlag
 • Fähnrich, Heinz (1999) Lexikon georgische Mythologie (Kaukasienstudien; 1), Wiesbaden: Reichert Verlag, →ISBN
 • Fähnrich, Heinz (2007) Kartwelisches Etymologisches Wörterbuch [Kartvelian Etymological Dictionary] (Handbuch der Orientalistik; VIII.18) (in German), Leiden, Boston: Brill
 • Fähnrich, Heinz (2010), “Von Baumnamen gebildete georgische Siedlungsnamen”, in Namenkundliche Informationen‎[7] (in German), volume 97, Leipziger Universitätsverlag, pages 133–143
 • Fähnrich, Heinz (2012) Die georgische Sprache (Handbook of Oriental Studies; VIII.22) (in German), Leiden and Boston: Brill
 • Fähnrich, Heinz (2016) Die Kartwelier: Grundsprache, Kultur, Lebensraum (in German), Wiesbaden: Reichert Verlag
 • Fähnrich, Heinz (2017), “Ergänzungen zum kartwelischen Wortschatz”, in Georgica (in German), volume 38 (2017), Aachen: Shaker Verlag, pages 9–14
 • Fähnrich, Heinz (2017), “ॐ namha shivaaya”, in Lakischer Wortschatz (Kaukasien-Reihe), Aachen: Shaker Verlag, →ISBN
 • Fähnrich, Heinz (2019) Der Erbwortschatz der Kartwelsprachen [The inherited vocabulary of Kartvelian languages] (in German), Wiesbaden: Reichert Verlag
 • Fähnrich, Heinz (2022) Der Erbwortschatz der nachischen Sprachen im Kaukasus [The inherited vocabulary of Nakh languages in the Caucasus] (in German), Wiesbaden: Reichert Verlag
 • Fähnrich, Heinz; Sardshweladse, Surab (1995) Etymologisches Wörterbuch der Kartwel-Sprachen (Handbuch der Orientalistik; I.29) (in German), Leiden, New York, Köln: Brill
 • Falileyev, Alexander (2000) Etymological Glossary of Old Welsh (Buchreihe der Zeitschrift für celtische Philologie; 18), Walter de Gruyter, →ISBN
 • Falk, Hjalmar; Torp, Alf (1903–06) Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog [Etymological Dictionary of the Norwegian and Danish Languages]
 • Family Register Unified Characters (戸籍統一文字)
 • fam (mandatory for genera): family name for the genus
 • Farahvashī, Bahrām (1979) Farhang-e fārsi beh pahlavi [Persian–Pahlavi Dictionary]‎[40], Tehran
 • Farhâdi, Abd-ul-Ghafûr (1955) Le Persan parlé en Afghanistan: Grammaire du Kâboli (in French), Paris: Kliencksieck
 • Farid, Malik Ghulam (2006), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionary of the Holy Qurʾan, Tilford, Surrey: Islam International Publications Ltd., →ISBN
 • Farmer, John Stephen (1890–1904) Slang and Its Analogues
 • Farmer, John Stephen (1900) The Public School Word-Book‎[88], London: Hirshfeld Brothers
 • Farqînî, Zana (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Ferhenga Kurdî-Tirkî / Türkçe-Kürtçe Sözlük [Kurdish–Turkish Dictionary], 2nd edition, Istanbul: Kurdish Institute of Istanbul
 • Faulkner, Raymond (1962) A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford: Griffith Institute, →ISBN
 • Fawq al-ʿĀda, Samūḥī (1974) A Dictionary of Diplomacy and International Affairs. English-French-Arabic, Beirut: Librairie du Liban, →ISBN
 • F. C., Southworth (2003) Proto-Dravidian Agriculture‎[73], University of Pennsylvania.
 • F. de Williams, Judith; Ojeda Morales, Gerardo; Torres Benavides, Liborio (2017) Diccionario mixteco de San Andrés Yutatío, Tezoatlán, Oaxaca (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 49)‎[103] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Feeney, Matthew E. (2004) Can Proto-Languages have dialects? A critique of recent Russian approaches to the historical reconstruction of Proto-Slavic, UMI Microform
 • Felicidad T.E. Sagalongos (1968) Diksiyunaryong Pilipino-Ingles (in Tagalog), Mandaluyong: National Bookstore, →ISBN.
 • Fenwick, Rhona S. H. (2017), “An Indo-European origin of Kartvelian names for two maloid fruits”, in Asatrian, Garnik S., editors, Iran and the Caucasus‎[6], volume 21, issue 3, Brill, →DOI
 • Ferdinand von Wrangel (1841) Прибавленія къ путешествію по сѣвернымъ берегамъ Сибири и Ледовитому Морю [Supplements to the adventure along the northern shores of Siberia and the Arctic Ocean] (in Russian), Saint Petersburg
 • Ferrand, Gabriel (1924), “L’élément persan dans les textes nautiques arabes des XVo et XVIo siècles”, in Journal asiatique‎[73] (in French), volume 204, pages 193–257
 • Fick, August (1890–1909) Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen (in German), 4th edition, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
 • Fikri, A. (1890), “ॐ namha shivaaya”, in Lûgat-ı Garîbe [Slang Dictionary] (in Ottoman Turkish), Constantinople: Âlem Matbaası
 • filae.com
 • Filippone, Ela (2010) The Fingers and their Names in the Iranian Languages (Onomasiological Studies on Body-Part Terms; I)‎[167], Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Filippone, Ela (2013), “Yaghnobi Body Part Terms: Some Introductory Notes”, in Toxtasʹjev S. R., Lurʹje P. B., editors, Commentationes Iranicae. Sbornik statej k 90-letiju Vladimira Aronoviča Livšica‎[188], Saint Petersburg: Nestor-Istorija, →ISBN
 • Filkova, Penka (1986), “ॐ namha shivaaya”, in Starobolgarizmy i cerkovnoslavjanizmy v leksike russkovo literaturnovo jazyka (in Russian), Sofia: Sofijski universitet „Kliment Ohridski“
 • Finck, Nikolaus (1907), “Die Sprache der armenischen Zigeuner”, in Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, VIIIe Série, Cl. hist.-phil., volume 8, issue 5
 • Firchow, Irwin; Firchow, Jacqueline; Akoitai, David (1973) Vocabulary of Rotokas - Pidgin - English‎[91], Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics
 • Fīrūzābādī (1834) Al-uqiyānūs al-basīt, translated from Arabic into Ottoman Turkish by Aḥmad ʻĀṣim, 2nd edition, Constantinople
 • Fischer-Benzon, Rudolf von (1894) Altdeutsche Gartenflora (in German), Kiel und Leipzig: Lipsius & Tischer
 • Fischer, Henry (1988) Ancient Egyptian Calligraphy: A Beginner’s Guide to Writing Hieroglyphs, New York: Metropolitan Museum of Art, →ISBN
 • Fischer, Wolfdietrich (2006) Grammatik des Klassischen Arabisch (in German), 4th edition, Wiesbaden: Harrassowitz, →ISBN
 • Fitting, Hans; Littmann, Enno (1911), “Arabische Pflanzennamen aus der Umgegend von Biskra (Algerien)”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[74] (in German), volume 65
 • F.J. Bennett, A.A. Mugalula-Mukiibi, J.S.W. Lutwama, and G. Nansubuga, "An Inventory of Kiganda Foods." Uganda Journal 29, 1 (1965). pp 45-53.
 • Flattery, David Stophlet; Schwartz, Martin (1989) Haoma and Harmaline. The Botanical Identity of the Indo-Iranian Sacred Hallucinogen “Soma” and its Legacy in Religion, Language, and Middle Eastern Folklore (Near Eastern Studies; 21), Berkeley · Los Angeles · London: University of California Press, →ISBN
 • Flaws, Margaret; Lamb, Gregor (1996) The Orkney Dictionary, Kirkwall, Orkney: Orkney Language and Culture Group, published 2001, →ISBN
 • Fleischer, Heinrich Leberecht (1836) De glossis Habichtianis in quatuor priores tomos MI noctium dissertatio critica‎[75] (in Latin), Leipzig: Fr. Chr. Wilh. Vogel
 • Fleischer, Heinrich Leberecht (1885–1888) Kleinere Schriften‎[76] (in German), Leipzig: S. Hirzel
 • Fleuriot, Léon; Evans, Claude (1985) A Dictionary of Old Breton – Dictionnaire du vieux breton: Historical and Comparative (in French), Toronto: Prepcorp
 • Floor, Willem (1999) The Persian Textile Industry in Historical Perspective: 1500–1925 (Moyen-Orient et Océan Indien, XVIe-XIXe siècles; 11)‎[98], Paris: Société d'Histoire de l'Orient – L'Harmattan
 • Flore Bollaert; Sara Pacchiarotti; Koen Bostoen (2021), “The Noun Class System of Bwala, an Undocumented Teke Language from the DRC (Bantu, B70z)”, in Nordic Journal of African Studies‎[195], volume 30, issue 1
 • Floyd Lounsbury (1953) Oneida Verb Morphology, Yale University Press
 • F. O'Brien & J. Jennings (2001) Introduction to the Narragansett Language‎[169], Newport: Aquidneck Indian Council, →LCCN
 • Forebears
 • Forebears (Dutch)
 • Forebears (Portuguese)
 • Forgács, Tamás. Magyar szólások és közmondások szótára (’Dictionary of Hungarian Idioms and Proverbs’). Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2004. →ISBN
 • Fóris, Ágota. A lexikon megközelítései (’Approaches to the Lexicon’), pages 3–4. In: Alberti, Gábor – Judit Kleiber – Judit Farkas (eds.). Vonzásban és változásban. (A nyelvészeti Doktorandusz füzetek különkiadása) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2012, pp. 277–307. →ISBN
 • Forsberg, Ulla-Maija (2021) Stadin slangin etymologinen sanakirja [Etymological Dictionary of Helsinki Slang]‎[114] (in Finnish), [note: linked online version also includes other etymological sources], Helsinki: Gaudeamus, →ISBN
 • Fortescue, Michael (2005) Comparative Chukotko-Kamchatkan dictionary (Trends in Linguistic Documentation; 23), Berlin – New York: de Gruyter, →ISBN.
 • Fortescue, Michael (2016) Comparative Nivkh Dictionary, München: LINCOM
 • Fortson, Benjamin W. (2004, 2010) Indo-European Language and Culture: An Introduction, Oxford: Blackwell
 • Fourie, Danny (August 2018), Jana Luther & Fred Pheiffer, editors, Die tale wat ons praat (in Afrikaans), Penguin Random House South Africa, →ISBN
 • Fournet, Arnaud (2013), “About the Vocalic System of Armenian Words of Substratic Origin”, in Archív Orientalni‎[190], volume 81, issue 2, pages 207–222
 • Fox, Joshua (2003) Semitic Noun Patterns (Harvard Semitic Studies; 52) (in English), 1st edition, Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, →ISBN
 • Foy, Karl (1908), “Die Windrose bei Osmanen und Griechen”, in Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen an der Königlichen Friedrich Wilhelms-Universität zu Berlin‎[19], volume 11, article edited by Friedrich Giese, pages 234–247
 • Fraenkel, Ernst (1955, 1962–1965) Litauisches etymologisches Wörterbuch‎[77], volume I–II, Heidelberg-Göttingen: Carl Winter and Vandenhoeck & Ruprecht
 • Fraenkel, Siegmund (1880) De vocabulis in antiquis Arabum carminibus et in Corano peregrinis‎[77] (in Latin), Leiden: E. J. Brill
 • Fraenkel, Siegmund (1886) Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen (in German), Leiden: E. J. Brill
 • Fraenkel, Siegmund (1890), “Miscellen”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (in German), volume 4, pages 332–341
 • Fraenkel, Siegmund (1892), “قسطاس”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[79] (in German), volume 6, issue 3, pages 258–262
 • Fraenkel, Siegmund (1898), “Zum sporadischen Lautwandel in den semitischen Sprachen”, in Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft‎[118] (in German), volume 3
 • Fraenkel, Siegmund (1902), “Miscellen zum Koran”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[80] (in German), volume 56, pages 71–73
 • Fraenkel, Siegmund (1905–1906), “R. Geyer's »Zwei Gedichte von Al-ʾAʿšâ«”, in Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete‎[78] (in German), volume 19, pages 261–271
 • Fraenkel, Siegmund (1905), “Zu lignā, ləgettā (vergl. ZDPV XXVIII S. 32)”, in Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins‎[124] (in German), volume 28, issue 4, pages 221–222
 • Frajzyngier, Zygmunt (2012), “ॐ namha shivaaya”, in A Grammar of Wandala, De Gruyter Mouton, →ISBN
 • Francesca Bray, "Millet cultivation in China: a historical survey," Journal d'agriculture traditionnelle et de botanique appliquée, 28(3): 291-307, 1981.
 • Frances Froman; Alfred J. Keye; Lottie Keye; Carrie Dyck (2002) English-Cayuga/Cayuga-English Dictionary, University of Toronto
 • Francis, David A.; Leavitt, Robert R.; Apt, Margaret (2008) The Passamaquoddy-Maliseet Dictionary‎[76], The Passamaquoddy Language Preservation Project
 • Francis E. Mahaffy (1979) An outline of the phonemics and morphology of the Afar (Danakil) language of Eritrea, East Africa‎[3]
 • [Francis Grose] (1785), “ॐ namha shivaaya”, in A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue, London: […] S. Hooper, […], →OCLC.
 • [Francis Grose] (1788), “ॐ namha shivaaya”, in A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue, 2nd edition, London: […] S. Hooper, […], →OCLC.
 • [Francis] Grose [et al.] (1811), “ॐ namha shivaaya”, in Lexicon Balatronicum. A Dictionary of Buckish Slang, University Wit, and Pickpocket Eloquence. […], London: […] C. Chappell, […], →OCLC.
 • Franciszek Sławski (1958-1965), “ॐ namha shivaaya”, in Jan Safarewicz, Andrzej Siudut, editors, Słownik etymologiczny języka polskiego [Etymological dictionary of the Polish language] (in Polish), Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
 • Franck, Johannes (1892) Etymologisch woordenboek der nederlandsche taal (in Dutch), The Hague: 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff
 • François, Alexandre. 2008. An online lexicon of Araki (Santo, Vanuatu). Electronic files. Paris: CNRS. (Pdf version)
 • François, Alexandre. 2021. Lo-Toga – English online dictionary. Electronic files. Paris: CNRS.
 • François, Alexandre. 2021. Online Teanu–English dictionary, with equivalents in Lovono and Tanema. Electronic files. Paris: CNRS.
 • François, Alexandre. 2021. Teanu dictionary (Solomon Islands). Dictionaria 15. 1-1877. DOI:10.5281/zenodo.5653063.
 • François, Alexandre. 2022. Online Mwotlap–English–French cultural dictionary. Electronic files. Paris: CNRS. (Pdf version)
 • Françoise Laigneau (2019) Découvrir la Flore des Pyrénées: 400 espèces dans leur milieu, Grenoble: Rando Éditions, →ISBN
 • Franco Montanari et al. (2015), Madeleine Goh and Chad Schroeder, editors, The Brill Dictionary of Ancient Greek, Leiden: Brill, →ISBN
 • Frang Bardhi (1635) Dictionarium Latino Epiroticum‎[2] (in Latin)
 • Frank, Carl (1921), “Noch ein paar persische Fremdwörter im Arabischen”, in Orientalistische Literaturzeitung (in German), volume 24, issue 12, columns 289–291
 • Frank Graham (1987) The New Geordie Dictionary, →ISBN
 • Franklin Edgerton (1953) Buddhist Hybrid Sanskrit: Grammar and Dictionary‎[107], volume 2, New Haven: Yale University Press, →OCLC
 • Frank T. Siebert Jr. (1967), “The Original Home of the Algonquian People”, in National Museum of Canada Bulletin 2014: Contributions to Antropology: Linguistics I‎[45]
 • František Št. Kott (1878–1893), “ॐ namha shivaaya”, in Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (in Czech), Prague
 • František Št. Kott (1910), “ॐ namha shivaaya”, in Dodatky k Bartošovu Dialektickému slovníku moravskému (in Czech), Prague: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
 • Franz Miklosich (1862–1865) Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum emendatum auctum‎[61], Vienna: Guilelmus Braumueller
 • Fr. Domingo de los Santos (1835), Tomas Oliva, editor, Vocabulario de la lengua tagala: primera, y segunda parte.‎[95] (in Spanish & Tagalog), La imprenta nueva de D. Jose Maria Dayot
 • Frederic G. Cassidy and Joan Houston Hall, Dictionary of American Regional English. Harvard University Press, 1985-2012.
 • Frederick C. Mish (Editor in Chief), Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 11th Edition. Merriam-Webster, 2003. →ISBN.
 • Frederik Kortlandt (2002) From Proto-Indo-European to Slavic. Electronic Publication, available online.
 • Frederik Sigismund Alexander de Clercq (1890) Bijdragen tot de kennis der Residentie Ternate, E.J. Brill
 • Freelang Electronic Ojibwe Dictionary
 • Freising manuscripts‎[197], 1005±33, page (1.1/78r)
 • Frellesvig, Bjarke; Stephen Wright Horn; et al. (eds.) (2023), “Old Japanese '”, in Oxford-NINJAL Corpus of Old Japanese‎[205]
 • Freytag, Georg (1830–1837), “ॐ namha shivaaya”, in Lexicon arabico-latinum praesertim ex Djeuharii Firuzabadiique et aliorum Arabum operibus adhibitis Golii quoque et aliorum libris confectum (in Latin), Halle: C. A. Schwetschke
 • Freytag, Georg (1861) Einleitung in das Studium der Arabischen Sprache bis Mohammed und zum Theil später zum allgemeinen Gebrauche auch für die, welche nicht Hebräisch und Arabisch treiben‎[81] (in German), Bonn: Adolph Marcus
 • Friederici, Georg (1960) Amerikanistisches Wörterbuch und Hilfswörterbuch für den Amerikanisten. Deutsch-Spanisch-Englisch (Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde / Reihe B: Völkerkunde, Kulturgeschichte und Sprachen; 53), 2nd edition, Hamburg: Cram, De Gruyter & Co., →DOI
 • Friedrich, Fenna; Olthuis, Gerhard; Rieger, Gerda; Rötterink, Albert; Stegemerten, Gertrud, editor (2009) Grafschafter Platt: Wörterbuch Hochdeutsch-Plattdeutsch für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen der Grafschaft Bentheim (Das Bentheimer Land) (in German), Uelsen: Groafschupper Plattproater Kring, →ISBN
 • Friedrich, Johannes (1940), “Aus verschiedenen Keilschriftsprachen. 1-2”, in Orientalia‎[183], volume 9
 • Friedrich Kluge (1883), “ॐ namha shivaaya”, in , John Francis Davis, transl., Etymological Dictionary of the German Language, published 1891
 • Friedrich Kluge (1989), “ॐ namha shivaaya”, in Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache [Etymological Dictionary of the German Language] (in German), 22nd edition, Berlin: Walter de Gruyter, →ISBN
 • Frisk, Hjalmar (1960–1972), “ॐ namha shivaaya”, in Griechisches etymologisches Wörterbuch (in German), Heidelberg: Carl Winter
 • Fritz, Sonja (2006) Die ossetischen Personennamen (Iranisches Personennamenbuch, Band III, Faszikel 3)‎[6] (in German), based on a dissertation submitted in 1983, Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Fr. Juan Felis de la Encarnación (1851) Diccionario bisaya-español‎[65] (in Cebuano and Spanish), Amigos del País
 • Fr. Juan José de Noceda; Fr. Pedro de Sanlucar (1860) Vocabulario de la lengua tagala, compuesto por varios religiosos doctos y graves‎[97] (in Spanish & Tagalog), Manila: Ramirez y Giraudier
 • Fr. Pedro de San Buena Ventura (1613), Juan de Silva, editor, Vocabulario de lengua tagala: El romance castellano puesto primero‎[96], La Noble Villa de Pila
 • F. S. Watuseke (1982) West Makian, a Language of the North-Halmahéra Group of the West-Irian Phylum‎[112], Anthropological Linguistics
 • Fukane no Sukehito (c. 901–923), Maruyama Yumiko, Wu Qian, editors, Honzō Wamyō: Eiin, Honkoku to Kenkyū) (in Japanese), Kyūko Shoin, published 2021, →ISBN.
 • FundéuRAE (Fundación del Español Urgente) (in Spanish), 2023
 • Funk & Wagnalls Standard Dictionary of the English Language. International Edition. combined with Britannica World Language Dictionary. Chicago-London etc., Encyclopaedia Britannica, inc., 1965.
 • Funk, Wilfred; Lewis, Norman (September 1942) 30 Days to a More Powerful Vocabulary, Wilfred Funk, Inc., published 1942.
 • Furnée, Edzard Johan (1972) Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen (Janua linguarum. Series practica; 150) (in German), The Hague and Paris: Mouton
 • Furnée, Edzard Johan (1979) Vorgriechisch-Kartvelisches: Studien zum ostmediterranen Substrat nebst einem Versuch zu einer neuen pelasgischen Theorie (in German), Editions Peeters, →ISBN
 • F.W. de St. Croix and the Centre for the Study of Nigerian Languages, Bayero University, Fulfulde-English Dictionary, Kano: The Centre, 1998.
 • F.W. Taylor, Fulani-English Dictionary, Oxford University Press, 1932. (New York:Hippocrene Books, 2005)
 • G. A. Animica; M. P. Galikbarova (2013) Румеку глоса‎[11], Donetsk
 • Gabamačean, Simon (1910), “ॐ namha shivaaya”, in Nor Baṙagirkʿ Hayerēn Lezui [New Dictionary of the Armenian Language] (in Armenian), 2nd edition, Constantinople: R. Sakayan press
 • Gábor Bereczki (2013) Etymologisches Wörterbuch des Tscheremissischen (Mari) [Etymological dictionary of the Cheremiss language (Mari)], Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, →ISBN
 • Galajeva, Lemka Xamidovna (2006) Fitonimičeskaja leksika v ingušskom jazyke (Dissertacija) [The phytonymic vocabulary in the Ingush language (Dissertation)], Magas
 • Galano, Clemente (1645) Kʿerakan ew tramabanakan neracutʿiwn aṙ yimastasirutʿiwnn šaheloy [Grammaticae et logicae institutiones], Rome: typis Sacrae Congr. de Propag. Fide
 • Galdies, George; Baltazzi, Alessandro; Poulimenos, George (2004) A Smyrneika Lexicon: The Language of Smyrna (Izmir, Turkey) Explained and Illustrated, 2nd edition, Piscataway, New Jersey: Gorgias Press, →ISBN
 • Galfayean, Ambrosios (1861), “ॐ namha shivaaya”, in Baṙgirkʿ hay-gałłiarēn [Armenian–French Dictionary], Paris: Librairie de L. Hachette et Cie.
 • Galstyan E. H., editor (1984), “ॐ namha shivaaya”, in Hay-ṙuseren baṙaran [Armenian–Russian Dictionary], Yerevan: Academy Press
 • Galstyan, Galstyan (1978) Acancʿumə ew acancʿnerə žamanakakicʿ hayerenum [Affixation and affixes in modern Armenian]‎[58] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Gamarra A., Enrique; Villagra S., Inocencio (1980) Llëbo ñaglo lok kibokwogo ëre e lanyo = Vocabulario ilustrado teribe-español‎[95] (in Teribe and Spanish), Instituto Nacional de Cultura & Instituto Lingüístico de Verano
 • Gamaxarija Dž. et al., editors (2009) Abxazija: S drevnejšix vremen do našix dnej [Abkhazia: From Ancient Times Till the Present Days] (Očerki iz istorii Gruzii)‎[5] (in Russian), Tbilisi: Intelekti
 • Gamkrelidze, Thomas V.; Mačavariani, Givi I. (1982) Sonantensystem und Ablaut in den Kartwelsprachen: Eine Typologie der Struktur des Gemeinkartwelischen (Ars Linguistica; 10) (in German), translated into German, edited and provided with an afterword by Winfried Boeder, Tübingen: Gunter Narr Verlag
 • Gamkrelidze, Th. V.; Ivanov, V. V. (1995) Indo-European and the Indo-Europeans. A Reconstruction and Historical Analysis of a Proto-Language and Proto-Culture. Part I: The Text (Trends in linguistics. Studies and monographs; 80), Berlin, New York: Mouton de Gruyter
 • Gamq̇reliʒe, Tamaz (1959), Giorgi C̣ereteli, editor, Sibilanṭta šesaṭq̇visobani da kartvelur enata uʒvelesi sṭrukṭuris zogi saḳitxi [Sibilant correspondences and some problems of the oldest structure of the Kartvelian languages] (in Georgian), Tbilisi: Sakartvelos ssr mecnierebata aḳademiis gamomcemloba, pages 1–86
 • Gamq̇reliʒe, Tamaz; Mač̣avariani, Givi (1965) Sonanṭta sisṭema da ablauṭi kartvelur enebši [The system of sonants and ablaut in Kartvelian languages]‎[8] (in Georgian), Tbilisi: Academy Press
 • Ganijeva, F. A. (2002), “ॐ namha shivaaya”, in Хиналугско-русский словарь [Khinalug–Russian Dictionary] (Бесписьменные языки Дагестана), Makhachkala: Dagestan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
 • Ganijev, Sultan-Medžid (1909) Русско-татарский словарь [Russian–Azerbaijani dictionary] (Самоучитель татарского языка; III)‎[179], 5th edition, Baku: Kaspiy
 • Gapancjan, Gr. (1916), “Proisxoždenije dr.-arm. ամեհի amehi”, in Zapiski Vostočnovo otdelenija Russkovo arxeologičeskovo obščestva‎[193] (in Russian), volume 23 (1915), pages 349–362
 • Garbell, Irene (1965) The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Persian Azerbaijan (Janua Linguarum. Series Practica; 3), London, The Hague, Paris: Mouton & Co.
 • Gardiner, Alan (1957) Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs, third edition, Oxford: Griffith Institute, →ISBN
 • Garkavec, A. N. (2018) Kypčakskij slovarʹ. Po armjanopisʹmennym pamjatnikam XVI—XVII vekov [Kipchak dictionary. Based on the monuments of 16–17th centuries written in the Armenian script]‎[87] (in Russian), 3rd edition, Almaty: BAUR, →ISBN
 • Garner, Bryan A. (2016), “ॐ namha shivaaya”, in Garner's Modern English Usage, New York: Oxford University Press, →ISBN
 • Garsoïan, Nina G. (1989) The Epic Histories Attributed to P‘awstos Buzand (Buzandaran Patmut‘iwnk‘)‎[191], Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
 • Gary Holton, Marian Klamer (2018) The Papuan languages of East Nusantara and the Bird's Head‎[31]
 • Gary Martin (1997–), “ॐ namha shivaaya”, in The Phrase Finder.
 • Garzoni, Maurizio (1787) Grammatica e vocabolario della lingua kurda, Rome: typis Sacrae Congr. de Propag. Fide
 • Gasanova, S. M.; Ibragimov, G. X.; Magomedova, P. T.; Mejlanova, U. A.; Talibov, B. B. (1971), G. B. Murkelinskij, editor, Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков [Comparative Historical Vocabulary of Dagestan Languages]‎[224] (in Russian), Moscow: Nauka}}
 • Gąsiorowski, Piotr (2012), “The Germanic reflexes of PIE *-sr- in the context of Verner's Law”, in The Sound of Indo-European: Phonetics, Phonemics, and Morphophonemics‎[122], Copenhagen: Museum Tusculanum Press, →DOI, →ISSN
 • Gaspa, Salvatore; Michel, Cécile; Nosch, Marie-Louise, editors (2017-07-26) Textile Terminologies from the Orient to the Mediterranean and Europe, 1000 BC to 1000 AD‎[84], Lincoln, Nebraska: Zea Books, →DOI, →ISBN
 • Gatschet, Samuel S. (1890). The Klamath Indians of southwestern Oregon. Volume II, Part II. United States Government Printing Office.
 • Gauthiot, Robert (1915), “Quelques observations sur le Mindjàni”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 19, pages 133–157
 • Gayayan, Harutʿyun (1977), “Gorgagorcutʿyan meǰ kiraṙvoł hayeren pʿoxaṙyal baṙer tʿurkʿerenum [Armenian Borrowings in Turkish, Used in Carpet Making]”, in Lraber Hasarakakan Gitutyunneri [Herald of the Social Sciences]‎[96] (in Armenian), issue 8
 • Gayayean, Yovhannēs Tʿ. (1983), “ॐ namha shivaaya”, in Baṙaran Ganjaran Hayerēn Lezui [Dictionary Thesaurus of the Armenian Language] (in Armenian), 3rd edition, Beirut: Hamaskaïne W. Sethian Press
 • Gazančean, Yovhannēs (1911), “Hayerēnē pʿoxaṙeal baṙer tʿrkʿerēni mēǰ [Armenian borrowings in Turkish]”, in Nersēs Akinean, editor, Huschardzan: Festschrift aus Anlass des 100-jahrigen Bestandes der Mechitaristen-Kongregation in Wien (1811–1911), und des 25. Jahrganges der philosophischen Monatsschrift Handes amsorya (1887–1911) (in Armenian), Vienna: Mekhitarist Press, pages 325–330
 • G. Chechulin (1828) Лексиконъ пермскаго языка, кратко выбранный и по алфавиту расположенный села Кудымкорскаго бывшимъ священникомъ Георгiемъ Чечулинымъ
 • Gecova O. G., editor (1980–), “ॐ namha shivaaya”, in Arxangelʹskij oblastnoj slovarʹ [Arkhangelsk Regional Dictionary] (in Russian), Moscow: Moscow University Press
 • Gedikli, Fethi; Gedikli, Yusuf (2004), “ॐ namha shivaaya”, in Fethi Gedikli, editor, Akçaabat Yazıları (in Turkish), volume I, an improved version of an unpublished 1977 compilation, Istanbul: Yedirenk, pages 155–292
 • Geiger, Abraham (1833, 1902) Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen? (in German), 2nd edition, Leipzig: M. W. Kaufmann
 • Geiger, Wilhelm (1890) Etymologie des Balūčī (in German), Munich: Academy Press
 • Geiger, Wilhelm (1897) Etymologie des Singhalesischen (in German), Munich: Academy Press
 • Geiger, Wilhelm (1938) A Grammar of the Sinhalese Language, Colombo: Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society
 • Geirnaert-Martin, Danielle C. (1992), “ॐ namha shivaaya”, in The Woven Land of Lamboya. Socio-cosmic Ideas and Values in West Sumba, Eastern Indonesia (CNWS Publications; 11), Leiden: Centre of Non-Western Studies, Leiden University
 • Gelb, I. J. (1957) Glossary of Old Akkadian (Materials for the Assyrian Dictionary; 3)‎[34], Chicago: The University of Chicago Press
 • Geleniʒe, Laṭavra (1974) Adamianis anaṭomia-piziologiastan daḳavširebuli leksiḳa ʒvel kartulši (sxva kartveluri enebis monacemebtan šedarebit) [Words related to human anatomy and physiology in Old Georgian (in comparison with data from other Kartvelian languages)] (in Georgian), Tbilisi: Mecniereba
 • Gelzer, H. (1896), “Zur armenischen Götterlehre”, in Berichte über die Verhandlungen der Königlich sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig‎[192] (in German), volume 48
 • Genaust, Helmut (1996), “ॐ namha shivaaya”, in Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen (in German), 3rd edition, Basel: Birkhäuser Verlag, →ISBN
 • Genç, Tuğçe (2021) Trabzon Örneğinde Rumca-Türkçe Dil İlişkisi (Yüksek Lisans Tezi) (in Turkish), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Genko, Anatolii N. (1930), “Из культурного прошлого ингушей [From the cultural past of the Ingush]”, in Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее АН СССР, volume V, Leningrad, pages 681–761
 • Genko, Anatolii N. (2017 [1930]), “О названиях ’плуга’ в северокавказских языках”, in K. E. Stein, D. I. Petrenko, editors, Caucasica: Кавказоведение. Страницы прошлого. По материалам архива и библиотеки Северо-Кавказского горского историко-лингвистического научно-исследовательского института имени С. М. Кирова (1926–1937): Антология‎[218], Rostov-on-Don: Полиграф-Сервис, →ISBN
 • Gensler, Orin D. (1997), “Mari Akkadian iš “to, for” and Preposition-Hopping in the light of comparative Semitic syntax”, in Orientalia‎[35], volume 66, issue 2, pages 129–156
 • Géoportail, Institut national de l'information géographique et forestière, 2019
 • Georgacas, Demetrius J. (1978) Ichthyological Terms for the Sturgeon and Etymology of the International Terms Botargo, Caviar and Congeners (A Linguistic, Philological, and Culture-Historical Study) (Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών; 43), Athens: Academy Press
 • Georgacas, Demetrius J. (1978), “Turkish Common Names of Aquatic Animals (and Congeners) and Fishing Terms of Greek Origin”, in Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo‎[97], volume 20, Pisa: Giardini, pages 119–145
 • Georgakás, D. I. (1938), “Ετυμολογικά”, in Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher‎[84] (in Greek), volume 14, Athens, pages 60–83
 • George Morley Story et al eds. (1990), Dictionary of Newfoundland English 2nd ed., University of Toronto Press, →ISBN.
 • George Pratt (1861) Samoan dictionary: English and Samoan and Samoan and English with a short grammar of the Samoan dialect, Matautu, Samoa: London Missionary Society Press
 • Georgios Babiniotis (2002), “ॐ namha shivaaya”, in Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας: […] [Dictionary of the New Greek Language] (in Greek), 2nd edition, Athens: Kentro Lexikologias, →ISBN.
 • Georgios Babiniotis (2008), “ॐ namha shivaaya”, in Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας: […] [Dictionary of the New Greek Language] (in Greek), 3rd edition, Athens: Kentro Lexikologias, →ISBN.
 • Gerald O'Collins; Edward G. Farrugia (2002), Jan Ożóg and Barbara Żak, transl.; Henryk Pietras, editor, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, 2 edition, Kraków: Wydawnictwo WAM, →ISBN
 • Gerd Carling (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Romani i svenskan: Storstadsslang och standardspråk, Stockholm: Carlsson, →ISBN
 • Gerhard Köbler (2014), “Altnordisches Wörterbuch [Old Norse dictionary]”, in https://koeblergerhard.de (in German), 4th edition
 • Gersamia, Rusudan; Ḳiḳviʒe, Zaal; Lomia, Maia; Mamiseišvili, Nona; Saɣliani, Medea (2016) Ponosemanṭiḳuri leksiḳa kartvelur enebši [Phonosemantic Vocabulary in Kartvelian Languages] (in Georgian), Tbilisi: University Press, →ISBN
 • Gershevitch, Ilya (1959) The Avestan Hymn to Mithra, Cambridge: Cambridge University Press
 • Gershevitch, Ilya (1962), “Outdoor terms in Iranian”, in W. B. Henning, E. Yarshater, editors, A locust’s leg: Studies in honour of S. H. Taqizadeh‎[168], London: Percy Lund, Humphries & Co. Ltd, pages 76–84
 • Gershevitch, Ilya (1969), “Amber at Persepolis”, in Studia Classica et Orientalia Antonino Pagliaro Oblata. II (in German), Rome: Istituto di Glottologia dell’Università, pages 167–251
 • Gershevitch, Ilya (1985), Nicholas Sims-Williams, editor, Philologia Iranica (Beiträge zur Iranistik; 12)‎[169], Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag
 • Gerson Klumpp (2016) Kamas‎[134], Tartu
 • Gert, Klingenschmitt (2000), “Mittelpersisch”, in Bernhard Forssman, Robert Plath, editors, Indoarisch, Iranisch und die Indogermanistik: Arbeitstagung der Indogermanischen Gesellschaft vom 2. bis 5. Oktober 1997 in Erlangen (in German), Wiesbaden: Reichert
 • Geworgyan, Gayane (2019), “Arewmtahay čʿusumnasirvac xosvackʿneri lezvaašxarhagrakan bnutʿagirə; Trapizon, Cingir, Mimer [The linguistic–geographical description of unstudied Western Armenian dialects: Trabzon, Cingir, Mimer]”, in Lezu ew xoskʿ: Gitakan hodvacneri žołovacu‎[59] (in Armenian), Yerevan: An electronic publication of the Language Institute of the Academy
 • Gharib, B. (1995), “ॐ namha shivaaya”, in Sogdian dictionary: Sogdian–Persian–English, Tehran: Farhangan Publications
 • Gheorghe Bolocan, editor (1993–2007), “”, in Dicționarul toponimic al României. Oltenia: [Toponymic Dictionary of Romania. Oltenia:] (in Romanian), Craiova: Editura Universitaria
 • G. H. F. Nesselmann (1873), “ॐ namha shivaaya”, in Thesaurus linguae prussicae. Der preussische Vocabelvorrath [...] (in German), Berlin: Harrwitz & Gossmann
 • Ghilain, A. (1939) Essai sur la langue Parthe, son systeme verbal d'après les textes manichéens du Turkestan (Bibliotheque du Museon; 9), Louvain: Bureaux du Muséon
 • Gholami, Saloumeh (2009) Selected Features of Bactrian Grammar (dissertation)‎[135], Göttingen: University of Göttingen
 • G. Hyslop; K. Tshering; K. Lhendrup; P. Chhophyel (2016) Kurtöp-English-Dzongkha dictionary (draft)
 • Giacco, Giuseppe (2003), “ॐ namha shivaaya”, in Schedario Napoletano
 • Giacomo Jungg (1895) Fialuur i voghel sccȣp e ltinisct‎[5] (in Italian)
 • Gigineišvili, Bakar (1972), “Kartveluri eṭimologiebi [Kartvelian etymologies]”, in Macne: enisa da liṭeraṭuris seria (in Georgian), issue 3, Tbilisi: Metsniereba
 • Gigineišvili, Bakar (1980), “"Saxismeṭq̇uelis" Kartuli targmanis erti adgilis gagebisatvis [On the interpretation of a passage in the Georgian translation of the Physiologus]”, in Mravaltavi: pilologiur-isṭoriuli ʒiebani (in Georgian), volume 7, Tbilisi: Metsniereba
 • Gigineišvili, Bakar (1982), “Mr ḳonsonanṭuri ǯgupis suṗeraciisatvis Č̣anuris Atinur ḳiloḳavši [On the resolution of the mr consonant cluster in the Atina dialect of Laz]”, in Macne: enisa da liṭeraṭuris seria (in Georgian), issue 2, Tbilisi: Metsniereba
 • Gigineišvili Bakar and Giunašvili Elguǯa, editors (1979) Šaṭberdis ḳrebuli X sauḳunisa [The Shatberdi Codex of X Century] (Ʒveli kartuli mc̣erlobis ʒeglebi; 1)‎[153] (in Georgian), Tbilisi: Metsniereba
 • Gignoux, Philippe (1972) Glossaire des Inscriptions Pehlevies et Parthes [Glossary of Pahlavi and Parthians Inscriptions] (Corpus Inscriptionum Iranicarum. Supplementary Series; 1) (in French), London: Lund Humphries
 • Gignoux, Philippe (1986) Noms propres sassanides en moyen-perse épigraphique [Sasanian proper names in Inscriptional Middle Persian] (Iranisches Personennamenbuch, Band II, Faszikel 2) (in French), Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Gignoux, Philippe (2003) Noms propres sassanides en moyen-perse épigraphique: Supplément (1986–2001) [Sasanian proper names in Inscriptional Middle Persian: Supplement (1986–2001)] (Iranisches Personennamenbuch, Band II, Faszikel 3)‎[41] (in French), Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Gignoux, Philippe; Jullien, Christelle; Jullien, Florence (2009) Noms propres syriaques d'origine iranienne [Syriac proper names of Iranian origin] (Iranisches Personennamenbuch, Band VII, Faszikel 5) (in French), Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Gilberti, Maturino (1559) Vocabulario en lengua de Mechuacan (in Spanish), Iuan Pablos Bressano
 • Gill, F. and Wright, M. (2006) Birds of the World: Recommended English Names, Princeton University Press, →ISBN
 • Gindro, S.; Scarlata, S.; Widmer, P. (2013), “Old Persian Corpus”, in TITUS: Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien‎[51]
 • G. I. Nemtinova; V. V. Fedoseeva; L. F. Yarkova (1993), V. N. Kokoleva, editor, Коми-пермяцко-русский русско-коми-пермяцкий словарь [Komi-Permyak-Russian Russian-Komi-Permyak dictionary], Kudymkar: Коми-Пермяцкӧй книжнӧй издательство
 • Giorgaʒe, Grigol (1999) Xetologiuri da kartvelologiuri ʒiebani [Hittitological and kartwelological researches], Tbilisi: Logosi
 • Giorgio Banti; Moreno Vergari (2005), “A sketch of Saho Grammar”, in Journal of Eritrean Studies, issue 1-2, pages 100-131
 • Gippert, Jost (1992), “Mitteliranische Lehnwörter im Altgeorgischen”, in Walter Slaje, Christian Zinko, editors, Akten des Melzer-Symposiums 1991 : veranstaltet aus Anlaß der Hundertjahrfeier indo-iranistischer Forschung in Graz (13.–14. November 1991) (Arbeiten aus der Abteilung Vergleichende Sprachwissenschaft Graz; 4)‎[140] (in German), Graz: Leykam
 • Gippert, Jost (1993) Iranica Armeno-Iberica: Studien zu den iranischen Lehnwörtern im Armenischen und Georgischen (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte; 606. Veröffentlichungen der Kommission für Iranistik; 26) (in German), Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Gippert, Jost (1993), “Lateinisches Wortmaterial im Kaukasus”, in Gerhard Meiser, editor, Indogermanica et Italica : Festschrift für Helmut Rix zum 65. Geburtstag (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft; 72) (in German), Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität, pages 131–147
 • Gippert, Jost (1994), “Die Glottaltheorie und die Frage urindogermanisch-kaukasischer Sprachkontakte”, in Jens Elmegård Rasmussen, editor, In honorem Holger Pedersen: Kolloquium der Indogermanischen Gesellschaft vom 25. bis 28. März 1993 in Kopenhagen‎[134] (in German), Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, pages 107–123
 • Gippert, Jost (1995), “Ein altgeorgisches hapax legomenon”, in Aleksandre Gvaxaria, editor, Pilologiuri ʒiebani‎[141] (in German), Tbilisi: Academy Press, pages 73–78
 • Gippert, Jost (1997), “Ein armenisch-kaukasischer Reigen”, in Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae‎[199] (in German), volume 50, issue 1/3, pages 73–85
 • Gippert, Jost (2000), “Towards an Electronic Analysis of Svan Dialectal Divergences”, in Kartvelian Heritage‎[15], volume 4, Kutaisi: University Press, pages 134–149
 • Gippert, Jost (2005), “Armeno-Albanica”, in Günter Schweiger, editor, Indogermanica: Festschrift Gert Klingenschmitt (Studien zur Iranistik und Indogermanistik; 3)‎[201], Taimering: Schweiger VWT-Verlag
 • Gippert, Jost (2005), “Das Armenische — eine indogermanische Sprache im kaukasischen Areal”, in Gerhard Meiser, Olav Hacksteing, editors, Sprachkontakt und Sprachwandel : Akten der XI. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, 17.-23. September 2000, Halle an der Saale‎[200] (in German), Wiesbaden: L. Reichert
 • Gippert, Jost (2009), “An Etymological Trifle”, in Werner Sundermann et al., editors, Exegisti monumenta. Festschrift in Honour of Nicholas Sims-Williams (Iranica; 17)‎[125], Wiesbaden: Harrassowitz, pages 127–140
 • Gippert, Jost (2011), “The linguistic background of Caucasian Albanian literacy”, in Vittorio Springfield Tomelleri et al., editors, Languages and Cultures in the Caucasus. Papers from the International Conference "Current Advances in Caucasian Studies" Macerata, January 21-23, 2010‎[127], München / Berlin: Otto Sagner, pages 3–21
 • Gippert, Jost (2011), “The script of the Caucasian Albanians in the light of the Sinai palimpsests”, in Werner Seibt and Johannes Preiser-Kapeller, editors, Die Entstehung der kaukasischen Alphabete als kulturhistorisches Phänomen (Veröffentlichungen zur Byzanzforschung; 28)‎[126], Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, pages 39–50
 • Gippert, Jost (2016), “Albano-Iranica II: Avestan ⁺āfše”, in Éric Pirart, editor, Études de linguistique iranienne in memoriam Xavier Tremblay (Acta Iranica; 57)‎[128], Leuven – Paris – Bristol: Peeters, pages 185–193
 • Gippert, Jost (2017), “Armeno-Albanica II: Exchanging doves”, in Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen et al., editors, Usque ad radices: Indo-European studies in honour of Birgit Anette Olsen (Copenhagen Studies in Indo-European; 8)‎[202], Copenhagen: Museum Tusculanum Press
 • Gippert, Jost (2017) The Albanian Inscriptions Revisited‎[129], pages 75–87
 • Gippert, Jost (2018), “Sound Systems in Diachrony: Sibilants and Affricates in Udi”, in Beyer, Klaus; Boden, Gertrud; Köhler, Bernhard; Zoch, Ulrike (Hrsg.), editors, Linguistics across Africa‎[130], Köln: Rüdiger Köppe, pages 113–132
 • Gippert, Jost (2018), “When person overcomes class. The case of Caucasian Albanian”, in Eugen Hill, Martin Kümmel, Stefan Schumacher, editors, International Journal of Diachronic Linguistics and Linguistic Reconstruction‎[131], volume 15, München: Verlag Anja Urbanek, pages 25-43
 • Gippert, Jost; Schulze, Wolfgang (2023), “The Language of the Caucasian Albanians”, in Jost Gippert and Jasmine Dum-Tragut, editors, The Language of the Caucasian Albanians, Berlin and Boston: De Gruyter Mouton, →DOI, pages 167–229
 • Gippert J., Schulze W., Aleksidze Z., Mahé J.-P., editors (2009) The Caucasian Albanian Palimpsests of Mount Sinai (Monumenta Palaeographica Medii Aevi : Series Ibero-Caucasica; 2), Turnhout: Brepols, →ISBN
 • Gizaw Shimelis, editor (2007) Sidaama-Amharic-English dictionary, Addis Ababa: Sidama Information and Culture department
 • Gladys A. Reichard (1925) Wiyot Grammar and Texts, University of California press
 • “Glossary”, in Te Kupega o te Vateatea o te Gagana Tokelau (Tokelau Language Website)‎[39], Department of Education, Government of Tokelau, 2022
 • Gluhak, Alemko (1993) Hrvatski etimološki rječnik (in Serbo-Croatian), Zagreb: August Cesarec
 • G. M. Kert (1960), “Основные сходства и различия в саамских диалектах Кольского полуострова [The major similarities and differences in the Sami dialects of the Kola peninsula]”, in Прибалтийско-финское языкознание, issue 23, Москва: Издательство академии наук
 • G. M. Kert (1961), P. A. Ariste, V. Z. Panfilov, K. K. Kont, editors, Образцы саамской речи [Samples of the Sami speech], Ленинград: Издательство академии наук СССР
 • G. M. Kert (1986), V. V. Vinokurova, E. N. Samojlova, editors, Словарь саамско-русский и русско-саамский [Sámi-Russian and Russian-Sámi dictionary], Ленинград: Просвещение
 • G. N. Reddy et al, editors (1979), “ॐ namha shivaaya”, in తెలుగు నిఘంటువు తెలుగు-తెలుగు [Telugu Dictionary Telugu-Telugu] (in Telugu), Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademi
 • G. N. Reddy et al, editors (1990), “ॐ namha shivaaya”, in తెలుగు పర్యాయపద నిఘంటువు [Dictionary of Synonyms in Telugu] (in Telugu), Hyderabad: Vishalaandhra Publishing House
 • Gočanean, Pōłos (2011) Dasakan grabari gorcnakan kʿerakanutʿiwn [Practical Grammar of Classical Old Armenian] (in Armenian), Vienna, Yerevan: Mekhitarist Press
 • Gočijajeva, S. A.; Sujunčev, X. I. (1989), “ॐ namha shivaaya”, in Tenišev E.R., Sujunčev X. I., editors, Karačajevo-balkarsko-russkij slovarʹ [Karachay-Balkar–Russian Dictionary], Moscow: Russkij jazyk
 • Godavarma, K. (1946), “ॐ namha shivaaya”, in Indo-Aryan loanwords in Malayalam, Thiruvanathapuram: Head of department of Malayalam
 • Goddard, Ives (1965), “The Eastern Algonquian Intrusive Nasal”, in Southwestern Journal of Anthropology, volume 31, issue 3, Chicago: The University of Chicago Press, →JSTOR
 • Goddard, Ives (1974), “An Outline of the Historical Phonology of Arapaho and Atsina”, in International Journal of American Linguistics, volume 40, issue 2, Chicago: The University of Chicago Press, →JSTOR
 • Goddard, Ives (1979), “Comparative Algonquian”, in Campbell, Lyle; Mithun, Marianne, editors, The Languages of Native America: Historical and Comparative Assessment, volume 70, issue 132, Austin: University of Texas Press
 • Goddard, Ives (1982), “The Historical Phonology of Munsee”, in International Journal of American Linguistics, volume 48, issue 1, Chicago: The University of Chicago, →DOI, →JSTOR
 • Goddard, Ives (2015), “Arapaho Historical Morphology”, in Anthropological Linguistics, volume 57, issue 4, University of Nebraska Press, →DOI, →JSTOR
 • Goddard, Ives and Thomason, Lucy. A Meskwaki-English and English-Meskwaki Dictionary Based on Early Twentieth-Century Writings by Native Speakers. Petoskey, MI: Mundart Press, 2014.
 • Godefroy, Frédéric, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle (1881) (ॐ namha shivaaya)
 • Godel, Robert (1975) An introduction to the study of classical Armenian, Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag
 • Godel, Robert (1984), “Une concordance lexicale gréco-arménienne”, in Cahiers Ferdinand de Saussure‎[203] (in French), volume 38, pages 289–293
 • Goetze, Albrecht (1958), “The sibilants of Old Babylonian”, in Revue d’Assyriologie et d’archéologie orientale‎[114], volume 52, issue 3, pages 137–149
 • Gökçür, Engin (2021), “ॐ namha shivaaya”, in Azerbaycan Bitki Adları Sözlüğü [Azerbaijani Plant Name Dictionary] (in Turkish), Konya: Palet Yayınları, →ISBN
 • Golinets, Viktor (2016), “Amorite Animal Names: Cognates for the Semitic Etymological Dictionary”, in Proceedings of the 6th Biennial Meeting of the International Association for Comparative Semitics and Other Studies (Babel und Bibel; 9)‎[112], Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, →DOI, →ISBN, pages 55–86
 • Gölpınarlı, Abdülbâki (1934), “Yunus Emre’de Öz Türkçe Kelimeler [Native Turkic words in Yunus Emre]”, in Türkiyat Mecmuası, volume 4
 • Gombocz, Zoltán (1912) Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache [The Bulgarian–Turkic Loanwords in the Hungarian Language] (Suomalais-ugrilaisen Seuran toimituksia = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne; XXX)‎[98] (in German)
 • Gómez Navarrete, Javier A. (2009) Diccionario Introductorio Español-Maya, Maya-Español‎[190], Chetumal: Universidad de Quintana Roo
 • Gonçalves, Manuel (2015) Capeverdean Creole-English dictionary, →ISBN
 • Gongora, Majoí Fávero (2017) Ääma ashichaato: replicações, transformações, pessoas e cantos entre os Ye’kwana do rio Auaris‎[95], corrected edition, São Paulo: Universidade de São Paulo
 • Goniašvili, Tinatin (1940), “Leksiḳuri šexvedrebi čačnurisa kartvelur enebtan [The lexical interactions of Chechen with Kartvelian languages]”, in Enis, isṭoriisa da maṭerialuri ḳulṭuris insṭiṭuṭis aḳademiḳos niḳo maris saxelobis moambe (in Georgian), volume V–VI, Tbilisi, pages 575–632
 • Good, Claude (1979) Diccionario triqui de Chicahuaxtla: Triqui - Castellano, Castellano - Triqui (Serie de vocabularios indígenas Mariano Silva y Aceves; 20)‎[99] (in Spanish), second edition, México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Gorgaʒe, Ramaz; Čiḳaiʒe, Vikṭor (2017), “Turkuli c̣armomavlobis saerto siṭq̇vebi kartulsa da somxur enebši [Common words of Turkish origin in Georgian and Armenian languages]”, in Axlo aɣmosavleti da sakartvelo (in Georgian), issue X, Tbilisi: Ilias saxelmc̣ipo universiṭeṭis gamomcemloba, pages 27―35
 • Gorton, Luke (2017), “Revisiting Indo-European ‘Wine’”, in Journal of Indo-European Studies‎[135], volume 45, issue 1–2, pages 1–26
 • Goto, Toshifumi (2013) Old Indo-Aryan Morphology and its Indo-Iranian Background (Veroffentlichungen zur Iranistik; 60)‎[115], Vienna: Austrian Academy of Sciences Press, →ISBN
 • Governor-General of Taiwan (1931–1932), “ॐ namha shivaaya”, in 小川尚義 (OGAWA Naoyoshi), editor, 臺日大辭典 [Taiwanese-Japanese Dictionary] (in Japanese and Min Nan), Taihoku: 同府 (Dōfu), →OCLC
 • Gow, W. S. P. (1924) Gow’s Guide to Shanghai, 1924: A Complete, Concise and Accurate Handbook of the City and District, Especially Compiled for the Use of Tourists and Commercial Visitors to the Far East, Shanghai
 • Gračóv, M. A. (2003), “ॐ namha shivaaya”, in Slovarʹ tysjačeletnevo russkovo argo [Dictionary of Thousand Years of Russian Argot] (in Russian), Moscow: Ripol Classic
 • Graczyk, Randolph (2007) A Grammar of Crow, Lincoln and London: University of Nebraska Press, →ISBN
 • Graf, Georg (1929–1934), “Verzeichnis arabischer kirchlicher Termini”, in Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete (in German), volume 7–9, also Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium volume 147
 • Graham, Cyril (1881), “The Avâr Language”, in Journal of the Royal Asiatic Society‎[148], volume 13, issue 3
 • Gramática del Náhuatl de San Miguel Tenango, Zacatlán, Puebla‎[126], 2014
 • Granberry, Julian; Vescelius, Gary (2004) Languages of the Pre-Columbian Antilles, Tuscaloosa: University of Alabama Press, →ISBN
 • Grandgent, Charles Hall (1907) An Introduction to Vulgar Latin (Heath's Modern Language Series), D. C. Heath & Company
 • Grandtner, Mirsolav M. (2005) Elsevier’s Dictionary of Trees, volume 1, Elsevier, →ISBN
 • Grapow, Hermann; et al. (1897–1939) Das digitalisierte Zettelarchiv des “Wörterbuches der ägyptischen Sprache” (DZA)‎[78], Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, published 1999
 • Gravina, Richard (2015) Proto-Central Chadic Dictionary, Leiden
 • Gray, Louis Herbert (1902) Indo-Iranian Phonology, with Special Reference to the Middle and New Indo-Iranian Languages‎[95], Columbia University Press
 • Greenberg, Joseph Harold (1950), “The Patterning of Root Morphemes in Semitic”, in Word‎[115], volume 6, issue 2, →DOI, pages 162–181
 • Greenhill, S.J., Blust, R., & Gray, R.D. (2008). The Austronesian Basic Vocabulary Database: From Bioinformatics to Lexomics. Evolutionary Bioinformatics, 4:271-283.
 • Greimas, A.J. (1969), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire de l'ancien francais jusq'uau milieu du XIVe siècle (in French), Paris: Larousse
 • Greppin, John A. C. (1973–1974), “The etymology of Armenian t‘oyn "venom"”, in Revue des Études Arméniennes‎[204], volume 10
 • Greppin, John A. C. (1975) Classical Armenian nominal suffixes: A historical study, Vienna: Mekhitarist Press
 • Greppin, John A. C. (1978) Classical and Middle Armenian bird names: A linguistic, taxonomic, and mythological study, Delmar, New York: Caravan Books
 • Greppin, John A. C. (1980), “Hieroglyphic-Luwian ma-tú-sà ‘Arbutus’”, in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung‎[206], volume 94, issue 1/2, pages 119–122
 • Greppin, John A. C. (1982), “A Note on Armenian išxan ‘ruler’”, in Annual of Armenian linguistics‎[207], issue 3, pages 57–59
 • Greppin, John A. C. (1983), “An Etymological Dictionary of the Indo-European Components of Armenian”, in Bazmavep‎[208], volume 141, issue 1–4, Venice
 • Greppin, John A. C. (1983), “Armenian h-, Hittite h-, and the Indo-European laryngeal”, in Handes Amsorya‎[205], volume 87, Vienna
 • Greppin, John A. C. (1983), “The Armenian botanical terms hačar, hačari and hačaruk”, in Revue des Études Arméniennes, volume 17
 • Greppin, John A. C. (1985) Baṙkʿ Gaɫianosi: The Greek–Armenian Dictionary to Galen‎[209], Delmar, New York: Caravan Books
 • Greppin, John A. C. (1985), “Some Further Comments on Armenian Bird Names”, in Annual of Armenian linguistics‎[210], issue 6, pages 45–50
 • Greppin, John A. C. (1987), “Some Early Botanical Loan Words Shared by Armenian and Semitic”, in Annual of Armenian linguistics‎[211], issue 8, pages 73–82
 • Greppin, John A. C. (1990), “The Make-Up of the Armenian Unclassified Substratum”, in T. L. Markey and J. A. C. Greppin, editors, When Worlds Collide: Indo-Europeans and Pre-Indo-Europeans, Ann Arbor: Karoma Publishers, pages 203–210
 • Greppin, John A. C. (1991), “Some effects of the Hurro-Urartian people and their languages upon the earliest Armenians”, in Journal of the American Oriental Society‎[213], volume 111, issue 4, with additional notes by I. M. Diakonoff
 • Greppin, John A. C. (1991), “The Survival of Ancient Anatolian and Mesopotamian Vocabulary Until the Present”, in Journal of Near Eastern Studies‎[212], volume 50, issue 3, pages 203–207
 • Greppin, John A. C. (1992), “Mediterranian Botanical Loanwords in Classical Armenian”, in John A. C. Greppin, editor, Proceedings of the Fourth International Conference on Armenian Linguistics, Cleveland State University, Cleveland, Ohio September 14–18, 1991, Delmar, New York: Caravan Books
 • Greppin, John A. C. (1997) A Medieval Arabic–Armenian Botanical Dictionary (Studien zur armenischen Geschichte; 16), separate reprint of the Handes Amsorya 109 (1995), 380–457 edition, Vienna: Mechitarist Press
 • Greppin, John A. C. (1998), “Arm. գինի gini, Grg. ღჳნო ɣvino ‘wine’”, in Annual of Armenian linguistics‎[2], issue 19, pages 65–69
 • Greppin, John A. C. (2000), “Armenian and the Kartvelian Languages”, in Y. L. Arbeitman, editor, The Asia Minor Connexion: Studies on the Pre-Greek Languages in Memory of Charles Carter, Leuven – Paris: Peeters, pages 85–91
 • Greppin, John A. C. (2008), “The Urartian Substratum in Armenian”, in Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences‎[3], volume 2, issue 2, pages 134–137
 • Greppin, John A. C. (2010), “Urartian Sibilants in Armenian”, in Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences‎[4], volume 4, issue 1, pages 179–182
 • Greppin, Mary E. H. (1985), “The birds of the Hrazdan gorge in Yerevan”, in Journal of Armenian Studies, volume II, issue 1, pages 63–69
 • Grestenberger, Laura (2009) The Vedic i-Stems and internal derivation (master's dissertation)‎[116], Vienna: Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät
 • Grétsy, László and Gábor Kemény, editors. Nyelvművelő kéziszótár (’Concise Dictionary for Language Cultivation’). Second, revised and extended edition. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2005. →ISBN
 • Greule, Albrecht (2014) Deutsches Gewässernamenbuch: Etymologie der Gewässernamen und der dazugehörigen Gebiets-, Siedlungs- und Flurnamen, Berlin: Walter de Gruyter, →ISBN
 • Grgearyan, H. Ł.; Harutʿyunyan, N. M. (1987–1989), “ॐ namha shivaaya”, in Ašxarhagrakan anunneri baṙaran [Dictionary of Geographic Names] (in Armenian), Yerevan: Luys
 • Grierson, George Abraham (1932), “ॐ namha shivaaya”, in A dictionary of the Kashmiri language, Calcutta: Asiatic Society of Bengal
 • Griffiths, Bruce; Glyn Jones, Dafydd (1995) Geiriadur yr Academi: The Welsh Academy English–Welsh Dictionary‎[67], Cardiff: University of Wales Press, →ISBN
 • Grigor Daranałcʿi (1915), Mesrop Nšanean, editor, Žamanakagrutʿiwn Grigor Vardapeti Kamaxecʿwoy kam Daranałcʿwoy [Chronicle of Grigor Vardapet Kamaxecʿi or Daranałcʿi]‎[56], Jerusalem: St. James Armenian Printing House
 • Grigoris (1962), A. S. Kcoyan, editor, Kʿnnutʿiwn bnutʿean mardoy ew norin cʿawocʿ [Study of the nature of man and his ailments], Yerevan: Academy Press
 • Grigor Narekacʿi (1840) Srboy hōrn meroy Grigori Narekay Vanicʿ vanakani matenagrutʿiwnkʿ (Matenagrutʿiwnkʿ naxneacʿ) (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Grigor Tatʿewacʿi (1741) Girkʿ kʿarozutʿean, or kočʿi Amaṙan hator [Sermons, Summer Part]‎[174], Constantinople: Abraham Tʿrakacʿi Press
 • Grigor Tatʿewacʿi (2005), Łukas Zakʿaryan, editor, Meknutʿiwn Yohannu Awetaranin [Commentary on the Gospel of John] (Nor Ktakarani grkʿeri meknutʿyunner; 12)‎[175], Vagharshapat: Mother See of Holy Etchmiadzin
 • Grigoryan, H. A. (1982), “ॐ namha shivaaya”, in Gełamyan G. M., editor, Patmakan terminneri dprocʿakan hamaṙot baṙaran [Concise School Dictionary of Historical Terms] (in Armenian), Yerevan: Luys
 • Grigoryan, V. Ṙ. (1963) Kamenecʿ-Podolsk kʿałakʿi haykakan datarani arjanagrutʿyunnerə (XVI d.) [The Protocols of the Armenian Court in the Town of Kamieniec Podolski (16th c.)]‎[162] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Grigoryan, Xačʿik; Grigoryan, Zaruhi (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Angleren-hayeren ardi baṙaran [English–Armenian Contemporary Dictionary], Yerevan: Ankyunacar
 • Grimme, Hubert (1912), “Über einige Klassen südarabischer Lehnwörter im Koran”, in Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete‎[85] (in German), volume 26, pages 158–168
 • Grimme, Hubert (1914), “Semitische P-Laute”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[119] (in German), volume 68, pages 259–269
 • GRIN link : ॐ namha shivaaya (+species list)
 • Grišašvili, Ioseb (1927) Ʒveli ṭpilisis liṭeraṭuruli bohema [Literary Bohemia in Old Tbilisi]‎[8] (in Georgian), Tbilisi: Sakhelgami
 • Grišašvili, Ioseb (1997), “ॐ namha shivaaya”, in Kalakuri leksiḳoni [Urban Dictionary], prepared by Rusudan Ḳusrašvili, Tbilisi: Samšoblo
 • Grumet, Robert S. (2013) Manhattan to Minisink: American Indian Place Names of Greater New York and Vicinity, Munsee and Northern Unami Etymologies by Raymond Whritenour, University of Oklahoma Press, →ISBN
 • Grzegorz Knapski (1644), “ॐ namha shivaaya”, in Thesavri Polonolatinograeci Gregorii Cnapii (in Polish), Cracoviae: Sumptu & Typis Francisci Caesarij
 • G. Toner, M. Ní Mhaonaigh, S. Arbuthnot, D. Wodtko, M.-L. Theuerkauf, editors (2019), “ॐ namha shivaaya”, in eDIL: Electronic Dictionary of the Irish Language
 • Gudava, Ṭogo (1954), “Kartul-xunʒuri leksiḳuri šexvedrebis šesaxeb [On Georgian-Avar lexical interactions]”, in Sakartvelos ssr mecnierebata aḳademiis moambe (in Georgian), volume 5, issue 10, Tbilisi, page 701―707
 • Gudava, Ṭogo (1960), “O-s u-ši gadasvlis zogierti šemtxveva zanur (megrul-č̣anur) enaši [Some cases of transition of o into u in Zan (Mingrelian-Chan) language]”, in Sakartvelos ssr mecnierebata aḳademiis moambe (in Georgian), volume 25, issue 1, Tbilisi, page 119―122
 • Gudjedjiani, Chato; Palmaitis, Mykolas L. (1986) Upper Svan: Grammar and Texts (Kalbotyra; XXXVII (4))‎[16], Vilnius: Mokslas
 • Guðrún Kvaran, Sigurður Jónsson — Nöfn Íslendinga. Reykjavík, 1991.
 • Gui Benoèt, "Las plantas", 2008, Toulouse, IEO Edicions, 2008, →ISBN
 • Guidi, Ignazio (1879) Della sede primitiva dei popoli semitici (in Italian), Rome: Tipi del Salviucci
 • Guido Bellatti Ceccoli; Franco Pierno (2006), “Talassozoonimi e terminologia dell'attività ittica d'influenza italiana nel dialetto arabo tunisino”, in Romance Philology, volume 59, issue 2, →JSTOR
 • Guigues, Pierre (1905), “Les noms arabes dans Sérapion, Liber de simplici medicina. Essai de restitution et d’identification de noms arabes de médicaments usités au moyen âge”, in Journal asiatique (in French), issue 1–2, pages 49–112 and 473–546
 • Guillaume Jacques (2021) A grammar of Japhug‎[130], Berlin: Language Science Press, →ISBN
 • Gukasjan, Vorošil (1963), “Ниджский диалект удинского языка (звуковой состав и некоторые фонетические процессы) [Nij dialect of Udi (sound inventory and some phonetic processes)]”, in Известия Академии наук Азербайджанской ССР. Отделение общественных наук‎[102] (in Russian), volume 3, Baku, pages 79–90
 • Gukasjan, Vorošil (1972), “К трехъязычию удин [On the trilingualism of Udis]”, in Проблемы двуязычия и многоязычия‎[103] (in Russian), Moscow: Nauka, pages 286–295
 • Gukasjan, Vorošil (1974), “ॐ namha shivaaya”, in Удинско-азербайджанско-русский словарь [Udi–Azerbaijani–Russian Dictionary], Baku: Academy Press
 • Güldemann, Tom and Elderkin, Edward Derek. (2010). On the External Genealogical Relationships of the Khoe Family. In Brenzinger, Matthias and König, C. (eds.), Khoisan Language and Linguistics: the Riezlern Symposium 2003 (Vol. 17, pp. 15-52). Quellen zur Khoisan-Forschung/Research in Khoisan Studies. Köln: Cologne: Rüdiger Köppe.
 • Güldenstädt, Johann Anton (1787–1791), P. S. Pallas, editor, Reisen durch Rußland und im Caucasischen Gebürge (in German), St. Petersburg: Academy Press
 • Gülensoy, Tuncer (1994) Kürtçenin Etimolojik Sözlüğü [Etymological Dictionary of Kurdish]‎[35] (in Turkish), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi
 • Gülensoy, Tuncer (2007), “ॐ namha shivaaya”, in Türkiye Türkcesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü (in Turkish), Ankara: Türk Dil Kurumu
 • Günay, Turgut (1978) Rize İli Ağızları (İnceleme, Metinler, Sözlük) (Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları; 27)‎[55] (in Turkish), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi
 • Gundert, H. (1872), “ॐ namha shivaaya”, in A Malayalam and English Dictionary‎[101], Mangalore: C. Stolz
 • Gundert, Hermann (1872), “ॐ namha shivaaya”, in A Malayalam and English dictionary, Mangalore, London: C. Stolz; Trübner & Co.
 • Gündüz, Ali (2002) Hemşinliler: Dil – Tarih – Kültür [Hamshenis: Language, history, culture] (Ardanuç Kültür Yardımlaşma Derneği; 2)‎[56] (in Turkish), Ankara: Yeni Gözde Matbaası, →ISBN
 • Gunter Senft (1986), Kilivila: the Language of the Trobriand Islanders. Berlin • New York • Amsterdam: Mouton de Gruyter. →ISBN
 • Güntert, Hermann (1914) Über Reimwortbildungen im Arischen und Altgriechischen; eine sprachwissenschaftliche Untersuchung‎[136] (in German), Heidelberg: C. Winter, →OCLC
 • Gunther Michelson (1973) A thousand words of Mohawk, University of Ottawa Press
 • Gürsoy Naskali, Emine M. Duran, editor (1999), “ॐ namha shivaaya”, in altayca Türkçe Sözlük [Altai-Turkish Dictionary], Ankara, →ISBN
 • Guss, David M. (1989) To Weave and Sing: Art, Symbol, and Narrative in the South American Rain Forest, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, →ISBN
 • Gustav Goedel (1902), “ॐ namha shivaaya”, in Etymologisches Wörterbuch der deutschen Seemannssprache (in German), Kiel und Leipzig: Lipsius & Tischer
 • Guus Kroonen, “Reflections on the o/zero-Ablaut in the Germanic Iterative Verbs”, in The Indo-European Verb: Proceedings of the Conference of the Society for Indo-European Studies, Los Angeles, 13-15 September 2010, Wiesbaden: Reichert Verlag, 2012
 • Guyumčean, Mesrop K. (1970), “ॐ namha shivaaya”, in Əndarjak Baṙaran Hayerēnē Anglierēn [A Comprehensive Dictionary Armenian–English], Beirut: Atlas Press
 • Guyumčean, Mesrop K. (1981) Əndarjak Baṙaran Anglierēnē Hayerēn [A Comprehensive Dictionary English–Armenian]‎[71], Beirut: G. Doniguian & Fils
 • Guzzo, Amadasi M.G.; Zamora, J.A. (2018-02-15), “The Phoenician Name of Cyprus: New Evidence from Early Hellenistic Times”, in Journal of Semitic Studies, volume 63, issue 1, →DOI, pages 77–97
 • G. V. C. Young; C. R. Clewer (1985) Føroysk-ensk orðabók, Mansk-Svenska, →ISBN
 • G. V. Korotkih (2022) Ӄанду́к чумэлӷу́ла онҗы́т пи́рэмдэт маҗӧ́ӷэт вара́дэт. Как селькупы ведут себя в лесу [How Selkups behave in the forest], Tomsk: Созвездие, pages 150
 • G.V. Korotkih (2022) Современный язык нарымских селькупов [The modern language of Narym Selkups], Tomsk: Соиздательство ценных книг «Грасион», →ISBN, pages 150
 • G.V. Zubko, Kamuusu Pular (Fulfulde)-Riisinkoore-Faransinkoore, "Riisinkoore" 1980
 • Gwendolyn Hyslop (2011) A Grammar of Kurtöp (PhD thesis)‎[164]
 • Gwendolyn Hyslop (2017) A grammar of Kurtöp, Leiden: Brill, →ISBN
 • Gylberti, Maturino (1559) Aqui comiença el Vocabulario enla lengua Castellana y Mechuacana (in Spanish), Mexico: Iuan Pablos Bressano
 • G. Yu. Kostyuchenko (2023) Тюйкуй Йэжиссан – Селькупский словарь для остяков Молчановского района [Tjuykuy Yezhissan – Selkup dictionary for Molchanovo district Selkup people], Molchanovo, pages 109
 • Gyurǰinyan, D. S.; Hekʿekʿyan, N. H. (2007), “ॐ namha shivaaya”, in P. S. Bediryan, editor, Hayerenum gorcacvoł taṙayin hapavumneri baṙaran [Dictionary of Acronyms Used in Armenian] (in Armenian), Yerevan: Edit Print
 • Gzella, Holger, editor (2011) Languages from the World of the Bible, Berlin; Boston: Walter de Gruyter, →ISBN
 • Ɣambašiʒe, Rogneda (1988), “ॐ namha shivaaya”, in Aḳaḳi Šaniʒe, editor, Kartuli enis ingilouri ḳilos leksiḳoni [Dictionary of the Ingiloy dialect of the Georgian language], Tbilisi: Ganatleba, →ISBN
 • Ɣlonṭi, Aleksandre (1974, 1975), “ॐ namha shivaaya”, in Kartul ḳilo-tkmata siṭq̇vis ḳona [Dictionary of dialectal Georgian words] (in Georgian), Tbilisi: Academy Press
 • Ɣlonṭi, Aleksandre (1986), “ॐ namha shivaaya”, in Kartveluri saḳutari saxelebi: Antroṗonimta leksiḳoni [Dictionary of Kartvelian Anthroponyms] (in Georgian), 2nd edition, Tbilisi: Sabč̣ota Sakartvelo
 • h
 • Haacke, Wilfrid H. G.; Eiseb, Eliphas (1999) Khoekhoegowab-English English-Khoekhoegowab Glossary/Mîdi Saogub, Windhoek: Gamsberg Macmillan
 • Haas, Mary R. (1958), “A New Linguistic Relationship in North America: Algonkian and the Gulf Languages”, in Southwestern Journal of Anthropology, volume 14, issue 3, Chicago: The University of Chicago Press, →JSTOR
 • Hacaloğlu, Recep Albayrak (1992), “ॐ namha shivaaya”, in Azeri Türkçesi dil kilavuzu: Güney Azeri sahası derleme deneme sözlüğü, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, →ISBN
 • Hacıyev E. İ., editor (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Azərbaycanca-İngiliscə lüğət [Azerbaijani–English Dictionary], Baku: Şərq-Qərb, →ISBN Invalid ISBN, →OCLC
 • Hacıyev, M. İ. (1971) Tat dilinin Qonaqkənd ləhcəsi [The Gonagkend dialect of Tat] (in Azerbaijani), Baku: Elm
 • Hacıyev, M. İ. (2009) Azərbaycan tatlarının dili. Tatların tarixi-etnoqrafik oçerki [The language of Azerbaijani Tats. Historical and ethnographic essays on Tats]‎[86] (in Azerbaijani), Baku: Mütərcim
 • Hacıyev, V. C.; Qasımova, T. E. (2008) Azərbaycan florasının lüğəti [Dictionary of flora of Azerbaijan] (in Azerbaijani), Baku: Elm, →ISBN
 • Hacʿuni, Vardan (1923) Patmutʿiwn hin hay tarazin [History of ancient Armenian dress], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Haenisch, Erich (1939) Wörterbuch zu Mangḥol un Niuca Tobca’an (Yüan-Ch‘ao Pi-Shi) geheime Geschichte der Mongolen [Dictionary of the Secret History of the Mongols] (in German), Leipzig: Otto Harrassowitz
 • Haenisch, Erich (1939) Wörterbuch zu Mangḥol un Niuca Tobcaʼan (Yüan-Chʼao Pi-shi) (in German), Leipzig: Harrassowitz
 • Hahn, Ferb (1903), “ॐ namha shivaaya”, in Kurukh Orao English dictionary, Bengal Secretariat Press, Calcutta
 • Hajdú, Mihály. Családnevek enciklopédiája (’Encyclopedia of Family Names’). Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2010. →ISBN
 • Hakimzjanov, Farid Sabirzjanovich (1976), “New Volga Bulgarian Inscriptions”, in Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae‎[137], volume 40, issue 1, pages 173–177
 • Häkkinen, Jaakko. 2009. "Kantauralin ajoitus ja paikannus: perustelut puntarissa." ('Dating and locating Proto-Uralic: Weighing the evidence.') Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 92, pp. 9–56.
 • Häkkinen, Kaisa (2004) Nykysuomen etymologinen sanakirja [Modern Finnish Etymological Dictionary] (in Finnish), Juva: WSOY, →ISBN
 • Häkkinen, Kaisa (2013). Nykysuomen etymologinen sanakirja. Helsinki: Sanoma Pro OY. →ISBN.
 • Häkkinen, Kaisa (2013) Suomalaisen linnunnimistön etymologinen sanakirja [Etymological Dictionary of Finnish Bird Names] (Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 4) (in Finnish), Turku: University of Turku, →ISBN
 • Hakobjanyan, Hratchia (2001–2002), “Sur la participation des noms de personne dans la composition semantique des phytonymes”, in Anaïd Donabédian, Agnès Ouzounian, editors, Slovo‎[63] (in French), volume 26–27, Actes du Sixième Colloque international de Linguistique arménienne: INALCO – Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 5–9 juillet 1999, Paris: Publications Langues'O, pages 223–228
 • Hakobyan, Tʿ. X.; Melikʿ-Baxšyan, St. T.; Barsełyan, H. X. (1986–2001), “ॐ namha shivaaya”, in Hayastani ew harakicʿ šrǰanneri tełanunneri baṙaran [Dictionary of Toponyms of Armenia and Adjacent Regions] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Hakobyan, Vazgen (1951, 1956) Manr žamanakagrutʿyunner XIII—XVIII dd. [Minor Chronicles 13–18th cc.] (Nyutʿer hay žołovrdi patmutʿyan; 3, 7) (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Hakulinen, Auli et al. (2004). Iso suomen kielioppi. Helsinki: SKS. →ISBN.
 • Hakulinen, Lauri. 1941–2000. Suomen kielen rakenne ja kehitys ('The Structure and Development of the Finnish Language'). Helsinki: Otava/Helsingin yliopisto.
 • Halla-aho, Jussi (2006) Problems of Proto-Slavic Historical Nominal Morphology: On the Basis of Old Church Slavic (Slavica Helsingiensia; 26), Helsinki: University of Helsinki
 • Hall, Joseph Sargent (March 2, 1942) The Phonetics of Great Smoky Mountain Speech (American Speech: Reprints and Monographs; 4), New York: King's Crown Press, →DOI, →ISBN.
 • Hall, Katherine (2007), “De’kwana Dictionary”, in Mary Ritchie Key & Bernard Comrie, editors, The Intercontinental Dictionary Series, Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, published 2021
 • Hall, Katherine Lee (1988) The morphosyntax of discourse in De'kwana Carib, volume I and II, Saint Louis, Missouri: PhD Thesis, Washington University
 • Hambardzumyan, Vazguen (2014) Armenian and Indo-European: Essays on Comparative Lexicology of the Armenian Language (Comparative-typological Variativity)‎[6], Yerevan: Academy Press
 • Hambarjumyan, V. (1976), “Nor baṙer ew imastayin kiraṙutʿyunner Hovhannes Mamikonyani “Taroni patmutʿyan” meǰ [New words and semantic usages in Hovhannes Mamikonyan's History of Taron]”, in Banber Erewani hamalsarani [“Banber” – Bulletin of Yerevan University]‎[7] (in Armenian), volume 28, issue 1
 • Hambarjumyan V. H. et al., editors (1974–1987), “ॐ namha shivaaya”, in Haykakan sovetakan hanragitaran [Soviet Armenian Encyclopedia] (in Armenian), Yerevan: Haykakan sovetakan hanragitarani glxavor xmbagrutʿyun
 • Hamilton, James (2020) Budacı İyi Kalpli ve Kötü Kalpli Prens Masalının Uygurcası - Prens Kalyāṇaṃkara ve Pāpaṃkara Hikâyesi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, →ISBN
 • Hammer-Purgstall, Joseph Freiherr von ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work) (in German)
 • Hamp, Eric P. (1986–1987), “Armenian bok 'barefoot'”, in Revue des Études Arméniennes, volume 20, pages 35–36
 • Haneda, Koichi (2009—2010), “ॐ namha shivaaya”, in لغات لهجه‌ی تبریز [Vocabulary of Tabrizi Dialect] (in Persian), Tabriz: یاران, →ISBN
 • Hanks, Patrick, editor (2003), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionary of American Family Names, volume 1, New York City: Oxford University Press, →ISBN, page 542.
 • Han, Lianye (1989), “ॐ namha shivaaya”, in 谈历史上的撒拉文——土尔克 [On the Historical Salar language - Turkic]
 • Hanna, William J. (2019), “Query for ॐ namha shivaaya”, in Dai Lue - English Dictionary, SIL International
 • Hannig, Rainer (1997) Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch: die Sprache der Pharaonen (2800–950 v. Chr.) (Hannig-Lexica; 1), second edition, Mainz: Verlag Philipp von Zabern, →ISBN
 • Hanni Woodbury (2018) A Reference Grammar of the Onondaga Language, University of Toronto
 • Hansen, Olaf (1940), “Tocharisch-iranische Beziehungen. Ein Beitrag zur Lehnwortforschung Ostturkestans”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[124] (in German), volume 94, pages 139–164
 • Hardev Bahri (1959) Hindi Semantics‎[20], Bharati Press Publications
 • Hardev Bahri (2013), “ॐ namha shivaaya”, in raajapaala hindee shabdakosha, Rajpal and Sons, →ISBN
 • Harm Pinkster, editor (2018), “ॐ namha shivaaya”, in Woordenboek Latijn/Nederlands‎[61], 7th revised edition, Amsterdam: Amsterdam University Press, →ISBN, →OCLC
 • Harris, John Raymond (1961) Lexicographical Studies in Ancient Egyptian Minerals (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut für Orientforschung; 54) (in German), Berlin: Akademie-Verlag
 • Harrison, Henry (1912) Surnames of the United Kingdom: A Concise Etymological Dictionary, volume 1, Baltimore, Maryland: reprinted for Clearfield Company, Inc. by Genealogical Publishing Co., published 1969
 • Harrison, Roy; B. de Harrison, Margaret; López Juárez, Francisco; Ordoñes, Cosme (1984) Vocabulario zoque de Rayón (Serie de diccionarios y vocabularios indígenas Mariano Silva y Aceves; 28)‎[107] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Harrison, Roy; Harrison, Margaret; García H., Cástulo (1981) Diccionario zoque de Copainalá (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 23)‎[106] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Harry A., Hoffner Jr.; Melchert, H. Craig (2008) A Grammar of the Hittite Language‎[27], volume Part 1: Reference Grammar, Winona Lake: Eisenbrauns
 • Harry Blumberg, סֵפֶר הַדִּקְדּוּק וְהַחִבּוּר: Modern Hebrew Grammar and Composition, Hebrew Publishing Company (1955).
 • Hartmann, Richard (1910), “Zur Erklärung von Sūre 18, 59 ff.”, in Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete‎[86] (in German), volume 24, pages 307–315
 • Harutʿyunyan, A. X. (1963) Nerkeri ew tʿanakʿneri gorcacutʿyunə hin haykakan jeṙagrerum [The use of paints and inks in ancient Armenian manuscripts]‎[163], Yerevan
 • Harutʿyunyan, L. V.; Harutʿyunyan, S. L. (1985–1987) Hayastani dendrofloran [The Dendroflora of Armenia], Yerevan: Luys
 • Harutʿyunyan, Sargis (1965), A. T. Łanalanyan, editor, Hay žołovrdakan hanelukner [Armenian folk riddles]‎[64] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Hasanpoor, Jafar (1999) A Study of European, Persian and Arabic Loans in Standard Sorani (Reports on Asian and African Studies; 1), Uppsala: Uppsala University
 • Hashemi, Mahsa; Najari, Hossein (2015), “Avestan Architecture: A Descriptive Etymological Lexicon”, in International Letters of Social and Humanistic Sciences, volume 63, pages 59-70
 • Haspelmath, M. & Tadmor, U. (eds.) World Loanword Database. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
 • Hassan Ahmed Maniku (2000), “ॐ namha shivaaya”, in A Concise Etymological Vocabulary of Dhivehi Language, Colombo: The Royal Asiatic Society of Sri Lanka, page .
 • Hassandoust, Mohammad (2002/2003–), Bahman Sarkarati, editor, Farhang-e riše-šenâxti-ye zabân-e Farsi [An Etymological Dictionary of the Persian Language] (in Persian), Tehran: Academy of Persian Language and Literature, →ISBN
 • Hassell, E. A. L. (1953) Dictionary English Papiamentu - Papiamentu English‎[48], San Nicolas: Lago Oil and Transport Co.
 • Hatzidakis, Georgios N. (1893), “Zur Wortbildungslehre des Mittel- und Neugriechischen”, in Byzantinische Zeitschrift‎[85] (in German), volume 2, pages 235–286
 • Hauenschild, Ingeborg (1998), “Türksprachige Benennungen für Eidechsen”, in Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae‎[80] (in German), volume 51, issue 1/2, pages 131–158
 • Hauenschild, Ingeborg (2003) Die Tierbezeichnungen bei Mahmud al-Kaschgari: eine Untersuchung aus sprach- und kulturhistorischer Sicht (Turcologica; 53) (in German), Otto Harrassowitz: Wiesbaden, →ISBN
 • Hauenschild, Ingeborg (2010), “Bei den Türkvölkern gebräuchliche Benennungen für das Mauswiesel”, in M. Kappler et al., editors, Trans-Turkic Studies: Festschrift in Honour of Marcel Erdal (Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi; 49)‎[81] (in German), Ankara: Mehmet Ölmez, pages 315–328
 • Haug, Martin (1870), Destur Hoshangji Jamaspji Asa, editor, An Old Pahlavi-Pazand Glossary: Edited with an Alphabetical Index, Bombay: Order of the Government of Bombay
 • Hauptova Z., editor (1958–1997), “ॐ namha shivaaya”, in Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae), Prague: Euroslavica
 • Haupt, Paul (1910), “Elul und Adar”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[120] (in German), volume 64
 • Haupt, Paul (1917), “Syriac sífṯâ, lip, and sáu̮pâ, end”, in Journal of the Society of Oriental Research‎[37], volume 1, page 92
 • Haupt, Paul (1917), “The Disease of King Teumman of Elam”, in Journal of the Society of Oriental Research‎[36], volume 1, pages 88–91
 • Hayastani ptułnerə [The Fruits of Armenia], Yerevan: HayPetHrat and Hayastan, 1958–1981
 • Hayeren jeṙagreri hišatakaranner [Colophons of Armenian Manuscripts] (Nyutʿer hay žołovrdi patmutʿyan) (in Armenian), Yerevan: Academy Press, 1950–2020
 • Hayes, John L. (1990) A Manual of Sumerian Grammar and Texts, California: Undena Publications
 • Hayıg, Rosan (2012), “ॐ namha shivaaya”, in Zazaca-Türkçe Sözlük ve Türkçe-Zazaca Sözcük Listesi (Çermik, Çüngüş, Siverek, Gerger Bölgeleri), with the introduction and appendices prepared by Brigitte Werner, Istanbul: Vêjiyaişê Tiji
 • Hayrapetyan, Ašot (2011), “ॐ namha shivaaya”, in Ōtar baṙeri baṙaran [Dictionary of foreign words] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: Self-published
 • Haywood, J.A.; Nahmad, H.M. (1965), “ॐ namha shivaaya”, in A new Arabic grammar, 2nd edition, London: Lund Humphries, →ISBN
 • Hayyim, Sulayman (1934), “ॐ namha shivaaya”, in New Persian–English dictionary, Teheran: Librairie-imprimerie Béroukhim
 • H. C. Wolfart (1973), “Plains Cree: A grammatical study”, in Transactions of the American Philosophical Society, volume 63, issue 5, Philadelphia
 • H. C. Wolfart (1996), “Sketch of Cree, an Algonquian language”, in Handbook of North American Indians, volume 17, Washington, D.C.: Smithsonian Institute
 • Hegedűs, Irén (2012), “The RUKI-rule in Nuristani”, in Whitehead, Benedicte Nielsen; Olander, Thomas; Olsen, Birgit Anette; Rasmussen, Jens Elmegard, editors, Sound of Indo-European: Papers on Indo-European Phonetics, Phonemics and Morphophonemics (Copenhagen Studies in Indo-European)‎[92], volume 4, Copenhagen: Museum Tusculanum Press, published 2012, →ISBN
 • Hehn, Victor; Schrader, Otto (1911) Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Übergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa‎[108] (in German), 8th edition, Berlin: Gebrüder Borntraeger
 • Heidermanns, Frank (1993) Etymologisches Wörterbuch der germanischen Primäradjektive (Studia linguistica Germanica; 33) (in German), Berlin; New York: Walter de Gruyter, →ISBN
 • Heikki Paasonen, Mordwinisches Wörterbuch
 • Heimbach, Ernest E. (1979) White Hmong — English Dictionary‎[117], SEAP Publications, →ISBN.
 • Hejar (1990), “ॐ namha shivaaya”, in Henbane borîne, Tehran: Soroush
 • Helck, Wolfgang; Westendorf, Wolfhart; Otto, Eberhard (1975–1992) Lexikon der Ägyptologie, Wiesbaden: Otto Harrassowitz
 • Helimski, E. 1995. "Samoyedic loans in Turkic: Check-list of etymologies." — B. Kellner-Heinkele, M. Stachowski (eds.): Laut- und Wortgeschichte der Türksprachen, pp. 75–95. Turkologica 26. Wiesbaden.
 • Hellquist, Elof (1922) Svensk etymologisk ordbok [Swedish etymological dictionary]‎[14] (in Swedish), Lund: C. W. K. Gleerups förlag
 • Hellwig, Oliver (2010-2023), “[106]”, in DCS - The Digital Corpus of Sanskrit, Berlin, Germany.
 • Helmlinger, Paul (1972), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire duala-français, suivi d’un lexique français-duala‎[109] (in French), Paris: Klincksieck
 • Helmut Nespital (2008), “ॐ namha shivaaya”, in Hindī Kriyā-koś [Hindi Verb Compendium], Lokbharti Prakashan, →ISBN
 • Hemmerdinger, Bertrand (1969), “158 noms communs grecs d'origine iranienne, d'Eschyle au grec moderne”, in Byzantinoslavica‎[139] (in French), volume 30, pages 18–41
 • Hemmerdinger, Bertrand (1971), “173 noms communs grecs d'origine iranienne”, in Byzantinoslavica‎[140] (in French), volume 32, pages 52–55
 • Henk Glas, "Onkruiden herkennen", 2010, Baarn, Tirion Uitgevers, →ISBN
 • Henning, W. (1937), “A List of Middle-Persian and Parthian Words”, in Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London‎[170], volume 9, issue 1, Cambridge University Press, →JSTOR
 • Henning, W. (1937), “A List of Middle-Persian and Parthian Words”, in Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London‎[178], volume 9, issue 1, Cambridge University Press, →JSTOR
 • Henning, W. (1954), “Notes on the great inscription of Šāpūr I”, in Prof. Jackson memorial volume: Papers on Iranian subjects., Bombay: K. R. Cama Oriental Institute, pages 40–54
 • Henning, W. (1977) Selected Papers (Acta Iranica; 14–15), Tehran and Liège: Bibliothèque Pahlavi
 • Henning, W. B. (1939), “Sogdian Loan-Words in New Persian”, in Bulletin of the School of Oriental Studies‎[110], volume 10, issue 1
 • Henning, W. B. (1962), “Persian poetical manuscripts from the time of Rūdakī”, in W. B. Henning, E. Yarshater, editors, A locust’s leg: Studies in honour of S. H. Taqizadeh‎[111], London: Percy Lund, Humphries & Co. Ltd
 • Henning, W. B. (1963), “Coriander”, in Asia Major, New Series‎[112], volume X/2
 • Henning, W. B. (1971), MacKenzie, D. N., editor, A Fragment of a Khwarezmian Dictionary (Tehran University. Publication no. 1317), London: Lund Humphries, →ISBN
 • Henrik Barruk (2018) Báhkuogirjjie : Ubmejesámien–dáruon / Dáruon–ubmejesámien = Ordbok : Umesamisk–svensk / Svensk–umesamisk, Umeå: Kanaanstiftelsen i Sverige
 • Henrik Liljegren (2016) A grammar of Palula (Studies in Diversity Linguistics)‎[55], volume 8, Berlin: Language Science Press, →DOI, →ISBN
 • Henry Gannett (1905) The Origin of Certain Place Names in the United States, second edition, Washington: Government Printing Office, →OCLC
 • Henry Lorne Masta (1932) Abenaki Indian Legends, Grammar and Place Names, reprinted edition, published 2008, →ISBN
 • Henry, Victor (1900) Lexique étymologique des termes les plus usuels du breton moderne (Bibliothèque bretonne armoricaine; III) (in French), J. Plihon et L. Hervé
 • Henry Yule; A[rthur] C[oke] Burnell (1903), “ॐ namha shivaaya”, in William Crooke, editor, Hobson-Jobson […] , London: John Murray, […].
 • Herb Caudill and Ousmane Besseko Diallo, Miɗo waawi Pular! : learner's guide to Pular (Fuuta Jallon), Conakry, 2000.
 • Herbert Coleridge (1862), “ॐ namha shivaaya”, in A Dictionary of the First, or Oldest Words in the English Language: […], London: John Camden Hotten
 • Herbert Cushing Tolman (1908) Ancient Persian Lexicon‎[53]
 • Hercus, Luise (1991) Collected articles of LA Schwarzschild on Indo-Aryan 1953-1979, Faculty of Asian Studies, Australian National University, →ISBN
 • Hernández Cruz, Luis; Victoria Torquemada, Moisés (2010) Diccionario del hñähñu (otomí) del Valle del Mezquital, estado de Hidalgo (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 45)‎[114] (in Spanish), second edition, Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Hervás, Lorenzo (1787) Vocabolario poligloto, con prolegomeni sopra più di CL lingue (in Italian), Cesena: Gregorio Biasini
 • Herzenberg, L. G. (2011), “Studies in Persian Etymology I”, in Acta Linguistica Petropolitana‎[99], volume 7, issue 1, pages 201–224
 • Herzenberg, L. G. (2014), “Studies in Persian Etymology II”, in Acta Linguistica Petropolitana‎[100], volume 10, issue 1, published by P. A. Kocharov and A. V. Shatskov, pages 19–48
 • Hewsen, Robert H. (1992) The Geography of Ananias of Širak (Ašxarhac‘oyc‘): the long and the short recensions. Introduction, translation and commentary (Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients. Reihe B (Geisteswissenschaften); 77)‎[8], Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag
 • Hewsen, Robert H. (2001) Armenia: A historical atlas, Chicago and London: The University of Chicago Press
 • Hewson, John (2017) Proto-Algonquian Online Dictionary‎[44], Carleton University, School of Linguistics and Applied Language Studies
 • Hexameron of John the Exarch, 1263
 • Heydar Huseynov, editor (1941), “ॐ namha shivaaya”, in Azerbajdžansko-russkij slovarʹ [Azerbaijani Russian dictionary], Baku: Izdatelʹstvo azerbajdžanskovo filiala akademii nauk SSSR
 • Həsənova, Nigar (2014) Yevlax şivələrinin leksikası (folklor materialları əsasında) [The vocabulary of Yevlakh dialects (based on folklore materials)], Baku: Elm və təhsil
 • H. H. Mallinckrodt, Latijn Nederlands woordenboek (Aula n° 24), Utrecht-Antwerpen, Spectrum, 1959 [Latin - Dutch dictionary in Dutch]
 • H. H. Wilson (1855), “ॐ namha shivaaya”, in A Glossary of Judicial and Revenue Terms: […] , W. H. Allen & Co., →OCLC
 • Hilaria Cruz; Antonios Anastasopoulos; Gregory Stump (2020), “A Resource for Studying Chatino Verbal Morphology”, in Proceedings of LREC: 12th Edition of the Language Resources and Evaluation Conference, in review.
 • Hiller, Matthæus (1725) Hierophyticon sive Commentarius in loca Scripturae Sacrae quae plantarum faciunt mentionem (in Latin), Treves: Jacob Broedelet
 • Hill, Jane H. (2005) A Grammar of Cupeño (University of California Publications in Linguistics; 136)‎[115], Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press
 • Hills O., Roberto, et al. (2004) Diccionario lulu ña̱ sanyaꞌá xiinꞌ nya̱nya̱ = Pequeño diccionario ilustrado en el mixteco de Ayutla, Gro.‎[116] (in Ayutla Mixtec and Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Hilton, K. Simón (1993) Diccionario tarahumara de Samachique, Chihuahua, México (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 101)‎[118] (in Spanish), special corrected and updated edition, Tucson: Instituto Lingüístico de Verano
 • Hilton, K. Simón; Shoemaker, Wes (2016) Diccionario tarahumara actualizado‎[117] (in Spanish), draft edition, SIL International
 • Hindoglu, Artin (1838), “ॐ namha shivaaya”, in Hazine-i lûgat ou dictionnaire abrégé turc-français, Vienna: F. Beck
 • Hinds, Martin; Badawi, El-Said (1986) A Dictionary of Egyptian Arabic‎[144], Beirut: Librairie du Liban
 • Hinz, Walther (1955, 1970) Islamische Maße und Gewichte: umgerechnet ins metrische System (Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung: der nahe und der mittlere Osten; Ergänzungsband 1, Heft 1) (in German), Leiden: E. J. Brill
 • Hinz, Walther (1975) Altiranisches Sprachgut der Nebenüberlieferungen (Göttinger Orientforschungen, Reihe III, Iranica; 3)‎[171] (in German), Wiesbaden: Otto Harrassowitz
 • Hiwnkʿearpēyēntean, Yovhannēs (1894), “ॐ namha shivaaya”, in Stugabanakan baṙaran hayocʿ lezui [Etymological Dictionary of the Armenian Language] (in Armenian), Constantinople: G. Pałtatlean Press
 • Hiwrmiwzean, Eduard (1869), “ॐ namha shivaaya”, in Baṙgirkʿ yašxarhabaṙē i grabaṙ [New Armenian – Old Armenian Dictionary], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Hkaw Luk (2017) A grammatical sketch of Lacid‎[74], Chiang Mai: Payap University (master thesis)
 • H.L. Cox, F.C.M. Stoks, F. Beersmans, D. Otten & W. de Cubber, van Dale Groot Woordenboek Duits-Nederlands, Utrecht - Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1983. [German-Dutch dictionary]
 • Hoàng Văn Ma; Lục Văn Pảo; Hoàng Chí (2006) Từ điển Tày-Nùng-Việt [Tay-Nung-Vietnamese dictionary] (in Vietnamese), Hanoi: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa Hà Nội
 • Hoch, James (1997) Middle Egyptian Grammar, Mississauga: Benben Publications, →ISBN
 • Hoch, James E. (1994) Semitic Words in Egyptian Texts of the New Kingdom and Third Intermediate Period, Princeton: Princeton University Press, →ISBN
 • Hockings, Paul (1992) A Badaga-English Dictionary, Berlin; New York: Mouton de Gruyter, →ISBN
 • Hoffmann, Georg (1878), “Bibliographische Anzeigen: I Gregorii Bar Ebhraya in evangelium Iohannis commentarius. E Thesauro mysteriorum desumptum edidit R. Schwartz. Gottingae, in aedibus Dietrichianis. MDCCCLXXVIII. 28 pp. 8. II Gregorii Abulfaragii Bar Ebhraya in actus apostolorum et epistulas catholicas adnotationes Syriace e recognitione Martini Klamroth. Diss. inaug. Gottingae, in aedibus Dietrichianis. MDCCCLXXVIII. 30 pp. 8”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[21] (in German), volume 32, pages 738–763
 • Hoffmann, Georg; Greßmann, Hugo (1922), “Teraphim. Masken und Winkorakel in Ägypten und Vorderasien”, in Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (in German), volume 40, →DOI, pages 75–137
 • Höfler, Stefan (2016), “The Root √k̑u̯el ‘Dark, Black’”, in Iran and the Caucasus‎[14], volume 3, issue 1
 • Hofling, Charles Andrew (2011). Mopan Maya–Spanish–English Dictionary, University of Utah Press.
 • Hofmann, Dietrich; Tjerk Popkema, Anne; co-op. Gisela Hofmann (2008) Altfriesisches Handwörterbuch [Old Frisian Concise Dictionary]‎[135] (in German), Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg, →ISBN
 • Hofmann, J. B. (1949), “ॐ namha shivaaya”, in Etymologisches Wörterbuch des Griechischen (in German), Munich: R. Oldenbourg
 • Hoftijzer, J; Jongeling, K. (1995) Dictionary of the North-West Semitic Inscriptions (Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung, Der Nahe und Mittlere Osten; 21), Leiden, New York, Köln: E.J. Brill
 • Holisky, Dee Ann; Gagua, Rusudan (1994), Rieks Smeets, editor, Tsova-Tush (Batsbi) (The Indigenous Languages of the Caucasus; 4) (in English), Delmar, New York: Caravan Books
 • Holopainen, Sampsa. 2019. Indo-Iranian borrowings in Uralic. PhD thesis, University of Helsinki.
 • Holst, Jan Henrik (2009) Armenische Studien (in German), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag
 • Holst, Jan Henrik (2014) Sanische historische Lautlehre (in German), Aachen: Shaker Verlag, →ISBN
 • Holthausen, Ferdinand (1954) Altsächsisches Wörterbuch‎[15] (in German), Cologne: Böhlau Verlag
 • Holthausen, Ferdinand (1985) Altfriesisches Wörterbuch [Old Frisian Dictionary] (Germanische Bibliothek) (in German), Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, published 1925, →ISBN
 • Holthausen, Ferdinand (2012) Gotisches etymologisches Wörterbuch: Mit Einschluß der Eigennamen und der gotischen Lehnwörter im Romanischen [Gothic Etymological Dictionary: Including Proper Names and Gothic Loanwords in Romance Languages] (Germanische Bibliothek 4; 8) (in German), 2 edition, Heidelberg: Universitätsverlag Winter, →ISBN
 • Holton, David; Mackridge, Peter; Philippaki-Warburton, Irene (1997) Greek: A Comprehensive Grammar of the Modern Language, London: Routledge
 • Holton, David; Mackridge, Peter; Philippaki-Warburton, Irene (2004) Greek: An Essential Grammar of the Modern Language, London: Routledge
 • Holzer, Georg (1989) Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen (in German), Wien: Verlag der Österreichischen Akadamie der Wissenschaften, →ISBN
 • Hommel, Fritz (1879) Die Namen der Säugethiere bei den südsemitischen Völkern als Beiträge zur arabischen und äthiopischen Lexicographie, zur semitischen Kulturforschung und Sprachvergleichung und zur Geschichte der Mittelmeerfauna. Mit steter Berücksichtigung auch der assyrischen und hebräischen Thiernamen und geographischen und literaturgeschichtlichen Excursen‎[120] (in German), Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung
 • Honti, László. 1993. Die Grundzahlwörter der uralischen Sprachen ('The Basic Numerals of the Uralic Languages'). Bibliotheca Uralica 11. Budapest: Akadémiai Kiadó. →ISBN
 • Hoogshagen Noordsy, Searle; Halloran de Hoogshagen, Hilda (1997) Diccionario mixe de Coatlán, Oaxaca (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 32)‎[121] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano, A.C., →ISBN
 • Hopi Dictionary Project, The (1998) Hopi Dictionary: Hopìikwa Lavàytutuveni: A Hopi Dictionary of the Third Mesa Dialect with an English-Hopi Finder List and a Sketch of Hopi Grammar, Tucson: The University of Arizona Press
 • Horn, Paul (1893) Grundriss der neupersischen Etymologie (in German), Strasbourg: K.J. Trübner
 • Horoszczak, Jarosław (1993), “ॐ namha shivaaya”, in Перший лемківско-польскій словник [First Lemko-Polish Dictionary] (in Polish), Legnica: Stovaryshynia Lemkiv
 • Horst Haider Munske, editor (2001) Handbuch des Friesischen [Handbook of Frisian studies], Tübingen: Max Niemeyer Verlag, →ISBN
 • Houtsma, Martin Theodor (1894) Ein türkisch-arabisches Glossar, nach der Leidener Handschrift herausgegeben und erläutert‎[88] (in German), Leiden: E. J. Brill
 • Hovhannes J̌ułayecʿi (1984), Xačʿikyan L. S., Pʿapʿazyan H. D., editors, Hovhannes Ter-Davtʿyan J̌ułayecʿu hašvetumarə [The Account Book of Hovhannes Ter-Davtyan from Julfa] (Tntesakan patmutʿyan vaveragrer; 1) (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Hovhannes Terzncʿi; Xačʿatur Tʿoxatʿcʿi (1966), K. A. Melikʿ-Ōhanǰanyan, editor, Patmutʿiwn Pʿarēzi ew Vennayi (Miǰnadaryan aspetakan siravep); Patmutʿiwn Venetik kʿałakʿin (Čʿapʿaco) [History of Paris and Vienne (medieval chivalric romance); History of the city of Venice (verse)], Yerevan: Academy Press
 • Hovhannes Tʿlkurancʿi (1960), Ēm. Pivazyan, editor, Tałer [Poems]‎[176], Yerevan: Academy Press
 • Hovhannisyan, Lavrenti (2000), “Baṙakʿnnakan nkataṙumner “Baṙgirkʿ Hayocʿum” teł gtac mi kʿani baṙeri veraberyal [Lexicological Remarks on some Terms in "Bargirk Hayots" ("A Dictionary of the Armenian Language")]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[10] (in Armenian), issue 2
 • Hovhannisyan, L. Š. (1989), “Baṙakʿnnakan mi kʿani ditołutʿyunner [Some lexicologic observations]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[9] (in Armenian), issue 3, Yerevan: Academy Press, pages 145–151
 • Hovhannisyan, L. Š. (1990) Hayereni iranakan pʿoxaṙutʿyunnerə [The Iranian borrowings of Armenian] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Hovhannisyan, L. Š. (1990), “Łarabałi barbaṙum iranakan mi kʿani pʿoxaṙutʿyunneri masin [On some Iranian borrowings in Karabakh dialect]”, in Lraber hasarakakan gitutʿyunneri [Herald of the Social Sciences]‎[65] (in Armenian), issue 11
 • Hovhannisyan, L. Š. (2005) Hay-iranakan nor stugabanutʿyunner [New Armenian–Iranian Etymologies]‎[11] (in Armenian), Yerevan: Van Aryan, →ISBN
 • Hovhannisyan, L. Š. (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Grabari baṙaran. Nor haykazyan baṙaranum čʿvkayvac baṙer [Dictionary of Old Armenian. Words Unattested in the New Haykazyan Dictionary] (in Armenian), Yerevan: Edit Print
 • Hovhannisyan, L. Š. (2012) Grabari baṙapašari imastayin xmberi kʿnnutʿyun (II mas) [Study of semantic groups of Old Armenian vocabulary (Part II)]‎[12] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Hovhannisyan, L. Š. (2018) Grabari baṙapašari imastayin xmberi kʿnnutʿyun (III mas). Xałołagorcutʿyun-ginegorcutʿyun [Study of semantic groups of Old Armenian vocabulary (Part III): Viticulture and winemaking]‎[13] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Howard P. McKaughan, Batua A. Macaraya (1967) A Maranao Dictionary‎[18] (in Maranao & English), University of Hawaii Press
 • Hoyer, W. M. (1936) Vocabulary and dialogues: English - Papiamento - Dutch, Curaçao: Hollandsche Boekhandel
 • Hrinchenko, Borys, editor (1924), “ॐ namha shivaaya”, in Словарь української мови [Dictionary of the Ukrainian Language] (in Russian), Berlin: Ukrainske Slowo
 • Hrynchyshyn, D. H., editor (1977–1978), “ॐ namha shivaaya”, in Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. [Dictionary of the Old Ukrainian Language of the 14ᵗʰ – 15ᵗʰ cc.] (in Ukrainian), Kyiv: Naukova Dumka
 • Hrynchyshyn, D. H. et al., editors (1994–2017), “ॐ namha shivaaya”, in Словник української мови XVI – I пол. XVII ст. [Dictionary of the Ukrainian Language: 16ᵗʰ – 1ˢᵗ half of 17ᵗʰ c.] (in Ukrainian), Lviv: KIUS, →ISBN
 • https://www.pealim.com/dict/?num-radicals=15&r1=E&r2=x&rf=s ॐ namha shivaaya]”, in Hebrew dictionary and conjugation tables, Pealim.com
 • Hübschmann, Heinrich (1876), “Ueber Aussprache und Umschreibung des Altarmenischen”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[15] (in German), volume 30, issue 1
 • Hübschmann, Heinrich (1877), “Ueber die stellung des armenischen im kreise der indogermanischen sprachen”, in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen‎[16] (in German), volume 23, issue 1, pages 5–49
 • Hübschmann, Heinrich (1881), “Armeniaca. II”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[18] (in German), volume 35, issue 4, pages 654–663
 • Hübschmann, Heinrich (1881), “Armeniaca. I”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[17] (in German), volume 35, issue 1/2, pages 168–180
 • Hübschmann, Heinrich (1882), “Armeniaca. III”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[19] (in German), volume 36
 • Hübschmann, Heinrich (1883) Armenische Studien. 1/1. Grundzüge der armenischen Etymologie (in German), Leipzig: Breitkopf & Härtel
 • Hübschmann, Heinrich (1887) Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache (in German), Strasbourg: K.J. Trübner
 • Hübschmann, Heinrich (1892), “Die semitischen Lehnwörter im Altarmenischen”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[20] (in German), volume 46
 • Hübschmann, Heinrich (1893), “Die altarmenischen Personennamen”, in Festgruß an Rudolf von Roth zum Doktor-Jubiläum 24. August 1893 von seinen Freunden und Schülern (in German), Stuttgart: Druck und Verlag von W. Kohlhammer, pages 99–106
 • Hübschmann, Heinrich (1895) Persische Studien [Persian Studies] (in German), Strasbourg: K.J. Trübner
 • Hübschmann, Heinrich (1897) Armenische Grammatik. 1. Theil: Armenische Etymologie (in German), Leipzig: Breitkopf & Härtel
 • Hübschmann, Heinrich (1899), “Horn P.: Neupersische Schriftsprache”, in Indogermanische Forschungen. Anzeiger für indogermanische Sprach- und Altertumskunde. Beiblatt zu den Indogermanischen Forschungen (in German), volume 10, pages 18–41
 • Hübschmann, Heinrich (1899), “Hübschmann H.: Armenische Grammatik. I. Theil. Armenische Etymologie. II. Abteilung. Die syrischen und griechischen Lehnwörter im Altarmenischen und die echtarmenischen Wörter”, in Indogermanische Forschungen. Anzeiger für indogermanische Sprach- und Altertumskunde. Beiblatt zu den Indogermanischen Forschungen (in German), volume 10, pages 41–50
 • Hübschmann, Heinrich (1900), “Zur persischen lautlehre”, in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung‎[101] (in German), volume 36, issue 2, pages 153–178
 • Hübschmann, Heinrich (1901), “Karst, J.: Historische Grammatik des Kilikisch-Armenischen”, in Indogermanische Forschungen. Anzeiger für indogermanische Sprach- und Altertumskunde. Beiblatt zu den Indogermanischen Forschungen (in German), volume 12
 • Hübschmann, Heinrich (1904) Die altarmenischen Ortsnamen (in German), Strasbourg: Karl J. Trübner
 • Hübschmann, Heinrich (1906), “Armeniaca”, in Indogermanische Forschungen (in German), volume 19
 • Hübschmann, Heinrich (1907) Hin hayocʿ tełwoy anunnerə [The Old Armenian toponyms] (Azgayin matenadaran; 53) (in Armenian), translated from the German original by H. B. Pilēzikčean, Vienna: Mekhitarist Press
 • Hubschmid, Johannes (1960) Mediterrane Substrate mit besonderer Berücksichtigung des Baskischen und der west-östlichen Sprachbeziehungen (Romanica Helvetica; 70) (in German), Bern: A. Francke AG. Verlag
 • Hubschmid, Johannes (1968) Bezeichnungen für Erika und andere Sträucher, Gestrüpp und Auswüchse (Vox Romanica)‎[122] (in German), volume 27, →DOI, pages 319–359
 • Huehnergard, John (1987) Ugaritic Vocabulary in Syllabic Transcription, Atlanta: Scholars Press
 • Huehnergard, John (2011) A Grammar of Akkadian (Harvard Semitic Studies; 45), 3rd edition, Winona Lake, IN: Eisenbrauns
 • Huehnergard, John (2019), “Proto-Semitic”, in Huehnergard, John and Na'ama Pat-El, editors, The Semitic Languages, 2nd edition, Routledge, →ISBN
 • Hügel, Fr. S. (1873) Der Wiener Dialekt. Lexkion der Wiener Volkssprache. (Idioticon Viennense.) (in German), Wien. Pest. Leipzig.: A. Hartleben’s Verlag
 • Hultzsch, E[ugen Julius Theodor] (1925) Inscriptions of Aśoka (new edition)‎[107], in Corpus Inscriptionum Indicarum, volume 1, Oxford: Clarendon Press.
 • Hümmətov (Qrızlı), İsrafil Ə.; Rind-Pawlowski, Monika (2020) Qrızca-azərbaycanca-ingiliscə lüğət [Kryts–Azerbaijani–English Dictionary]‎[49] (in Azerbaijani), Baku, →ISBN
 • Hurley Vda. de Delgaty, Alfa; Ruíz Sánchez, Agustín (1978) Diccionario tzotzil de San Andrés con variaciones dialectales: Tzotzil - español, español - tzotzil (Series de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 22)‎[62] (in Spanish), México, D.F.: El Instituto Lingüístico de Verano en coordinación con la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación a Grupos Marginados
 • Hüseynova, Gülsüm (2013) Tat dili leksik fondunun genealoji təhlili (Azərbaycan tatlarınin dilini materialları əsasında) [A genealogical analysis of the lexical stock of the Tat language (on the basis of the language of the Tats of Azerbaijan)]‎[88] (in Azerbaijani), Baku: Elm və Təhsil
 • Hüseynova, Gülsüm (2013) Tat dilinin leksikası (Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında) [The vocabulary of the Tat language (on the basis of the language of the Tats of Azerbaijan)]‎[87] (in Azerbaijani), Baku: Elm və Təhsil
 • Hüseynova, Gülsüm (2014) Tat dilinin lüğət tərkibinin leksik-semantik təhlili [A lexico-semantic analysis of the vocabulary of the Tat language]‎[89] (in Azerbaijani), Baku: Elm və Təhsil
 • Hüseynov, Şərəf (2020) Hərərə Mezınə Şikilbəzınə Luğət [Picture Dictionary in the Haput Language]‎[50], Baku: Üfüq Servises, →ISBN
 • Hutter, Manfred (2015) Iranische Personennamen in der Hebräischen Bibel (Iranisches Personennamenbuch, Band VII, Faszikel 2) (in German), Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Hyam, Roger & Pankhurst, Richard, Plants and their Names. A Concise Dictionary, Oxford University Press, US, 1995.
 • Hyllested, Adam (2008), “Internal Reconstruction vs. External Comparison: The Case of the Indo-Uralic Laryngeals”, in Jens Elmegård Rasmussen & Thomas Olander, editors, Internal Reconstruction in Indo-European: Methods, Results, and Problems : Section Papers from the XVI International Conference on Historical Linguistics, University of Copenhagen, 11th–15th August, 2003‎[123], Copenhagen: Museum Tusculanum Press, →OCLC, pages 111–136
 • Hyllested, Adam (2014) Word Exchange at the Gates of Europe: Five Millennia of Language Contact (PhD. dissertation)‎[124], Copenhagen: University of Copenhagen
 • Hyphenation exception log, Barbara Beeton, 2015, online at [125]
 • Hyrtl, Joseph (1879) Das Arabische und Hebräische in der Anatomie‎[87] (in German), Wien: Wilhelm Braumüller
 • Hyrtl, Joseph (1880) Onomatologia anatomica – Geschichte und Kritik der anatomischen Sprache der Gegenwart, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Barbarismen, Widersinnigkeiten, Tropen, und grammatikalischen Fehler‎[114] (in German), Wien: Wilhelm Braumüller
 • I. A. Korobeynikova (2020) Родное слово [Native word], Tomsk: Аграф-Пресс; Вайар, →ISBN, pages 240
 • I.A. Mukoshy, A Fulfulde-English Dictionary, Ibadan, HEBN Publishers Plc, 2014.
 • I. A. Nikolaeva; V. G. Shalugin (2002) Словарь Юкагирско-русский и русско-юкагирский (Верхнеколымский диалект) [Yukaghir-Russian and Russian-Yukaghir dictionary (Upper Kolyma dialect)], Saint Petersburg: Дрофа, →ISBN
 • Ian Press (1986) A grammar of modern Breton, Berlin: Mouton de Gruyter, →ISBN
 • Ibn el-Beïthar (1877–1883), Lucien Leclerc, editor, Traité des simples (Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque Nationale et Autres Bibliothèques; 23, 25, 26) (in French), Paris: Imprimerie Nationale
 • ibn Fadlan, Ahmad (921-922), Ramazan Şeşen, transl., Ibn Fadlan Seyahatnamesi [Travel Book of Ibn Fadlan] (in Turkish), 2022 edition, İstanbul: Yeditepe, published 2010, →ISBN
 • îbrahîmpûr, muḧemedteqî (2008), “ॐ namha shivaaya”, in ferhengî kurdî-înglîzî [Kurdish–English Dictionary], Tehran: suha
 • ICZN 2003. OPINION 2027 (Case 3010). Usage of 17 specific names based on wild species which are pre-dated by or contemporary with those based on domestic animals (Lepidoptera, Osteichthyes, Mammalia): conserved. Bulletin of Zoological Nomenclature 60(1): 81–85. BHL BHL bibliography]
 • Ida Kurcz (1990), “sięgnąć”, in Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej [Frequency dictionary of the Polish language] (in Polish), volume 2, Kraków; Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego, page 528
 • Ida Kurcz (1990) Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej [Frequency dictionary of the Polish language]‎[63] (in Polish), volume 1-2, Kraków; Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego
 • id (mandatory for species): denotes id found in an URL, e.g. 'www.theplantlist.org/tpl/record/kew-136820' for Ocimum basilicum.
 • I. I. Nosovič, editor (1870), “ॐ namha shivaaya”, in Slovarʹ bělorusskago narěčija (in Russian), volume 1–2, Saint Petersburg: The Imperial Academy of Sciences
 • Illich-Svitych, Vladislav M. (1963) Именная акцентуация в балтийском и славянском: Судьба акцентуационных парадигм [Nominal Accentuation in Baltic and Slavic: The Fate of Accentuation Paradigms]‎[198] (in Russian), Soviet Union; Moscow: Publishing house of the USSR Academy of Sciences
 • Illich-Svitych, Vladislav M. (1979) Nominal Accentuation in Baltic and Slavic: The Fate of Accentuation Paradigms (in English), United States of America: The MIT Press Cambridge, Massachusetts, and London, England
 • IMDb Film Glossary, on the Internet Movie Database [127], covering terminology concerning motion pictures and TV, acting and cinema-attendance.
 • Immanuel Bekker (1834) Theophylacti Simocattae historiarum libri octo‎[135] (in Latin), Bonn: Eduard Weber
 • Immanuel Bekker (1838) Theophanes continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus‎[136] (in Latin), Bonn: Eduard Weber
 • Imnajšvili, David S. (1977) Историко-сравнительный анализ фонетики нахских языков / ნახური ჯგუფის ენათა ფონეტიკის ისტორიულ-შედარებითი ანალიზი [Historical and comparative analysis of the phonetics of the Nakh languages] (in Russian), Tbilisi: Academy Press
 • “[ ]”, in Chess Programming Wiki, launched 2007.
 • Inčičean, Łukas (1822) Storagrutʿiwn hin Hayastaneaycʿ [A description of ancient Armenia] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Inčičean, Łukas (1835) Hnaxōsutʿiwn ašxarhagrakan Hayastaneaycʿ ašxarhi [National antiquities of Armenia] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Index
 • “” in Dictionary of Old Norse Prose (ONP) at University of Copenhagen
 • “”, in Fragmenta Chilandarensia (in Old Church Slavonic), 1051±50, page (leaf) ?
 • “”, in Fragmenta Pragensia, 1051±50
 • “”, in Glagolita Clozianus [BCT1-2476] (in Old Church Slavonic), Municipal Library of Trento: https://ndk.cz, 1051±50, page (leaf) ?
 • “?”, in GORAZD (in Czech, English, Russian), http://gorazd.org, 2016—2023
 • Ingvild Broch; Ernst H. Jahr (1984) Russenorsk: Et pidginspråk i Norge [Russenorsk: The pidgin language in Norway], 2 edition, Oslo: Novus Forlag
 • “[ ]”, in Know Your Meme, launched 2007.
 • “”, in Konsultacijų bankas [Consultation bank], Valstybinė lietuvių kalbos komisija [Commission on the Lithuanian language], 2003–2023
 • “” in Lars Levander, Stig Björklund, Gunnar Nyström & Kristina Hagren, editors, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet, 1961-.
 • I. Novak; I. Komissarova (2019) Miun harpaukšet karielan kieleh, Periodika, →ISBN
 • “”, in Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (in Serbo-Croatian), Zagreb: JAZU, 1880-1976
 • “”, in Slovarʹ russkix narodnyx govorov [Dictionary of Russian Dialects] (in Russian), Saint Petersburg: Nauka, 1965–
 • [Instituto Lingüístico de Verano] (1975) Frases sencillas, tarasco-español‎[92] (in Spanish), third edition
 • Instituto Lingüístico de Verano (1999) El alfabeto del triqui de San Martín, Itunyoso‎[82] (in Spanish)
 • Internetowi Słowôrz Kaszëbsczégò Jãzëka [Internet Dictionary of the Kashubian Language]‎[54], Fundacja Kaszuby, 2022
 • Internetowy słownik nazwisk w Polsce [Internet dictionary of surnames in Poland]‎[58], 2022
 • “”, in Tezaurul toponimic al României. Moldova Volumul II: Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic) Partea a doua. Toponime descriptive (in Romanian), Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2021, →ISBN
 • “”, in Tezaurul toponimic al României. Transilvania (TTRT). Valea Hășdatii (in Romanian), Bucharest: Editura Academiei Române, 2006, →ISBN
 • Inuktut Uqausiup Aaqqiksuutingit - Inuktitut Reference Grammar‎[188], Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit, 2018
 • “”, in Български етимологичен речник [Bulgarian Etymological Dictionary] (in Bulgarian), Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 1971–
 • “”, in Изборникъ великаго князя Святослава Ярославича 1073 года, Петербургъ, 1880, page (leaf) ?
 • “”, in Кодов триод [БАН 37] (in Old Church Slavonic), 1084±17?
 • “”, in Старобългарски речник [Old Bulgarian Dictionary] (in Bulgarian), https://histdict.uni-sofia.bg, 2011—2023
 • Ioane Drasxanaḳerṭeli (1965), E. Cagareišvili, editor, Somxetis isṭoria (786—925 c̣c̣.) [History of Armenia (786–925)] (Ucxouri c̣q̇aroebi sakartvelos šesaxeb; 13)‎[188], semi-critical edition of chapters XXIV–LXVII of the Old Armenian text, with a Georgian translation, Tbilisi: Academy Press
 • Iontenwennaweienstahkhwa' - Mohawk Spelling Dictionary, The University of the State of New York, 1977
 • Iordan, Iorgu (1963) Toponimia romînească [Romanian toponymy], Bucharest: Editura Academiei
 • Iordan, Iorgu (1983) Dicționar al numelor de familie românești [A Dictionary of Romanian Family Names]‎[129], Bucharest: Editura Științifică și Enciclopedică
 • Iqbal, Salah ud-Din (2002), “ॐ namha shivaaya”, in vaḍḍī panjābī lughat‎ (in Punjabi), Lahore: ʻAzīz Pablisharz
 • Irina Nikolaeva (2014) A Grammar of Tundra Nenets, Walter de Gruyter GmbH, →ISBN
 • Irma Starkloff Rombauer and Marion Rombauer Becker, The Joy of Cooking (1975, Bobbs-Merrill)
 • Irslinger, Britta Sofie (2002) Abstrakta mit Dentalsuffixen im Altirischen [Abstracts with Dental Suffixes in Old Irish] (in German), Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, →ISBN
 • Isebaert, Lambert (1977), “Notes de lexicologie tokharienne I-II”, in Orbis: bulletin international de documentation linguistique (in French), volume 26
 • Isenberg, Karl Wilhelm (c. 1841) (please provide the title of the work), London: The Church Missionary Society
 • í Skála, Anfinnur; Mikkelsen, Jonhard (2007), “ॐ namha shivaaya”, in Føroysk-ensk orðabók. Faroese-English Dictionary, Vestmanna: Sprotin
 • Islamov, Musa (1968), “ॐ namha shivaaya”, in Azərbaycan dilinin Nuxa dialekti [The Nukha dialect of the Azerbaijani language], Baku: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı, →ISBN
 • Íslendingabók, published by Íslensk erfðagreining ehf. and Friðrik Skúlason ehf.
 • Išōx (1979) Girkʿ i veray bnutʿean [The Book of Nature], preparation of the critical text, Russian translation and preface by Stella Vardanyan, Yerevan: Academy Press
 • Issaverdens, James (1901) The uncanonical writings of the Old Testament found in the Armenian mss. of the library of St. Lazarus, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • ^ It is commonly pronounced with a diphthong, as shown when the word is at the end of a yes/no question, characterized by a low-high-normal (or normal-high-normal) closing intonation, which distinguishes the actual syllables. See also: Nyest.hu
 • Itkonen, Erkki; Kulonen, Ulla-Maija, editors (1992–2000) Suomen sanojen alkuperä [The origin of Finnish words]‎[113] (in Finnish), [note: linked online version also includes some other etymological sources], Helsinki: Institute for the Languages of Finland/Finnish Literature Society, →ISBN
 • Iûⁿ, Ún-giân (2006), “Query for ॐ namha shivaaya”, in 台文/華文線頂辭典 [On-line Taiwanese/Mandarin Dictionary (Tai-gi Hôa-gí Sòaⁿ-téng Sû-tián)] (in Mandarin and Min Nan).
 • Ivanova, T. F. (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Novyj Orfoepičeskij Slovarʹ Russkovo Jazyka [New Orthoepic Dictionary of the Russian Language] (in Russian), 2nd edition, Moscow: Russkij Jazyk Media
 • Ivanova, Valerija (2018) The development of Proto-Indo-European *y in Armenian‎[21], a master's thesis, Prague: Charles University
 • Ivanov, Vjač. Vs. (1985), “Ob otnošenii xattskovo jazyka k severozapadnokavkazskim [Hattic and North Caucasian]”, in B. B. Piotrovskij et al., editors, Drevnjaja Anatolija (in Russian), Moscow: Nauka, pages 26–59
 • Ivanov, V. V. (1961), “Iz istorii indojevropejskoj leksiki klinopisnovo xettskovo jazyka [From the History of the Indo-European Lexicon of Cuneiform Hittite]”, in Peredneaziatskij sbornik (in Russian), volume (1)
 • Ivar Aasen (1850), “ॐ namha shivaaya”, in Ordbog over det norske Folkesprog, Oslo: Samlaget, published 2000
 • Ive, A. (1886), “L'antico dialetto di Veglia [The old dialect of Veglia]”, in G. I. Ascoli, editor, Archivio glottologico italiano [Italian linguistic archive], volume 9, Rome: E. Loescher, pages 115–187
 • Ivica Peša Matracki and Nada Županović Filipin (2014), Changes in the System of Oblique Cases in Molise Croatian Dialect.
 • Îzolî, D. (1992), “ॐ namha shivaaya”, in Ferheng : Kurdî-Tirkî. Türkçe-Kürtçe, compiled by a native of the Dersim region, Istanbul: Deng Yayınları, →ISBN
 • Jaba, Auguste; Justi, Ferdinand (1879) Dictionnaire Kurde-Français [Kurdish–French Dictionary], Saint Petersburg: Imperial Academy of Sciences
 • Jackson, Frances; Supple, Julia (1952) Vocabulario tojolabal‎[131] (in Spanish), México, D.F.: El Instituto Lingüístico de Verano en cooperacion[sic] con la Dirección General de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Educación Pública
 • Jackson, Kenneth (1953) Language and History in Early Britain: a chronological survey of the Brittonic Languages, 1st to 12th c. A.D., Edinburgh: The University Press, →ISBN
 • Jacob, Georg (1891–1892) Studien in arabischen Geographen‎[89] (in German), Berlin: Meyer & Müller
 • Jacob, Georg (1897) Altarabisches Beduinenleben nach den Quellen geschildert‎[88] (in German), 2nd edition, Berlin: Mayer & Müller
 • Jacob Poole (1867), William Barnes, editor, A Glossary, With some Pieces of Verse, of the old Dialect of the English Colony in the Baronies of Forth and Bargy, County of Wexford, Ireland, London: J. Russell Smith
 • Jacques Fusina (1999) Parlons Corse, Editions L'Harmattan, →ISBN
 • Jacques Quevauvilliers (2007) Dictionnaire médical, 5th edition, Issy-les-Moulineaux: Elsevier Masson, →ISBN
 • Jafari Dehaghi, Mahmud; Emadaldin Sadri, Amir (2012), “Vâmvâže-hey balxī dar pârsi now [Bactrian Loanwords in New-Persian]”, in Language Studies‎[172] (in Persian), volume 2, issue 4, Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies
 • Jagersma, Bram (2010) A Descriptive Grammar of Sumerian‎[11] (doctoral thesis)
 • J̌ahukean, Geworg (1987), “Stugabanutʿiwnner [Etymologies]”, in Handes Amsorya‎‎[37] (in Armenian), pages 615–621
 • Jahukyan, G. B. (1961), “The Hayaša language and its relation to the Indo-European languages”, in Archív Orientalni‎[22], volume 29, pages 353–405
 • J̌ahukyan, G. B. (1975), “Die Bedeutung der ersten (indogermanischen) und der zweiten (inner-armenischen) Palatalisierung für die Konstituierung des armenischen Konsonanten-Systems”, in Zeitschrift Für Vergleichende Sprachforschung‎[27] (in German), volume 89, issue 1, pages 31–42
 • J̌ahukyan, Geworg (1963), “Stugabanutʿyunner [Etymologies]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[23] (in Armenian), issue 4, Yerevan: Academy Press
 • J̌ahukyan, Geworg (1965), “Stugabanutʿyunner [Etymologies]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[24] (in Armenian), issue 1, pages 251–261
 • J̌ahukyan, Geworg (1970) Hayerenə ew hndevropakan hin lezunerə [Armenian and Ancient Indo-European Languages] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • J̌ahukyan, Geworg (1972) Hay barbaṙagitutʿyan neracutʿyun [Introduction into Armenian Dialectology]‎[67] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • J̌ahukyan, Geworg (1973), “Stugabanutʿyunner [Etymologies]”, in Lraber Hasarakakan Gitutyunneri [Herald of the Social Sciences]‎[26] (in Armenian), issue 6, pages 17–22
 • J̌ahukyan, Geworg (1976), “Stugabanutʿyunner [Etymologies]”, in Lraber Hasarakakan Gitutyunneri [Herald of the Social Sciences]‎[28] (in Armenian), issue 12, Yerevan: Academy Press
 • J̌ahukyan, Geworg (1979), “Stugabanutʿyunner [Etymologies]”, in Lraber Hasarakakan Gitutyunneri [Herald of the Social Sciences]‎[29] (in Armenian), issue 3, Yerevan: Academy Press, pages 23–34
 • J̌ahukyan, Geworg (1981), “Hay-iranakan zugadipumner [Armenian–Iranian concurrences]”, in Banber Erewani hamalsarani [“Banber” – Bulletin of Yerevan University]‎[32] (in Armenian), issue 2
 • J̌ahukyan, Geworg (1981), “Movses Xorenacʿu “Hayocʿ patmutʿyan” aṙaǰin grkʿi anjnanunneri lezvakan ałbyurnerə [The Linguistic Origins of the Proper Names in the First Book of Movses Khorenatsi's „A History of the Armenians“]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[31] (in Armenian), issue 3
 • J̌ahukyan, Geworg (1984), “Bnik hayeren armatnerov kazmvac haykakan anjnanunnerə [Armenian proper names formed from native roots]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[34] (in Armenian), issue 4
 • J̌ahukyan, Geworg (1986), “Haykakan šertə urartakan dicʿaranum [Armenian Layer in the Urartian Pantheon]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[36] (in Armenian), issue 1, pages 43–58
 • J̌ahukyan, Geworg (1987) Hayocʿ lezvi patmutʿyun; naxagrayin žamanakašrǰan [History of the Armenian language: The Pre-Literary Period]‎[5] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • J̌ahukyan, Geworg (1988), “Stugabanutʿyunner [Etymologies]”, in Lraber Hasarakakan Gitutyunneri [Herald of the Social Sciences]‎[38] (in Armenian), issue 11, Yerevan: Academy Press, pages 69–75
 • J̌ahukyan, Geworg (1990), “Hayereni anhayt cagman baṙarmatnerə [The Armenian Word Roots of Unknown Origin]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[41] (in Armenian), issue 2
 • J̌ahukyan, Geworg (1991), “Stugabanutʿyunner [Etymologies]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[42] (in Armenian), issue 2, Yerevan: Academy Press
 • J̌ahukyan, Geworg (1992), “Lezvakan nor tvyalner hayocʿ naxakʿristoneakan kroni ew havatalikʿneri masin [New Linguistic Data on Pre-Christian Religion and Beliefs of the Armenians]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[43] (in Armenian), issue 1
 • J̌ahukyan, Geworg (1995), “Hay-iranakan lezvakan zugadipumner [Armenian–Iranian Lingual Parallels]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[44] (in Armenian), issue 2, pages 183–186
 • J̌ahukyan, Geworg (1996), “Stugabanutʿyunner [Etymologies]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[45] (in Armenian), issue 1–2, Yerevan: Academy Press, pages 183–186
 • J̌ahukyan, Geworg (1998), “ॐ namha shivaaya”, in Hin hayereni verǰacancʿneri cagumə [The Origin of Old Armenian Suffixes] (Hayocʿ lezvi hamematakan kʿerakanutʿyan harcʿer; 2) (in Armenian), Yerevan: Anania Širakacʿi, pages 5–48
 • J̌ahukyan, Geworg (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Vahan Sargsyan, editor, Hayeren stugabanakan baṙaran [Armenian Etymological Dictionary] (in Armenian), Yerevan: Asoghik
 • J. A., Kerns; Benjamin, Schwartz (1972) A Sketch of the Indo-European Finite Verb, Leiden: E. J. Brill, →ISBN
 • Jakob, Anthony (2017) The metathesis of *-Hu- and *-Hi- in PIE (master thesis)‎[137], Leiden University
 • Jakša Dinić (1988), Rečnik timočkog govora, Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za srpskohrvatski jezik: Beograd
 • J̌alašyan, Geworg (2012), “ॐ namha shivaaya”, in Nor Naxiǰewani barbaṙi bacʿatrakan baṙaran [Explanatory Dictionary of Nor Nakhichevan dialect] (in Armenian), Rostov-on-Don: Staryje russkije, →ISBN
 • James A. H. Murray [et al.], editors (1884–1928), “ॐ namha shivaaya”, in A New English Dictionary on Historical Principles (Oxford English Dictionary), London: Clarendon Press, →OCLC.
 • James, Alan G. (2014), “Elements of Latin Origin in P-Celtic Place-names between the Walls”, in The Journal of Scottish Name Studies‎[33], volume 8, pages 1-50
 • James, Alan G. (2020) The Brittonic Language in the Old North - A Guide to the Place-Name Evidence‎[31], The Journal of Scottish Name Studies
 • James A. Matisoff (1988) The Dictionary of Lahu, University of California Press.
 • J[ames] B[rown] Montgomerie-Fleming (1899) Desultory Notes on Jamieson’s Scottish Dictionary, Glasgow; Edinburgh: William Hodge & Company
 • James Collins (1982) Further Notes Towards a West Makian Vocabulary‎[109], Pacific linguistics
 • James Diggle et al., editors (2021) Cambridge Greek Lexicon, Cambridge University Press, →ISBN
 • James Hammond Trumbull (1871), “On Algonkin Names for Man”, in Transactions of the American Philological Association, volume 2, →DOI, →ISSN
 • James Hammond Trumbull (1903) Natick Dictionary, Washington, D.C.: Government Printing Office, →OCLC
 • James Orchard Halliwell (1846), “ॐ namha shivaaya”, in A Dictionary of Archaic and Provincial Words, Obsolete Phrases, Proverbs, and Ancient Customs, from the Fourteenth Century. [...] In Two Volumes, volume I (A–I), London: John Russell Smith, […], →OCLC.
 • James P[eter] Allen (2010) Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, →ISBN.
 • Jamieson Capen, Carole (1996) Diccionario mazateco de Chiquihuitlán, Oaxaca (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 34)‎[132] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Jamison, Stephanie W.; Brereton, Joel P., transl.,(2014) The Rigveda: The Earliest Religious Poetry of India, volume I-II, Oxford University Press, →ISBN
 • Janashia, Marine (2010) Gürcü Dilindeki Türkçe Kökenli Özel İsimler [Turkish Origin Personal Names in Georgian language]‎[9] (in Turkish), volume 17, issue 2, translated by Ali Ertuğrul and Alexander Chulukhadze, Ankara: Ankara University, pages 115–129
 • Janda, Michael (2000) Eleusis: Das Indogermanische Erbe Der Mysterien (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft; 86) (in German), Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, →ISBN
 • Janda, Michael (2004) Die Sprache Der Meder (dissertation)‎[166] (in German), University of Zurich
 • Janet H. Johnson, editor (2001) The Demotic Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago‎[76], Chicago: The University of Chicago
 • Jan Gebauer (1903–1916), “ॐ namha shivaaya”, in Slovník staročeský (in Czech), Prague: Česká grafická společnost "unie", Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
 • Janhunen, Juha. 1977. Samojedischer Wortschatz: Gemeinsamojedische Etymologien ('Samoyedic Vocabulary: Common Samoyedic Etymologies'). Castreanianumin toimitteita 17. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. →ISBN.
 • Janhunen, Juha. 1981. "Uralilaisen kantakielen sanastosta" ('On the Vocabulary of the Uralic Proto-Language'). Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 77, pp. 219–274.
 • Janhunen, Juha (2012) Mongolian (London Oriental and African Language Library; 19) (in English), John Benjamins Publishing Company
 • Jānis Endzelīns (transl. W. R. Schmalstieg & B. Jēgers) (1971) Comparative phonology and morphology of the Baltic languages, De Gruyter, →ISBN
 • Jan Karłowicz (1900-1911), “ॐ namha shivaaya”, in Słownik gwar polskich [Dictionary of Polish dialects] (in Polish), Kraków: Akademia Umiejętności
 • János Harmatta; Iván Boronkai; et al., editors (1983– ), “ॐ namha shivaaya”, in Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae, Budapest: Akadémiai Kiadó, →OCLC
 • Jan Safarewicz (1961) Ze słownictwa bałto-słowiańskiego (Innowacje czasownikowe) [Notes on the Balto-Slavic Vocabulary (Verbal innovations)] in Slavia Antiqua, volume 8
 • Jaroslav Strnad (2013) Morphology and Syntax of Old Hindī : Edition and Analysis of One Hundred Kabīr Vānī Poems From Rājasthān (Brill's Indological Library; 45), Leiden, →OCLC
 • Jarosz, Aleksandra (2018), “Innovations, distribution gaps and mirror images: The reflexes of Proto-Ryukyuan close vowels in a post-nasal position”, in Yearbook of the Poznań Linguistic Meeting 4, →DOI, pages 75-104
 • Jarvis, Elizabeth; Ndoula, Lagona (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Podoko Provisional Lexicon, SIL Cameroon
 • Jasanoff, Jay (2017) The Prehistory of the Balto-Slavic Accent (Brill's Studies in Indo-European Languages & Linguistics; 17), Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Jastrow, Marcus (1903) A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, London, New York: Luzac & Co., G.P. Putnam's Sons
 • Jastrow, Otto (2018), “Rescuing Iraqi Arabic aku and māku”, in Zeitschrift für Arabische Linguistik‎[23], volume 67, pages 90–93
 • Javaid Rahi (2015) گوجری ڈکشنری [Gojri Dictionary] (in Gojri).
 • J̌axǰaxean, Manuēl (1837), “ॐ namha shivaaya”, in Baṙgirkʿ i barbaṙ hay ew italakan [Armenian–Italian Dictionary], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Jayakar, Atmaram Sadashiv ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work) (in English)
 • Jazayery, Mohammad Ali (1966), “Western Influence in Contemporary Persian: A General View”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies‎[102], volume 29, issue 1, →DOI, pages 79–96
 • J. C. Adelung (1793–1801), “ॐ namha shivaaya”, in Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart (in German), 2nd edition
 • J. D. Prince & F. G. Speck (1904), “Glossary of the Mohegan-Pequot Language”, in American Anthropologist, volume 6, issue 1, →ISSN
 • Jean André Cuoq, Lexique de la Langue Algonquine. Montréal, J. Chapleau & Fils, 1886
 • Jean-Léopold Diouf (2003) Dictionnaire wolof-français et français-wolof, Éditions KARTHALA, →ISBN
 • Jean L. Okimâsis (2018) Cree: Language of the plains‎[52], University of Regina Press, →ISBN
 • Jean-Louis Taberd (1838), Dictionarium Anamitico-Latinum.
 • Jeffery, Arthur (1938) The Foreign Vocabulary of the Qurʾān (Gaekwad’s Oriental Series; 79), Baroda: Oriental Institute
 • Jeffery, Arthur (1959), “Ethiopic and South Arabic Contributions to the Hebrew Lexicon by Wolf Leslau”, in Language‎[16], volume 35, Linguistic Society of America, pages 97–99
 • Jeff Prucher, editor (2007), “ॐ namha shivaaya”, in Brave New Words: The Oxford Dictionary of Science Fiction, Oxford, Oxfordshire; New York, N.Y.: Oxford University Press, →ISBN.
 • Jelistratov, V. S. (2000), “ॐ namha shivaaya”, in Slovarʹ russkovo argo (materialy 1980–1990 gg.) [Dictionary of Russian Argot (materials from 1980–1990)] (in Russian), Moscow: Russkije slovari
 • Jennifer Speake, editor (2015) Oxford Dictionary of Proverbs, 6th edition, Oxford University Press, →OCLC
 • Jensen, P. (1898) Hittiter und Armenier (in German), Strassburg: Karl J. Trübner
 • Jensen, Peter (1892), “Wirkungen des Aleph im Babylonisch-Assyrischen”, in Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete‎[38] (in German), volume 7, pages 211–219
 • Jepiškin, N. I. (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Istoričeskij slovarʹ gallicizmov russkovo jazyka [Historical Dictionary of Russian Gallicisms] (in Russian), Moscow: ETS
 • Jerry Randolph Valentine (1994) Ojibwe Dialect Relationships, University of Texas at Austin
 • Jerry Randolph Valentine (2001) Nishnaabemwin Reference Grammar, University of Toronto
 • Jespersen, Otto (1949) A Modern English Grammar on Historical Principles (Sammlung germanischer Elementar- und Handbücher; 9), volume (please specify a valid volume number), London: George Allen & Unwin, published 1961.
 • Jesse J. Humes; Vinnie May (James) Humes “ॐ namha shivaaya”, in A Chickasaw Dictionary (in English)
 • Jesse Sheidlower, editor (2001–2023), “ॐ namha shivaaya”, in Historical Dictionary of Science Fiction.
 • J. Filippova (2009) Venʹalas-Karjalane pagansanakirju [Russian-Karelian phrasebook], Petroskoi: Periodika, →ISBN
 • Jiří Rejzek, Český etymologický slovník, Leda, 2015, →ISBN.
 • J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, editors (1900–1927), “ॐ namha shivaaya”, in Słownik języka polskiego (in Polish), Warsaw
 • J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, editors (1902), “knować”, in Słownik języka polskiego (in Polish), volume 2, Warsaw, page 380
 • J. Kursīte; A. Stafecka (1995) Latgaliešu literatūra, Zvaigzne ABC, →ISBN
 • Joan Coromines; José A. Pascual (1983–1991) Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (in Spanish), Madrid: Gredos
 • Joan de Cantalausa (2006) Diccionari general occitan a partir dels parlars lengadocians‎[49], 2 edition, →ISBN.
 • Joe Pütz, Das grosse Dickschenärie: Dickschenärie I & II Kommbeind Riekonndischend Gemoddifeid und Gesuhpt, first edition (Peters Antiques, Swakopmund 2001,→ISBN)
 • Johann Friedrich Danneil (1859) Wörterbuch der altmärkisch-plattdeutschen Mundart (in German), Salzwedel: in Commission bei J. D. Schmidt
 • Johann Philipp Fabricius (1972), “ॐ namha shivaaya”, in Tamil and English Dictionary, Tranquebar: Evangelical Lutheran Mission Pub. House
 • Johann Philipp Fabricius, Na. Kadirvelu Pillai, David W. McAlpin, Rajagopal Subramanian, University of Madras, Miron Winslow (2022), “ॐ namha shivaaya”, in Digital Dictionaries of South India [Combined Tamil Dictionaries]
 • Johansen, Aimee (2003), “Why Kiswahili adopted the words for six, seven and nine”, in Studies in African Linguistics‎[134], volume 32, issue 2, pages 99-104
 • John A. Simpson and Edmund S. C. Weiner, editors (1989), “ॐ namha shivaaya”, in The Compact Oxford English Dictionary, volume I (A–O), 2nd edition, Oxford: Clarendon Press, published 1991, →ISBN.
 • John A. Simpson and Edmund S. C. Weiner, editors (1989), “ॐ namha shivaaya”, in The Oxford English Dictionary, 2nd edition, Oxford: Clarendon Press, →ISBN.
 • John Batchelor (1905) An Ainu-English-Japanese dictionary (including a grammar of the Ainu language)‎[30], Tokyo; London: Methodist Publishing House; Kegan Paul, Trench, Trubner Co.
 • [John Camden Hotten] (1859), “ॐ namha shivaaya”, in A Dictionary of Modern Slang, Cant, and Vulgar Words, […], London: John Camden Hotten, […], →OCLC.
 • John Chadwick; Lydia Baumbach (1963), “The Mycenaean Greek Vocabulary”, in Glotta : Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache, volume 41, issue 3/4, Göttingen, Germany: Vandenhoeck & Ruprecht (GmbH & Co. KG), →JSTOR, →OCLC, pages 157–271
 • John D. Nichols and Earl Nyholm, A Concise Dictionary of Minnesota Ojibwe. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1995
 • John Doukas, editor (1070±11) Codex Parisinus gr. 2009 (in gkm)
 • John Dyneley Prince (1902), “The Differentiation Between the Penobscot and the Canadian Abenaki Dialects”, in American Anthropologist, volume 4, pages 17–32
 • John Jamieson (1808), “ॐ namha shivaaya”, in An Etymological Dictionary of the Scottish Language: […], volume I (A–K), Edinburgh: […] University Press; for W[illiam] Creech, A[rchibald] Constable & Co., and W[illiam] Blackwood; London: Longman, Hurst, Rees, & Orme, T[homas] Cadell & W. Davies, and H. D. Symonds, →OCLC.
 • John Kaufmann (1934) Visayan-English Dictionary‎[146] (in Hiligaynon and English)
 • John L. Steckley (2007) Words of the Huron, Wilfred Laurier University Press
 • John L. Steckley (2020) Forty Narratives in the Wyandot Language, McGill-Queen's University Press
 • John R. Clark Hall (1916), “ॐ namha shivaaya”, in A Concise Anglo-Saxon Dictionary, 2nd edition, New York: Macmillan
 • John Russell Bartlett (1877), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionary of Americanisms: A Glossary of Words and Phrases usually Regarded as Peculiar to the United States, 4th edition, Boston, Mass.: Little, Brown, and Company, →OCLC.
 • Johnsen, Sverre (2005) The Germanic (i)jō-stem declension: Origin and development (PhD thesis)‎[124], Oslo: University of Oslo
 • John Shakespear (1834), “ॐ namha shivaaya”, in A dictionary, Hindustani and English: with a copious index, fitting the work to serve, also, as a dictionary of English and Hindustani, 3rd edition, London: J.L. Cox and Son, →OCLC
 • John Smullen; Nicholas Hand, editors (2005), “ॐ namha shivaaya”, in A Dictionary of Finance and Banking, 3rd edition, Oxford University Press, →ISBN
 • Johnson, Francis (1852), “ॐ namha shivaaya”, in A Dictionary, Persian, Arabic, and English, London: Wm. H. Allen and Co.
 • Johnson, Janet (2000) Thus Wrote ꜥOnchsheshonqy: An Introductory Grammar of Demotic‎[77], third edition, Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, →ISBN
 • John U. Wolff (1972) A dictionary of Cebuano Visayan‎[105] (in Cebuano and English), Ithaca, NY: Cornell University Press
 • Joki, Aulis J. (1988), “Zur Geschichte der uralischen Sprachgemeinschaft unter besonderer Berücksichtigung des Ostseefinnischen”, in Denis, Sinor, editor, The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences (in German), Leiden: E. J. Brill, →ISBN, pages 575-595
 • Jokl, Norbert (1911) Studien zur albanesischen Etymologie und Wortbildung (Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften; 168) (in German), Vienna: A. Hölder
 • Jonathan E. Lighter, Historical Dictionary of American Slang, Volume I, A-G. Random House USA, 1994. →ISBN.
 • Jonathon Green (2023), “ॐ namha shivaaya”, in Green's Dictionary of Slang
 • Jones, Alan (1988) Romance Kharjas in Andalusian Arabic Muwaššaḥ Poetry (Oxford Oriental Institute Monographs; 9), Ithaca Press London, →ISBN
 • Jones, Dilwyn (2000) An Index of Ancient Egyptian Titles, Epithets and Phrases of the Old Kingdom (BAR International Series; 866 (I-II)), volume I-II, Oxford: Archaeopress, →ISBN
 • Jones, Russell. 2008. Loan-words in Indonesian and Malay. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
 • Joost Pikkert, Cheryl Pikkert, Husain Mahifa (1994) Kamus Bahasa Tidore, Indonesia, Inggris
 • Jordán Cólera, Carlos; Beltrán Lloris, Francisco (2017) Celtiberian: Language, writing, epigraphy, Zaragoza, Spain: Prensas de la Universidad de Zaragoza, →ISBN
 • Jordanidou, Anna (2004) Τα ρήματα της νέας ελληνικής [Modern Greek Verbs], Athens: Patakis Publishers
 • Jordan, Richard (1974), Eugene Crook, transl., Handbook of the Middle English Grammar: Phonology (Janua Linguarum; 214)‎[88], The Hague: Mouton & Co. N.V., →DOI.
 • Jòrdi Deledar and Patrici Poujade, "L'Occitan parlé en Ariège", 2001, Pamiers, Cercle Occitan Prospèr Estieu, →ISBN
 • Jørn Sandnes; Ola Stemshaug (1997) Norsk stadnamnleksikon, Oslo: Det Norske Samlaget, →ISBN
 • Jorriece Dimayu, Janet Kotynski, Edward A. Kotynski, Yosias Palangi, Alwina Tjiwili (1991) Nou, Pomasikata-Tabaru!, Summer Institute of Linguistics
 • José Pedro Machado (1952–2003) Dicionário etimológico da língua portuguesa: com a mais antiga documentação escrita e conhecida de muitos dos vocábulos estudados (in Portuguese), Lisboa, →ISBN
 • Joseph Bédier (1927), “ॐ namha shivaaya”, in Glossaire de la Chanson de Roland‎[117] (in French)
 • Joseph Bosworth and T. Northcote Toller (1898), “ॐ namha shivaaya”, in An Anglo-Saxon Dictionary, 2nd edition, Oxford: Oxford University Press.
 • Joseph, Brian (1992), “Armenian Reduplicated Nouns mamul, mamuṙ, and mamur”, in John A.C. Greppin, editor, Proceedings of the Fourth International Conference on Armenian Linguistics: Cleveland State University, Cleveland, Ohio, September 14–18, 1991, Delmar (NY): Caravan
 • Joseph Laurent (1884) New Familiar Abenakis and English Dialogues, Quebec: Leger Brousseau
 • Joseph Nehama, Jesús Cantera (1977) Dictionnaire du Judéo-Espagnol (in French), Madrid: CSIC, →ISBN
 • Joseph Wright, editor (1900), “ॐ namha shivaaya”, in The English Dialect Dictionary: […], volume II (D–G), London: Henry Frowde, […], publisher to the English Dialect Society, […]; New York, N.Y.: G. P. Putnam’s Sons, →OCLC.
 • Joseph Wright; Mary Elizabeth Wright (1908) Old English Grammar‎[49], London, New York and Toronto: Henry Frowde, Oxford University Press
 • Jose Villa Panganiban (1966) Talahuluganang Pilipino-Ingles, Manila: Government Printing Office
 • Joshua Wilbur (2014) A grammar of Pite Saami, Berlin: Language Science Press
 • Josiah Cotton (1707) Vocabulary of the Massachusetts (or Natick) Indian language, Cambridge: E. W. Metcalf & Co., published 1829, →OCLC
 • Josserand, Judy Kathryn (1983) Mixtec Dialect History, Tulane University
 • Journal of the Royal Asiatic Society, Cambridge University Press, (please provide a date or year), →ISSN
 • J̌uanšēr (1884) Hamaṙōt patmutʿiwn vracʿ [Abridged History of Georgians] (Matenagrutʿiwnkʿ naxneacʿ), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Juha Janhunen, Marja Peltomaa, Erika Sandman, Xiawu Dongzhou (2008) Wutun (LINCOM's Descriptive Grammar Series), volume 466, LINCOM Europa, →ISBN
 • Jules Bloch (1920) La Formation de la Langue Marathe [The Formation of the Marathi Language]‎[113], Delhi: Motilal Banarasidass, published 1970
 • Juliet du Boulay (1994) Portrait of a Greek mountain village (in English), (First published by OUP in 1974), Limni,Euboea, Greece: Denise Harvey, published 1994, →ISBN
 • Junge, Friedrich (2005) Late Egyptian Grammar: An Introduction, second English edition, Oxford: Griffith Institute
 • Jungraithmayr, Herrmann; Ibriszimow, Dymitr (1994) Chadic Lexical Roots. Tentative reconstruction, grading, distribution and comments. (Sprache und Oralität in Afrika; 20), volume I, Berlin: Dietrich Reimer Verlag
 • Junttila, Santeri; Kallio, Petri; Holopainen, Sampsa; Kuokkala, Juha; Pystynen, Juho, editors (2020–) Suomen vanhimman sanaston etymologinen verkkosanakirja‎[110] (in Finnish)
 • Justi, Ferdinand (1864) Handbuch der Zendsprache. Altbactrisches Woerterbuch. Grammatik. Chrestomathie (in German), Leipzig: F. C. W. Vogel
 • Justi, Ferdinand (1868) Der Bundehesh, Leipzig: F.C.W. Vogel
 • Justi, Ferdinand (1873) Über die Kurdischen Spiranten‎[136] (in German), Marburg
 • Justi, Ferdinand (1878) Les noms d'animaux en Kurde‎[137] (in French), Paris: Imprimerie nationale
 • Justi, Ferdinand (1880) Kurdische Grammatik‎[138] (in German), Saint Petersburg: Imperial Academy of Sciences
 • Justi, Ferdinand (1895) Iranisches Namenbuch‎[173] (in German), Marburg: N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung
 • Justi, Ferdinand (1901), “Mütze und Verwantes”, in Zeitschrift für deutsches Altertum‎[47], volume 45
 • J. van der Schaar, “Woordenboek van voornamen”
 • J. Warneck (1906) Tobabataksch-Deutsches Wörterbuch‎[183], Batavia: Landsdrukkerij
 • Jyutping Database (iso10646hk.net) - Cantonese Pronunciation List
 • Kabadayı, Müslüm (2001), “”, in Doğu Karadeniz Lehçeleri Karşılaştırmalı Sözlüğü (Deneme): Ermenice - Yunanca - Megrelce - Rumca - Hemşince - Lazca - Gürcüce (in Turkish), Istanbul: Gelenek, →ISBN
 • Kabataş, Orhan (2009), “ॐ namha shivaaya”, in Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü [Etymological Dictionary of Cypriot Turkish] (in Turkish), 2nd edition, Nicosia
 • Kachru, Yamuna (2006) Hindi (London African and Oriental language library; 12)‎[23], John Benjamins Publishing, →ISBN
 • Kadagiʒe, Davit; Kadagiʒe, Niḳo (1984), “ॐ namha shivaaya”, in Arn. Čikobava, editor, C̣ova-tušur-kartul-rusuli leksiḳoni / Цова-тушинско–грузинско–русский словарь [A Tsova-Tush–Georgian–Russian Dictionary], prepared for publication by Rusudan Gagua, Tbilisi: Academy Press
 • Kadshaia, Otar; Fähnrich, Heinz (2001), “ॐ namha shivaaya”, in Mingrelisch-Deutsches Wörterbuch (Kaukasienstudien; 3), Wiesbaden: Reichert Verlag, →ISBN
 • Kahane, Henry R.; Kahane, Renée; Tietze, Andreas (1958) The Lingua Franca in the Levant: Turkish Nautical Terms of Italian and Greek Origin, Urbana: University of Illinois
 • Kahl, Oliver (2011-06-27), “The Pharmacological Tables of Rhazes”, in Journal of Semitic Studies, volume 56, issue 2, →DOI, pages 367–399
 • Kahl, Oliver (2019-08-23), “A Note on ‘Arabic’ صنجهل”, in Journal of Semitic Studies, volume 64, issue 2, →DOI, pages 605–607
 • Kajaia, Otar (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Megrul-kartuli leksiḳoni [Mingrelian–Georgian Dictionary], online version prepared by Joost Gippert, Frankfurt am Main, published 2001–2004
 • Ḳaḳašvili, Diana (2022), “ॐ namha shivaaya”, in C̣ovatušur-kartuli leksiḳoni [Bats-Georgian dictionary] (Ḳavḳasiur-kartuli leksiḳonebi; II), Tbilisi
 • Kakati, Banikanta (1941) Assamese, Its Formation and Development‎[2], Gauhati: Government of Assam
 • Kakuk, Suzanne (1973) Recherches sur l’histoire de la langue osmanlie des XVIe et XVIIe siècles. Les éléments osmanlis de la langue hongroise (Near and Middle East Monographs; 17) (in French), The Hague and Paris: Mouton
 • Ḳalandia, Tea (2007), Buba Ḳudava, editor, 2000 lazuri siṭq̇va: saleksiḳono masala [2000 Laz words: dictionary material] (Ḳolxuri seria; 1), Tbilisi: Artanuji, →ISBN
 • Kalašev, A. (1894) Russko-ajsorskij i ajsorsko-russkij slovarʹ (Sbornik materialov dlja opisanija městnostej i plemen Kavkaza; 20)‎[29], Tiflis
 • Kaldani, Maksime (1994) Svanuri enis poneṭiḳa. Nac̣. 1 : Umlauṭis sisṭema svanurši [Phonetics of Svan. Part 1. The umlaut system] (in Georgian), Tbilisi: Academy Press
 • Kallio, Petri (2006). On the Earliest Slavic Loanwords in Finnic. In Slavica Helsingiensia 27. Helsinki. →ISBN.
 • Kallio, Petri (2020–) Yhteissuomalainen sanasto‎[114] (in Finnish)
 • Kalyoncu, Hasan (2001), “ॐ namha shivaaya”, in Trabzon-Tonya Ağzının Dilbilgisel Özellikleri ve Tonya Sözlüğü (in Turkish), Tonya: Topkar Matbaası
 • Kamaiurá, Warý (2012) Awetï e Tupí–Guaraní, relações genéticas e contato linguístico‎[91] (in Portuguese)
 • Kamioka, Koji; Yamada, Minoru (1979) Lāri Basic Vocabulary (Lārestāni Studies; 1), Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa
 • Kamus Minangkabau - Indonesia [Minangkabau - Indonesian Dictionary]‎[99], Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1985
 • Kanar, Mehmet (2018) Eski Anadolu Türkçesi Sözlüğü [Old Anatolian Turkish Dictionary] (in Turkish), 2nd edition, Istanbul: Say Yayınları
 • Kane, Daniel (1989) The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters (Uralic and Altaic Series; vol. 153), Bloomington, Indiana: Research Institute for Inner Asian Studies, Indiana University, →ISBN.
 • Kane, Daniel (2009) The Kitan language and script‎[140]
 • Kane, Daniel (2009) The Kitan language and script (Handbook of Oriental Studies series, Section 8: Uralic & Central Asian Studies; 19), Leiden; Boston: Brill
 • Kanga, Kavasji Edalji (1900) A Complete Dictionary of the Avesta Language‎[27], Bombay: Education society's steam press
 • Kanga, Kavasji Edalji (1909) An English–Avesta Dictionary‎[28], Bombay: The Fort Printing Press, →OCLC
 • Kanhaiyalal Lekhwani (1979), “ॐ namha shivaaya”, in Descriptive Analysis of Nimadi, Yerawada, Poona 411 006. Maharashtra, India: Deccan College Post-Graduate and Research Institute.
 • Kankava, Mixail (1965), “ॐ namha shivaaya”, in Kratkij gruzinsko-russkij slovarʹ [A Concise Georgian–Russian Dictionary], Tbilisi: Ganatleba
 • Kapancjan, G. A. (1940) Историко-лингвистическoe значение топонимики древней Армении [Historical and linguistic significance of ancient Armenian toponymy] (in Russian), Yerevan: University Press
 • Kapancjan, G. A. (1956) Историко-лингвистические работы: К начальной истории армян: Древняя Малая Азия [Historical-Linguistic Works: Towards an early history of the Armenians. Ancient Asia Minor]‎[198] (in Russian), Yerevan: Academy Press
 • Kapović, Mate (2007), “The Development of Proto-Slavic Quantity”, in Wiener Slavistisches Jahrbuch‎[140], University of Vienna
 • Kapović, Mate, editor (2017) The Indo-European Languages (Routledge Language Family Series), 2nd edition, London, New York: Routledge, →ISBN
 • Karaca, İbrahim (2006) Bir Avuç Hemşin: Tarih, Dil, Gelenek ve Görenekler (in Turkish), Istanbul: Chiviyazıları, →ISBN
 • Karaca, İbrahim (2019) Bir Avuç Hemşin: Dil-Tarih-Kültür (in Turkish), Istanbul: Su Yayınevi, →ISBN
 • Karadaghi, R. (2006), “”, in The Azadi: English-Kurdish Dictionary, New York: Ehsan
 • Kara, İsmail (2014), “ॐ namha shivaaya”, in Güneyce–Rize Sözlüğü. Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Nâtıkası [Güneyce–Rize Dictionary. Memory and History of an Eastern Black Sea Village] (in Turkish), 2nd edition, Istanbul: Anadolu Kitaplığı
 • Karamšojev, D. (1988–1999), “ॐ namha shivaaya”, in Šugnansko-russkij slovarʹ [Shughni–Russian Dictionary], Moscow
 • Karapetean, Petros Zēkʿi (1912), “ॐ namha shivaaya”, in Mec baṙaran ōsmanerēnē hayerēn [Great Ottoman–Armenian Dictionary], Constantinople: Aršak Karōean
 • Karasaev, Aisash T.; et al. (1978) Русско-чеченский словарь / Оьрсийн-нохчийн словарь [Russian-Chechen dictionary] (in Russian), Moscow: Russian language
 • Karbstein, Andreas (2002) Die Namen der Heilmittel nach Buchstaben: Edition eines arabisch-romanischen Glossars aus dem frühen 17. Jahrhundert (Kölner Romanistische Arbeiten – Neue Folge; Heft 81) (in German), Geneva: Librairie Droz
 • Karimi, Hadi (1995) Plants of Iran : Scientific, English and Persian names, Tehran: Iran University Press
 • Karimova, R. Š.; Xalilov, M. Š. (2013), Bernard Comrie, editor, Zaimstvovannaja leksika v xvaršinskom jazyke [The borrowed lexicon in the Khwarshi language]‎[28], Makhachkala: Aleph
 • Karin Michelson; Mercy Doxtator (2002) Oneida-English English-Oneida Dictionary, University of Toronto
 • Karin Michelson; Norma Kennedy; Mercy Doxtator (2016) Glimpses of Oneida Life, University of Toronto
 • Karjagin I. I., editor (1950–1961) Flora Azerbajdžana [The Flora of Azerbaijan] (in Russian), Baku: Academy Press
 • Karl J. Franklin, (1968), Tolai Language Course, The Summer Institute of Linguistics (for the Department of Information and Extension Services, Territory of Papua and New Guinea)
 • Karl V. Teeter (1964) The Wiyot Language, University of California press
 • Karma Tshering, George van Driem (2019) The Grammar of Dzongkha‎[75], 4 edition, Santa Barbara, California: Himalayan Linguistics, University of California at Santa Barbara, →ISBN
 • Karst, Josef (1901) Historische Grammatik des Kilikisch-Armenischen (in German), Karl J. Trübner: Strassburg
 • Karst, Josef (1911), “Zur ethnischen Stellung der Armenier”, in Nersēs Akinean, editor, Huschardzan: Festschrift aus Anlass des 100-jahrigen Bestandes der Mechitaristen-Kongregation in Wien (1811–1911), und des 25. Jahrganges der philosophischen Monatsschrift Handes amsorya (1887–1911) (in German), Vienna: Mekhitarist Press
 • Karst, Josef (1928) Alarodiens et proto-Basques: contribution à l'ethnologie comparée des peuples asianiques et liby-hispériens‎[50] (in French), Vienna: Mekhitarist Press
 • Karst, Josef (1948) Mythologie arméno-caucasienne et hétito-asianique (in French), Strasbourg, Zurich: Editions P. H. Heitz
 • Karst, Joseph (1904), “Das trilingue Medizinalglossar aus Ms. 310 der Wiener Mechitaristen-Bibliothek”, in Zeitschrift für Armenische Philologie, volume II, Marburg (Hessen): N. G. Elwert’sche Verlagsbuchhandlung
 • Ḳarṭozia, Guram (1984), “Sibilanṭta šesaṭq̇visobis darɣvevata axsnisatvis kartvelur enebši [Toward an explanation of disturbances of the sibilant correspondences in Kartvelian languages]”, in Macne: enisa da liṭeraṭuris seria (in Georgian), issue 2, Tbilisi, page 130–144
 • Ḳarṭozia, Guram; Gersamia, Rusudan; Lomia, Maia; Cxadaia, Taia (2010), Manana Ṗerṭenava, Sopio Šamugua, Irma Xaramišvili, Maḳa Comaia, editors, Megrulis lingvisṭuri analizi [Linguistic analysis of Mingrelian language] (in Georgian), Tbilisi: Meridiani, →ISBN
 • Karulis, Konstantīns (1992), “ॐ namha shivaaya”, in Latviešu Etimoloģijas Vārdnīca (in Latvian), Rīga: AVOTS, →ISBN
 • Kasinathuni Nageswara Rao, editor (1936), “ॐ namha shivaaya”, in పారిభాషికపదకోశము [Glossary of Scientific Terms in Telugu] (in Telugu), Madras: Andhra Grandha Mala
 • Kasımoğlu, Ahmet; Dirihî, Ehmedê (2013), Kadri Yıldırım, editor, Ferhenga Navên Nebatan a Kurdî [Dictionary of Kurdish Plant Names]‎[34], Istanbul: Mardin Artuklu Üniversitesi, →ISBN
 • Kassian, A. (2009), “Hattic as a Sino-Caucasian language”, in Ugarit-Forschungen‎[162], volume 41, pages 309–447
 • Kaštelan-Macan, Marija (2008) Rasprave o kemijskom nazivlju, Zagreb: Arhiv za kemiju
 • Katarzyna Izabela Wojtylak (2017) A grammar of Murui (Bue): a Witotoan language of Northwest Amazonia.‎[37], Townsville: James Cook University press (PhD thesis)
 • Kathleen A. Browne (1927) The Journal of the Royal Society of Antiquaries of Ireland Sixth Series, Vol.17 No.2, Royal Society of Antiquaries of Ireland
 • Katvalyan, V. L.; Abrahamyan, A. A.; Mxitʿaryan, G. M. (2016), “ॐ namha shivaaya”, in L. Š. Hovhannisyan, editor, Kʿrderen-hayeren, hayeren-kʿrderen gorcnakan baṙaran [Ferhenga kurdî-êrmenî, êrmenî-kurdî], Yerevan: Asoghik
 • Katz, Hartmut (2003) Studien zu den älteren indoiranischen Lehnwörter in den uralischen Sprachen (Indogermanische Bibliothek; 3. Reihe) (in German), Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter
 • Kaufman, Stephen A. (1974) The Akkadian Influences on Aramaic (The Oriental Institute of the University of Chicago Assyriological Studies; 19)‎[143], Chicago and London: The University of Chicago Press, →ISBN
 • Kaufman, Terrence (2016) Proto-Sapotek(an) Reconstructions‎[145]
 • Kaufman, Terrence; Justeson, John (2003) A Preliminary Mayan Etymological Dictionary‎[144]
 • Kawada, Shin'ichirō (川田伸一郎); Iwasa Masahiro (岩佐真宏); Fukui Dai (福井大); Shintaku Yūta (新宅勇太); Amano Masao (天野雅男); Shimoinaba Sayaka (下稲葉さやか); Taru Hajime (樽創); Anezaki Tomoko (姉崎智子); Yokohata Yasushi (横畑泰志) (2018), “世界哺乳類標準和名目録 [Catalogue of Standard Japanese Names for World Mammals]”, in Mammalian Science (哺乳類科学) (in Japanese), volume 58 (Supplement) (第58巻 別冊), Mammal Society of Japan (日本哺乳類学会, →DOI, pages 1–53
 • Kazhdan, Alexander, editor (1991), “ॐ namha shivaaya”, in The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford and New York: Oxford University Press
 • Kazimieras Būga ((Can we date this quote?)) Rinktiniai raštai [Selected writings], Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla
 • Kazimierz Polański (2010), Jan Okuniewski, editor, Gramatyka języka połabskiego‎[73] (in Polish), Katowice: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
 • Kazimierz Polański; James Allen Sehnert (1967) Polabian-English Dictionary, The Hague, Paris: Mouton & Co
 • Kazimierz Rymut, Urszula Bijak, Barbara Czopek-Kopciuch, editors (2004-2021) Nazwy miejscowe Polski: historia, pochodzenie, zmiany‎[60] (in Polish), volume 1-16, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, →ISBN
 • Kazimirski, Albin de Biberstein (1860), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire arabe-français contenant toutes les racines de la langue arabe, leurs dérivés, tant dans l’idiome vulgaire que dans l’idiome littéral, ainsi que les dialectes d’Alger et de Maroc (in French), Paris: Maisonneuve et Cie
 • Kazuhiro Kawachi (2007) A grammar of Sidaama (Sidamo), a Cushitic language of Ethiopia
 • K. E. Herr (2011) The phonological interpretation of minor syllables, applied to Lemi Chin‎[43], Payap University
 • Ḳelauraʒe, Levan (2013), “Damaṭebani kartvelur enata eṭimologiuri leksiḳonisatvis [Additional Material for Etymological Dictionary of Kartvelian Languages]”, in Eṭimologiuri ʒiebani (in Georgian), volume X, Tbilisi: Dedaena, pages 3–26
 • Ḳelauraʒe, Levan (2014), “Damaṭebani kartvelur enata eṭimologiuri leksiḳonisatvis - II [Addenda to Etymological Dictionary of Kartvelian Languages - II]”, in Eṭimologiuri ʒiebani (in Georgian), volume XI, Tbilisi: Dedaena, pages 17–37
 • Ḳelauraʒe, Levan (2016), “Damaṭebani kartvelur enata eṭimologiuri leksiḳonisatvis - III [Addenda to Etymological Dictionary of Kartvelian Languages - III]”, in Arnold čikobavas saxelobis enatmecnierebis insṭiṭuṭis samecniero sesia (in Georgian), issue 75, Tbilisi, pages 30–39
 • Ḳelauraʒe, Levan (2017), “Damaṭebani kartvelur enata eṭimologiuri leksiḳonisatvis - IV [Addenda to Etymological Dictionary of Kartvelian Languages - IV]”, in Eṭimologiuri ʒiebani (in Georgian), volume XIV, Tbilisi, pages 18–32
 • Ḳelauraʒe, Levan (2018), “Damaṭebani kartvelur enata eṭimologiuri leksiḳonisatvis - V [Addenda to Etymological Dictionary of Kartvelian Languages - V]”, in Eṭimologiuri ʒiebani (in Georgian), volume XV, Tbilisi, pages 30–41
 • Ḳelauraʒe, Levan (2019), “Damaṭebani kartvelur enata eṭimologiuri leksiḳonisatvis - VI [Addenda to Etymological Dictionary of Kartvelian Languages - VI]”, in Eṭimologiuri ʒiebani (in Georgian), volume XVI, Tbilisi, pages 42–55
 • Ḳelauraʒe, Levan (2020), “Damaṭebani kartvelur enata eṭimologiuri leksiḳonisatvis - VII [Addenda to Etymological Dictionary of Kartvelian Languages - VII]”, in Eṭimologiuri ʒiebani (in Georgian), volume XVII, Tbilisi: Dedaena, pages 23–33
 • Ḳelauraʒe, Levan (2021), “Damaṭebani kartvelur enata eṭimologiuri leksiḳonisatvis - VIII [Addenda to Etymological Dictionary of Kartvelian Languages - VIII]”, in Eṭimologiuri ʒiebani (in Georgian), volume XVIII, Tbilisi, pages 32–48
 • Ḳelauraʒe, Levan (2022), “Ḳidev ertxel „gamq̇reliʒis c̣esis“ šesaxeb [Once again about Gamq̇reliʒe's law]”, in Arnold čikobavas saḳitxavebi (in Georgian), volume XXXIII, Tbilisi, pages 28–35
 • Kélékian, Diran (1911), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire turc-français, Constantinople: Mihran
 • Kendla, Mari (2014), “Über die Entstehung und Klassifizierung estnischer Fischbezeichnungen [On the Development and Categorization of Estonian Fish Names]”, in Linguistica Uralica‎[94] (in German), volume 50, issue 1, →DOI
 • Kenneth VanBik (2009) Proto-Kuki-Chin: A Reconstructed Ancestor of the Kuki-Chin Languages (STEDT Monograph Series), volume 8, →ISBN
 • Kent, Roland G. (1950) Old Persian: grammar, texts, lexicon, New Haven: American Oriental Society
 • Kercha, Ihor (2012), “ॐ namha shivaaya”, in Словник русько-русинськый: у 2 т. [Russian-Rusyn Dictionary: in 2 vols] (in Russian, Rusyn), Uzhhorod: PoliPrint
 • Keren Rice (1989) A Grammar of Slave, Berlin, West Germany: Mouton de Gruyter, →ISBN
 • Kerestedjian, Bedros (1912), Kerest Haig, editor, Quelques matériaux pour un dictionnaire étymologique de la langue Turque (in French), London: Luzac & Co.
 • Kerestedjian, Bedros (1945), Kerest Haig, editor, Étude philologique et lexicographique de 6000 mots et noms arméniens avec des comparaisons de 100.000 mots de 900 langues et des données historiques et géographiques‎[51] (in French), London: Bernard Quaritch Ltd.
 • Keresztes, László. 1986. Geschichte der mordwinischen Konsonantismus II. Etymologisches Belegmaterial. (Studia Uralo-Altaica 26.) Szeged.
 • Kerimova, A. A.; Mameladze, A. K.; Rastorgujeva, V. S. (1980) Giljansko-russkij slovarʹ [Gilaki–Russian Dictionary] (in Russian), Moscow: Nauka
 • Kerimova, S. Q̄.; Melikmamedov, M. N. (2015), “ॐ namha shivaaya”, in Lezgi č̣alanni azerbajžan č̣alan gafargan [Lezgi–Azerbaijani Dictionary], Baku: “Azərbaycan” nəşriyyatı
 • Kerr, Allen (1972) Lao-English Dictionary‎[73], Catholic University Press. Searchable online at SEAlang.net.
 • Kerr, Robert Martin (2006), “Mibil – A Latin reference to Punic curiae?”, in Die Welt des Orients‎[172], volume 36, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, pages 83–93
 • Keskin, Mesut (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Wörterverzeichnis Zazaki-Deutsch, Deutsch-Zazaki (PDF)
 • Keszler, Borbála (ed.). Magyar grammatika (’Hungarian Grammar’). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. →ISBN
 • Key, Harold; Ritchie de Key, Mary (1953) Vocabulario mejicano de la Sierra de Zacapoaxtla, Puebla‎[147] (in Spanish), México, D.F.: El Instituto Lingüístico de Verano en cooperación con la Dirección General de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Educación Pública
 • Khabtagaeva, Bayarma (2009) Mongolic Elements in Tuvan, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag
 • Khalilov, Madzhid (2015), “ॐ namha shivaaya”, in Mary Ritchie Key & Bernard Comrie, editors, The Intercontinental Dictionary Series, Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
 • Khan, Geoffrey (2004) The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Sulemaniyya and Ḥalabja (Studies in Semitic Languages and Linguistics; 44), Leiden, Boston: Brill
 • Khan, Geoffrey (2008) The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Urmi (Gorgias Neo-Aramaic Studies; 2), Gorgias Press
 • Khan, Geoffrey (2008) The Neo-Aramaic Dialect of Barwar (Handbook of Oriental Studies. Section 1 The Near and Middle East; 96), Leiden, Boston: Brill
 • Khan, Geoffrey (2009) The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Sanandaj (Gorgias Neo-Aramaic Studies; 10), Gorgias Press, →ISBN
 • Khan, Geoffrey (2016) The Neo-Aramaic Dialect of the Assyrian Christians of Urmi (Studies in Semitic Languages and Linguistics; 86), Leiden, Boston: Brill
 • Khintibidze, Elguja (1998) The designations of the Georgians and their etymology‎[10], Tbilisi: University Press, →ISBN
 • “Khitan Studies: The glyphs of the Khitan Small Script”, in Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, (please provide a date or year)
 • Khoe, Mawn (2015) Tai-English Dictionary, Mawn Khoe (Keng Tung).
 • Khurshudian, Eduard (1998) Die parthischen und sasanidischen Verwaltungsinstitutionen. Nach den literarischen und epigraphischen Quellen 3. Jh. v. Chr. – 7. Chr. n. Chr.‎[174] (in German), Yerevan: Verlag des Kaukasischen Zentrums für Iranische Forschungen
 • Kibrik, A. Je.; Kodzasov, S. V. (1990) Сопоставительное изучение дагестанских языков. Имя. Фонетика [Comparative Study of Dagestan Languages. Substantives. Phonetics] (in Russian), Moscow: University Press, →ISBN
 • Kiev Missal‎[59] (in Old Church Slavonic), 915±35?, page (leaf) ?
 • Kiliaan, H. N. (1904) Madoereesch-Nederlandsch Woordenboek [Madurese-Dutch Dictionary], Leiden
 • Kimmo Granqvist (2002), “Finnish Romani Phonology and Dialect Geography”, in SKY Journal of Linguistics‎[101], volume 15, Linguistic Association of Finland, archived from the original on 2022-01-28, pages 61-83
 • Kimmo Granqvist (2011) Lyhyt Suomen romanikielen kielioppi [Consice grammar of Finnish Romani]‎[102] (in Finnish), Helsinki: Institute for the Languages of Finland, →ISBN, →ISSN
 • Kim, Ronald (1999b), “The development of labiovelars in Tocharian: A closer look”, in Tocharian and Indo-European Studies‎[126], volume 8, Copenhagen: C. A. Reitzel
 • Kim, Ronald (2003), “On the historical phonology of Ossetic: the origin of the oblique case suffix”, in Journal of the American Oriental Society‎[8], volume 123, issue 1, →DOI
 • Kim, Ronald (2018), “The Phonology of Balto-Slavic”, in Jared S. Klein, Brian Joseph, and Matthias Fritz, editors, Handbook of Comparative Indo-European Linguistics: An International Handbook‎[148], Berlin: de Gruyter, →ISBN
 • Kim, Ronald I. (2007), “Two problems of Ossetic nominal morphology”, in Journal of Indo-European Studies and Historical Linguistics‎[9], volume 112, →DOI, →ISSN
 • King, Anya (2013), “Early Islamic Sources on the Kitan Liao: The Role of Trade”, in Journal of Song-Yuan Studies, volume 43, →DOI, pages 253–271
 • King, Anya (2015), “The New materia medica of the Islamicate Tradition: The Pre-Islamic Context”, in Journal of the American Oriental Society‎[90], volume 135, issue 3, →DOI, pages 499–528
 • King, Gareth (1993) Modern Welsh: A Comprehensive Grammar (Routledge Grammars), London and New York: Routledge, →ISBN
 • Kinyarwanda-English Dictionary.
 • Kiparsky, Valentin (1963–1975) Russische historische Grammatik (in German), Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag
 • Kirakos Ganjakecʿi (1961), K. A. Melikʿ-Ōhanǰanyan, editor, Patmutʿiwn Hayocʿ [History of the Armenians]‎[159], Yerevan: Academy Press
 • Kiria, Č̣abuḳi; Ezugbaia, Lali; Memišiši, Omar; Čuxua, Merab (2015) Lazur-megruli gramaṭiḳa [Laz–Mingrelian Grammar] (in Georgian), Tbilisi: Gamomcemloba Meridiani
 • Kishe, Anne J. (1994), “The Englishization of Tanzanian Kiswahili”, in World Englishes‎[149], volume 13, issue 2, pages 185–201
 • Kiss, Gábor. Régi magyar szavak magyarázó adatbázisa (’Explanatory database of old Hungarian words’). Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2012. →ISBN
 • Kiss, Jenő and Ferenc Pusztai (eds.). A magyar nyelvtörténet kézikönyve (’A Handbook of Hungarian Linguistic History’). Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2018, →ISBN
 • Kiss, Jenő and Ferenc Pusztai (eds). Magyar nyelvtörténet (’Hungarian Language History’). Budapest: Osiris, 2003. →ISBN (with remote access at Arcanum’s Szaktárs for members of Metropolitan Ervin Szabó Librarydb and other institutions)
 • Kittel, Ferdinand (1894), “ॐ namha shivaaya”, in Kittel's Kannada-English dictionary, Madras: University of Madras, published 1968-1971
 • Kiwlēsērean, Babgēn (1899–1900), “Čaniki vičakin mēǰ gtnuoł Hamšēncʿineru gawaṙabarbaṙə [The dialect of Hamshenis of the Canik district]”, in Biwrakn (in Armenian), Constantinople
 • Kjell O. Jeppson, Halvledarteknik (1984) →ISBN
 • Klaproth, Jules (1823) Voyage au mont Caucase et en Georgie (in French), Paris
 • Klaproth, Julius (1814), “Kurdisches Wörterverzeichniss, mit dem Persischen und anderen verwandten Sprachen verglichen”, in Fundgruben des Orients (in German), volume 4, Vienna, pages 312–321
 • Klaproth, Julius (1823) Asia polyglotta, Paris: A. Schubart
 • Klein-Arendt, Reinhard (2000), “The Iron Crafts of the Swahili from the Perspective of Historical Semantics”, in Swahili Forum‎[150], volume 7, pages 153–204
 • Klein, Ernest (1987) A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English‎[47], Jerusalem: Carta, →ISBN
 • Klein, Jared S.; Joseph, Brian D.; Fritz, Matthias, editor (2017–2018) Handbook of Comparative and Historical Indo-European Linguistics: An International Handbook (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft [Handbooks of Linguistics and Communication Science]; 41.2), Berlin; Boston: De Gruyter Mouton, →ISBN
 • Klimov, G. A. (1964) Этимологический словарь картвельских языков [Etymological Dictionary of the Kartvelian Languages]‎[10] (in Russian), Moscow: Academy Press
 • Klimov, G. A. (1970), “О некоторых словарных общностях картвельских и нахско-дагестанских языков [On some common vocabulary in Kartvelian and Nakh-Daghestanian languages]”, in Этимология‎[221], Moscow: Nauka, pages 349–355
 • Klimov, G. A. (1989), “Индоевропейское *gʷeb(h)u- 'жаба' ~ картвельское ǯvabu- [Indo-European *gʷeb(h)u- "toad" ~ Kartvelian ǯvabu-]”, in Этимология‎[17], issue 1986–1987, Moscow, pages 227–229
 • Klimov, G. A. (1993), “Еще одно свидетельство пребывания арийцев в Передней Азии [New evidence on the residence of the Aryans in Asia Minor]”, in Вопросы языкознания‎[18] (in Russian), issue 4, pages 29–37
 • Klimov, G. A. (1994) Einführung in die kaukasische Sprachwissenschaft [Introduction to Caucasian Linguistics]‎[223] (in German), German adaptation by Jost Gippert, Hamburg: Buske Helmut
 • Klimov, G. A. (1998) Etymological Dictionary of the Kartvelian Languages (Trends in linguistics. Documentation; 16), New York, Berlin: Mouton de Gruyter
 • Klimov, G. A. (1998), “On Kartvelian saraǯ(a)- honeycomb”, in Winfried Boeder et al., editors, Sprache in Raum und Zeit: In memoriam Johannes Bechert‎[20], volume 2: Beiträge zur empirischen Sprachwissenschaft, Tübingen: Günter Narr Verlag, pages 299–301
 • Klimov, G. A.; Xalilov, M. Š. (2003) Словарь кавказских языков. Сопоставление основной лексики [Dictionary of Caucasian Languages. A comparison of the Basic Vocabulary] (in Russian), Moscow: Vostochnaya Literatura, →ISBN
 • Klingenschmitt, Gert (1982) Das altarmenische Verbum (in German), Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag
 • Klingenschmitt, Gert (2005), M. Janda, R. Lühr, J. Matzinger, S. Schaffner, editors, Aufsätze zur Indogermanistik (Philologia. Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse; 71), Hamburg: Verlag Dr. Kovač
 • Kloekhorst, Alwin (2008) Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 5)‎[28], Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Kloekhorst, Alwin (2014), “The Proto-Indo-European Acrostatic Inflection Reconsidered”, in Norbert Oettinger & Thomas Steer, editors, Das Nomen im Indogermanischen, Wiesbade: Reichert Verlag, pages 140–163
 • Kloekhorst, Alwin (2019), “Hittite ‘Water’”, in U. Bläsing, J. Dum-Tragut, T.M. van Lint, editors, Armenian, Hittite, and Indo-European Studies: A Commemoration Volume for Jos J.S. Weitenberg (Hebrew University Armenian Studies; 15), Leuven: Peeters
 • Klotz, Emanuel (2017) Urslawisches Wörterbuch [Proto-Slavic Dictionary]‎[149], Wien: Facultas, →ISBN
 • Kluge, Theodor (1912–1914), “Sur un préfixe des langues caucasiques du sud (suite et fin)”, in Mémoires de la Société de linguistique de Paris‎[21] (in French), volume 18, pages 163–170
 • Kluge, Theodor (1913), “Die Indo-Germanischen Lehnwörter im Georgischen”, in Revue de linguistique et de philologie comparée‎[143] (in German), volume 46, Paris
 • Kluge, Theodor (1914), “Die Indo-Germanischen Lehnwörter im Georgischen (Suite)”, in Revue de linguistique et de philologie comparée‎[144] (in German), volume 47, Paris
 • Kluge, Theodor (1917/1918), “Die griechischen, armenischen und persischen Lehnwörter im Georgischen”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[145] (in German), volume 30, pages 109–120
 • Klymenko, N. F., editor (2011), “ॐ namha shivaaya”, in Граматичний словник української літературної мови [Grammatical Dictionary of the Ukrainian Literary Language] (in Ukrainian), Kyiv: Dmitro Burago Publishing House, →ISBN
 • K. McCone, D. McManus, C. Ó Háinle, N. Williams, L. Breatnach, editors (1994) Stair na Gaeilge: in ómós do P[h]ádraig Ó Fiannachta (in Irish), Maynooth: Roinn na Sean-Ghaeilge, Coláiste Phádraig, →ISBN
 • Knab, Tim (July 1980), “When is a language really dead: The case of Pochutec”, in International Journal of American Linguistics, volume 46, issue 3, →DOI, →JSTOR, pages 230–233
 • Knüppel, Michael (2007), “Entomologisches bei S. M. Širokogorov”, in Central Asiatic Journal‎[92] (in German), volume 51, issue 1, pages 22–36
 • Knüppel, Michael (2009), “Zu serbo-kroatisch hȁla ∼ ȁla ‘Drache’”, in Wiener Slavistisches Jahrbuch‎[126] (in German), volume 55, pages 179–183
 • Knüppel, Michael (2013), “Zu Sūdān-Arabisch bāzinqir”, in Zeitschrift für Arabische Linguistik‎[52] (in German), volume 57, →DOI, pages 40–47
 • Kobalia, Alio (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Merab Čuxua, Nona Kobalia, Nana Kobalia, editors, Megruli leksiḳoni [Mingrelian Dictionary] (Ḳolxuri seria; 7), online version prepared by Manana Buḳia, Tbilisi: Artanuji, →ISBN
 • Ḳobaxiʒe, Aleksandre (1987) Rač̣uli dialekṭis leksiḳoni (masalebi) [Rachan dialect dictionary (materials)], Tbilisi: Metsniereba
 • Kobayashi, Masato (2004) Historical Phonology of Old Indo-Aryan Consonants (Study of Languages and Cultures of Asia and Africa Monograph Series; 42)‎[117], Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign Studies, →ISBN
 • Kobert, Rudolf (1916), “Beiträge zur Geschichte des Gerbens und der Adstringentien”, in Archiv für die Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik (in German), volume 7, Leipzig: F. C. W. Vogel, pages 185–206 and 324–358
 • Köbler, Gerhard, Altfriesisches Wörterbuch (4th edition 2014)
 • Köbler, Gerhard, Althochdeutsches Wörterbuch (6th edition 2014)
 • Köbler, Gerhard, Altsächsisches Wörterbuch (5th edition 2014)
 • Köbler, Gerhard, Mittelhochdeutsches Wörterbuch (3rd edition 2014)
 • Köbler, Gerhard, Mittelniederdeutsches Wörterbuch (3rd edition 2014)
 • Kocadag, Çeko (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Ferheng, Kirmanckî (Zazakî) - Kurmancî, Kurmancî - Kirmanckî (Zazakî), Berlin: Weşanên Komkar, →ISBN
 • Koçak, Ali Tekin (2010) Tarsusi: Tarsus ağzı üzerine bir inceleme [Tarsusi: A study on the Tarsus dialect] (Tarsus Belediyesi Kültür Yayınları; 39), Mersin: Tarsus Belediyesi
 • Kocharov, P. (2010), “The Etymology of Armenian gełardn ‘Spear’”, in Indojevropejskoje jazykoznanije i klassičeskaja filologija - XIV. Materialy čtenij, posvjaščennyx pamjati prof. I.M. Tronskovo‎[54], volume II, Saint Petersburg: Nauka
 • Kocharov, Petr (2018), “A Comment on the Vocalization of Word-Initial and Medial Laryngeals in Armenian”, in L. van Beek et al., editors, Farnah: Indo-Iranian and Indo-European Studies in Honor of Sasha Lubotsky, Ann Arbor: Beech Stave Press
 • Kocharov, Petr (2018), “Annotated Swadesh wordlists for the Armenian group (Indo-European family)”, in The Global Lexicostatistical Database‎[55]
 • Kocharov, Petr (2019) Old Armenian nasal verbs : archaisms and innovations‎[56], Doctoral Thesis, Leiden University
 • Koch, Christoph (1990) Das morphologische System des altkirchenslavischen Verbums (in German), Munich: Wilhelm Fink Verlag
 • Koch, John (2004) English–Proto-Celtic Word-list with attested comparanda‎[32], University of Wales Centre for Advanced Welsh & Celtic Studies
 • Koehler, Ludwig; Walter, Baumgartner (1994–2000) The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Leiden: Brill
 • Kogan, Anton (2017), “Once more on the language of the documents from Niya
 • Kogan, Leonid (2015) Genealogical Classification of Semitic. The Lexical Isoglosses, Berlin: Walter de Gruyter, →ISBN
 • Kogan, Leonid (2019), “Additions and Corrections to Wolf Leslau's Comparative Dictionary of Geʿez (1987–2017)”, in Journal of the American Oriental Society, volume 139, issue 4, →DOI, pages 893-906
 • Kogan, Leonid; Bulakh, Maria (2011-03-08), “Arabic influences on Tigre: A preliminary evaluation”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, volume 74, issue 1, →DOI, pages 1–39
 • Kogan, Leonid, editor (2003) Studia Semitica (Orientalia: Papers of the Oriental Institute; III), Moscow, →ISBN
 • Kogan, Leonid; Krebernik, Manfred, editors (2020–) Etymological Dictionary of Akkadian, Leiden: Brill
 • Kohen, Elli (2000) Ladino-English/English-Ladino Concise Encyclopedic Dictionary, New York:Hippocrene Books.
 • Koivulehto, Jorma (1991) Uralische Evidenz für die Laryngaltheorie (Philosophisch-Historische Klasse; 556) (in Finnish), Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, →ISBN
 • Koivulehto, Jorma. 2001. "The earliest contacts between Indo-European and Uralic speakers in the light of lexical loans". — Early Contacts between Uralic and Indo-European. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 242: 235–263.
 • Koivulehto, Jorma. 2009. "Etymologisesti hämäriä -(is)tA-johdosverbejä, lainoja ja omapohjaisia". Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 92, pp. 79–102.
 • Kojima, Gôichi (2010–) Grammaire laze / Laz Grammar / ラズ語文法 / Lazca gramer‎[87]
 • Kojima, Gôichi (2012–) Temel Lazca-Türkçe Sözlük Taslağı‎[86] (in Turkish)
 • Kojima, Gôichi; Bucaklişi, İsmail Avcı (2003) Lazca Gramer / Lazuri Grameri [Laz Grammar] (in Turkish), explanations in English by Gôichi Kojima and Eylem Bostancı, Istanbul: Chiviyazıları, →ISBN
 • Koljadenkov, M. N. (1948) Russko-erzjanskij slovarʹ [Russian-Erzya dictionary] (in Russian)
 • Kölligan, Daniel (2012), “Regular sound change and word-initial /*i̯/- in Armenian”, in Probert Philomen, Willi Andreas, editors, Laws and Rules in Indo-European‎[59], Oxford: Oxford University Press
 • Kölligan, Daniel (2017), “Armenian hołm ‘wind’, Greek πόλεμος ‘war’”, in Indogermanische Forschungen, volume 122, issue 1, →DOI, pages 227–240
 • Kölligan, Daniel (2020), “Etyma Armeniaca”, in Claire Le Feuvre & Daniel Petit, editors, Ὀνομάτων ἵστωρ, Mélanges offerts à Charles de Lamberterie (Collection linguistique de la Société de linguistique de Paris; 106), Leuven, Paris: Peeters
 • Kolomijec, V. T. (1983) Происхождение общеславянских названий рыб [The Origin of the Common Slavic Names of Fish] (К IX Международному съезду славистов) (in Russian), Kyiv: Naukova Dumka
 • Kondratiuk, T. M., editor (2006), “ॐ namha shivaaya”, in Словник сучасного українського сленгу [Dictionary of Modern Ukrainian Slang] (in Ukrainian), Kharkiv: Folio, →ISBN
 • Koneski, Kiril (1999), “ॐ namha shivaaya”, in Правописен речник на македонскиот литературен јазик (Pravopisen rečnik na makedonskiot literaturen jazik) [Orthographic Dictionary of the Macedonian literary language] (in Macedonian), "Prosvetno delo"
 • König, Eduard (1907), “Die Zahl vierzig und Verwandtes”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[1] (in German), volume 61, pages 913–917
 • Kononova, S. P. (2002) Russko-xantyjskij tematičeskij slovarʹ (kazymskij dialekt) [Russian–Khanty Thematic Dictionary (Kazym dialect)], Saint Petersburg: Prosveshcheniye, →ISBN
 • Kōno, Tama (c. 970–999) Nihon Koten Bungaku Taikei 10: Utsubo Monogatari 1 (in Japanese), Tōkyō: Iwanami Shoten, published 1959, →ISBN.
 • Konstantīns Karulis (1992, 2001), Latviešu etimoloģijas vārdnīca, Rīga: AVOTS, →ISBN
 • Koopman, Adrian (2002), Andrea Nattrass, editor, Zulu Names, Pietermaritzburg: University of Natal Press
 • Koponen, Eino; Ruppel, Klaas; Aapala, Kirsti, editors (2002–2008) Álgu database: Etymological database of the Saami languages‎[202], Helsinki: Research Institute for the Languages of Finland
 • Korenchy, Éva. 1972. Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprache ('Iranian Loanwords in the Ob-Ugric Languages'). Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Korn, Agnes (2005) Towards a Historical Grammar of Balochi: Studies in Balochi Historical Phonology and Vocabulary (Beiträge zur Iranistik; 26)‎[182], Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag
 • Korn, Agnes (2013), “Final troubles: Armenian stem classes and the word-end in Late Old Persian”, in Toxtasʹjev S. R., Lurʹje P. B., editors, Commentationes Iranicae. Sbornik statej k 90-letiju Vladimira Aronoviča Livšica‎[58], Saint Petersburg: Nestor-Istorija, →ISBN
 • Korn, Agnes; Durkin-Meisterernst, Desmond (2009), “Parthian seen from a Balochi Perspective”, in Studia Iranica, volume 38, issue 1, →DOI, pages 7–23
 • Korn, Agnes; Olsen, Birgit Anette (2012), “On Armenian -agin: additional evidence for a third West Middle Iranian dialect?”, in Münchener Studien zur Sprachwissenschaft‎[57], volume 66, issue 2
 • Kōrš, F. E. (1914), “Šx zugordutʿiwnə hin hayerēnum [The combination šx in Old Armenian]”, in Mšak (in Armenian), issue 121, 122, Tiflis
 • Kortlandt, F. (1984), “Long vowels in Balto-Slavic”, in Baltistica‎[120], volume XXI, issue 2, →DOI
 • Kortlandt, Frederik (1992), “The Germanic fifth class of strong verbs”, in North-Western European Language Evolution (NOWELE), volume 19, issue 1, pages 101–107
 • Kortlandt, Frederik (2003) Armeniaca: comparative notes, with an appendix on the historical phonology of Classical Armenian by Robert S. P. Beekes, Ann Arbor: Caravan Books
 • Kortlandt, Frederik (2007) Italo-Celtic Origins and Prehistoric Development of the Irish Language (Leiden Studies in Indo-European; 14), Leiden: Rodopi, →ISBN
 • Kortlandt, Frederik (2014), “Proto-Indo-European “thorn”-clusters”, in Historische Sprachforschung / Historical Linguistics‎[138], volume 127, Vandenhoeck & Ruprecht, →JSTOR
 • Kortlandt, Frederik (2016), “The Indo-European k-aorist”, in Frederik Kortlandt: Other electronic publications‎[139]
 • Kortlandt, Frederik H. H. (2001), “Diphthongization and monophthongization in Old Prussian”, in Res Balticae‎[83] (in English), volume 7, Leiden
 • Kosaka, Ryuichi (2002), “On the affiliation of Miao-Yao and Kadai: Can we posit the Miao-Dai family?”, in The Mon-Khmer Studies Journal‎[31], pages 71-100
 • Kossmann, Maarten (2005) Berber Loanwords in Hausa (Berber Studies; 12), Köln: Rüdiger Köppe Verlag, →ISBN, →ISSN
 • Kossmann, Maarten (2013) The Arabic Influence on Northern Berber (Studies in Semitic Languages and Linguistics; 67), Leiden: Koninklijke Brill NV, →ISBN, →ISSN.
 • Kostandin Erznkacʿi (1962), Armenuhi Srapyan, editor, Tałer [Poems], Yerevan: Academy Press
 • Kostandyan, D. M. (1979) Erznkayi barbaṙə [The Dialect of Yerznka]‎[70] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Kostaneancʿ, Karapet (1898) Grigoris Ałtʿamarcʿin ew iwr tałerə [Grigoris Ałtʿamarcʿi and his poems]‎[150], Tiflis: M. Šarajē Press
 • Kostaneancʿ, Karapet (1910) Grigor Magistrosi tʿłtʿerə [The letters of Grigor Magistros]‎[68], Alexandropol: Gēorg Sanoyeancʿ Press
 • Kostaneancʿ, Karapet (1913) Vimakan taregir : Cʿucʿak žołovacoy arjanagrutʿeancʿ hayocʿ [Annal of Armenian Inscriptions] (Bibliotheca Armeno-Georgica; 2), Saint Petersburg: Academy Press
 • Kotey, Paul A. (1998). Twi-English/English-Twi Dictionary. New York: Hippocrene Books. →ISBN
 • Kotliarevsky, Ivan (1842), “ॐ namha shivaaya”, in Словарь Малороссійскихъ словъ, содержащихся въ Энеидѣ [Dictionary of Ukrainian words contained in the Eneida] (in Russian), Kharkiv: University Printing House
 • Kraelitz, Friedrich (1913), “Türkische Etymologien”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[58] (in German), volume 27
 • Kraelitz-Greifenhorst, Friedrich (1911), “Armenische Lehnwörter im Türkischen”, in Handes Amsorya‎[57] (in German and Armenian), volume 25, issue 4–5
 • Krahmalkov, Charles R. (2000) Phoenician-Punic Dictionary (Orientalia Lovaniensia Analecta; 90), Leuven: Uitgeverij Peeters en Departement Oosterse Studies Leuven, →ISBN
 • Krahmalkov, Charles R. (2001) A Phoenician-Punic Grammar, Leiden; Boston; Köln: Brill, →ISBN
 • Králik, Ľubor (2016) Stručný etymologický slovník slovenčiny (in Slovak), Bratislava: VEDA, Jazykovedný ústav ĽŠ SAV, →ISBN
 • Krapp, George Philip (1925) The English Language in America, volume (please specify a valid volume number), New York, →OCLC.
 • Krǎsteva, Vesela (2003), “ॐ namha shivaaya”, in Tǎlkoven rečnik na turcizmite v bǎlgarskija ezik [Explanatory Dictionary of Turkisms in the Bulgarian Language] (in Bulgarian), Sofia: Skorpio vi
 • Krause, Wolfgang (1968) Handbuch des Gotischen (in German), Munich: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung
 • Krauss, Samuel (1898–1899) Griechische und lateinische Lehnwörter in Talmud, Midrasch und Targum (in German), Berlin: S. Calvary
 • Křesćan Pful, editor (1866), “ॐ namha shivaaya”, in Łužiski serbski słownik / Lausitzisch Wendisches Wörterbuch (in German), Budyšin: Maćica Serbska
 • Kretschmer, Paul (1888), “Ueber den dialekt der attischen vaseninschriften”, in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen‎[1] (in German), volume 29, pages 381–483
 • Kriaras, Emmanuel (1969-2021) Λεξικό της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας [Dictionary of Medieval Vulgar Greek Literature (1100–1669) Vols. 1–22] (in Greek), Thessaloniki: Centre for the Greek language, Vols.15-22 ed. I.N. Kazazis et al.
 • Kriaras, Emmanuel (1995) Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας [Modern Greek Dictionary of the Contemporary Demotic Language, Written and Spoken], Athens: Ekdotike Athenon
 • Krige, J.D.A. (1936) Die Franse Familiename in Suid-Afrika (van vóór 1800) etimologies verklaar [The French Family Names in South Africa (from before 1800) etymologically defined] (in Afrikaans), Pretoria: Van Schaik Uitgewers
 • Krishnaji Joshi (1914) Declension of Nouns in Marathi as Seen in Dnyaneshwar's Works‎[155], Leipzig
 • Krishnamurti, Bhadriraju (2003) The Dravidian Languages (Cambridge Language Surveys), Cambridge University Press, →ISBN.
 • Kristoffer Kruken; Ola Stemshaug (1995) Norsk personnamnleksikon, Oslo: Det Norske Samlaget, →ISBN
 • Krogmann, Willy ((Can we date this quote?)) “Das Buchenargument”, in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen (in German), volume 72 1./2, →DOI
 • Kroonen, Guus (2011) The Proto-Germanic n-stems: A study in diachronic morphophonology, Amsterdam, New York: Rodopi, →ISBN
 • Kroonen, Guus (2012), “Non-Indo-European root nouns in Germanic: Evidence in support of the Agricultural Substrate Hypothesis”, in R. Grünthal, P. Kallio, editors, A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, volume 266), Helsinki: SKS, →ISSN, pages 239–260
 • Kroonen, Guus (2013) Etymological Dictionary of Proto-Germanic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11), Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Kroonen, Guus Jann (2009) Consonant and vowel gradation in the Proto-Germanic n-stems (PhD thesis)‎[125], Leiden: Leiden University
 • Krumbacher, Karl (1893), “Zu den griechischen Elementen im Arabischen und Türkischen”, in Byzantinische Zeitschrift‎[2] (in German), volume 2, pages 299–308
 • Krysin, L. M. (2006), “ॐ namha shivaaya”, in Tolkovyj slovarʹ inojazyčnyx slov [Explanatory Dictionary of Foreign Words] (in Russian), Moscow: Eksmo
 • Krysko, V. B.; Ladyzhensky, I. M. (2022), “Поп-сквернослов: Обсценные маргиналии в древнерусском евангелии [A ribald cleric: Obscene marginalia in an Old East Slavic Gospel]”, in Die Welt der Slaven‎[2] (in Russian), volume 67, issue 2, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, →DOI: “”
 • Krystyna Długosz-Kurczabowa (2021) Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, →ISBN
 • Krzysztof Tomasz Witczak (2016), “The earliest Albanian loanwords in Greek”, in lnternational Conference on Language Contact in the Balkans and Asia Minor‎[9]
 • K. T. Witczak (2020), “Ugrofinizmy w języku jaćwieskim [Finno-Ugric borrowings in Yatvingian]”, in Acta Baltico-Slavica (in Polish), →DOI
 • Kuiper, F. B. J. (1948) Proto-Munda Words In Sanskrit, Amsterdam: N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij
 • Kuiper, F. B. J. (1976), “Old East Iranian dialects”, in Indo-Iranian Journal‎[175], volume 18, issue 3–4, Brill
 • Kullman, Rita; D. Tserenpil (1996) Mongolian Grammar (in English), Hong Kong: Jensco Ltd.
 • Kümmel, Martin Joachim (2008) Introduction to Khotan Saka‎[156] (in German), Jena: Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Kümmel, Martin Joachim (2011–2015) Addenda und Corrigenda zu LIV²‎[140]
 • Kümmel, Martin Joachim (2014), “The development of laryngeals in Indo-Iranian”, in The Sound of Indo-European‎[96], volume 3, Opava
 • Kümmel, Martin Joachim (2015), “Suppletive Phenomena in Older Indo-Iranian Noun Inflection”, in Diachrony and Suppletion‎[97], Prague
 • Kümmel, Martin Joachim (2016) Einführung ins Ostmitteliranische [Introduction to East-Central Iranian]‎[176] (in German), Jena: Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Kümmel, Martin Joachim (2017), “Agricultural terms in Indo-Iranian”, in Language Dispersal Beyond Farming, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
 • Kümmel, Martin Joachim (2017) Einführung ins Altiranische [Introduction to Old Iranian]‎[177] (in German), Jena: Friedrich-Schiller-Universität Jena
 • Kuninao Nashimoto (2008), “ॐ namha shivaaya”, in ニューエクスプレス アイルランド語 (Nyūekusupuresu Airurando-go) [New Express Irish] (in Japanese), Tokyo: Hakusuisha, published 2010, →ISBN
 • Künzle, Beda O. (1984) Das altarmenische Evangelium / L'Evangile arménien ancien, Bern, Frankfurt am Main and New York: Peter Lang
 • Kurdojev, K. K. (1960), “ॐ namha shivaaya”, in Kurdsko-russkij slovarʹ [Kurdish–Russian Dictionary], Moscow: Gosudarstvennoje izdatelʹstvo inostrannyx i nacionalʹnyx slovarej
 • Kurdojev, K. K.; Jusupova, Z. A. (1983), “ॐ namha shivaaya”, in Kurdsko-russkij slovarʹ (sorani) [Kurdish–Russian Dictionary (Sorani)], Moscow: Russkij jazyk
 • Kurkijev, A. S. (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Ингушско-русский словарь [Ingush–Russian Dictionary], Magas: Serdalo
 • Ḳuṭubiʒe, Miron (1973), “ॐ namha shivaaya”, in Prinvelebis nomenḳlaṭuruli ṭerminologia, Tbilisi: Metsniereba
 • Kuyumcu, Osman (2006) Türkçenin Hemşin ağzı [The Hamshen Dialect of Turkish]‎[59] (in Turkish), postgraduate degree thesis, Istanbul: Marmara Üniversitesi
 • Ḳvaxaʒe, Aleksandre (2014), Merab Čuxua, editor, Čerkezul ena-ḳilo-tkmata semanṭiḳur-šedarebiti leksiḳoni [The Comparative-Semantic Dictionary of Circassian Languages and Dialects] (in Georgian), Tbilisi
 • Ḳvaxaʒe, Aleksandre (2019) Saertoapxazur-adiɣuri ponologiuri sisṭema [Common-Abkhaz-Adyghe phonological system] (in Georgian), Tbilisi
 • KWF Diksiyonaryo ng Wikang Filipino‎[139], Komisyon sa Wikang Filipino, 2021
 • Kylstra, A.D.; Hahmo, Sirkka-Liisa; Hofstra, Tette; Nikkilä, Otto. 1991–2012. Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen. Amsterdam: Rodopi.
 • Kyōsuke Kindaichi et al. (eds.) (1974), 三省堂国語辞典 (Sanseidō Kokugo Jiten), Second Edition (in Japanese), Tōkyō: Sanseidō
 • Kʼaslandzja, V. A. (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Аԥсуа–аурыс жәар / Абхазско–русский словарь [Abkhaz–Russian Dictionary] (in Abkhaz / Russian), volume 1–2, Sukhum: Olma-press, →ISBN
 • Kʼaslandzja, V. A.; Džonwa, B. Gʲ. (2016), “”, in Awrəs–apswa ẑʷar / Русско–абхазский словарь [Russian–Abkhaz Dictionary], volume I–III, Sukhum: Dom pečati
 • Kʿaǰuni, Manuēl (1891–1893) Baṙgirkʿ aruesticʿ ew gitutʿeancʿ ew gełecʿik dprutʿeancʿ [Dictionary of Arts and Sciences and Belles Lettres]‎[49] (in Old Armenian and French), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Kʿaǰuni, Manuēl (1899) Partizpanutʿiwn [Horticulture] (in Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Kʿaǰuni, Manuēl (1899) Ptłabanutʿiwn [Fruticulture] (in Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Kʿalantʿarean, Petros (1793) Bžškaran hamaṙōt [Brief Medical Book] (in Armenian), Nor Nakhichevan: tp. S. Xačʿ vankʿi
 • Kʿamalyan, Arewik (2017), “Ētʿnofolizmə hayerenum ew ṙuserenum [Ethnophaulisms (ethnic slurs) in Armenian and Russian]”, in “Jahukyan Readings” International Conference, Yerevan, June 15–16, 2017: Collection of papers‎[68] (in Armenian), Yerevan: Academy Press, pages 370–385
 • Kʿiwpʿēlean, Ambrosios (1883) Erekʿlezuean baṙagirkʿ tačkerēn-hayerēn-gałłierēn [Ottoman–Armenian–French Trilingual Dictionary]‎[21], Vienna: Mekhitarist Press
 • Labaʒe, Mixeil (2008), “Lazuri ḳiloebis xmovanta sisṭema [Vowel system of Laz dialects]”, in Kartveluri memḳvidreoba (in Georgian), volume XII, Kutaisi, pages 166–174
 • Laczkó, Krisztina and Attila Mártonfi. Helyesírási szótár (’Dictionary of Orthography’). OSIRIS Diákszótár (’Student Dictionary’). Budapest: Osiris Kiadó, 2008. →ISBN
 • Laczkó, Krisztina; Attila Mártonfi (2006) Helyesírás [Orthography], Budapest: Osiris Kiadó, →ISBN
 • Lafage, Suzanne (2002) Le lexique français de Côte d’Ivoire (Le français en Afrique; Nº 16 et 17)‎[116], Nice: Institut de Linguistique française – CNRS
 • Lafontaine, Guy (1979) La version arménienne des œuvres d’Aphraate le Syrien. Tome II. Démonstrations VI–XII (Corpus scriptorum Christianorum Orientalium; 405–406. Scriptores Armeniaci; 9–10)‎[60], Louvain: Peeters
 • Lagarde (Boetticher), Paul de (1850), “Vergleichung der armenischen Consonanten mit denen des Sanskrit”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[61] (in German), volume 4
 • Lagarde (Boetticher), Paul de (1851) Arica (in Latin), Halle: J.F. Lippert
 • Lagarde, Paul de (1848) Rudimenta mythologiae Semiticae. Supplementa lexici Aramaici‎[126] (in Latin), Berlin: G. Thome
 • Lagarde, Paul de (1854) Zur Urgeschichte der Armenier: ein philologischer Versuch (in German), Berlin: W. Hertz
 • Lagarde, Paul de (1866) Gesammelte Abhandlungen (in German), Leipzig: F. A. Brockhaus
 • Lagarde, Paul de (1868) Beitraege zur baktrischen Lexikographie (in German), Leipzig: B. G. Teubner
 • Lagarde, Paul de (1877 and 1880) Symmicta‎[125] (in German), Göttingen: Dieterichsche Sortimentsbuchhandlung
 • Lagarde, Paul de (1877) Armenische Studien (in German), Göttingen: Dieterich
 • Lagarde, Paul de (1879–1880) Orientalia‎[2] (in German), Göttingen: Dieterichsche Verlags-Buchhandlung
 • Lagarde, Paul de (1881), “I. Ueber die semitischen Namen des Feigenbaums und der Feige. II. Astarte. III. Die syrischen Wörter נסיון und גליון. IV. Das hebräische עני”, in Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen‎[121] (in German), issue 15, pages 368–408
 • Lagarde, Paul de (1882), “Lexikalisches”, in Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen‎[90] (in German), pages 164–192
 • Lagarde, Paul de (1882), “Woher stammt das x der Mathematiker?”, in Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen‎[115] (in German), issue 13, pages 409–413
 • Lagarde, Paul de (1882), “צרה”, in Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen‎[122], issue 13, pages 393–408
 • Lagarde, Paul de (1884–1887) Mittheilungen (in German), Göttingen: Dieterichsche Sortimentsbuchhandlung
 • Lagarde, Paul de (1886) Neugriechisches aus Kleinasien (Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen; 33) (in German), Göttingen: Dieterichsche Verlags-Buchhandlung
 • Lagarde, Paul de (1889–1891) Übersicht über die im Aramäischen, Arabischen und Hebräischen übliche Bildung der Nomina (Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen; 35 and 37) (in German), Göttingen: Dieterichsche Verlags-Buchhandlung
 • Lagunas, Iuan Baptista de (1574) Dictionarito breue y compendioso en la lẽgua de Michuacan (in Spanish), Mexico: Pedro Balli
 • Lajos Kiss (Q1111850). Földrajzi nevek etimológiai szótára (’An Etymological Dictionary of Geographical Names / Toponyms’). Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980. →ISBN
 • Lajos Kiss (Q1111850). Földrajzi nevek etimológiai szótára (’An Etymological Dictionary of Geographical Names / Toponyms’). Fourth, enlarged, revised edition, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988. →ISBN
 • Lajos Kiss (Q1111850). Földrajzi nevek etimológiai szótára (’An Etymological Dictionary of Geographical Names / Toponyms’). Third edition, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1983. →ISBN
 • Lakarra, Joseba A. (2013), “Gramática histórica vasca o vasco-iberismo”, in Paleohispanica‎[96], volume 13, pages 567–592
 • Laman, K. E. (1936) Dictionnaire kikongo-français avec une étude phonétique décrivant les dialectes les plus importants de la langue dite kikongo (Mémoires de l'Institut Royal colonial Belge: Section des sciences morales et politiques: Collection in-8o, Mémoires / Institut Royal Colonial Belge, Section des Sciences Techniques : Collection in-8)‎[3] (in French), Bruxelles: Institut Royal colonial Belge
 • Lambdin, Thomas Oden (1983) Introduction to Sahidic Coptic, Macon, Georgia: Mercer University Press, →ISBN
 • Lamberterie, Charles de (1978), “Armeniaca I–VIII: études lexicales”, in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 73, pages 243–285
 • Lamberterie, Charles de (1980), “Échange de gutturales en arménien”, in Annual of Armenian linguistics (in French), volume 1, pages 23–37
 • Lamberterie, Charles de (1990) Les Adjectifs grecs en -υς (Bibliothèque des Cahiers de l'institut de linguistique de Louvain; 54–55), Louvain-La-Neuve: Peeters
 • Lamberterie, Charles de (1992), “Introduction à l’arménien classique”, in Lalies: Actes des sessions de linguistique et de littérature 10 (Aussois, 29 août – 3 septembre 1988 / 28 août – 2 septembre 1989) (in French), volume 10, pages 234–289
 • Lamberterie, Charles de (2013), “Grec, phrygien, arménien : des anciens aux modernes”, in Journal des Savants (in French), issue 1, pages 3–69
 • Lamb, Gregor (1988) The Orkney Wordbook, 3rd edition, Orkney: Byrgisey, published 2012, →ISBN
 • Lambourn, Elizabeth (2018) Abraham's Luggage: A Social Life of Things in the Medieval Indian Ocean World, Cambridge University Press, →DOI, →ISBN
 • Lambton, Ann K. (1938) Three Persian dialects, London: Royal Asiatic Society
 • Lambton, Ann K.S. (1954) Persian Vocabulary, London: Cambridge University Press
 • Lampe, G. W. H. (1961), “ॐ namha shivaaya”, in A Patristic Greek Lexicon, Oxford: Clarendon Press
 • Łanalanyan, Aram (1969) Avandapatum [Armenian lore]‎[60] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Landberg, Carlo, editor ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work), Leiden: Brill
 • Łandilyan, P. A.; Hovsepʿyan, A. E.; Petrosyan, L. B. (1975), Astvacatryan, Z. A., editor, Busabanakan baṙaran (hamaṙot busakargabanutʿyun) [Botanical Dictionary (Concise Plant Taxonomy)] (in Armenian), Yerevan: Hayastan
 • Landsberger, Benno (1934) Die Fauna des alten Mesopotamien nach der 14. Tafel der Serie ḪAR-RA = ḫubullu (Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der sächsischen Akademie der Wissenschaften; XLII. Nr. VI)‎[39] (in German), Leipzig: Salomon Hirzel
 • Lane, Edward William (1863), “ॐ namha shivaaya”, in Arabic-English Lexicon, London: Williams & Norgate
 • Lane, George S. (1967), “The Beech Argument: A Re-Evaluation of the Linguistic Evidence”, in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen (in English), volume 81. 3./4., →DOI
 • Langkavel, Bernhard (1866) Botanik der späteren Griechen vom dritten bis dreizehnten Jahrhunderte (in German), Berlin: F. Berggold
 • Łapʿancʿyan, Gr. (1927) “Hneabanakan” mi kʿani mnacʿordner hayerenum, Stugabanutʿyunner – “aṙiwc”, “morm”, “xlēz” [Some "paleontological" remains in Armenian; Etymologies – “aṙiwc”, “morm”, “xlēz”] (in Armenian), Yerevan: tp. Haypoligrafhrati № 2
 • Łapʿancʿyan, Gr. (1945), “Assura-babelakan baṙer hayerenum [Assyro-Babylonian words in Armenian]”, in HSSṘ GA Tełekagir hasarakakan gitutʿyunneri [Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences]‎[194] (in Armenian), issue 3–4, pages 7–46
 • Łapʿancʿyan, Grigor (1940) Urartui patmutʿyunə [The History of Urartu] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Łapʿancʿyan, Grigor (1945) Ara Gełecʿki paštamunkʿə [The Worship of Ara the Beautiful] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Łapʿancʿyan, Grigor (1961) Hayocʿ lezvi patmutʿyun. Hin šrǰan [History of the Armenian Language. Ancient Period] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Larajasse, Évangéliste de (1897), “ॐ namha shivaaya”, in Somali-English and English-Somali Dictionary, London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.
 • Larramendi, Manuel de (1745) Diccionario trilingue del castellano, bascuence, y latin (in Spanish), San Sebastian: Bartholomè Riesgo y Montero
 • László, Dezső (1965), “ॐ namha shivaaya”, in Материалы к словарю закарпатской литературы XVI–XVII вв. [Materials for the Dictionary of Transcarpathian Literature of the 16ᵗʰ – 17ᵗʰ cc.], microfilm, Budapest
 • Lathrop, Maxwell (2007) Vocabulario del idioma purépecha‎[4] (in Spanish), second electronic edition, Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Lau, Chun-fat. Hakka Pinyin Dictionary (Chinese). Hong Kong: The Chinese University Press, 1997 (Chinese IME supplement) →ISBN.
 • Lauer, Matthew Taylor (2005) Fertility in Amazonia: Indigenous Concepts of the Human Reproductive Process Among the Ye’kwana of Southern Venezuela‎[94], Santa Barbara: University of California
 • Laufer, Berthold (1913), “Arabic and Chinese Trade in Walrus and Narwhal Ivory”, in T'oung Pao, volume 14, →DOI, pages 315–364
 • Laufer, Berthold (1915), “Viḍaṅga and Cubebs”, in T'oung Pao, volume 16, →DOI, pages 282–288
 • Laufer, Berthold (1916), “Supplementary Notes On Walrus and Narwhal Ivory”, in T'oung Pao‎[196], volume 17, →DOI, pages 348–389
 • Laufer, Berthold (1919) Sino-Iranica: Chinese contributions to the history of civilization in ancient Iran, with special reference to the history of cultivated plants and products (Fieldiana, Anthropology; 15), volume 3, Chicago: University of Illinois Urbana-Champaign
 • Laufer, Berthold (1922), “Sanskrit karketana”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 22, pages 43–46
 • Laughlin, Robert M. (1975) The Great Tzotzil Dictionary of San Lorenzo Zinacantán (Smithsonian Contributions to Anthropology; 19), City of Washington: Smithsonian Institution Press, →DOI
 • Laughlin, Robert M. (1975) The Great Tzotzil Dictionary of San Lorenzo Zinacantán. Washington: Smithsonian Institution Press.
 • Laughlin, Robert M. [et al.] (1988) The Great Tzotzil Dictionary of Santo Domingo Zinacantán, vol. I. Washington: Smithsonian Institution Press.
 • Laughlin, Robert M.; Haviland, John B. (1988) The Great Tzotzil Dictionary of Santo Domingo Zinacantán, with Grammatical Analysis and Historical Commentary (Smithsonian Contributions to Anthropology; 31), Washington, D.C.: Smithsonian Institution Press, →DOI
 • Laurence Urdang (editor), The Random House College Dictionary (Random House, 1984 [1975], →ISBN)
 • Lauri Kettunen (1938) Livisches Wörterbuch mit grammatischer Einleitung, Helsinki
 • Lauri Posti (1980), Seppo Suhonen, editor, Vatjan kielen Kukkosin murteen sanakirja [A dictionary of the Kukkuzi dialect of the Votic language], Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
 • Lazard, Gilbert (1990), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire persan-français
 • Łazarean, Ṙ. S. (2000), “ॐ namha shivaaya”, in Tʿosunean G. B., editor, Grabari baṙaran [Dictionary of Old Armenian] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Łazarean, Ṙ. S. (2006), “ॐ namha shivaaya”, in Grabari homanišneri baṙaran [Dictionary of Old Armenian Synonyms], Yerevan: University Press
 • Łazar Pʿarpecʿi (1904), G. Tēr-Mkrtčʿean and St. Malxasean, editors, Patmutʿiwn Hayocʿ ew tʿułtʿ aṙ Vahan Mamikonean [History of Armenia and Letter to Vahan Mamikonian] (Patmagirkʿ hayocʿ; I.4), Tiflis: Aragatip Mnacʿakan Martiroseancʿi
 • Łazaryan, Ṙ. S. (1981), “ॐ namha shivaaya”, in Busanunneri hayeren-latineren-ṙuseren-angleren-franseren-germaneren baṙaran [Armenian–Latin–Russian–English–French–German Dictionary of Plant Names], Yerevan: University Press
 • Łazaryan, Ṙ. S. (1998), “ॐ namha shivaaya”, in Kendanineri anunneri hayeren-ṙuseren-latineren kargabanakan baṙaran. Girkʿ A. Katʿnasunner [An Armenian–Russian–Latin Taxonomic Dictionary of Animal Names. Book I. Mammals] (in Armenian), Yerevan: Pyunik
 • Łazaryan, Ṙ. S.; Avetisyan, H. M. (1987–1992), “ॐ namha shivaaya”, in Miǰin hayereni baṙaran [Dictionary of Middle Armenian] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Łazaryan, Ṙ. S.; Avetisyan, H. M. (2009), “ॐ namha shivaaya”, in Miǰin hayereni baṙaran [Dictionary of Middle Armenian] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: University Press
 • Łazaryan, Ṙuben S. (1998), “ॐ namha shivaaya”, in Kendanineri anunneri hayeren-ṙuseren-latineren kargabanakan baṙaran. Girkʿ G. Sołunner ew erkkencʿałner [An Armenian–Russian–Latin Taxonomic Dictionary of Animal Names. Book III. Reptiles and Amphibians] (in Armenian), Yerevan: Pyunik
 • Łazaryan, Ṙuben S. (1999), “ॐ namha shivaaya”, in Kendanineri anunneri hayeren-ṙuseren-latineren kargabanakan baṙaran. Girkʿ E. Miǰatner [An Armenian–Russian–Latin Taxonomic Dictionary of Animal Names. Book V. Insects] (in Armenian), Yerevan: Pyunik Macmillan
 • Łazaryan, Ṙuben S. (2001), “ॐ namha shivaaya”, in Kendanineri anunneri hayeren-ṙuseren-latineren kargabanakan baṙaran. Girkʿ B. Tʿṙčʿunner [An Armenian–Russian–Latin Taxonomic Dictionary of Animal Names. Book II. Birds] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: Macmillan Armenia, →ISBN
 • Łazaryan, Ṙuben S. (2001), “ॐ namha shivaaya”, in Kendanineri anunneri hayeren-ṙuseren-latineren kargabanakan baṙaran. Girkʿ D. Jkner [An Armenian–Russian–Latin Taxonomic Dictionary of Animal Names. Book IV. Fish] (in Armenian), Yerevan: Macmillan Armenia, →ISBN
 • Łazaryan, Ṙuben S. (2001), “ॐ namha shivaaya”, in Kendanineri anunneri hayeren-ṙuseren-latineren kargabanakan baṙaran. Girkʿ Z. Bazmotaniner, tʿrapočʿer, sardakerper, xecʿgetnakerper, kisakʿordavorner, covaneter, pogonoforner, pʿšamortʿner, pʿapʿkamarminner, order, manrakirner, ałexoršavorner, spungner [An Armenian–Russian–Latin Taxonomic Dictionary of Animal Names. Book VI. Myriapoda, Merostomata, Arachnida, Crustacea, Hemichordata, Chaetognatha, Pogonophora, Echinodermata, Mollusca, Worms, Ctenophora, Coelenterata, Spongia] (in Armenian), Yerevan: Tigran Mets, →ISBN
 • Łazaryan, Ṙuben S. (2002), “ॐ namha shivaaya”, in Busanunneri baṙaran hayeren-latineren-ṙuseren-angleren-franseren-germaneren [Armenian–Latin–Russian–English–French–German Dictionary of Plant Names], 2nd edition, Yerevan: Areg, →ISBN
 • Lazca Sözlük / Lazuri Nenapuna [Laz Dictionary]‎[88] (in Turkish), Laz Enstitüsü, 2016–2018
 • L. Chakradhara Rao et al, editors (1978-1995), “ॐ namha shivaaya”, in తెలుగు వ్యుత్పత్తికోశం [Telugu Etymological Dictionary] (in Telugu), Visakhapatnam (Waltair): Andhra University Press and Publications
 • “(leaf ?)”, in Codex Assemanius [Vat. Slav. 3] (in Old Church Slavonic), Vatican Library, 10xx?
 • “(leaf ?)”, in Codex Marianus [Ф.87 №6] (in Old Church Slavonic), National Library of Russia, 1016±16
 • “(leaf ?)”, in Codex Zographensis [Глаг. 1] (in Old Church Slavonic), National Library of Russia, 1000±33
 • “(leaf ?)”, in Evangeliarii fragmenta Achridana (in Old Church Slavonic), 1051±50
 • “(leaf ?)”, in Psalterium Sinaiticum [Cod. Sin. slav. 38/O] (in Old Church Slavonic), Saint Catherine Monastery, 1050±50
 • Leamos uspanteco: Kawitojtak kibꞌ chi rilic jwich wuj laj tzijbꞌal ajtilmit: En uspanteco y español‎[126] (in Spanish and Uspanteco), ILV, 1998
 • Leclerc, Lucian (1862), “Études historiques et philologiques sur Ebn-Beïthâr”, in Journal asiatique‎[91] (in French), volume 19 of the 5th series, pages 433–461
 • Ledgeway, Adam (2009) Grammatica diacronica del napoletano, Tübingen: Niemeyer
 • Lee, Sooman Noah (1996), “ॐ namha shivaaya”, in A Grammar of Iranian Azerbaijani (doctoral thesis), University of Sussex
 • Le Grand Dictionnaire Larousse, français-anglais Paris, 1995
 • Lehmann, Winfred P. (1986) A Gothic Etymological Dictionary, based on the 3rd ed. of Feist’s dictionary, Leiden: E. J. Brill
 • Lehtiranta, Juhani. 1989–2001. Yhteissaamelainen sanasto ('Common Sami Vocabulary'). Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 200. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. →ISBN.
 • Lehtisalo, T. 1936. Die Primären ururalischen Ableitungssuffixe ('The Primary Proto-Uralic derivational suffixes'). Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia LXXII.
 • Leitz, Christian; Budde, Dagmar; Dils, Peter; Goldbrunner, Lothar; Mendel, Daniela (2002–2003), Christian Leitz, editor, Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, Leuven: Peeters
 • L. E. Kirillova; L. L. Karpova, editor (2008) Удмурт-Ӟуч кыллюкам [Udmurt-Russian dictionary], Izhevsk, →ISBN
 • Lena Peterson — Nordiskt runnamnslexikon. 5th edition, Uppsala 2007.
 • Lentz, Wolfgang (1926), “Die nordiranischen Elemente in der neupersischen Literatursprache bei Firdosi”, in Zeitschrift für Indologie und Iranistik‎[103] (in German), volume 4, pages 251–316
 • Lenzi, Alan, editor (2011) Reading Akkadian Prayers & Hymns: An Introduction‎[40], Atlanta: Society of Biblical Literature
 • Leonard Bloomfield, Menominee Lexicon (edited by Charles F. Hockett) (1973)
 • Leontine Visser, Clemens Voorhoeve (1987) Sahu-Indonesian-English Dictionary, Brill
 • Leprohon, Ronald (2013), Denise Doxey, editor, The Great Name: Ancient Egyptian Royal Titulary, Atlanta: Society of Biblical Literature, →ISBN
 • Lerner, Judith A.; Skjærvø, Prods Oktor (2006), “The Seal of a Eunuch in the Sasanian Court”, in Journal of Inner Asian Art and Archaeology‎[42], volume 1, →DOI, pages 113–118
 • Leroy, Maurice (1975), “Les composés arméniens à premier terme apa-”, in Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste (in French), Louvain: Peeters
 • Leroy, Maurice (1983), “Emprunts iraniens dans la composition nominale en arménien classique”, in Revue des Études Arméniennes‎[62] (in French), volume 17
 • Leschber, Corinna (2011), “Zeitliche Tiefe etymologischer Bezüge [Time depth in etymological research]”, in Linguistique Balkanique‎[192] (in German), volume 50, issue 2–3, Sofia, pages 75–82
 • Leschber, Corinna; Bengtson, John D. (2021), “Notes on some Pre-Greek words in relation to Euskaro-Caucasian (North Caucasian + Basque)”, in Journal of Language Relationship‎[3], volume 19, issue 1–2, →DOI, pages 71–98
 • Lesko, Leonard; Lesko, Barbara (2002) A Dictionary of Late Egyptian, second edition, Providence: B.C. Scribe Publications, →ISBN
 • Leslau, Wolf (1938) Lexique Soqotri (sudarabique moderne) avec comparaisons et explications étymologiques (in French), Wiesbaden: Libraire C. Klincksieck
 • Leslau, Wolf (1945), “The Influence of Cushitic on the Semitic Languages of Ethiopia: a Problem of Substratum”, in Word‎[113], volume 1, issue 1, →DOI, pages 59–82
 • Leslau, Wolf (1963) Etymological Dictionary of Harari (University of California Publications: Near Eastern Studies; 1), Berkeley and Los Angeles: University of California Press
 • Leslau, Wolf (1976, 1993) Concise Amharic Dictionary: Amharic-English: English-Amharic, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, →ISBN
 • Leslau, Wolf (1982) North Ethiopic and Amharic cognates in Tigre (Supplemento n. 31 al Vol. 42 fasc. 2 (Annali))‎[36], Napoli: Istituto universitario Orientale
 • Leslau, Wolf (1991) Comparative Dictionary of Geʿez (Classical Ethiopic), 2nd edition, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, →ISBN
 • Leslau, Wolf (1997) Ethiopic Documents: Argobba: Grammar and Dictionary (Aethiopistische Forschungen; 47), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, →ISBN
 • Lesley Brown, editor-in-chief; Angus Stevenson and Georgia Hole, editors (2007), “ॐ namha shivaaya”, in The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 6th edition, Oxford; New York, N.Y.: Oxford University Press, →ISBN.
 • Lesley Brown, editor-in-chief; William R. Trumble and Angus Stevenson, editors (2002), “ॐ namha shivaaya”, in The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 5th edition, Oxford; New York, N.Y.: Oxford University Press, →ISBN.
 • Leslie, David (2010), “Hekima and Busara - are they different concepts and how do they relate to Utu?”, in Swahili Forum‎[5], volume 17, →ISSN, pages 24-33
 • Lê Sơn Thanh, "Nom-Viet.dat", WinVNKey (details)
 • LeSourd, Philip S. (1993) Accent and Syllable Structure in Passamaquoddy, New York: Garland Publishing
 • Le Strange, Guy ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work) (in English)
 • Létoublon, Françoise; Lamberterie, Charles de (1980), “La roue tourne”, in Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes‎[142] (in French), volume 54, pages 305–326
 • Leumann, Manu; Hofmann, Johann Baptist; Szantyr, Anton (1977) Lateinische Grammatik: Lateinische Laut- und Formenlehre, CH Beck
 • Lê Văn Đức (1970) Việt Nam tự điển‎[[10][11]], Sài Gòn: Nhà sách Khai Trí
 • Levin, Saul ((Can we date this quote?)) Semitic and Indo-European (Current Issues in Linguistic Theory), Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing
 • Levitskaja, Lija Sergejevna (1966) Istoričeskaja fonetika čuvašskovo jazyka [Historical phonology of Chuvash]‎[65], Cheboksary: Chuvash state Institute of Humanities, published 2014
 • Levitskaja, Lija Sergejevna (1976) Istoričeskaja morfologija čuvašskovo jazyka [Historical morphology of Chuvash]‎[66], Moscow
 • Lewicka, Paulina B. (2011) Food and Foodways of Medieval Cairenes. Aspects of Life in an Islamic Metropolis of the Eastern Mediterranean (Islamic History and Civilization: Studies and Texts; 88)‎[92], Leiden: Brill, →ISBN
 • Lewis, Geoffrey (1999) The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success, Oxford, New York: Oxford University Press
 • Lewis, Henry; Pedersen, Holger (1989) A Concise Comparative Celtic Grammar, 3rd edition, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, →ISBN
 • Lewy, Heinrich (1895) Die semitischen Fremdwörter im Griechischen (in German), Berlin: R. Gaertner’s Verlagsbuchhandlung
 • Lhakpa Doma Sherpa, Chhiri Tendi Sherpa (Salaka), Karl-Heinz Krämer (Tsak) (2006), “ॐ namha shivaaya”, in Sherpa Conversation & Basic Words
 • Lidén, Evald (1905–1906), “Baumnamen und Verwandtes”, in Indogermanische Forschungen‎[64] (in German), volume 18
 • Lidén, Evald (1906) Armenische Studien (in German), Göteborg: Wald. Zachrissons
 • Lidén, Evald (1913), “Bidrag till armenisk ljud- och ordhistorian”, in Förhandlingar vid Svenska Filolog- och Historikermötet i Göteborg den 19–21 Augusti 1912‎[65] (in Swedish), Göteborg: Wald. Zachrissons, pages 110–112
 • Lidén, Evald (1916), “Studien zur tocharischen Sprachgeschichte”, in Göteborgs högskolas årsskrift‎[125] (in German), volume 22, issue 3
 • Lidén, Evald (1927), “Der armenische Name des Kreuzes”, in Handes Amsorya‎[66] (in German), volume 41, issue 11–12, columns 765–766
 • Lidén, Evald (1929), “Zur vergleichenden Wortgeschichte”, in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen‎[67] (in German), volume 56, issue 3/4
 • Lidén, Evald (1937), “Wortgeschichtliches”, in L. Hjelmslev, C. Höeg, Ch. Møller, Ad. Stender-Petersen, editors, Mélanges linguistiques offerts à M. Holger Pedersen à l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, 7 avril 1937 (Acta Jutlandica: Aarsskrift for Aarhus Universitet; IX1) (in German), København: Levin & Munksgaard
 • Lieu, Samuel N. C. (2012) Places and peoples in Central Asia and in the Graeco-Roman Near East: A multilingual gazetteer compiled for the Serica Project from select Pre-Islamic sources‎[6]
 • Li, Fang Kuei (1977) A Handbook of Comparative Tai (in English), Honolulu: University Press of Hawaii, →ISBN
 • Ligeti, Lajos and József Terjék (eds.). Keleti nevek magyar helyesírása (’Hungarian [Transcription and] Orthography of Oriental Names’). [no place]: Akadémiai, 1981. →ISBN
 • Ligorio, Orsat; Kapović, Ligorio (2011), “O naglasku dvosložnih o-osnova u Dubrovniku”, in Croatica et Slavica Iadertina‎[127] (in Serbo-Croatian), volume 7/2 No. 7, pages 327-366
 • Liljeblad, Sven; Fowler, Catherine S.; Powell, Glenda (2012) The Northern Paiute-Bannock Dictionary, →ISBN
 • Liljegren, Henrik; Haider, Naseem (2011) Palula Vocabulary (FLI Language and Culture Series; 7)‎[56], Islamabad, Pakistan: Forum for Language Initiatives, →ISBN
 • Lindberg, G. U.; Gerd, A. S. (1972) Slovarʹ nazvanij presnovodnyx ryb SSSR na jazykax narodov SSSR i jevropejskix stran na jazykax narodov SSSR i jevropejskix stran [Dictionary of the names of freshwater fish of the USSR on the languages of the peoples of the USSR and European countries] (in Russian), Leningrad: Nauka
 • Lindeman, Fredrik Otto (1987) Introduction to the ‘Laryngeal Theory’ (Serie B: Skrifter; 74), Olso: Norwegian University Press, →ISBN
 • Lindskoog, John N.; Lindskoog, Carrie A. (1964) Vocabulario cayapa (Serie de vocabularios indígenas Mariano Silva y Aceves; 9)‎[7] (in Spanish), Quito, Ecuador: El Instituto Lingüístico de Verano en cooperación con el Ministerio de Educación Pública
 • Liṗarṭeliani, Aslan (1994), “ॐ namha shivaaya”, in Svanuri leksiḳoni (čoluruli ḳilo) [Svan-Georgian dictionary (Cholur dialect)], Tbilisi
 • Lipiński, Edward (2001) Semitic Languages: Outline of a Comparative Grammar (Orientalia Lovaniensia Analecta; 80) (in English), 2nd edition, Leuven: Peeters, →ISBN
 • Lipiński, Edward (2001) The Aramaeans. Their Ancient History, Culture, Religion (Orientalia Lovaniensia Analecta; 100), 2nd edition, Leuven: Peeters, →ISBN
 • Lipp, Reiner (2009) Die indogermanischen und einzelsprachlichen Palatale im Indoiranischen: Neurekonstruktion, Nuristan-Sprachen, Genese der indoarischen Retroflexe, Indoarisch von Mitanni (Indogermanische Bibliothek; 3) (in German), volume 1, Heidelberg: Winter
 • Lipp, Reiner (2019), “The Word for Wine in Anatolian, Greek, Armenian, Italic, Etruscan, Semitic and Its Indo-European Origin”, in Ronald I. Kim, Jana Mynářová, and Peter Pavúk, editors, Hrozný and Hittite: The First Hundred Years, Leiden and Boston: Brill, →DOI, pages 195–229
 • Li, Rulong (李如龙); Hou Xiaoying (侯小英); Lin, Tiansong (林天送); Qin, Kai (秦恺) (2012) 茶洞语研究 [A Study of Chadong Language], Beijing: The Ethnic Publishing House, →ISBN
 • Lisboa, Marcos de (1628) Vocabulario de la lengua Bicol‎[93], Establecimiento Tipográfico del Colegio de Santo Tomás
 • Listy filologické, Prague, 1874–
 • Littmann, Enno (1954), “Türkisches Sprachgut im Ägyptisch-Arabischen”, in Fritz Meier, editor, Westöstliche Abhandlungen : Rudolf Tschudi zum 70. Geburtstag überreicht von Freunden und Schülern‎[145], Wiesbaden: Harrassowitz, pages 107–127
 • Littmann, Enno; Höfner, Maria (1962), “ॐ namha shivaaya”, in Wörterbuch der Tigrē-Sprache. Tigrē—Deutsch—Englisch (Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission der Akademie der Wissenschaften und der Literatur; XI), Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GmbH
 • Liukkonen, Kari. 1999. Baltisches im Finnischen. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 235. →ISBN
 • Livshits, Vladimir (1977), “New Parthian documents from south Turkmenistan”, in Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, issue 25, Budapest
 • Livshits, Vladimir (2006), “Armeno-Partho-Sogdica”, in Iran and the Caucasus‎[8], volume 10, issue 1
 • Livšic, V. A. (2010) Parfjanskaja onomastika [Parthian onomastics] (in Russian), St. Petersburg: Linguistic Society of St. Petersburg, →ISBN
 • Lloyd, Albert L.; Lühr, Rosemarie (1988) Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen (in German), Göttingen/Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht, →ISBN
 • Lloyd, J.A. (1992) A Baruya-Tok Pisin-English Dictionary (Pacific Linguistics Series C; 82), The Australian National University, →ISBN
 • Lloyd, Paul M. (1987) From Latin to Spanish: Historical phonology and morphology of the Spanish language, American Philosophical Society
 • L. M. Beznosikova; E. A. Ajbabina; R. I. Kosnyreva (2000) Коми-русский словарь [Komi-Russian dictionary], →ISBN
 • L. M. Tukmačev, editor (1995), “ॐ namha shivaaya”, in Kumandinsko-Russkij Slovarʹ [Kumandy-Russian Dictionary], Biysk: Kandidat filologičeskix nauk, Izdatelʹstvo bijskij kotelʹščik, →ISBN
 • Lobu Ori, S,Pd, M.Pd (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Kamus Bahasa Lolina [Dictionary of the Loli Language] (in Indonesian), Waikabubak: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kabupaten Sumba Barat
 • Loewe, Louis (1854) A dictionary of the Circassian language, London: George Bell
 • Lokotsch, Karl (1927) Etymologisches Wörterbuch der europäischen Wörter orientalischen Ursprungs (in German), Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung
 • Lolua, Roman (2010) Udiuri ena (gramaṭiḳuli analizi, ṭeksṭebi, leksiḳoni) [The Udi language (grammatical analysis, texts, dictionary)]‎[105] (in Georgian), Tbilisi
 • Lolua, Roman (2022), “ॐ namha shivaaya”, in Lezgiuri-kartuli leksiḳoni [Lezgi-Georgian dictionary] (Ḳavḳasiur-kartuli leksiḳonebi; II), Tbilisi
 • Loma, Aleksandar (2002), “Aus der skythisch-sakischen Lehnwortforschung”, in Stachowski, Marek, editor, Studia Etymologica Cracoviensia, volume 7, Kraków: University of Kraków
 • Lomtatiʒe, K. (1961), “Gakvavebul gramaṭiḳul ḳlas-nišanta saḳitxisatvis apxazuri enis saxelis puʒeebši [On the issue of fossilized grammatical class indicators in the stems of the substantives of the Abkhaz language]”, in Bulletin of the Georgian SSR Academy of Sciences‎[14] (in Georgian), volume 26, issue 1, pages 115–122
 • Long C., Rebecca; Cruz M., Sofronio (2000) Diccionario zapoteco de San Bartolomé Zoogocho, Oaxaca (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 38)‎[9] (in Spanish), second electronic edition, Coyoacán, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • López Antonio, Joaquín; Jones, Ted; Jones, Kris (2012) Vocabulario breve del Zapoteco de San Juan Guelavía‎[12] (in Spanish), second electronic edition, Tlalpan, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Loprieno, Antonio (1995) Ancient Egyptian: A Linguistic Introduction, Cambridge: Cambridge University Press, →ISBN
 • Loren F. Bliese (1981) A Generative Grammar of Afar‎[1], Dallas: Summer Institute of Linguistics and University of Texas at Arlington (doctoral thesis).
 • Lorentz, Friedrich (1908–1912) Slovinzisches Wörterbuch (in German), volume 1–2, Saint Petersburg: ОРЯС ИАН
 • Loritza, Carl (1847) Neues Idioticon Viennense, das ist: Die Volkssprache der Wiener mit Berücksichtigung der übrigen Landesdialekte (in German), Wien und Leipzig: Josef Stöckholzer v. Hirschfeld
 • Lorrain, J. Herbert (1940), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionary of the Lushai language, Calcutta: Asiatic Society
 • Lowie, Robert H. (1960) Crow Word Lists: Crow-English and English-Crow Vocabularies, Berkeley and Los Angeles: University of California Press
 • Löw, Immanuel (1881) Aramæische Pflanzennamen‎[133] (in German), Leipzig: Wilhelm Engelmann
 • Löw, Immanuel (1896), “Bemerkungen zu ‚Schwally’s Idioticon‘”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[135] (in German), volume 10, pages 133–137
 • Löw, Immanuel (1909) Aramäische Schlangennamen‎[134] (in German), Szegedin
 • Löw, Immanuel (1911), “Lexikalische Miszellen”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[136] (in German), volume 25, pages 187–195
 • Löw, Immanuel (1912), “Aramäische Lurchnamen”, in Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete‎[132] (in German), volume 26
 • Löw, Immanuel (1914), “Cuscuta”, in Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete‎[128] (in German), volume 28, pages 1–14
 • Löw, Immanuel (1916), “Erwe und Wicke”, in Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete‎[129] (in German), volume 30, pages 171–183
 • Löw, Immanuel (1916), “Schachtelhalm und Schwaden”, in Orientalistische Literaturzeitung (in German), volume 19, issue 12, column 353a–363a
 • Löw, Immanuel (1922), “Semitische Färberpflanzen”, in Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete‎[131] (in German), volume 1
 • Löw, Immanuel (1924–1934) Die Flora der Juden‎[130] (in German), Wien und Leipzig: R. Löwit
 • L. Trail, Ronald; R. Cooper, Gregory (1999), “ॐ namha shivaaya”, in Kalasha Dictionary – with English and Urdu (in English), volume : Volume 7 of Studies in languages of Northern Pakistan, Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan: National Institute of Pakistan Studies & Summer Institute of Linguistics, →ISBN, archived from the original on 2019-07-16
 • L. T. Rjumina-Syrkaševa, editor (1995), “ॐ namha shivaaya”, in Teleutsko-russkij slovarʹ [Teleut–Russian Dictionary], Kemerovo: N. A. Kučigaševa, →ISBN
 • Luangthongkum, Theraphan (2019), “A view on proto-Karen phonology and lexicon”, in Journal of the Southeast Asian Linguistics Society‎[55], volume 12, issue 1
 • Lubotsky, Alexander (1988) The System of Nominal Accentuation in Sanskrit and Proto-Indo-European‎[98], Brill
 • Lubotsky, Alexander (1992), “The Indo-Iranian laryngeal accent shift and its relative chronology”, in Rekonstruktion und relative Chronologie. Akten der VIII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaf‎[99], volume 31, Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck
 • Lubotsky, Alexander (1997), “The Indo-Iranian reflexes of PIE Iranian reflexes of PIE *CRHUV”, in Sound Law and Analogy. Papers in honor of Robert S.P. Beekes on the occasion of his 60th birthday‎[100], Amsterdam: Brill
 • Lubotsky, Alexander (1999), “The Indo-Iranian substratum”, in Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations‎[101], Helsinki
 • Lubotsky, Alexander (2001), “Reflexes of Proto-Indo-European *sk in Indo-Iranian”, in Incontri linguistici‎[102], volume 24
 • Lubotsky, Alexander (2002), “Scythian elements in Old Iranian”, in Sims-Williams, Nicholas, editor, Indo-Iranian Languages and Peoples‎[176], Oxford University Press, →DOI
 • Lubotsky, Alexander (2011) The Indo-Aryan Inherited Lexicon (in progress) (Indo-European Etymological Dictionary Project), Leiden University
 • Lubotsky, Alexander (2015) Alanic Marginal Notes in a Greek Liturgical Manuscript (Grammatica Iranica; 2), Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Luca Serianni and Maurizio Trifone, editors (2022), “ॐ namha shivaaya”, in Il Devoto–Oli. Vocabolario della lingua italiana, Le Monnier
 • Luchyk, V. V. (2014), “ॐ namha shivaaya”, in Етимологічний словник топонімів України [Etymological Dictionary of Toponyms of Ukraine] (in Ukrainian), Kyiv: Academy, →ISBN
 • Lục Văn Pảo; Hoàng Tuấn Nam (2003), Hoàng Triều Ân, editor, Từ điển chữ Nôm Tày [A Dictionary of (chữ) Nôm Tày]‎[97] (in Vietnamese), Hanoi: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội
 • Lukram Himmat Singh (2013) A Descriptive Grammar of Zou, Canchipur: Manipur University
 • Lunt, Horace (2001) Old Church Slavonic Grammar, Seventh Revised Edition, Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
 • Luobbal Sámmol Sámmol Ánte (Ante Aikio). 2012. "On Finnic long vowels, Samoyed vowel sequences, and Proto-Uralic *x". In: Hyytiäinen, Tiina; Jalava, Lotta; Saarikivi, Janne; Sandman, Erika (eds.), Per Urales ad Orientem. Iter polyphonicum multilinguae. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 264, pp. 227–250.
 • Luobbal Sámmol Sámmol Ánte (Ante Aikio). 2013. "Studies in Uralic etymology I: Saami etymologies". Linguistica Uralica 49:3, pp. 161–174.
 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt [Tay-Vietnamese dictionary]‎[13][14] (in Vietnamese), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên
 • Lurje, Pavel B. (2010) Personal Names in Sogdian Texts (Iranisches Personennamenbuch, Band 2, Faszikel 8), Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Lusencʿ, A. Ł. (1982) Areši barbaṙə [The dialect of Aresh] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Lyberis, Antanas (2005) Lietuvių-rusų kalbų žodynas / Литовско-русский словарь (in Lithuanian/Russian), 4th edition, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas
 • Lydia Baumbach (1971), “The Mycenaean Greek Vocabulary II”, in Glotta : Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache, volume 49, issue 3/4, Göttingen, Germany: Vandenhoeck & Ruprecht (GmbH & Co. KG), →JSTOR, →OCLC, pages 151–190
 • Lytkin, V. I. (1952) Древнепермский язык [The Old Permian language] (in Russian), Moscow: USSR Acad. of Scien. Publishing House
 • Lytkin, V. I., Gulyaev, E. S., editors (1970), “ॐ namha shivaaya”, in Краткий этимологический словарь коми языка [Brief Etymological Dictionary of the Komi Language] (in Russian), Moscow: Nauka
 • Macalister, George (1898), “ॐ namha shivaaya”, in A dictionary of the dialects spoken in the state of Jeypore, 1st edition, Allahabad, →OCLC.
 • Macalister, George (1898), “ॐ namha shivaaya”, in A dictionary of the dialects spoken in the state of Jeypore, Allahabad: Allahabad Mission Press
 • Mač̣avariani, Givi (1956), “A xmovnis labializaciis šemtxvevebi svanurši [Cases of labialization of the vowel a in Svan]”, in Sakartvelos ssr mecnierebata aḳademiis moambe (in Georgian), issue 4, Tbilisi, page 365―368
 • Mač̣avariani, Nana (2018), “ॐ namha shivaaya”, in Apxazur-kartuli leksiḳoni indeksita da gramaṭiḳuli mimoxilvit [Abkhazian–Georgian Dictionary with Index and Grammar Review] (in Georgian), Tbilisi
 • MacBain, Alexander; Mackay, Eneas (1911), “ॐ namha shivaaya”, in An Etymological Dictionary of the Gaelic Language, Stirling, →ISBN
 • Mace, John (2003) Persian Grammar, New York: RoutledgeCurzon
 • Mace, John (2007), “ॐ namha shivaaya”, in Arabic Verbs, New York: Hippocrene Books, Inc., →ISBN
 • Machek, Václav (1968) Etymologický slovník jazyka českého, 2nd edition, Prague: Academia
 • Ma, Chengjun; Han, Lianye; Ma, Weisheng (December 2010), “ॐ namha shivaaya”, in 米娜瓦尔 艾比布拉 (Minavar Abibra), editor, 撒维汉词典 (Sāwéihàncídiǎn) [Salar-Uyghur-Chinese dictionary], 1st edition, Beijing, →ISBN
 • Maciej Czeszewski (2006), Monika Szewczyk, editor, Słownik polszczyzny potocznej, 1 edition, Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, →ISBN
 • Macijev, A. G.; Ozdojev, I. A.; Džamalxanov, Z. D. (1962) Нохчийн-гӏалгӏайн-оьрсийн словарь / Чеченско-ингушско-русский словарь [Chechen–Ingush–Russian dictionary] (in Russian), Grozny: Chechen-Ingush Book Publishing House
 • MacKenzie, D. N. (1971) A concise Pahlavi dictionary, London, New York, Toronto: Oxford University Press
 • MacKenzie, D. N. (1986), “Some Names from Nisa”, in Peredneaziatskij sbornik. IV. Drevnjaja i srednevekovaja istorija i filologija stran Perednevo i Srednevo Vostoka‎[171], Moscow: Nauka
 • Maclean, Arthur John (1901), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionary of the Dialects of Vernacular Syriac as Spoken by the Eastern Syrians of Kurdistan, North-West Persia and the Plain of Mosul, Oxford: Clarendon Press
 • Macuch, Maria (2014), “The Case against Mār Abā, the Catholicos, in the Light of Sasanian Law”, in ARAM‎[43], volume 26, issue 1–2, pages 47–58
 • Maddison, D. R. and K.-S. Schulz (eds.) 2007. The Tree of Life Web Project. Glossary
 • Madhavi Sardesai (2006) A Comparative Linguistic and Cultural Study of Lexical Influences on Konkani‎[42], Goa University (doctoral thesis)
 • Madulid, Domingo A. (2001) A Dictionary of Philippine Plant Names‎[4], Bookmark, →ISBN
 • Magyar fizikai helyesírási szótár (’Hungarian Orthographical Dictionary of Physics’). Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Fizikai Tudományok Osztálya (Hungarian Academy of Sciences, Section of Physical Sciences), 2018.
 • Mahadevan, Iravatham (1977) Indus Script: Text, Concordance, and Tables (Memoirs of the Archaeological Survey of India; 77), New Delhi: Archaeological Survey of India
 • Mahé, Jean-Pierre (1998–2000), “Les collectifs en -unkʿ en arménien classique”, in Revue des Études Arméniennes (in French), volume 27, →DOI
 • Mahmudağa Sarıbala oğlu Qasımov (2019), “Cəlilabad ərazisində işlənən bəzi dialekt sözlər [Some dialectal words in common use in Jalilabad]”, in Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri (in Azerbaijani), Baku, pages 151-155
 • Maimonides (1940), Max Meyerhof, editor, Sharḥ asmāʾ al-ʿuqqār : L'explication des noms de drogues : Un glossaire de matière médicale de Maïmonide (in French), Cairo: Impr. de l'Institut française d'archéologie orientale
 • Maisuraʒe, Ilia (1979) Kartuli gvarsaxelebi: semanṭiḳa, sṭrukṭura, eṭimologia [Georgian surnames: Semantics, structure, etymology] (in Georgian), Tbilisi: University Press
 • Maisuraʒe, Ilia (1990), “ॐ namha shivaaya”, in Kartuli gvarsaxelebi [Georgian surnames] (in Georgian), Tbilisi: Sakinpormḳino
 • Maks Pleteršnik, editor (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Slovensko-nemški slovar (in Slovene), Ljubljana: ISJFR ZRC SAZU
 • Malakʿ-Mohamadi, M. (2015), “Y. Karsti “Miǰin hayereni baṙaran”-ə hay-iranakan lezvakan usumnasirutʿyan skzbnałbyur [The manuscript of J. Karst’s "Wörterbuch des Mittelarmenischen" as a primary source of Armenian-Iranian linguistic researches]”, in Lezu ew lezvabanutʿyun [Language and linguistics]‎[164] (in Armenian), volume 13, issue 1–2, Yerevan: Academy Press, pages 23–34
 • Malcolm MacLennan (1925) A Pronouncing and Etymological Dictionary of the Gaelic Language
 • Malcolm Ross, Proto Oceanic and the Austronesian Languages of Western Melanesia, Pacific Linguistics, series C-98 (1988)
 • Mallory, James Patrick (1989) In Search of the Indo-Europeans, Thames and Hudson, →ISBN
 • Mallory, J. P.; Adams, D. Q. (2006) The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World (Oxford Linguistics), New York: Oxford University Press, →ISBN
 • Mallory, J. P.; Adams, D. Q. (2006) The Oxford introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European world, Oxford University Press
 • Mallory, J. P.; Adams, D. Q., editors (1997) Encyclopedia of Indo-European culture, London, Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers
 • Mallouf, Nassif (1856) Dictionnaire français-turc, 2nd edition, Paris: Maisonneuve
 • Mallouf, Nassif (1863–1867), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire turc-français, Paris: Maisonneuve
 • Malmîsanij, Mehemed; Uzun, Mehmet; Espar, J. Îhsan (2009), “ॐ namha shivaaya”, in Ferhengê Kirmanckî (Zazakî)-Tirkî [Zazaki–Turkish Dictionary], 3rd edition, Istanbul: Grûba Xebate ya Vateyî, →ISBN
 • Malʹsagov, Zaurbek K. (1925) Ингушская грамматика [Ingush Grammar]‎[152] (in Russian), 1nd edition, Vladikavkaz: Printing house Svet
 • Malsagov, Zaurbek K. (1936) Известия Чечено-Ингушского Научно-Исследовательского Института: Очерк аккинского (ауховского) языка [The News of the Chechen-Ingush Research Institute: A sketch of the Akkin language] (in Russian), volume 1 (4), Grozny: Printing house of the Chechen-Ingush Research Institute
 • Malʹsagov, Zaurbek K. (1963) Грамматика ингушского языка [Grammar of the Ingush language]‎[153] (in Russian), 2nd edition, Grozny: Chechen-Ingush book publishing house
 • Malxaseancʿ, Stepʿan (1944–1945), “ॐ namha shivaaya”, in Hayerēn bacʿatrakan baṙaran [Armenian Explanatory Dictionary] (in Armenian), Yerevan: State Publishing House
 • Malxasjan, A. G. (2001), “ॐ namha shivaaya”, in Armjansko-russkij slovarʹ dialekta donskix (naxičevanskix) armjan. Korni slov i familij [Armenian–Russian Dictionary of the Dialect of Don (Nakhichevan) Armenians. Roots of Words and Surnames], Rostov-on-Don: Izdatelʹstvo Severo-Kavkazskovo naučnovo centra vysšej školy, →ISBN
 • Malzahn, Melanie (2016), “Tudáti-presents and the tēzzi Principle”, in Sahasram Ati Srajas. Indo-Iranian and Indo-European Studies in Honor of Stephanie W. Jamison‎[103], Ann Arbor; New York: Beech Stave Press
 • Mamadou Saliou Diallo, La Suffixation Verbal en Pulaar (Peul): Morphologie et Phonologie des Suffixes Verbaux dans le Pulaar du Fouta-Djallon (Guinée), Thèse, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed V, Rabat, Maroc, (1992)
 • Manandean, Hakob (1938) Tʿēovneay Yałags čartasanakan krtʿutʿeancʿ [Theon's Progymnasmata] (Institutum Historiae et Literarum SSR. Armeniae. Opera Auctorum Veterum; 1)‎[138], Yerevan
 • Manandian, Agop (1903) Nonnos. Die scholien zu fünf Reden des Gregor von Nazianz‎[116], Marburg: N. G. Elwert’sche Verlagsbuchondlung
 • Manandyan, Hakob (1977–2010) Erker [Works] (in Armenian), Yerevan
 • Mańczak, Witold (2017) Polski słownik etymologiczny (in Polish), Kraków: Polska Akademia Umiejętności, →ISBN
 • Mandalá, María (2008) Λεξικό Τσέπης [Pocket Dictionary] (in Greek), Athens: Εκδοσεις Αρμονία (Armonia Editions)
 • Mandaville, James Paul ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work)
 • Maner Lawton Thorpe (1983) Ryūkyūan Language History‎[204]
 • Mann, Stuart E. (1948), “ॐ namha shivaaya”, in An Historical Albanian–English Dictionary, London: Longmans, Green & Co.
 • Mann, Stuart E. (1963) Armenian and Indo-European: Historical phonology‎[70], London: Luzac & Co. Ltd.
 • Mann, Stuart E. (1968) An Armenian Historical Grammar in Latin Characters (Morphology, Etymology, Old Texts), London: Luzac & Co. Ltd.
 • Mann, Stuart E. (1977) An Albanian Historical Grammar‎[6], Hamburg: Helmut Buske Verlag, →ISBN
 • Mann, Stuart E. (1984–1987) An Indo-European Comparative Dictionary‎[143], Hamburg: Buske
 • Manomaivibool, Prapin (1975) A Study of Sino-Thai Lexical Correspondences (Doctoral dissertation)‎[32], University of Washington, →OCLC
 • Mao, Zongwu (毛宗武) (2004) Yaozu Mianyu fangyan yanjiu (瑤族勉语方言研究), Beijing: Minzu chubanshe (民族出版社)
 • Maq̇ašvili, Aleksandre (1961), “ॐ namha shivaaya”, in Boṭaniḳuri leksiḳoni [Botanical Dictionary], 2nd edition, Tbilisi: Sabč̣ota Sakartvelo
 • Ma, Quanlin; Ma, Wanxiang; Ma, Zhicheng (1993), Kevin Stuart, editor, Salar Language Language Materials, issue 43, Philadelphia: Sino-Platonic Papers
 • Maraqten, Mohammed (1993), “Wine Drinking and Wine Prohibition in Arabia before Islam”, in Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, volume 23
 • Marcel Courthiade (1989), Geoff Husič, transl., Romani Grammar‎[59], volume 1: General Information, Phonology, and Morphology, e-book edition, Lawrence, Kansas, published 2019, →OCLC
 • Marcel Courthiade (2009), Melinda Rézműves, editor, Morri angluni rromane ćhibǎqi evroputni lavustik = Első rromani nyelvű európai szótáram : cigány, magyar, angol, francia, spanyol, német, ukrán, román, horvát, szlovák, görög [My First European-Romani Dictionary: Romani, Hungarian, English, French, Spanish, German, Ukrainian, Romanian, Croatian, Slovak, Greek] (in Hungarian; English), Budapest: Fővárosi Onkormányzat Cigány Ház--Romano Kher, →ISBN
 • Marcus, Ralph (1953) Philo (The Loeb Classical Library), Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
 • Marek Stachowski, Eugen Helimskis Materialien zur Erforschung der ältesten slawisch-ungarischen Sprachkontakte, Studia Etymologica Cracoviensia 14 (2009): 35–107 Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków
 • Margaryan, Alekʿsandr (1975) Gorisi barbaṙə [The dialect of Goris] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Margaryan, Alekʿsandr (2015) Stugabanutʿyunner [Etymologies]‎[72] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Margoliouth, David Samuel (1939), “Some Additions to Professor Jeffery’s Foreign Vocabulary of the Qurʾan”, in The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, issue 1, →DOI
 • Maria Hornung; Sigmar Grüner (2002) Wörterbuch der Wiener Mundart, 2nd edition, ÖBV & HPT
 • Marian Klamer (1998) A Grammar of Kambera, Berlin, New York: Mouton de Gruyter, →ISBN
 • Marian Klamer (2000), “Continuative Aspect and the Dative Clitic in Kambera”, in Mark Campana, Ileana Paul, Vivianne Phillips, Lisa Travis, editors, Formal Issues in Austronesian Linguistics (Studies in Natural Language and Linguistic Theory; 49), Springer Netherlands, →ISBN
 • Marianne Mithun; Reginald Henry (1982) Wadęwayę́stanih - A Cayuga Teaching Grammar, 3rd edition, Woodland Cultural Centre, published 2015
 • Marie-Claude Simeone-Senelle; Mohamed Hassan Kamil (Aug 2013), “Gender, Number and Agreement in Afar (Cushitic language)”, in 43th Colloquium on African Languages and Linguistics‎[4], Leiden: Leiden University
 • Marijn van Putten (2018), “Proto-Berber Mid Vowel Harmony”, in Nordic Journal of African Studies, volume 27, issue 3, Helsinki, pages 1–32
 • Mark Antony Lower (1860) Patronymica Britannica. A Dictionary of the Family Names of the United Kingdom., London: John Russell Smith, […]; Lewes: G. P. Bacon.
 • Markōliōtʿ, S. (1900), “Hayerēnn ibr mekničʿ ebrayecʿerēni [Armenian as an Interpreter of Hebrew]”, in Biwrakn‎[71] (in Armenian), issue 22, translated by Yakob S. Iynēčean, Constantinople, page 355a
 • Markosyan, Ṙazmik (1989) Araratyan barbaṙ [The dialect of Ararat] (in Armenian), Yerevan: Luys
 • Mark Wannemacher (2011) A phonological overview of the Lacid language‎[75], Chiang Mai: Payap University.
 • Mark W. Post (2017) The Tangam Language: Grammar, Lexicon and Texts, →ISBN
 • Marr, N. (1894) Sborniki pritč Vardana. Častʹ III. Priloženija. Priloženije V. Fiziolog [Collections of Vardan's fables. Part III: Appendices. Appendix V: Physiologus] (in Old Armenian), Saint Petersburg: Academy Press, pages 129–175
 • Marr, N. (1895), “Персидская национальная тенденция в грузинском романе "Амирандареджаниани"”, in Журнал Министерства народного просвещения, volume 70, issue 299 (June), Saint Petersburg, pages 352–365
 • Marr, N. (1903) Грамматика древнеармянскаго языка: Этимология [Grammar of Old Armenian: The Etymology] (in Russian), Saint Petersburg: Academy Press
 • Marr, N. (1907), “Армянские слова в грузинских Деяниях Пилата [Armenian words in the Georgian Acts of Pilate]”, in Записки Восточного отделения Русского археологического общества‎[147] (in Russian), volume 17 (1906), pages 24–29
 • Marr, N. (1907), “Этимология имени Мхит̓ар и глагола mq̇iϑarel — утешать [The etymology of the name Mxitʿar and the verb mq̇iϑarel – to console]”, in Записки Восточного отделения Русского археологического общества‎[73] (in Russian), volume 19 (1906), pages 30–31
 • Marr, N. (1908) Основные таблицы к грамматике древнегрузинского языка‎[148] (in Russian), Saint Petersburg: Academy Press
 • Marr, N. (1910), “ॐ namha shivaaya”, in Грамматика чанского (лазского) языка с хрестоматией и словарем [Grammar of the Chan (Laz) Language with a Reader and a Dictionary] (Материалы по яфетическому языкознанию; 2) (in Russian), Saint Petersburg: Academy Press
 • Marr, N. (1912), “Ješče o slove „čelebi“ (K voprosu o kulʹturnom značenii kurdskoj narodnosti v istorii Perednej Azii)”, in Zapiski Vostočnovo otdelenija Russkovo arxeologičeskovo obščestva‎[78] (in Russian), volume 20 (1910), pages 99–151
 • Marr, N. (1913), “Из лингвистической поездки в Абхазию. (К этнологическим вопросам)”, in Известия Императорской Академии Наук‎[15] (in Russian), volume 16, Saint Petersburg, pages 303—334
 • Marr, N. (1915), “Яфетические названия деревьев и растений (Pluralia tantum). I–III [Japhetic names of trees and plants (Pluralia tantum). I–III]”, in Известия Российской Академии Наук. VI серия (in Russian), volume 9, issue 8–10
 • Marr, N. (1920), “Армянский термин arq-ay [«маг» || «жрец» > «жрец-вождь» || «жрец-царь» > «вождь» || ] «царь»”, in Известия Российской Академии Наук. VI серия‎[81] (in Russian), volume 4, issue 1–11, pages 100–111
 • Marr, N. (1926), “Две новых работы С. С. Uhlenbeck’a по баскскому языку [Two new studies by С. С. Uhlenbeck on Basque]”, in Язык и литература (in Russian), volume I, issue 1–2, Leningrad: Научно-исследовательский институт сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока, pages 261–278
 • Marr, N.; Brière, M. (1931) La langue géorgienne (in French), Paris: Firmin-Didot
 • Marr, N. Ja. (1911), “Бог Σαβάζιος у армян [The God Σαβάζιος among Armenians]”, in Известия Российской Академии Наук. VI серия‎[75] (in Russian), volume 5, issue 10
 • Marr, N. Ja. (1911), “Яфетические элементы в языках Армении. I [Japhethic Elements in the Languages of Armenia. I]”, in Известия Российской Академии Наук. VI серия‎[76] (in Russian), volume 5, issue 2, pages 137–145
 • Marr, N. Ja. (1912), “Jafetičeskije elementy v jazykax Armenii. IV [Japhethic Elements in the Languages of Armenia. IV]”, in Izvěstija Rossijskoj Akademii Nauk. VI serija‎[77] (in Russian), volume 6, issue 13
 • Marr, N. Ja. (1933–1937) Избранные работы [Selected Works]‎[19] (in Russian)
 • Marron C. Fort (2015), “ॐ namha shivaaya”, in Saterfriesisches Wörterbuch mit einer phonologischen und grammatischen Übersicht, Buske, →ISBN
 • Martínez Estévez, Higinio (1996) Ensayo de gramática del céltico antiguo común (in Spanish)
 • Martínez García, Javier; de Vaan, Michiel (2014) Introduction to Avestan (Brill Introductions to Indo-European Languages; 1)‎[26], Brill, →ISBN
 • Martin, Samuel E. (1987) The Japanese Language Through Time, New Haven, London: Yale University Press, →ISBN
 • Martin, Samuel E[lmo] (1992) A Reference Grammar of Korean, Singapore: Tuttle, →ISBN.
 • Martin, Samuel E.; Yang Ha Lee; Sung-Un Chang (1975) A Korean-English Dictionary, New Haven: Yale University Press.
 • Martirossian, Tatevik (2013) Raketten van amber – Een etymologisch onderzoek van Egyptisch drugs slang‎[146] (in Dutch), Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
 • Martirosyan, Hrach (2005), “On Armenian čiw ‘shank’”, in Iran and the Caucasus‎[84], volume 9, issue 1, pages 81–84
 • Martirosyan, Hrach (2008) Studies in Armenian etymology : with special emphasis on dialects and culture Indo-European heritage (Doctoral thesis)‎[85], Leiden University
 • Martirosyan, Hrach (2009), “Armenian mawr ‘mud, marsh’ and its hydronimical value”, in Aramazd: Armenian journal of Near Eastern studies‎[86], volume 4, issue 1, pages 73–85 and 179–180
 • Martirosyan, Hrach (2010) Etymological Dictionary of the Armenian Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 8), Leiden, Boston: Brill
 • Martirosyan, Hrach (2011), “Thoughts on Wolf, Hyena, and Bear”, in Jasmine Dum-Tragut and Uwe Bläsing, editors, Cultural, Linguistic and Ethnological Interrelations In and Around Armenia‎[87], Cambridge Scholars Publishing, pages 91–101
 • Martirosyan, Hrach (2013), “The place of Armenian in the Indo-European language family: the relationship with Greek and Indo-Iranian”, in Journal of Language Relationship‎[88], issue 10
 • Martirosyan, Hrach (2014), “Armenian čandari ‘plane tree’”, in Iran and the Caucasus‎[89], volume 18, issue 1, pages 51–63
 • Martirosyan, Hrach (2014), “Hamematakan lezvabanutʿyan ew patmagitutʿyan xačʿmeruknerum (Hovhannes Karagyozyani ašxatankʿneri aṙnčʿutʿyamb) [At the crossroads of comparative linguistics and history (on the studies of Hovhannes Karagyozyan)]”, in B. B. Piotrovsky and Archaeology: Collected articles dedicated to the memory of the outstanding urartologist, archeologist and orientalist Boris Piotrovsky‎[90], Yerevan: “Service for the Protection of Historical Environment and Cultural Museum-Reservations” NCSO, pages 230–238
 • Martirosyan, Hrach (2015), “Notes on Anatolian loanwords in Armenian”, in International Conference “Armenian language contacts through the ages” (12–15 May 2015, St. Petersburg, Institute for linguistic studies, Russian Academy of sciences)‎[91], Paper presented at a conference
 • Martirosyan, Hrach (2016), “Mediterranean substrate words in Armenian: two etymologies”, in Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen, Benedicte Nielsen Whitehead, Thomas Olander & Birgit Anette Olsen, editors, Etymology and the European Lexicon. Proceedings of the 14th Fachtagung of the Indogermanische Gesellschaft, Copenhagen, 17-22 September 2012‎[92], Wiesbaden: Reichert Verlag
 • Martirosyan, Hrach (2017), “Some Armenian female personal names”, in Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen et al., editors, Usque ad radices: Indo-European studies in honour of Birgit Anette Olsen (Copenhagen Studies in Indo-European; 8)‎[93], Copenhagen: Museum Tusculanum Press
 • Martirosyan, Hrach (2019), “Armenian musical instruments: three etymologies”, in Tatevik Shakhkulyan, editor, Komitas Museum-Institute Yearbook, vol. IV‎[94], Yerevan: Komitas Museum-Institute, pages 186–197
 • Martirosyan, Hrach (2019), “Traces of Indo-European ‘Father Sky, God’ in Armenian”, in U. Bläsing, J. Dum-Tragut, T.M. van Lint, editors, Armenian, Hittite, and Indo-European Studies: A Commemoration Volume for Jos J.S. Weitenberg (Hebrew University Armenian Studies; 15), Leuven: Peeters
 • Martirosyan, Hrach (2021) Iranian personal names in Armenian collateral tradition (Iranisches Personennamenbuch, Band V, Faszikel 3), Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Martirosyan, Nšan (1972), “Npast mə hetʿ ew hay baṙakʿnnutʿyan [Hittite–Armenian Etymologies]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[83] (in Armenian), issue 2, pages 163–186
 • Martsinkyavitshute, Victoria (1993), Hippocrene Concise Dictionary: Lithuanian-English/English-Lithuanian. New York: Hippocrene Books. →ISBN
 • Martynaŭ, V. U., Tsykhun, G. A., editors (1978–2017), “ॐ namha shivaaya”, in Этымалагічны слоўнік беларускай мовы [Etymological Dictionary of the Belarusian Language] (in Belarusian), Minsk: Belaruskaia navuka
 • Marzena Dembek (2013) Mój słowôrz‎[53], Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny, →ISBN
 • Marzena Warnke (2007) Słownictwo kaszubskie w praktyce szkolnej‎[57], Lipnica
 • M. A. Sakharova; N. N. Sel'kov (1976), V. I. Lytkin, editor, Ижемский диалект коми языка [Izhma dialect of the Komi language], Коми книжное издание
 • Masica, Colin P. (1993) The Indo-Aryan Languages (Cambridge Language Surveys), Cambridge University Press, →ISBN
 • Mason, J. Alden (1916), “Tepecano, a Piman language of western Mexico”, in Annals of the New York Academy of Sciences, volume XXV, issue 1, →DOI, pages 309–416
 • Masotti, Adelmo (1999) Vocabolario Romagnolo Italiano (in Italian), Zanichelli
 • Master Ideographs Seeker for CNS 11643 Chinese Standard Interchange Code (CNS11643 中文標準交換碼全字庫)
 • Matasović, Ranko (2009) A Grammatical Sketch of Classical Armenian‎[95], Zagreb
 • Matasović, Ranko (2009) Etymological Dictionary of Proto-Celtic (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 9), Leiden: Brill, →ISBN
 • Matasović, Ranko (2012), “The Substratum in Insular Celtic”, in Journal of Language Relationship‎[34], volume 8, pages 153-168
 • Matasović, Ranko (2013), “Substratum words in Balto-Slavic”, in Filologija, volume 60, Zagreb, published 2014, pages 75–102
 • Matasović, Ranko (2014), “*ॐ namha shivaaya”, in Slavic Nominal Word-formation: Proto-Indo-European Origins and Historical Development (Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft; 3), Heidelberg: Universitätsverlag Winter, →ISBN
 • Mathée Giacomo-Marcellesi (1997) Corse, →ISBN
 • Matisoff, James A. (2003) Handbook of Proto-Tibeto-Burman: System and Philosophy of Sino-Tibetan Reconstruction (University of California Publications in Linguistics; 135)‎[131], Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, →ISBN.
 • Matras, Yaron (2012) A Grammar of Domari (Mouton Grammar Library)‎[93], Walter de Gruyter, →ISBN
 • Matsiev, Akhmat G. (1927) Чеченско-русский словарь / Нохчийн-оьрсийн словарь [Chechen-Russian dictionary] (in Russian), Grozny: Typographic-literary publishing house of the newspaper “Serlo”, Krainatsizdat
 • Matsiev, Akhmat G. (1929) Самоучитель чеченского языка, Grozny: Typographic-literary publishing house of the newspaper “Serlo”, Krainatsizdat
 • Matsiev, Akhmat G. (1961) Чеченско-русский словарь / Нохчийн-оьрсийн словарь [Chechen-Russian dictionary] (in Russian), Moscow: State Publishing House of Foreign and Ethnicity Dictionaries
 • Matsukawa, Kosuke (2008), “Reconstruction of Proto-Trique phonemes”, in University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics‎[20], volume 14, issue 1, pages 269–281
 • Matteson, Esther; Wheeler, Alva; Jackson, Frances L.; Waltz, Nathan E.; Christian, Diana R., editors (1972) Comparative Studies in Amerindian Languages (Janua Linguarum. Series Practica; 127), The Hague: Mouton & Co., →ISBN
 • Matthias de Vries; Lambert Allard te Winkel (1864), “ॐ namha shivaaya”, in Woordenboek der Nederlandsche Taal, published 2001
 • Mattioli, Antonio (1879) Vocabolario romagnolo-italiano (in Italian), Imola: Tipografia d’I. Galeati e figlio
 • Mattʿēos Uṙhayecʿi (1898), Mambrē vard. Mēlikʿ-Adamean and Nersēs sark. Tēr Mikʿayēlean, editors, Žamanakagrutʿiwn [Chronicle]‎[177], 2nd edition, Vagharshapat: Mother See of Holy Etchmiadzin
 • Matzenauer, Antonín (1870) Cizí slova ve slovanských řečech [Foreign words in Slavic languages] (in Czech), Brno: Matica Moravská
 • Matzinger, Joachim (2006) Der Altalbanische Text Mbsuame e Krështerë (Dottrina Cristiana) des Lekë Matrënga von 1592, Dettelbach: J. H. Röll
 • Matzinger, Joachim (2008), Rosemarie Lühr, editor, Nominale Wortbildung des Indogermanischen in Grundzügen. Vol. 2: Hethitisch, Altindisch, Altarmenisch (Philologia; 122) (in German), Hamburg: Dr. Kovač
 • Matʿewosyan, Karen (2021) Anin ew anecʿinerə [Ani and its citizens] (in Armenian), Yerevan: Matenadaran
 • Maung Tin (1920), The Student's Pali-English Dictionary, Rangoon: British Burma Press.
 • Maurice Grevisse, André Goosse, editors (1936) Le bon usage, 14th edition, De Boeck Duculot, Éditions De Boeck Université, published 2008, →ISBN
 • Maxmudova, S. M. (2001) Grammatičeskije kategorii i grammatičeskije klassy v rutulʹskom jazyke [Grammatical Categories and Grammatical Classes in Rutul]‎[105], M.
 • Max Vasmer (1941) Die Slaven in Griechenland (in German), Berlin
 • Max W. Wheeler; Alan Yates; Nicolau Dols (1999) Catalan: A Comprehensive Grammar, Routledge, →ISBN
 • Mayr cʿucʿak hayerēn jeṙagracʿ Maštocʿi anuan Matenadarani [General catalogue of Armenian manuscripts of the Mashtots Matenadaran] (in Armenian), Yerevan, 1984–
 • Mayrhofer, Manfred (1956–1980) Kurzgefasstes Etymologisches Wörterbuch des Altindischen [A Concise Etymological Sanskrit Dictionary] (in German), Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag
 • Mayrhofer, Manfred (1969), “Zu den neuen Iranier-Namen ans Persepolis”, in Studia Classica et Orientalia Antonino Pagliaro Oblata. III (in German), Rome: Istituto di Glottologia dell’Università, pages 107–117
 • Mayrhofer, Manfred (1973) Onomastica Persepolitana: Das Altiranische Namengut der Persepolis-Täfelchen [Onomastica Persepolitana: The Old Iranian Personal Names of the Persepolis Tablets] (in German), Vienna: Österreichische Akademie der Wissenschaften, →ISBN
 • Mayrhofer, Manfred (1979) Die altiranischen Namen [The Old Iranian Names] (Iranisches Personennamenbuch, Band I, Faszikel 1–3) (in German), Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Mayrhofer, Manfred (1992–2001) Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen [Etymological Dictionary of Old Indo-Aryan]‎[114] (in German), Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag
 • Mažiulis, Vytautas (1988–1997), “ॐ namha shivaaya”, in Prūsų kalbos etimologijos žodynas [Etymological dictionary of Old Prussian] (in Lithuanian), Vilnius
 • M. Bukšs; J. Placinskis (1973) Latgaļu volūdas gramatika un pareizraksteibas vōrdneica, Latgaļu izdevnīceiba
 • McCarus, E. N. (1958), “”, in A Kurdish Grammar: Descriptive Analysis of the Kurdish of Sulaimaniya, Iraq, New York: American Council of Learned Societies Program in Oriental Languages, Publications Series B-Aids-Number 10
 • McCone, Kim (1991) OIr. -ic ‘reaches’, ithid ‘eats’, rigid ‘stretches, directs, rules’ and the PIE ‘Narten’ present in Celtic, issue 42, Royal Irish Academy
 • McCone, Kim (1992) OIr. aub ‘river’ and amnair ‘maternal uncle’, issue 53, Munich: Münchener Sprachwissenschaftlicher Studienkreis
 • McCone, Kim (1996) Towards a relative chronology of ancient and medieval Celtic sound change, Maynooth: Dept. of Old Irish, St. Patrick's College, →ISBN
 • McCone, Kim (1997) The Early Irish Verb (Maynooth Monographs 1), 2nd edition, Maynooth: An Sagart, →ISBN
 • McGregor, Ronald Stuart (1993), “ॐ namha shivaaya”, in The Oxford Hindi-English Dictionary, London: Oxford University Press
 • McIntosh, Juan B.; Grimes, José (1954) ꞌNiuqui ꞌïquisicayari: Vixárica niuquiyári, teivári niuquiyári hepáïsita = Vocabulario huichol-castellano, castellano-huichol‎[21] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • McIntosh, Juan B.; Grimes, José (1996) ꞌNiuqui ꞌïiquisicayari: Vixárica niuquiyári, teivári niuquiyári hepáïsita = Vocabulario huichol-castellano, castellano-huichol‎[22] (in Spanish), unpublished edition
 • McKenna, Lambert, editor (1944) Bardic Syntactical Tracts, Dublin Institute for Advanced Studies
 • McMahon, Ambrosio; Aiton de McMahon, Maria (1959) Cora y español (Serie de vocabularios indígenas Mariano Silva y Aceves; 2)‎[23] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Meckelein, Richard (1928), “ॐ namha shivaaya”, in Georgisch-deutsches Wörterbuch, Berlin: de Gruyter
 • Medʹešy, H.; Fejsa, M. et al. (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Ramač, Ju., editor, Руско-сербски словнїк [Rusyn-Serbian Dictionary], Novi Sad: Faculty of Philosophy: Dept. of Ruthenian Stud., Inst. for Cult. of Ruthenians in Vojvodina
 • Medhi, Kaliram (1936) Assamese Grammar and Origin of the Assamese Language, Calcutta: Sri Gouranga Press
 • Mediae latinitatis lexicon minus. Lexique latin médieval-français-anglais. A Medieval Latin-French-English dictionary, compiled by Jan Frederik Niermeyer and C. van de Kieft. Leiden: Brill, 1976.
 • Meeks, Dimitri (1973) Liste des mots méroïtiques ayant une signification connue ou supposée, Meroitic Newsletter / Bulletin d'informations méroïtiques № 13, pages 3–20
 • Meeks, Dimitri (2010) Dictionnaire égyptien ancien-français, Fascicule 1: ꜣ-ꜣbḏw, Montpellier: Institut d’Égyptologie François Daumas
 • Megan E. Lukaniec (2018) The elaboration of verbal structure: Wendat (Huron) verb morphology (PhD Thesis), University of California
 • Meillet, Antoine (1892), “Notes de phonétique”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 7, pages 161–167
 • Meillet, Antoine (1894), “De quelques difficultés de la théorie des gutturales indo-européennes”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 8, pages 277–304
 • Meillet, Antoine (1894), “Notes arméniennes”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 8, pages 153–165
 • Meillet, Antoine (1896), “Varia”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 9
 • Meillet, Antoine (1897) De indo-europaea radice *men- “mente agitare” (in Latin), Paris: E. Bouillon
 • Meillet, Antoine (1898), “Etymologies arméniennes”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 10, pages 274–282
 • Meillet, Antoine (1898), “Letto-Slavica”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 10, pages 135–142
 • Meillet, Antoine (1900), “Etymologies arméniennes”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 11
 • Meillet, Antoine (1903) Esquisse d’une grammaire comparée de l’arménien classique (in French), Vienna: Imprimerie des PP. Mékhitharistes
 • Meillet, Antoine (1911–1912), “Sur les mots iraniens empruntés par l’arménien”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 17
 • Meillet, Antoine (1912–1914), “De la composition en arménien”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 18, pages 245–270
 • Meillet, Antoine (1912–1914), “Hypothèse sur quelques emprunts de l'arménien au latin”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 18, pages 348–350
 • Meillet, Antoine (1913) Altarmenisches Elementarbuch (in German), Heidelberg: C. Winter
 • Meillet, Antoine (1920–1921), “De l’influence parthe sur la langue arménienne”, in Revue des Études Arméniennes (in French), volume 1
 • Meillet, Antoine (1920), “Les noms du ‘feu’ et de l’‘eau’ et la question du genre”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 21
 • Meillet, Antoine (1922), “De quelques mots parthes en arménien”, in Revue des Études Arméniennes (in French), volume 2
 • Meillet, Antoine (1924) Le slave commun, Paris: Champion
 • Meillet, Antoine (1925), “Remarques sur l'étymologie de quelques mots grecs”, in Bulletin de la Société de linguistique de Paris (in French), volume 26, pages 1–22
 • Meillet, Antoine (1935), “Les sourdes aspirées en arménien”, in Bulletin de la Société de linguistique de Paris (in French), volume 36
 • Meillet, Antoine (1936) Esquisse d’une grammaire comparée de l’arménien classique (in French), 2nd edition, Vienna: Mekhitarist Press
 • Meineke, Birgit (2013) Die Ortsnamen der Stadt Bielefeld (Westfälisches Ortsnamenbuch; 5)‎[68], Bielefeld: Verlag für Regionalgeschichte, →ISBN
 • Meira, Sérgio (1999) A Grammar of Tiriyó‎[73], Houston
 • Meira, Sérgio (2002), “A first comparison of pronominal and demonstrative systems in the Cariban language family”, in Mily Crevels, Simon van de Kerke, Sergio Meira and Hein van der Voort, editors, Current Studies on South American Languages‎[109], Leiden: Research School of Asian, African, and American Studies (CNWS), Leiden University, →ISBN, pages 255–275
 • Meissner, Bruno (1894), “Lexicographische Studien”, in Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete‎[41] (in German), volume 9, pages 268–279
 • Meissner, Torsten (2005) S-Stem Nouns and Adjectives in Greek and Proto-Indo-European: A Diachronic Study in Word Formation (Oxford Classical Monographs)‎[4], New York: Oxford University Press, →ISBN
 • Mejlanova, U. A. (1964) Очерки лезгинской диалектологии [Sketches of Lezgi Dialectology]‎[72] (in Russian), Moscow: Nauka
 • Melchert, Craig (1994) Anatolian Historical Phonology (Leiden Studies in Indo-European; 3), Amsterdam: Rodopi, →ISBN
 • Melikišvili, G. A. (1960) Urartskije klinoobraznyje nadpisi [Urartian Cuneiform Inscriptions] (in Russian), Moscow: Academy Press
 • Melikišvili, Irine (1975), “E > i ṗrocesi zanur dialekṭebši da xmovanta šesaṭq̇visobis erti darɣveva kartvelur enebši [E > i process in Zan dialects and the disturbance of vowel correspondences in the Kartvelian languages]”, in Macne: enisa da liṭeraṭuris seria (in Georgian), issue 4, Tbilisi: Metsniereba, pages 122―128
 • Melikišvili, Irine (2009), “/Ž/ ponemis reḳonsṭrukcia da saerto-kartveluri sibilanṭuri šesaṭq̇visobebi [The Reconstruction of the Phoneme /Ž/ and Common-Kartvelian Sibilant Correspondences]”, in Enatmecnierebis saḳitxebi (in Georgian), volume I–II, Tbilisi: Tbilisis universiṭeṭis gamomcemloba, pages 97–106
 • Melikʿ-Baxtameancʿ, Yakovb (1899) Tantikin ew xohanocʿ [Housewife and cuisine]‎[73] (in Armenian), Tiflis: Yovhannēs Martiroseancʿ Press
 • Melikʿsetʿ-Bek, L. (1934–1955) Vracʿ ałbyurnerə Hayastani ew hayeri masin [Georgian sources on Armenia and the Armenians] (in Armenian), Yerevan
 • Melnychuk, O. S., editor (1982–2012), “ॐ namha shivaaya”, in Етимологічний словник української мови [Etymological Dictionary of the Ukrainian Language] (in Ukrainian), Kyiv: Naukova Dumka
 • Mēnēvišean, Gabriēl (1897) Patkerazard bnakan patmutʿiwn [Illustrated Natural History] (in Armenian), Vienna: Mekhitarist Press
 • Meng, Zunxian (孟尊贤) (2007), “ॐ namha shivaaya”, in 傣汉词典 ᥓᥣᥛᥰ ᥖᥨᥝ ᥑᥣᥛᥰ ᥖᥭᥰ ᥑᥥᥱ, Kunming: 云南民族出版社, →ISBN
 • Meninski, Franciszek à Mesgnien (1680), “ॐ namha shivaaya”, in Thesaurus linguarum orientalium, Turcicae, Arabicae, Persicae, praecipuas earum opes à Turcis peculiariter usurpatas continens, nimirum Lexicon Turkico-Arabico-Persicum, Vienna
 • Meouak, Mohamed (2015) La langue berbère au Maghreb médiéval: Textes, contextes, analyses (Studies in the History and Society of the Maghrib; 8)‎[189] (in French), Leiden: Brill, published 2015, →ISBN
 • Meredith, L. P. (1872), “ॐ namha shivaaya”, in Every-Day Errors of Speech, Philadelphia: J.P. Lippincott & Co..
 • Mesropyan, Haykanuš (2016) Kronaekełecʿakan baṙapašarə hayereni barbaṙnerum [Religious-ecclesiastic vocabulary in Armenian dialects] (in Armenian), Yerevan: Asoghik
 • Meyer, Gustav (1891), “ॐ namha shivaaya”, in Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache (in German), Strasbourg: Karl J. Trübner
 • Meyer, Gustav (1892), “Türkische Studien. I. Die griechischen und romanischen Bestandtheile im Wortschatze des Osmanisch-Türkischen”, in Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (in German), volume 128, Wien: In Commission bei F. Tempsky
 • Meyer, Gustav (1894–1895) Neugriechische Studien (Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Classe; 130, 132) (in German), Vienna
 • Meyer-Lübke, Wilhelm (1911), “ॐ namha shivaaya”, in Romanisches etymologisches Wörterbuch (in German)
 • Meyer, Robin (2017) Iranian-Armenian language contact in and before the 5th century CE. PhD thesis‎[96], University of Oxford
 • Mežuncʿ, B. X. (1989) Šamšadin-Diliǰani xosvackʿə [The subdialect of Shamshadin–Dilijan] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Məhəmməd Nuriyev (2012), “ॐ namha shivaaya”, in English – Azerbaijani, Azerbaijani – English Concise Dictionary of Project Management Terms, Baku: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, →ISBN
 • M. Hannan (1959). Standard Shona Dictionary. The College Press/The Literature Bureau: Harare.
 • Michael Jan de Goeje, editor ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work) (in Latin), Leiden: E. J. Brill
 • Michael Quinion (1996–2023), “[(please provide a full or partial URL) ॐ namha shivaaya]”, in World Wide Words.
 • Michael Quinion (2004), “ॐ namha shivaaya”, in Ballyhoo, Buckaroo, and Spuds: Ingenious Tales of Words and Their Origins, Washington, D.C.: Smithsonian Books in association with Penguin Books, →ISBN.
 • Michael Rießler (2009), “Kildin Saami vocabulary”, in World Loanword Database‎[135], Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
 • Michael, Robert; Doerr, Karin (2002) Nazi-Deutsch/Nazi-German: An English lexicon of the language of the Third Reich, Westport, Connecticut: Greenwood Press, →ISBN
 • Michał Arct (1946), “ॐ namha shivaaya”, in Henryk Ułaszyn, editor, M. Arcta słownik wyrazów obcych: 33.000 wyrazów, wyrażeń i przysłów cudzoziemskich: podług zasad pisowni z roku 1936, 18 edition, Warszawa, Nowy Świat 35: Wydawnictwo S. Arcta
 • Michał Przywara (c. 1900) Narzecza śląskie napisał ks. Michał Przywara. C. Słownik‎[26]
 • Michel Grosclaude, Dictionnaire étymologique des noms de famille gascons, Orthez, per noste, 2003, →ISBN
 • Middelnederlandsch woordenboek van Eelco Verwijs, Jacob Verdam 1885 M. Nijhoff
 • Mieczysław Guterman (1932) Słownik języka esperanto w trzech częściach [A dictionary of the Esperanto language in three parts]‎[89], Warsaw: Wydawnictwo "Hawu"
 • Mielck, Reinhard (1914) Terminologie und Technologie der Müller und Bäcker im islamischen Mittelalter‎[94] (in German), Hamburg: J. J. Augustin
 • Mignone, Alessia (2005) Francesismi nel dialetto napoletano, Edizioni Università di Trieste, page [122]
 • Miikul Pahomov (2016) Учебный словарь литературного людиковского языка‎[80]
 • Mikkola, Jooseppi Julius (1902), “Объясненія нѣкоторыхъ славянскихъ словъ”, in Русскій филологическій вѣстникъ‎[142] (in Russian), volume 48, issue 3–4, pages 270–280
 • Mikkonen, Pirjo; Paikkala, Sirkka (2000) Sukunimet, Helsinki: Otava, →ISBN
 • Miklosich, Franz (1871) Albanische Forschungen II. Die romanischen Elemente im Albanischen (in German), Vienna: Karl Gerold’s Sohn
 • Miklosich, Franz (1872), “Die slavischen Elemente im Magyarischen”, in Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe (in German), volume 21, Vienna
 • Miklosich, Franz (1884–1890) Die türkischen Elemente in den südost- und osteuropäischen Sprachen (Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Classe)‎[23] (in German), volume 34, 35, 37, 38, Wien: In Commission bei Carl Gerold’s Sohn
 • Miklosich, Franz (1886) Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen (in German), Vienna: Wilhelm Braumüller
 • Miklosich, Franz; Kałużniacki, Emil (1880), “Über die Wanderungen der Rumunen in den dalmatinischen Alpen und den Karpaten”, in Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe (in German), volume 30, Vienna: In Commission bei Carl Gerold's Sohn
 • Militarev, Alexander; Kogan, Leonid (2000–2005) Semitic Etymological Dictionary, Münster: Ugarit-Verlag
 • Miller, D. Gary (13 June 2012) External Influences on English: From its Beginnings to the Renaissance, Oxford University Press, →DOI, →ISBN.
 • Miller, D. Gary (2006) Latin Suffixal Derivatives in English: and their Indo-European Ancestry, New York: Oxford University Press, →ISBN
 • Miller, D. Gary (2014) Ancient Greek Dialects and Early Authors: Introduction to the Dialect Mixture in Homer with Notes on Lyric and Herodotus, Boston: Walter de Gruyter, →ISBN
 • Miller, D. Gary (2019) The Oxford Gothic Grammar, Oxford: Oxford University Press, →ISBN
 • Miller, Douglas B.; Shipp, R. Mark (2014) An Akkadian Handbook, 2nd edition, Eisenbrauns
 • Miller, Douglas B.; Shipp, R. Mark (2014) An Akkadian Handbook: Helps, Paradigms, Glossary, Logograms, and Sign List, Winona Lake: Eisenbrauns, →ISBN
 • Miller, Vsevolod (1905–1907) Tatskije etjudy [Tat Studies] (Trudy po vostokovedeniju), Moscow: Lazarev Institute of Oriental Languages
 • Miller, Wsewolod (1903) Die Sprache der Osseten (in German), an appendix to Grundriß der iranischen Philologie, volume I, Strassburg: K. J. Trübner
 • Miller, W.; Stackelberg, R. von (1891) Fünf ossetische Erzählungen in digorischem Dialect, mit deutscher Übersetzung, Glossar und Anhang von R. von Stackelberg, Saint Petersburg
 • Minamoto, Shitagō; Kyōto Daigaku Bungakubu Kokugogaku Kokubungaku Kenkyūshitu (931–938) Shohon Shūsei Wamyō Ruijushō: Honbunhen (in Japanese), Kyōto: Rinsen, published 1968, →ISBN.
 • Minamoto, Shitagō; Kyōto Daigaku Bungakubu Kokugogaku Kokubungaku Kenkyūshitu (934–938) Shohon Shūsei Wamyō Ruijushō: Gaihen, Kyōto: Rinsen, published 1966, →ISBN, pages 203–204.
 • Minasean, Martiros (1987–1992), “Eznik Kołbacʿi [Čaṙkʿ ənddēm ałandocʿ]”, in Handes Amsorya, volume 101–106, Vienna: Mekhitarist Press
 • Minati Panda (2019) A Sociolinguistic Survey of Barwani District, Madhya Pradesh‎[109]
 • (Min Nan) 周长楫 [Zhou Changji], editor (2006) 《闽南方言大词典》 Minnan Fangyan Da Cidian [Comprehensive Dictionary of the Min Nan Topolect], Fuzhou: Fujian People's Publishing House, →ISBN.
 • (Min Nan) 林宝卿 [Lin Baoqing], editor (2007) 《普通话闽南方言常用词典》 Putonghua Minnan Fangyan Changyong Cidian [A Putonghua-Min Nan Dictionary of Commonly-Used Words], Xiamen: Xiamen University Press, →ISBN.
 • Mirianischvili, Pierre (1910), “Sur le rapport mutuel entre le géorgien et l'arménien”, in Revue de Linguistique et de Philologie comparée‎[14] (in French), volume 43, Paris, pages 233–270
 • Mirjejev, V. A.; Usejinov, S. M. (2002) Ukrajinsʹko-krymsʹkotatarsʹkyj slovnyk [Ukrainian – Crimean Tatar Dictionary]‎[91], Simferopol: Dolya, →ISBN
 • Miron Winslow (1862), “ॐ namha shivaaya”, in A comprehensive Tamil and English dictionary of high and low Tamil, Madras: P. R. Hunt
 • Mirosław Bańko; Lidia Wiśniakowska (2021) Wielki słownik wyrazów obcych, →ISBN
 • Mirzoyan, Knarik; Charchyan, Tadevos (2016), “Some Persian Loanwords in Tatar Language”, in Problems of Oriental Studies‎[83], volume 12, Yerevan: University Press
 • Misra, Bal Govind (1967) Historical Phonology of Modern Standard Hindi: Proto-Indo-European to the Present, Cornell University
 • Mitxelena, Koldo L. (1961) Fonética histórica vasca [Basque Historical Phonetics] (Obras completas de Luis Michelena; 1) (in Spanish), Diputación Foral de Guipuzkoa, published 1990, →ISBN
 • Mizuno, Kōgen (2005) 増補改訂パーリ語辞典 [Pali Dictionary, Expanded Edition] (in Japanese), Tokyo: Shunjūsha, →ISBN
 • M. J. Barmich (1999) The Nenets language in tables, Saint Petersburg, →ISBN
 • M. J. Koenen & J. Endepols, Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse Taal (tevens Vreemde-woordentolk), Groningen, Wolters-Noordhoff, 1969 (26th edition) [Dutch dictionary in Dutch]
 • Mkrtčjan, N. A. (1979), “«Отклонения» от закономерностей армянского языка в свете данных аккадского языка ["Digressions" from the Regular Features of Armenian in the Light of Akkadian Language]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[100] (in Russian), issue 4, Yerevan: Academy Press, pages 219–234
 • Mkrtčjan, N. A. (1983), “Субстратные названия растений в армянском языке [Substratum Plant Names in Armenian]”, in Древний Восток‎[101] (in Russian), issue 4, Yerevan: Academy Press, pages 24–37
 • Mkrtčjan, N. A. (2005) Семитские языки и армянский [Semitic Languages and Armenian] (in Russian), Yerevan: Drazark, →ISBN
 • Mkrtčʿyan, Nerses (1969), “Xetʿa-haykakan mi kʿani baṙayin əndhanrutʿyunner [A Number of Words Common to Hittite and Armenian]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[97] (in Armenian), issue 1, pages 238–246
 • Mkrtčʿyan, Nerses (1970), “Mi kʿani hin semakan baṙer hayerenum [Some Old Semitic Words in Armenian]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[98] (in Armenian), issue 2
 • Mkrtčʿyan, Nerses (1970), “Xetʿa-haykakan əndhanrutʿyunner [Hittite–Armenian Parallels]”, in Lraber Hasarakakan Gitutyunneri [Herald of the Social Sciences]‎[99] (in Armenian), issue 7, pages 58–69
 • Mkrtčʿyan, Nerses (1987), “Araberen pʿoxaṙutʿyunner hayerenum [The Arabic loan-words in Armenian]”, in Lraber Hasarakakan Gitutyunneri [Herald of the Social Sciences]‎[102] (in Armenian), issue 10, pages 54–60
 • Mkrtčʿyan, Nerses (1988), “Stugabanakan ditarkumner [Etymological Notes]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[103] (in Armenian), issue 2
 • Mkrtčʿyan, Nerses (2000), “ॐ namha shivaaya”, in Eražštakan baṙaran [Musical Dictionary] (in Armenian), Yerevan: Mšakuytʿi hayk. fond, →ISBN
 • Mkrtčʿyan, Nerses (2004), “Banasirakan čšgrtumner ew lracʿumner [Philological Corrections and Additions]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[104] (in Armenian), issue 3
 • Mkrtčʿyan, Nerses (2007) Hayerenicʿ pʿoxaṙutʿyunner tʿurkʿereni barbaṙnerum [Armenian borrowings in Turkish dialects]‎[60] (in Armenian), Yerevan: Asoghik
 • Mkrtičʿean, Aršawir; Mkrtičʿean, Areg (1997), “ॐ namha shivaaya”, in Barbaṙ Nor J̌ułayi : Baṙacʿank [Glossary of Armenian language New Julfa dialect] (in Armenian), Glendale: Navasart
 • Mkrtschjan, N. (1974), “Neue hethitisch-armenische lexikalische Parallelen”, in Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (in German), issue 22, Budapest
 • M. L. Kisiler, editor (2009) Лингвистическая и этнокультурная ситуация в греческих селах Приазовья [Linguistic and ethnocultural situation in the Greek villages of Pryazovia], Saint-Petersburg
 • Mnacʿakanyan, A. Š. (1971), “Anii banastełc Vardan Anecʿin ew nra nerbołə [The poet of Ani Vardan Anecʿi and his panegyric]”, in Banber Matenadarani [Herald of the Matenadaran]‎[105] (in Armenian), volume 10, Yerevan, pages 261–294
 • Mnacʿakanyan, A. Š. (1980), ““Govankʿ Tʿṙčʿnocʿ” tałašarkʿə, nra hełinakə ew žamanakə [The poetic cycle "Praise of Birds", its author and time of creation]”, in Banber Matenadarani [Herald of the Matenadaran]‎[158] (in Armenian), volume 13, Yerevan, pages 232–258
 • Mnacʿakanyan, A. Š. (1980) Hay miǰnadaryan hanelukner (V—XVIII dd.) [Medieval Armenian Riddles (5–18th Centuries)] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • M. Niang, Pulaar-English English-Pulaar Standard Dictionary, New York: Hippocrene Books, 1997.
 • Moag, Rodney F. (1977) Fiji Hindi: A basic course and reference grammar‎[25], Canberra, Australia: Australian National University Press, →ISBN
 • Mobili, Robert (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Udinsko-azerbajdžansko-russkij slovarʹ [Udi–Azerbaijani–Russian Dictionary], Baku: Leman, →ISBN
 • Mockler, Edward (1877) A Grammar of the Baloochee Language, as it is Spoken in Makrān (Ancient Gedrosia), in the Persi-Arabic and Roman Characters, London: Henry S. King & Co.
 • M.O. Diodi, Dictionnaire bilingue fulfuldé-français, français-fulfuldé, Niger(?), 1994.
 • Moeng, Sao Tern (1995) Shan-English Dictionary‎[129], Dunwoody Press. Searchable online at SEAlang.net.
 • Mohamed Hassan Kamil (2004) Parlons Afar: Langue et Culture, L'Hammartan, →ISBN
 • Mohamed Hassan Kamil (2015) L’afar: description grammaticale d’une langue couchitique (Djibouti, Erythrée et Ethiopie)‎[2], Paris: Université Sorbonne Paris Cité (doctoral thesis)
 • Mo'in, Mohammad (1972), “ॐ namha shivaaya”, in Moeen Encyclopedic Dictionary [فرهنگ معین] (in Persian), Tehran: Amirkabir
 • Moldovanu, Dragoş (2009), “Reconstructing an Old Slavic toponymic field: the base *bĭrl- in Romanian toponymy and its historical implications”, in Zeitschrift für Slawistik, volume 54, issue 3, →DOI, pages 320–337
 • Molesworth, James Thomas (1857), “ॐ namha shivaaya”, in A dictionary, Marathi and English, Bombay: Printed for government at the Bombay Education Society's Press
 • Molina, Alonso de (1555) Aqui comiença vn vocabulario enla lengua Castellana y Mexicana (in Spanish), Mexico: Juan Pablos
 • Molina, Alonso de (1571) Vocabulario en lengua castellana y mexicana (in Spanish), Mexico: Antonio de Spinosa
 • Molina, Alonso de (1571) Vocabulario en lengua mexicana y castellana (in Spanish), Mexico: Antonio de Spinosa
 • Molitor, Joseph (1952) Altgeorgisches Glossar zu ausgewählten Bibeltexten (Monumenta biblica et ecclesiastica; 6), Rome: Pontificium Institutum Biblicum
 • Momčilo Zlatanović (1998), Rečnik govora južne Srbije, Učiteljski fakultet Vranje: Vranje, digitized at еРечник
 • Monterrey, Nalúa Rosa Silva (2012) Hombres de curiara y mujeres de conuco. Etnografía de los indigenas Ye’kwana de Venezuela, Ciudad Bolívar: Universidad Nacional Experimental de Guayana
 • Montgomery, John (2004) Maya-English, English-Maya (Yucatec) Dictionary & Phrasebook, New York: Hippocrene Books, Inc., →ISBN
 • Morani, Moreno (1994), “Sui casi di ie. *o > arm. a”, in P. Cipriano, P. Di Giovine, M. Mancini, editors, Miscellanea di studi linguistici in onore di Walter Belardi. I: Linguistica indoeuropea e non indoeuropea (in Italian), Roma: Il calamo
 • Morani, Moreno (2011), “Alcune riflessioni sui prestiti siriaci in armeno [Some thoughts on the Syriac loanwords in Armenian]”, in Luca Busetto, Roberto Sottile, Livia Tonelli and Mauro Tosco, editors, He Bitaney Lagge. Studies on Language and African Linguistics in Honour of Marcello Lamberti‎[106] (in Italian), Milano: Qu.A.S.A.R., pages 123–142
 • Mordkhe Shekhter (2005) די געוויקסן־וועלט אין ייִדיש [The word of plants in Yiddish]‎[189], Institute for Jewish Research
 • Mörður Árnason — Íslensk orðabók, 4th edition (2007). Reykjavík, Forlagið.
 • Morel, Casparus Johannus (1875), “ॐ namha shivaaya”, in Nieuw Laagmaleisch-Nederlandsch woordenbooekje: bevattende de meest in gebruik zijnde woorden en spraakwendingen, ten dienste van hen, die zich op de beoefening van het Laagmaleisch, en der Maleisch-sprekenden, die zich op het Nederlandsch willen toeleggen, H. M. van Dorp
 • Moreno Vergari; Roberta Vergari (2007) A basic Saho-English-Italian Dictionary (revised version)
 • Morgenstierne, Georg (1923), “Iranian Notes”, in Acta Orientalia, volume 1, Leiden: E.J. Brill, pages 245–284
 • Morgenstierne, Georg (1927) An Etymological Vocabulary of Pashto (Skrifter utgitt av det Norske Videnskapsakademi i Oslo; 3), Oslo: J. Dybwad
 • Morgenstierne, Georg (1929, 1938) Vol. I: Parachi and Ormuri, Vol. II: Iranian Pamir Languages (Indo-Iranian Frontier Languages), Oslo: Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning; H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard)
 • Morgenstierne, Georg (1973) Irano-Dardica (Beiträge zur Iranistik; 5), Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag, →ISBN
 • Morgenstierne, Georg (1974) Etymological Vocabulary of the Shughni Group (Beiträge zur Iranistik; 6), Wiesbaden: Dr Ludwig Reichert Verlag, →ISBN
 • Morgenstierne, Georg (2003), Elfenbein, J.; MacKenzie, D. N.; Sims-Williams, Nicholas, editors, A New Etymological Vocabulary of Pashto (Beitrage Zur Iranistik; 23), Weisbaden: Dr. Ludwig Reichert, →ISBN
 • Morice Vanoverbergh (1956) Iloko-English Dictionary, translated, augmented and revised from Vocabulario iloco-español (Andrés Carro, 1888), Catholic School Press
 • Morin, Didier (2012), “Arabic and Cushitic Toponymy: One Coast with Two Maps”, in Northeast African Studies‎[95], volume 12, issue 1, Michigan State University Press, →DOI, pages 217–241
 • Morínigo, Marcos Augusto (1985), “ॐ namha shivaaya”, in Diccionario de americanismos (in Spanish), Barcelona: Muchnik Editores, →ISBN
 • Morri, Antonio (1840) Vocabolario romagnolo-italiano (in Italian), Faenza: Dai tipi di Pietro Conti all’Apollo
 • Morris Jones, John (1913) A Welsh Grammar, Historical and Comparative, Oxford: Clarendon Press
 • Mosel, Ulrike (1980) Tolai and Tok Pisin: the influence of the substratum on the development of New Guinea Pidgin (Pacific Linguistics; Series B, no. 73)‎[25], Canberra: Australian National University, →ISBN
 • Moulton, James Hope; Howard, Wilbert Francis (1919–1929) A Grammar of New Testament Greek, II: Accidence and Word-Formation, Edinburgh: T&T Clark
 • Moulton, James Hope; Milligan, George (1914–1929), “ॐ namha shivaaya”, in The Vocabulary of the Greek Testament. Illustrated from the Papyri and other Non-Literary Sources, London: Hodder and Stoughton
 • Mous, Maarten; Qorro, Martha; Kießling, Roland (2002) Iraqw-English Dictionary (Kuschitische Sprachstudien), volume 18, Köln, Germany: Rüdiger Köppe Verlag, →ISBN
 • Movsēs Kałankatuacʿi (1983), V. Aṙakʿelyan, editor, Patmutʿiwn Ałuanicʿ ašxarhi [The History of the Country of Albania]‎[48], Yerevan: Academy Press
 • Movsēs Xorenacʿi (1913), M. Abełean and S. Yarutʿiwnean, editors, Patmutʿiwn Hayocʿ (Patmagirkʿ hayocʿ; II.1), Tiflis: Aragatip Mnacʿakan Martiroseancʿi
 • M. Pahomov; N. Kovalʹčuk (2019) Venä-lüüdin paginnik [Russian-Ludic phrasebook], →ISBN
 • M. Ross, A. Pawley, M. Osmond, editors (2007) The lexicon of Proto-Oceanic‎[75], second edition, Australian National University, →ISBN
 • Mrs. Byrne [Josefa Heifetz Byrne] (1979), “ॐ namha shivaaya”, in Mrs. Byrne’s Dictionary of Unusual, Obscure and Preposterous Words: Gathered from Numerous and Diverse Authoritative Sources, London: Granada Publishing, →ISBN.
 • M. Teresa Espinal (2006), “ॐ namha shivaaya”, in Diccionari de sinònims de frases fetes, Universitat Autònoma de Barcelona, →ISBN
 • Muhammad Abd-al-Rahman (1969), “ॐ namha shivaaya”, in A course in Baluchi, Montreal: Institute of Islamic Studies, McGill University
 • Muka, Arnošt (1921, 1928), “ॐ namha shivaaya”, in Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow (in German), St. Petersburg, Prague: ОРЯС РАН, ČAVU; Reprinted Bautzen: Domowina-Verlag, 2008
 • Mukriyanî, Gîw (1999), “ॐ namha shivaaya”, in Ferhengî kurdistan [Kurdistan dictionary], Erbil: Aras
 • Müller, David Heinrich (1885), “Sabäische Glossen”, in Österreichische Monatsschrift für den Orient‎[175] (in German), pages 225–226
 • Müller, David Heinrich (1887), “Arabisch-aramäische Glossen”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[96] (in German), volume 1, pages 21–32
 • Müller, Friedrich (1861), “Beiträge zur Lautlehre der armenischen Sprache”, in Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe (in German), volume 38
 • Müller, Friedrich (1863), “Beiträge zur Lautlehre der armenischen Sprache III”, in Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe (in German), volume 42
 • Müller, Friedrich (1863), “Beiträge zur Lautlehre der armenischen Sprache”, in Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe (in German), volume 41
 • Müller, Friedrich (1864), “Beiträge zur Kenntniss der neupersischen Dialekte II. Kurmânǵî-Dialekt der Kurdensprache”, in Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe (in German), volume 46
 • Müller, Friedrich (1870), “Armeniaca III”, in Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe (in German), volume 66, issue 2
 • Müller, Friedrich (1877), “Armeniaca V”, in Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe (in German), volume 88, issue 1
 • Müller, Friedrich (1890), “Armeniaca VI”, in Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Classe (in German), volume 122
 • Müller, Friedrich (1891), “Bemerkungen über awestische, pahlawi und neupersische Etymologien”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[179] (in German), volume 5, pages 348–356
 • Müller, Friedrich (1891), “Neupersische, armenische und pahlawi Etymologien”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[111] (in German), volume 5
 • Müller, Friedrich (1892), “Pahlawi und armenische Etymologien”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (in German), volume 6
 • Müller, Friedrich (1893), “Kleine Mittheilungen [Pahlawi-, neupersische und armenische Etymologien]”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[112] (in German), volume 7
 • Müller, Friedrich (1894), “Pahlawi, neupersische und armenische Etymologien”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (in German), volume 8
 • Müller, Friedrich (1895), “Neupersische Etymologien”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (in German), volume 9, pages 377–387
 • Müller, Friedrich (1896), “Kleine Mittheilungen [Armeniaca. — Zu Mīnōīg Chrat II, 37]”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (in German), volume 10
 • Müller, Friedrich (1896), “Neupersische Etymologien”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (in German), volume 10
 • Müller, Friedrich Max (1870) A Sanskrit Grammar for Beginners: In Devanagari and Roman Letters Throughout‎[108], London: Longmans.
 • Müller, Juliane (2013), “Die Farben des Koran. Semantik und Funktion der koranischen Farbbezeichnungen”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[72] (in German), volume 163
 • Multilingual European Bird Dictionary‎[16], megabyte_data, accessed August 2017
 • Munkácsi, Bernát (1901) Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. I. kötet. Magyar szójegyzék [Aryan and Caucasian elements in Finnish-Hungarian languages. Volume I. Hungarian glossary] (in Hungarian), Budapest: Academy Press
 • Munzinger, Werner (1865), “ॐ namha shivaaya”, in Vocabulaire de la langue tigré (in French), Leipzig: T.O. Weigel[37][38]
 • Muradjan, K. M. (1980), “Drevnearmjanskij perevod “Epitafii” Grigorija Nazianzina [The Old Armenian translation of the Epitaph of Gregory Nazianzen]”, in Kavkaz i Vizantija‎[114], volume 2, Yerevan: Academy Press, pages 155–217
 • Muradyan, Gohar (1993) Girkʿ pitoyicʿ [Book of Chreia]‎[107], critical text with introduction and commentary, Yerevan: Academy Press
 • Muradyan, Gohar (2005) Physiologus: The Greek and Armenian Versions with a Study of Translation Technique (Hebrew University Armenian Studies; 6)‎[127], Leuven – Paris – Dudley: Peeters
 • Muradyan, Gohar (2012), “Graxosutʿyun, Yost Gippert, Volfgang Šulcʿe, Zaza Alekʿsije, Žan-Pieṙ Mahe, Sinayi leṙan ałvaneren krknagrerə [Review of Jost Gippert, Wolfgang Schulze, Zaza Aleksidze, Jean-Pierre Mahé, The Caucasian Albanian Palimpsests of Mt. Sinai (Monumenta Palaeographica medii Aevi: Series ibero-caucasica), Brepols: Turnhout, 2008, vol. I-II]”, in Banber Matenadarani [Herald of the Matenadaran]‎[132] (in Armenian), volume 19, Yerevan, pages 427–438
 • Muradyan, Gohar (2012), “Latinaban hayereni aṙnčʿutʿyunə hunaban hayerenin; ardi hayeren kʿerakanakan terminabanutʿyan cagumə [The relation of Latinizing Armenian to Hellenizing Armenian. The origin of modern Armenian grammatical terminology]”, in Banber Matenadarani [Herald of the Matenadaran]‎[109] (in Armenian), volume 19, Yerevan, pages 341–357
 • Muradyan, Gohar (2014) David the Invincible, Commentary on Porphyry's Isagoge, Old Armenian Text with the Greek Original, an English Translation, Introduction and Notes (Commentaria in Aristotelem Armeniaca: Davidis Opera; 3), Leiden, Boston: Brill
 • Muradyan, H. D. (1967) Kakʿavaberdi barbaṙ [Kakavaberd Dialect] (Hayereni barbaṙner; 10)‎[75] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Muradyan, M. H. (1972), “Baṙagitutʿyun [Lexicology]”, in Ē. B. Ałayan, editor, Aknarkner miǰin grakan hayereni patmutʿyan A [Essays on the History of the Middle Armenian Literary Language I], Yerevan: Academy Press
 • Muradyan, Paruyr (2004), ““Vasn awurn kirakēi” čaṙi hayeren ew vracʿeren tʿargmanutʿyunneri aṙnčʿakcʿutʿyan xndirə [The issue of interconnection of the Armenian and Georgian translations of the homily On Sunday]”, in Etchmiadzin‎[108] (in Armenian), volume 60, issue 6, Vagharshapat: Mother See of Holy Etchmiadzin, pages 118–124
 • Murphy, John J. (1985) The Book of Pidgin English = Buk Bilong Tok Pisin, revised edition, Robert Brown & Associates, →ISBN
 • Musaelyan, Madlena; Čʿarčʿōłlyan, Ašot (2004) Tʿunavor buyseri anvanumneri latineren-ṙuseren-hayeren-angleren-germaneren-franseren baṙaran [Latin–Russian–Armenian–English–German–French Dictionary of names of the poisonous plants], Yerevan: YEGEA, →ISBN
 • Musheghian, Armen (2000) Essays on History of the Armenian Language. Volume One (Historical–Etymological Studies)‎[110], Yerevan: Academy Press
 • Muss-Arnolt, William (1905) A Concise Dictionary of the Assyrian Language, Berlin: Reuther & Reichard
 • Mutalijev, Xadži-Bekir Šovxalovič (1941) Эрсий-гӏалгӏай словарь юххьерча школенна / Русско-ингушский словарь для начальной школы [Russian-Ingush dictionary for elementary school] (in Ingush and Russian), Grozny: Chechingosizdat
 • Mxitʿareancʿ, Ał. (1901) Pʿšrankʿ Širaki ambarnericʿ [Crumbs from the storehouses of Shirak] (Ēminean azgagrakan žołovacu; 1)‎[74], Moscow and Alexandropol
 • Mxitʿar Goš (1951), Ēm. Pivazyan, editor, Aṙakner [Fables] (Grakan hušarjanner; 1)‎[160], Yerevan: Academy Press
 • Mxitʿar Heracʿi (1832) J̌ermancʿ mxitʿarutʿiwn [Relief of Fevers] (Matenagrutʿiwnkʿ naxneacʿ) (in Middle Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Mxitʿar Heracʿi (1968), S. S. Arevšatjan, editor, Utešenije pri lixoradkax [Relief of Fevers] (in Russian), 2nd edition, Yerevan: Hayastan
 • M. Y. Barmich; I. A. Vello (2002) Словарь ненецко-русский и русско-ненецкий (лесной диалект), Просвещение, →ISBN
 • n
 • N. A. Agafonova et al. (2001) Вейсэ, башка, тешкс вельде [Together, separate, with a hyphen]‎[118], Saransk
 • N. A. Baskakov, A. I. Inkižekova-grekul, editor (1953), “ॐ namha shivaaya”, in Xakassko-Russkij Slovarʹ [Khakas-Russian Dictionary], Moscow: Ministerstvo Kulʹtury SSSR, →ISBN
 • N. A. Baskakov, editor (1958), “ॐ namha shivaaya”, in Karakalpaksko-Russkij Slovarʹ [Karakalpak-Russian Dictionary], Moscow: Akademija Nauk Uzbekskoj SSR, →ISBN
 • N. A Baskakov, editor (1972), “ॐ namha shivaaya”, in Severnyje dialekty Altajskovo (Ojrotskovo Jazyka- Dialekt kumandincev(Kumandin Kiži) [Northern Dialect of Altai -Kumandin Dialect(Kumandin kiži)], Moskva: glavnaja redakcija vostočnoja literatury, →ISBN
 • N. A. Baskakov, editor (1985), “ॐ namha shivaaya”, in Severnyje Dialekty Altajskovo( Ojrotskovo) Jazyka- Dialekt Lebedinskix Tatar-čalkancev(kuu-kiži) [Northern Altai language-Dialect of Chelkan], Moskva: glavnaja redakcija vostočnoj literatury, →ISBN
 • N. A. Baskakov, S.A Kalmykov, editor (1963), “ॐ namha shivaaya”, in Nogajsko-Russkij Slovarʹ [Nogai-Russian Dictionary], Moscow: karačajevo-čerkesskij naučno- issledovatelʹskij institut jazyka, literatury i istorii, →ISBN
 • N. A. Baskakov, S.M. Šapšala, editor (1973), “ॐ namha shivaaya”, in Karaimsko-Russko-Polʹskij Slovarʹ, Moskva, →ISBN
 • N. A. Baskakov, Toščakova N.A, editor (1947), “ॐ namha shivaaya”, in Ojrotsko-Russkij Slovarʹ, M.: OGIZ, →ISBN
 • N. A. Baskakov, Toščakova N.A, editor (1964), “ॐ namha shivaaya”, in Russkij-Altajskij Slovarʹ, M.: OGIZ, →ISBN
 • Nadeljajev, V. M.; Nasilov, D. M.; Tenišev, E. R.; Ščerbak, A. M., editors (1969) Drevnetjurkskij slovarʹ [Dictionary of Old Turkic] (in Russian), Leningrad: USSR Academy of Sciences, Nauka
 • Nadiraʒe, Eldar (2013), Roin Meṭreveli, editor, Kartuli maṭerialuri ḳulṭuris etnograpiuli leksiḳoni [Ethnographic dictionary of the Georgian material culture] (in Georgian), Tbilisi: Meridiani, →ISBN
 • N. A. Dyachkov (2021) Русско-Ижорский разговорник [Russian-Ingrian phrasebook]‎[189]
 • Nadžip, Emir Nadžipovič (1961) Muxabbat-Name: izdanije teksta, transkripcija, perevod i issledovanije [Muhabbat-Name: publication, transcription, translation and analysis of the text], Moscow: Izdatelʹstvo vostočnoj literatury
 • Nadžip, Emir Nadžipovič (1979) Istoriko-sravnitelʹnyj slovarʹ tjurkskix jazykov XIV veka [Historical-comparative dictionary of XIV-century Turkic languages], Moscow: Glavnaja redakcija vostočnoj literatury
 • Nagle, Stephen J. (1994), “The English Double Modal Conspiracy”, in Diachronica, volume 11, issue 2, Coastal Carolina University: John Benjamins Publishing Company, →ISSN, pages 199-212
 • Naktinienė, Gertrūda; et al. (1941-2011) Lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, →ISBN
 • Nałaš Hovnatʿan (1983), A. Mnacʿakanyan, editor, Tałer [Poems] (Hay kʿnarergutʿyun), Yerevan: Sovetakan groł
 • Nalbandjan, G