Wikiszótár:Szótárak és referenciaművek

Lásd:

Értelmező szótárak

szerkesztés
 • Ittzés Nóra: A magyar nyelv nagyszótára, MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006–2031 (folyamatban; megjelent A–ez 2023-ig) Nyelvtudományi Kutatóközpont
 • Magyar értelmező kéziszótár. Főszerk. Pusztai Ferenc, szerk. Gerstner Károly et al. 3. átd. kiadás. Budapest: Akadémiai. 2006. ISBN 963-05-8416-6, ISBN 978-963-05-8416-6
 • Bárczi Géza: A magyar nyelv értelmező szótára I-VII. Szerk. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1959-1962. MEK Arcanum {{R:hu:ÉrtelmezőSzótárMEK}}
 • Czuczor Gergely, Fogarasi János: A magyar nyelv szótára, 1862-1874 Budapest ADT
 • Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára (Budapest, 1867) ADT
 • Juhász József: Magyar értelmező kéziszótár. Szerk. Szőke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós. Budapest: Könyvmíves. 1972.
 • Magyar értelmező kéziszótár. Főszerk. Pusztai Ferenc, szerk. Gerstner Károly et al. 2. átd. kiadás. Budapest: Akadémiai. 2003. ISBN 963-05-7874-3 {{R:MÉK}}(?)
 • Sarkadi Zsolt: Szóról szóra. (A gyakran használt rövid szavak, toldalékok, írásjelek meghatározásai) 2001. ISBN 963 440 661 0
 • Sárközi Mátyás: Mit is jelent? Budapest: Osiris. 2005. ISBN 963-389-722-X
 • Vilma Eőry, Judit Bánki, Ágnes Bíró, Diána Szirmai: Értelmező szótár+ : értelmezések, példamondatok, szinonimák, ellentétek, szólások, közmondások, etimológiák, nyelvhasználati tanácsok és fogalomköri csoportok, 2. kiad, Tinta, Budapest, 2013, ISBN 9789637094712

Helyesírás

szerkesztés

Etimológia

szerkesztés
 • Gerstner Károly, Horváth-Papp Zita, Kacskovics-Reményi Andrea: Új magyar etimológiai szótár Nyelvtudományi Kutatóközpont {{R:hu:ueszweb}}
 • A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–IV. Főszerk. Benkő Loránd. Budapest: Akadémiai. 1967–1984. ISBN 963-05-3770-2 Arcanum
 • Bárczi Géza: Magyar szófejtő szótár. 2. kiadás. Budapest: Trezor. 1994. ISBN 963-7685-41-3
 • Etimológiai szótár : Magyar szavak és toldalékok eredete. Főszerk. Zaicz Gábor. Budapest: Tinta. 2006. = A Magyar Nyelv Kézikönyvei, 12. ISBN 963-7094-01-6 {{ZaiczEtim}}
 • Benkő Loránd. Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen I–III.
 • Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára I–II. 4. bőv., jav. kiadás. Budapest: Akadémiai. 1988. ISBN 963-05-4567-5
 • Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia; (hely nélkül): Eggenberger. 1894.
 • Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig: A legrégibb magyar nyelvemlékek rövid ismertetése. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 1905. = A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, 1.
 • Tótfalusi István: Magyar etimológiai nagyszótár. Budapest: Arcanum Adatbázis. [2001]. = Arcanum DVD Könyvtár, 2. ISBN 9639374121 [2] {{R:hu:TotfalusiNagyEty 2001}}
 • Szarvas Gábor és Simonyi Zsigmond: Magyar nyelvtörténeti szótár I–III. (1890-1906) ADT
 • Gombocz Zoltán - Melich János: Magyar Etymologiai Szótár, 1-2. kötet. (Budapest, 1914-1944) ADT

Szinonimaszótár

szerkesztés
 • O. Nagy Gábor, Pusztai Ferenc, Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár, Második, átdolgozott kiadás, 2010, Akadémiai Kiadó, Budapest, ISBN 978 963 05 8727 3
 • Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. Főszerk. Kiss Gábor. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 1998.
 • Tótfalusi István: Színes szinonimatár (1997) ADT

Idegen szavak

szerkesztés
 • Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Második, átdolgozott kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 963 05 7875 1
 • Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára. Tótfalusi István. Tinta Könyvkiadó. Budapest, 2004.
 • Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára (A magyar nyelv kézikönyvtára 2., 2007) [3]

Szólások

szerkesztés
 • Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára, ISBN 963 9372 83 8
 • Bárdosi Vilmos: Magyar szólástár, 2003, ISBN 963 7094 07 5
 • Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások (A magyar nyelv kézikönyvtára 3., 2009). [4]
 • Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete frazeológiai etimológiai szótár, Tinta, Budapest, 2015, ISBN 9789634090083
 • Világirodalmi lexikon I–XIX. Főszerk. Király István, Szerdahelyi István. Budapest: Akadémiai. 1970–1996. ISBN 963-05-0871-0
 • Magyar katolikus lexikon I–XV. Főszerk. Diós István; szerk. Viczián János. Budapest: Szent István Társulat. 1993–2010.
 • Magyar életrajzi lexikon I–IV. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai. 1967–1994.
 • Akadémiai kislexikon I–II. Főszerk. Beck Mihály, Peschka Vilmos. Budapest: Akadémiai. 1989–1990. ISBN 963-05-5279-5
 • Brockhaus Riemann zenei lexikon I–III. Szerk. Carl Dahlhaus, Hans Heinrich Eggebrecht. Budapest: Zeneműkiadó. 1983–1985. ISBN 963-330-540-3
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.
 • Katonai lexikon. Főszerk. Damó László. Budapest: Zrínyi. 1985. ISBN 963-326-178-3
 • Közgazdasági kislexikon. Főszerk. Brüll Mária. 4. bőv. kiadás. Budapest: Kossuth. 1987. ISBN 978-963-09-3063-5
 • Magyar irodalmi lexikon I–III. Főszerk. Benedek Marcell. Budapest: Akadémiai. 1963–1965.
 • Magyar Larousse : Enciklopédikus szótár I–III. Főszerk. Bakos Ferenc, Ruzsiczky Éva, Szávai János. Budapest: Akadémiai. 1991–1994. ISBN 963-05-5856-4
 • Magyar nagylexikon I–XIX. Főszerk. Bárány Lászlóné et al. Budapest: Akadémiai; (hely nélkül): Magyar Nagylexikon. 1993–2004. ISBN 963-05-6611-7
 • Magyar zsidó lexikon. Szerk. Ujvári Péter. Budapest. 1929. Magyar Zsidó Lexikon
 • Mitológiai enciklopédia I–II. Főszerk. Szergej Alekszandrovics Tokarjev. A magyar kiadást szerk. Hoppál Mihály. Budapest: Gondolat. 1988. ISBN 963-282-026-6
 • Művészeti lexikon I-II. Főszerk. Zádor Anna, Genthon István. 3. kiad. Budapest: Akadémiai. 1981.
 • Révai nagy lexikona. Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság. 1911–1935.
 • Új magyar irodalmi lexikon I–III. Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. ISBN 963-05-6804-7
 • A világ nyelvei. Fodor István főszerk. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1999. ISBN 9630575973

A magyar nyelv kézikönyvtára

szerkesztés
 • Laczkó Krisztina: Helyesírás, A Magyar Nyelv Kézikönyvtára 1., Osiris Kiadó, 2006, ISBN 9789633895412 [5]
 • Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára (A magyar nyelv kézikönyvtára 2., 2007) [6]
 • Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások (A magyar nyelv kézikönyvtára 3., 2009). [7]
 • Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Nyelvtan (A magyar nyelv kézikönyvtára 4., 2017) [8]
 • Kövecses Zoltán, Magyar szlengszótár. Második, bővített és átdolgozott kiadás. Budapest, 2009.
 • Szabó Edina, A magyar börtönszleng szótára. Szlengkutatás 5. Debrecen, 2008. (232 lap)
 • Kis Tamás, A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. Szlengkutatás 6. Debrecen, 2008. (320 lap).
 • Vasné Tóth Kornélia (2010): Élő diáknyelv. (Két város, húsz év tükrében). Sopron, Novum Pocket. (129 lap).
 • Magyar szlengszótárak listája
 • A magyar stilisztika útja. Sajtó alá rendezte, a lexikont írta és a bibliográfiát összeállította Szathmári István. Budapest, 1961.
 • Dániel Ágnes: Szaknyelv vagy szakmai nyelvhasználat? Szakszöveg vagy szaktudományos szöveg? Magyar Nyelvőr, 106 (1982): 337–342.
 • Grétsy László: Szaknyelvi kalauz. Budapest, 1964.
 • Grétsy László: A szaknyelvek és a csoportnyelvek jelentősége napjainkban. In: A magyar nyelv rétegződése. (A magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusának előadásai). I–II. Szerk. Kiss Jenő és Szűts László. Budapest, 1988. 85–107.
 • Hajdú Mihály: A csoportnyelvekről. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 1. sz.). Budapest, 1980.
 • Brencsán János: Orvosi szótár : Idegen orvosi kifejezések magyarázata, 9. kiad., Terra, Budapest, 1981, ISBN 9789632050928
 • Gyürky Antal: Borászati szótár betűrendben, kellő magyarázattal ellátva. Pest: Emich. 1861.
 • Sztanó Imre: Számviteli fogalmak. Budapest: Perfekt. 2000. ISBN 963-394-412-0
 • Oroszi Sándor: Közgazdasági fogalomtár. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. 2005.
 • Pluhár Emese: Internet kisszótár. Budapest: Kossuth. 2005. ISBN 963-09-4717-X
 • Vass Ödön: Hajózási értelmező szótár hivatásos és kedvtelési hajósoknak, tengerészeknek. Budapest: Alapítvány a Hajósoktatásért. 2006. ISBN 963-229-194-8
 • Dercsényi Szilvia: Idegen szavak és kifejezések a könyvszakmában. Budapest: Hatágú Síp Alapítvány. 2005. ISBN 963-7615-45-8
 • Kálnási Árpád: Debreceni cívis szótár. Debrecen: Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézete. 2005. ISBN 963-472-875-8

Nyelvészet

szerkesztés
 • Fábián Zsuzsanna : Szótárírás a Kárpát-medencében : a magyar és szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótárai, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2017, Lexikográfiai füzetek, ISBN 9789634091226
 • Zsuzsanna Fábián, Éva Szöllősy, Csilla Bernáth: Szótár, lexikon, enciklopédia : kérdések és feladatok, Tinta, Budapest, 2015, ISBN 9789634090090
 • Fóris, Ágota (2020) Lexikológiai és lexikográfiai ismeretek. Károli könyvek. Magyarnyelv-tanári segédkönyvek . Károli Gáspár Református Egyetem, L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 9789634146346
 • Fóris, Ágota. A lexikon megközelítései (’Approaches to the Lexicon’), pages 3–4. In: Alberti, Gábor – Judit Kleiber – Judit Farkas (eds.). Vonzásban és változásban. (A nyelvészeti Doktorandusz füzetek különkiadása) Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 2012, pp. 277–307. →ISBN

Gyakorisági szótárak

szerkesztés
 • Füredi Mihály, Kelemen József: A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára (1965-1977), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, ISBN 9789630549394
 • Csirikné Czachesz Erzsébet, Csirik János : Újságnyelvi gyakorisági szótár, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, 1986, ISBN 9789630178785
 • Nemes Zoltán: Szóstatisztika egymillió szótagot felölelő újságszövegek alapján. In: Az Egységes Magyar Gyorsírás Könyvtára 190. Szeged, 1941.
 • Nemes Zoltán: A magyar parlamenti nyelv leggyakoribb szavai. Szeged, Szeged Városi Nyomda és Kiadó Rt., 1933.
 • Temesi Viola: Az öt nyelv: magyar, angol, francia, német, spanyol leggyakoribb 6000 szava

Idegennyelvű szótárak

szerkesztés
 • Tamás Lajos: Albán-magyar szótár (Akadémiai Kiadó, 1953)
 • Vangjel Trifon Kasapi, Flatun Zaimaj: Magyar-albán szótár, Botime Vllamasi, Tirana, 2013, ISBN 9789995694432
 • Краткий албанско-русский словарь / Кочи Р. Д., Скенди Д. И. (сост.). — М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950.
 • fjalorthi.com {{R:sq:Fjalorthi}}
 • Lázár A. Péter, Varga György: Angol-magyar egyetemes nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2021, ISBN 9789639936232
 • Országh László, Magay Tamás: Angol-magyar nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2021 ISBN 9789630587204
 • Magay Tamás: Angol-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2021
 • Magay Tamás, Kiss László: Magyar-angol kisszótár, Akadémiai, Budapest, 1999, Kisszótár sorozat, ISBN 9789630569439
 • Magay Tamás, Kiss László: Angol-magyar kisszótár, Akadémiai, Budapest, 1999, Kisszótár sorozat, ISBN 9789630569422
 • Mozsárné Magay Eszter, P. Márkus Katalin: Angol-magyar, magyar-angol tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak, Grimm, Szeged, 2018, ISBN 9789632618920
 • Nagy György: Phrasal Verbs = Magyar-angol szótár : 2000 ige magyar és angol példamondattal, Tinta, Budapest, 2020, ISBN 9789634092575
 • В. Мюллер : Большой русско-английский словарь в новой редакции, Edition:3-e izd., Издательский дом "Рипол Классик", Moskva, 2010, ISBN 9785771701097

 • Véges István : Angol-magyar külkereskedelmi szótár, 5. kiadás, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1996, ISBN 9789632240114
 • Véges István, Kovács János: Magyar-angol külkereskedelmi szótár, 2. kiadás, Műszaki Fordító és Szolgáltató Rt., Budapest, 1996, ISBN 9789636221621
 • Tamás Magay, Barnabás Horváth : Angol-magyar orvosi szótár : 12000 angol orvosi szó és kifejezés magyar megfelelője, valamint latin tudományos neve, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2021, ISBN 9789634090878
 • Bajnóczi Beatrix, Kirsi Haavisto: Angol-magyar, magyar-angol gazdasági szótár, Edition:3., jav. kiad, Grimm, Szeged, 2011, ISBN 9789639954397
 • Ernő Nagy, János Klár, Lóránt Katona: Magyar - angol műszaki szótár, 6. kiad, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990, ISBN 9789630557085
 • Nagy Ernő, Klár János: Angol-magyar műszaki szótár, 6. kiad., Akadémiai, Budapest, 1983, ISBN 9789630532747
 • Véghelyi Péter, Csink Tamás: Angol-magyar orvosi szótár, 5. kiad, Terra, Budapest, 1991, ISBN 9789632052601
 • Véghelyi Péter, Csink Tamás: Magyar-angol orvosi szótár, 2. kiad, Terra, Budapest, 1986, ISBN 9789632051550
 • Dieter Hamblock, Dieter Wessels, Dezső Futász: Magyar - angol üzleti nagyszótár, 5. bőv. és átd. kiad, Tudex, Budapest, 2002, ISBN 9789638002242
 • Décsi Gyula Magay Tamás, Kiss László: Angol-magyar műszaki és tudományos szótár I-II., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993, ISBN 963-05-6480-7
 • Nagy Péter, Varga Jenő: Angol-magyar pénzügyi szótár, Akadémiai Kiadó, 2005, ISBN 9630582244
 • P. H. Collin: Angol–magyar jogi, kormányzati és politikai értelmező szótár. Budapest: Panem. 2006. ISBN 963-545-389-2
 • Csordás Norbert: Angol–magyar értelmező szótár. Budapest: CDN Kft. 2006. ISBN 963-229-732-6
 • Magyar–angol környezetvédelmi értelmező szótár. Szerk. Berka Andrásné, Kovács Terézia. Budapest: Akadémia. 2005. ISBN 963-05-8225-2

 • Takács Erika, Angol–amerikai szlengszótár. Budapest, 2002.
 • Gerencsén Ferenc szerk., Angol szleng szótár. Tárogató könyvek. Budapest, 2004.
 • Kövecses Zoltán, Angol–magyar szlengszótár. Debrecen, 2006.
 • Kövecses Zoltán, Magyar–angol szlengszótár. Debrecen, 2006.
 • Bart István: Amerikai kulturális szótár, 2. átd., bőv. kiad, Corvina, Budapest, 2017, ISBN 9789631364590
 • Bart István: Angol kulturális szótár, 3. átd., jav., bőv. kiad, Corvina, Budapest, 2018, ISBN 9789631365177

 • Ахманова, О. С.: Англо-русский и русско-английский словарь, 6-e izdanie, Media, Moskva, 2010, ISBN 9785957602958

 • TheFreeDictionary.com, Huntingdon Valley, Pa.: Farlex, Inc., 2003–2023.
 • Douglas Harper: Online Etymology Dictionary {{R:en:Online Etymology Dictionary}}
 • Merriam-Webster Online {{R:en:Merriam-Webster Online}}
 • Roget's Thesaurus, T. Y. Crowell Co., 1911. {{R:Roget 1911}}
 • Collins English Dictionary {{R:en:Collins English Dictionary}}
 • Cambridge Dictionary {{R:en:Cambridge}}
 • Webster’s Revised Unabridged Dictionary, Springfield, Mass.: G. & C. Merriam, 1913
 • The American Heritage Dictionary of the English Language, 5th edition, Boston, Mass.: Houghton Mifflin Harcourt, 2016, {{R:en:American Heritage Dictionary}}
 • The Cambridge English Dictionary, Cambridge: Cambridge University Press.
 • The Century Dictionary, New York, N.Y.: The Century Co., 1911, →OCLC.
 • OED Online ⁠, Oxford, Oxfordshire: Oxford University Press, launched 2000.
 • Longman Dictionary of Contemporary English, Longman.
 • Merriam-Webster Online Dictionary, Springfield, Mass.: Merriam-Webster, 1996–present.
 • Moby Thesaurus II, Grady Ward, 1996.
 • Dictionary.com Unabridged, Dictionary.com, LLC, 1995–present.
 • WordNet {{R:en:WordNet 2003}}
 • Dr. Dalli Abdul Hakim: Magyar-arab kéziszótár, lektor: Dr. Forgács Tamás, Szeged, 1991
 • Mayer Krisztina: Arab nyelvkönyv, TIT, Budapest, 1984
 • Dr. Abbas Youssef: Arab-magyar szótár, Pécs, 2005, ISBN 9789634608103
 • Dr. Abbas Youssef: Magyar-arab szótár, 2., átdolg. kiad, Budapest, 2006, ISBN 9789634409465
 • Fodor Sándor, Iványi Tamás, Juhász Ernő: Magyar-arab szótár, Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 1988, Keleti nyelvek kincsestára, 10, ISBN 9789630190237, ISBN 9630190230
 • Fodor Sándor: Arab-magyar szótár, KCST, Budapest, 1988, Keleti nyelvek kincsestára, ISBN 9789630190237
 • Boga István: Magyar-arab szótár, kézirat, Rabat, 2002-2003, Megjelent: Budapest: Kőrösi Csoma Társaság, 2002, Keleti Nyelvek Kincsestára
 • Wahid Ben Alaya, Michel Quitout, Pálovics Ede, Jean-Louis Goussé: Marokkói arab kapd elő, 2. kiadás, Assimil, Budapest, 2012, ISBN 9789638162328
 • Dobos Károly Dániel: Sém fiai - a sémi nyelvek és a sémi írásrendszerek története, Pázmány Egyetem, Szent István Társulat, Budapest, 2013, ISBN 9789632773179
 • Dévényi Kinga, Iványi Tamás: Indul a karaván : alapfokon arabul, Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 2006, Keleti nyelvek kincsestára, 35, ISBN 9789638378224
 • Dévényi Kinga, Iványi Tamás: Halad a karaván : középfokon arabul, Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 2002, Keleti nyelvek kincsestára, 23, ISBN 9789638378057
 • Dévényi Kinga, Iványi Tamás: Jobbról-balra arabul, 2., jav. kiadás, Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 1997, Keleti nyelvek kincsestára, 24, ISBN 9789638378040
 • Boga István: Arab nyelvkönyv : I-III, Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, 2000, Keleti nyelvek kincsestára, 28, ISBN 9789638378132
 • Juhász Ernő, Yehia El-Karamany: Arab társalgás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1986, ISBN 9789631784800
 • Dévényi Kinga, Iványi Tamás: Rendszeres arab nyelvtan I-II., Kőrösi Csoma Társaság, Budapest, Budapest 1998.

 • Harald Funk: Langenscheidt Universal-Wörterbuch Arabisch : arabisch-deutsch, deutsch-arabisch, 10. Aufl., Langenscheidt, Berlin, 2005, ISBN 9783468180606
 • Sabrina Cherubini: Langenscheidt, Universal-Wörterbuch Arabisch Arabisch-Deutsch, Deutsch-Arabisch, Langenscheidt, München, 2014, ISBN 9783468180620
 • Ahmed Mukhtar Omar : معجم اللغة العربية المعاصرة (Lexicon of the Modern Arabic Language), Alam Al-Kutub, Cairo, 2008, ISBN 977-232-626-4
 • Eckehard Schulz: A student grammar of modern standard Arabic, Cambridge University Press, New York, 2004, ISBN 9780521541596
 • Karin C. Ryding: A reference grammar of modern standard Arabic, Cambridge University Press, New York, 2005, ISBN 9780521771511
 • Rūḥī Balabakkī: Al-Mawrid : a modern Arabic-English dictionary, 16th ed., Dar El-Ilm LilMalayin, Beirut, Lebanon, 2002, ISBN 9780866855532
 • Elsaid M. Badawi, M. A. Abdel Haleem : Arabic-English dictionary of Qur'anic usage, Brill, Leiden, 2020, ISBN 9789004430822
 • Collins Arabic dictionary : essential edition, 2nd edition Collins, Glasgow, 2018, ISBN 9780008270681
 • N. S. Doniach: The Oxford English-Arabic dictionary of current usage, Clarendon Press, Oxford, 1972, ISBN 9780198643128
 • Nicholas Awde, K. Smith: Arabic practical dictionary, 2nd edition, Hippocrene Books, New York, 2022, ISBN 9780781814287
 • Tim Buckwalter, Dilworth B. Parkinson: A frequency dictionary of Arabic : core vocabulary for learners, Routledge, London, 2011, ISBN 9780203883280
 • Laila Familiar: A frequency dictionary of contemporary Arabic fiction : core vocabulary for learners and material developers, Routledge, Taylor & Francis Group, Abingdon, Oxon, 2021, ISBN 9781138590779
 • Wehr, Hans: A Dictionary of Modern Written Arabic, 4th edition, Ithaca, NY ISBN 0-87950-003-4 {{R:ar:Wehr-4}}
 • Arts, Tressy (2014) Oxford Arabic Dictionary‎, 2014 edition, Oxford: Oxford University Press, ISBN 9780199580330 {{R:ar:Oxford}}
 • Х. К. Баранов / H.K. Baranov: Большой арабско-русский словарь, 11-e издание, стереотипное, Живой язык, Moskva, 2006, ISBN 9785803303770 {{R:ar:Baranov}} {{R:ar:BARS}}
 • А. С., Юшманов / A. S. Jušmanov: Большой арабско-русский и русско-арабский словарь, Дом Славянской Книги, Moskva, 2011, ISBN 9785915031844
 • Hans Wehr, Lorenz Kropfitsch: Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart : Arabisch-Deutsch, 6. Auflage, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2020, ISBN 9783447114950
 • Nabil Osman, Abbas Amin: Deutsch-Arabisches Wörterbuch. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-447-10397-8 (Erstes modernes Großwörterbuch für die arabische Sprache seit Götz Schregle, 1974).
 • Götz Schregle: Deutsch-Arabisches Wörterbuch. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1974, ISBN 3-447-01623-X
 • Edward William Lane: An Arabic-English Lexicon, derived from the best and the most copious Eastern sources, Williams, London, 1863 {{R:ar:Lane}}
 • Steingass, Francis Joseph (1884), The Student's Arabic–English Dictionary‎[1], London: W.H. Allen {{R:ar:Steingass}}
 • Kazimirski, Albin de Biberstein (1860), Dictionnaire arabe-français contenant toutes les racines de la langue arabe, leurs dérivés, tant dans l’idiome vulgaire que dans l’idiome littéral, ainsi que les dialectes d’Alger et de Maroc, Paris: Maisonneuve et Cie {{R:ar:Kazimirski}}
 • Spiro, Socrates (1895) An Arabic-English Vocabulary of the Colloquial Arabic of Egypt, 1st edition, Cairo: Al-Mokattam Printing Office {{R:arz:Spiro-arz-en}}
 • Hinds, Martin; Badawi, El-Said (1986) A Dictionary of Egyptian Arabic‎, Beirut: Librairie du Liban {{R:arz:HindsBadawi}}
 • Behnstedt, Peter; Woidich, Manfred (2005) Arabische Dialektgeographie. Eine Einführung (Handbook of Oriental Studies – Handbuch der Orientalistik; 78) (in német), Leiden, The Netherlands: Brill, →DOI, ISBN 9789004141308
 • Behnstedt, Peter; Woidich, Manfred (2010) Wortatlas der arabischen Dialekte – Band I: Mensch, Natur, Fauna und Flora (Handbook of Oriental Studies – Handbuch der Orientalistik; 100) (in német), Leiden, The Netherlands: Brill, →DOI, ISBN 9789004215771
 • Behnstedt, Peter; Woidich, Manfred (2012) Wortatlas der arabischen Dialekte – Band II: Materielle Kultur (Handbook of Oriental Studies – Handbuch der Orientalistik; 100/II) (in német), Leiden, The Netherlands: Brill, →DOI, ISBN 9789004224674
 • Behnstedt, Peter; Woidich, Manfred (2014) Wortatlas der arabischen Dialekte – Band III: Verben, Adjektive, Zeit und Zahlen (Handbook of Oriental Studies – Handbuch der Orientalistik; 100/III) (in német), Leiden, The Netherlands: Brill, →DOI, ISBN 9789004248564
 • Behnstedt, Peter; Woidich, Manfred (2021) Wortatlas der arabischen Dialekte – Band IV: Funktionswörter, Adverbien, Phraseologisches: eine Auswahl (Handbook of Oriental Studies – Handbuch der Orientalistik; 100/IV) (in német), Leiden, The Netherlands: Brill, →DOI, ISBN 9789004462656
 • John Mace: Arabic Verbs, Hippocrene Books, New York, 2007, ISBN 9780781812290
 • Stephan Guth, Etymological Dictionary of Arabic, University of Oslo, Bibliotheca Polyglotta {{R:ar:Etymological Dictionary of Arabic}}
 • Эль-Массарани, М.; Сегаль, В. С. (1978), Арабско-русский словарь сирийского диалекта [Arabic–Russian Dictionary of the Dialect Spoken in Syria], Moscow: Russkij jazyk
 • C. H. M. Versteegh: Encyclopedia of arabic language and linguistics, Brill, Leiden, 2006, ISBN 9789004144736
 • https://www.almaany.com/home.php?language=english
 • Lisân_al-Arab

 • Abboud, Peter F.–Ernest Nasseph McCarus (eds.) 1983. Elementary modern standard Arabic, vols. 1-2. 2. ed. Cambridge–New York, Cambridge University Press.
 • Abboud, Peter 2002. Intermediate modern standard Arabic. Rev. ed. Ann Arbor, Mich., Center for Middle Eastern and North African Studies, University of Michigan.
 • Abdel-Massih, Ernest T. An introduction to Egyptian Arabic. Ann Arbor, Center for Near Eastern and North African Studies, The University of Michigan.
 • Ambros, Arne A. 1969. Einführung in die moderne arabische Schriftsprache. München, Max Hueber Verlag.
 • cArabiyya 1960. In Encyclopaedia of Islam. Vol. 1. New ed. Leiden, Brill–London, Luzac, 561b–583a. p.
 • Baalbaki, Munir 2005. Al-Mawrid: a modern English-Arabic dictionary. Beirut, Dar El-Ilm Lilmalayin.
 • Baalbaki, Rohi 1993. Al-Mawrid. A modern Arabic-English dictionary. Fifth ed. Beirut, Dar El-Ilm Lilmalayin.
 • Badawi, El-Said–Martin Hinds 1986. A dictionary of Egyptian Arabic. Beirut, Librairie du Liban.
 • Badawi, Elsaid–Michael G. Carter–Adrian Gully 2004. Modern written Arabic. A comprehensive grammar. London, Routledge.
 • Bakalla, Muhammad Hasan 1983. Arabic linguistics. An introduction and bibliography. 2. rev. ed. London, Mansell Publishing Limited.
 • Baranov, Harlampij Karpovics 1984. Arabszko-russzkij szlovar. Izdanyije sesztoje (6). Moszkva, Russzkij jazük.
 • Barthélemy, Adrien 1935-1969. Dictionnaire arabe-français. Dialectes de Syrie: Alep, Damas, Liban, Jérusalem. 5 fascicules. Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner.
 • Beeston, Alfred F. L. 1970. The Arabic language today. London, Hutchinson University Library.
 • Behn, Wolfgang 1989. Index islamicus 1885-1905. Millersville, Pa., Adiyok.
 • Belot, Jean-Baptiste 1888. Vocabulaire arabe-français à l’usage des étudiants par un père missionaire de la Cie de Jésus. 2e édition revue et corrigée. Beyrouth, Imprimérie catholique.
 • Belova, Anna Grigorjevna 1985. Szintakszisz piszmennüh tyeksztov arabszkogo jazüka. Moszkva, Izdatyelsztvo Nauka.
 • Bergsträsser, Gotthelf 1983. Introduction to the Semitic languages. Text specimens and grammatical sketches. Translated with notes and bibliography and an appendix on the scripts by Peter T. Daniels. Winona Lake, Indiana, Eisenbrauns.
 • Blachère, Régis 1964-1974. Dictionnaire arabe-français-anglais, langue classique et moderne. Arabic-French-English dictionary. Paris, Maisonneuve et Larose.
 • Blachère, Régis 1988. Éléments de l’arabe classique. 4e éd. revue et corrigée. Paris, Maisonneuve-Larose.
 • Blachère, Régis–Maurice Gaudefroy-Demombynes 2004. Grammaire de l’arabe classique, morphologie et syntaxe. 5e éd. Paris, Maisonneuve-Larose.
 • Blanc, Haim 1964. Communal dialects in Baghdad. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press. /Harvard Middle Eastern Monographs, X./
 • Blau, Joshua 1966-1967. A grammar of Christian Arabic based mainly on South Palestinian texts from the first millennium. Fasc. 1-3. Louvain, Secrétariat du CorpusSCO. /Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vol. 267, 276, 279. Subsidia, tom. 27-29./
 • Bleaney, Heather (ed.) 2005. Index Islamicus 2003. Leiden-Boston, Brill.
 • Bloch, Ariel–Heinz Grotzfeld 1964. Damaszenisch-arabische Texte. Mit Übersetzung, Anmerkungen und Glossar. Wiesbaden, Kommissionsverlag Franz Steiner GmbH. /Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, XXXV, 2./
 • Boga István 2001. Magyar-arab szótár. 1–4. köt. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti nyelvek kincsestára, 29./
 • Borg, Albert–Marie Azzopardi-Alexander 1997. Maltese. London, Routledge.
 • Borg, Tawfik 1968. Quellenstudien zu William Wright: A grammar of the Arabic language. Diss. München.
 • Boriszov, Valentyin Mihajlovics 1967. Russzko-arabszkij szlovar. Moszkva, Izdatyelsztvo Szovjetszkaja Enciklopegyija.
 • Brockelmann, Carl 1908-1913. Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. I-II. Bd. Berlin, Verlag von Reuther & Reichard.
 • Brockelmann, Carl 1969. Arabische Grammatik. 17. Auflage besorgt von Manfred Fleischhammer. Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie.
 • Cantarino, Vicente 1974-1975. Syntax of modern Arabic prose. 1-3 köt. Bloomington–London, Indiana University Press.
 • Chejne, Anwar G. 1969. The Arabic language. Its role in history. Minneapolis, University of Minnesota Press.
 • Clarity, Beverly E.–Karl Stowasser–Ronald G. Wolfe 1964. A dictionary of Iraqi Arabic. English-Arabic. Washington, D. C., University of Georgetown Press. /Georgetown Arabic Series./
 • Cohen, Marcel 1912. Le parler arabe des juifs d’Alger. Paris, Librairie ancienne H. Champion, éditeur. /Collection linguistique publiée par la Société de linguistique de Paris, 4./
 • Cortés, Julio 1996. Diccionario árabe culto moderno. Árabe-español. Madrid, Editorial Gredos.
 • Cowell 1964 . A reference grammar of Syrian Arabic. Washington, D.C., Georgetown University Press. /Georgetown Arabic Series, 7./
 • Denizeau, Claude 1960. Dictionnaire des parlers arabes de Syrie, Liban et Palestine (Supplément au Dictionnaire arabe-français de A. Barthélemy). Paris, Éditions G.-P. Maisonneuve.
 • Dévényi Kinga–Iványi Tamás 1987. “Kiszáradt a toll...” Az arab írás története. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti Nyelvek Kincsestára, 4./
 • Dévényi Kinga–Iványi Tamás 1992. Jobbról-balra arabul. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti Nyelvek Kincsestára, 21./
 • Dévényi Kinga–Iványi Tamás 1995. Indul a karaván: alapfokon arabul. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti Nyelvek Kincsestára, 22./
 • Dévényi Kinga–Iványi Tamás 2002. Halad a karaván: középfokon arabul. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti Nyelvek Kincsestára, 23./
 • Diem, Werner 1974. Arabisch. In: Klaus Kreiser–Werner Diem–Hansgeorg Majer (Hrsg.): Lexikon der islamischen Welt. 1. Band. Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, Verlag W. Kohlhammer, 48–53. p. /Urban Taschenbücher, 200/1./
 • Doniach, Nakdimon S. 1972. Oxford English-Arabic dictionary of current usage. Oxford, Oxford University Press.
 • Doniach, Nakdimon S. 1982. The concise Oxford English-Arabic dictionary of current usage. Oxford, Oxford University Press.
 • Dozy, Reinhart Pieter Anne. 1881. Supplément aux dictionnaires arabes. Tomes 1-2. Leyde, E. J. Brill.
 • El-Ayoubi, Hashem–Wolfdietrich Fischer–Michael Langer 2001-. Syntax der Arabischen Schriftsprache der Gegenwart. Wiesbaden, Reichert Verlag.
 • El-Hajjé, Hassan 1954. Le parler arabe de Tripoli (Liban) avec un Préface de J. Cantineau, Paris, Librairie C. Klincksieck.
 • Erwin, Wallace M. 1963. A short reference grammar of Iraqi Arabic. Washington, D.C., Georgetown University Press. /Georgetown Arabic Series, 4./
 • Erwin, Wallace M. 1969. A basic course in Iraqi Arabic. Washington, D.C., Georgetown University Press. / Georgetown Arabic Series, 11./
 • Feghali, Michel 1928. Syntaxe des parlers arabes actuels du Liban. Paris, Geuthner.
 • Fischer, Wolfdietrich 1972. Grammatik des klassischen Arabisch. Wiesbaden, Otto Harrassowitz. /Porta Linguarum Orientalium. Neue Serie, XI./
 • Fischer, Wolfdietrich–Otto Jastrow (Hrsg.) 1980. Handbuch der arabischen Dialekte. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Fischer, Wolfdietrich–Helmut Gätje (Hrsg.) 1982-1992. Grundriss der arabischen Philologie. Bde I-III. Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag.
 • Fodor Sándor–Iványi Tamás–Juhász Ernő 2000a. Arab-magyar szótár. 2. kiad., szerk. Dévényi Kinga, Iványi Tamás. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti Nyelvek Kincsestára, 24./
 • Fodor Sándor–Iványi Tamás–Juhász Ernő 2000b. Magyar-arab szótár. 2. kiad., szerk. Dévényi Kinga, Iványi Tamás. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /Keleti Nyelvek Kincsestára, 27./
 • Freytag, Georg Wilhelm 1830-1837. Lexicon arabico-latinum. Halis Saxonum, C. A. Schwetschke.
 • Gairdner, William Henry Temple 1926. Egyptian colloquial Arabic. A conversation grammar. London, Oxford University Press, Humphrey Milford. /The American University at Cairo. Oriental Series./
 • Grotzfeld, Heinz 1964. Laut- und Formenlehre des Damaszenisch-Arabischen. Wiesbaden, Kommissionsverlag Franz Steiner GmbH. /Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, XXXV, 3./
 • Harrell, Richard S. 1962. A short reference grammar of Moroccan Arabic. With an appendix of texts in urban Moroccan Arabic by Louis Brunot. Washington, D. C., Georgetown University Press. /Georgetown Arabic Series, 1./
 • Harrell, Richard S.–Mohammed Abu-Talib–William S. Carroll 1965. A basic course in Moroccan Arabic. Washington, D. C., Georgetown University Press. /Georgetown University. School of Languages and Linguistics. The Richard Slade Harrell Arabic Series./
 • Harrell, Richard S. (ed.) 1966. A dictionary of Moroccan Arabic: Moroccan-English. Washington, D. C., Georgetown University Press. /The Richard Slade Harrell Arabic Series./
 • Hava, Joseph-Gabriel 1970. Al-Faraid Arabic-English dictionary. 3. printing. Beirut, Dar al-Mashriq.
 • Haywood, John Alfred–Hayyim Musa Nahmad 1962. A new Arabic grammar of the written language. London, Percy Lund, Humphries & Co.
 • Hopkins, Simon 1984. Studies in the grammar of early Arabic. Based upon papyri datable to before A.H. 300/A.D. 912. Oxford, Oxford University Press. /London Oriental Series, 37./
 • Index 1998. Index Islamicus on CD-ROM. London, Bowker-Saur.
 • Jurányi Zsuzsa–Mihályi Géza–Iványi Tamás–Dévényi Kinga 1988. Líbiai kalauz. Szerk. Iványi Tamás. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság.
 • Jusmanov, Nyikolaj Vlagyimirovics 1928. Grammatyika lityeraturnogo arabszkogo jazüka. Pod red. i sz pregyiszlovijem I. Ju. Kracskovszkogo. Leningrád, Lenyingrádszkij Vosztocsnüj Insztyitut imenyi A. Sz. Jenukidze.
 • Kazimirski, Albin de Biberstein 1860. Dictionnaire arabe-français. Tomes 1-2. Paris, Maisonneuve et Cie, éditeurs.
 • Kovaljov, Alekszandr Alekszandrovics–Grigorij Samiljevics Sarbatov 1960. Ucsebnyik arabszkogo jazüka. Moszkva, Izdatyelsztvo lityeraturü na inosztrannüh jazükah.
 • Krahl, Günther–Gharieb Mohamed Gharieb 1986. Wörterbuch Arabisch-Deutsch. 2., durchges. Aufl. Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie.
 • Krahl, Günther–Wolfgang Reuschel–Monem Jumaili 2004. Modernes Hocharabisch. Lehrbuch für Fortgeschrittene, Dolmetscher und Übersetzer. Übersetzen, Dolmetschen, Konversation, Fachwortschatz. Durchgesehen und überarbeitet von Eckehard Schulz. Wiesbaden, Reichert Verlag.
 • Krahl, Günther–Wolfgang Reuschel–Eckehard Schulz 2005. Lehrbuch des modernen Arabisch. Neue Ausgabe. Medienkombination (Lernmaterialien, Schlüssel, 2 Audiokassetten). Leipzig, Langenscheidt.
 • Lane, Edward William 1863-1893. An Arabic-English lexicon. London, Williams and Norgate.
 • McCarthy, Richard Joseph–Faraj Raffouli 1964-1965. Spoken Arabic of Baghdad. Pts 1-2A. Beyrouth, Librairie Orientale.
 • Miskurov, Eduard Nyikolájevics 1982. Alzsirszkij gyialekt arabszkogo jazüka. Moszkva, Izdatyelsztvo Nauka. /Jazüki narodov Azii i Afriki./
 • Mitchell, Terence Croft 1956. An introduction to Egyptian colloquial Arabic. Oxford, Oxford University Press.
 • Moritz, Bernhard 1913a. Arabic writing. In The Encyclopaedia of Islam. Ed. Martijn Theodor Houtsma et al. Vol. 1. Leiden, Brill–London, Luzac, 381-393. p.
 • Moritz, Bernhard 1913b. Arabische Schrift. In Enzyklopaedie des Islam. Hrsg. Martijn Theodor Houtsma et al. Bd. 1. Leiden, Brill–Leipzig, Otto Harrassowitz, 399–410. p.
 • Nöldeke, Theodor 1963. Zur Grammatik des classischen Arabisch. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Reckendorf, Hermann 1898. Die syntaktischen Verhältnisse des Arabischen. Leiden, Brill.
 • Reckendorf, Hermann 1921. Arabische Syntax. Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag.
 • Redhouse, James W. 1921. A Turkish and English lexicon. New impression. Constantinople, H. Matteosian.
 • Reig, Daniel 1986. Dictionnaire arabe-français, français-arabe. Paris, Librairie Larousse. /As-Sabil. Collection Saturne./
 • Schregle, Götz 1974. Deutsch-arabisches Wörterbuch. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Schregle, Götz 1981-1986. Arabisch-deutsches Wörterbuch. Lieferungen 1-13. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag.
 • Schulz, Eckehard–Günther Krahl–Wolfgang Reuschel 2000. Standard Arabic. An elementary-intermediate course. Cambridge–New York, Cambridge University Press.
 • Shivtiel, Avihai 1995. The Arabic script. Budapest, Csoma de Kőrös Society. Section of Islamic Studies.
 • Singer, Hans-Rudolf 1984. Grammatik der arabischen Mundart der Medina von Tunis. Berlin–New York, Walter de Gruyter.
 • Sobelman, Harvey–Richard S. Harrell 1963. A dictionary of Moroccan Arabic: English Moroccan. Washington, D. C., Georgetown University Press. /The Richard Slade Harrell Arabic Series./
 • Spécimens d’écritures arabes pour la lecture des manuscrits anciens et modernes par un père de la Cie de Jésus. 18me édition. Beyrouth, Imprimerie catholique 1911.
 • Spitta-Bey, Wilhelm 1880. Grammatik des arabischen Vulgärdialektes von Ägypten. Leipzig, Hinrichs.
 • Steingass, Francis Joseph 1892. A comprehensive Persian-English dictionary incl. the Arabic words and phrases to be met with in Persian literature. London, Routledge & Kegan.
 • Stowasser, Karl–Moukhtar Ani 1964. A dictionary of Syrian Arabic: English-Arabic. Washington, D. C., Georgetown University Press. /The Richard Slade Harrell Arabic Series./
 • Szemjonov, Danyiil Vlagyimirovics 1941. Szintakszisz szovremennogo arabszkogo jazüka. Moszkva-Leningrád, Izdatyelsztvo Akagyemii Nauk. /Trudü Insztyituta Vosztokovégyenyija, 43./
 • Tritton, Arthur Stanley 1943. Arabic. London, English Universities Press Ltd. /Teach Yourself Books./
 • Ullmann, Manfred 1970-. Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Vella, Joseph 1980k. Learn Maltese. Why not? Valletta, Valletta Publishing.
 • Vernier, Donat 1891-1892. Grammaire arabe composée d’après les sources primitives. Beyrouth, Imprimerie catholique.
 • Wehr, Hans 1979. A dictionary of modern written Arabic. Fourth edition. Ed. by J. Milton Cowan. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Woodhead, Daniel R.–Wayne Beene 1967. A dictionary of Iraqi Arabic. Arabic-English. Washington, D. C., Georgetown University Press. /The Richard Slade Harrell Arabic Series, 10./
 • Wright, William 1896-1898. A grammar of the Arabic language. 3. ed. Cambridge, 1896-1898, Cambridge University Press.
 • Zenker, Julius Theodor 1866-1876. Türkisch-arabisch-persisches Handwörterbuch. Leipzig, Engelmann.

   


 • Brockelmann, Carl: Geschichte der arabischen Litteratur, 2. Aufl. I – II.; Supplementbanden, I – III. Leiden 1937 – 1949.
 • Encyclopaedia of Islam, New ed. Leiden 1960 - .
 • Encyclopedia of Arabic Literature. Ed. J. S. Meisami – P- Starkey. 2 vols. Routledge, London and New York, 1998.
 • Grudriss der Arabischen Philologie. II. Literaturwissenschaft. Herausg. Helmut Gätje Wiesbaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 1987.
 • Pearson, D.: Index Islamicus 1906 – 1955. (1958)
 • Sezgin, Fuat: Geschichte der arabischen Schrifttums, I – IX, Leiden 1967 – 1984.
 • The Cambridge History of Arabic Literature.
 • Arabic literature to the end of the Umayyad period. Ed. A.F.L. Beeston, T. M. Johnstone et al. Cambridge 1983. (The Cambridge History of Arabic Literature).
 • cAbbasid Belles-Lettres. Ed. J. Ashtiany et al. Cambridge 1990. (The Cambridge History of Arabic Literature).
 • Modern Arabic Literature. Ed. J. Ashtiany et al. Cambridge 1992. (The Cambridge History of Arabic Literature).
 • Religion, Learning and Science in the cAbbasid Period. Ed. J. Ashtiany et al. Cambridge 1991. (The Cambridge History of Arabic Literature).
 • Bencheikh , Jamal: Poétique arabe. Paris 1975.
 • Blachere, Regis: Histoire de la littérature arabe, I – III. Paris 1952 – 1966.
 • Gibb, Hamilton A. R.: Arabic Literature. 2nd rev. ed. Oxford 1962.
 • Goldziher Ignác: ’Arabok’.. Egyetemes irodalomtörténet. Szerk.: Heinrich Gusztáv. Budapest 1903. I. 245 – 328.
 • Goldziher Ignác: Az arabok és az iszlám. Válogatott tanulmányok I – II. Szerk. Ormos István. Budapest 1995.
 • Goldziher Ignác: Az iszlám kultúrája. Művelődéstörténeti tanulmányok. I – II. Vál., szerk., a bevezető tanulmányokat és jegyzeteket írta Simon Róbert. Budapest 1981.
 • Goldziher Ignác: A Short History of Arabic Literature. Transl. and enl. Joseph de Somogyi. Hyderabad – Deccan, 1959.
 • Goldziher Ignác : Gesammelte Schriften. I – VI. Herausg. von Joseph deSomogyi. Hildesheim – Olms 1967 – 1973.
 • Grunebaum, Gustave E. von: Kritik und Dichtkunst. Wiesbaden 1955.
 • Hamori, Andras: On the Art of the Medieval Arabic Literature. Princeton 1974.
 • Jacobi, Renate: Studien zur Poetik der altarabischen Qaside. Wiesbaden 1971.
 • Wagner, Ewald: Grundzüge der klassischen arabischen Dichtung. Band I Die altarabische Dichtung. Darmstadt 1987.
 • Wagner, Ewald: Grundzüge der klassischen arabischen Dichtung. Band II Die arabische Dichtung in islamischer Zeit. Darmstadt 1988.
 • University of Gauhati. Candrakanta abhidhana : Asamiyi sabdara butpatti aru udaharanere Asamiya-Ingraji dui bhashara artha thaka abhidhana. 2nd ed. Guwahati, Guwahati Bisbabidyalaya, 1962
 • http://www.xobdo.org
 • Orucov, Əliheydər, editor (2006) , R:az:ADIL, in Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Explanatory Dictionary of the Azerbaijani Language] (in Azerbaijani), Baku: Şərq-Qərb {{R:az:ADIL}}
 • Arana - Szabadi: Baszk-magyar alapszótár, ISBN 9789630489416
 • Orotariko Euskal Hiztegia [General Basque Dictionary], euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindiaren Hiztegia [Dictionary of the Basque Academy], euskaltzaindia.eus
 • Hollós Attila, Larisza Sztankevics: Magyar-fehérorosz szótár, Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, Örökségünk Kiadó, Nyíregyháza, 2007, ISBN 9789637336683
 • Русско-белорусский словарь : Около 110 000 слов = Руска-беларускі слоўнік : Каля 110 000 слоў. — Мн. : БелЭн, 2002. — ISBN 985-11-0225-3.
 • Belarusian–Russian dictionaries and Belarusian dictionaries at slounik.org {{R:be:slounik.org}}
 • Biswas, Sailendra (2000) , R:bn:Biswas, in Samsad Bengali-English dictionary, 3rd edition, Calcutta: Sahitya Samsad, OCLC 417665119. {{R:bn:Biswas}}

 • Alam, M (2000). Bhasha Shourôbh: Bêkorôn O Rôchona (The Fragrance of Language: Grammar and Rhetoric). S.N. Printers, Dhaka.
 • Ali, Shaheen Sardar; Rehman, Javaid (2001). Indigenous Peoples and Ethnic Minorities of Pakistan: Constitutional and Legal Perspectives. Routledge. ISBN 978-0-7007-1159-8.
 • Asiatic Society of Bangladesh (2003). Banglapedia, the national encyclopedia of Bangladesh. Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.
 • Bhattacharya, T (2000). "Bengali" (PDF). In Gary, J. and Rubino. C. (ed.). Encyclopedia of World's Languages: Past and Present (Facts About the World's Languages). WW Wilson, New York. ISBN 978-0-8242-0970-4. Archived from the original (PDF) on 25 June 2006.
 • Bonazzi, Eros (2008). "Bengali". Dizionario Bengali. Avallardi (Italy). ISBN 978-88-7887-168-7.
 • Cardona, George; Jain, Danesh (2007). The Indo-Aryan Languages. Routledge. ISBN 978-1-135-79711-9.
 • Chakraborty, Byomkes, A Comparative Study of Santali and Bengali, K.P. Bagchi & Co., Kolkata, 1994, ISBN 81-7074-128-9.
 • Chatterji, SK (1921). "Bengali Phonetics". Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 2: 1. doi:10.1017/S0041977X0010179X. S2CID 246637825. Archived from the original on 16 July 2020. Retrieved 25 June 2019.
 • Chatterji, SK (1926). The Origin and Development of the Bengali Language. Calcutta Univ. Press. OCLC 4700363.
 • Dasgupta, Probal (2003), "Bangla", in Cardona, George; Jain, Dhanesh (eds.), The Indo-Aryan Languages, Routledge, pp. 386–428
 • Eaton, Richard M. (1993). The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760. University of California. ISBN 978-0-520-20507-9. Retrieved 13 July 2017.
 • Ferguson, CA; Chowdhury, M (1960). "The Phonemes of Bengali". Language. 36 (1): 22–59. doi:10.2307/410622. JSTOR 410622.
 • Grierson, George Abraham (1911). "Bengali" . In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica. Vol. 3 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 733–736.
 • Haldar, Gopal (2000). Languages of India. National Book Trust, India. ISBN 978-81-237-2936-7.
 • Hayes, B; Lahiri, A (1991). "Bengali intonational phonology". Natural Language & Linguistic Theory. 9: 47. doi:10.1007/BF00133326. S2CID 170109876.
 • Keith, Arthur Berriedale (1998). The Sanskrit Drama. Motilal Banarsidass Publ. ISBN 978-81-208-0977-2.
 • Khan, Sameer ud Dowla (2010). "Bengali (Bangladeshi Standard)". Journal of the International Phonetic Association. 40 (2): 221–225. doi:10.1017/S0025100310000071.
 • Klaiman, MH (1987). "Bengali". In Comrie, Bernard (ed.). The World's Major Languages. Croon Helm, London and Sydney. ISBN 978-0-19-506511-4.
 • Masica, Colin P. (1991). The Indo-Aryan Languages. Cambridge Univ. Press. ISBN 978-0-521-23420-7.
 • Radice, W (1994). Teach Yourself Bengali: A Complete Course for Beginners. NTC/Contemporary Publishing Company. ISBN 978-0-8442-3752-7.
 • Ray, P; Hai, MA; Ray, L (1966). Bengali language handbook. Center for Applied Linguistics, Washington. ASIN B000B9G89C.
 • Shah, Natubhai (1998). Jainism: The World of Conquerors. Sussex Academic Press. ISBN 978-1-898723-31-8.
 • Tagore, Rabindranath; Das, Sisir Kumar (1996). The English Writings of Rabindranath Tagore. Sahitya Akademi. ISBN 978-81-260-0094-4.
 • Wilson, A.J.; Dalton, D. (1982). The States of South Asia: Problems of National Integration. Essays in Honour of W.H. Morris-Jones. University of Hawaii Press. ISBN 978-0-8248-1183-9.
 • Bonazzi, E (2008). Grammatica Bengali. Bologna: Libreria Bonomo Editrice. ISBN 978-88-6071-017-8.
 • Shaw, Rameswar Sadharan Bhasabigna O Bangal Bhasa, Pustak Bipani, Kolkata, 1997.
 • Haldar, Narayan Bengali Bhasa Prsanga: Banan Kathan Likhanriti, Pustak Bipani, Kolkata, 2007.
 • Toulmin, Mathew W S (2009), From Linguistic to Sociolinguistic Reconstruction: The Kamta Historical Subgroup of Indo-Aryan, Pacific Linguistics

 • Быкова Е. М., Бенгальский язык, М., 1966;
 • Алексеева Е. А. Лексикология бенгальского языка, М., 1991;
 • Alam, M. 2000. Bhasha Shourôbh: Bêkorôn O Rôchona (The Fragrance of Language: Grammar and Rhetoric). S. N. Printers, Dhaka.
 • Cardona, G. and Jain, D. 2003. The Indo-Aryan languages, RoutledgeCurzon, London.
 • Chatterji, S. K. 1921. Bengali Phonetics. Bulletin of the School of Oriental and African Studies,
 • Chatterji, S. K. 1926. The Origin and Development of the Bengali Language: Part II. Calcutta Univ. Press.
 • Ferguson, C. A. and Chowdhury, M. 1960. The Phonemes of Bengali, Language, Vol. 36, No. 1, Part 1. (Jan. — Mar., 1960), pp. 22-59.
 • Hayes, B. and Lahiri, A. 1991. Bengali intonational phonology, Natural Language & Linguistic Theory, Springer Science.
 • Klaiman, M. H. 1987. Bengali, in Bernard Comrie (ed.), The World’s Major Languages, Croon Helm, London and Sydney, pp. 490—513.
 • Masica, C. 1991. The Indo-Aryan Languages. Cambridge Univ. Press.
 • Sen, D. 1996. Bengali Language and Literature. International Centre for Bengal Studies, Calcutta.

 • Rahul Peter Das: Lehrbuch der modernen bengalischen Hochsprachen. 3. Auflage. (Südasienwissenschaftliche Arbeitsblätter 14). Halle (Saale) 2020, ISBN 978-3-96670-056-6. doi:10.11588/xarep.00004387
 • Elvira Friedrich: Einführung in die indischen Schriften, Tl. 2. Gujarati, Gurmukhi, Bengali, Oriya. Hamburg 2002, ISBN 3-87548-219-0.
 • Rainer Krack: Kauderwelsch, Bengali Wort für Wort. Reise-Know-How-Verlag, Bielefeld 2000, ISBN 3-89416-513-8.
 • Colin P. Masica: Indo-Aryan Languages, Cambridge University Press, Cambridge 1991, ISBN 0 521 23420 4
 • William Radice: Teach yourself Bengali. 2003, ISBN 0-07-141368-5.
 • Sufia M. Uddin: Constructing Bangladesh. Religion, Ethnicity, and Language in an Islamic Nation. Chapel Hill 2006, ISBN 978-0-80783-021-5.
 • Dušan Zbavitel: Lehrbuch des Bengalischen. 2. Auflage. Heidelberg 1996, ISBN 3-87276-142-0

 • M. Alam, Bhasha Shourôbh : Bêkorôn O Rôchona (The Fragrance of Language : Grammar and Rhetoric), S. N. Printers, Dhaka, 2000.
 • Shaheen Sardar Ali et Javaid Rehman, Indigenous Peoples and Ethnic Minorities of Pakistan : Constitutional and Legal Perspectives, Routledge, 2001, 184 p. (ISBN 0-7007-1159-7, présentation en ligne [archive]).
 • Asiatic Society of Bangladesh, Banglapedia, the national encyclopedia of Bangladesh, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 2003.
 • Tanmoy Bhattacharya, « Bengali », dans Jane Gary et Carl Rubino (dir.), Encyclopedia of World's Languages: Past and Present (Facts About the World's Languages), New York, WW Wilson,, 2000 (ISBN 0-8242-0970-2).
 • C. Baxter, Bangladesh, From a Nation to a State, Westview Press, 1997 (ISBN 0-8133-3632-5).
 • Eros Bonazzi, Grammatica Bengali, Libreria Bonomo Editrice, 2008, 382 p. (ISBN 978-88-6071-017-8).
 • G. Cardona et D. Jain, The Indo-Aryan languages, RoutledgeCurzon, London, 2003.
 • S. K. Chatterji, The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta Univ. Press, 1926.
 • S. K. Chatterji, « Bengali Phonetics », Bulletin of the School of Oriental and African Studies,‎ 1921.
 • Hugh Chisholm, The Encyclopædia Britannica : A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General Information, Cambridge, England ; New York : At the University Press, 1910 (OCLC 266598).
 • Bernard Comrie et M. H. Klaiman, The World's Major Languages, Croon Helm, Londres et Sydney, 1987 (ISBN 0-19-506511-5).
 • C. A. Ferguson et M. Chowdhury, « The Phonemes of Bengali », Language, vol. 36, no 1,‎ 1960.
 • Elvira Friedrich, Einführung in die indischen Schriften, 2e partie Gujarati, Gurmukhi, Bengali, Oriya, Hambourg, H. Buske, 2002, 206 p. (ISBN 3-87548-219-0).
 • Gopal Haldar (trad. Tista Bagchi), Languages of India, National Book Trust, India, 2000, 194 p. (ISBN 81-237-2936-7).
 • B. Hayes et A. Lahiri, « Bengali intonational phonology », Natural Language & Linguistic Theory, Springer Science,‎ 1991.
 • Arthur Berriedale Keith, The Sanskrit Drama, New Delhi, Motilal Banarsidass Publ, 1998, 405 p. (ISBN 81-208-0977-7, présentation en ligne [archive]).
 • Rainer Krack, Kauderwelsch, Bengali Wort für Wort., Reise Know-How, 2000 (ISBN 3-89416-513-8).
 • C. Masica, The Indo-Aryan Languages, Cambridge Univ. Press, 1991.
 • W. Radice, Teach Yourself Bengali : A Complete Course for Beginners, NTC/Contemporary Publishing Company, 1994 (ISBN 0-8442-3752-3).
 • Pabitra Sarkar, Bangla Bôlo (« Parle le bengali »), Proma prokashoni, 1990
 • P. Ray, M. A. Hai et L. Ray, « Bengali language handbook », Center for Applied Linguistics, Washington,‎ 1966 (ASIN B000B9G89C).
 • D. Sen, Bengali Language and Literature, International Centre for Bengal Studies, Calcutta, 1996.
 • Natubhai Shah, Jainism : The World of Conquerors, Brighton, Sussex Academic Press, 1998, 322 p. (ISBN 1-898723-31-1).
 • Rabindranath Tagore et Sisir Kumar Das, The English Writings of Rabindranath Tagore, New Delhi, Sahitya Akademi, 1996, 1020 p. (ISBN 81-260-0094-5).
 • A. J. Wilson et D. Dalton, The States of South Asia : Problems of National Integration. Essays in Honour of W. H. Morris-Jones, University of Hawaii Press, 1982 (ISBN 0-8248-1183-6).
 • Dusan Zbavitel, Lehrbuch des Bengalischen, Heidelberg, J. Groos, 1996 (réimpr. 2e, 1996), 173 p. (ISBN 978-3-87276-142-2 et 3-87276-142-0).
 • Vekerdi József: A magyarországi cigány nyelvjárások szótára, Budapest, Terebess, 2001, ISBN 963 9147 30 3 MEK
 • Hargitai György: Cseh-magyar, Magyar-cseh kisszótár, Kossuth, Budapest, 2009, ISBN 9789630943895
 • Dobossy László, Stelczer Árpád, Sipos István: Cseh-magyar szótár, 1960
 • Stelczer Árpád: Cseh-magyar szótár (Terra, 1967)
 • Ladislav Hradský, Árpád Stelczer, Vladimír Šmilauer: Magyar-cseh nagyszótár I-II., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, ISBN 9789630530712
 • Příruční slovník jazyka českého {{R:cs:PSJC}}
 • Slovník spisovného jazyka českého, 1960–1971, 1989 {{R:cs:SSJC}}
 • Akademický slovník současné češtiny {{R:cs:ASSC}}
 • Internetová jazyková příručka
 • https://www.korpus.cz
 • Margit Nielsen, Sitkeiné Szira Ágnes: Dán-magyar szótár, Északi Fény, Alsóőrs, 1993, ISBN 9789630430418
 • Sitkeiné Szira Ágnes, Margit Nielsen, Szira József: Dán-magyar szótár, 3. reviderede udgave, Special-Pædagogisk Forlag, Herning, 2011, ISBN 9788776076450
 • Sitkeiné Szira Ágnes, Margit Nielsen, Szira József: Magyar-dán szótár, 2. reviderede udgave, Special-Pædagogisk Forlag, Herning, 2011, ISBN 9788776076436
 • Крымова Н. И. Большой датско-русский словарь = Stor dansk-russisk ordbog / Н. И. Крымова, А. Я. Эмзина, А. С. Новакович. — М. : Живой язык, 2004. — 896 с. — ISBN 5-8033-0025-X.
 • Den Danske Ordbog {{R:da:Den Danske Ordbog}}
 • Ordbog over det danske Sprog {{R:da:ODS online}}
 • Horváth József: EHV Eszperantó-magyar szótár (ISBN 978-963-571-486-5) – 2015
 • Pechan Alfonz: Eszperantó-magyar szótár, 6. kiadás, Terra, Budapest, 1988, Kisszótár sorozat, ISBN 9789632052106
 • Pechan Alfonz: Magyar-eszperantó szótár
 • Szerdahelyi István, Koutny Ilona: Magyar-eszperantó középszótár, Magyar Eszperantó Szövetség, Budapest
 • Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (PIV) {{R:eo:PIV}}
 • Kristiina Lutsar, Anu Nurk, Pusztay János: Észt-magyar kisszótár, Savaria University Press, Szombathely, 2011, ISBN 9789639882799
 • Pusztay János, Tiina Rüütmaa: Magyar-észt kisszótár, Savaria University Press, Szombathely, 1995, ISBN 9789638275295
 • Sõnaveeb {{R:et:Sõnaveeb}}
 • Eesti keele seletav sõnaraamat {{R:et:EKSS}}
 • Raadik, M., editor (2018), Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018, Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, →ISBN
 • [EVS] Estonian-Russian dictionary http://www.eki.ee/dict/evs/
 • Jakab László: Finn-magyar diákszótár, Akadémiai Kiadó, 2007
 • Papp István: Finn–magyar kéziszótár, Budapest, 2003, ISBN 9789630564984
 • Nyirkos István: Magyar-finn szótár, 1977, ISBN 9789517171144

 • Konrád Miklós , Márta Thimar, Orsolya Erőss: Magyar-francia kisszótár, 1. kiad, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, ISBN 9789630581769
 • Hargitai György, Bárdos Miklós: Francia-magyar, Magyar-francia kisszótár, Kossuth, Budapest, 2003, ISBN 9789630945059
 • Pálfy Miklós: Francia-magyar, magyar-francia tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak, 3. jav. kiadás, Grimm, Szeged, 2012
 • Havas Lívia: Francia-magyar, magyar-francia útiszótár
 • Oláh Tibor, Eckhardt Sándor: Francia-magyar nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 9789630580823
 • Eckhardt Sándor, Konrád Miklós: Magyar-francia nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 9789630589277
 • Bárdosi Vilmos, Szabó Dávid: Francia-magyar kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009, ISBN 9789630587358
 • Aurélien Sauvageot: Francia-magyar keziszotar, Merenyi kiadó, Budapest, 1996, ISBN 9789636980542
 • M.A. Thibaut: Új franczia-magyar és magyar-franczia zseb-szótár Thibaut M. A. legújabb franczia szótára után, Franklin-Társulat, Budapest, 1886

 • Hegedűs Judith: Francia-magyar közgazdasági szótár, Aula, Budapest, 1997, ISBN 9789639078130
 • Kovács Balázs, Juhász Szilárd: Francia-magyar, magyar-francia szaknyelvi szótár, KIT, Budapest, 2002, ISBN 9789636371524

 • Tesouro informatizado da lingua galega. Santiago: ILG.
 • Álvarez, Rosario (coord.): Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega.
 • Dicionario da Real Academia Galega, Royal Galician Academy.
 • Dicionario de Dicionarios da lingua galega, SLI - ILGA 2006–2013.
 • Koós Eszter: Kisszótár magyar-görög, görög-magyar, Kossuth, Budapest, 2009, ISBN 9789630958066
 • Mohay András: Újgörög-magyar kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, ISBN 9789630543873
 • Mokasz Klára: Magyar-újgörög, újgörög-magyar szótár, 2. kiadás, Budapest, 1993, ISBN 9789634004363
 • Christoforos Athanasiou, Skevis Theodoros: Magyar-görög kéziszótár, 2. bőv. kiad, Euro Books, Budapest, 2005, ISBN 9789632181844
 • Magyar-görög, görög-magyar online szótár – Diczone (Purosz Alexandrosz)
 • Λεξικό της κοινής νεοελληνικής [Dictionary of Standard Modern Greek], 1998, by the "Triantafyllidis" Foundation. {{R:el:DSMG}}
 • Čikobava, Arnold et al., editors (1950–1964) , R:ka:GED, in Kartuli enis ganmarṭebiti leksiḳoni [Explanatory Dictionary of the Georgian language] (in Georgian), Tbilisi: Academy Press {{R:ka:GED}}
 • კანკავა მ. ბ. ქართულ-რუსული ლექსიკონი = Грузинско-русский словарь / მ. ბ. კანკავა. — თბ. : საქართველოს მაცნე, 2001. — 445 с. — ISBN 978-999-2828-212.
 • Гуджарати-русский словарь. В. В. Мамаева, под ред. Л. В. Савельевой. Москва, 1990.
 • Cardona G. A Gujarati reference grammar. Phil., [1965].
 • Mehta B.N. The modern Gujarati-English dictionary. Baroda, 1925.
 • Sastri, Kesavarama Kasirama. Brhad Gujarati kosa = Comprehensive Gujarati dictionary. Amadavada : Yunivarsiti Granthanirmana Borda, Gujarata Rajya : Vitaraka, Balagovinda Bukaselarsa, 1976-1981.
 • Irmtraud Herms: Wörterbuch Hausa-Deutsch. Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1987.

 • Albeck, Hanokh 1978–1983. Sisa szidré misna, I-VI. Jerusalem–Tel Aviv, Moszad Bialik – Dvir (első kiadás: 1956–1959).
 • Alcalay, Reuben 1996. The Complete Hebrew-English Dictionary. / The Complete English-Hebrew Dictionary.2 vols. New York–Tel Aviv, Chemed Books–Yedioth Ahronoth.
 • Ben-Hayyim, Zeev 2000. A Grammar of Sammaritan Hebrew. Jerusalem–Winona Lake, Magnes Press–Eisenbrauns.
 • Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1967–1977. K. Elliger –W. Rudolph irányításával. Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft. (Több újabb kiadás.)
 • Bodine, Walter R. (ed.) 1992. Linguistics and Biblical Hebrew. Winona Lake, Indiana, Eisenbrauns.
 • Brown, F–S. R. Driver–Ch. A. Briggs 1906. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Boston, Houghton (több utánnyomás).
 • Chayat, S.–S. Israeli –H. Kobliner. 2001. Ivrit min ha-hathala / Hebrew from Scratch 2. vols. Jerusalem, Akademon.
 • Chomsky, Noam 1979. Morphophonemics of Modern Hebrew. New York – London, Garland Publishing, Inc. /Outstanding Dissertations in Linguistics, 12./
 • Clines, David J. A. 1993-. The Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Academic Press. (Jelenleg 5 kötet van kész a nun-ig.)
 • Davies, G. 1991. Ancient Hebrew Inscriptions. Corpus and Concordance. Cambridge, Cambridge UP.
 • Discoveries in the Judean Desert 1955– .Oxford, Clarendon.
 • Even-Sosan, Avraham (ed.) 2004. Milon Even Sosan. 6 vols. Jerusalem, Magnes Press (számos korábbi kiadás, illetve rövidített változatok).
 • Frisch Ármin 1906. Szemelvények a Biblia utáni zsidó irodalomból. Budapest, Pallas. (Reprint: Budapest, 1993, Auktor Könyvkiadó.)
 • Fröhlich Ida 1998. A qumráni szövegek magyarul. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem /Studia Orientalia, 1./.
 • Gesenius, W.–E. Kautzsch–G. Bergsträsser, G. 1991. Hebräische Grammatik. 6. Nachdruckaufl. Der 28. vielfach verbesserten und vermehrten Auflage. Hildesheim, Olms.
 • Gesenius, W.–E. Kautzsch–A. E. Cowley1910. Gesenius’ Hebrew Grammar. Oxford, Clarendon.
 • Gogel, S. L. 1998. A Grammar of Epigraphic Hebrew. Atlanta, Scholars Press.
 • Jáoz-Keszt, Itámár 1992. Dávid tornya – Modern héber költők. Budapest, Belvárosi könyvkiadó.
 • Jastrow, Marcus 1903. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midraschic Literature. 2 vols. London–New York, Luza –Putman (újabb reprintek: New York: Pardes, 1950; Jerusalem: Horev, é.n.)
 • Jenni, Ernst 1981. Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testament. Basel–Frankfurt a.M., Helbing–Lichtenhahn.
 • Joüon, P–T Muraoka 1993. A Grammar of Biblical Hebrew. Roma, Pontificio Instituto Biblico.
 • Karasszon Dezső 1994. Héber gyakorlókönyv és bibliai arámi nyelvtan. 2. kiad. Budapest, Református Teológiai Akadémia.
 • Kardos László é. n. Héber költők antológiája. Budapest, Farkas Lajos.
 • Koehler, L.–W. Baumgartner 1995. Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament.2 Bde. Leiden – New York, Brill..
 • Komoróczy Géza 1998. Kiáltó szó a pusztában. Budapest, Osiris.
 • Kőszeghy, Miklós 2003. Cseréplevelek. Héber feliratok a fogság előtti Palesztinából. Budapest, Új Mandátum Kiadó /Kréné, 2/.
 • Kutscher, E. Y. 1982. A History of the Hebrew Language. Jerusalem–Leiden, The Magness Press–E. J. Brill.
 • Lambdin, Thomas O. 2003. Introduction to Biblical Hebrew. London, Darton–Longman and Todd.
 • Lieberman, Saul 1962–1988. The Tosefta. According to Codex Vienna with Variants. New York, The Jewish Theological Seminary of America.
 • Lifschitz, Arieh–Sara Yakubovski 1990-1991. Héber (ivrit) nyelvkönyv. A mai Izrael nyelve kezdőknek I-II. Budapest, Makkabi.
 • Malone, Joseph L. 1993. Tiberian Hebrew Phonology. Winona Lake, Indiana, Eisenbrauns.
 • Molnár Ernő (szerk., ford.) 1989. A Talmud könyvei. Budapest, IKVA Könyvkiadó. (Eredeti: Budapest, 1921-23, Korin Testvérek.)
 • Muraoka, T. 1982. Modern Hebrew for Biblical Scholars. An Annoted Chrestomathy with an Outline Grammar. Sheffield, JSOT Press.
 • Patai József 1910-1918. Héber költők. . kötet, Budapest, k.n. (2. kiadás: Budapest, é. n., Múlt és Jövő).
 • Pérez Fernández, Miguel 1997. An Introductory Grammar of Rabbinic Hebrew. Leiden–New York–Köln, Brill.
 • Qimron, E. 1986. The Hebrew of Dead Sea Scrolls. Atlanta, Scholars Press.
 • Rabin, C. 1973. A Short History of the Hebrew Language. Jerusalem, Orot.
 • Radácsy László 2003. Magya -héber nagyszótár. Budapest, Akadémiai–Makkabi Kiadó.
 • Radácsy László é.n. Héber- magyar nagyszótár. Budapest, Akadémiai–Makkabi Kiadó.
 • Sáenz-Badillos, A. 1993. A History of the Hebrew Language. Cambridge, Cambridge UP.
 • Schwarzwald, Ora R. 2001. Modern Hebrew. München, Lincom Europa. /Languages of the World/Materials, 127./
 • Scheiber Sándor, szerk. 1997. A feliratoktól a felvilágosodásig. Zsidó irodalomtörténeti olvasmányok. New York – Budapest – Jeruzsálem, Múlt és Jövő.
 • Segal, M. H. 1927. A Grammar of Mishnaic Hebrew. Oxford, Clarendon. (számos utánnyomás).
 • Seow, C. L. 1995 A Grammar for Biblical Hebrew. Rev. ed. Nashville, Abingdon Press. Revised edition.
 • Spitzer, Shlomo J.–Komoróczy Géza 2003. Héber kútforrások Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez a kezdetektől 1686-ig. Budapest, MTA Judaisztikai Kutatócsoport–Osiris. /Hungaria Judaica, 16./
 • Steinsaltz, Adin 1982-. Talmud bavli. Jerusalem, The Israel Intitute for Talmudic Publications.
 • Strbik Andrea, Héber nyelvtanok Magyarországon. A Magyarországon kiadott, magyar szerzők által írt vagy magyar nyelvű héber nyelvtanok bibliográfiája (1635-1995). Budapest, MTA Judaisztikai Kutatócsoport–Osiris Kiadó /Hungaria Judaica, 10/.
 • Szabó Mária 1994. Bevezetés a bibliai héber nyelvbe. Szeged.
 • Szabolcsi Lajos 1942. Gyöngyszemek a Talmudból és a Midrásból. Budapest, IMIT.
 • Waldman, Nahum M.1989. The Recent Study of Hebrew: A Survey of the Literature with Selected Bibliography. Cincinnati–Winona Lake, IN, Hebrew Union College Press – Eisenbrauns/ Bibliographica Judaica, 10/.
 • Weingreen, Jacob 1985. A Practical Grammar for Classical Hebrew . Oxford, Clarendon (első kiadás: 1959).
 • Sági Péter: Ek Sārgarbhit Hindī Shabdāvalī: Magyar-hindí szókincstár, Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó (2019) , 206 p.
 • Kós Péter: Magyar-hindi szótár (Akadémiai Kiadó, 1973)
 • McGregor, Ronald Stuart (1993) The Oxford Hindi-English Dictionary, London: Oxford University Press {{R:hi:McGregor}}
 • Platts, John T. (1884) A dictionary of Urdu, classical Hindi, and English, London: W. H. Allen & Co. {{R:hi:Platts}}
 • В.М. Бескровный, А.П. Баранников: Хинди-русский словарь, Izd. 2. izdanie, Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, Moskva, 1959

 • Bahri, Hardev 1983. Learners’ Hindi-English Dictionary. 2nd ed. Delhi, Rajpal & Sons.
 • Bahri, Hardev 1969. Comprehensive English-Hindi Dictionary. 2 vols. Varanasi, Jnanamandal Ltd.
 • Beszkrovnij, V. M. 1972. Hindi-russzkij szlovár. Moszkva, Izdatel’sztvo Szovjetszkaja Enciklopedia.
 • Bhatia, Tej K. 1987. A History of the Hindi Grammatical Tradition, Hindi-Hindustani Grammar, Grammarians, History and Poblems. Leiden, Brill.
 • Debreczeni, Árpád 1959. Hindi nyelvkönyv kezdők részére. Budapest, József Attila Szabadegyetem.
 • Debreczeni, Árpád 1983. Hindi nyelvkönyv magyaroknak. Budapest, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat.
 • Dimsic, Z. M.–O. G. Ulciferov–V. I. Gorjunov 1980–1983. Ucsebnyik jazika hindi. 3 köt. Moszkva, Izdatel’sztvo Nauka.
 • Faruqi, Shamsur Rahman 2001. Early Urdu Literary Culture and History. Oxford, Oxford University Press.
 • Grierson, George A. 1903–1928. Linguistic Survey of India. 11 Vols. Calcutta. (reprint: Delhi, Motilal Banarsidass, 1968)
 • Guru, Kāmtāprasād 1962 [1920]. Hindī' vyākaraṇ. Vārāṇasī, Nāgarīpracāriṇī Sabhā.
 • Jagannāthan, V. R. 1981. Prayog aur prayog. Delhi, Oxford University Press.
 • Kachru, Yamuna–Rajeshwari Pandharipande 1983. Intermediate Hindi. Delhi, Motilal Banarsidass.
 • Kachru, Yamuna 1980. Aspects of Hindi Grammar. New Delhi, Manohar.
 • Kellogg, S. H. 1972 [1875]. A Grammar of the Hindi Language. 1st. Indian ed., Delhi, Oriental Books Reprint Corporation.
 • King, Christopher R. 1994. One Language, two scripts. The Hindi Movement in Nineteenth Century Nort India. Bombay, Oxford University Press.
 • Kumār, A.–K. Kumār 1997. Samāntar koś. Hindī thisāras. 2 köt. Delhi, National Book Trust.
 • Masica, Colin P. 1991. The Indo-Aryan Languages. Cambridge, Cambridge University Press.
 • McGregor, R. S. 1972. Outline of Hindi Grammar. Oxford, Oxford University Press.
 • McGregor, R. S. 1993. The Oxford Hindi-English Dictionary. Oxford–Delhi, Oxford University Press.
 • Montaut, Annie 2004. A Grammar of Hindi. München–New Castle, Lincom Europa.
 • Négyesi, Mária é. n. Hindí nyelvkönyv. Kéziratban.
 • Platts, J. T. 1884. A Dictionary of Urdū, Classical Hindī and English. London, Sampson Low, Marston & Company. (reprint: Moszkva, 1959)
 • Platts, John T. 1967 [1873]. A Grammar of the Hindustani or Urdu Language. 1st Indian edition, Delhi, Munshiram Manoharlal.
 • Pořízka, Vincenc 1972. Hindština Hindī Language Course. Praha, Státní pedagogické nakladatelství.
 • Rai, Amrit 1984. A House Divided. The Origin and Development of Hindi/Hindavi. Delhi, Oxford University Press.
 • Shakespear, John 1834. A dictionary, Hindustani and English: with a copious index, fitting the work to serve, also, as a dictionary of English and Hindustani. 3rd ed.. London, J.L. Cox and Son.
 • Shaphiro, Michael C. 1989. A Primer of Modern Standard Hindi. Delhi, Motilal Banarsidass.
 • Sharma, Aryendra 1958. A Basic Grammar of Modern Hindi. Delhi, Government of India.
 • Snell, Rupert–Simon Weightman 1989. Hindi. London, Hodder and Stoughton. /Teach Yourself Books./
 • Turner, R. L. 1962–1985. A Comparative Dictionary of Indo-Aryan Languages. London, Oxford University Press.
 • Vājpeyī, Kiśorīdās 1957. Hindī śabdānuśāsan. Vārāṇasī, Nāgarīpracāriṇī Sabhā.
 • Varmā, Rāmcandra 1987 [1933]. Saṃ̣kṣ̣ip'ṭ hindī śabdakoś. Vārāṇ̣asī, Nāgarīpracāriṇ̣̣ī Sabhā.
 • Yule, H.–A. C. Burnell 1994 [1903]. Hobson-Jobson. A Glossary of the Colloquial Anglo-Indian Words and Phrasesand of Kindred Terms, Etymological, Historical, Geographical and Discoursive. Delhi, Munshiram Manoharlal.
 • Mollay Erzsébet, Nagy Roland: Holland−magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2023
 • Mollay Erzsébet: Holland-magyar kéziszótár, Grimm Könyvkiadó, Szeged, 2002, ISBN 9789639087590
 • Henry Kammer, Boschné Ablonczy Emőke: Magyar−holland szótár, Akadémiai, Budapest, 2011, ISBN 9789630590563
 • Zugor István: Holland-magyar kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 9789630564991
 • Zugor István: Magyar-holland kisszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 9789630565004
 • Van Dale Onlinewoordenboek {{R:nl:Van Dale online}}
 • Szabó Bernadett: Magyar-Indonéz, Indonéz-Magyar szótár
 • Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Language Development and Fostering Agency — Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic Indonesia, 2016.
 • Alan M. Stevens and A. Ed. Schmidgall-Tellings: A Comprehensive Indonesian-English Dictionary, Second Edition, 2010, Ohio University Press
 • English-Irish Dictionary, An Gúm, 1959, by Tomás de Bhaldraithe. {{R:ga:EID}}
 • New English-Irish Dictionary by Foras na Gaeilge. {{R:ga:NEID}}
 • Dictionary of Modern Icelandic (in Icelandic) and ISLEX (in the Nordic languages)
 • 今岡十一郎 / Jūichirō Imaoka: 洪牙利語小辞典 : 洪日日洪 / Hangarīgo shōjiten : hannichi nichihan, Daigakushorin, Tōkyō, 1943
 • Imaoka Dzsúicsiró: 今岡 十一郎: Magyar-japán kisszótár ハンガリー語小辞典 , (大学書林) Daigaku Shorin, Tokyo 1958
 • Jūichirō Imaoka / Imaoka Dzsúicsiró (今岡 十一郎) : Magyar-japán kéziszótár (簡約ハンガリー語辞典), Daigaku Shorin, Tōkyō, 2009, ISBN 9784475001038
 • Juichiro Imaoka/ Imaoka Dzsúicsiró (今岡 十一郎) : Hangarigo jiten, Daigakusyorin, Tokyo, 2001, ISBN 978447500147
 • Varga István: Magyar-Japán, Japán-Magyar szótár, 3. kiadás, Gold Bridge, Szeged, 2010, ISBN 9789638639783
 • Janó István, Máté Zoltán, Székács Anna, Varrók Ilona, Vihar Judit, Werner Ákos: Japán-magyar ​nagyszótár, Japán Stúdiumok Alapítvány, 2015, ISBN 9789631223514
 • Z. Máté Judit: 1000 kanji : szótár a japán nyelv tanulásához és nyelvvizsgákhoz : kezdőknek és haladóknak, kana átírással, 3. jav. kiad, Nobara, Budapest, 2007 MEK
 • Kiss Sándorné, Noriko Sato, Székács Anna: Dekiru 1 : Japán nyelvkönyv, Japan Alapítvány: Tankönyvkiadó, Budapest, 2011, ISBN 9789631964424
 • Kiss Sándorné, Noriko Sato, Székács Anna, Horváth Krisztina : Dekiru 2 : Japán nyelvkönyv, Japan Alapítvány: Tankönyvkiadó, Budapest, 2012, ISBN 9789631964431
 • Японско-русский словарь изд-ва «Кэнкюся» = 研究社和露辞典 / под. ред. Т. Фудзинума. — Токио : Кэнкюся, 2000. — 1183 с.

 • Gy Horváth László, Japán kulturális szótár, 2. átd., jav., bőv. kiad, Corvina, Budapest, 2018, ISBN 9789631364873
 • Papp István: Magyar-japán, japán-magyar gazdasági szótár, Szent István Egyetem, [Gödöllő], 2000, ISBN 9789639256019


 • Gunso ruidzsú kankókai(szerk.) 1923–1929. Zoku gunso ruidzsú. 51 köt. Tokió,. Meicso fukjúkai.
 • Gunso ruidzsú kankókai(szerk.) 1957–1960. Gunso ruidzsú. 29. köt. Tokió, Meicso fukyúkai.
 • Haig, John H. 1997. The New Nelson Japanese-English Character Dictionary. Rutland, Tuttle.
 • Hinds, John 1986. Japanese: Descriptive Grammar. London, Croom Helm.
 • Icsikava, Sz.–Hattori, S. (szerk.) 2000. Szekai gengo gaiszecu gekan. Tokió, Kenkjúsa.
 • Ikeda, Tadashi 1975. Classical Japanese Grammar Illustrated with Texts. Tokió, The Toho Gakkai.
 • Hensú iinkai (szerk.) 1957–1968. Ivanami Nihon kotenbungaku taikei. 102 köt. Tokió, Ivanami soten.
 • Hensú iinkai (szerk.) 1970–1980. Ivanami Nihon siszó taikei. 67 köt. Tokió, Ivanami soten.
 • Hensú iinkai (szerk.) 1989–2005. Ivanami Sin nihon kotenbungaku taikei. 105 köt. Tokió, Ivanami soten.
 • Jamadzsi, Maszanori 1990. Japán Nyelvkönyv. Budapest, Tankönyv Kiadó.
 • Kindaichi, Haruhiko 1978. The Japanese Language. Tokió, Tuttle.
 • Kindaicsi, H.– Ó. Hajasi–T. Sibata (szerk.) 1988. Nihongo hjakka daidzsiten. Tokió, Taisúkan soten.
 • Kokkataikan hensú iinkai (szerk.) 1983-1992. Sinpen Kokka taikan. 10 köt. Tokió, Kadokava soten.
 • Kokugogakkai [Japán Nyelvészeti Társaság] (szerk.) 1980. Kokugogaku daidzsiten. Tokió, Tókjódó suppan.
 • Kuroita, Kacumi (szerk.) 1929–1967. Sintei zóho Kokusi taikei. 66 köt. Tokió, Josikava kóbunkan.
 • Macumura, Akira(szerk.) 1990. Dai dzsirin. Tokió, Szanszeidó.
 • Martin, Samuel E. 1987. A Reference Grammar of Japanese, A complete guide to the Grammar and Syntax of the Japanese Language. Tokió, Tuttle.
 • Miller, Roy A. 1967. The Japane'se Language. Chicago, University of Chicago Press.
 • Miller, Roy A. 1972. Nihongo rekisi to kózó. Isiguro Sóicsi (trans.) Tokió, Szanszeidó.
 • Morohasi, Tecudzsi 2000. Dai kanva dzsiten. 15 vols. 2., jav. kiadás. Tokió, Taisúkan soten.
 • Nakata, Norio 1964–. Kodzsiso taikei. 15 köt. Tokió, Benszeisa.
 • Nakata, N.–T. Vada–J. Kitahara (szerk.) 1993. Sógakukan Kogo daidzsiten. Tokió, Sógakukan.
 • Nihon kokugo daidzsiten dai 2 han hensú iinkai (szerk.) 2000–2002. Nihon kokugo daidzsiten. 14 vols. 2. kiadás. Tokió, Sógakukan.
 • Nihon zuihicu taiszei 1993–96. 80 köt. Tokió, Josikava kóbunkan.
 • Okimori, Takuja (szerk.) 1991. Sirjó Nihongosi. Tokió, Ófú.
 • Ozaki, J. et al. (szerk.) 1992. Kadokava Dai dzsigen. Tokió, Kadokava soten.
 • Sinmura, Izuru (szerk.) 1998. Kódzsien. 5. kiadás.Tokió, Ivanami soten.
 • Spahn, M.–W. Hadamitzky–K. Fujiie-Winter 1996. The Kanji Dictionary. Tokió, Tuttle.
 • Suzuki Gakudzsucu zaidan (szerk.) 1973. Dai nihon bukkjó zenso. 100 köt. Tokió, Kódansa.
 • Szakijama, Szatosi (szerk.) 1990. Nihongo no keiszei. Tokió, Szanszeidó.
 • Szaszaki, N. et al. (szerk.) 1956-97. Nihon kagaku taikei. 20 köt. Tokió, Kazama soten.
 • Szató, Kijoharu (szerk.) 1977. Kokugogaku kenkjú dzsiten. Tokió, Meidzsi soin.
 • Takebayashi, Shigeru (ed.) 2002. Kenkyusha’s New English-Japanese Dictionary. Tokió, Kenkjúsa.
 • Tokió Daigaku Sirjó Henszandzso (szerk.) 1952–. Dai nihon kokiroku. 115 köt.. Tokió, Ivanami soten.
 • Tsujimura, Natsuko 2002. The Handbook of Japanese Linguistics. Oxford, Blackwell Publishing. /Blackwell Handbooks in Linguistics./
 • Watanabe, T.–E. Skrzyoczak–P. Snowden, P. (eds.) 2003. Kenkyusha’s New Japanese-English Dictionary. Tokió, Kenkyusha.
 • Wenk, Günther 1954–1959. Japanische Phonetik. 4 Bde. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Yoshida, Y. et al. (eds.) 1973. Japanese for Today. Tokió, Gakken.
 • Blau Henrik: Magyar-jiddis szógyűjtemény
 • Kittel, F. Kittel's Kannada-English dictionary. Rev. and enl. by M. Mariappa Bhat. [Madras] University of Madras, 1968-1971.
 • Faluba Kálmán, Morvay Károly: Katalán-magyar kéziszótár, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1990, ISBN 9788477390626
 • Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó: Magyar-katalán kéziszótár, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1996, ISBN 9788441225848
 • Diccionari de la llengua catalana, Institut d’Estudis Catalans. {{R:ca:IEC2}}
 • Gran Diccionari de la Llengua Catalana, Grup Enciclopèdia Catalana, 2023
 • Robert K. Headley; Rath Chim; Ok Soeum (1997) Cambodian-English Dictionary, Dunwoody Press, ISBN 0-931745-78-0 {{R:km:Headley97}}
 • Горгониев Ю. А. Кхмерско-русский словарь : около 20 000 слов = វចនានុក្រមខ្មែរ-រុស្ស៊ី : ២០០០០ពាក្យ / Ю. А. Горгониев; Под ред. Тхать Суонга. — М. : Русский язык, 1975.
 • http://www.sealang.net/khmer/dictionary.htm
 • Galambos Imre: Magyar-kínai szótár, Magyar Kultúra Kiadó : ELTE Konfuciusz Intézet, Budapest, 2013, ISBN 9789632843490
 • Őri Sándor: Magyar-kínai, kínai-magyar kisszótár, Kossuth, Budapest, 2010, ISBN 9789630965965
 • Bartos Huba, Hamar Imre: Kínai−magyar szótár, 2019, ISBN 9789634890447
 • P. Szabó József, Zhang Shi: Magyar kínai alapszótár, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014, ISBN 9786155219771
 • P. Szabó József, Fekete Balázs: Kínai-magyar alapszótár, Tinta, Budapest, 2016, ISBN 9789634090786

 • Панасюк В. А. Большой китайско-русский словарь : в 4 т. = 華俄大辭典 / В. А. Панасюк, В. Ф. Суханов ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. — М. : Наука, гл. ред. вост. лит., 1983—1984.
 • John DeFrancis, Yanyin Zhang: ABC English-Chinese Chinese-English dictionary, University of Hawaiʻi Press, Honolulu, 2010, ISBN 9780824834852
 • 新华大字典 : 彩色本 = Xinhua da zidian : cai se ben, 第3版, 第31次印刷, 商务印书馆国际有限公司, 北京, 2021, ISBN 9787801038074
 • 新华字典 : 双色本 = Xinhua zidian  : shuang se ben, 商务印书馆, Beijing, 2020, ISBN 9787100170932


 • Bartos, Huba–Hamar Imre 1998. Kínai–magyar szótár. Budapest, Balassi.
 • Baxter, William 1992. A Handbook of Old Chinese Phonology. Berlin, Mouton de Gruyter.
 • Benedict, Paul K. 1972. Sino-Tibetan: A Conspectus. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Boltz, William G. 1994. The Origin and Early Development of the Chinese Writing System. New Haven, AOS.
 • Chao, Yuen Ren 1968. A Grammar of Spoken Chinese. Berkeley, University of California Press.
 • Chappell, Hilary (ed.) 2001. Sinitic Grammar: Synchronic and Diachronic Perspectives. Oxford, Oxford University Press.
 • Csongor, Barnabás–Tőkei Ferenc (szerk.) 1967. Klasszikus kínai költők I.–II. Budapest, Európa.
 • DeFrancis, John 1984. The Chinese Language: Fact and Fantasy. Honolulu, University of Hawaii Press.
 • Duanmu, San 2000. The phonology of Standard Chinese. Oxford, Oxford University Press.
 • Gabelentz, Georg von der 1881. Chinesische Grammatik. Leipzig.
 • Galambos, Imre. 2006. Orthography of Early Chinese Writing: Evidence from Newly Excavated Manuscripts. Budapest, ELTE.
 • Huang, C.-T. James–Y. Audrey Li (eds.) 1996. New Horizons in Chinese Linguistics. Dordrecht, Kluwer.
 • Huang, C.-T. James–Y.Audrey Li–Yafei Li 2005. The Syntax of Chinese. Unpublished manuscript. Irvine, Univ. of California.
 • Jahontov, Sz. J. 1960. Drevnekitajskij Jazyk. Moszkva, Nauka.
 • Karlgren, Bernhard 1954. Compendium of phonetics in Ancient and Archaic Chinese. Bulletin of the Museum of Far-Eastern 'Antiquities, 26. 211–367. p.
 • Karlgren, Bernhard 1957. Grammata serica recensa. Bulletin of the Museum of Far-Eastern Antiquities. 29. 1–332. p.
 • Kratochvíl, P. 1968. The Chinese Language Today. London, Hutchinson.
 • Li, Charles N.–Sandra A. Thompson 1981. Mandarin Chinese: A Functional Reference Grammar. Los Angeles, University of California Press.
 • Li, Fang-kuei 1971. Shangguyin yanjiu. [Research on Old Chinese sounds.] Tsing Hua Journal of Chinese Studies, New Series, 9. 1–61. p.
 • Lü, Shuxiang. 1980. Xiandai hanyu babai' ci. [A modern kínai nyelv 800 szava.] Peking, Shangwu Yinshuguan.
 • Ma, Jianzhong. 1898 Ma shi wen tong. [Ma úr nyelvi alapismeretei.] Peking, Shangwu Yinshuguan.
 • Matisoff, James A. 1991. Sino-Tibetan linguistics: present state and future prospects. Annual Review of Anthropology, 20. 469-504. p.
 • Mathews, R.H. 1943. Mathews'’ Chinese–English Dictionary. Revised American Edition. Cambridge, MA, Harvard University Press.
 • Matthews, Stephen (ed.) 1998. Studies in Cantonese Linguistics. Hong Kong, Linguistic Society of Hong Kong.
 • Matthews, S.–V. Yip 1994. Cantonese: A Comprehensive Grammar. London, Routledge.
 • Morohashi, Tetsuji 1955. Da Han-He Cidian / Dai Kan-Wa Jiten. [Kínai–japán nagyszótár.] Tokió, Taishukan.
 • Norman, Jerry 1988. Chinese. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Pulleyblank, Edwin G. 1984. Middle Chinese: A Study in Historical Phonology. Vancouver, UBC Press.
 • Pulleyblank, Edwin G. 1998. Outline of Classical Chinese Grammar. Vancouver, UBC Press.
 • Ramsey, S. Robert 1987. The Languages of China. Princeton, NJ, Princeton University Press.
 • Sun, Chaofen 1996. Word-Order Change and Grammaticalization in the History of Chinese. Stanford, Stanford University Press.
 • Thurgood, Graham–Randy J. LaPolla (eds.) 2003. The Sino-Tibetan Languages. London, Routledge.
 • Tőkei, Ferenc (szerk.) 1962. Klasszikus kínai elbeszélések. Budapest, Európa.
 • Tőkei, Ferenc 1962–1967. Kínai filozófia. Ókor. I–III. köt. Budapest, Akadémiai Kiadó, Budapest. [2. kiadás: 1980, javított kiadás: Kossuth Kiadó, Budapest, 2005.]
 • Wang, Li 1943–44. Zhongguo xiandai yufa. [Kína modern nyelvtana.] Peking, Shangwu Yinshuguan.
 • Wang, Li (szerk.) 1980. Gudai hanyu. [Régi kínai nyelv.] Peking, Zhonghua Shuju.
 • Yue Hashimoto, Oi-Kan 1972. Studies in Yue Dialects. 'Vol. 1: Phonology of Cantonese. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Yue Hashimoto, Anne 1993. Comparative Chinese Dialectal Grammar. Handbook for Investigators. Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales–Centre de Recherches Linguistiques sur l’Asie Orientale.
 • Ghanekara, Damodara. Rajahasa Konkanī sacitra astangī abhyasakosa. Granthalaya avrttī. Panaji : Rajahasa Vitarana, 2009.
 • Thali, Mukesa. Rajhauns Konkani-English illustrated dictionary. Panaji : Rajahasa, 1999-2001.
 • 책임 집필, 박수영 (Park Soo-Young): 한국어-헝가리어 사전 = Koreai-Magyar kéziszótár, 한국 외국어 대학교 출판부, Sŏul-si, 2012, ISBN 9788974647063
 • 박수영 (Park Soo-Young) – 이상협 (Lee Sang-Hyup): Magyar-koreai kéziszótár : 《헝가리 – 한국어 사전》. 서울 : 한국외국어대학교 출판부, 2000, ISBN 89-7464-194-1 91790
 • 박수영, 이상협, 박수영, 이상협: 헝가리어-한국어 사전 = Magyar-Koreai kéziszótár, 한국 외국어 대학교 출판부, Sŏul-si, 2005, ISBN 978897464194
 • 책임 집필 박수영, 박수영: 한국어-헝가리어 사전 = Koreai-Magyar kéziszótár, 한국 외국어 대학교 출판부, Sŏul-si, 2012, ISBN: 9788974647063
 • Osváth Gábor: Koreai nyelvkönyv, Magánkiadás, Budapest, 2008, ISBN 9789630657945
 • OSVÁTH Gábor: Magyar-koreai igei vonzatszótár. Budapest : Külkereskedelmi Főiskola, 1993.
 • Kovács Sándor: Koreai-magyar kéziszótár
 • Sövény Aladár: Magyar-koreai szótár, Akadémiai Kiadó, 1957
 • 감수 김문옥 ; 편저자 김춘식., 김문옥., 김춘식: 한국어-러시아어 사전 = Новый болшой Корейско-Русский словарь, 문예림, Sŏul-si, 2010, ISBN 9788974825300
 • Большой корейско-русский словарь = 조로대사전 : Около 150 000 слов : в 2 т. / Акад. общ. наук КНДР, Ин-т языкознания ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения ; Под ред. Л. Б. Никольского и Цой Ден Ху. — М. : Русский язык, 1976.


 • An, Ok-kyu 1996. Ŏwŏnsajŏn. [A koreai nyelv etimológiai szótára.] Seoul, Hangukmunhwasa.
 • Baek, Eung-Jin 1984. Korean Syntax. Seoul, Jung Min Publishing Co.
 • Birtalan, Ágnes 2002. Aspects of Korean Civilization. Budapest, Eötvös Loránd University, Department of Inner Asian Studies /Korean Studies in Hungary, 1./.
 • Birtalan, Ágnes 2004. Aspects of Korean Cicilization. Budapest, Eötvös Loránd University, Department of Inner Asian studies /Korean Studies in Hungary, 2./.
 • Buzo, Adrian 1983. An Introduction to Early Korean Writing Systems. In The Korean Language. Seoul, The Si-sa-yong-o-sa Publishers, Inc., 128–133. p.
 • Ri, Byŏng-ryŏl 1973. Chosŏn munhwa-ŏ sajŏn. [A koreai kultúrnyelv szótára.] Phenjan, Sahwekwahak ch’ulp’ansa.
 • Ch’oe, Hyonbae 1941. Uri malbon. [Nyelvünk grammatikája.] Seoul, T’abot’ap.
 • Chu, Shigyong 1910. Kuk-mun-pŏp. [A nemzeti nyelv gramatikája.] Seoul, Tongasia.
 • Christal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Budapest, Osiris.
 • Ho, Yurng 1986. The Korean Alphabet. Seoul, Pochin Chai.
 • Hong, Chae-song 1999. Hangukŏ tongsa kumun sajŏn. [A koreai nyelv igei vonzatszótára.] Seoul, Tusantonga.
 • Hong, Yunsook 1991. A Sociolinguistic Study of Seoul Korean with a Special Section on Language Divergence between North and South Korea. Seoul, Research Center for Peace and Unification of Korea.
 • Hoyt, James 1971. Songs of the Dragons Flying to Heaven. Seoul, Royal Asiatic Society, Korea Branch.
 • Jae Jung Song 2005. The Korean Language. Structure, Use and Context. London and New York, Routledge.
 • Kim Gwang-ik et al. 1962. Chosŏnmal sajŏn. [A koreai nyelv szótára.] Phenjan, Kwahakwŏn ch’ulp’ansa.
 • Ledyard, Gari 1998. The Korean Language Reform of 1446. Seoul, Shingumunhaksa.
 • Lee, Hyon-bok 1989a. Hanguk-ŏ p’yojun parǔm. [A koreai sztenderd kiejtés.] Seoul, Kyoyuk-kwahaksa.
 • Lee, H. B. 1989b. Korean Grammar. Oxford, Oxford University Press.
 • Lee, Keedong 1993. A Korean Grammar on Semantic-Pragmatic Principles. Seoul, Hangukmunhwasa.
 • Lee, Ki-moon 1986. Soktam sajŏn. [Közmondások szótára.] Seoul, Il-cho-gak.
 • Lee, Ki-moon 1977. Geschichte der Koreanischen Sprache. Wiesbaden, Bruno Lewin.
 • Martin, Samuel 1966. Lexical Evidence Relating Korean to Japanese. Language. 42. 185–251. p.
 • Martin, Samuel 1975. A beszéd szintjei Koreában és Japánban. In Papp Mária–Szépe György (szerk.): Társadalom és nyelv. Budapest, Gondolat, 339–358. p.
 • Martin, Samuel 1992. A Complete Guide to the Grammar and History of the Korean Language. Rutland, Vermont–Tokyo, Japan, Charles E. Tuttle Company /Tuttle Language Library/
 • Mártonfi, Ferenc 1971–72. A személy-fogalom helye és szerepe a koreaiban. In Hajdú Péter–Nyíri Antal (szerk.): Nyelvészeti dolgozatok. Szeged, József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 101–108. p.
 • Mártonfi, Ferenc 1972a. A tiszteletiség kifejezési formáiról a kelet- és délkelet-ázsiai nyelvekben. In Telegdi Zsigmond–Szépe György (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok.8, 159–180. p.
 • Mártonfi, Ferenc 1972b. On Sino-Korean Finals. Acta Orient. Hung. 25, 83–99. p.
 • Mártonfi, Ferenc 1972c. On Some Problems of a Generative Phonology of Middle Sino-Korean Finals. Acta Orient. Hung. 26, 299–307. p.
 • Mártonfi, Ferenc 1974. A koreai írás története és szerkezete. Keletkutatás. 1973, 483–498. p.
 • Mártonfi, Ferenc 1977. Tizennégy hjangga. A koreai nyelvű költészet legrégibb fennmaradt darabjai. Keletkutatás.1976–77, 21–34. p.
 • Mártonfi, Ferenc 1981. Korea. In Ligeti Ferenc (szerk.): A keleti nevek magyar helyesírása. Budapest, Akadémiai Kiadó, 483–498. p.
 • Min, U-gun 1979. The New Comprehensive Korean-English and English-Korean Dictionary. Seoul, Si-sa-yong-o-sa.
 • Nam, Gvang-u 1971. Ko-ŏ sajŏn. [Régi szavak szótára.] Seoul, Il-cho-gak.
 • Nyikolszkij, L. B. 1976. Bolsoj korejszko-russzkij szlovar. Moszkva, Russzkij jazik.
 • Osváth, Gábor 1989. A koreai személynevek. In Balogh Ferenc–Ördög Ferenc (szerk.): Névtudomány és művelődéstörténet. A IV. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai Pais Dezső születésének 100. évfordulóján. Zalaegerszeg, Zalaegerszeg Város Tanácsa VB Művelődésügyi Osztálya, 335–339. p.
 • Osváth, Gábor 1993. Magyar–koreai igei vonzatszótár. Budapest, Külkereskedelmi Főiskola. /Keleti Füzetek, 10./
 • Osváth, Gábor 1995. A kínai írásjegyekkel kapcsolatos dél-koreai vita. In Osváth Gábor (szerk.): Koreai nyelv és kultúra. Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 40–52. p.
 • Osváth, Gábor 1996. A koreai modernizáció és az angol nyelv. In Fáyné Péter Emese (szerk.): Szakmai Füzetek, Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 265–272. p.
 • Osváth, Gábor 1995–96. Koreai nyelv alapfokon I-II. Budapest, Külkereskedelmi Főiskola. /Keleti Füzetek, 12./
 • Osváth, Gábor 1998. Koreai nyelv–koreai kultúra. Szociolingvisztikai megfigyelések. Modern Nyelvoktatás. 1998. december, 43–56. p.
 • Osváth, Gábor 1999. A koreai nyelv északi és déli változata. Balaskó Mária és Kohn János (szerk.): A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. Szombathely, Szombathelyi Tanárképző Főiskola, 235–240. p.
 • Osváth, Gábor 2001. A kínai, koreai, japán és vietnami szakszókincs sajátosságai. Majoros Pál (szerk.): Szakmai füzetek. Budapest, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar, 135–139. p.
 • Osváth, Gábor 2002a. Mártonfi Ferenc koreanisztikai munkássága. In Birtalan Ágnes (szerk.): Aspects of Korean Civilization. Budapest, Eötvös Loránd University, Department of Inner Asian Studies. 49–62. p. /Korean Studies in Hungary, 1./.
 • Osváth, Gábor 2002b. Az öt barát éneke. Koreai sidzso versek. Budapest, Terebess Kiadó.
 • Osváth, Gábor 2006. Koreai nyelv és irodalom. Válogatott tanulmányok. Budapest, Plurilingua.
 • Park, Bon-shik (ed.) 1983. The Korean Language. Ed. by The Korean NationalCommission for UNESCO. Seoul, The Si-sa-yong-o-sa Publishers.
 • Pak, Chong-guk (ed.) 1992. Wŏl-in-sŏk-po. [Sakjamuni fényes élete.] Seoul, Sejong taewang-kinyŏm-saŏphoe.
 • Pak, Su-yong–Lee, Sang-hyup (2000): Magyar–koreai szótár. Seoul, Hankook University of Foreign Studies.
 • Poppe, N. 1965. Introduction to Altaic Linguistics. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Ramstedt, Gustaf F. 1939. A Korean Grammar. Helsinki, Suomalais–Ugrilainen Seura.
 • Ramstedt, Gustaf F. 1951. Studies in the Korean Etymology. Helsinki, Suomalais–Ugrilainen Saura.
 • Seong Baek-in 1997. The Present State and Problems of Geneological Studies of Korean. Korea Journal. 37, III, 166–25. p.
 • Sövény Aladár (szerk.) 1957. Magyar–koreai szótár. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Song, Gi-chung 1993. Hyŏndae hanguk-ŏ hyŏngt’aeron. [A mai korai nyelv alaktana.] In Lee, Hyon-gun (szerk.): Hyŏngt’ae. [Morfológia.] Seoul, T’aehaksa. 367–440. p.
 • Taylor, Insup 1995. Writing and Literacy in Chinese, Korean and Japanese. Amsterdam–Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.
 • Yi, Jurng Ho 1986. The Korean Alphabet. Explanation in Korean and English, Seoul, Po Chin Chai Printing Co.
 • Young-Key, Kim-Renaud (ed.) 1994. Theoretical Issues in Korean Linguistics. Stanford, CSLI Publications for Stanford Linguistic Society.
 • Young-Key, Kim-Renaud 1997. The Korean Alphabet. Honolulu, University of Hawai Press.
 • Yu, Sŏong-ryŏl 2000. Ch’oeshin werae-ŏ sajŏn. [Legújabb idegen szavak szótára.] Seoul, K’uroba.
 • Chitnhothinh Sithong, Bounteum Khamkheuang, Dr. Jakócs Dániel (szerk.) : Magyar-Lao szótár (ຮັງກາຣີ-ລາວ ວັດຈະນານຸກົມ), JATE, Szeged, 1986, ISBN 9634817467
 • Kerr, Allen (1972) Lao-English Dictionary‎, Catholic University Press. {{R:lo:Kerr}}
 • Lao-English Dictionary, William L. Patterson and Mario E. Severino (1995, Dunwoody Press)
 • Morev, Vasil'eva, and Plam: Lao-Russian Dictionary (1982, Russkiy Yazik, Moscow)
 • http://www.sealang.net/lao/dictionary.htm
 • Tegyey Imre: Latin−magyar szótár, 3. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014, ISBN 9789630594882
 • Charlton T. Lewis and Charles Short (1879) A Latin Dictionary, Oxford: Clarendon Press {{R:la:L&S}}
 • Charlton T. Lewis (1891) An Elementary Latin Dictionary, New York: Harper & Brothers {{R:la:Elementary Lewis}}
 • Carl Meissner; Henry William Auden (1894) Latin Phrase-Book‎[1], London: Macmillan and Co. {{R:la:M&A}}
 • И. Х. Дворецкий, Латинско-русский словарь, Русский Язык Медиа, Moskva, 2008, ISBN 9785957604037
 • Georges: Lateinisch - Deutsches Wörterbuch {{R:la:Georges}}
 • Menge-Güthling: Langenscheidts Großwörterbuch der lateinischen und deutschen Sprache
 • Stowasser: Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch von J. M. Stowasser, M. Petschenig und F. Skutsch
 • Habel, Edwin, Gröbel, Friedrich: Mittellateinisches Glossar, 2. Auflage, Paderborn o. J. (Ferdinand Schöningh), ISBN 3-506-73600-0
 • MLW: Paul Lehmann, Johannes Stroux, Bayrische Akademie der Wissenschaften (Hrsg., in Gemeinschaft mit den Akademien der Wissenschaften zu Berlin, Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Mainz, Wien und der schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften): Mittelateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert, München ab 1959
 • Niermeyer, Jan Frederik / Kieft, C. van de: Mediae latinitatis lexicon minus - Mittellateinisches Wörterbuch, Mittellateinisch / französisch / englisch / deutsch, 2 Bände, 2., überarbeitete Auflage, Leiden 2002 (Verlag E. J. Brill in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt)
 • Sleumer, Albert, Schmidt Joseph: Kirchenlateinisches Wörterbuch, Olms 1996, 3. Ausgabe, ISBN 348709374X, 840 Seiten
 • Stotz, Peter:: Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters, 5 Bände, München 1996 - 2004 (Ch. Beck)
 • Latinitas: Lexicon recentis latinitatis, Lateinisch – Italienisch, Vatikan 2003, Libreria Editrice Vaticana, ISBN 88-209-7454-1
 • Latinitas, Libraria editoria vaticana [Herausgeber], Carmen Grau, Alexandra Panella, Stefan Feihl, Heinrich Offen [Übers.]: Lexicon recentis latinitatis – Neues Latein-Lexikon, Königswinter 1998 (Edition Lempertz), Edition Lempertz, ISBN 978-3-933070-01-2
 • Latinitas, Libraria editoria vaticana [Herausgeber], Carmen Grau, Alexandra Panella, Stefan Feihl, Heinrich Offen [Übers.]: Lexicon recentis latinitatis – PONS Wörterbuch des neuen Lateins, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig 2001, Klett Verlag

 • Auctores Latini. Budapest, Tankönyvkiadó 1966-tól.
 • Baldi, Ph. 2002. The Foundations of Latin. 2nd ed. Berlin & New York, Mouton de Gruyter.
 • CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum. Berlin, Walter de Gruyter 1863-tól.
 • Ferenczi, A.–Monostori M. 1998. Latin nyelvkönyv. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.
 • Finály, H. 1884 (és reprintjei). A latin nyelv szótára. Budapest, Franklin Társulat (repr. Akadémiai Kiadó).
 • Forisek, P.–Kerepeszki R. 2006. Az informatika felhasználása az ókortudományban. In Havas L.–Tegyey I. (szerk.): Bevezetés az Ókortudományba, V. Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, 239–295. p.
 • Georges, K. E. (Hrsg.) 1972. Ausführliches Lateinisch-Deutsches Handwörterbuch. 2 Bde. 13. Aufl. Hannover, Hahn'sche Buchhandlung 1972.
 • Györkösy, A. 1970 (és utánnyomásai). Latin-magyar szótár. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Herman, J. 2003. Vulgáris latin. Az újlatin nyelvek kialakulásának útja. Budapest, Tinta Kiadó.
 • Hofmann, J.B.–Szantyr, A. 1972. Lateinische Syntax und Stilistik. 2. Ausg. München, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung.
 • Kühner, R.–Stegmann, C. 1966–1976. Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache. 2 Bde. 5. Aufl.Hannover, Hahn'sche Buchhandlung–Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Kiss, S. 1999. Latin. In Fodor I. (szerk.): A világ nyelvei. Budapest, Akadémiai Kiadó. 824–832. p.
 • Leumann, M. 1977. Lateinische Laut- und Formenlehre. München, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung.
 • M. Nagy, I.–Tegyey I. 1999. Latin nyelvtan. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.
 • Meiser, G. 1998. Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Glare, P. G. W. (ed.) 2000. Oxford Latin Dictionary. Oxford, Clarendon Press–New York, Oxford University Press.
 • Szádeczky-Kardoss, S.–Tegyey I. 1998. Szöveggyűjtemény a régi római irodalomból. Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó.
 • Szidarovszky, J. 1932–1935. A görög és latin nyelv hang- és alaktana. Budapest, A M. Tud. Akadémia Classica Philologiai Bizottságának kiadása.
 • Tegyey, I.–Vekerdy J. 1987. A latin nyelv története. 4. kiadás. Kézirat. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • Tegyey, I. 1996. Nyelvészeti bibliográfia. In Havas L.–Tegyey I. (szerk.): Bevezetés az Ókortudományba I. Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, 367-385. p.
 • Thesaurus linguae Latinae. Leipzig, Teubner Verlag 1900-től.
 • Väänänen, V. 1981. Introduction au latin vulgaire. 3ème éd. rev. et augm. Paris, Éditions Klincksieck.
 • Hargitai György: Magyar-lengyel, lengyel-magyar kisszótár, Kossuth, Budapest, 2009, ISBN 9789630960656
 • Csorba Tibor, dr. Skripecz Sándor: Lengyel-Magyar szótár, Akadémiai Kiadó, 1985, Budapest, ISBN 9630538547
 • Jan Reychman: Magyar-lengyel szótár, 2. kiadás, Akadémiai, Wiedza Powszechna, Budapest, Warszava, 1980, ISBN 9789630520850
 • Varsányi István, Hary Judit: Lengyel-magyar szótár, 6. kiadás, Terra, Budapest, 1988, Kisszótár sorozat, ISBN 9789632052335
 • Varsányi István: Magyar-lengyel szótár, 6. kiad, Terra, Budapest, 1988, Kisszótár sorozat, ISBN 9789632052328

 • Słownik języka polskiego, t. 1-11 pod redakcją Witolda Doroszewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 1997 ISBN 83-01-12321-4
 • Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1-50 pod redakcją Haliny Zgółkowej, Kurpisz S. A. 1994-2004

 • Pusztay János: Magyar-lett kisszótár, Savaria University Press, Szombathely, 2020, ISBN 9786155753510
 • Daina Nītiņa: Lett-magyar kisszótár, Savaria University Press, Szombathely, 2004, ISBN 9789639438347
 • Inga Klevere: Lett-magyar társalgás = Latviesu-ungaru sarunu vardnica, Savaria University Press, Szombathely, 2000, ISBN 9789638275868
 • Bojtár Endre: Bevezetés a baltisztikába : a balti kultúra a régiségben, Osiris Kiadó, Budapest, 1997, ISBN 9789633792797

 • Turkina, Latvian-English Dictionary (4th ed., 1982)
 • E. Turkina: Latvian English dictionary, French & European Publications, New York, ISBN 9780828826280
 • Dace Prauliņš: Latvian: An Essential Grammar. Routledge, London 2012, ISBN 978-0-415-57692-5.
 • Karpinska, Critical Analysis of English-Latvian Lexicographic Tradition (2012)
 • Valdis Bisenieks, Izaks Niselovičs (Red.): Latviešu-vācu vārdnīca. 2. Auflage. Avots, Riga 1980 (lettisch-deutsches Wörterbuch).
 • Beitiņa M., Darbiņa A., Marcinkevičs F., Gūtmanis A., Krilova Ņ., Ceplīte B., Evjāne S., Bažanova S., Liepiņa I., Skomorovska T., Skujiņa V., Saveļjeva J., ŽĪgure L., Žukova L. Латышско-русский словарь в двух томах = Latviešu-krievu vārdnīca divos sējumos. — Рига / Rīga : Лиесма / Liesma (1979), Avots / Авотс (1981), 1979, 1981. — 1448 с. — ISBN 9984-9162-0-0.

 • Bojtár Endre, Laczházi Aranka, Ričardas Petkevičius, Joana Pribušauskaitė: Litván-magyar szótár, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, 2007, ISBN 9789955704355
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, ekalba.lt, 1954–2023

 • Lietuvių kalbos žodynas [Dictionary of the Lithuanian language], lkz.lt, 1941–2023 {{R:lt:LKZ}}
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas [Dictionary of contemporary Lithuanian], ekalba.lt, 1954–2023 {{R:lt:DŽ}}
 • Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Dictionary of common Lithuanian], ekalba.lt, n.d. {{R:lt:BŽ}}
 • Большой литовско-русский/русско-литовский словарь https://zodynas.ru
 • https://rusu.lietuviuzodynas.lt
 • Дигитален речник на македонскиот јазик (Digitalen rečnik na makedonskiot jazik) − drmj.eu {{R:mk:DRMJ}}
 • Правопис на македонскиот јазик (Pravopis na makedonskiot jazik) [Orthography of the Macedonian language] (in Macedonian), 2nd edition, Skopje: Institute of Macedonian language "Krste Misirkov" – Skopje, 2017 {{R:mk:Pravopis}}
 • Д. Толовски и В. М. Иллич-Свитыч (Dima Tolovski, Vladislav Markovič Illič-Svityč): Македонско-русский словарь, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Moskva, 1963
 • Rodney F. Moag: Malayalam: a university course and reference grammar. Center for South and Southeast Asian Studies, Univ. of Michigan, Ann Arbor MI 1980.
 • Variyar, Em. Ai. Malayalam-Inglis diksnari. 17th edition. [Kottayam] : Di. Si. Buks, 2005.
 • Gundert, Hermann. A Malayalam and English dictionary. Mangalore, London, C. Stolz; Trübner & Co., 1872. (https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/gundert/)
 • Pusat Rujukan Persuratan Melayu | Malay Literary Reference Centre, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2017.
 • A Malay-English Dictionary (romanised), 1932, Mytilene, Greece: Salavopoulos and Kinderlis
 • An Abridged Malay-English Dictionary (romanised), Third Edition, 1926, Singapore: Kelly & Walsh
 • Bhanhot's Malay-English Dictionary is a pioneering (1996) effort by Dr. Diljeet Kumar Bhanot
 • http://www.sealang.net/malay/dictionary.htm
 • Maniku, Hassan Ahmed. A concise etymological vocabulary of Dhivehi language. Colombo : The Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 2000.
 • Berntsen, Maxine. A basic Marathi-English dictionary. Philadelphia: South Asia Regional Studies, University of Pennsylvania, 1975.
 • Date, Yasavanta Ramakrshna. Maharashtra sabdakosa. Pune: Maharashtra Kosamandala, 1932-1950.
 • Molesworth, J. T. (James Thomas). A dictionary, Marathi and English. 2d ed., rev. and enl. by J. T. Molesworth. Bombay: Printed for Government at the Bombay Education Society's Press, 1857.
 • Tulpule, Shankar Gopal. A dictionary of old Marathi. Mumbai : Popular Prakashan, 1999.
 • Vaze, Shridhar Ganesh. The Aryabhusan school dictionary, Marathi-English. Poona: Arya-Bhushan Press, 1911.
 • Kara György, Vinkovics Judit: Mongol-magyar kéziszótár, Terebess, Budapest, 1998, ISBN 9789639147010

 • Altangerel, D. 1993. Šine angli–mongol tol’. A New English–Mongolian Dictionary. Ulānbātar–Krasnojarsk, Krasnojarskij Rabočij.
 • Bálint Gábor 1877. Az éjszaki [sic!] burját-mongol nyelvjárás rövid ismertetése. Budapest.
 • Baraišir, Š. 1969. Xalxīn ayalgū. [A halha nyelvjárás.] Ulānbātar, BNMAU Šinjhlex Uxānī Akademi Xel Joxiolīn Xürēlen.
 • Bawden, Charles R. 1997. Mongolian–English Dictionary. London, Kegan Paul International.
 • Bayarmaa, Khalzaa 2003. Mongolian Traditions. Reading and Listening Exercises for Mongolian Language Students. Ulaanbaatar.
 • Benzing, Johannes 1985. Kalmückische Grammatik zum Nachschlagen. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Bertagaev, T. A. 1959. Kalmyckij jazyk. Moskva–Leningrad, Izdatel’stvo AN SSSR.
 • Birtalan, Ágnes 1987. Zwei kalmückische Volkslieder aus dem 18. Jahrhundert. Acta Orientalia Hung., 41. 53–74. p.
 • Birtalan Ágnes 1998a. Burját. In Fodor (szerk.): A világ nyelvei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 206–209. p.
 • Birtalan Ágnes 1998b. Dahúr. In Fodor (szerk.) 1998, 270–273. p.
 • Birtalan Ágnes 1998c. Déli mongol nyelvek. In Fodor (szerk.) 1998, 288–292. p.
 • Birtalan Ágnes 1998d. Halha. In Fodor (szerk.) 1998, 490–495. p.
 • Birtalan Ágnes 1998e. Kalmük. In Fodor (szerk.) 1998, 652–655. p.
 • Birtalan Ágnes 1998f. Hamnigán. In Fodor (szerk.) 1998, 659–661. p.
 • Birtalan Ágnes 1998g. Kitaj. In Fodor (szerk.) 1998, 748–749. p.
 • Birtalan Ágnes 1998h. Mogol. In Fodor (szerk.) 1998, 961–962. p.
 • Birtalan Ágnes 1998i. Mongol nyelvek. In Fodor (szerk.) 1998, 965–976. p.
 • Birtalan Ágnes 1998j. Mongvor. In Fodor (szerk.) 1998, 976–977. p.
 • Birtalan Ágnes 1998k. Ojrát. In Fodor (szerk.) 1998, 1071–1074. p.
 • Birtalan Ágnes 1998l. Paoan. In Fodor (szerk.) 1998, 1168–1170. p.
 • Birtalan Ágnes 1998m. Sárga ujgur. In Fodor (szerk.) 1998, 1131. p.
 • Birtalan Ágnes 1998n. Tunghszinag. In Fodor (szerk.) 1998, 1433–1434. p.
 • Birtalan Ágnes–Rákos Attila 2002. Kalmükök – Egy európai mongol nép. Budapest, Terebess Kiadó. /TEXTerebess, 1./
 • Birtalan, Ágnes 2003. Oirat. In Juha Janhunen (ed.): The Mongolic Languages. London–New York, Routledge, 210–228. p. /Routledge Language Family Series./
 • Bläsing, Uwe 1984. Die finit indikativen Verbalformen im Kalmückischen. Untersuchung ihrer Anwendung und ihrer Abgrenzung voneinander. Stuttgart, Franz Steiner Verlag.
 • Bobrovnikov, A. A. 1849. Grammatika mongol’skogo-kalmyckogo jazyka. Kazan’, Universitetskaja Tipografija.
 • Bosson, James E. 1962. Buriat Reader. Bloomingon, Indiana University Publications–The Hague, Mouton.
 • Budaev, C. B. 1978. Leksika burjatskih dialektov v sravnitel’no istoričeskom osveščenii. Novosibirsk, Nauka.
 • Budenz, József 1977. Rövid mongol nyelvtan. Újra közreadja Ligeti Lajos. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság. /A Kőrösi Csoma Társaság Magyar Nyelvű Kiadványai, 13./
 • Byambā, R. 1997. Xewtē dörwöl'jhin üseg, tǖnī dursgalūd. [A vízszintes négyszögletes írás és emlékei.] Ulānbātar, Sanā & Tunā.
 • Castren, M. A. 1857. Versuch einer Burjätischen Sprachlehre': nebst kurzem Wörterverzeichniss. St. Petersburg, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.
 • Cewel, Ya. 1966. Mongol xelnī towč tailbar tol’. [A mongol nyelv rövid értelmező szótára.] Ulānbātar, Ulsīn Xewlelīn Xereg Erxlex Xorō.
 • Colō, Jh. 1965. Jax'č'inī aman ayalgū. [Dzahcsin nyelvjárás.] Ulānbātar, Šinjhlex Uxānī Akademīn Xewlel.
 • Coloo, Jh. 1967. Biography of Caya Pandita in Oirat Characters. Ulānbātar, Šinjhlex Uxānī Akademīn Xewlel. /Corpus Scriptorum Mongolorum, 5./
 • Colō, Jh. 1988a. BNMAU dax’ mongol xelnī nutgīn ayalgūnī tol’ bičig II. Oird ayalgū. [A Mongol Népköztársaság nyelvjárásai. II. Ojrát nyelvjárás.] Ulānbātar, ŠUA-īn Xel Joxiolīn Xürēlen.
 • Colō, Jh. 1988b. BNMAU dax’ mongol xelnī nutgīn ayalgūnī tol’ bičig. Xalx ayalgū. [A Mongol Népköztársaság mongol nyelvjárásainak szótára. A halha nyelvjárás.] Ulānbātar, ŠUA-īn Xel Joxiolīn Xürēlen.
 • Čeremisov, K. M. 1973. Burjatsko-russkij slovar’. Moskva, Izd. Sovetskaja Enciklopedija.
 • Damdinsürüng, Č. 1959. Mong'γ'ol uran jhokiyal-un degejhi jha'γ'un bilig orosibai. [A mongol irodalom száz gyöngyszeme.] Ulaγan Baγatur, Šinjhlex Uxānī Akademīn Xewlel. /Corpus Scriptorum Mongolorum, 14./
 • Damdinsüren, C.–A. Luwsandendew 1982. Oros–mongol tol’. [Orosz–mongol szótár.] Ulānbātar, Ulsīn Xewlelīn Gajar.
 • Doerfer, Gerhard 1965. Ältere westeuropäische Quellen zur kalmückischen Sprachgeschichte Witsen 1692–Zwick 1827. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Dorjhgotow, A.–Č. Songino 1998. Juragt toli. [Képes szótár.] Ulānbātar, Xūl’ Jüin Yām, ŠUA-īn Xel Joxiolīn Xürēlen.
 • Engkebatu, 1984. Da'γ'ur kelen-ü üges. [A dahúr nyelv szavai.] Kökeqota, Öbör Mongγol-un Arad-un Keblel-ün Qoriy-a. /Mongγol töröl-ün kele ayalγun-u sudulul-un materiyal, 5. [Tanulmányok a mongol nyelvekről és nyelvjárásokról.]/
 • Engkebatu, 1985. Da'γ'ur kelen-ü üge kelelge-yin materiyal. [Anyagok a dahúr nyelv szókészletéhez.] Kökeqota, Öbör Mongγol-un Arad-un Keblel-ün Qoriy-a. /Mongγol töröl-ün kele ayalγun-u sudulul-un materiyal, 6. [Tanulmányok a mongol nyelvekről és nyelvjárásokról.]/
 • Fodor István (szerk.) 1998. A világ nyelvei. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Gosltunskij, K. F. 1893–1895. Mongol’sko-russkij slovar’, I–III. S. Peterburg, Ikonnikov.
 • Golstunskij, K. F. 1860. Russko-kalmyckij slovar’. S. Peterburg, Tipografija Akademii Nauk.
 • Gombojab, Hangin J. 1968. Basic Course in Mongolian. Bloomingon–The Hague, Indiana University–Mouton.
 • Gombojab, Hangin et al. 1986. A Modern Mongolian-English Dictionary. Bloomington, Indiana University Press.
 • Groenbech Kaare–Krueger, John R. 1955. An Introduction to Classical (literary) Mongolian. Wiesbaden, Otto Harrasowitz.
 • Jahontova, N. S. 1996. Ojratskij literaturnyj jazyk XVII veka. Moskva, Nauka.
 • Janhunen, Juha (ed.) 2003. The Mongolic Languages. London–New York, Routledge /Routledge Language Family Series./
 • Kałużyński, Stanisław 1977. Dagurisches Wörterverzeichniss nach F. V. Muromskis handschriftlichen Sprachaufzeichneungen. Warsawa.
 • Kara, G. 1959. Notes sur les dialectes oirat de la Mongolie Occidentale. Acta Orientalia Hung, 8. 111–168. p.
 • Kara, D. 1972a Knigi mongol’skih kočevnikov. Moskva, Nauka.
 • Kara György 1972b. A mongol irodalom kistükre. Antológia a klasszikus és mai mongol irodalom és népköltés műveiből. 2. kiadás Budapest, Európa Könyvkiadó.
 • Kara, György 1982. Specimens of the Solon and the Dagur Languages by A. O. Ivanovskiy. Budapest, MTA Altajisztikai Kutatócsoport. /Debter, 2./
 • Kara, G. 1986. On the Khitan Writing Systems. Mongolian Studies, 10. 19–24. p.
 • Kara, György 1995. Daurica in Cyrillic Script. Budapest, MTA Altajisztikai Kutatócsoport /Debter, 10–11./
 • Kara, Gy. 1996. Aramaic Script for Altaic Languages. Kitan and Jurchin. In Peter T. Daniels–William Bright (ed.): The World’s Writing Systems. New York–Oxford, Oxford University Press, 230–238 p., 537–558. p.
 • Kara, G. 1997. Early Kalmyk Primers and Other Schoolbooks. Bloomington, Indiana University. /The Mongolia Society Special Papers, 13./
 • Kara György 1998. Mongol–magyar kéziszótár. Budapest, Terebess Kiadó.
 • Kara, György 2000. The Mongolian and Manchu Manuscripts and Blockprints of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Kara. G. 2005. Books of the Mongolian Nomads. Bloomington: Indiana, Indiana University.
 • Kotwitcz, Wladyslaw 1929. Opyt grammatiki kalmyckogo razgovornogo jazyka. Rzvenice u Pragi, Kul’t Rabotniki.
 • Kowalewski, J. E. 1844–1849. Dictionnaire mongol-russe-français. I–III. Kazan, Universitetskaja Tipografija. [Reprint: Taipei, SMC Publishing Inc. 1993.]
 • Krueger, John R. 1975. The Kalmyk–Mongolian Vocabulary in Stralenberg'’s Geography of 1730. Stockholm, Almqvist & Wiksell International.
 • Krueger, John R. 1978–1984. Materials for an Oirat-Mongolian to English Citation Dictionary. 1-3 vols. Bloomington, Indiana, The Mongolia Society.
 • Krueger, John R.–Robert G. Service (eds.) 2002. Kalmyk Old-Script Documents of Isaac Jacob Schmidt 1800-1810. Todo Biciq Texts, Transcription, Translation from the Moravian Archives at Herrenhut. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. /Asiatische Forschungen, 143./
 • Kőhalmi Katalin 1956. Mongol népek és nyelvek. Magyar Nyelvőr,80. 88–93, 220–227. p.
 • Kullmann, R.–D. Tserenpil1996. Mongolian Grammar. Hong Kong, Jenesco Ltd.
 • Legrand. J.–C. Sükhbaatar 1992. Dictionnaire mongol- français. Paris, L’Asiathèque.
 • Lessing, Ferdinand D. 1982. Mongolian–English Dictionary. Bloomington, Indiana, The Mongolia Society.
 • Ligeti Lajos 1927. A kitaj nép és nyelv. Magyar Nyelv, 23. 293-310. p.
 • Ligeti Lajos 1941. A kínai-átírásos barbár nyelvi glosszák kérdése. Nyelvtudományi Közlemények, 51. 174–207. p.
 • Ligeti, L. 1969. Tabgačskij jazyk – dialekt sjan’bijskogo. Narody Azii i Afriki, 1. 107–117. p.
 • Ligeti, Louis 1972. Monuments en écriture ’Phags-pa. Pièces de chancellerie en transcription chinoise. Budapest, Akadémiai Kiadó. /Monumenta Linguae Mongolicae Collecta, 3./
 • Ligeti, Louis 1973. Monuments en écriture ’Phags-pa. Pièces de chancellerie en transcription chinoise. Budapest, Akadémiai Kiadó. /Indices Verborum Linguae Mongolicae Monumentis Traditorum, 3./
 • Luwsanbaldan, X. 1975. Tod üsgīn dursgalūd. [A világos írás emlékei.] Ulānbātar, Šinjhlex Uxānī Akademīn Xewlel. /Corpus Scriptorum Mongolorum, 19./
 • Luwsandendew, A. 1957. Mongol oros tol’. [Mongol – orosz szótár.] Ulānbātar, Ulsīn Gadād, Dotōdīn Olon Xelnī Tol’ bičgīn Xewlel.
 • Lubsangdorjhi, Jhügderiin–Jaroslav Vacek 2004. Colloquial Mogolian. An Introductory Intensive Course. Vols. 1–2. Prague, Charles University, Philosophical Faculty, Institute of South and Central Asian Studies, Seminar of Mongol Studies.
 • Luwsanjhaw, Č. 1976. Mongol xel surax bičig. Gadādīnxand joriūlaw. [Mongol nyelvkönyv külföldiek számára.] Ulānbātar.
 • Martin, Samuel E. 1961. Dagur Mongolian Grammar, Text and Lexicon. Based on the Speech of Peter Onon. Bloomingon, Indiana University; The Hague, Mouton & Co. /Uralic and Altaic Series 4./
 • Mönx-Erdene, C. 2005. Soyombo joyadi xemēx mongol üsgīn bičix yoson oršwoi. [A soyombo joyadi nevű mongol írás hagyománya.] Ulānbatar, Daščoilin xīd, Jǖn xürē kollejh.
 • Muniev, B. D. 1977. Kalmycko-russkij slovar’. Xal’mg-ors tol’. Moskva, Izdatel’stvo Russkij Jazyk.
 • Odoncsimeg, D.–Dzsagvaral, R.–Kara György 1993. Mai mongol nyelv. Orčin cagīn mongol xel. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.
 • Önörbajan, Cedevín 1986. A mai mongol (halha) nyelv igeképzése. Budapest.
 • Önörbayan, C. 1998. Orčin cagīn mongol xelnī ügjüi. [A mai mongol nyelv alaktana.] Ulānbātar, Ulsīn Bagšīn Ix Surgūl’.
 • Pallas P. S. 1776. 1801. Sammlungen historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften. I-II Bde. St. Petersburg, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften.
 • Pavlov, D. A. 1983. Fonetika sovremennogo kalmyckogo jazyka. Elista, Kalmyckoe Knižnoe Izdatel’stvo.
 • Popov, A. V. 1847. Grammatika kalmyckogo jazyka. Kazan’, Universitetskaja Tipografija.
 • Poppe, N. N. 1930. Dagurskoe narečie. Moskva, Nauka.
 • Poppe, N. N. 1941. Kvadratnoe pis’mennost’. Moskva, Nauka.
 • Poppe, Nicholas 1951. Khalkha-mongolische Grammatik. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Poppe, Nicholas 1954. Grammar of Written Mongolian. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Poppe, Nicholas 1955. Introduction to Mongolian Comparative Studies. Helsinki, Suomalais–Ugrilainen Seura.
 • Poppe, N. 1957. Mongolian Monuments in hP’ags-pa Script. Wiesbaden, Otto Harrasowitz. /Göttinger asiatische Forschungen, 8./
 • Poppe, Nicholas 1960. Buriad Grammar. Bloomingon, Indiana University, The Hague, Mouton & Co.
 • Poppe, Nicholas 1965. Introduction to Altaic Linguistics. Wiesbaden, Otto Harrassowitz. /Ural-Altaische Bibliothek, 14./
 • Poppe, N. N. 1966. Ob otnošenii ojratskoj pis’mennosti k kalmyckomy jazyku. In A. Bormanshinov–J. R. Krueger (ed.): Kalmyk-Oirat Symposium. Philadelphia, Penna 191–209. p.
 • Poppe, Nicholas et al. 1964. Mongolistik. Leiden, E. J. Brill /Handbuch der Orientalistik, 1. Abt., 5. Bd., 2. Abschn./
 • Rákos Attila 2002a. Beszélt nyelvi hatások az ojrát „világos írásos” szövegekben. In Birtalan Ágnes–Yamaji Masanori(szerk.): Orientalista Nap 2001. Budapest, ELTE Orientalisztikai Intézet, 81–89. p.
 • Rákos, Attila 2002b. Written Oirat. München, LINCOM /Languages of the World, 418./
 • Ramstedt, Gustav John 1902. Das Schriftmongolische und die Urgamundart phonetisch verglichen. Helsingfors /Journal de la Société Finno-ougrienne 21/2./
 • Ramstedt Gustav John 1935. Kalmückisches Wörterbuch. Helsinki, Suomalais–Ugrilainen Seura. /Lexica Societatis Fenno–Ugricae 3./
 • Rassadin, V. I. 1982. Očerki po istoričeskoj fonetike burjatkogo jazyka. Moskva, Nauka.
 • Rintschen, B. 1952. Zwei unbekannte mongolische Alphabete aus dem XVII. Jahrhundert. Acta Orientalia Hung., 2. 63–72. p.
 • Rinčen, B. 1956. Mongγol kelen-ü 'jhüi-yin bičig (Uduridqal, abiya, üge, ögülberi-yin 'jhüi). I-II. [A mongol nyelv nyelvtana (Bevezető, hangtan, alaktan, mondattan).] Kézirat.
 • Rinčen 1970. Oirat Version of Damamūkonāmasūtra. Ulānbātar, Šinjhlex Uxānī Akademīn Xewlel. /Corpus Scriptorum Mongolorum, 16, II./
 • Rudnev, A. D. 1913–1914. Hori-burjatskij govor. Opyt issledovanija, teksty, perevod i primečanija. St. Peterburg, Tip. Kirsbauma.
 • Sambūdorjh, O. 1997. Xel joxiolīn xürēlengīn tod üsgīn nomīn bürtgel. San taxilgīn sudar. [A Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet „világos írásos” anyagainak katalógusa. Füstáldozati szövegek.] Ulānbātar, Mongol Ulsīn Šinjhlex Uxānī Akademi Xel Joxiolīn Xürēlen.
 • Sanders, Alan J. K.–Jantsangiin Batireedüi 1999. Colloquial Mongolian. The Complete Course for Beginners. London–New York, Routledge.
 • Sanžeev, G. D. 1941. Grammatika burjat-mongol’skogo jazyka. Moskva–Leningrad, Izdatel’stvo AN SSSR.
 • Sanžeev, G. D. 1953. Sravnitel’naja grammatika mongol’skih jazykov.I-II. Moskva, Nauka.
 • Sanžeev, G. D. 1962. Grammatika burjatskogo jazyka. Moskva, Nauka.
 • Sanžeev, G. D. 1977. Lingvističeskoe vvedenie v izučenie istorii pis’mennosti mongol’skih narodov. Ulan-Ude.
 • Sárközi, Alice 2005. Classical Mongolian. München, LINCOM. /Languages of the World, 429./
 • Sazykin, A. G. 1999. Radnabhadra, Lunnyj svet. Sankt-Peterburg, Peterburgskoe Vostokovedenie. /Pamjatniki kul’tury vostoka, 7./
 • Senderjav, Alimaa 2003. Parataktische Teilsätze im Khalkha-Mongolischen verso hypotaktische Teilsätze im Deutschen. Ein Beitrag zur Sprachlehrforschung. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. /Tunguso-Sibirica. 12./
 • Shijiro Murayama 1951. The Method of the Decipherment of Kitan Script. Journal of the Linguistic Society of Japan, 17-18. 47–70. p.
 • Smitt [sic!], I. Ja. 1832. Grammatika mongol’skogo jazyka. St. Petersburg.
 • Street, John C. 1963. Khalkha Structure. Bloomington, Indiana University.
 • Starikov, V. S. (red.) 1970. Materialy po dešifrovke kidan’skogo pis’ma. I-II. Moskva, Nauka.
 • Süxbātar, O. 1997. Mongol xelnī xar’ ügīn tol’. [A mongol nyelv idegenszavainak szótára.] Ulānbātar, Mongol Ulsīn Šinjhlex Uxānī Akademi Xel Joxiolīn Xürēlen.
 • Szabó Teréz Mária 1943. A kalmük szóképzés. Budapest, Belső-ázsiai Tsz.
 • Taskin, V. S. 1963. Opyt dešrifrovki kidan’skoj pis’mennosti. Narody Azii i Afriki no. 1. 127–147. p.
 • Todaeva, B. H. 1986. Dagurskij jazyk. Moskva, Nauka.
 • Tömörtogō, D. 1992. Mongol xelnī t'ǖ'xen xeljüin ündes. I. T'ǖ'xen awia jüi. [A mongol történeti nyelvtan alapjai. I. Mongol történeti hangtan]. Ulānbātar.
 • Vacek, Jaroslav–Dž. Luvsandordž–Čoj. Luvsandžav 1979. Učebnice mongolštiny. Hovorový styl. Praha, Státní pedagogické nakladatelství.
 • Vietze, Hans-Peter 1978. Lehrbuch der mongolischen Sprache. Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie.
 • Vietze, Hans-Peter–C. Damdinsüren–G. Luwsan–G. Nagy 1981. Deutsch-Mongolisches Wörterbuch. Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie.
 • Vietze, Hans-Peter 1988. Mongolisch-deutsches Wörterbuch. Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie.
 • Vladimircov, B. Ja. 1923. O dvuh smeščannyh jazykah Zapadnoj Mongolii. Jafeti'č'eskij Sbornik, 2. 32–52. p.
 • Vladimircov, B. Ja. 1926. Obrazcy mongol’skoj narodnoj slovesnosti. S.-Z. Mongolija. Leningrad, Institut Živyh Vostočnyh Jazykov imeni A. S. Enukidze.
 • Vladimircov, B. Ja. 1929. Sravnitel’naja grammatika mongol’skogo pis’mennogo jazyka i halhaskogo narečija. Leningrad, Leningradskij Vostočnyj Institut.
 • Wandui, E. 1965. Dörwöd aman ayalgū. [Dörböt nyelvjárás.] Ulānbātar, Šinjhlex Uxānī Akademīn Xewlel.
 • Weiers, Michael 1966. Untersuchungen zu einer historischen Grammatik des präklassischen Mongolisch. Wiesbaden, Otto Harrassowitz. /Asiatische Forschungen, 28./
 • Zwick, H. A. 1851. Gram[m]atik der west-mongolischen das ist Oirad oder kalmückischen Sprache. Königsfeld, Gr. Baden.
 • Zwick, H. A. 1852. Handbuch der westmongolischen Sprache. Hüfingen, I. N. Heinemann.
 • nepaalee brihat shabdakosha (Nepālī Br̥hat Śabdakoś) [Comprehensive Nepali Dictionary], Kathmandu: Nepal Academy, 2018
 • Schmidt, Ruth Laila. A practical dictionary of modern Nepali. [S.l.]: Ratna Sagar, 1993. 1994.
 • Turner, R. L. (Ralph Lilley). A comparative and etymological dictionary of the Nepali language. London: K. Paul, Trench, Trubner, 1931.
 • Sándor Skripecz: Útiszótár magyar-német, német-magyar, 14. javított kiadás, Akadémiai, Budapest, 1994, ISBN 9789630564380
 • Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál: Német-magyar nagyszótár, 2. kiadás; Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 9630577739
 • Halász Előd, Földes Csaba, Uzonyi Pál: Magyar-német nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, ISBN 9789630589758
 • Halász Előd: Magyar-német kisszótár, 18. átdolg. és bőv.kiad, Akadémiai, Budapest, 1999, Kisszótár sorozat, ISBN 9789630566643
 • Hessky Regina : Német - magyar kéziszótár, 6., javított kiadás, Grimm, Szeged, 2012, ISBN 9789639954519
 • Regina Hessky, Bertalan Iker: Német-magyar magyar-német tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak, Hatodik, aktualizált és javított kiadás, Grimm, Szeged, 2018, ISBN 9789632618913
 • Ballagi Mór: Új teljes magyar és német szótár : magyar-német rész, 6. kiadás, Franklin-Társulat, Budapest, 1890

 • Günter Schroeder, Gyáfrás Edit, Iker Bertalan: Német-magyar, magyar-német turisztikai szakszótár, 2., jav. kiad, Grimm, Szeged, 2012, ISBN 9789639954502
 • Kovács János: Német-magyar közgazdasági szótár, Műszaki Fordító Vállalat, Budapest, 1991, ISBN 9789636221294
 • Kovács János: Német-magyar külkereskedelmi szótár, Műszaki Fordító és Szolgáltató Rt., Budapest, 1994
 • Surányi János, Kunffy Zoltán : Német-magyar mezőgazdasági szótár, Terra, Budapest, 1965
 • Surányi János, Kunffy Zoltán : Magyar-német mezőgazdasági szótár, Terra, Budapest, 1966
 • Véghelyi Péter, Szily Ernő : Német-magyar orvosi szótár, Terra, Budapest, 1960
 • Ernő Nagy, János Klár, Gyula Décsi, Béla Végh: Német-magyar műszaki szótár, Terra Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970
 • Ernő Nagy, János Klár, Béla Végh, Elza Herz: Magyar - német műszaki szótár, 2., bővített kiadás, Terra, Budapest, 1971

 • Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart - mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der Oberdeutschen, Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe
 • Jacob und Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch (Zu dem Grimm'schen Wörterbuch siehe auch den Wikipedia-Artikel: Deutsches Wörterbuch)
 • Karl Friedrich Wilhelm Wander: Deutsches Sprichwörter-Lexikon - Ein Hausschatz für das deutsche Volk. (Das Wörterbuch enthält mehr als 300.000 Sprichwörter und Redensarten und gilt bis heute als die umfangreichste Sprichwörter- und Redensarten-Sammlung schlechthin.)
 • Konrad Duden: Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Spätere Ausgaben wurden von der Dudenredaktion in Mannheim unter dem Titel "Die deutsche Rechtschreibung" herausgegeben.)
 • Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (oft auch einfach der Kluge genannt)
 • Moritz Heyne: Deutsches Wörterbuch (3 Bände)
 • Österreichisches Wörterbuch: Wörterbuch der deutschen Sprache in Österreich.
 • Ruth Klappenbach, Wolfgang Steinitz: Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache (WDG), herausgegeben von Deutschen Akademie der Wissenschaften, 4500 Seiten in 6 Bänden, ca. 100.000 Stichwörter
 • Gerhard Wahrig: Das grosse Deutsche Wörterbuch, herausgegeben in Zusammenarbeit mit zahlreichen Wissenschaftlern und anderen Fachleuten, Mit einem „Lexikon der deutschen Sprachlehre“, in: Die grosse Bertelsmann Lexikon Bibliothek, herausgegeben vom Lexikon-Institut Bertelsmann, Gütersloh 1967, C. Bertelsmann Verlag, Library of Congress Catalog Card Number: 66-17134, 4181 Seiten
 • Dudenredaktion: Das große Wörterbuch der deutschen Sprache
 • Dudenredaktion: Duden - Deutsches Universalwörterbuch
 • Autorenkollektiv unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen
 • Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann: Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache, Überarbeitete und aktualisierte Ausgabe mit der neuen deutschen Rechtschreibung, Berlin und München, Langenscheidt KG

 • Györkösy Alajos, Kapitánffy István, Tegyey Imre: Ógörög-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993, ISBN 9789630565226
 • Ferenc Soltész, Endre Szinyei: Ógörög-magyar szótár, Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, 1984, ISBN 9789630228176
 • Tóth Eszter, Csalog Eszter: Újszövetségi görög nyelvkönyv, Szent Pál Akadémia, Budapest, 1998, ISBN 9789630498166
 • Kiss Jenő (szerk.): Újszövetségi görög–magyar szótár, Magánkiadás, Budapest, 1975, ISBN 9637030093
 • Ógörög-magyar szótár. (Szerk. Soltész Ferenc.) Hasonmás kiad. Budapest, Könyvért., 1984
 • Lévay István : Magyar-görög szótár: főgymnásiumok használatára, 3. kiadás, Lampel, Budapest, 1924
 • James Diggle, ed. (2021). Cambridge Greek Lexicon. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-82680-8. {{R:grc:Cambridge}}
 • И.Ц. Дворецкий: Древнегреческо-русский словарь, Государственное Издат. Иностранных и Национальных Словарей, Moskva, 1958

 • Farkas Zoltán, Horváth László, Gyula Mayer: Kezdő és haladó ógörög nyelvkönyv Periergopenés - szegény gyötrődő tanuló II, ELTE Eötvös József Collegium, Budapest, 2017, ISBN 9786155371837

 • Adrados, Francisco Rodríguez 2002. Geschichte der griechischen Sprache. Von den Anfängen bis heute. Übers. von Hausbert Bertsch. Tübingen–Basel, Francke. /UTB, 2317./
 • Allen, William Sidney 1987. Vox Graeca. A Guide to the Pronunciation of Classical Greek. 3rd ed. Cambridge, Cambridge UP.
 • Baumbach, Lydia 1971. The Mycenaean Greek Vocabulary II. Glotta, 46. 151–190. p.
 • Bechtel, Fritz 1921–1924. Die griechischen Dialekte. 1–3. Bde. Berlin, Weidmann.
 • Beekes, Robert S. P. 1969. The Development of the Proto-Indo-European Laryngeals in Greek. The Hague–Paris, Mouton. /Janua Linguarum. Series practica, 42./
 • Blass, Friedrich – Debrunner, Albert 1990. Grammatik des neutestamentlichen Griechisch. 17. Aufl. Bearb. von Friedrich Rehkopf. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Boisacq, Émile 1950. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Étudiée dans ses rapports avec les autres lanuges indoeuropéennes. 4. éd., augm. d’un index par Helmut Rix. Heidelberg, Winter.
 • Bornemann, Eduard – Ernst Risch 1999. Görög nyelvtan. Ford. Mayer Péter. Székesfehérvár, Lexika.
 • Borzsák István (szerk.) 1966. A görög irodalom világa. Budapest, Gondolat.
 • Borzsák István (szerk.) 1997. Görög történeti chrestomathia. 11. kiad. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • Brandenstein, Wilhelm 1954–1966. Griechische Sprachwissenschaft. 1–3. Bde. Berlin, de Gruyter.
 • Browning, Robert 1983. Medieval and Modern Greek. 2nd. ed. Cambridge, Cambridge UP.
 • Buck, Carl Darling 1933. Comparative Grammar of Greek and Latin. Chicago, University of Chicago Press.
 • Buck, Carl Darling 1955. The Greek Dialects. Grammar, Selected Inscriptions, Glossary. Chicago, University of Chicago Press.
 • Chadwick, John 1980. A lineáris B megfejtése. Budapest, Gondolat.
 • Chadwick, John – Baumbach, Lydia 1963: The Mycenaean Greek Vocabulary. Glotta, 41. 157–271. p.
 • Chantraine, Pierre 1964[1947]. Morphologie historique du grec. 2ème éd. Paris, Klincksieck.
 • Chantraine, Pierre 1948–1953. Grammaire homérique. 1–2. t. Paris, Klincksieck.
 • Cser András – Mayer Gyula 1999. Összehasonlító nyelvészet. In Havas László – Tegyey Imre (szerk.): Bevezetés az ókortudományba II. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. /Agatha, 5./
 • Delaunois, Marcel 1988. Essai de syntaxe grecque classique. Réflexions et recherches. Leuven–Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis.
 • Denniston, John Dewar 1954. The Greek Particles. 2nd ed. rev. Oxford, Oxford UP.
 • Devecseri Gábor 1980. Görög tragédiák. Budapest, Helikon.
 • Devecseri Gábor 1982. Görög komédiák. Budapest, Helikon.
 • Devine, Andrew M.–Stephens, Laurence D. 1994. The Prosody of Greek Speech. Oxford, Oxford UP.
 • Déri Balázs–Hanula Gergely 2000. Újszövetségi görög nyelvkönyv. H.n., Argumentum.
 • Dover, Kenneth James 1960. Greek Word Order. Cambridge, Cambridge UP.
 • Duhoux, Yves 1983. Introduction aux dialectes grecs anciens. Problèmes et méthodes. Recueil de textes traduits. 2ème éd. Louvain–Paris, Cabay.
 • Duhoux, Yves 2000. Le verbe grec ancien. Éléments de morphologie et de syntaxe historiques. 2ème éd. rev. et augm. Louvain-la-Neuve, Peeters. /BCILL, 104./
 • Ebeling, Heinrich 1963 [1880–1885]. Lexicon Homericum. 1–2. Bde. Repr. Leipzig, Teubner.
 • Falus Róbert (szerk.) 1982. Apollón lantja. A görög-római irodalom kistükre. Budapest, Móra.
 • Farkas Zoltán–Horváth László–Mayer Gyula 1999. Ógörög olvasó- és gyakorlókönyv. 2., jav. kiad. Budapest, Typotex.
 • Farkas Zoltán–Horváth László–Mayer Gyula 2000. Ógörög nyelvtan és mondattani gyakorlatok. Budapest, Typotex.
 • Forssman, Bernhard 1966. Untersuchungen zur Sprache Pindars. Wiesbaden, Harrasowitz. /Klassisch-philologische Schriften, 33./
 • Fraser, Peter Marshall–Matthews, Elaine (eds.) 1987–2005. A Lexicon of Greek Personal Names. 1–4. vols. Oxford, Clarendon.
 • Gildersleeve, Basil L. 1900. Syntax of classical Greek from Homer to Desmosthenes. New York–Cincinnati, American Book Company.
 • Györkösy Alajos–Kapitánffy István–Tegyey Imre 1993. Ógörög–magyar szótár. 2. kiad. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Hajnal, Ivo–Meier-Brügger, Michael (megj. előtt): Die altgriechischen Dialekte. Wesen und Werden. Akten des Kolloquiums Freie Universität Berlin, 19–22. September 2001. Innsbruck. /IBS/
 • Hamm, Eva-Maria 1958. Grammatik zu Sappho und Alkaios. 2., durchges. und erg. Aufl. Berlin, Akademie Verlag.
 • Hiersche, Rolf 1970. Grundzüge der griechischen Sprachgeschichte. Wiesbaden, Reichert.
 • Hintze, Almut 1999. Kyprische Schrift. In DNP, 6. 986–987. col.
 • Hoffmann, Otto – Debrunner, Albert 1969. Geschichte der griechischen Sprache. 1. Bd. Bis zum Ausgang der klassischen Zeit. 4. Aufl. 2. Bd. Grundfragen und Grundzüge des nachklassischen Griechisch. 2. Aufl. Berlin.
 • Holton, David–Mackridge, Peter–Philippaki-Warburton, Irene 1997. Greek. A Comprehensive Grammar of the Modern Language. London, Routledge.
 • Horrocks, Geoffrey 1997. Greek. A History of the Language and Its Speakers. London–New York, Longman.
 • Householder, Fred W.–Nagy, Gregory 1972. Greek. A Survey of Recent Work. The Hague–Paris, Mouton. /Janua linguarum. Series practica, 211./
 • Jeffery, Lilian Hamilton 1990. The Local Scripts of Archaic Greece. A study of the origin of the Greek alphabet and its development from the eighth to the fifth centuries B.C. Rev. ed. with a suppl. by Alan W. Johnston. Oxford, Oxford UP.
 • Joseph, Brian D. 1987. Greek. In Comrie, Bernard (ed.): The World’s Major Languages. London–Sydney, Croom Helm, 410–439. p.
 • Joseph, Brian D.–Philippaki-Warburton, Irene 1987. Modern Greek. London etc., Croom Helm. /Croom Helm Descriptive Grammar Series./
 • Kirchhoff, Adolf. 1887. Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets. 4., umgearb. Aufl. Gütersloh, Bertelsmann.
 • Kretschmer, Paul–Locker, Ernst 1963. Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache. 2. Aufl. mit Ergänzungen von Kisser, Georg. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Kühner, Raphael–Blass, Friedrich 1890–1892. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. 1. Bd. Elementar- und Formenlehre. Neu bearb. von Blass, Friedrich. 3. Aufl. in 2 Bden. Hannover, Hahn.
 • Kühner, Raphael–Gerth, Bernhard 1898–1904. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. 2. Bd. Satzlehre. Neu bearb. von Gerth, Bernhard. 3. Aufl. in 2 Bden. Hannover, Hahn.
 • Lampe, Geoffrey W. H. 1982 [1961]. A Patristic Greek Lexicon. Repr. Oxford, Clarendon Press.
 • Lejeune, Michel 1972. Phonétique historique du mycénien et du grec ancien. Paris, Klincksieck.
 • Mackridge, Peter A. 1985. The Modern Greek Language. A Descriptive Analysis of Standard Modern Greek. Oxford, Oxford UP.
 • Masson, Olivier 1983. Les inscriptions chypriotes syllabiques. Reimpr. augmentée. Paris, Boccard.
 • Mayser, Edwin 1970. Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit. 2. Aufl. bearb. von Schmoll, Hans. 2 Bde. Berlin, de Gruyter.
 • Maywald József–Vayer Lajos–Mészáros Ede 1981. Görög nyelvtan. 11. kiad. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • Meier-Brügger, Michael 1992. Griechische Sprachwissenschaft. 1–2. Bde. Berlin–New York, de Gruyter. /Sammlung Göschen, 2241–2242./
 • Meillet, Antoine 1975 [1913]. Aperçu d’une histoire de la langue grecque. Avec bibliographie mise à jour et complétée par Olivier Masson. 8ème éd. Paris, Klincksieck.
 • Meillet, Antoine–Vendryes, Joseph 1979 [1924]. Traité de grammaire comparée des langues classiques. 5. éd. Paris, Champion.
 • Melena, José L. 1995. Antología comentada de textos micénicos. Vitoria.
 • Melena, José L. 2001. Textos griegos micénicos comentados. Vitoria-Gasteiz.
 • Mirambel, André 1959. La langue grecque moderne. Description et analyse. Paris, Klincksieck. /Société de linguistique de Paris. Collection Linguistique, 59./
 • Mohay András 2003. Újgörög–magyar kéziszótár. 3. kiad. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Mohay András 2000. Görög. In Fodor István (szerk.): A világ nyelvei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 456–471. p.
 • Morani, Moreno 2000. Introduzione alla linguistica greca. München, LINCOM Europa. /LINCOM Studies in Indo-European Linguistics, 9./
 • Morpurgo, Anna 1963. Mycenaeae Graecitatis Lexicon. Roma, Athenaeum. /Incunabula Graeca, 3./
 • Nagy, Gregory 1970. Greek Dialects and the Transformation of an Indo-European Process. Cambridge Ma., Harvard University Press.
 • Németh György 1996a. A görög epigraphika. In Havas László–Tegyey Imre (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. A görög és római világ írásos és tárgyi emlékei. Egyetemi jegyzet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 129–146. p. /Agatha, 2./
 • Németh György 1996b. Papyrológia, In Havas László–Tegyey Imre (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. A görög és római világ írásos és tárgyi emlékei. Egyetemi jegyzet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 189–206. /Agatha, 2./
 • Németh György 2003. Görög történelem. Szöveggyűjtemény. 2., jav. kiad. Budapest, Osiris.
 • Palmer, Leonard R. 1963. The Interpretation of the Mycenaean Greek Texts. Oxford, Clarendon.
 • Palmer, Leonard R. 1980. The Greek Language. London, Faber. /Great Languages/
 • Palmer, Leonard R. 1986. Die griechische Sprache. Übers. von Meid, Wolfgang. Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft. /IBS, 50./
 • Pape, Wilhelm–Benseler, Gustav E. 1911. Pape’s Wörterbuch der griechischen Eigennamen. 1–2. Bde. 3. Aufl. von G. E. Benseler, Braunschweig, F. Vieweg.
 • Peters, Martin 1980. Untersuchungen zur Vertretung der indogermanischen Laryngale im Griechischen. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. /SbÖAW, 377./
 • Pisani, Vittore 1973. Manuale storico della lingua greca. 2. ed., con un’appendice “Il miceneo” di Milani, Celestina. Brescia, Paideia.
 • Plath, Robert 1999. Linear B. In DNP, 7. 245–249. col.
 • Powell, J. Enoch 1960 [1938]. A Lexicon to Herodotus. Repr. Cambridge, Cambridge UP.
 • Rijksbaron, Albert. 1994. The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek. An Introduction. 2nd ed. Amsterdam, Gieben.
 • Risch, Ernst 1974. Wortbildung der homerischen Sprache. 2., völlig überarb. Aufl. Berlin–New York, Walter de Gruyter.
 • Risch, Ernst 1981. Kleine Schriften. Berlin–New York, Mouton.
 • Ritoók Zsigmond (szerk.) 1988. Görög történetírók. Budapest, Európa.
 • Rix, Helmut 1992. Historische Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre. 2., korrig. Aufl. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Rosén, Haiim B. 1962. Eine Laut- udn Formenlehre der herodotischen Sprachform. Heidelberg, Winter.
 • Ruijgh, Cornelius J. 1991–1996. Scripta minora ad linguam Graecam pertinentia. 1–2. t. Amsterdam, J.C. Gieben.
 • Schmitt, Rüdiger 1991. Einführung in die griechischen Dialekte. 2. Aufl. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Schwyzer, Eduard 1939–1971. Griechische Grammatik, 1–4. Bde. München, Beck.
 • 1. Bd. Allgemeiner Teil, Lautlehre, Wortbildung, Flexion. 1939.
 • 2. Bd. Syntax und Syntaktische Stilistik. Vervollständigt und hrsg. von A. Debrunner. 1950.
 • 3. Bd. Register. Von Georgacas, Demetrius J. 1953.
 • 4. Bd. S'tellenregister. Hergestellt von Radt, Fritz. Hrsg. von Radt, Stefan. 1971.
 • Sihler, Andrew L. 1995. New Comparative Grammar of Greek and Latin. New York–Oxford, Oxford UP.
 • Slater, William J. 1969. A Lexicon to Pindar. Berlin, de Gruyter.
 • Smyth, Herbert Weir 1956. A Greek Grammar. Rev. by Messing, Gordon M. Cambridge/Ma.
 • Sommerstein, Alan H. 1973. The Sound Pattern of Ancient Greek. Oxford, Blackwell. /Publications of the Philological Society, 23./
 • Szádeczky-Kardoss Samu 1996. Görög paleográfia. In Havas László–Tegyey Imre (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. A görög és római világ írásos és tárgyi emlékei. Egyetemi jegyzet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 101–114. p. /Agatha, 2./
 • Szemerényi, Oswald 1987. Scripta minora. 3. köt. Greek. Hrsg. von Considine, Patrick – Hooker, J. T. Innsbruck, Institut für Sprachwissenschaft. /IBS, 53. Bd. 3./
 • Szepessy Tibor (szerk.) 1998. Görög drámák. 3. kiad. Budapest, Európa.
 • Szepessy Tibor (szerk.) 2000. Görög költők antológiája. 2., jav. kiad. Budapest, Typotex.
 • Szidarovszky János 1932. A görög és a latin nyelv hang- és alaktana. Budapest, MTA Classica Philologiai Bizottságának kiadása. /A classica philologia kézikönyve, II. 1. A/
 • Tegyey Imre 1996. Nyelvészeti bibliográfia. In Havas László–Tegyey Imre (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. A görög és római világ írásos és tárgyi emlékei. Egyetemi jegyzet. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 367–385. p. /Agatha, 2./
 • Threatte, Leslie 1980–1996. Grammar of Attic Inscriptions. 1. vol. Phonology. 2. vol. Morphology. Berlin–New York, de Gruyter.
 • Thumb, Albert–Kieckers, Ernst 1932. Handbuch der griechischen Dialekte. 1. Bd. 2. Aufl. Heidelberg, Winter.
 • Thumb, Albert–Scherer, Anton 1959. Handbuch der griechischen Dialekte. 2. Bd. 2., erweiterte Aufl. Heidelberg, Winter.
 • Ventris, Michael–Chadwick, John 1953. Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Archives. JHS, 73. 84–101. p.
 • Ventris, Michael–Chadwick, John 1973. Documents in Mycenaean Greek. 2nd ed. by J. Chadwick. Cambridge, Cambridge UP.
 • Vilborg, Ebbe 1960. A Tentative Grammar of Mycenaean Greek. Göteborg, Almquist & Wiksell. /Studia Graeca et Latina Gothoburgensia, 9./
 • Wachter, Rudolf 1996. Alphabet II. Das griechische Alphabet. In DNP, 1. 537–547. col.
 • Wachter, Rudolf 2001. Schrift III. Klassische Antike. A. Mykenische Zeit. B. Griechisch in alphabetischer Zeit. In DNP, 11. 237–239. col.
 • Woodard, Roger D. 1997. Greek Writing from Knossos to Homer. Oxford, Oxford UP.
 • Woodard, Roger D. 2004a. Attic Greek. In Roger D. Woodard (ed.): The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge, Cambridge UP, 614–649. p.
 • Woodard, Roger D. 2004b. Greek Dialects. In Roger D. Woodard (ed.): The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge, Cambridge UP, 650–672. p.
 • Zinsmeister, Hans 1990. Griechische Laut- und Formenlehre. Heidelberg, Winter.
 • Chantraine, Pierre: Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Historie des mots. 1–2. t. Paris, 1968–1980, Klincksieck.
 • Diccionario griego-español. 1– vols. Red. Adrados, Francisco R. Madrid, 1980– Instituto de filología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (6. vol. 2002)
 • Ziegler, Konrat et al. (Hrsg.): Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. München, 1979, Deutscher Taschenbuch Verlag.
 • Diccionario micénico. Red. Aura Jorro, Francisco. Primera reimpresión. Madrid, 1999 [1986–1993], Instituto de filología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 • Cancik, Hubert – Schneider, Helmut (Hrsg.): Der Neue Pauly. 1–16. Bde. Stuttgart–Weimar, 1996–2003, Metzler.
 • Mallory, James P. – Adams, Douglas Q.: Encyclopedia of Indo-European Culture. London–Chicago, 1997, Fitzroy Dearborn Publishers.
 • Frisk, Hjalmar: Griechisches etymologisches Wörterbuch. 1–3. Bde. Heidelberg, 1960–1972, Winter.
 • Pokorny, Julius: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. 1–2. Bde. Tübingen–Basel, 2002 [1959], Francke.
 • Lexikon des frühgriechischen Epos. 1– Bde. Hrsg. vom Thesaurus Lingae Greaecae in Hamburg. Begründet von Bruno Snell. Göttingen, 1955–.
 • Rix, Helmut et al. (Hrsg.): Lexikon der indogermanischen Verben. Die Wurzeln und ihre Primärstammbildungen. 2., erweiterte und verbess. Aufl. Wiesbaden, 2001, Reichert.
 • Liddell, Henry George – Scott, Robert: A Greek–English Lexicon. Rev. by Jones, Sir Henry Stuart – McKenzie, Roderick. With a rev. supplement. Oxford, 1996, Clarendon.
 • Hornblower, Simon – Spawforth, Anthony (eds.): Oxford Classical Dictionary. 3rd ed. rev. Oxford, 2003, Oxford UP.
 • Pauly, August Friedrich von – Wissowa, Georg et al. (Hrsg.): Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 1–83. Bde. Stuttgart, 1894–1978, Metzler.
 • Repertorio bibliográfico de la lexicografía griega. Red. Pilar Boned Colera. Rev. Juan Rodríguez Somolinos. Madrid, 1998, Instituto de filología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 • John R. Clark Hall (1916) , R:ang:JCH, in A Concise Anglo-Saxon Dictionary, 2nd edition, New York: Macmillan {{R:ang:JCH}}
 • Hargitai György : Olasz-magyar, Magyar-olasz kisszótár, Kossuth, Budapest, 2009, ISBN 9789630960670
 • Herczeg Gyula, Juhász Zsuzsanna: Olasz−magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000, ISBN 9789630588324
 • Koltay-Kastner Jenő, Kunné Juhász Zsuzsanna: Akadémiai magyar-olasz szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 9789630588256
 • Sirola Ferenc, Urbanek Sándor, Gelletich Vince: Magyar-olasz és olasz-magyar szótár, Franklin, Budapest, 1914-1915

 • Oxford-Paravia Italian dictionary : English-Italian, Italian-English = Oxford Paravia il Dizionario : Inglese/Italiano, Italiano/Inglese, 3rd ed., Oxford University Press ; Paravia, Milano, 2010, 2777 pages; ISBN 9780199580422
 • Il nuovo dizionario di tedesco : dizionario tedesco-italiano, italiano-tedesco = Grosswörterbuch Deutsch-Italienisch, Italienisch-Deutsch, Luisa Giacoma (Editor), Susanne Kolb (Editor), 4ª ed., Zanichelli : Klett-Pons, Bologna, Stuttgart, cop. 2019, 2592 p., ISBN 9788808220578
 • Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana {{R:it:Treccani}}
 • Dizionario Olivetti {{R:it:Olivetti}}
 • sapere.it – De Agostini Editore
 • Praharaj, G.C. Purnnachandra Ordia bhashakosha. Cuttack : Utkal Sahitya Press, 1931-1940. 7 v.
 • Edward Badaljan: Örmény-magyar kéziszótár, Publisher:Örmény Kulturális és Információs Központ, Budapest, 2005, ISBN 9789632179650
 • Levon Torossian: Größes Wörterbuch : Deutsch - Armenisch; Armenisch - Deutsch, Wien, 2018, ISBN 9783700320807
 • Խ. Գրիգորյան, Khachʻik Grigoryan: English Armenian, Armenian English dictionary : special edition for Armenian language learners, 3rd ed, Ankyunacar Publishing, Yerevan, 2012, ISBN 9789994187669
 • Э.К. Клян: Русско-армянский, армяно-русский словарь = Ṛus-hayeren, hay-ṛuseren baṛaran, Kogorta, Krasnodar, 2005, ISBN 9785961900088
 • https://bararanonline.com/
 • http://www.nayiri.com/
 • Hargitai György, Németh Dorottya: Orosz-magyar, Magyar-orosz kisszótár, Kossuth, Budapest, 2009, ISBN 9789630960663
 • Uzonyi Pál, Gáldi László: Orosz−magyar szótár ISBN 9789630595087
 • Hadrovics-Gáldi: Magyar-orosz nagyszótár I-II, Akadémiai Kiadó, 1986
 • Gyáfrás Edit, Tóth Péter: Orosz-magyar, magyar-orosz tanulószótár : érettségizőknek és nyelvvizsgázóknak, Grimm, Szeged, 2013, ISBN 9789639954687
 • Harmati Gábor: Orosz ige : szótár-segédkönyv : több mint 1600 ige alakjai, vonzatai, jelentése példamondatokkal, Tinta, Budapest, 2013, ISBN 9786155219337
 • A. Guskova, J. Tota Ishtvana: Magyar-Orosz és orosz-magyar szótar, Russki Yazyk-Media, Moskva, 2005, ISBN 9785957601449

 • József Attila Balázsi: Orosz-magyar közmondásszótár : 1400 orosz közmondás magyar megfelelőkkel és művelődéstörténeti magyarázatokkal, Tinta, Budapest, 2022, ISBN 9789634093183
 • Mihalik István, Tatjána Petuhova: Orosz-magyar közgazdasági szótár, Aula, Budapest, 1997, ISBN 9789639078154
 • S. Kovács Zoltán: Orosz-magyar, magyar-orosz gazdasági szótár, Közgazdasági és Jogi K., Budapest, 1995, ISBN 9789632227948
 • Balázsi József Attila : Orosz-magyar közmondásszótár : 1400 orosz közmondás magyar megfelelőkkel és művelődéstörténeti magyarázatokkal, Tinta, Budapest, 2022, ISBN 9789634093183
 • Polonyiné Reminiczky Erzsébet: Orosz-magyar állattenyésztési szakszótár, Mezőgazdasági Könyvkiadó, Budapest, 1983
 • Lajos Tóth, Jenő Kovács, József Kovács: Magyar - orosz katonai szótár, Honvédelmi Minisztérium Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977
 • Fenyvesi István, Orosz–magyar és magyar–orosz szlengszótár. (Русско–вeнгeрский и вeнгeрско–русский словарь слeнга). Budapest, 2001. (633 lap).
 • Soproni András : Orosz kulturális szótár, Corvina, Budapest, 2008, ISBN 9789631355598

 • Ахманова, О. С.: Англо-русский и русско-английский словарь, 6-e izdanie, Media, Moskva, 2010, ISBN 9785957602958
 • С. И. Ожегов: Толковый словарь русского языка, 27-e izd. Мир и Образование, Moskva, 2020, ISBN 9785946666091
 • В. Мюллер : Большой русско-английский словарь в новой редакции, Edition:3-e izd., Издательский дом "Рипол Классик", Moskva, 2010, ISBN 9785771701097

 • Shiv Sharma Joshi: Punjabi University Punjabi English dictionary, 4. ed., Publication Bureau, Punjabi University, Patiala, 2009, ISBN 9788173800962
 • Suman Preet: Oxford compact English-English-Punjabi dictionary, Oxford University Press, New Delhi, 2017, ISBN 9780199459063
 • Salah-ud-Din, Iqbal. Vaḍḍī Panjābī lughat : Panjābī tūn Panjābī. Lāhaur : ʻAzīz Pablisharz, 2002.
 • Singh, Maya. The Panjabi dictionary. Lahore, Munshi Gulab Singh & Sons, 1895. (https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/singh/)
 • М. Г. Асланов. Пушту-русский словарь. — М. 1985. {{R:ps:Aslanov}}
 • Pashtoon, Zeeya A. (2009), Pashto–English Dictionary, Hyattsville: Dunwoody Press {{R:ps:Pashtoon}}
 • Pashto Dictionary (in English), Peshawar, Pakistan: Pukhtoogle, 2020.
 • Heston, Wilma L. A digital dictionary of Pashto: 1,000 words from a core vocabulary. Chicago: Digital South Asia Library, University of Chicago, 2005.
 • Raverty, H. G. (Henry George). A dictionary of the Puk'hto, Pus'hto, or language of the Afghans: with remarks on the originality of the language, and its affinity to other oriental tongues. Second edition, with considerable additions. London: Williams and Norgate, 1867.
 • https://qamosona.com/j/
 • http://pashto-online.ru
 • Vahebzadeh Hasszán: Perzsa-magyar kéziszótár, Gazdász-Elasztik Kft, Miskolc, 2006, ISBN 9789634609506
 • Vahebzadeh Hasszán: Magyar-perzsa kéziszótár, 2000
 • Manoochehr Aryanpur, Manoochehr Aryanpur Kashani : The Aryanpur progressive Persian-English dictionary : four volumes, comprehensive, Computer World Co., Tehran, 2002, ISBN 9789647702065
 • Aryanpur-Kashani, Manoochehr (2005) The Aryanpur Progressive Persian–English Dictionary[9], Tehran: Jahan Rayaneh, ISBN 978-964-8603-20-0
 • Hayyim, Sulayman (1934) New Persian–English dictionary, Teheran: Librairie-imprimerie Béroukhim {{R:fa:NPED}}
 • Ю. А. Рубинчик / Jurij A. Rubinčik: Персидско-русский словарь, Академия Наук СССР, Институт Востоковедения, Izd. 3., stereotip, Русский Язык, Moskva, 1985
 • В.Б. Иванов / V.B. Ivanov: Большой персидско-русский словарь, Наука, Moskva, 2020, ISBN 9785020408203
 • Hayyim
 • Steingass
 • Рубинчик

 • Alavi, B.–M. Lohrenz 1967. Lehrbuch der persischen Sprache. Leipzig.
 • Alemany, A. 2000. Sources on the Alans. A Critical Compilation. Leiden, E. J. Brill.
 • Bartholomae, Ch. Awestasprache und Altpersisch. In GIPh, I, 1, 152–246. p.
 • Bartholomae, Ch. 1905. Altiranisches Wörterbuch. Straßburg.
 • Bielmeier R. 1989. Sarmatisch, Alanisch, Jassisch und Altossetisch. In CLI, 236–245. p..
 • Brandenstein, W.–M. Mayrhofer 1964. Handbuch des Altpersischen. Wiesbaden, Harrassowitz.
 • Comrie, B. (ed.) 1987. The World’s Major Languages. Oxford–New York, Oxford University Press.
 • Dekhhodâ ‘A. A. (ed.) 1377/1998. Loghatnâme. New series, 2. ed. Teheran. CD-ROM ed. Teheran University, Mo’assese-je Loghatnâme-je Dehkhodâ.
 • Doerfer, G. 1963–1975. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. 4 Bde. Wiesbaden.
 • Dorofeeva, L. H. 1960. Yazik farsi-kabuli. Moskva.
 • Emmerick, R.E. 1989. Khotanese and Tumshuqese. In CLI, 204–229. p.
 • Farhâdi, A. 1955. Le persan parlé en Afghanistan, grammaire du Kâboli. Paris, Klincksieck.
 • Ferguson, Ch. 1957. Word Stress in Persian. Language, 33. 123–135. p.
 • Fodor I. (szerk.) 1999. A világ nyelvei. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Gaprindašvili, Š. G.–Dj. Š. Giunašvili 1964. Fonetika persidskogo jazyka. Tbilisi.
 • Geiger, W.–E. Kuhn (Hrsg.) 1895–1904. Grundriss der iranischen Philologie. Strassburg, Tübner.
 • Geiger, W. 1895–1904. Bemerkungen über das Tadschiki. In GIPh, I, 2, 407–408. p.
 • Geldner, K. F. 1889–1896. Avesta, the Sacred Books of the Parsis. Stuttgart.
 • Haghshenas, A. M.–H. Samei–N. Entekhabi (eds.) 2001. Farhang moaser. English-Persian Millennium dictionary. Teheran, Moaser.
 • Haïm, S. 1985. New Persian–English dictionary. 2 vols. Teheran, Mo‘âser.
 • Hajdu P.–Kristó Gy.–Róna-Tas A. (szerk.) 1980. Bevezetés a magyar őstörténet forrásaiba. III. k. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • Harmatta János. 1970. Studies in the history and language of the Sarmatians. Szeged. /Acta Universitatis de Attila József Nominatae. Acta antique et archaeologica, 13./
 • Henning, W. B. 1939–1942. Sogdian Loan Words in New Persian. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 10. 93–106. p.
 • Henning, W. B. 1958. Mitteliranisch. In Hb. Iranistik, 20–130. p.
 • Hodge, C. T. 1957. Some aspects of Persian style. Language, 33. 123–135. p.
 • Hoffmann, K.–W. B. Henning–H. W. Bailey–G. Morgenstierne–W. Lentz. 1958. Iranistik. 1. Linguistik. Leiden, Brill. /Handbuch der Orientalistik, I, IV, 1./
 • Horn, P. 1898–1901. Neupersische Schriftsprache. In GIPh, I, 2, 1–198. p.
 • Homâyunfarrokh, R. 1337/1958. Dastur-e jâme‘-e zabân-e fârsi. 2. ed. Teheran.
 • Jazayery, M. A. 1966. Western Influence in Comtemporary Persian: A General View. BSOAS, 29. 1966. 79–96. p.
 • Jefimov, A.–V. S. Rastorgueva–Je. N. Sharova 1982. Persidskij, tadzsikskij, dari. In V. A. Abajev–M. N. Bogoljubov–V. S. Rastorgueva (eds.): Osnovy iranskogo jazykoznanija. Novoiranskije jazyki, zapadnaja gruppa. Moskva, Nauka, 5–230. p.
 • Jensen, H. 1931. Neupersische Grammatik. Heidelberg, Carl Winter.
 • Jensen, Hans. 1969. Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart. Repr. 3. kiad. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften.
 • Jeremiás Éva 1980. Az iráni nyelvek írásbelisége. In Bev, 67–86. p.
 • Jeremiás Éva 1984. Diglosszia a perzsában. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 15. 75–91. p.
 • Jeremiás Éva 1986. Mai nyelvi változatok és nyelvtörténeti hátterük a perzsában. Keletkutatás, 56–68. p.
 • Jeremiás Éva 1993. Tradition and innovation in the native grammatical literature of Persian. Histoire Epistemologie Langage, 15. 51–68. p.
 • Jeremiás Éva 1995. Some grammatical problems of early New Persian syntax. In B. Fragner– Gh. Gnoli et al. (eds.): Proceedings of the second European conference of Iranian studies, Roma, 325–334. p.
 • Jeremiás Éva 1995a. The knowledge of Persian and a scholarly approach to the language: a Persian Grammar by J. B. Podesta, 1691, Wien. AO, 48. 71–86. p.
 • Jeremiás Éva 1996. Grammatical rule and standard in the first Persian grammars written in Latin (XVIIth c.). In M. Tavoni (ed.): Italia ed Europa nella linguistica del Rinascimento / Italy and Europe in Renaissance Linguistics. Modena, F. C. Panini, 569–80. p.
 • Jeremiás Éva 1996–1997. Radix és affixum az orientális nyelvek grammatikáiban (16–17. sz.). Nyelvtudományi Közlemények, 95. 89–100. p.
 • Jeremiás Éva 1997. Zā’id and aÒl in early Persian prosody. Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 21. 167–186. p.
 • Jeremiás Éva 1998. Pahlavī, Pārsī and Darī in Persian Lexicography. Acta Ant. Hung., 38. 175–183. p.
 • Jeremiás Éva 1999. The Persian Grammar of Sir William Jones. In D. Cram et al. (eds.): History of Linguistics 1996. Vol. 2. From Classical to Contemporary Linguistics. Amsterdam, John Benjamins, 277–288. p. /Studies in the History of the Language Sciences, 95./
 • Jeremiás Éva 1999a. Grammar and Linguistic Consciousness in Persian. In Ch. Melville (ed.): Proceedings of the Third Europen Conference of Iranian Studies Held in Cambridge 11th to 15th September 1995. Part II. Wiesbaden, Reichert, 19–31. p.
 • Jeremiás Éva 1999b. The Impact of Semitic Linguistics on the First Persian Grammars Written in Europe. In Shaul Shaked–A. Netzer (eds.): Irano-Judaica IV: Studies relating to Jewish contacts with Persian culture throughout the ages. Jerusalem, Ben-Zvi Institute, 159–171. p.
 • Jeremiás Éva 2000. Arabic influence on Persian linguistics. In S. Auroux et al. (eds.) 2000: History of the Language Sciences, Vol.: 1. Berlin: de Gruyter, 329–334. p. / Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 18./
 • Jeremiás Éva 2002. Rābita in the classical Persian literary tradition: the impact of Arabic logic on Persian. Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 27. 550–574. p.
 • Jeremiás Éva [2002] 2003. Kamālpāšāzāda as linguist. In Éva M. Jeremiás (ed.): Irano-Turkic Contacts in the 11th-17th centuries. Piliscsaba, The Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, 79–110. p.
 • Jeremiás Éva. 2003. New Persian. In EI2, Leiden, Brill. Suppl., fasc. 7–8, 426–448. p.
 • Jones, W. 1828. A Grammar of the Persian Language. 9th ed. London.
 • Kent, R. G. 1953. Old Persian Grammar. Texts. Lexicon. 2nd ed. New Haven, American Oriental Society. /American Oriental Series, 33./
 • Kiefer, C. M. 1983. Afghanistan. Languages. In EncIr, vol. 1/5, 501–516. p.
 • Lambton, A. K. 1952. Persian Grammar. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Lazard, G. 1956. Caractères distinctifs de la langue tadjik. Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 52. 117–186. p.
 • Lazard, G. 1957. Grammaire du persan contemporain. Paris, Klincksieck.
 • Lazard, G. 1963. La langue des plus anciens monuments de la prose persane I. Paris, Klincksieck.
 • Lazard, G. 1964. Les premiers poètes persans (IXe-Xe siècles). Fragments rassemblés, édités et traduits. 2 vols. Teheran–Paris, Départment d’Iranologie et l’Institut Franco-Iranien–Adrien-Maisonneuve.
 • Lazard, G. 1965. Les emprunts arabes dans la prose persane du Xe au XIIe siècle, apercu statistique. Revue de l’Ecole nationale des langues orientales, 2. 53–67. p.
 • Lazard, G. 1970. Persian and Tajik. In T. Sebeok (ed.): Current Trends in Linguistics. Vol. 6. The Hague, Mouton, 64–96. p.
 • Lazard, Gilbert 1971. Pahlavi, Pârsi Dari, les langues de l’Iran d’après Ibn al-Muqaffa‘. In C. E. Bosworth (ed.): Iran and Islam. In memory of the late Vladimir Minorsky. Edinburgh, University Press, 361–391. p.
 • Lazard, Gilbert 1975. The Rise of the New Persian Language. In Cambridge History of Iran, vol. 4, 595–632. p., 692–696. p.
 • Lazard, G. 1982. Le morpheme râ en persan et les relations actancielles. Bulletin de la Société Linguistique, 77. 177–207. p.
 • Lazard, G. 1989. Le persan. In CLI, 263–293. p.
 • Lazard, Gilbert 1990. Lumières nouvelles sur la formation de la langue persane, une traduction du Coran en persan dialectal et ses affinités avec le judéo-persan. In Shaul Shaked–A. Netzer (eds.) 1990: Irano-Judaica II. Studies relating to Jewish contacts with Persian culture throughout the ages. Jerusalem, Ben-Zvi Institute, 184–198. p.
 • Lazard, Gilbert 1992. A Grammar of Contemporary Persian. New York, Mazda /Persian Studies Series, 14./
 • Lazard, Gilbert 1994. Darī. In EncIr., vol. 7, 34–35.. p.
 • Lazard, G. 1995. La formation de la langue persane. Paris, Peeters.
 • Lehmann, Ch. 1977. Yá-ye ešárat. Zur Grammatik der persischen Relativsatzes. Indogermanische Forschungen, 82. 97–106. p.
 • Lentz, W. 1926. Die nordiranischen Elemente in der neupersischen Literatursprache bei Firdosi. ZII, 4. 251–316. p.
 • Mace, John. 1962. Modern Persian. New York, David McKay Company Inc. /Teach yourself books./
 • Meier, F. 1981. Aussprachefragen des älteren Neupersisch. Oriens, 27–28. 70–176. p.
 • Mackenzie, D. N. 1971. A Concise Pahlavi Dictionary. London, Routledge.
 • Nyitrai István 1999. Újperzsa. In Fodor I. (szerk.): A világ nyelvei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1472–1478. p.
 • Obolensky, S. 1963. Persian Basic Course. Washington D. C., The Center for Applied Linguistics.
 • Oranskij, I. M. 1975. Die neupersischen Sprachen der Sowjetunion. The Hague, Mouton.
 • Ovcsinnikova, I. K. 1956. Funkcii posleloga rá v sovremennom literaturnom persidskom jazyke. Trudy Instituta jazykoznanija, 6. 356–391. p.
 • Pisowicz, A. 1985. Origins of the New and Middle Persian Phonological Systems. Krakow, Universytet Jagielloński.
 • Provasi, E. 1979. Some Notes on Tehrani Persian Phonology. In Gh. Gnoli–A. V. Rossi (eds.): Iranica. Napoli, 257–280. p.
 • Rahimi, M. V.–L. V. Uszpenszkaja (red.) 1954. Tadzsikszko-russzkij szlovar’. Moskva.
 • Rastorgueva, V. S. 1963. A Short Sketch of Tajik Grammar. Bloomington, Mouton.
 • Rastorgueva, V. S. 1964. A Short Sketch of the Grammar of Persian. Bloomington, Mouton.
 • Reichelt, H. 1909. Awestisches Elementarbuch. Heidelberg.
 • Reichelt, H. 1911. Avesta Reader. Strassburg. [Repr. Berlin, 1968.]
 • Rzehak, Lutz. 1999. Tadschikische Studiengrammatik. Wiesbaden, Reichert.
 • Rzehak, Lutz. 2001. Vom Persischen zum Tadschikischen. Wiesbaden, Reichert.
 • Sâdeqi, ‘A. A. 1975. L’influence de l’arabe sur le systeme phonologique du persan. La linguistique, 11. 145–152. p.
 • Sâdeqi, ‘A. A. 1986. Arabic elements in Persian. EncIr, vol. 2, 229–231. p.
 • Sadri Afshar, G. H.–Nasrin Hakami–N. Hakami (eds.) 2002. Farhang moaser. Contemporary Persian dictionary. Teheran, Moaser.
 • Salemann C.–V. Shukoski [Zsukovskij ] 1889. Persische Grammatik. Berlin.
 • Schlerath, Bernfried 1968. Awesta-Wörterbuch. Vorarbeiten. 2 Bde. Wiesbaden, O. Harrassowitz.
 • Schmitt, Rüdiger (Hrsg.) 1989. Compendium linguarum Iranicarum. Wiesbaden, Reichert
 • Schmitt, Rüdiger 1989. Altpersisch. In CLI, 56–85. p.
 • Schmitt, Rüdiger 2000. Die iranischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart. Wiesbaden, Reichert.
 • Scott, C. T. 1964. Syllable Sturcture in Tehran Persian. Anthropological Linguistics, 5. 27–30. p.
 • Sims-Williams, N. 1989. Bactrian. In CLI, 230–235. p.
 • Sims-Williams, N. 1997. New Light on Ancient Afghanistan. An inaugural lecture delivered on 1 February 1996. London, Scool of Oriental and African Studies, University of London.
 • Skjærvo, Prods O. 1989. Modern East Iranian Languages. In CLI, 370–383. p.
 • Steingass, F. 1892. A Comprehensive Persian-English Dictionary. London, Routledge.
 • Sukorov, M. S.et al. (red.) 1969. Farhangi zaboni todzsiki. Moskva.
 • Telegdi Zsigmond 1937. A sémi írás útja a Földközi-tengertől a Csendes-óceánig. In IMIT Évkönyv, 200–226. p.
 • Telegdi Zsigmond 1955. Beiträge zur historischen Grammatik des Neupersischen I. ActLingHun, 5. 67–183. p.
 • Telegdi Zsigmond 1961. Zur Morphologie des Neupersischen. AOH, 12. 183–199. p.
 • Telegdi Zsigmond 1962. Zur Unterscheidung von Substantiv und Adjektiv im Neuperssischen. AOH, 15. 325–336. p.
 • Telegdi Zsigmond 1964. Über einen Fall von struktureller Homonymie im persischen (die Komposita des Typus sb. + part. prät.). ActLingHun, 14. 237–261. p.
 • Telegdi Zsigmond 1974. Remarques sur les emprunts arabes en persan. ActLingHun, 23. 51–58. p.
 • Thackston, Wh M. Jr.. 1978. An introduction to Persian. Tehran, Szorus.
 • Towhidi, J. 1974. Studies in the Phonetics and Phonology of Modern Persian. Hamburg, Buske Helmut Verlag. /Forum Phoneticum, 2./
 • VaÎidiân, T. 1343/1964. Dastur-e zabân-e ‘âmiâne-ye fârsi. Teheran.
 • Windfuhr, G. L. 1979. Persian Grammar. History and State of its Study. The Hague, Mouton.
 • Wei, J. 1962. Dialectal differences between three standard varieties of Persian, Teheran, Kabul, and Tajik. Washington D. C., Center for Applied Linguistics of the Modern Language Association of America.
 • Windfuhr, G. L. 1979. Persian Grammar. History and State of its Study. The Hague, Mouton.
 • Windfuhr, G. L. 1987. Persian. In B. Comrie (ed.) 1987, 523–546. p.
 • Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Általános Nyelvészeti Tanulmányok, Akadémiai Kiadó.
 • Hajdu P.– Kristó Gy.– Róna-Tas A. (szerk.) 1980. Bevezetés a magyar őstörténet forrásaiba. 3. köt. Tankönyvkiadó.
 • Schmitt, Rüdiger (Hrsg.) 1989. Compendium linguarum Iranicarum. Wiesbaden, Reichert.
 • Current Trends in Linguistics.
 • Encyclopaedia of Islam. 2nd ed. Leiden, Brill.
 • E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica.
 • Geiger, W.–E. Kuhn (Hrsg.) 1895–1904. Grundriss der iranischen Philologie. Strassburg, Trübner.
 • Brandenstein, W.–M. Mayrhofer 1964. Handbuch des Altpersischen. Wiesbaden, Harrassowitz.
 • Hoffmann, K. et al. (eds.). 1958. Iranistik. 1. Linguistik. Leiden, Brill. /Handbuch der Orientalistik, I, IV, 1./
 • Jensen, Hans. 1969. Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart. Repr. 3. kiad. Berlin, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften.
 • Jefimov, A.–V. S. Rastorgueva–J. N. Sharova (red.) 1979–1987. Osnovy iranskogo jazykoznanija. Moskva, Nauka.
 • Schmitt, Rüdiger. 2000. Die iranischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart. Wiesbaden, Reichert.
 • Székely Ervin, Fodor Antónia: Portugál-magyar szótár, Új Luzitánia, [Budapest], 2011, 1044 p., ISBN 9789630812146
 • Székely Ervin: Magyar-portugál szótár, Új Luzitánia, [Budapest], 2009, 832 p., ISBN 9789630669672
 • Király Rudolf: Portugál-magyar kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978 ISBN 963051382X
 • Király Rudolf: Magyar-portugál kéziszótár, 3. kiadás, Akadémiai, Budapest, 1993, ISBN 9789630523448

 • Hargitai György, Ferencz Anna: Kisszótár : magyar-román, román-magyar, Kossuth, Budapest, 2008, ISBN 9789630956055
 • Bakos Ferenc: Román-magyar kéziszótár ISBN 9789630590549
 • Bakos Ferenc, Dorogman György: Román-magyar kisszótár, Akadémiai, Budapest, 2011, Kisszótár sorozat, ISBN: 9789630590266
 • Bakos Ferenc, Borza Lucia: Magyar-román kisszótár, Akadémiai Kiadó, 1994, ISBN 963-05-6786-5
 • Lázár Edit, Román Győző, Mariana Popa, Román-magyar szótár, Bukarest, Carocom 94, 2015, ISBN 9789739889186
 • Reinhart Erzsébet-Mária, Lázár Edit, Román Győző, Magyar-román szótár, Bukarest, Carocom 94, 2005, ISBN 9739889131
 • Kelemen Béla (főszerkesztő): Román-magyar szótár, 1-2., Akadémiai, Kolozsvár, 1964

 • Fazakas Emese : Román - magyar gazdasági szakszótár, Romániai Magyar Közgazdász Társaság, Kolozsvár, 2005, ISBN 9789730040517

 • Agócs Károly, Dorogman György, Jancsó Katalin, Krekovics Diana : Spanyol-magyar / Magyar-spanyol Tanulószótár, GRIMM, 2017, ISBN: 9789632618937
 • Faluba Kálmán, Morvay Károly, Szijj Ildikó: Spanyol-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, 2008, ISBN 9789634542124
 • Faluba Kálmán, Szijj Ildikó: Magyar-spanyol szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, ISBN 9789630585521
 • Gáldi László, Zigány Judit: Spanyol-magyar kéziszótár, Terra, Budapest, 1987, ISBN 9632051750
 • Gáldi László: Magyar-spanyol kéziszótár, Akadémiai, Budapest, 2005, ISBN 9789630578103
 • Dorogman György: Spanyol-magyar kéziszótár
 • Hargitai György: Spanyol-magyar, Magyar-spanyol kisszótár, Kossuth, Budapest, 2003, ISBN 9789630944434

 • Lakó György: Svéd-magyar kéziszótár, Akadémiai kiadó, Budapest, 2009, ISBN 9789630564007
 • Mádl Péter: Svéd-magyar szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2018, ISBN 9789630594059
 • Новый большой русско-шведский словарь = Nya Stora Rysk-svenska Ordboken : около 185 000 словарных статей, словосочетаний и значений слов / [отв. ред.: У. Биргегорд, Э. Марклунд-Шарапова]. — М.: Живой яз., 2007.
 • Новый большой шведско-русский словарь = Nya Stora Svensk-ryska Ordboken : около 175 000 словарных статей, словосочетаний и значений слов / [отв. ред.: У. Биргегорд, Э. Марклунд-Шарапова]. — М. : Живой яз., 2007.
 • svenska.se – Akademiens ordböcker {{R:sv:SO}} {{R:sv:svenska.se}}
 • Folkets-lexikon {{R:sv:folkets}}
 • Ádám Béla: Szanszkrit-magyar nagyszótár, DART Studio, Budapest, 2006, ISBN 9789632142425
 • Bakos Attila, Ferenczi Roland: Szanszkrit-magyar értelmező szótár - védikus filozófiai és jógikus magyarázatokkal, Brahmana Misszió, Budapest, 2020, ISBN 9786150068008
 • Demény-Dittel Lajos: Magyar-szanszkrit kisszótár, Magánkiadás, Hatvan, 2010
 • Gyula Wojtilla: Kőrösi Csoma Sándor szanszkrit-magyar szójegyzéke, MTA Könyvtára, Budapest, 1984, Keleti tanulmányok, 6, ISBN 9789637302046
 • Tibor Körtvélyesi: Szanszkrit nyelvtan, Tan Kapuja Buddhista Főiskola, Budapest, 1998, ISBN 9789630499743

 • Apte, Vaman Shivaram. Revised and enlarged edition of Prin. V. S. Apte's The practical Sanskrit-English dictionary. Poona: Prasad Prakashan, 1957-1959. (https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/apte/)
 • Cappeller, Carl. A Sanskrit-English dictionary, based upon the St. Petersburg lexicons. London: [Berlin printed] Luzac & Co.; [etc., etc.] 1891.
 • Macdonell, Arthur Anthony. A practical Sanskrit dictionary with transliteration, accentuation, and etymological analysis throughout. London: Oxford University Press, 1929. (https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/macdonell/)
 • Monier-Williams, Monier. A Sanskrit-English dictionary etymologically and philogically arranged with special reference to cognate Indo-European languages. Oxford: Clarendon Press, 1899. {{R:sa:MW}}
 • Abhyankar, Kashinath Vasudev 1986. A Dictionary of Sanskrit Grammar. 3. ed. Baroda, Oriental Institute. /Gaekwad’s Oriental Series, 134./
 • Adriaensen, Rob–Bakker, Hans T.–Isaacson, Harunaga 1998. The Skandapurā'ṇ'a. 1. vol. Adhyāyas 1–25, critically edited with prolegomena and English synopsis. Groningen, Egbert Forsten.
 • Apte, Vaman Shivaram 1920. The Student's English-Sanskrit Dictionary. 3d rev. and enl. ed. Delhi, Motilal Banarsidass.
 • Apte, Vaman Shivaram 1924. The Practical Sanskrit-English Dictionary, Containing appendices on Sanskrit prosody and important literary & geographical names in the ancient history of India. 3d ed., rev. and enlarged. Bombay, Gopal Narayen & Co.
 • Apte, Vasudeo Govind 1988. A Concise English-Sanskrit Dictionary. Delhi, Sri Satguru Publications.
 • Bakker, Hans. T.–Isaacson, Harunaga 2004. The Skandapurā'ṇ'a. 2.vol. Adhyāyas 26–31.14: The Vārā'ṇ'asī Cycle, critical edition with an introduction, English synopsis & philological and historical commentary. Groningen, Egbert Forsten.
 • Bhatt, G. H. et al. 1960–1975. Rāmāya'ṇ'a. Critical edition. 7 vols. Baroda, Oriental Institute.
 • Böhtlingk, Otto von–Roth, Rudolph von 1855–1875. Sanskrit-Wörterbuch. St. Petersburg, Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
 • Böhtlingk, Otto von 1909. Otto Böhtlingk's Sanskrit-chrestomathie. 3., verb. und verm. Aufl. Leipzig, H. Haessel.
 • Burrow, Thomas. 1973. The Sanskrit Language. 3. ed. London, Faber & Faber.
 • Bühler, Georg 1896. Indische Palaeographie: von circa 350 A. Chr.–circa 1300 P. Chr. Strassburg, K.J. Trübner.
 • Bühler, Georg 1981. Leitfaden für den Elementarkursus des Sanskrit. Reprografischer Nachdruck der 2., von Joh. Nobel durchgesehenen Auflags, Wien, 1927. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Cappeller, Carl 1891. A Sanskrit-English Dictionary, based upon the St. Petersburg lexicons. Strassburg, Trübner.
 • Coulson, Michael 1992. Sanskrit: An Introduction to the Classical Language. 2., rev. ed. Sevenoaks, Hodder & Stoughton.
 • Dani, Ahmad Hasan 1963. Indian Palaeography. Oxford, Clarendon Press.
 • Edgerton, Franklin 1953. Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary. Yale University Press–Oxford University Press
 • Ghatage, Amrit Madhav et al. 1976–. Encyclopaedic Dictionary of Sanskrit on Historical Principles. Poona, Deccan College Post Graduate and Research Institute.
 • Goldman, Robert 1987. Devavā'ṇ'īpraveśikā: An Introduction to the Sanskrit Language. 2., rev. ed. Berkeley, Center for South and Southeast Asia Studies, University of California.
 • Gonda, Jan 1966. A Concise Elementary Grammar of the Sanskrit Language, with Exercises, Reading Selections, and a Glossary. Leiden, E.J. Brill.
 • Gonda, Jan 1971. Old Indian. Leiden, Brill. /Handbuch der Orientalistik, 2, I, 1./
 • Goodall, Dominic–Isaacson, Harunaga 2003. The Raghupañcikā of Vallabhadeva, Being the Earliest Commentary on the Raghuva'ṃ'śa of Kālidāsa. Critical Edition with Introduction and Notes. 1. vol. Groningen, Egbert Forsten.
 • Grünendahl, Reinhold 2001. South Indian Scripts in Sanskrit Manuscripts and Prints. Wiesbaden, Harrassowitz.
 • Hart, George L. 1984. A Rapid Sanskrit Method. Delhi, Motilal Banarsidass.
 • Hock, Hans He[i]nrich 1991. Studies in Sanskrit Syntax: A Volume in Honor of the Centennial of Speijer's Sanskrit Syntax. Delhi, Motilal Banarsidass.
 • Killingley, Dermot 2004. Beginning Sanskrit: A Practical Course Based on Graded Reading and Exercises. 2nd ed. Newcastle upon Tyne, Grevatt & Grevatt.
 • Körtvélyesi Tibor 1998. Szanszkrit nyelvtan. Budapest, Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
 • Lanman, Charles Rockwell 1993. A Sanskrit Reader: Text and Vocabulary and Notes. First published in 1884. Cambridge, Mass., Harvard University Press.
 • Macdonell, Arthur Anthony 1910. Vedic Grammar. Strassburg, K.J. Trübner. /Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde 1, IV./
 • Macdonell, Arthur Anthony 1916. A Vedic Grammar for Students. Oxford, Clarendon Press.
 • Macdonell, Arthur Anthony 1924. A Practical Sanskrit Dictionary with Transliteration, Accentuation, and Etymological Analysis Throughout. Oxford, Oxford University Press.
 • Macdonell, Arthur Anthony 1927. A Sanskrit Grammar for Students. 3. ed. Oxford, Oxford University Press.
 • Mayrhofer, Manfred 1953–1980. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, Winter.
 • Mayrhofer, Manfred 1986–. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Heidelberg, Winter.
 • Monier-Williams, Monier 1971. A Dictionary, English and Sanskrit. 3rd Indian edition; reprint of 1851 ed. Delhi, Motilal Banarsidass.
 • Monier-Williams, Monier 1899. A Sanskrit-English Dictionary, Etymologically and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European Languages. Oxford, Oxford University Press.
 • Morgenroth, Wolfgang 1977. Lehrbuch des Sanskrit: Grammatik, Lektionen, Glossar. 2., überarb. u. erw. Aufl. Leipzig, Verlag Enzyklopädie.
 • Perry, Edward Delavan 1936. A Sanskrit Primer. New York, Columbia University Press.
 • Raghavan, V. et al. 1949–. New catalogus catalogorum: an alphabetical register of Sanskrit and allied works and authors. Madras, University of Madras. /Madras University Sanskrit Series, 18–./
 • Renou, Louis 1930. Grammaire sanscrite. Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient Adrien-Maison-neuve.
 • Renou, Louis 1952. Grammaire de la langue védique. Lyon, IAC. /Collection les langues du monde. Serie grammaire, philologie, litterature, 9./
 • Renou, Louis 1956. Histoire de la langue sanskrite. Lyon, Éditions IAC. /Collection les langues du monde. Serie grammaire, philologie, litterature, 10./
 • Renou, Louis 1963. Grammaire sanskrite élémentaire. Paris, Adrien-Maisonneuve.
 • Renou, Louis 1966. La grammaire de Pā'ṇ'ini. Texte sanscrit, traduction française avec extraits des commentaires. 2ème ed. Paris, École française d'Extrême-Orient.
 • Slaje, Walter 1993. Sāradā: deskriptiv-synchrone Schriftkunde zur Bearbeitung kaschmirischer Sanskrit-Manuskripte. Reinbek, Verlag für Orientalische Fachpublikationen.
 • Speyer, Jacob Samuel 1886. Sanskrit Syntax. Leyden, E.J. Brill.
 • Speyer, Jacob Samuel 1896. Vedische und Sanskrit-Syntax. Strassburg, K. J. Trübner. /Grundriss der indo-arischen Philologie und Altertumskunde, 1, VI./
 • Stiehl, Ulrich 2004. Sanskrit-Kompendium: ein Lehr-, Übungs- und Nachschlagewerk: Devanagari-Ausgabe. 3., überarbeitete Aufl. Heidelberg, Economica.
 • Sukthankar, Vishnu S. et al. 1933-60. The Mahābhārata, For the First Time Critically Edited. 19 vols. Poona, Bhandarkar Oriental Research Institute.
 • Thumb, Albert 1953–1959. Handbuch des Sanskrit, mit Texten und Glossar: eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium des Altindischen. 3. umgearb. Aufl. Heidelberg, C. Winter.
 • Wackernagel, Jakob–Debrunner, Albert 1896–1964. Altindische Grammatik. Göttingen, Vandenhoeck.
 • Whitney, William Dwight 1885. The Roots, Verb-Forms, and Primary Derivatives of the Sanskrit Language. Leipzig, Breitkopf and Härtel.
 • Whitney, William Dwight 1896. A Sanskrit Grammar, Including both the Classical Language, and the Older Dialects, of Veda and Brahmana. 3. ed. Leipzig, Breitkopf & Härtel.
 • Urkom Aleksander: Magyar–szerb szótár, Akadémiai, Budapest, 2023
 • Hargitai György: Magyar-Horvát, Horvát-Magyar Kisszótár, Kossuth, Budapest, 2011, ISBN 9789630964890
 • Hargitai György, Molnár Dalma: Magyar-szerb, Szerb-magyar kisszótár, Kossuth, Budapest, 2011, ISBN 9789630956048
 • Veres Marietta: Magyar - horvát, horvát - magyar útiszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, ISBN 9789630581387
 • Hadrovics László: Szerbhorvát-magyar szótár, 7. kiadás, Terra, Budapest, 1991, Kisszótár sorozat, ISBN 9789632052540
 • Hadrovics László, Palich Emil: Magyar-szerbhorvát szótár, 7. kiadás, Terra, Budapest, 1991, Kisszótár sorozat, ISBN 9789632052533
 • Palich Emil: Magyar-szerbhorvát kéziszótár (Terra, 1988)
 • Levasics Elemér, Surányi Magda: Szerbhorvát-magyar kéziszótár (Terra, 1982)
 • Hadrovics László, Nyomárkay István: Horvát-magyar kisszótár, ISBN 9789630580649
 • Hadrovics László, Nyomárkay István: Szerb-magyar kisszótár, ISBN 9789630573795
 • Prodán Ágnes – Barics Ernő: Horvát-magyar szótár, Croatica, Budapest, 2015, ISBN 9786155239519
 • Mirjana Burzan, Kacziba Ágnes, Szerb–magyar szótár, Forum, Újvidék, 2016, ISBN 9788632309302
 • Brancsits, Blagoje–Derra György. 1889. Magyar–szerb szótár. Újvidék: Pajevits Arzén könyvnyomdája
 • Gyiszálovics, Veszelin. 1914. A magyar és szerb nyelv szótára. I. rész. Magyar–szerb szótár, Újvidék: Natosevics.
 • Orosz János: Magyar-szerb jogi és közigazgatási szótár, Forum, Újvidék, 2012, ISBN 9788632308329
 • Morton Benson, Biljana Šljivić-Šimšić: Serbo-Croatian-English dictionary, 3rd ed, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, ISBN 9780521384957
 • Сербско-хорватско-русский словарь / Сост. И. И. Толстой. — М., 1957.
 • Русско-сербский словарь : 55 000 слов / под ред. Боголюба Станковича. — 2-е, испр. и доп.. — Нови-сад : Матица Српск, 1998. — 1001 с. — ISBN 86-363-0353-2.

 • Nabī Bakhshu Khānu Balocu. Jāmiʻ Sindhī lughāta. Karācī : Ḥaidarābād Sindhu, Pākistān : Sindhī Adabī Borḍ, 1960-1988.
 • Parmanand Mewaram. A Sindhi-English dictionary. Hyderabad, Sind : The Sind Juvenile Co-operative Society, 1910.
 • Carter, Charles. A Sinhalese-English dictionary. Colombo : The "Ceylon Observer" Printing Works ; London : Probsthain & Co., 1924.
 • Jayatilaka, D. B. A dictionary of the Sinhalese language. Colombo, The Royal Asiatic society, Ceylon branch, 1935- License agreements for Web use need to be negotiated.
 • Hargitai György, Csengődy Ágnes: Szlovák-magyar, Magyar-szlovák kisszótár, Kossuth, Budapest, 2002, ISBN 9789630943901
 • T. Gőbel Marianne: Szlovák-magyar szótár, 4. kiadás, Terra, Budapest, 1979, ISBN 9789632050829
 • Stelczer Árpád, Vendégh Imre: Szlovák-magyar kéziszótár, 1992, 3. kiad, Akadémiai, ISBN 9789630564120, ISBN 9630564122
 • Tankó László: Szlovák-magyar kéziszótár, ISBN 9788088979197
 • Edita Chrenková: Magyar-szlovák kéziszótar, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992, ISBN 9789630562652
 • František Sima: Magyar-szlovák zsebszótár, 3., átd. kiad, Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, Bratislava, 2002, ISBN 9788008033206
 • Rozália Csipka: Magyar - szlovák, szlovák - magyar közgazdasági szótár, 2. kiadás, Mikszáth, Horpács, 1998, ISBN 9789639126077
 • Katarina Habovštiaková: Magyar-szlovak frazeologiai szotar : Madarsko slovenský frazeologický slovnik, Slovenske pedagogicke nakladatelstvo Bratislava, Bratislava, (1984)
 • Lukács Katalin: Magyar-szlovák szótár, 6. kiadás, Terra, Budapest, 1988, Kisszótár sorozat, ISBN 9789632052199

 • Lajos Cserba, István Mede, Andrea Nagy: Magyar-szlovák, szlovák-magyar jogi szakszótár, Magyar Jogász Egylet, Miskolc, 2013

 • Lukács István, Marija Bajzek Lukač, Natalija Ulčnik: Magyar-szlovén nagyszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2019, ISBN 9789630599603
 • Elizabeta Bernjak: Magyar-szlovén, szlovén-magyar szótár, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1995, ISBN 9788636109328
 • Jože Hradil: Szlovén-magyar szótár, DZS, Ljubljana, 1996, ISBN 9788634112467
 • Franc Šebjanič: Slovensko-madžarski slovar, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1969
 • Černivec, Gabrovšek, Jakop, Ježovnik, Kern, Klemenčič, Gliha Komac, Krvina, Ledinek, Meterc: Slovar slovenskega knjižnega jezika 2019, ZRC SAZU, Založba ZRC, Ljubljana, 2020

 • Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, portal Fran {{R:sl:Fran}}
 • F. Nagy Géza: Magyar-szuahéli kéziszótár. Kb. 20.000 szó; Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998
 • Radvány László, Szuahéli-magyar szótár, Balassi Kiadó, Budapest, 2021, ISBN 9789634561002
 • Rechenbach, Charles W. (1967) Swahili-English Dictionary, Washington, D. C.: The Catholic University of America Press
 • Д.В. Поликанов; Н.Т. Петренко., D. V. Polikanov, N. T. Petrenko: Русско-суахили словарь : около 20 000 слов, МГИМО, Moskva, 1997 / MGIMO, Moskva, 1997
 • N. V. Gromova: Суахили-русский словарь : около 30,000 слов, Русский язык, Moskva, 1987
 • https://kiswahili.ru
 • https://africanlanguages.com/swahili/
 • Pambansang Diksiyonaryo | Diksiyonaryo.ph, Manila: Komisyon sa Wikang Filipino, 2018
 • அகராதி - தமிழ்-ஆங்கில அகரமுதலி [Agarathi - Tamil-English-Tamil Dictionary], Kilpauk, Chennai, India: [Orthosie], 2023 {{R:ta:Agarathi}}
 • Johann Philipp Fabricius, Na. Kadirvelu Pillai, David W. McAlpin, Rajagopal Subramanian, University of Madras, Miron Winslow (2022): Digital Dictionaries of South India {{R:ta:DDSA}}
 • David W. McAlpin (1981): A Core Vocabulary for Tamil, Philadelphia: Dept. of South Asia Regional Studies, University of Pennsylvania {{R:ta:McAlpin}}
 • Kadirvelu Pillai, Na. Tamil Moli Akarathi. N. Kathiraiver Pillai's Tamil Moli Akarathi: Tamil-Tamil dictionary = Na. Kathiraiver Pillayin Tamil Moliyakarati: Tamil-Tamil akarathi. 6th ed., rev. and enl. Cennai: Pi. Ve. Namacivaya Mutaliyar.
 • Subramanian, Pavoorchatram Rajagopal. Kriyavin tarkalat Tamil akarati : Tamil-Tamil-Ankilam. 1st ed. Madras: Kriya, 1992.
 • Tarkalat Tamil maraputtotar akarati : Tamil-Tamil-Ankilam. 1st ed. Chennai : Moli, 1997.
 • University of Madras. Tamil lexicon. [Madras]: University of Madras, 1936-
 • Winslow, Miron. A comprehensive Tamil and English dictionary of high and low Tamil. Madras: P.R. Hunt, 1862.
 • Charles Philip Brown (1903) A Telugu-English dictionary, Madras: Promoting Christian Knowledge
 • Bhaskararao, Peri. A web-based multimedia pedagogical dictionary of Telugu. This title is currently being created under a grant from the South Asia Language Resource Center.
 • Brown, Charles Philip. A Telugu-English dictionary. New ed., thoroughly rev. and brought up to date ... 2nd ed. Madras: Promoting Christian Knowledge, 1903.
 • Gwynn, J. P. L. (John Peter Lucius). A Telugu-English dictionary. Delhi; New York: Oxford University Press, 1991.
 • Ramayya Pantulu, Jayanti. Sri Suryarayandhra nighantuvu. Haidarabadu : Andhraprades Sahitya Akadami, 1979-1982. License agreements for Web use need to be negotiated.
 • Srihari, R. Srihari nighantuvu. Hyderabad : Sri Gopal Publications, 2004. License agreements for Web use need to be negotiated.
 • Kékesi László: Thai-magyar, magyar-thai kéziszótár, 2003, ISBN 974-272-746-5
 • Horváth Tibor: Magyar-thai társalgási zsebkönyv és útiszótár, Be Free, Lébény, 2010, ISBN 9789630688543
 • L. N. Morev, S. Semsampana: Тайско-русский словарь, Советская Энциклопедия, Moskva, 1964
 • Mary R. Haas: Thai-English student's dictionary, Stanford Univ. Press, Stanford, Calif., 2001, ISBN 9780804705677
 • Smyth, David (2014). Thai: An Essential Grammar, second edition. London: Routledge. ISBN 978-041-551-034-9.
 • Thai official dictionary of Royal Institute, Thailand, Phim khrang thī 2, Rātchabandittayasathān, Krung Thēp, 2013, ISBN 9786167073804
 • So Sethaputra: New model Thai-English dictionary, Prima Publishing Co., Ltd., Suanluang, Bangkok, 2009
 • George Bradley McFarland: Thai-English dictionary, Stanford University Press, Stanford, CA, 1982, ISBN 9780804703833


 • Csoma de Kőrös, Alexander 1834a. Grammar of the Tibetan Language. Calcutta, The Asiatic Society of Bengal. Reprint: Budapest, Akadémiai Kiadó 1984.
 • Csoma de Kőrös, Alexander 1834b. Essay towards a Dictionary, Tibetan and English. Calcutta, The Asiatic Society of Bengal. Reprint: Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984.
 • Csoma de Kőrös, Alexander 1910. Sanskrit–Tibetan–English Vocabulary: Being an Edition and Translation of the Mahāvyutpatti. Calcutta, The Asiatic Society of Bengal. Reprint: Budapest, Akadémiai Kiadó 1984.
 • Das, Sarat Chandra 1902. A Tibetan–English Dictionary. Delhi, Motilal Banarsidass.
 • Denwood, Philip 1999. Tibetan. Amsterdam–Philadelphia, John Benjamins Publishing Company.
 • Goldstein, Melvyn C. 1978. Tibetan–English Dictionary of Modern Tibetan. Kathmandu, Ratna Pustak Bhandar.
 • Goldstein, Melvyn C. 1984. English–Tibetan Dictionary of Modern Tibetan. Dharamsala, Library of Tibetan Works and Archives.
 • Goldstein, Melvyn C. 1991. Essentials of Modern Literary Tibetan. New Delhi, Munshiram Manoharlal Publishers.
 • Jäschke, H. A. 1881. A Tibetan–English Dictionary. London, Routledge & Kegan Paul.
 • Krang-dbji-szun (főszerk.) 1985–1986. Bod–Rgja chig-mdzod cshen-mo. Peking, Mi-rigsz dpe-szkrun-khang.
 • Suzuki, D. T. (ed.) 1955–1961. The Tibetan Tripitaka. Peking Edtion.' Kyoto, Tibetan Tripitaka Research Institute.
 • Terjék József 1988. Tibeti–magyar szótár. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság.
 • Terjék József 1990. A klasszikus tibeti nyelv szerkezeti felépítése. Budapest, Kőrösi Csoma Társaság.
 • Terjék József 1995. Bod-szkad-kji szlob-deb. Rig-pa’i pad-ma rgjasz-pa’i nyin-bjed. Kézirat.
 • Tóth Erzsébet (szerk.) 1996. A bölcs és a balga. Klasszikus tibeti olvasókönyv. Budapest, Universitas.
 • Csáki Éva, Török-magyar szótár, 3. javított, bővített kiadás, Balassi, Budapest, 2012, ISBN 9789635068869
 • Csáki Éva: Magyar-török szótár, 2. javított, bővített kiadás, Balassi, Budapest, 2001, ISBN 9789635064199
 • Dávid Géza : Magyar - török, török - magyar útiszótár, 2., átdolg. kiadás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, ISBN 9789630578615
 • Gün. Benderli, Yılmaz Gülen, Kakuk Zsuzsa, Tasnádi Edit: Török - magyar szótár, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2013, ISBN 9789631973129
 • Türk Dil Kurumu {{R:tr:TDK}}

 • [Aalto, Pentti] 1987. Studies in Altaic and Comparative Philology. A Collection of Professor Pentti Aalto’s Essays in Honour of His 70th Birthday. Edited by the Finnish Oriental Society. Helsinki. /Studia Orientalia, 59./
 • Abbasov, A. M. 1975. Nekotorye zametki ob Afšarax Afganistana. Sovetskaja Tjurkologija, 4. 72–81. p.
 • Adam, V.–J. P. Laut–A. Weiss 2000. Bibliographie alttürkischer Studien. Ausgewählt und chronologisch angeordnet. Nebst einem Anhang: Alphabetisches Siglenverzeichnis zu Klaus Rährborn: Uigurisches Wörterbuch, Lieferung 1-6 (1977-1998). Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. /Orientalistik Bibliographien und Dokumentation, 9./
 • Afanas’ev, P. S. et al. (eds.) 1976. Dialektologičeskij slovar´ jakutskogo jazyka. Moskva, Nauka.
 • Arat, R. R. 1947–1959–1979. Kutadgu Bilig. 1-3 köt. İstanbul, Ankara.
 • Asanov, Š. A. et al. (eds.) 1988. Krymsko-tatarsko-russkij slovar´. Kiev, Radjan´skaja Škola.
 • Ašmarin, N. I. 1928–1950. Slovar´ čuvašskogo jazyka. 1-17. Kazan´–Čeboksary.
 • Atalay, Besim 1945. Ettuhfet-üz-Zekiyye fil-L ûgat-it-Türkiyye. Ceviren ... İstanbul.
 • Azizbekov, X. A. 1965. Azerbajdžansko-russkij slovar´. Baku, Azerbajdžanskoe gosudarstvennoe izdatel´stvo.
 • Azïmov, P. et al. 1960. Xäzirki zaman türkmen dili. Ašgabat.
 • Babuškin, G. F.–G. I. Donidze 1966. Šorskij jazyk. In Baskakov, N. A. (ed.): Jazyki narodov SSSR. 2. Moskva, Nauka, 467–481. p.
 • Bacot, J. 1956. Reconnaisace en Haute Asie Septentrionale par cinq envoyés ouigours au VIII siècle. Journal Asiatique, 244. 137-153. p.
 • Balakaev, M. B. et al. (eds.) 1962. Sovremennyj kazaxskij jazyk. Alma-Ata, Izdatel´stvo Akademii Nauk Kazaxskoj SSR.
 • Bammatov, Z. Z. (ed.) 1969. Kumyksko-russkij slovar´. Moskva, Sovetskaja Ėnciklopedija.
 • Bang, W.–G. R. Rachmati 1932. Die Legende von Oghuz Qaghan. In Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., 25, 683–724. p.
 • Banguoğlu, T. 1986. Türkçenin grameri. Ankara, Türk Tarih Kurumu /Türk Dil Kurumu Yayınları, 528./
 • Baskakov, N. A. 1952. Karakalpakskij jazyk. 2. Fonetika i morfologija. Moskva, Izdatel´stvo Akademii Nauk SSSR.
 • Baskakov, N. A. 1958. Karakalpaksko–russkij slovar´. Moskva, Gosudarstvennoe izdatel´stvo inostrannyx i nacional´nyx slovarej.
 • Baskakov, N. A. 1963. Očerk grammatiki nogajskogo jazyka. In N. A. Baskakov (ed.): 1963. 497–562. p.
 • Baskakov, N. A. 1966. Altajskij jazyk. In: N. A. Baskakov et al. (eds.) 1966: Jazyki narodov SSSR. 2. Moskva, Nauka. 506–522.
 • Baskakov, N. A. 1966a. Dialekt černevyh tatar (tuba–kiži). Grammatičeskij očerk i slovar´. Moskva, Nauka.
 • Baskakov, N. A. 1972. Dialekt kumandincev (kumandy-kiži). Grammatičeskij očerk, teksty, perevody i slovar´. Moskva, Nauka.
 • Baskakov, N. A. 1975. Grammatika xakasskogo jazyka. Moskva, Nauka.
 • Baskakov, N. A. (ed.) 1963. Nogajsko–russkij slovar´. Moskva, Gosudarstvennoe izdatel´stvo inostrannyx i nacional´nyx slovarej.
 • Baskakov, N. A. (ed.) 1973. Gagauzsko-russko-moldavskij slovar´. Moskva, Sovetskaja Ėnciklopedija.
 • Baskakov, N. A. et al. (eds. ) 1966. Jazyki narodov SSSR. 2. Moskva, Nauka.
 • Baskakov, N. A. et al. (eds) 1968. Turkmensko-russkij slovar´. Moskva, Sovetskaja Ėnciklopedija.
 • Baskakov, N. A. et al. (eds) 1974. Karaimsko-russko-pol´skij slovar´. Moskva, Izdatel´stvo “Russkij Jazyk”.
 • Baskakov, N. A. et al. (eds.) 1977. Turecko-russkij slovar´. Moskva.
 • Baskakov, N. A.–A. Inkižekova-Grekul 1953. Xakassko-russkij slovar´. Moskva, Gosudarstvennoe izdatel´stvo inostrannyx i nacional´nyx slovarej.
 • Baskakov, N. A.–T. M. Toščakova 1947. Ojrotsko–russkij slovar´. Moskva, Ogiz.
 • Baskakov, N. A.–M. Ja. Xamzaev–B. Čaryjarov 1970. Grammatika turkmenskogo jazyka. Čast´ 1. Fonetika i morfologija. Ašxabad, Ylym.
 • Battal, A. 1934. Ibnü-Mühennâ l ûgati. (İstanbul nüshasının türkçe bölüğünün endeksidir). İstanbul.
 • Bazin, L. et al. (eds.) 1964. Philologiae Turcicae Fundamenta 2. Wiesbaden, Steiner.
 • Benzing, J. 1959. Das Kumückische. In J. Deny. et al. (eds.) 1959, 391–406. p.
 • Berta, Árpád 1989. Lautgeschichte der tatarischen Dialekte. Szeged. /Studia Uralo-Altaica 31./
 • Berta, Árpád 1996. Deverbale Wortbildung im Mittelkiptschakisch-Türkischen. Wiebaden, Harrassowitz Verlag. /Turcologica, 24./
 • Berta, Árpád 1998. Middle Kipchak. In Lars Johanson–Éva Á. Csató (eds.): The Turkic Languages. London and New York, Routledge, 157–165. p.
 • Berta, Árpád 1998a. West Kipchak Languages. In Lars Johanson–Éva Á. Csató (eds.): The Turkic Languages. London and New York, Routledge, 301–317. p.
 • Berta, Árpád 1998b. Tatar and Bashkir. In Lars Johanson–Éva Á. Csató (eds.): The Turkic Languages. London and New York, Routledge, 283–300.
 • Berta, Árpád 2001. [rec. Golden 2000]. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 91. 477–488. p.
 • Berta Árpád 2004. Szavaimat jól halljátok… (A türk és ujgur rovásírásos emlékek kritikai kiadása)Szeged, JATEPress.
 • Beševliev, Veselin 1979. P˝rvo-b˝lgarski nadpisi. Sofija, Izdatelstvo na B˝lgarskata Akademija na Naukite.
 • Birjukovič, R. M. 1979. Morfologija čulymsko-tjurkskogo jazyka. Moskva. [tananyagként készült litografált kiadvány]
 • Björkman, W. 1964. Die altosmanische Literatur. In J. Deny et al. (eds.) 1964,403–426.p.
 • Björkman, W. 1964a. Die klassisch-osmanische Literatur. In J. Deny et al. (eds.) 1964,403–426. p.
 • Bodrogligeti, A. 1970. A Fourteenth Century Turkic Translation of Sa’dī’s Gulistān. Bloomington, Indiana University /Uralic and Altaic Series, 104./
 • Boeschoten, Hendrik 1998. The Speakers of Turkic Languages. In Johanson–Csató (eds.) 1988, 1–15. p.
 • Boeschoten, Hendrik 1998a. Uzbek. In Johanson–Csató (eds.) 1988, 357–378. p.
 • Boeschoten, Hendrik–M. Vandamme 1998. Chaghatay. In Johanson–Csató (eds.) 1988, 166–178. p.
 • Boeschoten, H. E.–M. Vandamme–S. Tezcan (eds.) 1995. Al-Rabghūzī. The Stories of the Prophets. Qisas al-Anbiyā’. An Eastern Turkish Version. Leiden–New York–Kölnm, E.J. Brill.
 • Bombaci, A. 1968. Histoire de la littérature turque. Paris, Librairie C. Klincksieck.
 • Borovkov, A. K. (ed.) 1959. Uzbeksko–russkij slovar´. Moskva, Gosudarstvennoe izdatel´stvo inostrannyx i nacional´nyx slovarej.
 • Bozkurt, M. F. 1975. Untersuchungen zum Boǰnurd-Dialekt des Chorasantürkischen. Dr. Phil. Thesis. Göttingen.
 • Bozkurt, M. F. 1977. Kabil Avş ar Ağzı. Türk Dili Araştırma Yıllı ğı Belleten, 1977. 205–261. p.
 • Böhtlingk, O. 1851. Über die Sprache der Jakuten. St.-Peterburg. [Reprint kiadása: Uralic and Altaic Series, Bloomington–The Hague 1964]
 • Brendemoen, Bernt 1998. Turkish Dialects. In Johanson–Csató (eds.) 1988, 236–241. p.
 • Budagov, L. 1869–1871. Sravnitel´nyj slovar´ turecko-tatarskix narečij. 1-2. St. Petersburg, Imperatorskaja Akademija Nauk.
 • Caferoğlu, Ahmet 1931. Ab û-Hayyân, Kitâb al-İdrâk li-lisân al-Atrâk. İstanbul.
 • Clark, L. 1998. Turkmen Reference Grammar. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. /Turcologica, 34./
 • Clauson, Gerard Sir 1956. The Case against the Altaic Theory. Central Asiatic Journal,2. 181–87. p.
 • Clauson, Gerard Sir 1957. Á propos du manuscrit Pelliot Tibétain 1283. Journal Asiatique, 245. 11–25. p.
 • Clauson, Gerard Sir 1962. Turkish and Mongolian studies. London, The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. /Prize Publication Fund, 20./
 • Clauson, Gerard Sir 1971. Armeno–Q ïpčaq. Rocznik orientalistyczny,34. 7–13. p.
 • Clauson, Gerard Sir 1972. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford, Clarendon.
 • Csató, Éva Á.–Lars Johanson 1998. Turkish. In Johanson–Csató (eds.) 1988, 203–235. p.
 • Csató, Éva Á.–Birsel Karakoç 1998. Noghay. In Johanson–Csató (eds.) 1988, 333–343. p.
 • Dankoff, R. 1983. Yūsuf Khāss Ḥājib, Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turko-Islamic Mirror for Princes. Chicago and London, University of Chicago Press. /Publications of the Center for Middle Eastern Studies, 16./
 • Dankoff, R. 1987. The Turkic Vocabulary in the Farhang-i Zafân-Guyâ (8th/14th century). Bloomington, Indiana University, Research Institute for Inner Asian Studies /Papers on Inner Asia , 4./
 • Dankoff, R.–J. Kelly, J. (eds., translators) 1982–1985. Compendium of the Turkic Dialects, by Mahmūd al-Kāshgharī. 1-3. Duxbury, Mass., Harvard University Printing Office. /Sources of Oriental Languages and Literatures, 7, Turkish Sources, 7./
 • Daškevič, Ja. R. 1985. Codex Cumanicus – voprosy vozniknovenija. Voprosy jazykoznanija,1985, IV. 72–83. p.
 • Deny, J. 1921. Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli). Paris, Éditions Ernest Leroux.
 • Deny, J. 1955. Principes de grammaire turque (‘turk’ de Turquie). Paris, Adrien-Maisonneuve.
 • Deny, J. 1957. L’Arméno-Coman et les “Ephémerides” de Kamieniec (1604-1613). Wiesbaden.
 • Deny, J. et al. (eds.) 1959. Philologiae Turcicae Fundamenta 1. Wiesbaden, Steiner.
 • Derleme Sözlüğü = Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü 1–12 (1963–1982). Ankara.
 • Doerfer, G. 1959. Das Krimtatarische. In J. Deny et al. (eds.) 1959, 369–90. p.
 • Doerfer, G. 1987. Lexik und Sprachgeographie des Chaladsch. Textband. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.
 • Doerfer, G. 1988. Grammatik des Chaladsch. Wiesbeden, Harrassowitz Verlag. /Turcologica, 4./
 • Doerfer, Gerhard 1990. Die Stellung des Osmanischen im Kreise des Oghusischen und seine Vorgeschichte. In: Hazai (ed.) 1990. 13-34.
 • Doerfer, Gerhard 1998. Turkic languages of Iran. In Johanson–Csató (eds.) 1988, 273–282. p.
 • Doerfer, G.–W. Hesche 1989 Südoghusische Materialien aus Afghanistan und Iran. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.
 • Doerfer, G.–W. Hesche 1993. Chorasantürkisch. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. /Turcologica, 16./
 • Doerfer, G.–W. Hesche–J. Ravanyar 1990. Oghusica aus Iran. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.
 • Doerfer, G.–S. Tezcan 1980. Wörterbuch des Chaladsch. (Dialekt von Charrab). Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Drimba, V. 1973. Syntaxe Comane. București–Leiden, Editura Academiei–Brill.
 • Drüll, D. 1979. Der Codex Cumanicus. Entstehung und Bedeutung. Stuttgart, Klett-Cotta. /Geschichte und Gesellschaft. Bochumer Historische Studien, 23./
 • Dul´zon, A. P. 1966. Čulymsko-tjurkskij jazyk. In N. A. Baskakov et al. (eds) 1966. Jazyki narodov SSSR. 2: 446–466. p.
 • Dyrenkova, N. P. 1941. Grammatika šorskogo jazyka. Moskva–Leningrad, Izdatel´stvo Akademii Nauk SSSR.
 • Eckmann, J. 1959. Das Tschagataische. In J. Deny et al. (eds.) 1959, 138–160. p.
 • Eckmann, J. 1964. Die tschagataische Literatur. In L. Bazin et al. (eds.) 1964, 304–402. p.
 • Eckmann, J. 1966. Chagatay Manual. The Hague, Mouton.
 • Egorov, V.G. 1964. Ė timologičeskij slovar´ čuvašskogo jazyka. Čeboksary, Čuvašskoe knižnoe izdatel´stvo.
 • Emmerick, R. E.–A. Róna-Tas 1992. The Turkish-Khotanese Wordlist Revisited. Central Asiatic Journal, 36. 199–241. p.
 • Erdal, Marcel 1979. The Chronological Classification of Old Turkish Texts. Central Asiatic Journal,23. 151–175. p.
 • Erdal, Marcel 1984. The Turkish Yarkand Documents. Bulletin of the School of Oriental and African Studies,47. 260–301. p.
 • Erdal, Marcel 1991. Old Turkic Word Formation. A Functional Approach to the Lexicon. 2 vols. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.
 • Erdal, Marcel 1993. Die Sprache der wolgabolgarischen Inschriften. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. /Turcologica 13./
 • Erdal, Marcel 2004. A Grammar of Old Turkic. Leiden-Boston, Brill. /Handbook of Oriental Studies, 8, III./
 • Fázsy, Szabolcs 1977. Das Bodschnurdi, ein türkischer Dialekt in Chorasan, Ostpersien. Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich. Studenten-Schreib-Service.
 • Fedakâr, Durdu. 1991. Das Alttürkische in sogdischer Schrift. Textmaterial und Orthographie (Teil I). Ural-Altaische Jahrbücher, NF 10. 85–98. p.
 • Fedakâr, 1994a. Das Alttürkische in sogdischer Schrift. Textmaterial und Orthographie (Teil II). Ural-Altaische Jahrbücher,NF 13. 133–157. p.
 • Fedotov, M. R. 1996. Ė timologičeskij slovar´ čuvašskogo jazyka. 1-2. Čeboksary.
 • Gabain, A. von 1954. Türkische Turfan-Texte VIII. Berlin, Akademie Verlag. /Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Kl. für Sprachen, Literatur und Kunst, Jahrgang 1952, Nr. 7./
 • Gabain, A. von. 1959. Die Sprache des Codex Cumanicus. In J. Deny et al. (eds.) 1959, 46–73. p.
 • Gabain, A. von 1974. Alttürkische Grammatik. 3. Auflage. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.
 • Golden, Peter B. 1980. Khazar Studies. An Historico-Philological Inquiry into the Origins of the Khazars. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Golden, Peter B. (ed.) 2000. The King’s Dictionary. The Rasělid Hexaglot: Fourteenth Century Vocabularies in Arabic, Persian, Turkic, Greek, Armenian and Mongol. Leiden–Boston–Köln, Brill. /Handbuch der Orientalistik, Handbook of Oriental Studies, 8, IV./
 • Golovkina, O. V. (ed.) 1966. Tatarsko-russkij slovar´. Moskva, Sovetskaja Ėnciklopedija.
 • Gronk, M. 1986. The Turkish Yarkand documents. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 49. 455–507. p.
 • Grønbech, K. 1936. Codex Cumanicus. Cod. Marc. Lat. DXLIX. In Faksimile herausgegeben mit einer Einleitung von K. Grønbech. Kopenhagen. /Monumenta Linguarum Asiæ Maioris, 1./
 • Grønbech, K. 1942. Komanisches Wörterbuch. Türkischer Wortindex zu Codex Cumanicus. Kopenhagen. /Monumenta Linguarum Asiæ Maioris. Subsidia, 1./
 • Grunin, T. I. 1967. Dokumenty na poloveckom jazyke XVI v. (sudebnye akty Kamenec-Podol´skoj armjanskoj obščiny). [Daškevič tanulmányával] Moskva, Nauka.
 • Hahn, Reinhard F. 1998. Uyghur. In Johanson–Csató (eds.) 1988, 379–396. p.
 • Hahn, Reinhard F. 1998a. Yellow Uyghur and Salar. In Johanson–Csató (eds.) 1988, 397–402. p.
 • Hakimzjanov, F. S. 1978. Jazyk ėpitafij volžskih bulgar. Moskva, Nauka.
 • Halasi Kun, Tibor 1940. Die mameluk-kiptschakischen Sprachstudien und die Handschriften in Stambul. Kőrösi Csoma-Archivum, 3, I. 77–83. p.
 • Hamilton, J.–L. Bazin 1972. Un manuscrit chinois et turc runiforme de Touen-Houang. British Museum Or. 8212 (78) et (79). Turcica, 4. 25–42. p.
 • Hazai, G. 1973. Das Osmanisch-Türkische im XVII. Jahrhundert: Untersuchungen an den Transkriptionstexten von Jakab Nagy de Harsány. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Hazai, G. 1978. Kurze Einführung in das Studium der türkischen Sprache. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Hazai, G. 1982. Present-day Views on Ottoman Historical Grammar and Some of Its Prevailing Problems. Archivum Ottomanicum,7. 269–283. p.
 • Hazai, György (ed.) 1990. Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft. Teil I.Budapest, Akadémiai Kiadó. /Bibliotheca Orientalis Hungarica, 31./
 • Hofman, H. F. 1969. Turkish Literature. A Bio-bibliographical Survey. Section III. Moslim Central Asian Turkish Literature…. 6 vols. Utrecht, Library of the University of Utrecht–Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.
 • Houtsma, M. Th. 1894. Ein türkisch–arabisches Glossar. Nach der Leidener Handschrift. Leiden, Brill.
 • Illič-Svytič, V.M. 1971-84. Opyt sravnenija nostratičeskix jazykov, vvedenie, sravnitel´nyj slovar´. 1–3. Moskva, Nauka.
 • Imart, G. 1981. Le kirghiz 1–2. Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence.
 • Isxakov, F. G.–A. A. Pal´mbax 1961. Grammatika tuvinskogo jazyka. Fonetika i morfologija. Moskva, Izdatel´stvo Vostočnoj Literatury.
 • İzbudak, Velet 1936. El- İdrâk haşiyesi. İstanbul.
 • Jarring, Gunnar 1933. Studien zu einer osttürkischen Lautlehre. Lund–Leipzig, Borellius–Harrassowitz Verlag.
 • Jarring, Gunnar 1946–1951. Materials to the Knowledge of Eastern Turki. 4 vols. Lund, Lunds Universitets Årsskrift.
 • Johanson, Lars 1971. Aspekt im Türkischen. Vorstudien zu einer Besprechung des türkeitürkischen Aspektsystems. Uppsala, Almqvist & Wiksell.
 • Johanson, Lars 1990. Historische Grammatik. In Hazai (ed.) 1990, 74–103. p.
 • Johanson, Lars 1991. Linguistische Beiträge zur Gesamtturkologie. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Johanson, Lars– Éva Á. Csató (eds.) 1998. The Turkic Languages. London and New York, Routledge.
 • Johanson, Lars 2001. Discoveries on the Turkic Linguistic Map. Stockholm, Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. /Skrifter – Publications 5/
 • Judaxin, K. K. 1965. Kirgizsko-russkij slovar´. Moskva, Sovetskaja Ėnciklopedija.
 • Juldašev, A. A. (ed.) 1981. Grammatika sovremennogo baškirskogo literaturnogo jazyka. Moskva, Nauka.
 • Jusupov, G. V. 1960. Vvedenie v bulgaro-tatarskuju ėpigrafiku. Moskva–Leningrad.
 • Kakuk, S. (1961). Textes salars. Acta Orientalia Hungarica 13: 95-117.
 • Kempf, Béla 2004. Old-Turkic runiform inscriptions in Mongolia: An overview. Turkic Languages 8:41-52.
 • Kerslake, Celia 1998. Ottoman Turkish. In Johanson–Csató (eds.) 1998, 179–202. p.
 • Kilisli, Mu‘allim Rif‘at 1928. Al-Qawānīn al-kullīya li- ḍabt al-luġat at-turkīya. İstanbul.
 • Kirchner, Mark. 1992. Phonologie des Kasachischen: Untersuchungen anhand von Sprachaufnahmen aus der kasachischen Exilgruppe in Istanbul. 2 Bde. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. /Turcologica, 10./
 • Kirchner, Mark 1998. Kazakh and Karakalpak. In Johanson–Csató (eds.) 1998, 318–332. p.
 • Kirchner, Mark 1998a. Kirghiz. In Johanson–Csató (eds.) 1998, 344–356. p.
 • Kljaštornyj, S. G.–V. A. Livšic 1972. The Sogdian inscription of Bugut revised. Acta Orientalia Hungarica,26. 69–102. p.
 • Kljaštornyj, S. G.–I. Vásáry 1986. The Runic Inscription on a Bull-Skull from the Volga Region. In Gy. Kara (ed.) Between the Danube and the Caucasus. Budapest, Akadémiai Kiadó, 171–179. p.
 • Kononov, A. N. 1956. Grammtika sovremennogo tureckogo literaturnogo jazyka. Moskva–Leningrad, Izdatel´stvo Akademii Nauk SSSR.
 • Kononov, A. N. 1960. Grammatika sovremennogo uzbekskogo jazyka. Moskva–Leningrad, Izdatel´stvo Akademii Nauk SSSR.
 • Korkmaz, Zeynep 1990. Anatolian Dialects. In Hazai (ed.) 1990, 388–413. p.
 • Kornfilt, J. 1990. Turkish and the Turkic languages. In B. Comrie (ed.): The World’s Major Languages. New York–Oxford, Oxford University Press, 619–644. p.
 • Kurbatov, X. R. et al. (eds.) 1969. Sovremennyj tatarskij literaturnyj jazyk. Leksikologija, fonetika, morfologija. Moskva, Nauka.
 • Kurbatov, X. R. et al. (eds.) 1971. Sovremennyj tatarskij literaturnyj jazyk. Sintaksis. Moskva, Nauka.
 • Lewis, G. L. 1967. Turkish Grammar. Oxford, Oxford University Press.
 • Ligeti, L. Sur la langue des Afchars d’Afghanistan. Acta Orientalia Hungarica, 7. 110–156. p.
 • Ligeti, L. 1966. Un vocabulaire sino-ouïgour des Ming. Le Kao-tch´ang-kouan yi-chou du Bureau des Traducteurs. Acta Orientalia Hungarica,19. 117–199 p., 257–316. p.
 • Ligeti, L. 1967. Documents sino-ouigours du bureau des traducteurs. Acta Orientalia Hungarica, 20. 253–306. p.
 • Ligeti, L. 1969. Glossaire Supplémentaire au Vocabulaire sino-ouigour du Bureau des Traducteurs. Acta Orientalia Hungarica, 22.1–49. p.. 191–243. p.
 • Ligeti, L. 1971. A propos du “Rapport sur les rois demeurant dans le Nord”. In Études tibétaines dédiées à la mémoire de Marcelle Lalou. Paris, Maisonneuve, 166–189. p.
 • Ligeti, L. 1981. Prolegomena to the Codex Cumanicus. Acta Orientalia Hungarica,35. 1–54. p.
 • Maksjutova, N. H. 1976. Vostočnyj dialekt baškirskogo jazyka. Moskva, Nauka.
 • Malov, S. E. 1959. Pamjatniki Mongolii i Kirgizii. Moskva-Leningrad, Izdatel´stvo Akademii Nauk SSSR.
 • Malov, S. E. 1957. Jazyk želtyh ujgurov. Slovar´ i grammatika. Alma-Ata.
 • Malov, S. E. 1967. Jazyk želtyh ujgurov. Teksty i perevody. Moskva, Nauka.
 • Mansuroğlu, M. 1959. Das Altosmanische. In J. Deny et al. (eds.) 1959, 161–182. p.
 • Maue, D. 1996. Alttürkische Handschriften. Teil 1: Dokumente in Brāhmī und tibetischer Schrift. Stuttgart, Steiner Verlag./Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland, 13, IX./
 • Maue, D.–K. Röhrborn 1984–1985. Ein “buddhistischer Katechismus” in alttürkischer Sprache und tibetischer Schrift I-II. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft,134. 286–313. p.; 135. 68–91. p.
 • Maxmutova, L. T. (ed.) 1969. Tatar teleneñ dialektologik süzlege. Kazan, Tatarstan Kitap Näšriyatï.
 • Maxmutova, L. T. et al. (eds.) 1977–1981. Tatar teleneñ añ latmalï süzlege 1-3. Kazan, Tatarstan Kitap Näšriyatï.
 • Menges, Karl H. 1955–1956. The South-Siberian Turkic Languages. Central Asiatic Journal,1. 107–136. p. ; 2. 161–75. p.
 • Menges, Karl H. 1963. Die sibirischen Türksprachen. In B. Spuler (ed.): Handbuch der Orientalistik, 5: Turkologie. Leiden–Cologne, Brill, 72–138. p.
 • Menges, Karl H. 1995. The Turkic Languages and Peoples. An Introduction to Turkic Studies. 2nd, rev. ed.. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. /Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, 42./
 • Meyer, R. I. 1965. Bemerkungen über Vokal- und Schriftsystem des Runentürkischen. Acta Orientalia,29. 183–202. p.
 • Miller, Roy Andrew 1971. Japanese and the Other Altaic Languages. Chicago, London, The University of Chicago Press.
 • Miller, Roy Andrew 1996. Languages and History. Japanese, Korean and Altaic. Oslo–Bangkok, The Institute for Comparative Research in Human Culture–White Orchid Press.
 • Miržanova, S. F. 1979. Južnyj dialekt baškirskogo jazyka. Moskva, Nauka.
 • Moravcsik, J. 1983. Byzantinoturcica. Die byzantinischen Quellen der Geschichte der Türkvölker. 2 Bde. 3. Auflage. Berlin, Akademie-Verlag.
 • Moriyasu, T. 1980. La nouvelle interprétation des mots Hor et Ho-yo-hor dans le manuscrit Pelliot tibétain 1283. Acta Orientalia Hungarica, 34. 171–184. p.
 • Musaev, K. M. 1964. Grammatika karaimskogo jazyka. Fonetika i morfologija. Moskva, Nauka.
 • Nadeljaev, V. M. et al. 1969. Drevnetjurkskij slovar´. Leningrad, Nauka.
 • Nadžip, Ė. N. 1961. Khorezmi. Muxabbat-name. Moskva, Izdatel´stvo Vostočnoj Literatury.
 • Nadžip, Ė. N. (ed) (1968) Ujgursko-russkij slovar´. Moskva, Sovetskaja Ėnciklopedija.
 • Nasilov, V. M. 1974. Jazyk tjurkskix pamjatnikov ujgurskogo pis´ma XI–XV vv. Moskva, Nauka.
 • Németh Gy. 1911. Kumük és balkár szójegyzék. Keleti Szemle, 12. 91–153. p.
 • Németh, J. 1932. Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szent-Miklós. Mit 2 Anhängen: I. Die Sprache der Petschenegen und Komanen; II. Die ungarische Kerbschrift. Budapest–Leipzig, Kőrösi Csoma-Gesellschaft. /Bibliotheca Orientalis Hungarica, 2./
 • Németh, J. 1965. Die Türken von Vidin. Sprache, Folklore, Religion. Budapest, Akadémiai Kiadó. /Bibliotheca Orientalis Hungarica, 10./
 • Németh, J. 1970. Die türkische Sprache in Ungarn im siebzehnten Jahrhundert. Budapest, Akadémiai Kiadó. /Bibliotheca Orientalis Hungarica, 13./
 • Németh, J. 1971. The Runiform Inscriptions from Nagy-Szent-Miklós and the Runiform Scripts of Eastern Europe. Acta Linguistica Hungarica,21. 2–52. p.
 • New Redhouse Turkish-English Dictionary. Istanbul, Redhouse Press, 1968.
 • Orkun, H. N. 1938. Eski Türk yaz ıtları II. İstanbul.
 • Osmanov, M.–J. Li–Sh. Yin 1999. On an ancient Uyghur Yarkand document in Arabic script. Turkic Languages,3. 43–55. p.
 • Öztopçu, Kurtuluş 1989. Munyatu’l-Ghuzāt. A 14th-Century Mamluk-Kipchak Military Treatise. /Sources of Oriental Languages and Literatures, 13: Turkish Sources, 11./
 • Pavet de Courteille, A. J. B. 1870. Dictionnaire turc–oriental. Paris.
 • Pekarskij, Ė. K. 1907–1930. Slovar´ jakutskogo jazyka. St Petersburg–Leningrad, Akademija Nauk.
 • Pokrovskaja, L. A. 1964. Grammatika gagauzskogo jazyka. Fonetika i morfologija. Moskva, Nauka.
 • Pokrovskaja, L. A. 1978. Sintaksis gagauzskogo jazyka v sravnitel´nom osveščenii. Moskva, Nauka.
 • Poppe, Nikolaus 1960. Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen I. Vergleichende Lautlehre. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.
 • Pritsak, Omeljan 1955. Die bulgarische Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.
 • Pritsak, Omeljan 1959. Das Kiptschakische. In J. Deny et al. (eds.) 1959, 74–87. p.
 • Pritsak, Omeljan 1963. Das Alttürkische. In Handbuch der Orientalistik, 1. Abt., Bd. 5, Abschn. 1. Leiden, Brill, 27–52. p.
 • Pritsak, Omeljan 1980. Turkology and the Comparative Study of the Altaic Languages. The System of the Old Runic Script. Journal of Turkish Studies, 4. 83–100. p.
 • Pröhle, V. 1909. Karatschajisches Wörterzeichnis. Keleti Szemle, 10. 83–150. p.
 • Pröhle, V. 1915. Balkarische Studien. Keleti Szemle, 15. 165–276. p.
 • Radloff, W. (ed.) 1893–1911. Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte (Opyt´´ slovarja tjurkskih˝ naręčij) 1-4. Sanktpeterburg˝.
 • Ramstedt, G. J. 1946–1947. The Relation of the Altaic Languages to Other Language Groups. Finnisch-Ugrische Forschungen,53. 15–26. p.
 • Ramstedt, G. J. 1957. Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. 1-2. Helsinki. / Mémoires de la Société Finno-Ougrienne, 104./
 • Rassadin, V. I. 1971. Fonetika i leksika tofalarskogo jazyka. Ulan-Ude, Burjatskoe knižnoe izdatel´stvo.
 • Rassadin, V. I. 1978. Morfologija tofalarskogo jazyka v sravnitel´nom osveščenii. Moskva, Nauka.
 • Rassadin, V. I. 1995. Tofalarsko–russkij / Russko–tofalarskij slovar´. Irkutsk, Vostočno-Sibirskoe knižnoe izdatel´stvo.
 • Robbeets, Martine Irma 2005. Is Japanese Related to Korean, Tungusic, Mongolic and Turkic? Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. /Turcologica, 64./
 • Röhrborn, Klaus 1977–1998. Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag.
 • Róna-Tas, András 1978. Bevezetés a csuvas nyelv ismeretébe. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • Róna-Tas, András 1986. Language and History. Contributions to Comparative Altaistics. Szeged, JATEPress/ /Studia Uralo-Altaica, 25./
 • Róna-Tas, András 1988. Problems of the East European Scripts with Special Regard to the Newly Found Inscriptions of Szarvas. In Popoli delle steppe: Unni, Avari, Ungari.Spoleto, 483–511. p. /Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 35./
 • Róna-Tas, András 1990. Die Inschrift des Nadelbehälters von Szarvas. Ural-Altaische Jahrbücher, NF9. 1–30. p. + 4 Tafel.
 • Róna-Tas, A. 1991. An Introduction to Turkology. Szeged, JATEPress/ /Studia Uralo-Altaica, 33./
 • Róna-Tas A.–S. Fodor 1973. Epigraphica Bulgarica. A volgai bolgár–török feliratok. Szeged, JATEPress. /Studia Uralo-Altaica, 1./
 • Rüstämov, R. Ä.–M. Š. Širälijev (eds.) 1964. Dialektologičeskij slovar´ azerbajdžanskogo jazyka. Baku.
 • Schönig, C. 1997–1998. A new attempt to classify the Turkic languages. 1-3. Turkic Languages, 1. 117–133. p., 262–277. p.; 2. 130–151. p.
 • Schönig, C. 1998. Azerbaijanian. In Johanson–Csató (eds.) 1998, 248–260. p.
 • Schönig, C. 1998a. Turkmen. In Johanson–Csató (eds.) 1998 261–272. p.
 • Schönig, C. 1998b. South Siberian Turkic. In Johanson–Csató (eds.) 1998, 403–416. p.
 • Schütz, E. 1961. On the Transcription of Armeno-Kipchak. Acta Orientalia Hungarica, 12. 139–161.
 • Schütz, E. 1968. An Armeno-Kipchak Chronicle on the Polish-Turkish Wars in 1620-1621. Budapest, Akadémiai Kiadó. /Bibliotheca Orientalis Hungarica, 11./
 • Sevortjan, Ė. R. 1974-. Ėtimologičeskij slovar´ tjurkskih jazykov, Moskva, Nauka.
 • Shitnikov, B. N. (ed.) 1966. Kazakh-English Dictionary, London–The Hague–Paris, Mouton and Company.
 • Sims-Williams, N. 1981. The Sogdian Sound System and the Origins of the Uyghur Script. Journal Asiatique,269. 347–360. p.
 • Sims-Williams, N. 2000. Bactrian Documents from Northern Afghanistan. I: Legal and Economic Documents. Oxford, Oxford University Press. /Studies in the Khalili Collection, 3; Corpus Inscriptionum Iranicorum, 2, VI./
 • Sims-Williams, N. 2002. Ancient Afghanistan and Its Invaliders: Linguistic Evidence from the Bactrian Documents and Inscriptions. Proceedings of the British Academy, 116. 225–242. p.
 • Sims-Williams, N.–J. Hamilton 1990. Documents turco-sogdiens du IXe-Xe siècle de Touen-houang. London. /Corpus Inscriptionum Iranicarum, 2, III, 3./
 • Sinor, Denis 1990. Essays in Comparative Altaic Linguistics. Indiana University Research Institute for Inner Asian Studies. Bloomington, Indiana. /Indiana University Uralic and Altaic Series, 143./
 • Skvorcov, M. I. (ed.) 1982. Čăvašla-v ïrăsla slovar´. Muskav.
 • Stachowski, Marek 1993. Geschichte des jakutischen Vokalismus. Krakow, Uniwersitet Jagielloński. /Rozprawy habilitacyjne, 264/
 • Stachowski, Marek 1993a. Dolganischer Wortschatz. Krakow, Uniwersitet Jagielloński. /Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1086; Prace Językoznawce, 114./
 • Stachowski, Marek 1997. Dolganische Wortbildung. Kraków, Księgarnia Akademicka.
 • Stachowski, Marek 1998. Dolganischer Wortschatz. Supplementband. Kraków, Księgarnia Akademicka.
 • Stachowski, Marek–Astrid Menz 1998. Yakut. In Johanson–Csató (eds.) 1998, 417–433. p.
 • Starostin, S.–A. Dybo–O. Mudrak 2003. Etymological Dictionary of the Altaic Languages. 3 vols. Leiden–Boston, Brill.
 • Sundermann, W.–P. Zieme 1981. Sogdisch-türkische Wortlisten. In Scholia. Beiträge zur Turkologie und Zentralasienkunde. Annemarie von Gabain zum 80. Geburtstag am 4. Juli 1981 dargebracht von Kollegen, Freunden und Schülern. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 184–197. p. / Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, 14./
 • Sunik, O. P. (ed.) 1971. Problema obščnosti altajskih jazykov. Leningrad, Nauka.
 • Ščerbak, A. M. 1959. Oguz-nāme – Muxabbat-nāme. Pamjatniki drevneujgurskoj i starouzbekskoj pis´mennosti. Moskva, Izdatel´stvo Vostočnoj Literatury.
 • Ščerbak, A. M. 1962. Grammatika starouzbekskogo jazyka. Moskva–Leningrad, Nauka.
 • Ščerbak, A. M. 1962a. Les inscriptions inconnues sur les pierres de Khoumra (au Caucase du Nord) et le probleme de l’alphabet runique des turcs occidentaux. Acta Orientalia Hungarica,15. 283–290. p.
 • Šeyx Süleyman Efendi 1882. Lu γat-ï Čaγatay ve Türkī-yi ‘Osmānī. İstanbul.
 • Širaliev, M. S.–Ė. S. Sevortjan (eds.) 1971. Grammatika azerbajdžanskogo jazyka. Baku, Ėlm.
 • Tekin, Talât 1988. Volga Bulgar kitabeleri ve Volga Bulgarcas ı. Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi /Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, 531./
 • Tekin, Talât et al. (eds.) 1995. Türkmence–türkçe sözlük. Ankara, Simurg. /Türk Dilleri Araşt ırmaları Dizisi, 18./
 • Telegdi, S. 1937. Eine türkische Grammatik in arabischer Sprache aus dem XV. Jhdt. Kőrösi Csoma-Archivum, Supplementary Volume 1. 282–326. p. [Reprint by E. J. Brill. Leiden. 1967]
 • Tenišev, Ė. R. 1963. Salarskij jazyk. Moskva, Izdatel´stvo Vostočnoj Literatury.
 • Tenišev, Ė. R. 1964. Salarskie teksty. Moskva, Nauka.
 • Tenišev, Ė. R. 1976. Stroj salarskogo jazyka. Moskva, Nauka.
 • Tenišev, Ė. R. 1976a. Stroj saryg-jugurskogo jazyka. Moskva, Nauka.
 • Tenišev, Ė. R. (ed.) 1968. Tuvinsko–russkij slovar´. Moskva, Sovetskaja Ėnciklopedija.
 • Tenišev, Ė. R. (ed.) 1984. Sravnitel´no-istoričeskaja grammatika tjurkskix jazykov. Fonetika. Moskva, Nauka.
 • Tenišev, Ė. R. (ed.) 1986. Sravnitel´no-istoričeskaja grammatika tjurkskix jazykov. Sintaksis. Moskva, Nauka.
 • Tenišev, Ė. R. (ed.) 1988. Sravnitel´no-istoričeskaja grammatika tjurkskix jazykov. Morfologija. Moskva, Nauka.
 • Tenišev, Ė. R. (ed.) 2002. Sravnitel´no-istoričeskaja grammatika tjurkskix jazykov. Regional´nye rekonstrukcii. Moskva, Nauka.
 • Tenišev, Ė. R.– X. I. Sujunčev (eds.) 1989. Karačaevo-balkarsko-russkij slovar´. Moskva.
 • Tezcan, Semih 1975. VIII. Yüzyıldan kalma 1283 numaral ı Tibetçe Pelliot el yazmasında geçen Türkçe adlar üzerine.In Türk Dil Kurumu’nun 40. ve Divan-ü Lûgati’t-Türk’ün 900. Y ıldönümleri dolayısıyle düzenlenen. I. Türk Dili Bilimsel Kurultayına Sunulan Bildiriler. (Ankara, 27-29 eylül 1972). Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 299–307. p,
 • Tezcan, Semih 1981. Kutadgu Bilig dizini üzerine. Belleten, 145, II. 23–78. p.
 • Thomsen, Vilhelm 1912-1922. Dr. M.A. Stein’s manuscripts in Turkish “Runic” script from Miran and Tun-Huang. In Samlede Afhandlinger. 3. Bind. København, 217–267. p.
 • Tryjarski, E. 1968-1972. Dictionnaire arméno-kiptchak d’aprés trois manuscrits des collections viennoises. I/1-4. Warszawa.
 • Tryjarski, E. 1985. Die runenartigen Schriften Südosteuropas. In K. Röhrborn–W. Veenker (eds.): Runen, Tamgas und Graffiti aus Asien und Osteuropa. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1–15. p.
 • Tryjarski E. 1985a. Alte und neue Probleme der runenartigen Inschriften Europas, ein Versuch der Entzifferung der Texte aus Murfatlar und Pliska. In K. Röhrborn–W. Veenker (eds.): Runen, Tamgas und Graffiti aus Asien und Osteuropa. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 53–80. p.
 • Tryjarsky, E. 1990. Balkan Dialects. In Hazai (ed.) 1990, 414–453. p.
 • TS – Tarama Sözlüğü. XIII. yüzy ıldan beri Türkiye Türkçesiyle yazılmış kitaplardan toplanan tanıkleriyle tarama sözlüğü. 8 cilt. Ankara, Türk Dil Kurumu.
 • Tulu, Sultan 1989. Chorasantürkische Materialien aus Kalāt bei Esfarāyen. Berlin, Klaus Schwarz Verlag. /Islamkundliche Untersuchungen, 128./
 • Tumaševa, D. G. 1977. Dialekty sibirskih tatar. Opyt sravnitel´nogo issledovanija. Kazan, Izdatel´stvo Kazanskogo Universiteta.
 • Tumaševa, D. G. 1992. Slovar´ dialektov sibirskih tatar. Kazan, Izdatel´stvo Kazanskogo Universiteta.
 • Turčaninov, G. F. 1971. Pamjatniki pis´ma i jazyka narodov Kavkaza i Vostočnoj Evropy. Leningrad.
 • Ubrjatova, E. I. (ed.) 1982. Grammatika sovremennogo jakutskogo literaturnogo jazyka. Moskva, Nauka.
 • Underhill, Robert 1976. Turkish Grammar. Cambridge. MA–London, MIT Press.
 • Uraqsin, Z.G. (ed.) 1996. Baškirsko-russkij slovar´. Moskva, Digora.
 • Vasil´ev, D.D. 1983. Korpus tjurkskih runičeskih pamjatnikov bassejna Ėniseja. Leningrad: Nauka.
 • Vasil´ev, D.D. 1983a. Grafičeskij fond pamjatnikov tjurkskoj runičeskoj pis´mennosti aziatskogo areala: Opyt sistematizacii. Moskva, Nauka.
 • Vásáry, I. 1972. Runiform Signs on Objects of the Avar Period (6th–8th cc. A.D.). Acta Orientalia Hungarica,25. 335–347. p.
 • Wei, C. Y. 1989. An Introduction to the Modern Uyghur Literary Language and Its Dialects. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 79. 235–249. p.
 • Wilkens, J. 2000. Alttürkische Handschriften. Teil 8. Manichäisch-türkische Texte der Berliner Turfansammlung. Stuttgart, Steiner Verlag. /Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland 13, XVI./
 • Xabičev, M. A. 1966. Karačaevo-balkarskij jazyk. In Baskakov et al. (eds) 1966: Jazyki narodov SSSR. 2. Moskva, Nauka, 213–233. p.
 • Yoshida, Y. 1993. [rec. Sims-Williams–Hamilton 1990]. Indo-Iranian Journal, 36. 362–371. p.
 • Zajączkowski, A. 1938. Manuel arabe de la languedes Turcs et des Kiptchaks. (Époque de l’État Mamelouk). (Introduction, vocabulaire turc–polonais–franćais, texte) avec 4 planches. Warszawa.
 • Zajączkowski, A. 1954. Vocabulaire arabe-kiptchak de l’époque d e l’État Mamelouk. Bulġat al-muštāq fī luġat at-turk wa-l-qifǰāq. II-ème partie. Le verbe. Warszawa.
 • Zajączkowski, A. 1958. Vocabulaire arabe-kiptchak de l’époque de l’État Mamelouk. Bulġat al-muštāq fī luġat at-turk wa-l-qif ǰāq. 1-ère partie. Le nom. Warszawa.
 • Zajączkowski, A. 1958-61. Najstarsza wersja turecka Husräw u Širin Qutba. 1-3. Warszawa.
 • Zajączkowski, A. 1965–1968. Chapitres choisis du Vocabulaire arabe–kiptchak “ad-Durrat al-muḍ ī’a fī-l-luġat at-turkīya”. 1-3. Rocznik orientalistyczny, 29, I. 39–98. p.; 29, II. 67–116. p.; 32, I. 19–61. p.
 • Zajączkowski, A. 1968. Materiał kolokwialny arabsko–kipczacki w Słowniku “ad-Durrat al-muḍ ī’a fī-l-luġat at-turkīya”. Rocznik orientalistyczny, 31, I. 71–115. p.
 • Zenker, J. T. 1866–76. Türkisch–arabisch–persisches Handwörterbuch. Leipzig.
 • Petro Mykolajovyč Lyzanecʹ (Lizanec Péter): Ukrán-magyar szótár, 2. kiadás, IVA, Ungvár, 2008, ISBN 9789667231996
 • Petro Mykolajovyč Lyzanecʹ (Lizanec Péter): Magyar-ukrán szótár, IVA, Ungvár, 2001, ISBN 9789634725237
 • Katona Lóránt: Ukrán-magyar szótár, Akadémiai Kiadó-Kárpátontúli Területi Könyvkiadó, Budapest-Uzsgorod, 1963
 • Csuszka, P.P., Rot, O.M., Szák, J.M.: Magyar-ukrán szótár, Akadémiai Kiadó - Kárpátontúli Területi Kiadó Kiadás éve: 1961

 • Oxford Urdu-English dictionary, Oxford University Press, 2013, ISBN 9780195979947
 • Platts, John T. (1884) A dictionary of Urdu, classical Hindi, and English, London: W. H. Allen & Co. {{R:hi:Platts}}
 • Fallon, S. W. A new Hindustani-English dictionary, with illustrations from Hindustani literature and folk-lore. Banaras, London, Printed at the Medical Hall Press; Trubner and Co., 1879.
 • Mujtahidi, Ya'qub Miran. Urdu-Angrezi lughat-i Mujtahidi = Mujtahedi's Urdu-English dictionary. Hyderabad: Dictionary House, 2007.
 • Nayyar Kakorvi, Nurulhasan. Nurullughat. Lakhnau: Nayyar Pres Pamanalah, 1924-1931.
 • Qureshi, Bashir Ahmad. Kitabistan's 20th century standard dictionary. Lahore : Kitabistan Pub. Co., 1971.
 • Shakespear, John. A dictionary, Hindustani and English: with a copious index, fitting the work to serve, also, as a dictionary of English and Hindustani. 3rd ed., much enl. London: Printed for the author by J.L. Cox and Son: Sold by Parbury, Allen, & Co., 1834.
 • Siddiqi, Abullais. Urdu lughat : tarikhi usul par. Karaci : Taraqqi-yi Urdu Bord, 1977-2010.
 • Л.Б. Кибиркштис и Л.М. Померанцев - Карманный урду-русский словарь, 1958
 • В.М. Бескровный и В.Е. Краснодембский, Урду-русский словарь, Moskva, 1951
 • С.В. Бирюлев: Урду-русский словарь : 30 000 слов, Советская Энциклопедия, Moskva, 1964
 • http://www.urduword.com/search.php?English=A
 • Karl A. Krippes: Uzbek-English dictionary. Dunwoody, Kensington Md 1996, 2002, ISBN 1-881265-45-5
 • Natalie Waterson (Hrsg.): Uzbek – English dictionary. Comp. by Natalie Waterson. Oxford Univ. Press, Oxford 1980.
 • András J. E. Bodrogligeti: Modern literary Uzbek, a manual for intensive elementary, intermediate, and advanced courses. Teil 1 - 2. Cyrillic version. LINCOM language coursebooks. Bd. 10. LINCOM Europa, München 2002.
 • András J. E. Bodrogligeti: An academic reference grammar of modern literary Uzbek. Bd. 1 - 2. LINCOM studies in Asian linguistics. Bd. 50, 51. München, Lincom Europa 2003, ISBN 3-89586-694-6, ISBN 3-89586-710-1
 • https://russian-uzbek.ru
 • https://sahifa.tj/russko_uzbekskij.aspx

További nyelvek

szerkesztés
 • Adler, Hans-Peter 1976. Das Akkadische des Königs Tušratta von Mitanni. Kevelaer–Neukirchen-Vluyn, Verlag Butzon & Becker–Neukirchener Verlag. /Alter Orient und Altest Testament, 201./
 • Aro, Jussi 1955. Studien zur mittelbabylonischen Grammatik. Helsinki. /Studia Orientalia, 20./
 • Black, Jeremy–Andrew George–Nicholas Postgate 2000. A Concise Dictionary of Akkadian. 2., corr. ed.Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. /Santag, 5./
 • Bodi, Daniel 2001. Petite grammaire de l'akkadien à l’usage des débutants. Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner S.A. /Geuthner Manuels./
 • Borger, Rykle 1965. Babylonisch-Assyrische Lesestücke. Roma, Pontificium Institutum Biblicum.
 • Borger, Rykle 1967–1975. Handbuch der Keilschriftliteratur. 1–3. Bde. Berlin–New York, Walter de Gruyter.
 • Buccellati, Giorgio 1996. A Structural Grammar of Babylonian. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag.
 • Buccellati, Giorgio 1997. Akkadian. In Robert Hetzron (ed.): The Semitic Languages. London, Routledge, 69–99. p. /Routledge Language Family Descriptions./
 • Caplice, Richard 1980. Introduction to Akkadian. Rome, Biblical Institute Press. /Studia Pohl. Series Maior, 9./
 • Charpin, Dominique 2004. Histoire politique du Proche-Orient Amorrite (2002–1595). In Pascal Attinger–Walther Sallaberger–Markus Wäfler (Hrsg.): Mesopotamien. Die altbabylonische Zeit. Freiburg, Schweiz–Göttingen, Universitätsverlag–Vandenhoeck & Ruprecht, 25–480. p. /Orbis Biblicus et Orientalis, 160/4– Annäherungen, 4./
 • Chavalas, Mark (ed.) 2006. The Ancient Near East: Historical Sources in Translation. Malden, MA–Oxford, Blackwell Publishers /Blackwell Sourcebooks in Ancient History./
 • Cochavi-Rainey, Zipora 2003. The Alashia Texts from the 14th and 13th Centuries BCE. A Textual and Linguistic Study. Münster, Ugarit-Verlag. /Alter Orient und Altes Testament, 289./
 • Cohen, Eran 2005. The Modal System of Old Babylonian. Winonan Lake, Eisenbrauns. /Harvard Semitic Studies, 56./
 • Deutscher, Guy 2000. Syntactic Change in Akkadian. The Evolution of Sentential Complementation. Oxford, Oxford University Press. /Oxford Linguistics./
 • Deutscher, Guy 2002. The Akkadian Relative Clauses in Cross-Linguistic Perspective. Zeitschrift für Assyriologie, 92. 86–105. p.
 • Deutscher, Guy 2005. The Unfolding of Language. The Evolution of Mankind’s Greatest Invention. London, Arrow Books.
 • Deutscher, Guy–N. J .C. Kouwenberg (eds.) 2006. The Akkadian Language in Its Semitic Context. Studies in the Akkadian of the Third and the Second Millennnium BC Leiden, Nederlands Instituut voor het Nabije Ooosten. /Uitgaven vaan het Nederlands Instituut voor het Nabije Ooosten te Leiden, 106./
 • Durand, Jean-Marie 2002. Les documents épistolaires du palais de Mari. 1–3. t. Paris, Les Éditions du Cerf. /Littératures anciennes du Proche-Orient./
 • Ebeling, Erich 1955. Glossar zu den neubabylonischen Briefen. München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. /Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, 1955, 1–Veröffentlichungen der Kommission zur Erschliessung von Keilschrifttexten. Serie C, 1./
 • Edzard, D. O. 1965. Die Stämme des altbabylonischen Verbums in ihrem Oppositionssystem. In H. G. Güterbock and T. Jacobsen (eds.): Studies in Honor of Benno Landsberger on his
 • Seventy-fifth Birthday, April 21.
 • Chicago, University of Chicago Press, 111–120. p. /Assyriological Studies, 16./
 • Edzard, Dietz Otto 1973. Die Modi beim älteren akkadischen Verbum. Orientalia, NS 42. 121–141. p.
 • Faber, Alice 1985. Akkadian Evidence for Proto-Semitic Affricates. Journal of Cuneiforms Studies, 37. 101–107. p.
 • Finet, André 1956. L’accadien des lettres de Mari. Brussels, Palais des Académies /Académie Royale de Belgique. Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, Mémoires 51, I./
 • Foster, Benjamin R. 1993. Before the Muses. An Anthology of Akkadian Literature. Bethesda, Maryland, CDL Press.
 • Foster, Benjamin R. 1995. From Distant Days. Myths, Tales, and Poetry of Ancient Mesopotamia. Bethesda, Maryland, CDL Press.
 • Frame, Grant 1995. Rulers of Babylonia. From the Second Dynasty of Isin to the End of Assyrian Domination (1157–612 BC). Toronto–Buffalo–London, University of Toronto Press. /The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Babylonian Periods, 2./
 • Frayne, Douglas 1990. Old Babylonian Period (2003–1595 BC). Toronto–Buffalo–London. /The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods, 4./
 • Frayne, Douglas 1993. Sargonic and Gutian Periods (2334–2113 BC). Toronto–Buffalo–London, University of Toronto Press. /The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods, 2./
 • Frayne, Douglas 1997. Ur III Period (2112–2004 BC). Toronto–Buffalo–London. /The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods, 3/2./
 • Gelb, I. J. 1957. Glossary of Old Akkadian. Chicago, The University of Chicago Press. /Materials for the Assyrian Dictionary, 3./
 • Gelb, I. J. 1961. Old Akkadian Writing and Grammar. 2nd, rev., enlarged ed. Chicago, The University of Chicago Press. /Materials for the Assyrian Dictionary, 2./
 • Gelb, Ignace J. 1969. Sequential Reconstruction of Proto-Akkadian. Chicago, The University of Chicago Press. /Assyriological Studies, 18./
 • Gelb, I. J.–Kienast, B. 1990. Die altakkkadischen Königsinschriften des dritten Jahrtausends. v. Chr. Stuttgart, Franz Steiner Verlag. /Freiburger altorientalischen Studien, 7./
 • George, Andrew R. 2003. The Babylonian Gilgamesh Epic. Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts. 2 vols. Oxford, Oxford University Press.
 • Grayson, Albert Kirk 1972. Assyrian Royal Inscriptions. Vol. 1–2. Wiesbaden, Otto Harrassowitz. /Records of the Ancient Near East./
 • Grayson, A. Kirk 1987. Assyrian Rulers of the Third and Second Millenia BC (to 1115 BC). Toronto–Buffalo–London, University of Toronto Press. /The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian Periods, 1./
 • Grayson, A. Kirk 1991. Assyrian Rulers of the Early First Millenium BC. Vol 1: 1114–859 BC. Toronto–Buffalo–London, University of Toronto Press. /The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian Periods, 2./
 • Grayson, A. Kirk 1996. Assyrian Rulers of the Early First Millenium BC. Vol 2: 858-745 BC. Toronto–Buffalo–London, University of Toronto Press. /The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian Periods, 3./
 • Groneberg, Brigitte R.M. 1987. Syntax, Morphologie und Stil der jungbabylonischen "hymnischen" Literatur. 1–2 Bde. Stuttgart, Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH. /Freiburger altorientalische Studien, 14./
 • Hallo, William W. (ed.) 1997. The Context of Scripture. 1. vol. Canonical Compositions from the Biblical World. Leiden–New York–Köln, Brill.
 • Hallo, William W. (ed.) 2000. The Context of Scripture. 2. vol. Monumental Inscriptions from the Biblical World. Leiden–Boston–Köln, Brill.
 • Hallo, William W. (ed.) 2002. The Context of Scripture. 3. vol. Archival Documents from the Biblical World. Leiden–New York–Köln, Brill.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko 2000. A Sketch of Neo-Assyrian Grammar. Helsinki, The Neo-Assyrian Text Corpus Project. /State Archives of Assyria Studies, 13./
 • Harmatta, János (szerk.) 2003. Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. 2., jav. és bőv. kiad. Budapest, Osiris Kiadó. /Osiris Tankönyvek./
 • Hecker, Karl 1968. Grammatik der Kültepe-Texte. Roma, Pontificium Institutum Biblicum. /Analecta Orientalia, 44./
 • Hecker, Karl 1990. Rückläufiges Wörterbuch des Akkadischen. Wiesbaden, Otto Harrasssowitz. /Santag, 1./
 • Heimpel, Wolfgang 2003. Letters to the King of Mari. A New Translation, with Historical Introduction, Notes and Commmentary. Winona Lake, Indiana, Eisenbrauns. /Mesopotamian Civilizations, 12./
 • Hilgert, Markus 2002. Akkadisch in der Ur III-Zeit. Münster, Rhema. /IMGULA 5./
 • Hilgert, Markus 2003. New Perspectives in the Study of Third Millennium Akkadian. Cuneiform Digital Library Journal 2003:4 (http://www.cdli.ucla.edu/pubs/cdlj/2003/cdlj2003_004.html).
 • Hilgert, Markus 2004. Zur Stellung des Ur III-Akkadischen innerhalb der akkadischen Sprachgeschichte. In Jan-Waalke Meyer—Walter Sommerfeld (Hrsg.): 2000 v. Chr. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung im Zeichen einer Jahrtausendwende. Saarbrücken, Saarbrücker Druckerei und Verlag, 185–204. p. /Colloquien der Deutschen Orient Gesellschaft, 3./
 • Huehnergard, John 1989. The Akkadian of Ugarit. Atlanta, Georgia, Scholars Press. /Harvard Semitic Studies, 34./
 • Huehnergard, John 1997a. A Grammar of Akkadian. Atlanta, Georgia, Scholars Press. /Harvard Semitic Studies, 45./
 • Huehnergard, John 1997b. Akkadian Grammar. Orientalia, NS 66. 434–444. p.
 • Huehnergard, John 2002. Izuzzum and itulum. In Tzvi Abusch (ed.): Riches Hidden in Secret Places. Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen. Winona Lake, Eisenbrauns, 161–185. p.
 • Huehnergard, John–Christopher Woods 2004. Akkadian and Eblaite. In Roger D. Woodward (ed.): The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge, Cambridge University Press, 218–280. p.
 • Huehnergard, John 2006. Proto-Semmitic and Proto-Akkadian. In Deutscher–Huehnergard (eds.) 2006, 1–18.
 • Izre’el, Shlomo 1991. Amurru Akkadian: A Linguistic Study. Vol. 1–2. With an Appendix on the History of Amurru by Itamar Singer. Atlanta, Georgia: Scholars Press. /Harvard Semmitic Studies, 40–41./
 • Izre’el, Shlomo 1998. Canaano-Akkadian. München–Newcastle, Lincom Europa. /Languages of the World. Materials, 82./
 • Izre’el, Shlomo–Eran Cohen 2004. Literary Old Babylonian. München–Newcastle, Lincom Europa. /Languages of the World. Materials, 81./
 • Kaiser, Otto (Hrsg.) 1982–1997. Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. 1–3. Bde. Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus.
 • Kämmerer, Thomas R.–Dirk Schwiderski 1998. Deutsch-Akkadisches Wörterbuch. Münster: Ugarit-Verlag. /Alter Orient und Altes Testament, 255./
 • Keetman, Jan 2004. Der Verlust der “Kehlleute” im Akkadischen under Lautwandel a>e. Altorientalische Forschungen, 31. 5–14. p.
 • Kienast, B.–W. Sommerfeld 1994. Glossar zu den altakkadischen Königsinschriften. Stuttgart, Franz Steiner Verlag. /Freiburger altorientalische Studien, 8./
 • Kouwenberg, N. J. C. 1997. Gemination in the Akkadian Verb. Assen, Van Gorcum. /Studia Semitica Neerlandica./
 • Kouwenberg, N. J. C. 2000. Nouns as Verbs: the Verbal Nature of the Akkadian Stative. Orientalia, NS 69. 21-71. p.
 • Kouwenberg, N. J. C. 2002. Ventive, Dative and Allative in Old Babylonian. Zeitschrift für Assyriologie, 92. 200–240. p.
 • Kouwenberg, N. J. C. 2003. Evidence for Post-Glottalized Consonants in Assyrian. Journal of Cuneiform Studies, 55. 75–86. p.
 • Kouwenberg, N. J. C. 2003–2004. Initial Plene Writing and the Conjugation of the First Weak Verbs in Akkadian. Jaarbericht Ex Oriente Lux, 38. 83–103. p.
 • Kouwenberg, N. J. C. 2005. Reflections on the Gt-stem in Akkadian. Zeitschrift für Assyriologie, 95. 77–103. p.
 • Krebernik, Manfred 1996. The Linguistic Classification of Eblaite: Methods, Problems, and Results. In Jerrold S. Cooper–Glenn M. Schwartz (eds.): The Study of the Ancient Near East in the Twenty-First Century: The William Foxwell Albright Centennial Conference. Winona Lake, Eisenbrauns, 233–249. p.
 • Lambert, Wilfred G. 1996. Babylonian Wisdom Literature. Winona Lake, Eisenbrauns. [reprint, eredeti: Oxford, Clarendon Press, 1960]
 • Larsen, Mogens Trolle 2002. The Assur-nada Archive. Leiden, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. /Uitgaven van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten te Leiden, 96–Old Assyrian Archives, 1./
 • Luukko, Mikko 2004. Grammatical Variation in Neo-Assyrian. Helsinki, The Neo-Assyrian Text Corpus Project. /State Archives of Assyria Studies, 16./
 • Malbran-Labat, Florence 2001. Manuel de langue akkadienne. Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain, Institut Orientaliste. /Publications de l'Institut Orientaliste de Louvain, 50./
 • Mayer, Walter 1971. Untersuchungen zur Grammatik des Mittelassyrischen. Kevelaer–Neukirchen-Vluyn, Verlag Butzon & Becker– Neukirchener Verlag des Erziehungsverein. /Alter Orient und Altest Testament. Sonderreihe, 2./
 • Meyer, L. de 1962. L'Accadien des contrats de Suse. Leiden. E.J. Brill. /Suppléments à Iranica Antiqua, 1./
 • Michel, Cécil 2001. Correspondance des marchands de Kaniš au début du IIe millénaire avant J.-C. Paris, Les Éditions du Cerf. /Littératures anciennes du Proche-Orient./
 • Michel, Cécile 2003. Old Assyrian Bibliography of Cuneiform Texts, Bullae, Seals, and the Results of the Excavations at Assur, Kültepe/Kanis, Acemhöyük, Alisar and Bogazköy. Leiden, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. /Uitgaven van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten te Leiden, 97–Old Assyrian Archives, Studies, 1./
 • Miller, Douglas B.–R. Mark Shipp 1996. An Akkadian Handbook. Paradigms, Helps, Glossary, Logograms, and Sign List. Winona Lake, Indiana, Eisenbrauns.
 • Moran, William L. 1987. Les lettres de’El Amarna. Correspondance diplomatique du pharaon. Paris, Les Éditions du Cerf. /Littératures anciennes du Proche-Orient./
 • Moran, William L. 1992. The Amarna Letters. Baltimore–London, The John Hopkins University Press.
 • Reiner, Erica 1966. A Linguistic Analysis of Akkadian. The Hague, Mouton. /Janua Linguarum. Series Practica, 21./
 • Reiner, Erica 2001. Who is Afraid of Old Assyrian. In W.H. van Soldt et al. (eds.): Veenhof Anniversary Volume. Studies Presented to Klaas R. Veenhof on the Occasion of His Sixty-Fifth Birthday. Leiden, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 389–394. p. /Uitgaven van het Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul, 89./
 • Reiner, Erica 2002. An Adventure of Great Dimension: The Launching of the Chicago Assyrian Dictionary. Philadelphia, American Philosophical Society. /Transactions of the American Philosophical Society, 92, III./
 • Riemschneider, Kaspar K. 1973. Lehrbuch des Akkadischen. 2., durchgesehene Aufl. Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie.
 • Riemschneider, Kaspar K. 1984. An Akkadian Grammar. A Translation of Riemschneider’s Lehrbuch des Akkadischen. 6th printing. Milwaukee, Wisconsin, Marquette University Press.
 • Rubio, Gonzalo 2006. Eblaite, Akkadian and East Semitic. In Deutscher–Huehnergard (eds.) 2006, 110–140.
 • Salonen, Erkki 1962. Untersuchungen zur Schrift und Sprache des Altbabylonischen von Susa. Helsinki. /Studia Orientalia, 27, I./
 • Seminara, Stefano 1998. L'accadico di Emar. Roma, Università degli studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Studi Orientali. /Materiali per il Vocabolario Sumerico, 6./
 • Soden, Wolfram von 1931–1932. Der hymnisch-epische Dialekt des Akkadischen. Zeitschrift für Assyriologie 40. 163–227 p.; 41. 90–183 p.
 • Soden, Wolfram von 1958–1981. Akkadisches Handwörterbuch. 1–3 Bde. Wiesbaden, O. Harrassowitz.
 • Soden, Wolfram von–Werner R. Mayer 1995. Grundriss der akkadischen Grammatik. 3., erg. Aufl. Roma, Editrice Pontificio Istituto Biblico. /Analecta Orientalia, 33./
 • Soden, Wolfram von–Wolfgang Röllig 1967. Das akkadische Syllabar. 2., völlig neubearbeitete Aufl. Roma, Pontificium Institutum Biblicum. /Analecta Orientalia, 42./
 • Soldt, Wilfred Hugo von 1991. Studies in the Akkadian of Ugarit. Dating and Grammar. Kevelaer–Neukirchen-Vluyn, Verlag Butzon & Becker–Neukirchener Verlag. /Alter Orient und Altest Testament, 40./
 • Sommerfeld, Walter 1999. Die Texte der Akkade-Zeit. 1. Das Dijala-Gebiet: Tutub. Münster, Rhema. /Imgula, 3, I./
 • Sommerfeld, Walter 2003. Bemerkungen zur Dialektgliederung Altakkadisch, Assyrisch und Babylonisch. In Gebhard J. Selz (Hrsg.): Festschrift für Burkhart Kienast zu seinem 70. Geburtstage dargebracht von Freunden, Schülern und Kollegen. Münster, Ugarit-Verlag, 569–586. p. /Alter Orient und Altes Testament, 274./
 • Stein, Peter 2000. Die mittel- und neubabylonischen Königsinschriften bis zum Ende der Assyrerherrschaft. Grammatische Untersuchungen. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag. /Jenaer Beiträge zum Vorderen Orient, 3/
 • Streck, Michael 2003. Die akkadischen Verbalstämme mit ta-Infix. Münster: Ugarit-Verlag. /Alter Orient und Altes Testament, 203./
 • Streck, Michael 2006. Akkadisch. In Michael Streck (Hrsg.): Schriften und Sprachen des Alten Orients. 2. überarb. Aufl. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 44–79. p.
 • Streck, Michael P. 1995. Zahl und Zeit. Grammatik der Numeralia und des Verbalsystems im Spätbabylonischen. Groningen, Styx Publications. /Cuneiform Monographs, 5./
 • Streck, Michael P. 2006. Sibilants in the Old Babylonian Texts of Hammurapi and of the Governors in Qat.t.una-n. In Deutscher–Huehnergard (eds.) 2006, 215–251.
 • Ungnad, Arthur–Lubor Matouš 1969. Grammatik des Akkadischen. München, Verlag C.H. Beck. 5. kiadás
 • Ungnad, Arthur–Lubor Matouš 1992. Akkadian Grammar. Atlanta, Georgia, Scholars Press. /Society of Biblical Literature. Resources for Biblical Study, 30./
 • Talon, Philippe 1996. The Language. In Farouk Ismail et al. (eds.): Administrative Documents from Tell Beydar (Seaseons 1993–1995). Turnhout, Brepols, 69–73. p. /Subartu, 2./
 • Van De Mieroop, Marc 1999. Cuneiform Texts and the Writing of History. London–New York: Routledge. /Approaching the Ancient World./
 • Westenholz, Aage 1978. Some Notes on the Orthography and Grammar of the Recently Published Texts from Mari. Bibliotheca Orientalis, 35. 160–169. p.
 • Wilcke, Claus 2000. Wer las und scrieb in Babylonien und Assyrien. Überlegungen zur Literalität im Alten Zweistromland. München, Verlag der BAW. /Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl., Sitzungsberichte, Jahrgang 2000, Heft 6./
 • Wilhelm, Gernot 1970. Untersuchungen zum Hurro-Akkadischen von Nuzi. Kevelaer–Neukirchen-Vluyn, Verlag Butzon & Becker–Neukirchener Verlag des Erziehungsverein. /Alter Orient und Altest Testament, 9/
 • Zólyomi, Gábor 1999. Akkád. In Fodor István (szerk.): A világ nyelvei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 32–36. p.
 • Chabot, Jean-Baptiste 1918. Punica. Journal asiatique, XI. série, 11. 249–302. p.
 • Chabot, Jean-Baptiste 1921. Mélanges épigraphiques. Journal asiatique, XI. série, 17/18. 67–96. p.
 • Chabot, Jean-Baptiste 1940–1941. Recueil des inscriptions libyques. 3 fasc. Paris, Imprimérie Nationale.
 • Daniels, Peter T.–William Bright (eds.) 1996. The World’s Writing Systems, New York – Oxford, Oxford UP.
 • Dévényi Kinga 1999. Berber. In Fodor (szerk.) 1999, 177–180. p.
 • Donner, Herbert–Wolfgang Röllig 1968–1973. Kanaanäische und aramäische Inschriften. 3 Bde. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Fodor István (szerk.) 1999. A világ nyelvei. Budapest, Akadémiai Kiadó.
 • Galand, Lionel 1966. Inscriptions libyques. In Lionel Galand et al.: Inscriptions antiques du Maroc. Paris, Éditions du Centre Nationale de la Recherche Scientifique, 9–80. p. /Publications de la Section Antiquité du Centre de Recherches sur l’Afrique Méditerranéenne, 13./
 • Griffith, Francis Llewellyn 1909. Meroitic Inscriptions. In David Randall-MacIver– Leonard Woolley: Areika. Philadelphia, University of Pennsylvania, University Museum. 43–54. p. /Eckley B. Coxe Junior Expedition to Nubia, 1./
 • Griffith, Francis Llewellyn 1910. A Meroitic Funerary Text in Hieroglyphic. Zeitschrift für ägyptische Sprache, 48. 67–68. p.
 • Griffith, Francis Llewellyn 1911a. Karanòg. The Meroitic Inscriptions of Shablûl and Karanòg. Philadelphia, University of Pennsylvania, University Museum. /Eckley B. Coxe Junior Expedition to Nubia, 6./
 • Griffith, Francis Llewellyn 1916a. Meroitic Studies. Journal of Egyptian Archeology, 3. 22–30. p.
 • Griffith, Francis Llewellyn 1916b. Meroitic Studies II. Journal of Egyptian Archeology, 3. 111–124. p.
 • Griffith, Francis Llewellyn 1917. Meroitic Studies III–IV. Journal of Egyptian Archeology, 4. 21–27, 159–173. p.
 • Griffith, Francis Llewellyn 1925. Meroitic Studies V: Inscriptions on Pottery, Graffiti, and Ostraca (Faras). Journal of Egyptian Archeology, 11. 218–224. p.
 • Hintze, Fritz 1955. Die sprachliche Stellung des Meroitischen. In Lukas, Johannes (Hrsg.): Afrikanistische Studien. [Ost-]Berlin, Akademie-Verlag, 355–372. p. /Deutsche Akademie der Wissenschaften zu [Ost-]Berlin, Institiut für Orientforschung, Veröffentlichung 26./
 • Hintze, Fritz 1959. Studien zur meroitischen Chronologie und zu den Opfertafeln aus den Pyramiden von Meroe. /Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu [Ost-]Berlin, Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst, 1959, 2./
 • Hintze, Fritz 1963. Die Struktur der „Deskriptionssätze” in den meroitischen Totentexten. Mitteilungen des Instituts für Orientforschung, 9. 1–28.
 • Hintze, Fritz 1979. Beiträge zur meroitischen Grammatik. [Ost-]Berlin, Akademie-Verlag. /Meroitica, 3./
 • Hoffmann, Inge 1981. Material für eine meroitische Grammatik. Wien, Institut für Afrikanistik und Ägyptologie der Universität Wien. /Beiträge zur Afrikanistik, 13./
 • Huehnergard, John 2004. Afro-Asiatic. In Roger D. Woodard (ed.): The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge, Cambridge UP, 138–159. p.
 • Leclant, Jean–André Heyler–Catherine Berger-El Naggar–Claude Carrier–Claude Rilly2000. Répertoire d’épigraphie méroitique. Corpus des inscriptions publiées. 3 tom. Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
 • Millet, N. B. 1996. The Meroitic Script. In Daniels–Bright (eds.) 1996, 84–87. p.
 • O’Connor, M. The Berber Scripts. In Daniels–Bright (eds.) 1996, 112–119. p.
 • Rilly, Claude 2006. La langue du royaume de Méroé. Un panorama de la plus ancienne culture écrite d’Afrique subsaharienne. Kézirat (megjelenés előtt).
 • Rössler, Otto 1942. Libyca. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Mogenlandes, 49. 282–311. p.
 • Rössler, Otto 1958. Die Sprache Numidiens. In Sybaris. Festschrift Hans Krahe zum 60. Geburtstag am 7. Februar 1958, dargebracht von Freunden, Schülern und Kollegen. Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 94–120. p.
 • Takács Gábor 1999. Meroéi. In Fodor (szerk.) 1999, 950–952. p.

Óegyiptomi

szerkesztés
 • Adamik Tamás (szerk.) 1996. Csodás evangéliumok. Budapest, Telosz. /Apokrif iratok./
 • Adamik Tamás (szerk.) 1997. Apokalipszisek. Budapest, Telosz. /Apokrif iratok./
 • Allberry, C. R. C. 1938. A Manichaean Psalm-Book. Part II. Stuttgart, W. Kohlhammer. /Manichaean Manuscripts in the Chester Beatty Collection, 2./
 • Allen, James P. 1984. The Inflection of the Verb in the Pyramid Texts. Malibu, Undena Publications. /Bibliotheca Aegyptia, 2./
 • Allen, James P. 2000. Middle Egyptian. An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Assmann, Jan 1969. Liturgische Lieder an den Sonnengott. Untersuchungen zur altägyptischen Hymnik. Berlin, B. Hessling. /Münchner ägyptologische Studien, 19./
 • Assmann, Jan 1999. Ägyptische Hymnen und Gebete. Freiburg, Schweiz–Göttingen, Universitätsverlag–Vandenhoeck & Ruprecht.
 • Atiya, Aziz S. (ed.) 1991. The Coptic Encyclopedia. 7 vols. New York–Toronto, Macmillan–Collier Macmillan.
 • Bourguet, Pierre du 1976. Grammaire fonctionelle et progressive de l’égyptien démotique. Louvain, Peeters.
 • Bresciani, Edda 1969. Nozioni elementari di grammatica demotica. Milano, Istituto editiorale cisalpino.
 • Brown, S. Kent 1991. Ostracon. In Atiya (ed.) 1991, 6, 1856 p.
 • Brugsch, Henri 1855. Grammaire démotique contenant les principes généraux de la langue et de l’écriture populaires des anciens égyptiens. Berlin, Ferd. Dümmler.
 • Brugsch, Henri 1872. Grammaire hiéroglyphiqe contenant les principes généraux de la langue et de l’écriture sacrées des anciens égyptiens. Composée à l’usage des étudiants. Leipzig, J. C. Hinrichs.
 • Brunner, Hellmut 1961. Abriss der mittelägyptischen Grammatik. Zum Gebrauch in akademischen Vorlesungen. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt.
 • Brunner, Hellmut 1988. Altägyptische Weisheit. Lehren für das Leben. Zürich–München, Artemis.
 • Brunner-Traut, Emma 1963. Altägyptische Märchen. Düsseldorf–Köln, Diederich.
 • Callender, J. B. 1975. Middle Egyptian. Malibu, Undena Publications. /Afroasiatic Dialects, 2./
 • Callender, J. B. 1984. Studies in the Nominal Sentence in Egyptian and Coptic. Berkeley, University of California Press. /Near Eastern Studies, 24./
 • Černý, Jaroslav 1976. Coptic Etymological Dictionary. Cambridge, Cambridge UP.
 • Černý, Jaroslav–Sarah Israelit Groll 1978. A Late Egyptian Grammar. 2nd ed. with additions. Rome, Biblical Institute Press. /Studia Pohl. Series Maior, 4./
 • Champollion le Jeune, Jean-François 1822. Lettre à M. Dacier…relative à l’alphabèt des hiéroglyphes phonétiques…Paris, Didot.
 • Champollion le Jeune, Jean-François 1836. Grammaire égyptienne, ou Principes généraux de l’écriture sacrée égyptienne, appliquée à la représentation de la langue parlée. Paris, Didot.
 • Clère, J. J.–Jacques Vandiere 1948. Textes de la Première Période Intermédiaire et de la XIème Dynastie. Bruxelles, Fondation Égyptologique Reine Elisabeth. /Bibliotheca Aegyptiaca, 10./
 • Crum, W. E. 1939. A Coptic Dictionary. Oxford, Clarendon Press.
 • Daniels, Peter T. 1996a. The study of Writing systems. In Daniels–Bright (eds.) 1996, 3–17. p.
 • Daniels, Peter T. 1996b. The First Civilizations. In Daniels–Bright (eds.) 1996, 21–32. p.
 • Daniels, Peter T. 1996c. Methods of Decipherment. In Daniels–Bright (eds.) 1996, 141–159. p.
 • Daniels, Peter T.–William Bright (eds.) 1996. The World’s Writing Systems, New York–Oxford, Oxford University Press.
 • Daumas, François 1972. Les textes bilingues ou trilingues. In Textes et langages de l’Égypte pharaonique. Cent cinquante années de recherches 1822–1972. Hommage à Jean-François Champollion. Le Caire, Institut Français d’Archéologie orientale. /Bibliothèque d’Étude, 64.3./
 • Daumas, François et al. 1988–1995. Valeurs phonétiques des signes hiéroglyphique d’époque greco-romaine, 4 vol. Montpellier, Institut d’Égyptologie. /Orientalia Monspeliensia, 4./
 • Dawson, Warren R.–Eric P. Uphill 1995. Who Was Who in Egyptology. 3rd rev. ed. London, Egypt Exploration Society.
 • De Buck 1935–1961. The Egyptian Coffin Texts. 7 vols. Chicago, Illinois, University of Chicago Press. /Oriental Institute Publications, 34, 39, 54, 57, 73, 81, 87./
 • De Buck, A. 1952. Grammaire élémentaire du moyen égyptien. Leiden, E. J. Brill.
 • Deines, Hildegard von–Hermann Grapow 1959. Wörterbuch der ägyptischen Drogennamen. Berlin, Akademie-Verlag. /Grundriß der Medizin der alten Ägypter, 6./
 • Deines, Hildegard von–Wolfhart Westendorf 1961. Wörterbuch der medizinischen Texte. Erste Hälfte. 3–r. Berlin, Akademie-Verlag. /Grundriß der Medizin der alten Ägypter, 7, I./
 • Depuydt, Leo 1999. Fundamentals of Egyptian Grammar. Part 1. Elements. Norton, Massachusets, Frog Publishing.
 • Dobrovits Aladár 1963. A paraszt panaszai. Óegyiptomi novellák. Budapest, Magyar Helikon.
 • Eccles, Lance 1991. Introductory Coptic Reader. Selections from the Gospel of Thomas with Full Grammatical Explanations. Kensington, MD, Dunwoody Press.
 • Edel, Elmar 1955–1964. Altägyptische Grammatik. 2 Bde. Roma, Pontificium Institutum Biblicum. /Analecta Orientalia 34, 39./
 • Eide, Tormod et al. 1994–2000. Fontes Historiae Nubiorum. Textual Sources for the History of the Middle Nile Region between the Eighth Century BC and the Sixth Century AD. 4 vols. Bergen, University of Bergen.
 • Englund, Gertie 1995. Middle Egyptian. An Introduction. 2nd ed. Uppsala, Uppsala University, Department of Egyptology.
 • Erichsen, W. 1937. Demotische Lesestücke. I. Literarische Texte mit Glossar und Schrifttafel. 3 Hefte. Leipzig, J. C. Hinrichs.
 • Erichsen, W. 1954. Demotisches Glossar. Kopenhagen, Ejnar Munksgaard.
 • Erman, Adolf 1902. Ägyptische Grammatik mit Schrifttafel, Litteratur, Lesestücken und Wörterverzeichnis. 2. gänzlich umgearb. Aufl. Berlin, Reuther & Reichard. /Porta Linguarum Orientalium, 15./
 • Erman, Adolf 1933. Neuägyptische Grammatik. 2. völlig umgearb. Aufl. Leipzig, Wilhelm Engelmann.
 • Erman, Adolf–Hermann Grapow 1926–1953. Wörterbuch der ägyptischen Sprache. 10 Bde. Berlin, Akademie-Verlag.
 • Faulkner, Raymond O. 1962. A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford, Oxford UP.
 • Faulkner, Raymond O. 1969. The Ancient Egyptian Pyramid Texts. Oxford, Claremdon Press.
 • Faulkner, Raymond O. 1972. The Egyptian Book of the Dead. The Book of Going Forth by Day, Being the Papyrus of Ani (Royal Scribe of the Divine Offerings), Written and Illustrated circa 1250 B. C. E.… New York, Macmillan.
 • Faulkner, Raymond O. 1973–1978. The Ancient Egyptian Coffin Texts. 3 vols. Warminster, Aris & Phillios.
 • Foster, John 1974. Love Songs of the New Kingdom. New York, Charles Scribner’s Sons.
 • Foster, John 1995. Hymns, Prayers, and Songs. An Anthology of Ancient Egyptian Lyric Poetry.Atlanta, GA., Scholars Press.
 • Foster, John 2001. Ancient Egyptian Literature. An Anthology. Austin, TX., University of Texas Press.
 • Frandsen, Paul J. 1974. An Outline of the Late Egyptian Verbal System. Copenhagen, Akademisk Forlag.
 • Gardiner, Alan 1957. Egyptian Grammar. Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. 3rd rev. ed. Oxford, Griffith Institute.
 • Goedicke, Hans 1988. Old Hieratic Paleography. Baltimore, Halgo.
 • Graefe, Erhart 2001. Mittelägyptische Grammatik für Anfänger. 6. verb. und teilweise veränderte Aufl. Wiesbaden, Harrssowitz.
 • Grandet, Pierre–Bernard Matthieu 2003. Cours d’égyptien hiéroglyphique. Nouvelle éd. Paris, Éditions Khéops.
 • Hallo, William W. (ed.) 1997–2002. The Context of Scripture. 3 vols. Leiden, Brill.
 • Hannig, Rainer 1995. Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Ägyptisch–Deutsch (2800 – 950 v. Chr.). Mainz, Philipp von Zabern. /Kulturgeschichte der antiken Welt, 64. = Hannig-Lexica, 1./
 • Hannig, Rainer 2000. Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Deutsch–Ägyptisch (2800 – 950 v. Chr.). Mainz, Philipp von Zabern. /Kulturgeschichte der antiken Welt, 86. = Hannig-Lexica, 3./
 • Hannig, Rainer 2003. Ägyptisches Wörterbuch. 1: Altes Reich und Erste Zwischenzeit. Mainz, Philipp von Zabern. /Kulturgeschichte der Alten Welt, 98. = Hannig-Lexica, 4./
 • Hannig, Rainer–Petra Vomberg 1999. Kulturhandbuch Ägyptens. Wortschatz der Pharaonen in Sachgruppen. Mainz, Philipp von Zabern. /Kulturgeschichte der antiken Welt, 72. = Hannig-Lexica, 2./
 • Harmatta János (szerk.) 2003. Ókori keleti történeti chrestomatia. 2. jav. és bőv. kiad. Budapest, Osiris.
 • Hasznos Andrea 2005a. A Greek Accusativus cum Infinitivo Construction and Its Equivalent in Coptic. ZÄS, 132. 92–93. p.
 • Hasznos Andrea 2005b. Kopt nyelv és irodalom. Ókor, 4/1–2. 14–18. p.
 • Helck, Wolfgang 1955–1958. Urkunden des ägyptischen Altertums. IV. Abteilung. Urkunden der 18. Dynastie. Heft 19–22. Berlin, Akademie-Verlag.
 • Helck, Wolfgang 1975. Historisch-biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie. Wiesbaden, Harrassowitz. /Kleine ägyptische Texte, 6./
 • Helck, Wolfgang 1982. Ostrakon. In Helck–Otto (Hrsg.) 1975–1992, 4, 636–637. p.
 • Helck, Wolfgang–Eberhard Otto (Hrsg.) 1975–1992. Lexikon der Ägyptologie. 7 Bde. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Hoch, James E. 1994. Semitic Words in Egyptian Texts of the New Kingdom and Third Intermediate Period. Princeton, NJ, Princeton UP.
 • Hoch, James E. 1997. Middle Egyptian Grammar. Mississauga, Benben Publications. /SSEA Publication, 15./
 • Hornung, Erik 1990 [1979]. Das Totenbuch der Ägypter. Zürich–München, Artemis.
 • Hornung, Erik 1992. Die Unterweltsbücher der Ägypter. Zürich–München, Artemis.
 • Huehnergard, John 2004. Afro-Asiatic. In Woodard (ed.) 2004, 138–159. p.
 • Jansen-Winkeln, Karl 1996. Spätmittelägyptische Grammatik der 3. Zwischenzeit. Wiesbaden, Harrassowitz. /Ägypten und Altes Testament, 34./
 • Johnson, Janet H. 1976. The Demotic Verbal System. Chicago, Illinois, Oriental Institute. /Studies in Ancient Oriental Civilization, 38./
 • Johnson, Janet H. 1991. Thus Wrote cOnchsheshonqy. An Introductory Grammar of Demotic. 2nd rev. ed. Chicago, Illinois, Oriental Institute. /Studies in Ancient Oriental Civilization, 45./
 • Johnson, Janet H. 2004. The Demotic Verbal System. Chicago, Illinois. http://oi.uchicago.edu/OI/DEPT/PUB/SRC/SAOC/38/SAOC38.html
 • Junge, Friedrich 1978. Syntax der mittelägyptischen Literatursprache. Grundlagen einer Strukturtheorie. Mainz / Rhein, Philipp von Zabern.
 • Junge, Friedrich 1996. Einführung in die Grammatik des Neuägyptischen. Wiesbaden, Harrassowitz.
 • Junge, Friedrich 1999. Late Egyptian Grammar. An Introduction. Oxford, Griffith Institute.
 • Kahl, Jochem et al. 2002–. Frühägyptisches Wörterbuch. Wiesbaden, Harrassowitz.
 • Kammerzell, Frank 1995. Zur Umschreibung und Lautung. In Hannig 1995, XXIII–LIX. p.
 • Kaiser, Otto (Hrsg.) 1982–1997. Texte aus dem Umfeld des Alten Testaments. 3 Bde. Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus.
 • Kitchen, K. A. 1968–1990. Ramesside Inscriptions. 8 vols. Oxford, B. H. Blackwell.
 • Krause, Martin–H. Loebenstein 1991. Papyrus Collections. In Atiya (ed.) 1991, 6, 1890–1898. p.
 • Layton, Bentley 1995. The Gnostic Scriptures. Ancient Wisdom for the New Age. New York, Doubleday. /The Anchor Bible Reference Library./
 • Layton, Bentley 2000. A Coptic Grammar with Chrestomaty and Glossary. Sahidic Dialect. Wiesbaden, Harrassowitz. /Porta Linguarum Orientalium NS, 20./
 • Lefébvre, Gustave 1955. Grammaire de l’égyptien classique. 2e éd. Le Caire, Institut Français d’Archéologie Orientale. /Bibliothèque d’étude, 12./
 • Lefort, L. Th. 1956. Oeuvre de S. Pachôme et ses disciples. Louvain, L. Durbecq. /Corpus scriptorum christianorum orientalium, 159./
 • Lepsius, Richard 1837. Lettre à M. le Professeur H. Rosellini sur l’alphabet hiéroglyphique. Roma. = Annali dell’Istituto di correspondenza arceologica,9. 5–100. p.
 • Lesko, Leonard H. 1982–1990. A Dictionary of Late Egyptian. 5 vols. Providence, Rhode Island, B. C. Scribe Publications.
 • Lichtheim, Miriam 1973–1980. Ancient Egyptian Literature. 3 vols. Berkeley, University of California Press.
 • Loprieno, Antonio 1995a. Ancient Egyptian. A Linguistic Introduction. Cambridge, Cambridge UP.
 • Loprieno, Antonio 1995b. Ancient Egyptian and Other Afroasiatic Languages. In Sasson et al. (eds.) 1995, 2135–2150. p.
 • Loprieno, Antonio 2004. Ancient Egyptian and Coptic. In Woodard (ed.) 2004, 160–217. p.
 • Luft Ulrich 1983. A démotikus nyelv. Bevezetés az I. évezred második felében használt egyiptomi írásba és nyelvbe. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • Luft Ulrich (szerk.) 2003. Istenek, szentek, démonok Egyiptomban. Hellénisztikus és császárkori vallástörténeti szövegek. Budapest, Kairosz. /Vallástörténeti és vallásfilozófiai szövegek, 1./
 • Malaise, Michel–Jean Winand 1999. Grammaire raisonnée de l’égyptien classique. Liège, Centre Informatique de Philosophie et Lettres. /Aegyptiaca Leodiensia, 6./
 • Mallon, Alexis 1956. Grammaire copte. Bibliographie, chrestomatie et vocabulaire. 2 vol. 4e éd. Beyrouth, Imprimerie Catholique.
 • Menu, Bernadette 1990. Petite grammaire de l’égyptien hiéroglyphique à l’usage des débutants. Paris, Paul Geuthner. /Geuthner Manuels./
 • Metzger, Bruce M. 1991. New Testament, Coptic Versions of the. In Atiya (ed.) 1991, 6, 1787–1789. p.
 • Molnár Imre–Kákosy László 1976. A gyönyörűség dalainak kezdete. Óegyiptomi szerelmes versek. Budapest, Európa.
 • Möller, Georg 1927–1936. Hieratische Paläographie. Die ägyptische Buchschrift in ihrer Entwicklung von der fünften Dynastie bis zur römischen Kaiserzeit. 3 Hefte. Leipzig, J. C. Hinrichs.
 • Nagel, Peter 1991. Old Testament, Coptic Versions of. In Atiya (ed.) 1991, 6, 1836–1840. p.
 • Neveu, François 1996. La langue de Ramsès. Grammaire du néo-égyptien. Paris, Éditions Khéops.
 • Ockonga, Boyo G.–Hellmut Brunner 2006. A Concise Grammmar of Middle Egyptian. 2nd rev. ed. Mainz, Philipp von Zabern.
 • Parkinson, R. B. 1997. The Tale of Sinuhe and Other Ancient Egyptian Poems. 1940–1640 B. C. Oxford, Oxford UP. /Oxford World’s Classics./
 • Peust, Carsten 1999. Egyptian Phonology. An Introduction to the Phonology of a Dead Language. Göttingen, Peust & Gutschmidt. /Monographien zur ägyptischen Sprache, 2./
 • Polotsky, H. J. 1934. Manichäische Homilien. Stuttgart, W. Kohlhammer. /Manichäische Handschriften der Sammlung A. Chester Beatty, 1./
 • Polotsky, H. J. 1944. Études de syntaxe copte. Le Caire, Société d’Archéologie Copte. = Polotsky 1971, 102–207. p.
 • Polotsky, H. J. 1957. The ”Emphatic” sdm.n.f Form. RdE, 11. 109–117 p. = Polotsky 1971, 43–51. p.
 • Polotsky, H. J. 1960. The Coptic Conjugation System. Orientalia, 29. 392–422 p. = Polotsky 1971, 238–268. p.
 • Polotsky, H. J. 1964. Ägyptische Verbalformen und ihre Vokalisation. Orientalia, 33. 367– 385. p. = Polotsky 1971, 52–70. p.
 • Polotsky, H. J. 1965. Egyptian Tenses. The Israel Academy of Sciences and Humanities. Proceedings, 2/5. = Polotsky 1971, 71–96. p.
 • Polotsky, H. J. 1971. Collected Papers. Jerusalem, Magness Press.
 • Polotsky, H. J. 1976. La transpositions du verbe en égyptien classique. Israel Oriental Studies, 6. 1–50. p.
 • Porter, Bertha–Rosalind L. Moss et al. 1927–. Topographical Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs and Paintings. 8 vols. Oxford, Griffith Institute. http://www.ashmol.ox.ac.uk/gri/3.html
 • Quirke, Stephen–Carol Andrews 1988. The Rosetta Stone. Facsimilie Drawing with an Introduction and Translations. London, British Museum.
 • Reintges, Chris H. 2004. Coptic Egyptian (Sahidic Dialect). A Learner’s Grammar. Cologne, Rüdiger Köppe. /Afrikawissenschaftliche Lehrbücher, 15./
 • Rittner, Robert K. 1996a. Egyptian Writing. In Daniels–Bright (eds.) 1996, 73–84, 87. p.
 • Rittner, Robert K. 1996b. the Coptic Alphabet. In Daniels–Bright (eds.) 1996, 287–290, 295–296. p.
 • Robinson, J. M. et al. 1972–1984. The Facsimilie Edition of the Nag Hammadi Codices. 12 vols. Leiden, Brill.
 • Sander-Hansen, C. E. 1963. Ägyptische Grammatik. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Sandman, M. 1938. Texts from the Time of Akhenaten. Bruxelles, Fondation Égyptologique Reine Elisabeth. /Bibliotheca Aegyptiaca, 8./
 • Sasson, Jack M. et al. (eds.) 1995. Civilizations of the Ancient Near East. Vol. IV. New York, Charles Scribner’s Sons–Macmillan.
 • Sethe, Kurt 1908–1922. Die altägyptischen Pyramidentexte nach den Papierabdrücken und Photographien des Berliner Museums neu herausgegeben und erläutert. 4 Bde. Leipzig, J. C. Hinrichs.
 • Shisha-Halevy, Ariel 1986. Coptic Grammatical Categories. Structural Studies in the Syntax of Shenoutean Sahidic. Roma, Ponificium Institutum Biblicum. /Analecta Orientalia, 53./
 • Simpson, R. S. 1996. Demotic Grammar in the Ptolemaic Sacerdotal Decrees. Oxford, Griffith Institute.
 • Schenkel, Wolfgang 1975. Die altägyptische Suffixkonjugation. Theorie der innerägyptischen Entstehung aus Nomina actionis. Wiesbaden, Otto Harrassowitz. /Ägyptologische Abhandlungen, 32./
 • Schenkel, Wolfgang 1991. Tübinger Einführung in die klassisch-ägyptische Sprache und Schrift. Tübingen, Wolfgang Schenkel.
 • Schenkel, Wolfgang 1997. Tübinger Einführung in die klassisch-ägyptische Sprache und Schrift. Tübingen, Wolfgang Schenkel.
 • Schüssler, Karlheinz (Hrsg.) 1995–2003. Biblia Coptica: Die koptischen Bibeltexte. Vollständiges Verzreichnis mit Standorten. 4 Bde. Wiesbaden, Harrassowitz.
 • Smith, Richard 1999. A Concise Coptic-English Lexicon. Atlanta, Scholars Press. /Resources for Biblical Study, 35./
 • Spiegelberg, Wilhelm 1921. Koptisches Handwörterbuch. Heidelberg, Carl Winters.
 • Spiegelberg, Wilhelm 1925. Demotische Grammatik. Heidelberg, Carl Winters.
 • Steindorff, Georg 1904. Koptische Grammatik mit Chrestomatie, Wörterverzeichnis und Literatur. 2. gänzlich umegarb. Aufl. Berlin, Reuther & Reichard. /Porta Linguarum Orientalium, 14./
 • Steindorff, Georg 1951. Lehrbuch der koptischen Grammatik. Chicago, Ill., University of Chicago Press.
 • Steindorff, Georg (Hrsg.) 1904–1935. Urkunden des ägyptischen Altertums. 7 Abteilungen. Leipzig, J. C. Hinrichs.
 • Stern, Ludwig 1880. Koptische Grammatik. Leipzig, T. O. Weigel.
 • Takács Gábor 1999. Egyiptomi. In Fodor István (szerk): A világ nyelvei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 315–325. p.
 • Takács Gábor 1999–. Etymological Dictionary of Egyptian. Vol. 1–. Leiden, Brill. /Handbook of Oriental Studies, 1.48./
 • Till, Walter C. 1961. Koptische Dialektgrammatik mit Lesestücken und Wörterbuch. 2. neugestalt. Aufl. München, C. H. Beck.
 • Till, Walter C. 1986 [1955]. Koptische Grammatik (Saïdischer Dialekt) mit Bibliographie, Lesestücken und Wörterverzeichnissen. 6. Aufl. Leipzig, Verlag Enzyklopädie. /Lehrbücher für das Studium orientalischer und afrikanischer Sprachen, 1./
 • Vergote, Joseph 1945. Phonétique historique de l’égyptien. Les consonnes. Louvain, Muséon. /Bibliothèque du Muséon, 19./
 • Vergote, Joseph 1973–1983. Grammaire copte. 2 vol. Louvain, Peeters.
 • Vycichl, Werner 1983. Dictionnaire étymologique de la langue copte. Louvain, Peeters.
 • Walters, C. C. 1972. An Elementary Coptic Grammar of the Sahidic Dialect. Oxford, Blackwell.
 • Wessetzky Vilmos 1962. A varázskönyv. Szetna története. Szetna és Sziuszire az alvilágban. Budapest, Magyar Helikon.
 • Westendorf, Wolfhart 1962. Grammatik der medizinischen Texte. Berlin, Akademie-Verlag. /Grundriß der Medizin der alten Ägypter, 8./
 • Westendorf, Wolfhart 1965–1977. Koptisches Handwörterbuch. Heidelberg, Carl Winter.
 • Wilson, Penelope 1997. A Ptolemaic Lexicon. A Lexicographical Study of the Texts in the Temple of Edfu, Leuven, Peeters. /Orientalia Lovaniensia Analecta, 78./
 • Winand, Jean 1992. Études de néo-égyptien. 1. La morphologie verbale. Liège, Centre Informatique de Philosophie et Lettres. /Aegyptiaca Leodiensia, 2./
 • Woodard, Roger D. (ed.) 2004. The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Beattie, D. R. G.–M. J. McNamara (eds.) 1994. The Aramaic Bible. Targums in their Historical Context. Sheffield, Sheffield Academic Press. /Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series, 166/.
 • Beyer, Klaus 1984. Die aramäische Texte vom Toten Meer. Göttingen, Vandenhoeck–Ruprecht, 23–76. p.
 • Beyer, Klaus 1986. The Aramaic Language, its Distribution and Subdivisions. Göttingen, Vandenhoeck–Ruprecht.
 • Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1967–1977. K. Elliger –W. Rudolph irányításával. Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft. (Több újabb kiadás.)
 • Brown, F.–S. R. Driver–Ch. A. Briggs 1906. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Boston, Houghton (több utánnyomás).
 • Dalman, Gustaf 1960. Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch. Nachdruck Aufl. der 2. Auflage.. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Degen, Rainer 1969. Altaramäische Grammatik der Inschriften des 10-8. Jahrhundert v. Chr. Wiesbaden, Deutsche Morgenländische Gesellschaft–Kommissionsverlag Franz Steiner GmbH.
 • Diez-Macho, A. 1968-1979. Neophyti 1. Targum Palestienense MS de la Biblioteca Vaticana. Madrid – Barcelona, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 • Donner, H.–W. Röllig 1971. Kanaanäische und aramäische Inschriften, 3 Bde. Wiesbaden, Harrasowitz.
 • Driver, G. R. 1954. Aramaic Documents of the Fifth Century BC. Oxford, Clarendon.
 • Epstein, J. N. 1960. A Grammar of Babylonian Aramaic. Jerusalem–Tel-Aviv, Magnes Press–Dvir (héberül).
 • Fitzmyer, Joseph A. 1979. A Wandering Aramean. Collected Aramaic Essays. Missoula, Scholars Press.
 • Fitzmyer, Joseph A.–Stephen A. Kaufman 1992. An Aramaic Bibliography, Part I: Old, Official, and Biblical Aramaic. Baltimore–London, The Johns Hopkins University Press. /Publications of The Comprehensive Aramaic Lexicon Project./
 • Folmer, M. L. 1995. The Aramaic Language in the Achaemenid Period. A Study in Linguistic Variation. Leuven, Peeters /Orientalia Lovaniensia Analecta, 68/.
 • Frank, Yitzhak 1975. Grammar for Gemara. An Introduction for Babylonian Aramaic. Jerusalem, Ariel.
 • Golomb, David M. 1985. A Grammar of Targum Neofiti. Chico, CA, Scholar Press /Harvard Semitic Monographs, 34/.
 • Greenspahn, Frederick E. 1999. An Introduction to Aramaic. Atlanta, Scholars Press /Resources for Biblical Study, 38/.
 • Harmatta, János, szerk. 2003. Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. 2., jav. és bőv. kiad. Budapest, Osiris Kiadó. /Osiris Tankönyvek./
 • Hillers, Delbert R.–Eleonora Cussini 1996. Palmyrene Aramaic Texts. Baltimore–London, Johns Hopkins University Press. /Publications of The Comprehensive Aramaic Lexicon Project./
 • Hoftijzer, J.–K. Jongeling 1995. Dictionary of the North-West Semitic Inscription. 2 vols. Leiden–New York–Cologne, Brill. / Handbuch der Orientalistik, 21, I-II./
 • Hug, Volker 1993. Altarämaische Grammatik der Texte des 7. und 6. jh.s v.. Chr. Heidelberg, Heidelberg Orientverlag /Heidelberg Studien zum alten Orient, 4./.
 • Jastrow, Marcus 1903. A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midraschic Literature. 2 vols. London–New York, Luzac–Putman (újabb reprintek: New York: Pardes, 1950; Jerusalem: Horev, é.n.)
 • Karasszon Dezső 1994. Héber gyakorlókönyv és bibliai arámi nyelvtan. 2. kiad. Budapest, Református Teológiai Akadémia.
 • Khan, Geoffrey 1999. A Grammar of Neo-Aramaic: The Dialect of Jews of Arbel. Leiden -Boston-Köln: Brill /Handbuch der Orientalistik, 1, 47/.
 • Koehler, L.–W Baumgartner 1967. Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten Testament. 2 vols. Leiden, Brill (utánnyomás: Leiden-New York: Brill, 1995).
 • Kutscher, E. Y. 1977. Hebrew and Aramaic Studies. Jerusalem, Magnes Press, 90-155. p.
 • Macuch, R. 1982. Grammatik des samaritanischen Aramäisch. Berlin–New York, Walter de Gruyter. /Studia Samaritana, 4./
 • Marcus, David 1981. A Mannual of Babylonian Jewish Aramaic. Lanham–New York–London, University Press of America.
 • Margolis, Max. L. 1910. Lehrbuch der aramäischen Sprache des babylonischen Talmuds. München, C. H. Beck. /Clavis Linguarum Semiticarum./
 • Muraoka, Takamitsu 1997. Classical Syriac: a basic grammar with a chrestomathy. Wiesbaden, Harrassowitz. /Porta linguarum orientalium, neue Serie, 19./
 • Muraoka, Takamitsu–Bezalel Porten 2003. A grammar of Egyptian Aramaic. 2nd ed. Leiden, Brill.
 • Porten, B.–A. Yardeni 1986–1999. Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt. 4 vols.. Jerusalem, Hebrew University.
 • Rodriques Pereira, A. S. 1997. Studies in Aramaic Poetry (c. 100 B.C.E. – c. 600 C.E.) Selected Jewish, Christian, and Samaritan Poems. Assen, Van Gorcum. /Studia Semitica Neerlandica, 34./
 • Rosenthal, Franz 1961. A Grammar of Biblical Aramaic. Wiesbaden, Harrassowitz /Porta Linguarum Orientalium, 5./ (újabb kiadások: 1974, 1995.)
 • Rosenthal, Franz (ed.) 1967. An Aramaic Handbook. 2 vols. Wiesbaden, Otto Harrassowitz. /Porta Linguarum Orientalium, 10./
 • Schwiderski, Dirk 2004. Die alt- und reichsarämische Inschriften / The Old and Imperial Aramaic Insricptions. 2 Bde. Berlin–New York, Walter de Gruyter.
 • Segert, Stanislav 1975. Altaramäische Grammatik mit Bibliographie, Chrestomathie und Glossar.Leipzig, VEB Verlag Encyklopädie.
 • Sokoloff, Michael 2002. A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic Periods. Ramat-Gan–Baltimore–London, Bar Ilan University Press–The Johns Hopkins University Press. /Publications of The Comprehensive AramaicLexiconProject./
 • Sokoloff, Michael 2002. A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period 2. ed. Ramat-Gan–Baltimore–London, Bar Ilan University Press–The Johns Hopkins University Press. /Publications of The Comprehensive AramaicLexiconProject./
 • Sokoloff, Michael 2003. A Dictionary of Judean Aramaic.Ramat-Gan, Bar Ilan University Press.
 • Sperber, Alexander 1959–1973. The Bible in Aramaic Based on Old Manuscripts and Printed Texts. 14. vols. Leiden, Brill.
 • Stevenson, William Barron 1987. Grammar of Palestinian Jewish Aramaic. 2dn ed. Oxford, Clarendon Press.
 • Tal, Abraham 2000. A Dictionary of Samaritan Aramaic / Milon ha-aramit sel ha-somronim. 2 vols.. Leiden –Boston–Köln, Brill /Handbuch der Orientalistik, 1, 50/.
 • Vogt, E. 1971. Lexicon linguae aramaicae veteris testamenti documentis antiquis illustratum. Rome, Pontifical Biblical Institute Press.
 • Adamik Tamás (szerk.) 1997. Apokalipszisek. Budapest, Telosz. /Apokrif iratok./
 • Allberry, C. R. C. 1938. A Manichaean Psalm-Book. Part II. Stuttgart, W. Kohlhammer. /Manichaean Manuscripts in the Chester Beatty Collection, 2./
 • Cohen, Marcel 1921. La prononciantion traditionelle du Guèze (Éthiopien classique). Journal Asiatique, série 11, 17. 217–269. p.
 • Bernand, Étienne 2000. Recueil des inscriptions de l’Éthiopie des périodes pré-axoumite et axoumite. Tome III: Traductions et commentaires. Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
 • Bernand, Étienne–A. J. Drewes–R. Schneider 1991. Recueil des inscriptions de l’Éthiopie des périodes pré-axoumite et axoumite. Introduction de F. Anfray. 2 tom. Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
 • Chaîne, Marius 1907. Grammaire éthiopienne. Beyrouth, Imprimerie Catholique.
 • Conti Rossini, Carlo 1941. Grammatica elementare della lingua etiopica. Roma, Istituto per l’Oriente.
 • Daniels, Peter D. 1997. Scripts of Semitic Languages. In Hetzron (ed.) 1997, 16–45. p.
 • Daniels, Peter T.–William Bright (eds.) 1996. The World’s Writing Systems, New York– Oxford, Oxford University Press.
 • Dillmann, August 1857. Grammatik der äthiopischen Sprache. Leipzig, T. O. Weigel.
 • Dillmann, Chr. Fr. August 1865. Lexicon linguae Aethiopicae cum indice Latino. Lipsiae, T. O. Weigel. [Reprint kiadás: 1955, New York, Frederick Ungar.]
 • Dillmann, August 1907. Ethiopic Grammar. 2nd ed. enlarged and improved by Carl Bezold. London, Williams & Norgate.
 • Dillmann, August 1950. Chrestomathia Aethiopica. 2. ed. addenda et corrigenda adiecit Enno Littmann, Berolini[-Orientali], Akademie-Verlag.
 • Dillmann, August et al. 1988. Anthologia Aethiopica. August Dillmann: Chrestomathia Aethiopica. Johannes Bachmann: Aethiopische Lesestücke. Ergänzungen und Nachträge von J. Simon, M. Cohen, I. Giudi, R. Basset. Hildesheim – Zürich – New York, Georg Olms.
 • Gragg, Gene 1997. Gecez (Ethiopic). In Hetzron (ed.) 1997, 242–260. p.
 • Gragg, Gene 2004. Ge’ez (Aksum). In Woodard (ed.) 2004, 427–453.
 • Grébaut, Sylvain 1952. Supplément au Lexicon Linguae Aethiopicae de August Dillmann (1865) et édition du lexique de Juste d’Urbin (1850–1855). Paris, Imprimerie Nationale.
 • Haberland, Eike 1986. Three Hundred Years of Ethiopian-German Academic Collaboration. Wiesbaden, Franz Steiner. /Sonderschriften des Frobenius-Instituts, 2./
 • Haile, Getatchew 1996. Ethiopic Writing. In Daniels–Bright (eds.) 1996, 569–576. p.
 • Hastings, Adrian 1994. The Church in Africa 1450–1950, Oxford, Clarendon Press. /The Oxford History of Christian Church./
 • Hetzron, Robert 1972. Ethiopian Semitic. Studies in Classification. Manchester, Manchester University Press. /Journal of Semitic Studies Monograph, 2./
 • Hetzron, Robert (ed.) 1997. The Semitic Languages. London–New York, Routledge. /Routledge Language Family Descriptions./
 • Huehnergard, John 2004. Afro-Asiatic. In Woodard (ed.) 2004, 138–159. p.
 • Knibb, M. A. 1999. Translating the Bible. The Ethiopic Version of the Old Testament. Oxford, Oxford UP. /Schweich Lectures of the British Academy./
 • Lambdin, Thomas A. 1978. Introduction to Classical Ethiopic (Gecez). Missoula, Montana, Scholars Press. /Harvard Semitic Studies, 24./
 • Leslau, Wolf 1965. An Annotated Bibliography of the Semitic Languages of Ethiopia. The Hague, Mouton. /Bibliographies of the Near East, 1./
 • Leslau, Wolf 1987. Comparative Dictionary of Gecez (Classical Ethiopic). Gecez-English, English-Gecez, with an Index of Semitic Roots. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Leslau, Wollf 1989. Concise Dictionary of Gecez (Classical Ethiopic). Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Ludolf, Job [Hiob] 1661. Lexicon Aethiopico-Latinum… Accessit authoris Grammatica… London, Thomas Roycroft.
 • Ludolf, Job [Hiob] 1699. Lexicon Aethiopico-Latinum… Editio secunda. Francofurti ad Moenum, Joh. David Zunner.
 • Ludolf, Job [Hiob] 1986 [1702]. Grammatica Aethiopica… Hrsg. Burchard Brentjes – Karl Gallus. Halle–Wittemberg, Martin-Luther-Universität. /Wissenschaftliche Beiträge, 37. = 1, 36./
 • Makonnen, Argaw 1984. Matériaux pour l’étude de la prononciation traditionelle de la guèze. Paris, Éditions Recherche sur les Civilizations.
 • Mercer, Samuel A. B. 1920. Ethiopic Grammar with Chrestomaty and Glossary. Oxford, Clarendon Press.
 • Mittwoch, Eugen 1925. Die traditionelle Aussprache des Äthiopischen. Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen zu Berlin, 28, 2. Abt. 126–248. p.
 • Ormos István 1986. Csodatévő Takla Hájmánót. Válogatás. [Budapest], Helikon. /Prométheusz Könyvek, 13./
 • Ormos István 1999. Geez. In Fodor István (szerk.) 1999: A világ nyelvei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 438–440. p.
 • Praetorius, Franz 1886. Äthiopische Grammatik mit Pradigmen, Litteratur, Chrestomathie und Glossar. Karlsruhe–Berlin, H. Reuther. /Porta Linguarum Orientalium, 7./
 • Schneider, R. 1984. Review Article: Kobishchanov, Yuri M. 1979. Axum. University Park, Pennsylvania State University Press. JES, 17. 148–174. p.
 • Uhlig, Siegbert 1988. Äthiopische Paläographie. Wiesbaden, Otto Harrassowitz. /Äthiopische Forschungen, 22./
 • Uhlig, Siegbert 2001. Eine trilinguale Ezana-Inschrift. Aethiopica, 4. 7–31. p.
 • Uhlig, Siegbert (Hrsg.) 2003–. Enyclopaedia Aethiopica. Vol. 1 –. Wiesbaden, Harrassowitz.
 • Tropper, Josef 2002. Altäthiopisch. Grammatik des Gecez mit Übungstexten und Glossar. Münster, Ugarit-Verlag. /Elementa Linguarum Orientis, 2./
 • Ullendorff, Edward 1968. Ethiopia and the Bible. Oxford, Oxford UP. /Schweich Lectures of the British Academy./
 • Vanyó László (szerk) 1980. Apokrifek. Budapest, Szent István Társulat. /Ókeresztény írók, 2./
 • Weninger, Stefan 1999. Gecez (Classical Ethiopic). 2nd rev. ed. München–Newcastle, Lincom. /Languages of the World, Materials, 1./
 • Weninger, Stefan 2001. Das Verbalsystem des Altäthiopischen. Eine Untersuchung seiner Verwendung und Funktion unter Berücksichtigung des Interferenzproblems. Wiesbaden, Harrassowitz. /Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission, 47./
 • Woodard, Roger D. (ed.) 2004. The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Archi, Alfonso 1995. Hittite and Hurrian Literature. An Overview. In Sasson (ed.) 1995, 2367–2377. p.
 • Aro, Jussi 1954–6. Remarks on the Language of the Alalakh Texts. Archiv für Orientforschung, 17. 361–365. p.
 • Balkan, Kemal 1954. Kassitenstudien. 1: Die Sprache der Kassiten. New Haven, Connecticut, American Oriental Society. /American Oriental Series, 37./
 • Benedict, Warren C. 1958. Urartian Phonology and Morphology. Dissertation. University of Michigan, Ann Arbor.
 • Benedict, Warren C. 1960. Urartians and Hurrians. Journal of the American Oriental Society, 80. 100–104. p.
 • Bork, Ferdinand 1909. Die Mitannisprache. Berlin, Wolf Peiser. /Mitteilungen der Vorderasiatischen Gesellschaft, 14, I/2./
 • Bork, Ferdinand 1934. Die elamische Klammer. Archiv für Orientforschung, 9. 292–300. p.
 • Brice, William C. 1962/3. The Writing System of the Proto-Elamite Account Tables of Susa. Bulletin of the John Rylands Library, 45. 15–39. p.
 • Brinkman, J. A. 1980. Kassiten (Kaššû). In Dietz Otto Edzard (Hrsg.) 1976–1980: Reallexikon der Assyriologie. Bd. 5. Berlin–New York, De Gruyter, 464–473. p.
 • Buhály Attila 2005. Urartui rítusok. Disszertáció. ELTE BTK, Budapest.
 • Bush, Frederic William 1964. A Grammar of the Hurrian Language. 2 vols. Dissertation. Brandeis University, Ann Arbor, MI, University Microfilms.
 • Cameron, George G. 1948. Persepolis Treasury Tablets. Chicago, University of Chicago Press. /Oriental Institute Publications, 65./
 • Daniels, Peter T. 1996. Methods of Decipherment. In Daniels–Bright (eds.) 1996, 141–159. p.
 • Daniels, Peter T.–William Bright (eds.) 1996. The World’s Writing Systems. New York–Oxford, Oxford UP.
 • Dijk, J. van–A. Götze–M. I. Hussey 1985. Early Mesopotamian Incantations and Rituals. New Haven – London, Yale University Press. /Yale Oriental Series, Babylonian Texts, 11./
 • D’jakonov, Igor M. (Дьяконов, И. М.) 1963. Урартские письма и документы. Москва–Ленинград, Издательство Академии наук СССР
 • Diakonoff [D’jakonov], I. M. 1971. Hurrisch und Urartäisch.. München, R. Kitzinger. /Münchener Studien zur Sprachwissenschfaft, Beiheft NF 6./
 • Diakonoff [D’jakonov], I. M. 1973. Bemerkungen zu einer neuen Darstellung altkleinasiatischer Sprachen. Zum Churrischen, Urartäischen und Elamischen. Orientalistische Literaturzeitung, 38. 6–15. p.
 • D’jakonov, Igor M. (Дьяконов, И. М.) 1978. Хуррито-урартский и восточно-кавказские языки. Drevnij Vostok (Древний Восток), 3. 25–38. p.
 • Diakonoff [D’jakonov], Igor Mikhailovič 1981. Ist das Elamische eine Ergativsprache? Archäologische Mitteilungen aus Iran, 14. 7–8. p.
 • Diakonoff [D’jakonov], I. M. 1984. The Pre-History of the Armenian People. Delmar, NY, Caravan.
 • Diakonoff [D’jakonov], I. M.–S. A. Starostin, 1986. Hurro-Urartian as an Eastern Caucasian Language. München, R. Kitzinger. /Münchener Studien zu Sprachwissenschaft, Beiheft NF 12./
 • Englund, Robert K. 1996. The Proto-Elamite Script. In Daniels–Bright (eds.) 1996, 160–164. p.
 • Englund, Robert K. 1998. Proto-Elamite. In Yarshater (ed.) 1998, 325–330. p.
 • Farber, W. 1988. [rec. D’jakonov–Sarostin 1986]. Zeitschrift für Assyriologie, 78. 314–316. p.
 • Frayne, Douglas 1997. The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods. 3/2: Ur III Period. Toronto, University of Toronto Press.
 • Friedrich, Johannes 1933. Einführung ins Urartäische. Grammatischer Abriss [und ausgewählte Texte mit sprachlichen Erläuterungen]. Leipzig, J. C. Hinrichs. /Mitteilungen der Vorderasiatisch-Ägyptischen Gesellschaft, 37, 3./
 • Friedrich, Johannes 1936. Chalder oder Urartäer? Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 90. 60–82. p.
 • Friedrich, Johannes 1949. Altpersisches und Elamisches. Orientalia, NS 18. 1–29. p.
 • Friedrich, Johannes 1969a. Churritisch. In Spuler (Hrsg.) 1969, 1–30 pp.
 • Friedrich, Johannes 1969b. Urartäisch. In Spuler (Hrsg.) 1969, 31–53 pp.
 • Gaál Ernő 1972. Alalah társadalma és gazdasági élete az i. e. 18–17. században /a VII. réteg okmányai alapján/. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem. /Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ókori Történeti Tanszékeinek Kiadványi, 1./
 • Gaál Ernő é. n. Urartui jellista. Kézirat.
 • Gelb, Ignace J. 1973 [1944]. Hurrians and Subarians. Chicago, Ill., University of Chicago Press. /Studies in Ancient Oriental Civilization, 22./
 • Giacumakis. George 1970. The Akkadian of Alalakh. Tha Hague, Mouton.
 • Gragg, Gene B. 1995. Less-Understood Languages of Ancient Western Asia. In Sasson (ed.) 1995, 2161–2179. p.
 • Gragg, Gene B. 1996. Mesopotamian Cuneiform: Other Languages. In Daniels–Bright (eds.) 1996, 58–72. p.
 • Grillot-Susini, Françoise 1987. Éléments de grammaire élamite. Avec la collaboration de Claude Roche. Paris, Éditions Recherche sur les Civilizations.
 • Grillot-Susini, Françoise 1994. Une nouvelle approche de la morphologie élamite: racines, bases et familles de mots. Journal Asiatique, 282. 2–17. p.
 • Grillot-Susini, Françoise–Clarisse Herrenschmidt–Florence Malbran-Labat 1993. La version élamite de la trilingue de Behistun: une nouvelle lecture. Journal Asiatique, 281. 19–59. p.
 • Haas, Volker (Hrsg.) 1988. Hurriter und Hurritisch. Konstanz, Universitätsverlag. /Xenia, 21./
 • Haas, Volker–Hans-Jochen Thiel 1973. [rec. Diakkonoff 1971]. Bibliotheca Orientalis, 30. 257–259 p.
 • Haas, Volker–Hans-Jochen Thiel et al. [1975]. Das hurritologische Archiv (corpus der hurri(ti)schen Sprachdenkmäler). Berlin, Freie Universität Berlin, Altorientalisches Seminar.
 • Haas, Volker–Mirjo Salvini–Ilse Wegner–Gernot Wilhelm (Hrsg.) 1984–. Corpus der Hurritischen Sprachdenkmäler. I, 1-. Roma, Multigrafica Editrice (később: Bonsignori; később: CNR Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici.)
 • Hallo, W. W. 1971. Gutium. In Ernst Weidner–Wolfram von Soden (Hrsg.) 1957–1971: Reallexikon der Assyriologie. Bd. III. Berlin–New York, Walter de Gruyter, 708–720. p.
 • Hallo, William W. (ed.) 1997–2002. The Context of Scripture. 3 vols. Leiden, Brill.
 • Hallock, Richard T. 1969. Persepolis Fortification Tablets. Chicago, Ill., University of Chicago Press. /University of Chicago, Oriental Institute Publications, 92./
 • Harmatta János (szerk.) 2003. Ókori keleti történeti chrestomatia. 2. jav. és bőv. kiad. Budapest, Osiris.
 • Harutjunjan, Nikolaj Vasilievič (Арутюнян, Н. В.) 1966. Новые урартские надписи Кармир-Блура. Ереван, Издательство Академии наук Армянской ССР.
 • Harutjunjan, Nikolaj Vasilievič (Арутюнян, Н. В.) 2001. Корпус урартских клинообразных надписей. Ереван, Издательство «Гитутюн» Национальной академии наук Республики Армения.
 • Hazenbos, Joost 2002. [rec. Wegner 2000]. Journal of the American Oriental Society, 122. 870–872 p.
 • Hazenbos, Joost. 2006. Hurritisch und Urartäisch. In Streck (ed.) 2006, 135–158. p.
 • Hinz, Walther 1962. Zur Entzifferung der elamischen Strichschrift. Iranica Antiqua, 2. 1–21. p.
 • Hinz, Walther 1975. Problems of Linear Elamite. Journal of the Royal Asiatic Society, 2. 106–115. p.
 • Hinz, Walther–Heidemarie Koch 1987. Elamisches Wörterbuch. 2 Teile. Berlin, Dietrich Reimer. /Archäologische Mitteilungen aus Iran, Ergänzungsband 17./
 • Kaiser, Otto (Hrsg.) 1982–1997. Texte aus dem Umfeld des Alten Testaments. 3 Bde. Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus.
 • Kammenhuber, Annelies 1974. Historisch-geographische Nachrichten aus der althurrischen Überlieferung, dem Altelamischen und den Inschriften der Könige von Akkad für die Zeit vor dem Einfall der Gutäer (ca. 2200/2136). Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 22. 157–247. p.
 • Khačikjan, Margarita L. (Хачикян, М.Л.) 1985. Хурритский и урартский языки. Ереван, 1985, Издательство Академии наук Армянской ССР.
 • Khačikjan, Margaret 1998. The Elamite Language. Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatoloici. /Documenta Asiana, 4./
 • Knudtzon, J. A. 1907–1915. Die El-Amarna-Tafeln. 2 Bde. Leipzig, J. C. Hinrichs. /Vorderasiatische Bibliothek, 2./
 • Komoróczy Géza 1978. Das Rätsel der sumerischen Sprache als Problem der Frühgeschichte Vorderasiens. In B. Hruška–Komoróczy G. (Hrsg.): Festschrift Lubor Matouš. I. Budapest, Eövös Loránd Tudományegyetem, Ókori Történeti Tanszékek, 225–252. p. /Assyriologia, 4./
 • König, Friedrich Wilhelm 1955–1957. Handbuch der chaldischen Inschriften. 2 Bde. Graz, Friedrich Wilhelm König. /Archiv für Orientforschung, Beiheft 8./
 • König, Friedrich Wilhelm 1965. Die elamischen Königsinschriften. Graz, Friedrich Wilhelm König. /Archiv für Orientforschung, Beiheft 16./
 • Krebernik, Manfred 1996. Fragment einer Bilingue. Zeitschrift für Assyriologie, 86. 170–176. p.
 • Krebernik, Manfred 2006. Elamisch. In Streck (ed.) 2006, 159–182. p.
 • Labat, René 1951. Structure de la langue élamite. Conférences de l’Institut de Linguistique de l’Université de Paris, 9. 23–42. p.
 • Laroche, Emmanuel 1980. Glossaire de la langue hourrite. Paris, Klincksieck. /Études et commentaires, 93./
 • Mačavariani, Irakli G. 1989. Zur Rekonstruktion des Konjugationssystems der urartäischen Sprache der vorschriftlichen Periode. Archív Orientální, 57. 57–65. p.
 • Malbran-Labat, Florence 1995. Les inscriptions royales de Suse. Briques de l’époque paléo-élamite à l’Empire néo-élamite. Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux.
 • McAlpin, David W. 1974. Toward Proto-Elamo-Dravidian. Language, 50. 89–101. p.
 • McAlpin, David 1975. Elamite and Dravidian: Further Evidence of Relationship. Current Anthropology, 16. 105–115. p.
 • McAlpin, David W. 1981. Proto-Elamo-Dravidian: The Evidence and Its Implications. Transactions of the American Philosophical Society, 71, 3.
 • Mecquenem R. de 1949. Épigraphie proto-élamite. In Mémoires de la Mission Archéologique en Iran. Tome 31. Paris, Presses Universitaires de France. 5–146. p., I–LXX. pl.
 • Melikišvili, G. A. (Меликишвили, Г. А.) 1960. Урартские клинообразные надписи. Москва, Издательство Академии наук СССР.
 • Melikišvili, G. A. 1971. Die urartäische Sprache. Rome, Biblical Institute Press. /Studia Pohl, 7./
 • Meščaninov, Ivan I. (Мещанинов, И. И.) 1958–1962. Грамматический строй урартского языка. 2 части. Москва–Ленинград, Издательство Академии наук СССР.
 • Moran, William L. 1992. The Amarna Letters. Baltimore, John Hopkins University Press.
 • Mordtmann, A. D. 1872. Entzifferung und Erklärung der armenischen Keilinschriften von Van und der Umgebung. Zetschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 26. 465–696. p.
 • Mordtmann, A. D. 1877. Über die Keilschriften von Armenien. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 31. 406–438. p.
 • Neu, Erich 1988. Das Hurritische. Eine altorientalische Sprache in neuem Licht. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Akademie dei Wissenschaften und Literatur, Mainz, 1988, 3.
 • Neu, Erich 1990. Zum hurritischen Verbum. Orientalia, NS 59. 223–233 p.
 • Neu, Erich 1994. Modusbildung im Hurritischen. In Bielmeier, Roland–Reinhard Stempel (Hrsg.): Indogermanica et Caucasica. Festschrift für Karl Horst Schmidt zum 65. Geburtstag. Berlin, De Gruyter, 122–137. p. /Untersuchungen zur indogermanischen Sprach- und Kulturwissenschaft, 6./
 • Neu, Erich 1996. Das hurritische Epos der Freilassung. I. Untersuchungen zu einem hurritisch-hethitischen Textensemble aus Hattuša. Wiesbaden, 1996, Harrassowitz. /Studien zu den Boğazköy-Texten, 32./
 • Nissen, Hans–Peter Damerow–Robert Englund 1993. Archaic Bookkeeping. Writing and Techniques of Economic Administration in the Ancient Near East. Chicago, University of Chicago Press.
 • Paper, Herbert H. 1955. The Phonology and Morphology of Royal Achaemenid Elamite. Ann Arbor, University of Michigan Press.
 • Prechel, Doris 2002. [rec. Wegner 2000]. Bibliotheca Orientalis, 59. 589–592. col.
 • Reiner, Erica 1969. The Elamite Language. In Spuler (Hrsg.) 1969, 54–118 p.
 • Salvini, Mirjo 1976. [rec. Diakonoff 1971]. Orientalistische Literaturzeitung, 71. 27–31. col.
 • Salvini, Mirjo 1990. Ein Beitrag zur hurritisch-urartäischen Morphologie. Orientalia, NS 59. 243–250. p.
 • Salvini, Mirjo 1998. Linear Elamite. In Yarhater (ed.) 1998, 330–332. p.
 • Salvini, Mirjo 2001. About a New Corpus of Urartian Inscriptions. Studi micenei ed egeo-anatolici, 43. 241–267. p.
 • Sasson, Jack M. (ed.) 1995. Civilizations of the Ancient Near East. Volume IV. New York, Charles Scribner’s Sons – Macmillan.
 • Sayce, A. H. 1882. The Cuneiform Inscriptions from Van, Deciphered and Translated. Journal of the Royal Asiatic Society, NS 14. 377–732. p.
 • Seminara, Stefano 1998. L’accadico di Emar. Roma, Università degli studi di Roma «La sapienza», Dipartimento di studi orientali. /Materiali per il vocabolario sumerico, 6./
 • Smeets, Rieks 1989. On Hurri-Urartian as an Eastern Caucasian Language. Bibliotheca Orientalis, 46. 259–279. col.
 • Soden, Wolfram von 1966. Zu einigen kassitischen Wörtern. Archiv für Orientforschung, 21. 82–83. p.
 • Speiser, E. A. 1941. Introduction to Hurrian. New Haven, American School of Oriental Research. /Annual of the American School of Oriental Research, 20./
 • Spuler, B. (Hrsg.) 1969. Handbuch der Orientalistik. 1. Abteilung, 2. Band, Lieferung 2: Altkleinasiatische Sprachen. Leiden–Köln, E. J. Brill.
 • Steve, M.-J. 1992. Syllabaire elamite. Histoire et paleographie. Neuchâtel–Paris, Recherches et Publications. /Civilizations de Proche-Orient, 2.1./
 • Stolper, Matthew W. 1984. Texts from Tall-i Malyan. I: Early Administrative Texts (1972–1974). Philadelphia, PA, Matthew W. Stolper. /Occasional Publications of the Babylonian Fund, 6./
 • Stolper, Matthew W. 2004. Elamite. In Woodard ed. 2004, 60–94.
 • Streck, Michael P. (Hrsg.) 2006. Sprachen des Alten Orients. 2. überarb. Aufl. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Tseretheli [Cereteli], M. V. 1927–1928. Die neuen haldischen Inschiften König Sardurs von Urartu (um 750 v. Chr.). Ein Beitrag zur Entzifferung des Haldischen. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, 5. Abhandlung.
 • Wegner, Ilse 2000. Einführung in die hurritische Sprache. Wiesbaden, 2000, Harrassowitz.
 • Weissbach, F. H. 1911. Die Keilinschriften der Achämeniden. Leipzig, J. C. Hinrichs. /Vorderasiatische Bibliothek, 3./
 • Wilhelm, Gernot 1972. Untersuchungen zum Hurro-Akkadischen von Nuzi. Kevelaer–Neukirchen-Vluyn, Butzon & Bercker–Neukirchener Verlag des Erziehungsvereins. /Alter Orient und Altes Testament, 9./
 • Wilhelm, Gernot 1978. Ist das Elamische eine Ergativsprache? Archäologische Mitteilungen aus Iran, 11. 7–12. p.
 • Wilhelm, Gernot 1982. Noch einmal zur behaupteten Ergativität des Elamischen. Archäologische Mitteilungen aus Iran, 15. 7–8. p.
 • Wilhelm, Gernot 1992. Hurritische Lexikographie und Grammatik. Die hurritisch-hethitische Bilingue aus Boğazköy. Orientalia, NS 61. 122–141. p.
 • Wilhelm, Gernot 1994. Bemerkungen zur urartäischen Paläographie. Altorientalische Forschungen, 21. 352–358. p.
 • Wilhelm, Gernot 1998. Die Inschrift des Tišatal von Urkeš. In Giorgio Buccellati–Marilyn Kelly-Buccellati, (eds.): Urkesh and the Hurrians. Studies in Honor of Lloyd Cotsen. Malibu, Undena Publications. /Bibliotheca Mesopotamica, 26./
 • Wilhelm, Gernot (Hrsg.) 1979–1993. Das Archiv des Šilwa-Teššup. 9 Hefte. Wiesbaden, Otto Harrassowitz.
 • Wilhelm, Gernot 2004a. Hurrian. In Woodard (ed.) 2004, 95–118.
 • Wilhelm, Gernot 2004b. Urartian. In Woodard (ed.) 2004, 119–137.
 • Wiseman, Donald J. 1953. The Alalakh Tablets. London, British Institute of Archeology at Anakara. (Occasional Publications of the British Institute of Archeology at Ankara, 2./
 • Woodard, Roger D. (ed.) 2004. The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge, Cambridge University Press.
 • Yarshater, Ehsan (ed.) 1998. Encyclopaedia Iranica. Vol. 8. Costa Mesa, CA, Mazda Publishers
 • Aistleitner József 1937. Vázlatos szír nyelvtan. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.
 • Baumstark, Anton 1911. Die christlichen Literaturen des Orients. 1. Bd. Das christlich-aramäische und das koptische Schrifttum. Leipzig, G. J. Göschen?sche Verlagshandlung.
 • Baumstark, Anton 1922. Geschichte der syrischen Literatur: mit Ausschluß der christlich-palästinensischen Texte. Bonn, A. Marcus – E. Webers.
 • The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (BDEC). 1999.Parry, K. – Melling, D. J. – Brady, D. – Griffith, S. H. – Healey, J. F. (eds.). Oxford – Malden, Ma, Blackwell Publishers.
 • Brock, Sebastian P. 1979. Jewish Traditions in Syriac Sources. Journal of Jewish Studies, 30. 212-232. p.
 • Brock, Sebastian P. 1996. Syriac Studies. A Classified Bibliography (1960–1990). Kaslik, Liban, Parole de l’Orient.
 • Brock, Sebastian P. 1997. A Brief Outline of Syriac Literature. Baker Hill, Kottayam, India, St. Ephrem Ecumenical Research Institute (= SEERI). /Moran Etho, 9./
 • Brock, Sebastian P. 1998. Syriac Studies. A Classified Bibliography (1991–1995). Parole de l?Orient, 23. 241–350. p.
 • Brock, Sebastian P. – Taylor, D. G. K. (eds.) 2001. The Hidden Pearl: The Syrian Orthodox Church and Its Ancient Aramaic Heritage. 1–3. vols. Roma, Trans World Film Italia. (Nagyon szép képek vannak benne, és mindegyik kötethez van egy-egy videokazetta is!)
 • Brock, Sebastian P. 2004. Syriac Studies. A Classified Bibliography (1996–2000). Parole de l’Orient, 29. 263–410. p.
 • Brockelmann, Carl 1928. Lexicon Syriacum. 2. ext. ed. Halle, Max Niemeyer.
 • Brockelmann, Carl 1976. Syrische Grammatik mit Paradigmen, Literatur, Chrestomathie und Glossar. Leipzig, VEB Verlag Enzyklopädie.
 • Burkitt, F. C. (ed.) 1904. Evangelion da Mepharreshe: the curetonian version of the four gospels, with the readings of the Sinai palimpsest and the early Syriac patristic evidence. 1–2. Cambridge, University Press.
 • Ceriani, A. 1874. Codex Syro-Hexaplaris. Mediolanum (Milánó), Bibliotheca Ambrosiana.
 • Costaz, Louis 1963. Dictionnaire Syriaque-Français – Syriac-English Dictionary – Syriac-Arabic Dictionary. Beyrouth, Imprimerie Catholique.
 • Costaz, Louis 1992. Grammaire syriaque. 3. éd. Beyrouth, dar el-machreq.
 • Costaz, Louis – Mouterde, P. 1955. Anthologie syriaque. Beirut.
 • Drijvers, Han J. W. 1984. East of Antioch (Studies in Early Syriac Christianity). Aldershot – Brookfield, USA – Singapore – Sydney, Ashgate (Variorum). (repr. 1999)
 • Drijvers, Han J. W. – Healey, John F. 1999. The Old Syriac Inscriptions of Edessa and Osrhoene. Texts, Translations and Commentary. Leiden–Boston–Köln, Brill.
 • Duval, R. 1881. Traité de grammaire syriaque. Paris, F. Vieweg.
 • Eaton, J. H. (ed.) 1990. Horizons in Semitic Studies. Articles for the Student. Birmingham, University of Birmingham, 1–68. p. (Lásd különösen a Sebastian Brock által írt bevezetőt.)
 • Kiraz, G. A. 1996. Comparative Edition of the Syriac Gospels, aligning the Sinaiticus, Curetonianus, Peshitta & Harklean Versions. 1–4. Leiden. /New Testament Tools and Studies 21, 1–4/
 • Margoliouth, Jessie Payne (ed.) 1990. A Compendious Syriac Dictionary. Founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith. Oxford, Clarendon. (1st ed.: 1903)
 • Muraoka, Takamitsu 1987. Classical Syriac for Hebraists. Wiesbaden, Harrassowitz.
 • Muraoka, Takamitsu 1997. Classical Syriac. A Basic Grammar with a Chrestomathy. Wiesbaden, Harrassowitz. /Porta linguarium orientalium NS, 19./
 • Neusner, J. 1971. Aphrahat and Judaism (The Christian-Jewish Argument in fourth-century Iran). Leiden, Brill. /Studia Post-Biblica, 19./ (benne Aphrahat kilenc, zsidókkal polemizáló „demonstrációjának” angol fordítása)
 • Nöldeke, Theodor 1966. Kurzgefasste Syrische Grammatik. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Nöldeke, Theodor 2001. Compendious Syriac Grammar. Transl. from the 2nd and improved German edition by James A. Crichton. Appendix: the handwritten additions in Theodor Nöldeke's personal copy. Winona Lake, Indiana, Eisenbrauns.
 • The Old Testament in Syriac according to the Peshitta version. 1972–. 1– vols. Leiden, Brill.
 • Payne Smith, Robert 1981. Thesaurus Syriacus. 1–3. vols. Hildesheim, Olms.
 • Vols. 1–2. Thesaurus Syriacus. Payne Smith, Robert (ed.). (1st ed.: 1879–1901)
 • Vol. 3. Supplement to the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith, S. T. P. Margoliouth, Jessie Payne (ed.). (1st ed.: 1927)
 • Philip, T. V. 1998. East of the Euphrates: Early Christianity in Asia. CSS & ISPCK, India. (http://www.religion-online.org – a Complete Books listáján)
 • Robinson, Theodore H. 1962. Paradigms and Exercises in Syriac Grammar. 4. rev. ed. Oxford, Clarendon Press.
 • Robinson?s Paradigms and Exercises in Syriac Grammar. 2002. 5. ed. rev. by J. F. Coakley. Oxford, University Press.
 • Segal, J. B. 1953. The Diacritic Point and the Accents in Syriac. London – New York – Toronto, Oxford University Press. /London Oriental Series, 2./
 • Segal, J. B. 1970. Edessa: The Blessed City. Oxford, Oxford University Press. (reprint: 2001)
 • Syriac Bible. 1852. Urmiah, American mission's press. (nesztoriánus)
 • Syriac Bible. 1887–1892. Mosul, Dominican press. (nesztoriánus)
 • Syriac Bible. 1951. Beirut. (nesztoriánus)
 • Syriac Bible. 1979. Ed. by the United Bible Societies. (monofizita)
 • Syriac Bible. 1988. Ed. by the United Bible Societies. (monofizita)
 • Syriac New Testament (Peshitta). 1920. London, British and Foreign Bible Societies.
 • Ungnad, A. 1913. Syrische Grammatik: mit Übungsbuch. München, Beck. /Clavis linguarum semiticarum, 7./
 • Vööbus, Arthur 1958–1988. History of Ascetism in the Syrian Orient. 1–3. vols. Louvain. /CSCO, 184, 197, 500./
 • Walton, Brian (ed.) 1657. London Polyglot Bible. London. (a szír fordítás monofizita)
 • Attinger, Pascal 1993. Eléments de linguistique sumérienne. La construction de du11/e/di ‘dire’ Fribourg, Suisse–Göttingen, Editions Universitaires–Vandenhoeck & Ruprecht. /Orbis Biblicus et Orientalis. Sonderband./
 • Bauer, Josef 1998. Der vorsargonische Abschnitt der mesopotamischen Geschichte. In Pascal Attinger–Markus Wäfler (Hrsg.): Mesopotamien. Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit. Freiburg, Schweiz–Göttingen, Universitätsverlag–Vandenhoeck & Ruprecht, 431–585. p. /Orbis Biblicus et Orientalis, 160/1– Annäherungen, 1./
 • Behrens, Hermann–Horst Steible 1982. Die altsumerischen Bau- und Weihinschriften. 1–2 Bde. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag. /Freiburger altorientalische Studien, 5/1–2./
 • Behrens, Hermann–Horst Steible 1983. Glossar zu den altsumerischen Bau- und Weihinschriften. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag. /Freiburger altorientalische Studien, 6./
 • Behrens, Hermann–Horst Steible 1991. Die neusumerischen Bau- und Weihinschriften. 1–2 Bde. Wiesbaden, Franz Steiner Verlag. /Freiburger altorientalische Studien, 9/1–2./
 • Bermant, Chaim–Micheael Weitzman 1986. Ékírás kezdőknek. In uők: Egy ismeretlen ókori civilizáció: Ebla. Budapest, Gondolat, 85–141. p.
 • Black, Jeremy 1998. Reading Sumerian Poetry. London, The Athlone Press. /Athlone Publications in Egyptology and Ancient Near Eastern Studies./
 • Black, Jeremy 2004. Sprachwandel im Sumerischen. In Jan-Waalke Meyer—Walter Sommerfeld (Hrsg.): 2000 v. Chr. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung im Zeichen einer Jahrtausendwende. Saarbrücken, Saarbrücker Druckerei und Verlag, 171–183. p. /Colloquien der Deutschen Orient Gesellschaft, 3./
 • Black, Jeremy–Gábor Zólyomi (eds.) 2000 [megj. 2005]. Special Volume in Honor of Professor Mamoru Yoshikawa. 1. vol. The Study of Diachronic and Synchronic Variation in Sumerian: Papers Presented at the 6th Meeting of the Sumerian Grammar Discussion Group, Oxford, 17th and 18th September 1999. Hiroshima: The Middle Eastern Culture Center in Japan. /Acta Sumerologica, 22./
 • Black, Jeremy–Gábor Zólyomi 1999. The Study of Diachronic and Synchronic Variation in Sumerian. (http://www.assziriologia.hu/downloads/introSGDG6.zip)
 • Black, Jeremy–Graham Cunningham–Eleanor Robson–Gábor Zólyomi 2006. The Literature of Ancient Sumer. 2nd, corr. ed. Oxford–New York, Oxford University Press.
 • Black, Jeremy 1991. Sumerian Grammar in Babylonian Theory. 2. ext. ed. Rome: Pontifical Biblical Institute. /Studia Pohl. Series Maior, 12./
 • Black, Jeremy 1998. The Babylonian Grammatical Tradition: The First Grammars of Sumerian. Transactions of the Philological Society, 87. 75–99 p.
 • Bord, Lucien-Jean 2001. Petite grammaire du sumérien à l’usage des débutants. Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner S.A. /Geuthner Manuels./
 • Borger, Rykle 1967–1975. Handbuch der Keilschriftliteratur. 1–3. Bde. Berlin–New York, Walter de Gruyter.
 • Borger, Rykle 1988. Assyrisch-babylonische Zeichenliste. 4. Auflage. Kevelaer–Neukirchen-Vluyn, Verlag Butzon & Becker– Neukirchener Verlag. /Alter Orient und Altest Testament, 33/33A./
 • Borger, Rykle 2003. Mesopotamisches Zeichenlexikon. Münster, Ugarit Verlag. /Alter Orient und Altes Testament, 305./
 • Chavalas, Mark (ed.) 2006. The Ancient Near East: Historical Sources in Translation. Malden, MA–Oxford, Blackwell Publishers /Blackwell Sourcebooks in Ancient History./
 • Civil, Miguel 1973. The Sumerian Writing System: Some Problems. Orientalia, NS 42. 21–34.
 • Civil, Miguel 1995. Ancient Mesopotamian Lexicography. In Jack Sasson et al. (eds.): Civilizations of the Ancient Near East, vol. IV. New York, Simon & Schuster MacMillan, 2305-2314. p.
 • Cooper, Jerrold S. 1986. Sumerian and Akkadian Royal Inscriptions. Vol. 1. Presargonic Inscriptions. New Haven, Connceticut, The American Oriental Society. /The American Oriental Society. Translation Series, 1./
 • Cooper, Jerrold S. 1991. Posing the Sumerian Question: Race and Scholarship in the Early History of Assyriology. In P. Michalowski et al. (eds.): Velles Paraules. Ancient Near Eastern Studies in Honor of Miguel Civilon the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday. Sabadell–Barcelona, Editorial AUSA, 47–66. p. /Aula Orientalis, 9./
 • Coghill, Eleanor–Guy Deutscher 2002. The origin of ergativity in Sumerian, and the “inversion” in pronominal agreement: a historical explanation based on Neo-Aramaic parallels. Orientalia, NS 71. 267–290 p.
 • Cooper, Jerrold S. 1996. Mesopotamian Cuneiform: Sumerian and Akkadian. In Daniels–Bright (eds.) 1996, 37–57. p.
 • Coulmas, Florian 2003. Writing Systems. An Introduction to Their Linguistic Analysis. Cambridge, Cambridge University Press. /Cambridge Textbooks in Linguistics./
 • Cunningham, Graham 2006. Sumerian. In Keith Brown (ed.): Encyclopedia of Language and Linguistics, 12. köt. Oxford: Elsevier, 271 p.
 • Damerow, Peter 2006. The Origins of Writing as a Problem of Historical Epistemology. Cuneform Digital Library Journal, 2006/1.
 • Daniels, Peter D.–William Bright (eds.) 1996. The World’s Writing Systems. New York–Oxford, Oxford University Press.
 • Deimel, Anton 1922. Die Inschriften von Fara. 1. Bd. Liste der archaischen Keilschriftzeichen. Leipzig, J. C. Hinrichs. /Wissenschaftliche Veröffentlichung der Deutschen Orient-Gesellschaft, 40./
 • Edzard, Dietz Otto 1968. Sumerische Rechtsurkunden des III. Jahrtausend aus der Zeit vor der III. Dynastie von Ur. München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. /Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl., Abhandlungen, NF 67; Veröffentlichungen der Kommission zur Erschließung von Keilschrifttexten, Serie A, 4./
 • Edzard, Dietz Otto 1997. Gudea and His Dynasty. Toronto–Buffalo–London. /The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods, 3/1./
 • Edzard, Dietz Otto 2003. Sumerian Grammar. Leiden–Boston, Brill. /Handbook of Oriental Studies, I, 71./
 • Englund, Robert K. 1998. Texts from the Late Uruk Period. In Pascal Attinger–Markus Wäfler (Hrsg.): Mesopotamien. Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit. Freiburg, Schweiz–Göttingen, Universitätsverlag–Vandenhoeck & Ruprecht, 15–233. p. /Orbis Biblicus et Orientalis, 160/1–Annäherungen, 1./
 • Englund, Robert K.– Hans J. Nissen 1993. Die lexikalischen Listen der archaischen Texte aus Uruk. Berlin, Gebr. Mann Verlag. /Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka, 13–Archaische Texte aus Uruk, 3./
 • Falkenstein, Adam 1949–1950. Grammatik der Sprache Gudeas von Lagaš. 1–2. köt. Roma, Pontificium Institutum Biblicum. /Analecta Orientalia, 28–29./
 • Falkenstein, Adam 1956. Die neusumerischen Gerichtsurkunden, Bd. 1–2. München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. /Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl., Abhandlungen, NF 39–40; Veröffentlichungen der Kommission zur Erschließung von Keilschrifttexten, Serie A, 2, I–II./
 • Falkenstein, Adam 1957. Die neusumerischen Gerichtsurkunden, Bd. 3. München, Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. /Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl., Abhandlungen, NF 44; Veröffentlichungen der Kommission zur Erschließung von Keilschrifttexten, Serie A, 2, III./
 • Falkenstein, Adam 1964. Das Sumerische. Leiden, Brill. /Handbuch der Orientalistik, I. 2, I, 1./
 • Fossey, Charles 1926. Manuel d’assyriologie. 2. t. Évolution des cunéiformes. Paris, Louis Conard.
 • Frayne, Douglas 1990. Old Babylonian Period (2003–1595 BC). Toronto–Buffalo–London. /The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods, 4./
 • Frayne, Douglas 1993. Sargonic and Gutian Periods (2334–2113 BC). Toronto–Buffalo–London. /The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods, 2./
 • Frayne, Douglas 1997. Ur III Period (2112–2004 BC). Toronto–Buffalo–London. /The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods, 3/2./
 • Gelb, Ignace J.–Piotr Steinkeller–Robert M. Whiting, Jr. 1991. Earliest Land Tenure Systems in the Near East: Ancient Kudurrus. Chicago, Oriental Institute of the University of Chicago. /University of Chicago Oriental Institute Publications, 104./
 • Geller, Mark 1997. The Last Wedge. Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie, 87. 43–95. p.
 • Glassner, Jean-Jacques 2003. The Invention of Cuneiform. Baltimore–London, The John Hopkins University Press.
 • George, Andrew 1999. The Epic of Gilgamesh. The Babylonian Epic Poem and Other Texts in Akkadian and Sumerian. London, Penguin Books.
 • Green, Margret W. et al. 1987. Zeichenliste der archaischen Texte aus Uruk. Berlin, Gebr. Mann Verlag. /Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka, 11–Archaische Texte aus Uruk, 2./
 • Hallo, William W. (ed.) 1997. The Context of Scripture. 1. vol. Canonical Compositions from the Biblical World. Leiden–New York–Köln, Brill.
 • Hallo, William W. (ed.) 2000. The Context of Scripture. 2. vol. Monumental Inscriptions from the Biblical World. Leiden–Boston–Köln, Brill.
 • Hallo, William W. (ed.) 2002. The Context of Scripture. 3. vol. Archival Documents from the Biblical World. Leiden–New York–Köln, Brill.
 • Harmatta, János (szerk.) 2003. Ókori Keleti Történeti Chrestomathia. 2., jav. és bőv. kiad. Budapest, Osiris Kiadó. /Osiris Tankönyvek./
 • Hayes, John L. 1997. Sumerian. München–New Castle, Lincom Europa. /Languages of the World. Materials, 68./
 • Hayes, John L. 2000. A Manual of Sumerian Grammar and Texts. 2. rev., ext. ed. Malibu, Undena Publications. /ARTANES 5./
 • Jacobsen, Thorkild 1987. The Harps That Once …: Sumerian Poetry in Translation. New Haven, Yale University.
 • Jagersma, Bram 2000. Sound Change in Sumerian: the So-Called /fr/-Phoneme. In Black–Zólyomi 2000, 81–87. p.
 • Jestin, R. 1951. Abrégé de grammaire sumérienne. Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner S.A.
 • Jones, Thomas B. 1969. The Sumerian Problem. New York etc., John Wiley & Sons.
 • Kalla, Gábor 1996. Az információtárolás és –átadás korai technikái Mezopotámiában. A számolókövektől az archaikus táblákig. Világtörténet, Új folyam (1996. ősz–tél). 36–62. p.
 • Kaiser, Otto (Hrsg.) 1982–1997. Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. 1–3. Bde. Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus.
 • Kaneva, I. T. 2006. Sumerszkij jazük. 2. átdolg., bővített kiad. Szankt-Peterburg, Centr “Peterburgszkoe Vosztokovedenie” /Orientalia./
 • Kärki, Ilmari 1967. Die Sprache der sumerischen Königsinschriften der frühaltbabylonischen Zeit. Helsinki. /Studia Orientalia, B1./
 • Keetman, Jan 2004. Erneuerung des Syllabars im Ur III-Akkadischen: Schriftreform oder Sprachwandel? Zeitschrift für Assyriologie, 94. 186–201. p.
 • Keetman, Jan 2004a. Verschlusslaute, Affrikaten und Frikative im Sumerischen. Archiv Orientální, 72. 367–383. p.
 • Keetman, Jan 2005. Die altsumerische Vokalharmonie und die Vokale des Sumerischen. Journal of Cuneiform Studies, 57. 1–16. p.
 • Kienast, Burkhart–Konrad Volk 1995. Die sumerischen und akkadischen Briefe des III. Jahrtausends aus der Zeit vor der III. Dynastie von Ur. Stuttgart, Franz Steiner Verlag. /Freiburger altorientalische Studien, 19/
 • Komoróczy, Géza 1976. Sumer és magyar? Budapest, Magvető Kiadó. /Gyorsuló idő./
 • Komoróczy, Géza 1983. “Fénylő ölednek édes örömében…” A sumer irodalom kistükre. 2. kiad. Budapest, Európa.
 • Krebernik, Manfred 1998. Die Texte aus Fāra und Tell Abū Salābīh. In Pascal Attinger–Markus Wäfler (Hrsg.): Mesopotamien. Späturuk-Zeit und Frühdynastische Zeit. Freiburg, Schweiz–Göttingen, Universitätsverlag–Vandenhoeck & Ruprecht, 237–427. p. /Orbis Biblicus et Orientalis, 160/1–Annäherungen, 1./
 • Krebernik, Manfred–Hans J. Nissen 1994. Die sumerisch-akkadische Keilschrift. In Hartmut Günther–Otto Ludwig (Hrsg.): Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch internationaler Forschung. Berlin–New York, Walter de Gruyter, 274–288. p.
 • Krecher, Joachim 1974. Neue Sumerische Rechtsurkunden des 3. Jahrtausends. Zeitschrift für Assyriologie, 63. 145-271. p.
 • Krecher, Joachim 1978. Sumerische Literatur. In Wofgang Röllig (Hrsg.): Altorientalische Literaturen. Wisebaden, Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 101–150. p. /Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, 1./.
 • Krecher, Joachim 1993. Alltagsformen der sumerischen Sprache? In Julia Zablocka –Stefan Zawadzki (eds.): Šulmu IV. Everyday Life in Ancient Near East. Papers Presented at the International Conference, Poznan, 19–22 September, 1989 Poznan, Adam Mickiewicz University Press, 189–195. p. /Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria historia, 182./
 • Labat, René–Florence Malbran-Labat 1995. Manuel d'épigraphie akkadienne (Signes, Syllabaire, Idéogrammes). 6 . éd.. Paris, Paul Geuthner.
 • Michalowski, Piotr 1993. Letters from Early Mesopotamia. Atlanta, Society of Biblical Literature. /Writings from the Ancient World, 3./
 • Michalowski, Piotr 1993a. Tokenism. American Anthropologist, 95. 996–999.
 • Michalowski, Piotr 1995. Sumerian Literature. In Jack Sasson et al. (eds.): Civilizations of the Ancient Near East, vol. IV. New York, Simon & Schuster MacMillan, 2279–2291. p.
 • Michalowski, Piotr 1996. Mesopotamian Cuneiform: Origin. In Daniels–Bright (eds.) 1996, 33–36. p.
 • Michalowski, Piotr 2004. Sumerian. In Roger D. Woodward (ed.): The Cambridge Encyclopedia of the World’s Ancient Languages. Cambridge, Cambridge University Press, 19–59. p.
 • Mittermayer, Catherine 2006. Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-literarischen Texte. Fribourg, Suisse–Göttingen, Editions Universitaires–Vandenhoeck & Ruprecht. /Orbis Biblicus et Orientalis. Sonderband./
 • Nissen, Hans J.–Peter Damerow–Robert K. Englund 1991. Frühe Schrift und Techniken der Wirtschaftsverwaltung im alten Vorderen Orient: Informationsspeicherung und –verarbeitung vor 5000 Jahren. Bad Salzdetfurth, Verlag Franzbecker–Max-Planck Institut für Bildungsforschung.
 • Oberhuber, Karl 1990. Sumerisches Lexikon zu “Georg Reisner, Sumerisch –babylonische Hymnen nach Thontafeln griechischer Zeit (Berlin 1896)” (SBH) und verwandten Texten. Innsbruck, Verlag des Instituts für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. /Innsbrucker Sumerisches Lexikon, I, 1./
 • Pallis, Sven Aage 1956. The Antiquity of Iraq. A Handbook of Assyriology. Copenhagen, Ejnar Munksgard.
 • Pinches, T. G. 1900. Sumerian or Cryptography. Journal of the Royal Asiatic Society, 32. 75–96. p.
 • Poebel, Arno 1923. Grundzüge der sumerischen Grammatik. Rostock, Selbstverlag des Verfassers. /Rostocker orientalistische Studien, 1./
 • Powell, Marvin A. 1981. Three Problems in the History of Writing: Origins, Direction of Script, Literacy. Visible Language, 15, IV. 419–440. p.
 • Rédei, Károly 1998. Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája. Budapest, Balassi Kiadó. /Magyar Őstörténeti Könyvtár, 2./
 • Robson, Eleanor 2001. The Tablet House: A Scribal School in Old Babylonian Nippur. Revue d’Assyriologie, 95. 39–67. p.
 • Römer, W. H. Ph. 1999. Die Sumerologie. Einführung in die Forschung und Bibliographie in Auswahl. 2. verb. Aufl. Münster, Ugarit-Verlag. /Alter Orient und Altes Testament, 262./
 • Rosengarten, Yvonne 1967. Répertoire commenté des signes présargoniques sumériens de Lagaš. Paris, Éditions E. de Boccard.
 • Roth, Martha T.–Harry A. Hoffner, Jr. 1995. Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor. Atlanta, Society of Biblical Literature. /Writings from the Ancient World, 6./
 • Rubio, Gonzalo 2005. On the Linguistic Landscape of Early Mesopotamia. In W. H. van Soldt (ed.): Ethnicity in Ancient Mesopotamia. Papers Read at the 48th Rencontre Assyriologique Internationale, Leiden, 1–4 July 2002. Leiden, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 316–332. p. /Uitgaven van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten te Leiden, 102./
 • Sanders, Seth L. (ed.) 2006. Margins of Writing, Origins of Cultures. Chicago, IL, The Oriental Institute of the University of Chicago. /Oriental Institute Seminars, 2./
 • Sallaberger, Walther 1999. Ur III-Zeit. In Pascal Attinger–Markus Wäfler (Hrsg.): Mesopotamien. Akkade-Zeit und Ur III-Zeit. Freiburg, Schweiz–Göttingen, Universitätsverlag–Vandenhoeck & Ruprecht, 121–390 p. /Orbis Biblicus et Orientalis, 160/3–Annäherungen, 3./
 • Sallaberger, Walther 2004. Das Ende des Sumerischen. Tod und Nachleben
 • einer altmesopotamischen Sprache. In Peter Schrijver–Peter-Arnold Mumm, (Hrsg.): Sprachtod und Sprachgeburt. Bremen: Hempen Verlag, 108–140 p. /Münchner Forschungen zur historischen Sprachwissenschaft, 2./
 • Schmandt-Besserat, Denise 1992. Before Writing. 2 vols. Austin, University of Texas Press.
 • Schmandt-Besserat, Denise 1996. How Writing Came About. Austin, University of Texas Press.
 • Schneider, Nikolaus 1935. Die Keilschriftzeichen der Wirtschaftsurkunden von Ur III nebst ihren charakterisitschen Schreibvarianten. Rom, Papstliches Bibelinstitut. Keilschrift-Paläigraphie, 2./
 • Schretter, Manfred K. 1990. Emesal-Studien. Sprach- und literaturgeschichtliche Untersuchungen zur sogenannten Frauensprache des Sumerischen. Innsbruck, Insitut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. /Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Sonderheft, 69./
 • Sjöberg, Åke W. et al. (szerk.) 1984–1998. The Sumerian Dictionary of the University Museum of the University of Pennsylvania, vol. I: A, 1-3; II: B. Philadelphia, Babylonian Section of the University Museum.
 • Sollberger, Edmond 1966. The Business and Administrative Correspondence Under the Kings of Ur Locust Valley, NY, J.J. Augustin. /Texts from Cuneiform Sources, 1./
 • Steinkeller, Piotr 1995. [Green et al. 1987.] Bibliotheca Orientalis, 52. 689–713.
 • Thomsen, Marie-Louise 2001. The Sumerian Language. An Introduction to Its History and Grammatical Structure. 3. ext. ed. Copenhagen, Akademisk Forlag. /Mesopotamia, 10./
 • Tinney, Steve 1999. On the Curricular Setting of Sumerian Literature. Iraq, 61. 159–172. p.
 • Van De Mieroop, Marc 1999. Cuneiform Texts and the Writing of History. London–New York: Routledge. /Approaching the Ancient World./
 • Vanstiphout, Hermann 2003. Epics of Sumerian Kings. The Matter of Aratta. Atlanta, Society of Biblical Literature. /Writings from the Ancient World, 20./
 • Veldhuis, Niek 1997. Elementary Education at Nippur. The Lists of Trees and Wooden Objects. Groningen, s. n.
 • Veldhuis, Niek 2004. Religion, Literature, and Scholarship: The Sumerian Composition Nanse and the Birds. Leiden–Boston, Brill–Styx. /Cuneiform Monographs, 22./
 • Volk, Konrad 2000. Edubba’a und Edubba’a-Literatur: Rätsel und Lösungen. Zeitschrift für Assyriologie, 90. 1-30. p.
 • Volk, Konrad 2003. A Sumerian Reader. 2., rev. ed. Roma, Editrice Pontificio Istituto Biblico. /Studia Pohl. Series Maior, 18./
 • Weissbach, Franz Heinrich 1898. Die sumerische Frage. Leipzig, J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung.
 • Westbrook, Raymond (ed.) 2003. A History of Ancient Near Eastern Law. 2 vols. Leiden–Boston, Brill. /Handbook of Oriental Studies, I, 72./
 • Wilcke, Claus 1976. Formale Gesichstpunkte in der sumerischen Literatur. In Stephen J. Lieberman (ed.): Sumerological Studies in Honor of Thorkild Jacobsen on his Seventieth Birthday, June 7, 1974. Chicag–London, The University of Chicago Press, 205–316. p. /Assyriological Studies, 20./
 • Wilcke, Claus 2000. Wer las und scrieb in Babylonien und Assyrien. Überlegungen zur Literalität im Alten Zweistromland. München, Verlag der BAW. /Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl., Sitzungsberichte, Jahrgang 2000, Heft 6./
 • Woods, Christopher 2006. Bilingualism, Scribal Learning, and the Death of Sumerian. In Seth L. Sanders (ed.): Margins of Writing, Origins of Cultures. Chicago, IL, The Oriental Institute of the University of Chicago, 91–120. p. /Oriental Institute Seminars, 2./
 • Zólyomi, Gábor 2000. Structural interference from Akkadian in Old Babylonian Sumerian. In Black–Zólyomi 2000, 335–360. p.
 • Zólyomi, Gábor 2006. Sumerisch. In Michael Streck (Hrsg.): Schriften und Sprachen des Alten Orients. 2., überarb. Aufl. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 11–43. p.


Bhodzspuri

szerkesztés

Szundanéz

szerkesztés

Egyéb források

szerkesztés

Orosz nyelvű

szerkesztés
 • Н. Абрамов. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. — Электронная версия, «ГРАМОТА.РУ». — 2002.
 • Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1984. — С. 384.
 • Борунова С. Н., Воронцова В. Л., Еськова Н. А. Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р. И. Аванесова. — 4-е изд. — М. : Русский язык, 1988. — 704 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-200-00315-6.
 • Агеенко Ф. Л. Собственные имена в русском языке: Словарь ударений. — М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001.
 • Новейший словарь иностранных слов и выражений. — Мн. : Современный литератор, 2007. — 976 с. — ISBN 978-985-14-1339-9.
 • Словарь Академии Российской, производным порядком расположенный: В 6 ч. — СПб. : Императорская академия наук, 1789—1794.
 • Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный / Часть. — СПб. : Императорская академия наук, 1806—1822.
 • Словарь церковно-славянского и русского языка. — СПб. : Императорская академия наук, 1847.
 • Научно-информационный «Орфографический академический ресурс „Академос“» Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. orfo.ruslang.ru
 • Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка : Практический справочник : Ок. 11 000 синоним. рядов. — 11-е изд., перераб. и доп. — М. : Рус. яз., 2001. — (Библиотека словарей рус. яз.).
 • Аникин А. Е. Русский этимологический словарь / Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Ин-т филологии Сибирского отделения РАН. — М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2007—<2013>.
 • Арапова Н. С. Кальки в русском языке послепетровского периода: опыт словаря. — М. : Изд-во МГУ, 2000. — 320 с.
 • Активный словарь русского языка / Российская акад. наук, Ин-т русского яз. им. В. В. Виноградова; отв. ред. Ю. Д. Апресян. — М. : Языки славянской культуры, 2014-.
 • Академический толковый словарь русского языка / отв. ред. Л. П. Крысин. — М. : Издательский дом ЯСК, 2016—.
 • Большой академический словарь русского языка / Гл. ред. К. С. Горбачевич, А. С. Герд. — М., СПб. : Наука, 2004—. — ISBN 5-02-033660-2.
 • Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. — М. : Русский язык, 1994.
 • А. В. Блинов. Готско-греческо-русский словарь. — М. : Изд-во филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, 2017.
 • Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь русского языка. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2018. — ISBN 978-5-906971-21-0.
 • Бернштейн С. Б. Болгарско-русский словарь. — М. : Рус. яз., 1986.
 • Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. Большой словарь крылатых слов русского языка. — М. : АСТ: Астрель: Русские словари, 2005. — 623, [1] с. — ISBN 5-17-003655-8.
 • Химик В. В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. — СПб. : Норинт, 2004.
 • Большая советская энциклопедия. — 1926–1947.
 • Большая советская энциклопедия. — 2-е изд. — 1949–1958.
 • Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб. : Норинт, 1998.
 • Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. — СПб. : Норинт, 1998 (в авторской ред. от 2014).
 • Большой толковый словарь русских глаголов / Под общ. ред. Л. Г. Бабенко. — М. : АСТ-Пресс, 2007. — 573, [1] с. — ISBN 978-5-462-00615-9.
 • Большой толковый словарь якутского языка / Под ред. П. А. Слепцова. — 1-е изд. — Новосибирск : Наука, 2004—2018.
 • Морковкин В. В., Богачёва Г. Ф., Луцкая Н. М. Большой универсальный словарь русского языка / Гос. ин-т рус. яз. им. А. С. Пушкина; под ред. В. В. Морковкина. — М. : Словари XXI века : АСТ-ПРЕСС школа, 2016. — 1456 с. — ISBN 978-5-9907385-0-8.
 • Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.; СПб. : Большая Российская энциклопедия; Норинт, 2000. — 1434 с.
 • Вадим Серов. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М. : ООО Издательство «Локид-Пресс», 2005. — 677 с. — ISBN 5-320-00323-4.
 • Вернер Г. К. Словарь кетско-русский и русско-кетский. — 2-е изд., перераб. — СПб. : Дрофа, 2002. — ISBN 5-94745-083-6.
 • Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. — 2-е изд.. — М. : Высшая школа, 1972. — 616 с.
 • Виноградов В. В. История слов. — М. : Толк, 1994.
 • Универсальный фразеологический словарь русского языка / Под ред. Волковой Т. В.. — Москва : Вече, 2000.
 • Ганжина И. М. Словарь современных русских фамилий. — М. : АСТ : Астрель, 2001.
 • Голикова Т. А. Лингвокультурологический словарь заимствований современного русского языка 2000–2020 гг. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — ISBN 978-5-4499-2418-6.
 • Горбачевич К. С. Современный орфоэпический словарь русского языка. — М. : АСТ : Астрель, 2009. — ISBN 978-5-17-058265-5.
 • Кхмерско-русский словарь : около 20 000 слов = វចនានុក្រមខ្មែរ-រុស្ស៊ី : ២០០០០ពាក្យ / Ю. А. Горгониев; Под ред. Тхать Суонга. — М. : Русский язык, 1975. — 952 с.
 • Свинцов В. В., Пахомов В. М., Филатова И. В. Словарь-справочник по пунктуации. — Москва : Справочно-информационный интернет-портал ГРАМОТА.РУ, 2010.
 • Зализняк А. А. // Грамматический словарь русского языка. — Изд. 5-е, испр. — М. : АСТ Пресс, 2008.
 • Осетинско-русский словарь: около 30 тысяч слов / науч. ред. Т. А. Гуриев. — 5-е издание. — Владикавказ : Алания, 2004. — 540 с. — ISBN 5-87862-209-2.
 • Толковый словарь живого великорусского языка / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880–1882.
 • Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — 2-е изд. — М.—СПб., 1880—1882.
 • Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / Под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Товарищество М. О. Вольф, 1903—1909.
 • Толковый словарь русского языка : Ок. 2000 словар. ст., свыше 12000 значений / [ Ахапкин Д. Н. и др.] / Под ред. Д. В. Дмитриева. — М. : Астрель [и др.], 2003. — 989 с. — (Словари Академии Российской). — ISBN 5-271-06086-1 (ООО «Изд-во Астрель»).
 • Дьяков А. И. Словарь англицизмов русского языка. — М. : Флинта, 2021. — 1383 с. — ISBN 978-5-9765-4570-0.
 • Дядечко Л. П. Крылатые слова нашего времени. — М. : НТ Пресс, 2008.
 • Елистратов В. С. Толковый словарь русского сленга. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2010. — (Настольные словари русского языка). — ISBN 978-5-462-00714-9.
 • Елистратов В. С. // Толковый словарь русского арго. — М. : Русские словари : Азбуковник, 2000. — ISBN 5-93259-008-4.
 • Епишкин Н. И. Исторический словарь галлицизмов русского языка. — М. : ЭТС, 2010.
 • Етимологічний словник української мови: в 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. — К. : Наукова думка, 1989. — Т. Том 4: Н — П. — 656 с. — (Словники України). — ISBN 966-00-0590-3.
 • Етимологічний словник української мови: в 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. — К. : Наукова думка, 2006. — Т. Том 5: Р — Т. — 704 с. — (Словники України). — ISBN 966-00-0785-X.
 • Еськова Н. А. Нормы русского литературного языка XVIII–XIX веков. — М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2008. — ISBN 978-5-9551-0280-1.
 • Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка. — М. : Русский язык, 2000.
 • Кузьмич, В.; Бильжо, А.; Гусаков, Д. Жгучий глагол. Словарь народной фразеологии. — Зелёный век, 2000. — 286 с.
 • Белянин В. П., Бутенко И. А. Живая речь. Словарь разговорных выражений. — М. : ПАИМС, 1997. — ISBN 5-87664-027-1.
 • Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Рус. яз., 1991. — ISBN 5-200-01106-X.
 • Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. — 7-е издание, стереотипное. — М. : Русский язык, 2000.
 • Зайцева Е. А. Наименования лица в русском языке начала XXI века. — Самара : ПГСГА, 2013. — ISBN 978-5-8428-0982-0.
 • Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. — изд. 2-е, испр. и доп. — М. : Русский язык, 1980. — 880 с.
 • Зарва М. В. Русское словесное ударение. — М. : ЭНАС, 2001. — 596 с. — ISBN 5-93196-084-8.
 • Русскоязычный жаргон. Историко-этимологический, толковый словарь преступного мира. / Автор и составитель З. М. Зугумов. Предисловие В. С. Елистратова. — М. : Книжный мир, 2014. — 728 с. — ISBN 978-5-8041-0690-5.
 • Орфографический словарь. Сост. Лопатин
 • Бекова А. И., Дударов У. Б. и др. Ингушско-русский словарь. — Нальчик, 2009.
 • Каланов Н. А. Словарь морского жаргона. — М. : Моркнига, 2011.
 • Каленчук М. Л., Касаткина Р. Ф. Словарь трудностей русского произношения. — М. : Рус. яз., 1997. — ISBN 5-200-02369-6.
 • Каннада — русский словарь (около 35 000 слов) / М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко; Под ред. Умапати Тумкура. — М. : Русский язык, 1979. — 764 с.
 • Католическая энциклопедия. — Москва : Издательство Францисканцев.
 • Как говорится: местные слова в разных регионах России. — проект ИРЯ РАН и «Яндекс.Дзена», 2021.
 • Новый объяснительный словарь русского языка. Второй выпуск. / Апресян Ю. Д.. — М. : Языки русской культуры, 2000.
 • Апресян В. Ю. // Языковая картина мира и системная лексикография. / Апресян Ю. Д. (отв. ред.). — М. : Языки славянских культур, 2006. — 912 с. — (Studia philologica). — 1500 экз. — ISBN 5-9551-0135-7, ISSN 1726—135X.
 • Новый объяснительный словарь русского языка. Проспект. / Апресян Ю. Д.. — М. : Русские словари, 1995.
 • Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. / Апресян Ю. Д.. — М. : Языки русской культуры, 1997.
 • Грачёв М. А. Словарь современного молодёжного жаргона. — М. : Эксмо, 2006. — 672 с. — (Библиотека словарей). — ISBN 5-699-14614-8.
 • Квеселевич Д. И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. — М. : АСТ : Астрель, 2003. — 1024 с. — ISBN 5-17-018913-3.
 • Ключевые идеи русской языковой картины мира. / Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелёв А. Д.. — М. : Языки славянской культуры, 2005. — 544 с. — (Язык. Семиотика. Культура). — ISBN 5-94457-104-7; ББК 81.031 З 55.
 • Толково-комбинаторный словарь русского языка. Опыты семантико-синтаксического описания русской лексики. / И. А. Мельчук, А. К. Жолковский. — Wiener Slawistischer Almanach. Sonderbänd 14. — Wien, 1984.
 • Козловский В. Арго русской гомосексуальной субкультуры: Материалы к изучению. — Benson (Vermont) : Chalidze Publ., 1986. — 228 с.
 • В. А. Кочергина Санскритско-русский словарь: около 30 000 слов. — М. : Альма Матер, 2005. — 943 с.
 • Словарь русского языка коронавирусной эпохи. — Санкт-Петербург : ИЛИ РАН, 2021.
 • Шанский Н. М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка / Под ред. С. Г. Бархударова. — М. : Просвещение, 1971.
 • Лебедева Л. А. Устойчивые сравнения русского языка. — М. : Флинта : Наука, 2013. — 316 с. — ISBN 978-5-9765-1239-9.
 • Левашов Е. А. Географические названия. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2000. — ISBN 5-86007-221-X.
 • Леонтьева Т. В., Щетинина А. В. Словарь актуальной лексики единения и вражды в русском языке начала XXI века. — Екатеринбург : Ажур, 2021. — ISBN 978-5-91256-535-9.
 • М. Р. Львов. Словарь антонимов русского языка. — Электронная версия, «ГРАМОТА.РУ», 2002.
 • Словарь русского языка: В 4 т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М. : Русский язык; Полиграфресурсы, 1999.
 • Бирманско-русский словарь (около 29 000 слов) / Под ред. Г. Ф. Мининой и У Чо Зо. — М. : Русский язык, 1976. — 784 с.
 • Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских поговорок. — М. : Олма Медиа Групп, 2007. — 784 с. — ISBN 978-5-373-01386-4.
 • Тайско-русский словарь (около 26 000 слов) / Л. Н. Морев; Под ред. С. Семсампана. — М. : Советская Энциклопедия, 1964. — 937 с.
 • Лаосско-русский словарь (около 25 000 слов) / Л.Н. Морев, В.Х. Васильева, Ю.Я. Плам; Под ред. Пхайротха Вонгвиратха. — М. : Русский язык, 1982. — 952 с.
 • Македонско-русский словарь / Под ред. Н. И. Толстого. — М. : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1963.
 • Новое в русской лексике. Словарные материалы-94 / Под ред. Ю. Ф. Денисенко. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2006. — 400 с.
 • Никитина Т. Г. Молодёжный сленг : толковый словарь : ок. 20 000 слов и фразеологизмов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : АСТ: Астрель, 2009. — 1102, [2] с. — (Biblio). — ISBN 978-5-17-058712-4, ISBN 978-5-271-23425-5.
 • Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. — М. : Мысль, 1966.
 • Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим руководством акад. Ю. Д. Апресяна. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва; Вена, 2004. — 1488 с. — ISBN 5-94457-159-4.
 • Новое в русской лексике. Словарные материалы — 77 / под. ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1980. — 176 с.
 • Н. Г. Герасимова, Н. З. Котелова, Н. П. Поповцева, В. П. Петушков Новое в русской лексике. Словарные материалы — 78 / под ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1981. — 262 с.
 • Н. З. Котелова, М. Н. Судоплатова, Н. Г. Герасимова, Н. П. Поповцева Новое в русской лексике. Словарные материалы — 79 / под ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1982. — 320 с.
 • Новое в русской лексике. Словарные материалы — 80 / Под ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1984. — С. 287.
 • Новое в русской лексике. Словарные материалы — 82 / Под ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1986. — С. 253.
 • Новое в русской лексике. Словарные материалы — 83 / В. П. Петушков; под редакцией Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1987. — 190 с.
 • Новое в русской лексике. Словарные матариалы-1986 / Под ред. Н. З. Котеловой, С. И. Алаторцевой, Т. Н. Буцевой. — СПб. : РАН. Ин-т лингвистических исследований, 1996. — 381 с.
 • Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов / Под редакцией Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина. — М. : Советская энциклопедия, 1971.
 • Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов / Под ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1984.
 • Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 80-х годов / Под ред. Е. А. Левашова. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1997.
 • Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы — 84 / Под ред. Н. З. Котеловой. — М. : Русский язык, 1989. — ISBN 5-200-00313-X.
 • Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2014. — ISBN 978-5-86007-637-2.
 • Новые слова и словари новых слов / Отв. ред. Н. В. Козловская. — СПб. : ИЛИ РАН, 2020. — 220 с.
 • Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / Под ред. Л. И. Скворцова. — 28-е изд., перераб. — М., 2013.
 • Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1949–1992.
 • Орфоэпический словарь русского языка / Под редакцией Н. А. Еськовой. — 10-е изд., испр. и доп. — М. : АСТ, 2015. — ISBN 978-5-17-082898-2.
 • Н. А. Петровский. Словарь русских личных имён. — Электронная версия, «ГРАМОТА.РУ». — 2002.
 • Плуцер-Сарно А. . — СПб. : Лимбус Пресс, 2005. — Т. .
 • Поспелов Е. М. Географические названия мира. — М. : Русские словари, 1998.
 • Поспелов Е. М. Географические названия России. — М. : АСТ : Астрель, 2008.
 • Русская академическая неография. — ИЛИ РАН.
 • Рацибурская Л. В. Словарь уникальных морфем современного русского языка. — М. : Флинта; Наука, 2009. — 160 с.
 • Резниченко И. Л. Словарь ударений русского языка: Произношение. Ударение: около 25 000 слов. — М. : АСТ-Пресс, 2003. — 1183 с. — ISBN 5-271-06540-5.
 • Грачёв М. А., Мокиенко В. М. Русский жаргон: историко-этимологический словарь. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2009. — 336 с. — (Настольные словари русского языка). — ISBN 978-5-462-00794-1.
 • Русский орфографический словарь / Под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2012.
 • Мультимедийный лингвострановедческий словарь «Россия». — М. : Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, 2014—2017.
 • Срезневский, И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. — СПб. : Императорская академия наук.
 • Фасмер М. Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches Wörterbuch / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачёва. — 2-е изд., стер. — М. : Прогресс, 1986–1987. — Т. 1—4.
 • Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. — 3-е изд., стер. — М. : Русский язык, 1999.
 • Шанский, Н. М. слово // Школьный этимологический словарь. — М. : Дрофа, 2004.
 • Сабиров Р. А. Татарско-русский полный учебный словарь. — Москва; Казань : Толмач СТ; Татарнамэ, 2008. — 336 с.
 • Сазонова И. К. Толково-грамматический словарь русских причастий. — 3-е изд., испр. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2008. — 648 с. — ISBN 978-5-462-00841-2.
 • Свиридова М. Н. Орфоэпический словарь современного русского языка. — М. : «Аделант», 2014. — 512 с.
 • Словарь географических названий зарубежных стран. — 3-е изд. перераб. и доп. — М. : Мысль, 1986.
 • Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.) / Гл. Ред.. — М., 1988—.
 • Сеничкина Е. П. Словарь эвфемизмов русского языка. — М. : Флинта: Наука, 2008. — 464 с.
 • Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений / Авт.-сост. В. Серов. — 2-е изд.. — М. : Локид-Пресс, 2005. — 880 с. — ISBN 5-320-00323-4.
 • Попова А. Р. Словарь компьютерно-геймерского жаргона. — М.; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2021. — 618 с. — ISBN 978-5-98712-236-5.
 • Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / под ред. Г. Н. Скляревской. — М. : Эксмо, 2006. — ISBN 5-699-15913-4.
 • Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей. / Выпуск. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет.
 • Словарь коммерческий, содержащий познание о товарах всех стран и названиях вещей главных и новейших, относящихся до коммерции, также до домостроительства… Переведен с фр. языка В. Левшиным. — М., 1787–1792.
 • Справочник личных имён народов РСФСР / Под ред. А. В. Суперанской (отв. ред.), Ю. М. Гусева. — 3-е изд., испр. — М. : Русский язык, 1987. — 656 с.
 • Б. З. Букчина, Л. П. Какалуцкая. Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник. — Москва : Русский язык, 1998.
 • Словарь новых слов русского языка (середина 50-х — середина 80-х годов) / Под ред. Н. З. Котеловой. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1995. — ISBN 5-86007-016-0.
 • Е. А. Левашов и др. Словарь новых слов русского языка : (середина 50-х — середина 80-х годов) / Рос. АН, Ин-т лингвист. исследований; под ред. Н. З. Котеловой. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1995. — 878 с. — 3000 экз. — ISBN 5-86007-016-0.
 • Русский словарь языкового расширения / Сост. А. И. Солженицын. — М. : Наука, 1990. — 272 с. — ISBN 5-02-011076-0..
 • Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — М. : Русский язык, 1986. — 448 с.
 • Словарь перемен — 2014 / Сост. М. Вишневецкая. — М. : Три квадрата, 2015. — ISBN 978-5-94607-204-5.
 • Словарь перемен 2015–2016 / Сост. М. Вишневецкая. — М. : Три квадрата, 2018. — ISBN 978-5-94607-230-5.
 • Словарь перемен 2017—2018 / Сост. М. Вишневецкая. — М. : Три квадрата, 2022. — ISBN 978-5-94607-256-4.
 • Список использованных источников:
 • Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов современного русского языка. — М. : Русский язык, 1994.
 • [Ошибка выражения: неожидаемый оператор <= Словарь русских народных говоров] / Вып.. — Л., СПб. : Наука. — ISBN 5-02-027894-7.
 • Балакай А. Г. Словарь русского речевого этикета. — 3-е изд., испр. и доп.. — М. : АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. — 767, [1] с. — ISBN 5-17-030485-4.
 • Бирих А. К., Мокиенко В. М., Степанова Л. И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник. — СПб. : Фолио-пресс, 1998. — 704 с. — ISBN 5-288-02132-5.
 • Шанский Н. М., Иванов В. В. Современный русский язык. Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Русск. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 1. Введение. Лексика. Фразеология. Фонетика. Графика и орфография. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1987. — 192 с.
 • Словарь русского языка XI—XVII вв. / Рос. акад. наук, Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. — М. : Наука.
 • Словарь русского языка XVIII века. — Л., СПб. : Наука, 1984–.
 • Шанский Н. М., Тихонов А. Н. Современный русский язык. Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Русск. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 2. Словообразование. Морфология. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Просвещение, 1987. — 256 с.
 • Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101 «Русск. яз. и лит.». В 3 ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация. — 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 1987. — 256 с.
 • Словарь современного русского города / Под ред. Б. И. Осипова. — М., 2003. — ISBN 5-17-020014-5.
 • Словарь современного русского литературного языка. — М., Л. : Издательство Академии Наук СССР / Издательство «Наука», 1950—1965.
 • Словарь старославянского языка. — СПб. : Издательство С.-Петербургского университета, 2006.
 • Грачёв М. А. Словарь тысячелетия русского арго. — М. : Рипол Классик, 2003. — 1120 с. — ISBN 5-7905-2059-6.
 • «Словник української мови» в одинадцяти томах / Под ред. И. К. Белодеда. — Киев : Наукова думка.
 • Справочник личных имён народов РСФСР / Под ред. А. В. Суперанской. — М. : Русский язык, 1987.
 • Суперанская А. В. Словарь географических названий. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2013.
 • Раевская О. В., Пошерстник Т. Б. Современный французско-русский словарь. — М. : Lingua: АСТ, 2014.
 • Сербско-хорватско-русский словарь / Сост. И. И. Толстой. — М., 1957.
 • Большой фразеологический словарь русского языка / Отв. ред. В. Н. Телия. — 4-е изд. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2010. — 784 с. — (Фундаментальные словари). — ISBN 978-5-462-00735-4.
 • В.И. Теркулов, Н.П. Курмакаева, В.И. Мозговой, К.В. Першина, И.А. Кудрейко и др. Донецкий региолект: монография / под ред. В.И. Теркулова. — Донецк : Издательство ООО "НПП" Фолиант", 2018. — 265 с. — ISBN 978-5-6041177-3-6.
 • Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : АСТ : Астрель, 2003.
 • Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический портрет советской тюрьмы) / Авт.-сост. Д. С. Балдаев, В. К. Белко и И. М. Исупов. — М. : Края Москвы, 1992. — 526 с. — ISBN 5-900310-01-9.
 • Никитина Т. Г., Мокиенко В. М. Толковый словарь языка Совдепии. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : АСТ, Астрель, 2005. — 512 с. — 3000 экз. — ISBN 5-17-029252-X, ISBN 5-271-11137-7.
 • Настольный словарь для справок по всем отраслям знания / Под ред. Ф. Толля. — 1863–1864.
 • Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка.
 • Толковый словарь русской разговорной речи. — М.
 • Курилова А. Д. Толковый словарь разговорного русского языка. — М. : Астрель: АСТ, 2007. — 639, [1] с. — ISBN 978-5-17-042802-1.
 • Ефремова Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка. — 2-е изд., испр. — М. : АСТ : Астрель, 2005.
 • Унбегаун Б. О. Русские фамилии. — М. : Прогресс, 1989. — 443 с.
 • Розенталь Д. Э. Управление в русском языке. — М. : ООО «Издательский дом „ОНИКС 21 век“»: ООО «Издательство „Мир и Образование“», 2005.
 • Быстрова Е. А., Окунева А. П., Шанский Н. М. Учебный фразеологический словарь. — Москва : АСТ, 1997.
 • Толковый словарь русского языка : в 4 т / под ред. Д. Н. Ушакова. — М. : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1935–1940.
 • Толковый словарь русского языка: В 4 т. — М.: Гос ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ, 1935—1940. Т.
 • Войнова Л. А., Жуков В. П., Молотков А. И., Фёдоров А. И. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А. И. Молоткова. — 4-е изд., стереотип. — М. : Русский язык, 1987. — 543 с.
 • Фёдоров А. И. Фразеологический словарь русского литературного языка. — 3-е изд., испр. — М. : Астрель: АСТ, 2008. — 878, [2] с. — ISBN 978-5-17-048988-6.
 • Шулежкова С. Г. Фразеологический словарь старославянского языка. — М. : Флинта, 2016.
 • Шагалова Е. Н. Словарь новейших иностранных слов (конец XX — начало XXI вв.): более 3000 слов и словосочетаний. — М. : АСТ: Астрель, 2010. — 943, [1] с. — (Biblio). — ISBN 978-5-17-061488-2, ISBN 978-5-17-061488-2.
 • Шагалова Е. Н. Словарь новейших иностранных слов. — М. : АСТ-Пресс Книга, 2017. — ISBN 978-5-462-01845-9.
 • Шагалова Е. Н. Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века: около 1500 слов. — АСТ : Астрель. — М., 2012. — 766 с. — (Карманная библиотека словарей). — ISBN 978-5-17-074754-2, ISBN 978-5-271-36466-2.
 • Зеленецкий А. A. Эпитеты литературной русской речи. M., 1913.
 • Вадим Серов. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М. : Локид-Пресс, 2003.
 • Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения / Под ред. Г. Н. Скляревской. — СПб. : Фолио-Пресс, 1998.
 • И. Т. Яценко. Морфемный анализ: Словарь-справочник: в 2 т. — К. : Вища школа, 1981.

Francia nyelvű

szerkesztés
 • Dr. Rüdiger Riehl et Hans A. Baensch, Atlas de l’aquarium, 2001
 • Babault, 1836
 • Louis Barré et Narcisse Landois, Complément du dictionnaire de l’Académie française, Bruxelles, Société typographique belge, Adolphe Wahlen et Cie, 1839
 • Base de données lexicographiques panfrancophone, AUF et TLFQ, 2001-2014
 • Louis-Alexandre Bélisle, Dictionnaire Bélisle de la langue française au Canada, ca. 1958
 • Louis-Nicolas Bescherelle (dit Bescherelle aîné), Dictionnaire national, ou dictionnaire universel de la langue française, 1856, quatrième édition, en deux tomes
 • « Louis-Nicolas Bescherelle (dit Bescherelle aîné) », dans 1875, quinzième édition, en deux tomes, Dictionnaire national, ou dictionnaire universel de la langue française,
 • Pierre-Claude-Victor Boiste, Dictionnaire universel de la langue française, avec le latin et les étymologies, 1851
 • Patrice Brasseur et Jean-Paul Chauveau, Dictionnaire des régionalismes de Saint-Pierre et Miquelon, 1990, Tübingen, Niemeyer, ISBN 3-484-56005-3
 • Jean-Baptiste Luron, Causer comme cheux nous : Glossaire du parler populaire local de Centre-Berry, Éditions du Terroir, Sury-en-Vaux, 1999, pp. 198-222
 • Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader, Classification phylogénétique du vivant, 2001
 • Centre national de ressources textuelles et lexicales, 2009
 • le Dictionnaire numérique Cordial.
 • Randle Cotgrave, A French and English Dictionary, 1611
 • Hassane Makki, Dictionnaire des arabismes, 2005
 • André Rolland de Denus, Dictionnaire des appellations ethniques de la France et de ses colonies (DAEFC), 1889, Paris, Émile Lechevalier éditeur, VIII pages + 666 colonnes, 25 cm
 • Dictionnaire de l’Académie française, première édition, 1694
 • Dictionnaire de l’Académie française, deuxième édition, 1718, tome 1 ou tome 2
 • Dictionnaire de l’Académie française, troisième édition, 1740
 • Dictionnaire de l’Académie française, quatrième édition, 1762
 • Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition, 1798
 • Dictionnaire de l’Académie française, sixième édition, 1832-1835
 • Dictionnaire de l’Académie française, septième édition, 1878
 • Dictionnaire de l’Académie française, huitième édition, 1932-1935
 • Dictionnaire de l’Académie française, neuvième édition, 1992–
 • Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Librairie Guénégaud, 1978, 2e édition , ISBN 2-85023-076-6
 • Emmanuèle Baumgartner et Philippe Ménard, Dictionnaire étymologique et historique de la langue française, Paris, Livre de Poche, 1996
 • Alain Rey et Sophie Chantreau, Dictionnaire d’expressions et locutions, 2003
 • Alfred Delvau, Dictionnaire érotique moderne, 1864
 • Loïc Depecker, Petit Dictionnaire Insolite des mots de la francophonie, Larousse, 2013, 160 pages, ISBN 978-2035894663
 • Jean-Baptiste-Bonaventure de Roquefort, Dictionnaire étymologique de la langue françoise, où les mots sont classés par familles, 1829
 • Lorédan Larchey, Les Excentricités du langage, cinquième édition, 1865
 • Léon Hayard, Dictionnaire Argot-Français, Paris, 1907
 • Nathanaël Düez, Dictionnaire italien & françois, Première Partie, 1660
 • Dictionnaire italien & françois, Seconde Partie, Jean Elsevier, Leyde, 1659
 • Nathanaël Düez, Dictionnaire italien & françois, première partie, 1660
 • Nathanaël Düez, Dictionnaire italien & françois, seconde partie, 1678
 • Nathanaël Düez, Dictionnaire italien & françois, Seconde Partie, Jean Elsevier, Leyde, 1659
 • Alfred Delvau, Dictionnaire de la Langue Verte, E. Dentu, Paris, 1866 2e édition
 • Jean-Yves Dugas, Dictionnaire multilingue des gentilés du Canada, préf. de Gabriel Martin, Éditions du Fleurdelysé, collection « Renardeau arctique », Sherbrooke, broché, 191 pages, ISBN 978-2-9814025-1-6 (OCLC 1000445805)
 • Jean-Yves Dugas, Dictionnaire universel des gentilés en français, Linguatech, Montréal (QC), 2006
 • Paul Dupré, Encyclopédie du bon français dans l’usage contemporain, 1972
 • Louis-Nicolas Bescherelle et Henri-Honoré Bescherelle, Dictionnaire des verbes ou Dictionnaire usuel de tous les verbes français tome 1, 1843
 • Louis-Nicolas Bescherelle et Henri-Honoré Bescherelle, Dictionnaire des verbes ou Dictionnaire usuel de tous les verbes français tome 2, 1843
 • Denis Diderot, Jean Le Rond d’Alembert, L’Encyclopédie, 1751
 • Jean-François Féraud, Dictionaire critique de la langue française, 1788
 • FEW (Französisches Etymologisches Wörterbuch), 1922-2002
 • Oscar Bloch et Walther von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, 2e éd., Paris, Presses universitaires de France, 1950 ISBN 2-13-056621-9
 • Jean-Claude Rameau, D. Mansion, G. Dumé et al., Flore forestière française, 1989, ISBN 2904740163
 • Alain Foucault et Jean-François Raoult, Dictionnaire de géologie, Dunod, 2005 (6e édition)
 • Michel Francard, Dictionnaire des belgicismes, De Boeck-Duculot, Bruxelles, 2010
 • FranceTerme, Délégation générale à la langue française et aux langues de France.
 • Antoine Furetière, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, 1690 (posthume)
 • Le Grand Dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française ()
 • Géopatronyme.com
 • Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, édition de F. Vieweg, Paris, 1881–1902
 • Martin Riegel, Jean Christophe Pellat, René Rioul, Grammaire méthodique du Français, 7e édition 2018
 • Le Grand Robert de la langue française, Le Robert, 2005-2008 (version de démonstration)
 • Grand Robert, (édition ?)
 • Maurice Grevisse, Le Bon Usage, 1936
 • Adolphe Hatzfeld, Arsène Darmesteter, Antoine Thomas, Dictionnaire général de la langue française du commencement du xviie siècle à nos jours, Delagrave, Paris, 1890-1893
 • Claude Meslay, Marie-Françoise Delarozière, Herbier méditerranéen, Édisud, 2007
 • Tout ou partie de cet article est extrait du Dictionnaire de la langue française, par Émile Littré (1872-1877), mais l’article a pu être modifié depuis. ()
 • L’Internaute.com : Encyclopédie, CCM Benchmark, 2000–2023
 • Équipe IFA, Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire, EDICEF/AUF, 2004, première édition en 1983
 • Groupe de Travail IFM de l'AELIA, Inventaire des particularités lexicales du Français au Mali, Publications de l’Association d’études linguistiques interculturelles africaines, 1982
 • Jean-Jacques Jespers, Dictionnaire des noms de lieux en Wallonie et à Bruxelles, Racine, 2005
 • Ketchiemen, Dictionnaire de l'origine des noms et surnoms des pays africains
 • Gustav Körting, Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache, F. Schöningh, Paderborn, 1908
 • Larousse.fr, Éditions Larousse
 • Claude Augé, Nouveau Larousse illustré – Dictionnaire universel encyclopédique, 1898
 • Larousse du XXe siècle, 1928-1933
 • Grand Larousse encyclopédique en 10 volumes, 1960-1964
 • Grand Larousse universel, 1991
 • Larousse universel en 2 volumes, 1922
 • Larousse agricole, 1921
 • Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 1866-1877
 • Georges Lebouc, Dictionnaire du bruxellois, Samsa, 2021, 600 pages
 • Benjamin Legoarant, Nouveau Dictionnaire critique de la langue française, Librairie de veuve Berger-Levrault et fils, Paris/Strasbourg, 1858
 • Nouvelle Encyclopédie du monde (18 volumes), Éditions Leland / Librairie Aristide Quillet, 1962
 • F. G. Levrault, Dictionnaire des sciences naturelles, collectif, tome 5, 1817, page
 • Linternaute.com, Édité par CCM Benchmark Group, 2016.
 • Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872–1877
 • Logoscope, Université de Strasbourg, 2016
 • Gilbert Salmon, Le Parler du Lyonnais, Christine Bonneton Éditeur, Paris, 2010, ISBN 978-2-86253-476-3
 • Joseph de Malvin-Cazal, Prononciation de la langue française au XIXe siècle, Imprimerie royale, Paris, 1846, p.
 • Louis-Stanislas Baudin, Manuel du jeune marin, 1828
 • Patrick Mathieu, La Double Tradition de l’argot : Vocabulaire des marges et patrimoine, Éditions L’Harmattan, 2008
 • Dictionnaire de l’Académie nationale de médecine,
 • Gilles Ménage, Dictionnaire étymologique de la Langue Française, Paris, 1750
 • Pierre de Menten de Horne, Dictionnaire de chimie: Une approche étymologique et historique, , Éd. De Boeck, Bruxelles 2013.
 • Christian Meyer, éditeur scientifique, Dictionnaire des sciences animales, Cirad, Montpellier, France, 2023
 • Jean-Alexis Mfoutou, Coréférents et synonymes du français écrit et parlé au Congo-Brazzaville, Études africaines, L’Harmattan, 2007
 • Jean-Alexis Mfoutou, Les mots de l’amour et de la sexualité en Afrique francophone et subsaharienne, Études africaines, L’Harmattan, 2017
 • Common Mining Terms sur Mining the Motherlode
 • Louis Moréri, Grand Dictionnaire historique, 1759
 • Joseph-Marie-Rose Morisot, Vocabulaire des arts et métiers en ce qui concerne les constructions, volume V, Firmin Didot, Paris, 1814
 • Morphalou, Centre national de ressources textuelles et lexicales, 2009
 • Magdeleine Moureau et ‎Gerald Brace, Dictionnaire des sciences de la Terre / Comprehensive Dictionary of Earth Science, Publications de l’Institut français du pétrole, Éditions Technip, Paris, 2000, ISBN 2-7108-0749-1
 • Pravina Nallatamby, Mille mots du français mauricien : réalités lexicales et francophonie à l’île Maurice, 1995, Paris, CILF, ISBN 2-85319-264-4
 • Pierre Neyron, Nouveau dictionnaire étymologique (néologismes), Éditions de la Revue moderne, 1970
 • François Noël et L. J. Carpentier, Dictionnaire étymologique, critique, historique, anecdotique et littéraire, 1839
 • Pierre-Hubert Nysten, Dictionnaire de médecine, 1855
 • Pierre-Hubert Nysten, Dictionnaire de médecine, 1865
 • Pierre-Hubert Nysten, Dictionnaire de médecine, 1873
 • Alain Duchesne et Thierry Leguay, L’Obsolète, dictionnaire des mots perdus, 1988 version originale, 1989
 • Dictionnaire en ligne « Le Lyonnais », sur parlerlyon.free.org (site archivé)
 • Christine Pauleau, Le français de Nouvelle-Calédonie, EDICEF, 1995, ISBN 9782841290239
 • Petit Larousse,
 • Nouveau Petit Robert, 2001
 • Jean-Marie Pierret, Phonétique historique du français et notions de phonétique générale, Peeters, Louvain-la-Neuve, 1994, ISBN 978-90-6831-608-7
 • André Domart et Jacques Bourneuf, Petit Larousse de la Médecine tome 1, 1976
 • André Domart et Jacques Bourneuf, Petit Larousse de la Médecine tome 2, 1976
 • Eugène Plouchart, Traditions et légendes de Fontainebleau, Tome II, Cuënot-Bourges, 1934
 • Jean-Claude Quéro, Poissons de mer des pêches françaises, Delachaux et Niestlé, 1997
 • Raoul Mortier, Dictionnaire Quillet de la langue française, en 4 volumes, Éditions Quillet, 1re édition 1975 ISBN 2-7065-0056-5
 • Dictionnaire encyclopédique Quillet-Grolier (16 volumes), Grolier Limitée / Librairie Aristide Quillet, 1968–1975
 • Albert Dauzat, Jean Dubois et Henri Mitterand, Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Larousse, collection « Les dictionnaires pratiques du langage », Paris, 1964, 4e édition, ISBN 2-03-340801-9.
 • E. Raymond, Dictionnaire des termes appropriés aux arts et aux sciences et des mots nouveau que l’usage a consacrés, 1824, Masson et Fils, p.
 • François Raymond, Dictionnaire des termes appropriés aux arts et aux sciences et des mots nouveau que l’usage a consacrés, 1824, Masson et Fils, 559 pages, p.
 • Reverso (dictionnaire.reverso.net), Synapse, Softissimo, 2007
 • César-Pierre Richelet, Dictionnaire de la langue françoise, 1759
 • César-Pierre Richelet, Dictionnaire françois, 1706
 • Antoine de Rivarol, Dictionnaire classique de la langue française, 1827
 • Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Paris, 1992 (6e édition, 2022)
 • Alain Rey, Dictionnaire historique de la langue française, sixième édition, Dictionnaires Le Robert, Paris, 2022
 • Paul Rouaix, Dictionnaire-manuel illustré des idées suggérées par les mots, Librairie Armand Colin, Paris, 1921
 • Jean Auguste Ulric Scheler, Dictionnaire d’étymologie française d’après les résultats de la science moderne, 1862
 • Harvey J. Swann, French Terminologies in the Making: Studies in Conscious Contributions to the Vocabulary, Columbia University Press, 1918
 • Bureau de la traduction du gouvernement du Canada, TERMIUM Plus, 1976-, en ligne
 • Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, volume Ier, 1990
 • Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, volume II, 1990
 • Clair Tisseur, Le Littré de la Grand'Côte, Académie du Gourguillon, 1894, 3e édition (1903)
 • TLFi, Le Trésor de la langue française informatisé, 1971–1994
 • [Jésuites de] Trévoux, Dictionnaire universel françois et latin, 1704–1771
 • Alain Duchesne et Thierry Leguay, Turlupinades & tricoteries, dictionnaire des mots obsolètes de la langue française, 2004
 • Universalis.

Német nyelvű

szerkesztés
 • Ulrich Adolphs u.a.: Bertelsmann-Wörterbuch der deutschen Sprache. 200.000 Stichwörter, Redewendungen und erklärte Begriffe. RM-Buch-und-Medien-Vertrieb, Gütersloh/München 2005, ISBN 3-577-13601-4
 • Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Erster Theil, von A—E. Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe, Leipzig 1793 (Internet Archive)
 • Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Zweyter Theil, von F—L. Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe, Leipzig 1796 (Internet Archive)
 • Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Dritter Theil, von M—Scr. Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe, Leipzig 1798 (Internet Archive)
 • Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Vierter Theil, von Seb—Z. Zweyte vermehrte und verbesserte Ausgabe, Leipzig 1801 (Internet Archive)
 • Johann Christoph Adelung: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen Mundart. Elektronische Volltext- und Faksimile-Edition nach der Ausgabe letzter Hand Leipzig 1793–1801. In: Digitale Bibliothek. Bd. 40, Directmedia Publ., Berlin 2004, ISBN 978-3-89853-740-7
 • Cléo Vilson Altenhofen: Hunsrückisch in Rio Grande do Sul. Ein Beitrag zur Beschreibung einer deutschbrasilianischen Dialektvarietät im Kontakt mit dem Portugiesischen. Steiner, Stuttgart 1996, ISBN 3-515-06776-0, DNB 946457603
 • Ulrich Ammon et al. (Herausgeber): Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. 1. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2004, ISBN 978-3-11-016574-6, DNB 972128115
 • Ulrich Ammon et al. (Herausgeber): Variantenwörterbuch des Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der Schweiz, Deutschland, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol sowie Rumänien, Namibia und Mennonitensiedlungen. 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2016, ISBN 978-3-11-024543-1, DNB 108083964X
 • Märta Åsdahl Holmberg: Studien zu den verbalen Pseudokomposita im Deutschen. In: Göteborger Germanistische Forschungen. 14, Acta universitatis Gothoburgensis, Lund 1976, ISBN 91-7346-016-8
 • Gerhard Augst: Wortfamilienwörterbuch der Deutschen Gegenwartssprache. Studienausgabe. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 2009, ISBN 978-3484971332
 • Marcus Bachmann Lambert: A Dictionary of the Non-English Words of the Pennsylvania-German Dialect. With an Appendix. Lancaster Press, Incorporated, Lancaster, PA ©1924
 • Marcus Bachman Lambert; with a new introduction by Willard Martin: Pennsylvania-German dictionary. Schiffer Limited, Exton, PA 1977
 • Heinrich Becker (Leitung): Fremdwörterbuch. Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1957
 • Wolfgang Berchtold: Das Vorarlberger Schimpfwörterbuch. Schimpfen, Fluchen und Spotten in Vorarlberg. edition V, Bregenz 2019, ISBN 978-3-903240-10-0
 • Gunter Bergmann: Kleines sächsisches Wörterbuch. Beck, München 1987, ISBN 3-406-31407-4 (Lizenzausgabe des VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1986)
 • Gunter Bergmann: Kleines sächsisches Wörterbuch. Gekürzte Taschenbuchausgabe. Reclam, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-15-021520-3
 • Gunter Bergmann: Kleines sächsisches Wörterbuch. 3. Auflage. Reclam, Leipzig 2002, ISBN 978-3-379-01520-2
 • Gunter Bergmann: Kleines sächsisches Wörterbuch. 2., unveränderte Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1987, ISBN 3-323-00008-0
 • Gunter Bergmann (Herausgeber): Sächsisches Volkswörterbuch. Leipzig 2012, ISBN 978-3-937146-81-2
 • Arno Matschiner u.a.: Herkunftswörterbuch. Etymologie, Geschichte, Bedeutung. Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, Gütersloh/München 1998, ISBN 3-570-10648-4
 • Hannes Bertschi, Marcus Reckewitz: Von Absinth bis Zabaione. Wie Speisen und Getränke zu ihrem Namen kamen und andere kuriose Geschichten. RM Buch und Medien Vertrieb GmbH, Rheda-Wiedenbrück 2003, DNB 969680309 (ungekürzte Lizenzausgabe)
 • Hermann Bluhme: Etymologisches Wörterbuch des deutschen Grundwortschatzes. 1. Auflage. LINCOM, München 2005, ISBN 3 89586 805 1
 • Bornemann, Risch: Griechische Grammatik. 2. Auflage. Diesterweg, Frankfurt 1978, ISBN 3-425-06850-4
 • Karl-Dieter Bünting: Deutsches Wörterbuch. Isis Verlagsgesellschaft, Chur 1996
 • Karl-Dieter Bünting: Wörterbuch der Abkürzungen. Isis Verlagsgesellschaft, Chur 1994
 • Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache. Erster Theil. A bis E, Braunschweig 1807 (Internet Archive)
 • Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache. Zweiter Theil. F bis K, Braunschweig 1808 (Internet Archive)
 • Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache. Dritter Theil. L bis R, Braunschweig 1809 (Internet Archive)
 • Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache. Vierter Theil. S und T, Braunschweig 1810 (Internet Archive)
 • Joachim Heinrich Campe: Wörterbuch der deutschen Sprache. Fünfter und letzter Theil. U bis Z, Braunschweig 1811 (Internet Archive)
 • Broder Carstensen (Begründer), fortgeführt von Ulrich Busse und Regina Schmude: Anglizismen-Wörterbuch. Band 1: A - E, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1993, ISBN 3-11-012854-3, DNB 931395585
 • Broder Carstensen, Ulrich Busse; unter Mitarbeit von Regina Schmude: Anglizismen-Wörterbuch. Band 2: F - O, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1994, ISBN 3-11-014235-X, DNB 942308700
 • Broder Carstensen, Ulrich Busse; unter Mitarbeit von Regina Schmude: Anglizismen-Wörterbuch. Band 3: P - Z, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1996, ISBN 3-11-014296-1, DNB 946100519
 • Broder Carstensen, Ulrich Busse; unter Mitarbeit von Regina Schmude: Anglizismen-Wörterbuch. Band 1: A - E, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 3-11-017169-4, DNB 962075574
 • Broder Carstensen, Ulrich Busse; unter Mitarbeit von Regina Schmude: Anglizismen-Wörterbuch. Band 2: F - O, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 3-11-017169-4, DNB 962075604
 • Broder Carstensen, Ulrich Busse; unter Mitarbeit von Regina Schmude: Anglizismen-Wörterbuch. Band 3: P - Z, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 3-11-017169-4, DNB 962075647
 • Peter Caspers, Willi Reisdorf: Op Kölsch jesaat. Wörterbuch Hochdeutsch-Kölsch. Greven Verlag, Köln 1994, ISBN 3-7743-0278-2, DNB 940592991
 • Peter Cichon: Einführung in die okzitanische Sprache. Romanistischer Verlag, Bonn 2002, ISBN 3-861143-132-7
 • Franz Dornseiff: Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 4., völlig neu bearbeitete Auflage. Walter de Gruyter & Co., Berlin 1954, DNB 450984974
 • Franz Dornseiff, Uwe Quasthoff: Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 9., überarbeitete und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin, Boston 2020, ISBN 978-3-11-045563-2, DNB 1152831720
 • Max Mangold und Dudenredaktion: Duden Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der deutschen Standardaussprache. In: Der Duden in 10 Bänden. 3. Auflage. Band 6, Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1990, ISBN 3-411-20916-X, DNB 900828935
 • Max Mangold und Dudenredaktion: Duden Aussprachewörterbuch. Wörterbuch der deutschen Standardaussprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 4. Auflage. Band 6, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2000, ISBN 3-411-04064-5, DNB 950682934
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden Aussprachewörterbuch der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 5., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Band 6, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2003, ISBN 3-411-04064-5
 • Max Mangold und Dudenredaktion: Duden Aussprachewörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6. Auflage. Band 6, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2005, ISBN 978-3-411-04066-7, DNB 975190849
 • Stefan Kleiner, Ralf Knöbl und Dudenredaktion: Duden Aussprachewörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 7., komplett überarbeitete und aktualisierte Auflage. Band 6, Dudenverlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-411-04067-4, DNB 1070833770
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Bedeutungswörterbuch. Wortbildung und Wortschatz. In: Der Duden in zwölf Bänden. 3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 10, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2002, ISBN 3-411-04103-X
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Bedeutungswörterbuch. Wortschatz und Wortbildung. In: Der Duden in zwölf Bänden. 4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 10, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2010, ISBN 978-3-411-04104-6
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Bedeutungswörterbuch. Wortschatz und Wortbildung. In: Der Duden in zwölf Bänden. 5., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 10, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2018, ISBN 978-3-411-04105-4
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Bildwörterbuch. Die Gegenstände und ihre Benennung. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6. Auflage. Band 3, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2005, ISBN 978-3-411-04036-0
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der große Duden. In 10 Bänden. 3. Auflage. Band 5, Bibliographisches Institut, Mannheim/Wien/Zürich 1974, ISBN 3-411-00915-2, DNB 770064027
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6. Auflage. Band 5, Bibliographisches Institut, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1997, ISBN 3-411-04056-4, DNB 950063258
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 7. Auflage. Band 5, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2001, ISBN 3-411-04057-2, DNB 962168211
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 8., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 5, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2005, ISBN 3-411-04058-0, DNB 973190833
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 9. Auflage. Band 5, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, ISBN 978-3-411-04059-9, DNB 98178948X
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 10., aktualisierte Auflage. Band 5, Dudenverlag, Mannheim/Zürich 2010, ISBN 978-3-411-04060-5, DNB 1007274220
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 11., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Band 5, Dudenverlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-411-04061-2, DNB 1063360641
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Fremdwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 12., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Band 5, Dudenverlag, Berlin 2020, ISBN 978-3-411-04062-9, DNB 1208928813
 • Günther Drosdowski (Herausgeber): Duden, Die Grammatik. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 5., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 4, Dudenverlag, Mannheim 1995, ISBN 978-3-411-04045-2
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die Grammatik. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6., neu bearbeitete Auflage. Band 4, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1998, ISBN 3-411-04046-7
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 7. Auflage. Band 4, Dudenverlag, Mannheim u.a. 2005, ISBN 3-411-04047-5
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 8. Auflage. Band 4, Dudenverlag, Mannheim u.a. 2009, ISBN 3-411-04048-3
 • Angelika Wöllstein und Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die Grammatik. Unentbehrlich für richtiges Deutsch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 9., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage. Band 4, Dudenverlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-411-04049-0
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Buch der Zitate und Redewendungen. 1. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2002, ISBN 3-411-71801-3
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Buch der Zitate und Redewendungen. 2. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2007, ISBN 978-3-411-71802-3
 • Günther Drosdowski und wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion; Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. 1. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1994, ISBN 3-411-04161-7
 • Dieter Baer und wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion; Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. 2. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2000, ISBN 3-411-04162-5
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. 3. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2003, ISBN 3-411-04163-3
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Fremdwörterbuch. Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter. 4. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2007, ISBN 978-3-411-04164-0
 • Wissenschaftlicher Rat und die Mitarbeiter der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In sechs Bänden. 1. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1976–1981, ISBN 3-411-01354-0
 • Wissenschaftlicher Rat und die Mitarbeiter der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In acht Bänden. 2. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1993–1995, ISBN 3-411-04732-1
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04733-X, DNB 965407160
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 1. Band A–Bedi, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04743-7, DNB 96540756X
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 2. Band Bedi–Eink, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04753-4, DNB 96540790X
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 3. Band Einl–Geld, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04763-1, DNB 965408124
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 4. Band Gele–Impr, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04773-9, DNB 965408256
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 5. Band Impu–Leim, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04783-6, DNB 965408787
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 6. Band Lein–Peko, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04793-3, DNB 965409120
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 7. Band Pekt–Schi, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04803-4, DNB 965409015
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 8. Band Schl–Tace, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04813-1, DNB 965408930
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. In zehn Bänden. 3., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. 9. Band Tach–Vida, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1999, ISBN 3-411-04823-9, DNB 96540921X
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. Zehn Bände auf CD-ROM. CD-ROM-Ausgabe der 3. Auflage. Bibliographisches Institut und Brockhaus, Mannheim 2005, ISBN 3-411-06448-X, DNB 975626558
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. 4. Auflage. Bibliographisches Institut, Mannheim 2012, ISBN 978-3-411-71003-4
 • Günther Drosdowski (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. Band 7, Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1963, ISBN 3-411-00907-1
 • Günther Drosdowski (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 2. Auflage. Band 7, Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1989, ISBN 3-411-20907-0
 • Günther Drosdowski (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. Nach den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung überarbeiteter Nachdruck der 2. Auflage. Band 7, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1997, ISBN 3-411-20907-0
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 3. Auflage. Band 7, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2001, ISBN 3-411-04073-4
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 4. Auflage. Band 7, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, ISBN 978-3-411-04074-2
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 5., neu bearbeitete Auflage. Band 7, Dudenverlag, Berlin/Mannheim/Zürich 2013, ISBN 978-3-411-04075-9
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Band 7, Dudenverlag, Berlin 2020, ISBN 978-3-411-04076-6
 • Norbert Bolz u.a.; Peter Wippermann (Herausgeber): Duden, Wörterbuch der New Economy. Dudenverlag, Mannheim u.a. 2001, ISBN 3-411-71171-X
 • Jakob Ebner: Duden Taschenbücher, Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen Deutsch. 1. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1969
 • Jakob Ebner: Duden Taschenbücher, Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen Deutsch. 2., vollständig überarbeitete Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1980, ISBN 3-411-01794-5
 • Jakob Ebner: Duden Taschenbücher, Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen Deutsch. 3., vollständig überarbeitete Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1998, ISBN 3-411-04983-9
 • Jakob Ebner: Duden, Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen Deutsch. 4. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 2009, ISBN 978-3-411-04984-4
 • Jakob Ebner: Duden, Österreichisches Deutsch. Wörterbuch der Gegenwartssprache in Österreich. 5., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverlag, Berlin 2019, ISBN 978-3-411-04985-1
 • Konrad Duden: Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 1. Auflage. Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig 1880, DNB 800246632 (Faksimile der Originalausgabe von 1880, Bibliographisches Institut AG, Mannheim 1980)
 • Konrad Duden: Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache mit etymologischen Angaben, kurzen Sacherklärungen und Verdeutschungen der Fremdwörter. 3., umgearbeitete und vermehrte Auflage. Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig 1887
 • Konrad Duden: Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache mit etymologischen Angaben, kurzen Sacherklärungen und Verdeutschungen der Fremdwörter. 4., umgearbeitete und vermehrte Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1896 (sechster Abdruck)
 • Konrad Duden: Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache mit zahlreichen kurzen Wort- und Sacherklärungen und Verdeutschungen der Fremdwörter. 5., umgearbeitete und vermehrte Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1898 (dritter Abdruck, Internet Archive)
 • Konrad Duden: Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache mit zahlreichen kurzen Wort- und Sacherklärungen und Verdeutschungen der Fremdwörter. 6., verbesserte und vermehrte Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1900
 • Konrad Duden: Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Nach den für Deutschland, Österreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln. 7. Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1904 (neuer Abdruck)
 • Konrad Duden: Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Nach den für Deutschland, Österreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln. 8., neubearbeitete Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig/Wien 1910 (siebenter Neudruck)
 • J. Ernst Wülfing, Alfred C. Schmidt, unter Mitwirkung des Oberkorrektors der Reichsdruckerei Otto Reinecke: Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Mit Unterstützung des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, des Deutschen Buchdruckervereins, des Reichsverbandes Österreichischer Buchdruckereibesitzer, des Schweizerischen Buchdruckervereins sowie der deutschen und österreichischen Korrektorenvereine nach den für Deutschland, Österreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln. 9., neubearbeitete Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1923 (sechster Neudruck)
 • Theodor Matthias: Der große Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Mit Unterstützung des Deutschen Sprachvereins, des Deutschen Buchdruckervereins, des Reichsverbandes Österreichischer Buchdruckereibesitzer, des Schweizerischen Buchdruckervereins sowie der deutschen und österreichischen Korrektorenvereine nach den für Deutschland, Österreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln. 10., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Bibliographisches Institut AG., Leipzig 1929
 • Otto Basler: Der Große Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Mit Unterstützung des Deutschen Sprachvereins, des Deutschen Buchdruckervereins E. V., des Hauptverbandes der graphischen Unternehmen Österreichs, des Schweizerischen Buchdruckervereins sowie der deutschen und österreichischen Korrektorenvereine nach den für das Deutsche Reich, Österreich und die Schweiz gültigen amtlichen Regeln. 11., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Bibliographisches Institut AG., Leipzig 1937 (erster verbesserter Neudruck)
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Rechtschreibung. mit Berücksichtigung der häufigsten Fremdwörter. Ratgeber bei rechtschreiblichen und grammatischen Schwierigkeiten der deutschen Sprache. Vereinigung Volkseigener Verlage, Bibliographisches Institut, Leipzig 1952 (vollständig neu bearbeitete Ausgabe, gilt in der DDR als 14. Auflage)
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. In: Der große Duden (in acht Bänden). 15. Auflage. Band 1, Bibliographisches Institut, Mannheim 1961
 • Horst Klien (Herausgeber): Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung. 15. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1964 (2. verbesserter Nachdruck)
 • Paul Grebe: Der Große Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. In: Der Große Duden in 9 Bänden. 16., erweiterte Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Zürich 1967
 • Horst Klien (Herausgeber): Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften, Hinweise für das Maschinenschreiben und Beispiele zur Deklination von Substantiven, Adjektiven und Pronomen. 16. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1967 (1. Nachdruck, 101.–200. Tausend)
 • Horst Klien (Herausgeber): Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften, Hinweise für das Maschinenschreiben und Beispiele zur Deklination von Substantiven, Adjektiven und Pronomen. 16. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1969 (3. Nachdruck, 601.–700. Tausend)
 • Horst Klien (Herausgeber): Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften und Hinweise für das Maschinenschreiben. 16. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1970 (5., verbesserter Nachdruck, 1133.–1332. Tausend)
 • Horst Klien (Herausgeber): Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften und Hinweise für das Maschinenschreiben. 16. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1975 (10., unveränderter Nachdruck)
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. In: Der Große Duden in 10 Bänden. 17., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1973, ISBN 3-411-00911-X
 • Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften und Hinweise für das Maschinenschreiben. 17. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1979 (Nachdruck der 17., neubearbeiteten Auflage von 1976 (871.–1120. Tausend))
 • Dudenredaktion des VEB Bibliographischen Institut Leipzig: Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften und Hinweise für das Maschinenschreiben. 17. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1984 (Durchgesehener Nachdruck der 17., neubearbeiteten Aufl. von 1976)
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. In: Der Duden in 10 Bänden. Das Standardwerk zur deutschen Sprache. 18., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1980, ISBN 3-411-00901-2
 • Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung mit einem Anhang: Vorschriften für den Schriftsatz, Korrekturvorschriften, Hinweise für das Maschinenschreiben. 18. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1988 (4., durchgesehene Auflage (der 18. Neubearbeitung))
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Auf der Grundlage der amtlichen Rechtschreibregeln. In: Der Duden in 10 Bänden. 19., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1986, ISBN 3-411-20900-3
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache. Auf der Grundlage der amtlichen Rechtschreibregeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 20., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1991, ISBN 3-411-04010-6
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache. Auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 21., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1996, ISBN 3-411-04011-4
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. Auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 22. Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2000, ISBN 3-411-70922-7
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der neuen amtlichen Regeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 23. Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2004, ISBN 978-3-411-04013-0
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. In: Der Duden in zwölf Bänden. 24. Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, ISBN 978-3-411-70924-3
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. In: Der Duden in zwölf Bänden. 25. Auflage. Band 1, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2009, ISBN 978-3-411-04015-5
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Regeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 26., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 1, Dudenverlag, Berlin/Mannheim/Zürich 2013, ISBN 978-3-411-04016-2
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der amtlichen Regeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 27. Auflage. Band 1, Dudenverlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-411-04017-9
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der amtlichen Regeln. In: Der Duden in zwölf Bänden. 28., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Band 1, Dudenverlag, Berlin 2020, ISBN 978-3-411-04018-6
 • Günther Drosdowski, Werner Scholze-Stubenrecht et al.: Duden, Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. In: Der Duden in zwölf Bänden. 1. Auflage. Band 11, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1992, ISBN 3-411-04111-0
 • Günther Drosdowski, Werner Scholze-Stubenrecht et al.: Duden, Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. In: Der Duden in zwölf Bänden. Nach den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung überarbeiteter Neudruck der 1. Auflage. Band 11, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1998, ISBN 3-411-04111-0
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. In: Der Duden in zwölf Bänden. 2., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Band 11, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2002, ISBN 3-411-04112-9
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. In: Der Duden in zwölf Bänden. 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Band 11, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2008, ISBN 978-3-411-04113-8
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. In: Der Duden in zwölf Bänden. 4., neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Band 11, Dudenverlag, Berlin/Mannheim/Zürich 2013, ISBN 978-3-411-04114-5
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. In: Der Duden in zwölf Bänden. 4. Auflage. Band 9, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1997, ISBN 3-411-04094-7
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6. Auflage. Band 9, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2007, ISBN 978-3-411-04096-4
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Richtiges und gutes Deutsch. Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. In: Der Duden in zwölf Bänden. 7., vollständig überarbeitete Auflage. Band 9, Dudenverlag, Mannheim 2012 (auf der Buchausgabe von 2012 beruhende elektronische Version)
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. Richtiges und gutes Deutsch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 8. Auflage. Band 9, Dudenverlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-411-91239-1
 • Hans Bickel, Christoph Landolt; Schweizerischer Verein für die deutsche Sprache (Herausgeber): Duden, Schweizerhochdeutsch. Wörterbuch der Standardsprache in der deutschen Schweiz. 1. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Zürich 2012, ISBN 978-3-411-70417-0
 • Hans Bickel, Christoph Landolt; Schweizerischer Verein für die deutsche Sprache (Herausgeber): Duden, Schweizerhochdeutsch. Wörterbuch der Standardsprache in der deutschen Schweiz. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverlag, Berlin 2018, ISBN 978-3-411-70418-7
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Das Stilwörterbuch. In: Der Duden in zwölf Bänden. 8., völlig neu bearbeitete Auflage. Band 2, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2001, ISBN 3-411-04028-9
 • Wolfgang Müller (Herausgeber): Duden, Die sinn- und sachverwandten Wörter. Synonymwörterbuch der deutschen Sprache. In: Der Duden in zwölf Bänden. überarbeiteter Neudruck der 2. Auflage. Band 8, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1997, ISBN 3-411-20908-9
 • Dudenredaktion: Duden, Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter. In: Der Duden in zwölf Bänden. 3. Auflage. Band 8, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2004, ISBN 3-411-04083-1
 • Birgit Eickhoff und Dudenredaktion: Duden, Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter. In: Der Duden in zwölf Bänden. 4. Auflage. Band 8, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2006, ISBN 978-3-411-04084-1
 • Birgit Eickhoff und Dudenredaktion: Duden, Das Synonymwörterbuch. Ein Wörterbuch sinnverwandter Wörter. In: Der Duden in zwölf Bänden. 6., vollständig überarbeitete Auflage. Band 8, Dudenverlag, Berlin 2014, ISBN 978-3-411-04086-5
 • Wissenschaftlicher Rat und Mitarbeiter der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 2. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1989, ISBN 3-411-02176-4
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion, Annette Klosa u. a. (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 4. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2001, ISBN 3-411-05504-9
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 5. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2003, ISBN 3-411-05505-7
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 6. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2007, ISBN 978-3-411-05506-7
 • Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. 7. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2011, ISBN 978-3-411-05507-4
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 8., überarbeitete und erweiterte Auflage. Dudenverlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-411-05508-1
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Deutsches Universalwörterbuch. Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. 9. Auflage. Dudenverlag, Berlin 2019, ISBN 978-3-411-05509-8
 • Werner Scholze-Stubenrecht et al.: Duden, Zitate und Aussprüche. Herkunft und aktueller Gebrauch. 7 500 Zitate, Aussprüche, Bonmots, Sentenzen und Aphorismen - von der klassischen Antike bis zur modernen Werbesprache, von der Bibel bis zum Fernsehfilm. In: Der Duden in 12 Bänden. Nach den Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung überarbeiteter Nachdruck der 1. Auflage. Band 12, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1997, ISBN 3-411-04121-8, DNB 950682950
 • Maria Grazia Chiaro, Werner Scholze-Stubenrecht: Duden, Zitate und Aussprüche. In: Dudenredaktion (Herausgeber): Der Duden in 12 Bänden. 2., neubearbeitete und aktualisierte Auflage. Band 12, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2002, ISBN 978-3-411-04122-0, DNB 962265780
 • Werner Scholze-Stubenrecht, Anja Steinhauer: Duden, Zitate und Aussprüche. Herkunft und Gebrauch. Rund 7500 Zitate von der klassischen Antike bis zur Gegenwart. In: Dudenredaktion (Herausgeber): Der Duden in 12 Bänden. 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Band 12, Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2008, ISBN 978-3-411-04123-7, DNB 988709236
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Duden, Zitate und Aussprüche. Herkunft, Bedeutung und aktueller Gebrauch. 7500 Zitate von der klassischen Antike bis heute. In: Der Duden in 12 Bänden. 4., überarbeitete und erweiterte Auflage. Band 12, Dudenverlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-411-04124-4
 • Anja Steinhauer: Das Wörterbuch der Abkürzungen. Rund 50 000 nationale und internationale Abkürzungen und Kurzwörter mit ihren Bedeutungen. 5. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 2005, ISBN 3-411-05015-2
 • Anja Steinhauer: Das Wörterbuch der Abkürzungen. Über 50 000 nationale und internationale Abkürzungen und Kurzwörter mit ihren Bedeutungen. 6. Auflage. Dudenverlag, Mannheim/Zürich 2011, ISBN 3-411-90269-9
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Das große österreichische Schulwörterbuch. 1. Auflage. Dudenverlag, Veritas, Berlin, Wien 2008, ISBN 978-3-411-14097-8
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Das große österreichische Schulwörterbuch. 2., aktualisierte Auflage. Dudenverlag, Veritas, Berlin, Wien 2013, ISBN 978-3-411-14097-8
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Versunkene Wortschätze: Wörter, die uns fehlen werden. 1. Auflage. Dudenverlag, Berlin 2016, ISBN 978-3-411-71131-4
 • Dudenredaktion (Herausgeber): Versunkene Wortschätze Österreich. 1. Auflage. Dudenverlag, Berlin 2017, ISBN 978-3-411-71018-8
 • Jürgen Eichhoff (Herausgeber): Wortatlas der deutschen Umgangssprachen. In 4 Bänden. Francke/Saur, Bern/München 1977–2000, ISBN 3-907820-48-7, DNB 550387498
 • Jürgen Eichhoff (Herausgeber): Wortatlas der deutschen Umgangssprachen. Erster Band, Francke Verlag, Bern/München 1977, ISBN 3-7720-1338-4 (Paperback), ISBN 3-7720-1337-6 (gebunden), DNB 851004431
 • Jürgen Eichhoff (Herausgeber): Wortatlas der deutschen Umgangssprachen. Zweiter Band, Francke Verlag, Bern/München 1978, ISBN 3-7720-1340-6 (Paperback), ISBN 3-7720-1339-2 (gebunden), DNB 790362678
 • Jürgen Eichhoff (Herausgeber): Wortatlas der deutschen Umgangssprachen. Dritter Band, Saur Verlag, Bern/München 1993, ISBN 3-907820-54-1 (gebunden), ISBN 3-907820-53-3 (Paperback), DNB 930667239
 • Jürgen Eichhoff (Herausgeber): Wortatlas der deutschen Umgangssprachen. Vierter Band, Saur Verlag, Bern/München 2000, ISBN 3-907820-56-8 (Paperback), ISBN 3-907820-55-X (gebunden), DNB 959282785
 • Ernst Eichler, Hans Walther: Städtenamenbuch der DDR. 1. Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, ISBN 3-323-00007-2, DNB 860996824
 • Ernst Eichler, Hans Walther: Städtenamenbuch der DDR. 2., durchgesehene Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1988, ISBN 3-323-00007-2, DNB 890026394
 • Rudolf Eilenberger: Pennälersprache. Entwicklung, Wortschatz und Wörterbuch. Verlag von Karl J. Trübner, Straßburg 1910
 • Hermann Fischer, Hermann Taigel: Schwäbisches Handwörterbuch auf der Grundlage des „Schwäbischen Wörterbuchs“ von Hermann Fischer † und Wilhelm Pfleiderer †. H. Laupp’sche Buchhandlung/J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1986, ISBN 3-16-444814-7 (Gewebe), ISBN 3-16-445092-3 (Leder), DNB 860391639
 • Hermann Fischer, Wilhelm Pfleiderer: Schwäbisches Wörterbuch. In 6 Bänden. Laupp, Tübingen 1904–1936, DNB 560474512
 • Ryan Christopher Furness: Diccionari Occitan (aranés) - Anglés / Dictionary English - Occitan (Aranese). Pagès editors, Lleida 2006, ISBN 84-9779-362-5
 • Herbert Fussy (Herausgeber): Auf gut Österreichisch. Ein Wörterbuch der Alltagssprache. Ausgewählt und herausgegeben von Herbert Fussy. 1. Auflage. öbv&hpt, Wien 2006, ISBN 978-3-209-04348-1, DNB 96859543X
 • Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. Genehmigte Lizenzausgabe für Nikol Verlagsgesellschaft. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg 2005, ISBN 3-937872-16-7, DNB 974410284
 • Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Birkhäuser Verlag, Basel/Berlin/Boston 1996, ISBN 3-7643-2390-6, DNB 945490496
 • Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. Genehmigte Lizenzausgabe für Nikol Verlagsgesellschaft. 6. Auflage. Nikol Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburg 2017, ISBN 3-86820-149-9
 • Karl-Heinz Göttert: Neues Deutsches Wörterbuch. Lingen, Köln 2012
 • Max Gottschald: Deutsche Namenkunde. Mit einer Einführung in die Familiennamenkunde. 6. Auflage. De Gruyter, Berlin 2006, ISBN 3-11-018032-4
 • Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann (Herausgeber): Langenscheidt Compact Diccionario Didáctico Alemán - Para aprender alemán en alemán. Originaltitel: Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 1998. 1. (für den spanischsprachigen Bereich) Auflage. Langenscheidt, Barcelona 1999, ISBN 84-95199-49-1
 • Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann (Herausgeber): Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Neubearbeitung 2008 Auflage. Langenscheidt, Berlin und München 2008, ISBN 978-3-468-49037-8, DNB 985569123
 • Eva-Maria Krech, Eberhard Stock, Ursula Hirschfeld, Lutz Christian Anders et al.: Deutsches Aussprachewörterbuch. Mit Beiträgen von Walter Haas, Ingrid Hove, Peter Wiesinger. 1. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2009, ISBN 978-3-11-018202-6, DNB 999593021
 • Eva-Maria Krech, Eberhard Stock, Ursula Hirschfeld, Lutz Christian Anders et al.: Deutsches Aussprachewörterbuch. Mit Beiträgen von Walter Haas, Ingrid Hove, Peter Wiesinger. 1. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2010, ISBN 978-3-11-018203-3, DNB 1007248009 (broschierte Ausgabe)
 • Christoph Gutknecht: Lauter blühender Unsinn. Erstaunliche Wortgeschichten von Aberwitz bis Wischiwaschi. C.H. Beck oHG, München 2008, ISBN 978-3-406-57152-7 (limitierte Sonderauflage)
 • Christoph Gutknecht: Pustekuchen! Lauter kulinarische Wortgeschichten C.H. Beck, München 2002, ISBN 3-406-47621-X
 • Christoph Gutknecht: Von Treppenwitz bis Sauregurkenzeit. Die verrücktesten Wörter im Deutschen. Verlag C.H. Beck oHG, München 2008, ISBN 978-3-406-56833-6 (Originalausgabe)
 • Margot Heinemann: Kleines Wörterbuch der Jugendsprache. 2. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1990, ISBN 3-323-00273-3
 • Ilse Hell (Herausgeber): Neues grosses Wörterbuch - Fremdwörter. Edition Compact Verlag, München 2001, ISBN 3-8174-5258-6 (Trautwein Wörterbuch).
 • Hentschel, Weydt: Handbuch der Deutschen Grammatik. 5., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin, Boston 2021, ISBN 978-3-11-062941-5
 • Dieter Herberg, Michael Kinne, Doris Steffens; unter Mitarbeit von Elke Tellenbach, Doris al-Wadi: Neuer Wortschatz. Neologismen der 90er Jahre im Deutschen. In: Ludwig M. Eichinger, Peter Wiesinger (Herausgeber): Schriften des Instituts für Deutsche Sprache. Band 11, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York 2004, ISBN 3-11-017750-1, DNB 971679088
 • Ursula Hermann: Knaurs etymologisches Lexikon. 10000 Wörter unserer Gegenwartssprache. Droemer Knaur, München 1983, ISBN 3-426-26074-3
 • Ursula Hermann, Lutz Götze: Die neue deutsche Rechtschreibung. Bertelsmann-Lexikon-Verlag, Gütersloh 1996, ISBN 3-577-10625-5, DNB 948125500
 • Peter Herwig (Herausgeber): »Schwäbisch«. Ein Sprachführer für Einsteiger. Herwig-Verlag, Göppingen 1987, ISBN 3980130703
 • Moritz Heyne: Deutsches Wörterbuch. In drei Bänden. 1. Auflage. Leipzig 1890 (Band 1), 1892 (Band 2), 1895 (Band 3)
 • Moritz Heyne: Deutsches Wörterbuch. In drei Bänden. 2. Auflage. Leipzig 1905 (Band 1), 1906 (Band 2 und Band 3)
 • Johann Christian August Heyse, Karl Wilhelm Ludwig Heyse: Handwörterbuch der deutschen Sprache. Mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und Fügung der Wörter, so wie auf deren Sinnverwandtschaft. Erster Theil. A bis K, Magdeburg 1833 (Internet Archive)
 • Johann Christian August Heyse, Karl Wilhelm Ludwig Heyse: Handwörterbuch der deutschen Sprache. Mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und Fügung der Wörter, so wie auf deren Sinnverwandtschaft. Zweiten Theiles erste Abtheilung: L bis Steg, Magdeburg 1849 (Internet Archive)
 • Johann Christian August Heyse, Karl Wilhelm Ludwig Heyse: Handwörterbuch der deutschen Sprache. Mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und Fügung der Wörter, so wie auf deren Sinnverwandtschaft. Zweiten Theiles zweite Abtheilung: stehen bis Z, Magdeburg 1849 (Internet Archive)
 • Otto Hietsch: Bavarian into English. A lexical and cultural guide. 1. Auflage. Andreas Dick Verlag, Straubing 1994, ISBN 3-9801769-5-9, DNB 94375576X
 • Otto Hietsch: Bavarian into English. A lexical and cultural guide. 2. Auflage. Andreas Dick Verlag, Straubing 1995, ISBN 3-9801769-5-9
 • Otto Hietsch: Bavarian into English. A lexical and cultural guide. 3. Auflage. Andreas Dick Verlag, Straubing 1998, ISBN 3-9801769-5-9
 • Otto Hietsch: Bavarian into English. A lexical and cultural guide. 1. Auflage. Volume Two, Andreas Dick Verlag, Neutraubling 1995, ISBN 3-9801769-7-5, DNB 94640481X
 • Otto Hietsch: Bavarian into English. A lexical and cultural guide. 1. Auflage. Volume Three, Andreas Dick Verlag, Neutraubling 1997, ISBN 3-9801769-9-1, DNB 956239668
 • Friedrich Staub, Ludwig Tober (Begr.); Albert Bachmann, Otto Gröger, Hans Wanner, Peter Dalscher, Peter Ott (Hrsg.): Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. Herausgegeben mit Unterstützung des Bundes und der Kantone. 17 Bände, Huber, Frauenfeld 1881ff., DNB 560594666 (Digitalisat)
 • Friedrich Staub [Leitung], Ludwig Tober et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 1. Band: A, E, I, O, U, F/V, Huber, Frauenfeld 1881, DNB 948901764 (Digitalisat)
 • Friedrich Staub [Leitung], Ludwig Tober et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 2. Band: G, H, Huber, Frauenfeld 1885, DNB 94890190X (Digitalisat)
 • Friedrich Staub [Leitung], Ludwig Tober et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 3. Band: J, K/Ch, L, Huber, Frauenfeld 1895, DNB 948902035 (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 4. Band: M, N, B/P (Bu), Huber, Frauenfeld 1901, DNB 948902116 (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 5. Band: B/P (Bl), Quw, Huber, Frauenfeld 1905, DNB 948902167 (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 6. Band: R, Huber, Frauenfeld 1909, DNB 94890223X (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 7. Band: S, Huber, Frauenfeld 1913, DNB 948902280 (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 8. Band: Sch, Huber, Frauenfeld 1920, DNB 948902329 (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 9. Band: Schl bis Schw, Huber, Frauenfeld 1929, DNB 948902388 (Digitalisat)
 • Albert Bachmann [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 10. Band: Sf bis St-ck, Huber, Frauenfeld 1939, DNB 948902450 (Digitalisat)
 • Otto Gröger [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 11. Band: St-l bis Str, Huber, Frauenfeld 1952, DNB 881173649 (Digitalisat)
 • Hans Wanner [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 12. Band: D- (T-) bis D-m (T-m), Huber, Frauenfeld 1961, DNB 881173657 (Digitalisat)
 • Hans Wanner [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 13. Band: D-n (T-n) bis D-z (T-z), Huber, Frauenfeld 1973, ISBN 3-7193-0459-0, DNB 881173665 (Digitalisat)
 • Hans Wanner [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 14. Band: Dch- (Tch-) bis Dw-rg (Tw-rg), Huber, Frauenfeld 1987, ISBN 3-7193-0995-9, DNB 957587147 (Digitalisat)
 • Peter Ott [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 15. Band: W- bis W-m, Huber, Frauenfeld 1999, ISBN 3-7193-1199-6, DNB 957587341 (Digitalisat)
 • Peter Ott [Leitung] et al.: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Gesammelt auf Veranstaltung der ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH unter Beihülfe aus allen Kreisen des Schweizervolkes. 16. Band: W-n bis W-z, X, Huber, Frauenfeld 2012, ISBN 3-7193-8202-8, DNB 978089685 (Digitalisat)
 • Kathrin Kunkel-Razum: Hueber Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Das einsprachige Wörterbuch für Kurse der Grund- und Mittelstufe. Hueber Verlag, Ismaning 2003, ISBN 9783190017355
 • William Jervis Jones: A lexicon of French borrowings in the German vocabulary (1575–1648). de Gruyter, Berlin 1976, ISBN 3-11-004769-1
 • Jakob Heinrich Kaltschmidt: Kurzgefasstes vollständiges stamm- und sinnverwandtschaftliches Gesammt-Wörterbuch der deutschen Sprache aus allen ihren Mundarten und mit allen Fremdwörtern. Ein Hausschatz der Muttersprache für alle Stände des deutschen Volkes. Karl Tauchnitz, Leipzig 1834 (Google Books)
 • Hugo Kastner: Von Aachen bis Zypern. Geografische Namen und ihre Herkunft. Originalausgabe, Humboldt Verlag, Baden-Baden 2007, ISBN 978-3-89994-124-1
 • Günter Kempcke: Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Walter de Gruyter, Berlin 2000, ISBN 9783110164077
 • Ferdinand Khull: Deutsches Namenbüchlein. Ein Hausbuch zur Mehrung des Verständnisses unserer heimischen Vornamen und zur Förderung deutscher Namengebung bearbeitet von Ferdinand Khull. In: Verdeutschungsbücher des allgemeinen deutschen Sprachvereins. 1. Auflage. IV. Band, Verlag von Ferdinand Hirt & Sohn, Leipzig 1891
 • Ferdinand Khull: Deutsches Namenbüchlein. Ein Hausbuch zur Mehrung des Verständnisses unserer heimischen Vornamen und zur Förderung deutscher Namengebung bearbeitet von Ferdinand Khull. In: Verdeutschungsbücher des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. 2. veränderte Auflage. Band IV, Verlag des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins (F. Berggold), Berlin 1901
 • Hildebert Kirchner: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. 4., erneuerte und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 1993, ISBN 978-3-11013-777-4
 • Hildebert Kirchner, Cornelie Butz: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. 5., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter Recht, Berlin 2003, ISBN 978-3-89949-026-8
 • Hildebert Kirchner, Dietrich Pannier: Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. 6., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter Recht, Berlin 2008, ISBN 978-3-89949-336-8
 • Hubert Klausmann: Atlas der Familiennamen von Bayern. Jan Thorbecke Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern 2009, ISBN 978-3-7995-0225-2
 • Wolfgang Fleischer, Gerhard Helbig, Gotthard Lerchner (Herausgeber): Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache. 4. Auflage. Peter Lang, Frankfurt/M. 2001, ISBN 978-3-631-35310-3
 • Friedrich Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 8. verbesserte und vermehrte Auflage. Verlag von Karl J. Trübner, Strassburg 1914–15, DNB 36107106X
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Walther Mitzka: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 18. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 1960, DNB 452461472
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Walther Mitzka: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 19. Auflage. de Gruyter, Berlin 1963, DNB 452461480
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Walther Mitzka: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 1967, DNB 457234806
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Walther Mitzka: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 21., unveränderte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1975, ISBN 3-11-005709-3, DNB 821257900
 • Friedrich Kluge, völlig neu bearbeitet von Elmar Seebold unter Mithilfe von Max Bürgisser und Bernd Gregor: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 22. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1989, ISBN 3-11-006800-1, DNB 891464271
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23., erweiterte Auflage. de Gruyter, Berlin/New York 1995, ISBN 3-11-012922-1, DNB 945685408
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Unveränderter Nachdruck der 23., erweiterten Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1999, ISBN 3-11-016392-6, DNB 954476506
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24., durchgesehene und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 978-3-11-017473-1, DNB 965096742
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24., durchgesehene und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 978-3-11-017472-4
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 24., durchgesehene und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2001, ISBN 3-11-017474-X, DNB 965491013
 • Friedrich Kluge, bearbeitet von Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 25., durchgesehene und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2011, ISBN 978-3-11-022364-4, DNB 1012311937
 • Gerhard Köbler: Wörterbuch des althochdeutschen Sprachschatzes. Ferdinand Schöningh, Paderborn/München/Wien/Zürich 1993, ISBN 3-506-74661-8
 • Heinz Koblischke: Großes Abkürzungsbuch. Abkürzungen, Kurzwörter, Zeichen, Symbole. 2., durchgesehene Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1980
 • Heinz Koblischke: Kleines Abkürzungsbuch. 3., neubearbeitete Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1981
 • Werner König: dtv-Atlas Deutsche Sprache. 10., überarbeitete Auflage. Deutscher Taschenbuchverlag, München 1994, ISBN 3-423-03025-9
 • Werner König: dtv-Atlas Deutsche Sprache. 14. Auflage. Deutscher Taschenbuchverlag, München 2004, ISBN 978-3-423-03025-9
 • Werner König: dtv-Atlas Deutsche Sprache. 19., überarbeitete und korrigierte Auflage. Deutscher Taschenbuchverlag, München 2019, ISBN 978-3-423-03025-0
 • Rudolf Köster: Eigennamen im deutschen Wortschatz. Ein Lexikon. Walter de Gruyter, Berlin 2003, ISBN 978-3110177022
 • Kommission für Mundartforschung (Herausgeber): Bayerisches Wörterbuch. 1. Auflage. Band 1 (A–Bazi), R. Oldenburg Verlag, München 2002, ISBN 3-486-56629-6 (enthält die Hefte 1–8, erschienen 1995 bis 2002)
 • Kommission für Mundartforschung (Herausgeber): Bayerisches Wörterbuch. 1. Auflage. Band 2 (be–Boxhamer), R. Oldenburg Verlag, München 2012, ISBN 978-3-486-70703-8 (enthält die Hefte 9–17, erschienen 2003 bis 2012)
 • Hannelore Kraeber: Neues Wörterbuch der Koblenzer Mundart. 2. Auflage. Fuck, Koblenz 1992
 • Walter Krämer, Wolfgang Sauer: Lexikon der populären Sprachirrtümer. Mißverständnisse, Denkfehler und Vorurteile von Altbier bis Zyniker. 2. Auflage. Piper Verlag GmbH, München März 2006, ISBN 978-3-492-24460-2, DNB 973562528
 • Eberhard Kranzmayer et al.: Wörterbuch der bairischen Mundarten in Österreich. In: Österreichische Akademie der Wissenschaften (Herausgeber): Bayerisch-österreichisches Wörterbuch. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien
 • Ruth Küfner (Herausgeber): Grosses Fremdwörterbuch. bearbeitet vom Lektorat Deutsche Sprache d. VEB Bibliogr. Institut Leipzig. In Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachwiss. Mitarb. der Redaktion: Ruth Küfner. 6., durchgesehene Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1985, DNB 870799487
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache. In 8 Bänden. Klett, Stuttgart 1982–1984, DNB 550923802
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 1. Band A–Blatt, Klett, Stuttgart 1982, ISBN 3-12-570010-8, DNB 821108476
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 2. Band Blau–Faul, Klett, Stuttgart 1983, ISBN 3-12-570120-1, DNB 830485171
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 3. Band Faust–Haus, Klett, Stuttgart 1983, ISBN 3-12-570130-9, DNB 830923780
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 4. Band Haut–Kost, Klett, Stuttgart 1983, ISBN 3-12-570140-6, DNB 831065346
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 5. Band Kot–Naschzahn, Klett, Stuttgart 1984, ISBN 3-12-570150-3, DNB 840092393
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 6. Band Nase–Saras, Klett, Stuttgart 1984, ISBN 3-12-570160-0, DNB 840876025
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 7. Band Sardelle–Susi, Klett, Stuttgart 1984, ISBN 3-12-570170-8, DNB 841057532
 • Heinz Küpper: Illustriertes Lexikon der deutschen Umgangssprache in 8 Bänden. 8. Band Susig–Zypresse, Klett, Stuttgart 1984, ISBN 3-12-570180-5, DNB 841121311
 • Heinz Küpper: Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. 6. Nachdruck der 1. Auflage. Klett, Stuttgart u.a. 1997, ISBN 3-12-570600-9
 • Heinz Küpper: Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. In: Digitale Bibliothek. 1. Auflage. 36, Directmedia Publishing, Berlin 2006, ISBN 3-89853-436-7
 • Heinrich Laag: Kleines Wörterbuch der frühchristlichen Kunst und Archäologie. Mit einem Anhang altgriechischer Fachwörter und 100 Abbildungen. 1. Auflage. Reclam, Stuttgart 2001, ISBN 978-3-15-008633-9
 • Andrieu Largarda: Vocabulari Occitan. mots, locucions e expressions idiomaticas recampats per centre d'interès. Seccion Pedagogica de l'Institut d'Estudis Occitans, Tolosa 1971
 • Duk Ho Lee: Rückläufiges Wörterbuch der deutschen Sprache. de Gruyter, Berlin und New York 2005, ISBN 978-3-11-018197-5
 • Hermann Ehmann; Langenscheidt-Redaktion (Herausgeber): Endgeil. Das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache. 1. Auflage. C.H.Beck, München 2005, ISBN 978-3406528286
 • Hermann Ehmann; Langenscheidt-Redaktion (Herausgeber): Endgeil. Das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache. 2. Auflage. C.H.Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-57387-3
 • Langenscheidt-Redaktion (Hrsg.), bearbeitet von Christina Niegel: Hä?? Jugendsprache unplugged 2012. Langenscheidt, Berlin/München 2012, ISBN 978-3-468-29859-2
 • Langenscheidt-Redaktion (Hrsg.), bearbeitet von Jens Runkehl: Langenscheidt Lilliput Berlinerisch. 1. Auflage. Langenscheidt, Berlin/München 2003, ISBN 978-3-468-20034-2, DNB 965712079
 • Langenscheidt-Redaktion (Hrsg.), bearbeitet von Jens Runkehl: Langenscheidt Lilliput Berlinerisch. 2. Auflage. Langenscheidt, Berlin/München 2008, ISBN 978-3-468-20041-0, DNB 987234951
 • Werner Drossard, Daniel Kölligan, Fritz Serzisko; Langenscheidt-Redaktion (Herausgeber): Lilliput Kölsch. Langenscheidt, Berlin/München 2006, ISBN 3-468-20033-1, DNB 97486966X
 • Werner Drossard, Daniel Kölligan, Fritz Serzisko: Lilliput Kölsch. Langenscheidt, Berlin/München 2008, ISBN 978-3-468-20044-1, DNB 987234633
 • Langenscheidt-Redaktion (Herausgeber): Lilliput Kölsch. Langenscheidt, München 2012, ISBN 978-3-468-19904-2, DNB 1018093117
 • Matthias von Lexer: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1872 – 1878 Auflage. Hirzel Verlag, Stuttgart 1992, ISBN 3-7776-0488-7 (Online)
 • Josef Höfer, Karl Rahner (Herausgeber): Lexikon für Theologie und Kirche. In 14 Bänden. 2. Auflage. Herder, Freiburg 1957-1968, ISBN 3-451-20756-7
 • Josef Höfer, Karl Rahner (Herausgeber): Lexikon für Theologie und Kirche. In 14 Bänden. 2. Auflage. Herder, Freiburg 1986-1968, ISBN 3-451-20756-7
 • Walter Kasper et al. (Herausgeber): Lexikon für Theologie und Kirche. In 11 Bänden. 3. Auflage. Herder, Freiburg 1993-2001, ISBN 3-451-22004-0
 • Walter Kasper et al. (Herausgeber): Lexikon für Theologie und Kirche. In 11 Bänden. 3. (Sonderausgabe) Auflage. Herder, Freiburg 2009
 • Kaspar Linnartz: Unsere Familiennamen. Zehntausend Berufsnamen im Abc erklärt. 1. Auflage. Band 1, Ferdinand Dümmler Verlag, Bonn und Berlin 1936
 • Kaspar Linnartz: Unsere Familiennamen. Aus deutschen u. fremden Vornamen im ABC erklärt. 1. Auflage. Band 2, Ferdinand Dümmler Verlag, Bonn und Berlin 1939
 • Kaspar Linnartz: Unsere Familiennamen. Zehntausend Berufsnamen im Abc erklärt. 2. Auflage. Band 1, Ferdinand Dümmler Verlag, Bonn und Berlin 1940
 • Kaspar Linnartz: Unsere Familiennamen. Aus deutschen u. fremden Vornamen im ABC erklärt. 2. Auflage. Band 2, Ferdinand Dümmler Verlag, Bonn und Berlin 1944
 • Kaspar Linnartz: Unsere Familiennamen. Zehntausend Berufsnamen im Abc erklärt. 3. Auflage. Band 1, Ferdinand Dümmler Verlag, Bonn und Berlin 1958
 • Kaspar Linnartz: Unsere Familiennamen. Aus deutschen u. fremden Vornamen im ABC erklärt. 3. Auflage. Band 2, Ferdinand Dümmler Verlag, Bonn und Berlin 1958
 • Enno Littmann: Morgenländische Wörter im Deutschen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage nebst einem Anhang über die amerikanischen Wörter. 2., vermehrte und verbesserte Auflage. J.C.B Mohr ‹ Paul Siebeck ›, Tübingen 1924, DNB 574636277
 • Karl Lokotsch: Etymologisches Wörterbuch der europäischen Wörter orientalischen Ursprungs. In: Hermann Wirt, Wilhelm Streitberg † (Herausgeber): Indogermanische Bibliothek. Erste Abteilung: Sammlung indogermanischer Lehr- und Handbücher. II. Reihe: Wörterbücher. 3. Band, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1927
 • Lutz Mackensen: Deutsches Wörterbuch. 9., völlig neubearbeitete und stark erweiterte Auflage. Südwest Verlag, München 1977, ISBN 3-517-00637-8
 • Lutz Mackensen: Deutsches Wörterbuch. 12., völlig neubearbeitete und stark erweiterte Auflage. Südwest Verlag, München 1986, ISBN 3-517-00909-1
 • Heinrich Marzell; Heinz Paul (Herausgeber): Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1977
 • Friedrich Maurer (Begründer); nach den vorarbeiten von Friedrich Maurer, Friedrich Stroh und Rudolf Mulch bearbeitet von Rudolf Mulch: Südhessisches Wörterbuch. Band Ⅰ: A—D, N. G. Elwert Verlag, Marburg 1965–1968, ISBN 3-7708-0388-4 (Gesamtwerk), DNB 955861691 (Digitalisat des LAGIS)
 • Friedrich Maurer (Begründer), nach den Vorarbeiten von Friedrich Maurer, Friedrich Stroh und Rudolf Mulch bearbeitet von Rudlof Mulch; Hessische Historische Kommission, Darmstadt (Herausgeber): Südhessisches Wörterbuch. Band Ⅱ: E—G, N. G. Elwert Verlag, Marburg 1969–1972, ISBN 3-7708-0388-4 (Gesamtwerk), DNB 955861810 (Digitalisat des LAGIS)
 • Friedrich Maurer (Begründer), nach den Vorarbeiten von Friedrich Maurer, Friedrich Stroh und Rudolf Mulch bearbeitet von Rudlof Mulch und Roland Mulch; Hessische Historische Kommission, Darmstadt (Herausgeber): Südhessisches Wörterbuch. Band Ⅲ: H—ksch, N. G. Elwert Verlag, Marburg 1973–1977, ISBN 3-7708-0388-4 (Gesamtwerk), DNB 770343333 (Digitalisat des LAGIS)
 • Friedrich Maurer (Begründer), nach den Vorarbeiten von Friedrich Maurer, Friedrich Stroh und Rudolf Mulch bearbeitet von Roland Mulch; Hessische Historische Kommission, Darmstadt (Herausgeber): Südhessisches Wörterbuch. Band Ⅳ: ku—R, N. G. Elwert Verlag, Marburg 1978–1985, ISBN 3-7708-0388-4 (Gesamtwerk), DNB 955861691 (Digitalisat des LAGIS)
 • Friedrich Maurer (Begründer); nach den Vorarbeiten von Friedrich Maurer, Friedrich Stroh und Rudolf Mulch bearbeitet von Roland Mulch: Südhessisches Wörterbuch. Band Ⅴ: S, N.G. Elwert Verlag/Hessische Historische Kommission, Marburg/Darmstadt 1989–1998, ISBN 3-7708-0388-4 (Gesamtwerk), DNB 955862094 (Digitalisat des LAGIS)
 • Friedrich Maurer (Begründer); nach den Vorarbeiten von Friedrich Maurer, Friedrich Stroh und Rudolf Mulch bearbeitet von Roland Mulch: Südhessisches Wörterbuch. Band Ⅵ: U – Z, Nachträge, N.G. Elwert Verlag/Hessische Historische Kommission, Marburg/Darmstadt 2002–2010, ISBN 978-3-7708-0388-0 (Gesamtwerk), DNB 457539097 (Digitalisat des LAGIS)
 • Hans Meier: Medizinisches Wörterbuch Deutsch–Latein. 1. Auflage. Roderer Verlag, Regensburg 2004, ISBN 3-89783-435-9
 • Kurt Meyer: Schweizer Wörterbuch. So sagen wir in der Schweiz. Huber, Frauenfeld/Stuttgart/Wien 2006, ISBN 978-3-7193-1382-1
 • Ludwig Merkle: Bairische Grammatik. Allitera Verlag, München 2005, ISBN 3-86520-078-8
 • Ludwig Merkle: Bayerisch auf deutsch. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. F. Bruckmann, München 1983, ISBN 3-7654-1893-5
 • René Métrich, Eugène Faucher: Wörterbuch deutscher Partikeln. Unter Berücksichtigung ihrer französischen Äquivalente. de Gruyter, Berlin, ISBN 978-3-11-021796-4
 • Kurt Meyer: Wie sagt man in der Schweiz? Wörterbuch der schweizerischen Besonderheiten. Dudenverlag, Mannheim/Wien/Zürich 1989, ISBN 3-411-04131-5, DNB 891057218
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt, Reiner Hildebrandt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. (ab Bd. 11: Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas; DWA). Schmitz, Giessen 1951-1980, DNB 550815287 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 1, Schmitz, Giessen 1951, DNB 453412939 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. 2, Schmitz, Giessen 1953, DNB 453412947 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe von 1951. Band 1/2, Schmitz, Giessen 1976, DNB 780169476 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 3, Schmitz, Giessen 1954 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe von 1954. Band 3, Schmitz, Giessen 1976, DNB 780169484 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 4, Schmitz, Giessen 1955, DNB 453412963 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe von 1955. Band 4, Schmitz, Giessen 1976, DNB 780169492 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 5, Schmitz, Giessen 1957, DNB 453412971 (Erhebung: 1939-1942)
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe von 1957. Band 5, Schmitz, Giessen 1976, DNB 780169506
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 6, Schmitz, Giessen 1957, DNB 453412998
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 7, Schmitz, Giessen 1958, DNB 453413005
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 8, Schmitz, Giessen 1958, DNB 453413013
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 9, Schmitz, Giessen 1959, DNB 453413021
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Wortatlas. Band 10, Schmitz, Giessen 1960, DNB 453413048
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 11, Schmitz, Giessen 1961, DNB 453413056
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 12, Schmitz, Giessen 1962, DNB 456429344
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 13, Schmitz, Giessen 1963, DNB 453413064
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 14, Schmitz, Giessen 1965, DNB 456429360
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 15, Schmitz, Giessen 1966, DNB 456429379
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 16, Schmitz, Giessen 1968, DNB 456429387
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 17, Schmitz, Giessen 1969, DNB 456429395
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt, Reiner Hildebrandt (Red.) (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 18, Schmitz, Giessen 1971, DNB 456429409
 • Walther Mitzka, Ludwig Erich Schmitt, Reiner Hildebrandt (Red.) (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 19, Schmitz, Giessen 1972, DNB 760149313
 • Walther Mitzka, Erich Schmitt, Reiner Hildebrandt (Red.) (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 20, Schmitz, Giessen 1973, DNB 760149321
 • Reiner Hildebrandt, Klaus Gluth (Red.) (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 21: Ortsregister und Ergänzungskarten, Schmitz, Giessen 1978, DNB 790751356
 • Reiner Hildebrandt, Klaus Gluth (Red.) (Hrsg.): Deutscher Sprachatlas. Reihe Wortatlas. Band 22: Ortsregister und Ergänzungskarten, Schmitz, Giessen 1980, ISBN 3-87711-020-7, DNB 830753079
 • Hans Moser: Wörterbuch der südtiroler Mundarten. In Zusammenarbeit mit Robert Sedlaczek. Haymon Verlag, Innsbruck-Wien 2015, ISBN 978-3-7099-3672-6
 • Bodo Mrozek: Lexikon der bedrohten Wörter. 3. Auflage. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2005, ISBN 978-3-499-62077-5
 • Bodo Mrozek: Lexikon der bedrohten Wörter. 10. Auflage. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2008, ISBN 978-3-499-62077-5
 • Bodo Mrozek: Lexikon der bedrohten Wörter II. Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2006, ISBN 978-3-499-62193-2
 • Rudolf Muhr: Österreichisches Aussprachewörterbuch, österreichische Aussprachedatenbank (Adaba). Peter Lang; Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-631-55414-2, DNB 986461431
 • Klaus Müller (Herausgeber): Lexikon der Redensarten. Herkunft und Bedeutung deutscher Redewendungen. Bassermann Verlag, München 2005, ISBN 3-8094-1865-X, DNB 974926760
 • Klaus Müller (Herausgeber): Lexikon der Redensarten. 4000 deutsche Redensarten. Ihre Bedeutung und Herkunft. Orbis-Verlag, Niedernhausen/Ts. 2001, ISBN 978-3-572-01296-1
 • Wolfgang Müller: Das Gegenwort-Wörterbuch. Ein Kontrastwörterbuch mit Gebrauchshinweisen. Walter de Gruyter, Berlin 2000, ISBN 978-3-11016-885-3 (Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1998)
 • Wolfgang Müller, Jakob Ebner: Das Gegenwort-Wörterbuch. Ein Kontrastwörterbuch mit Gebrauchshinweisen. 2., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin, Boston 2020, ISBN 978-3-11-061164-9
 • Karl Müller-Fraureuth: Wörterbuch der obersächsischen und erzgebirgischen Mundarten. Band I (A bis J), Wilhelm Baensch, Dresden 1911 (Internet Archiv)
 • Karl Müller-Fraureuth: Wörterbuch der obersächsischen und erzgebirgischen Mundarten. Band II (K bis Z), Wilhelm Baensch, Dresden 1914 (Internet Archiv)
 • Horst Naumann: Das große Buch der Familiennamen. Falken-Verlag, Niedernhausen/Ts. 1994, ISBN 3-806-84781-9
 • Horst Naumann, Gerhard Schlimpert, Johannes Schultheis: Vornamenbuch. Bibliographisches Institut, Leipzig 1988, ISBN 3-323-00175-3
 • Herbert Carl Nöckler: Sprachmischung in Südwestafrika. In: Institut für Auslandsbeziehungen (Herausgeber): Schriftenreihe des Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart. Wissenschaftlich-publizistische Reihe. 5. Band, Max Hueber Verlag, München 1963, DNB 453597661
 • Dieter Nohlen, Rainer-Olaf Schultze (Herausgeber): Lexikon der Politikwissenschaft. Theorien, Methoden, Begriffe. 4. Auflage. 1 A–M, C. H. Beck, München 2010, ISBN 3-406-59233-1
 • Dieter Nohlen, Rainer-Olaf Schultze (Herausgeber): Lexikon der Politikwissenschaft. Theorien, Methoden, Begriffe. 4. Auflage. 2 N–Z, C. H. Beck, München 2010, ISBN 3-406-59234-1
 • Oberfrankenstiftung: Handwörterbuch von Bayerisch-Franken. Fränkischer Tag, Bamberg 2007, ISBN 978-3-936897-52-4
 • Ernst Ochs (Bearbeiter); Friedrich Kluge, Alfred Götze, Ludwig Sütterlin, Friedrich Wilhelm, Ernst Ochs (Vorbereiter): Badisches Wörterbuch. Erster Band: A, B/P, D/T, E, Verlag von Moritz Schauenburg, Lahr (Schwarzwald) 1925–1942, DNB 36871618X
 • Ernst Ochs (Begründer), weitergeführt von Karl Friedrich Müller, Gerhard W. Baur, Rudolf Post und Tobias Streck: Badisches Wörterbuch. Band 2: F/V, G, H, Verlag von Moritz Schauenburg, Lahr (Schwarzwald) 1942–1974, DNB 901300314
 • Ernst Ochs (Begründer), weitergeführt von Karl Friedrich Müller, Gerhard W. Baur, Rudolf Post und Tobias Streck: Badisches Wörterbuch. Band 3: I, J, K, L, M, Verlag von Moritz Schauenburg, Lahr (Schwarzwald) 1975–1997, DNB 962157015
 • Ernst Ochs (Begründer), weitergeführt von Karl Friedrich Müller, Gerhard W. Baur, Rudolf Post und Tobias Streck: Badisches Wörterbuch. Band 4: N, O, Q, R, Sa, Sch, Verlag von Moritz Schauenburg/S. Oldenbourg Verlag, Lahr (Schwarzwald)/München 2000–2009, ISBN 978-3-486-59196-5, DNB 99923532X
 • Günter Osche: Ökologie. Grundlagen - Erkenntnisse - Dentwicklungen der Umweltforschung. 7, verbesserte Auflage. Herder, Freiburg 1978, ISBN 3-451-16405-1 (limitierte Sonderausgabe)
 • Nabil Osman (Herausgeber): Kleines Lexikon deutscher Wörter arabischer Herkunft. 1. Auflage. C.H. Beck, München 1982, ISBN 3-406-08835-X, DNB 820885282
 • Nabil Osman (Herausgeber): Kleines Lexikon deutscher Wörter arabischer Herkunft. 6. Auflage. C.H. Beck, München 2002, ISBN 3-406-47584-1, DNB 963217208
 • Nabil Osman: Kleines Lexikon untergegangener Wörter: Wortuntergang seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. 8., unveränderte Auflage. C.H. Beck, München 1994, ISBN 3-406-34079-2
 • Nabil Osman: Kleines Lexikon untergegangener Wörter oder von Afterkind bis Zungenheld. 15., unveränderte Auflage. C.H. Beck oHG, München 2004, ISBN 3-406-51123-6 (limitierte Sonderausgabe)
 • Boris Parashkevov: Wörter und Namen gleicher Herkunft und Struktur. Lexikon etymologischer Dubletten im Deutschen. 1. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 2004, ISBN 3-11-017469-3
 • Wolf-Henning Petershagen: Die Wahrheit über Deppenhausen. Kuriose Ortsnamen in Baden-Württemberg. Konrad Theiss Verlag GmbH, Stuttgart 1999, ISBN 3806214425
 • Günter Petschel (Herausgeber): Sagen und Märchen aus der Lüneburger Heide. Husum, Husum 1999, ISBN 3-88042-893-X, DNB 956261450
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 1. Auflage. Edition Kramer im Rhenania-Buchversand, Koblenz 2010, ISBN 978-3-941960-03-9 (Lizenzausgabe des Akademie Verlag, Berlin)
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 1. Auflage. Akademie-Verlag, Berlin 1989, ISBN 3-05-000626-9
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 2. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, Berlin 1995, ISBN 3-423-03358-4
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 4. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1999, ISBN 3-423-32511-9
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 6. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2003, ISBN 3-423-32511-9
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 7. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2004, ISBN 3-423-32511-9
 • Wolfgang Pfeifer et al.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 8. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2005, ISBN 3-423-32511-9
 • Herbert Pfeiffer: Das große Schimpfwörterbuch. Über 10.000 Schimpf-, Spott- und Neckwörter. Eichborn, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-8218-3444-7
 • Annette Pohlke, Reinhard Pohlke: Alle Wege führen nach Rom. Deutsche Redensarten aus dem Lateinischen. Albatros Verlag, Düsseldorf 2006, ISBN 978-3-491-96184-5
 • Reinhard Pohlke: Das wissen nur die Götter. Deutsche Redensarten aus dem Griechischen. Albatros Verlag, Düsseldorf 2008, ISBN 978-3-491-96233-0
 • Elke Potthast-Hubold: Zum Mundartgebrauch in Siedlungen pommerscher Auswanderer des 19. Jahrhunderts in Espírito Santo (Brasilien). Eine Pilotstudie. Wachholtz, Neumünster 1982, ISBN 3-529-04355-9, DNB 821152319
 • Sigrid Pöschl: Pons, Briefe schreiben Deutsch. Sicher in Geschäfts- und Privatkorrespondenz. 1. Auflage. Pons, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-12-561087-3
 • Andreas Cyffka, Evelyn Agbaria u. a.: Pons, Die deutsche Rechtschreibung – Das umfassende Nachschlagewerk. 1. Auflage. Pons, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-125-17084-1
 • Evelyn Agbaria u. a.: Pons, Die deutsche Rechtschreibung – Für Beruf, Schule und Allgemeinbildung. 1. Auflage. Pons, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-125-17229-6
 • Andreas Cyffka, Werner Wolski: Pons, Großes Schulwörterbuch Deutsch. Das große Rechtschreib- und Bedeutungswörterbuch. Bearbeitet auf der Basis des Pons Großen Schulwörterbuchs Deutsch 2006, 1. Auflage. Pons, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-125-17591-4 (Taschenbuch)
 • PONS Redaktion: Wörterbuch der Jugendsprache. Mit 1.500 Einträgen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. PONS GmbH, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-12-010038-6
 • Jürgen Folz: Pons, Zweifelsfrei Deutsch. Sichere Antworten auf knifflige Fragen. 1. Auflage. Band 3 Stil, Pons, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-125-61398-0
 • Adolf Portmann: Einführung in die vergleichende Morphologie der Wirbeltiere. 5. Auflage. Schwabe, Basel, Stuttgart 1976, ISBN 3-7965-0668-2
 • Wilhelm Probstmayr: Etymologisches Wörterbuch der Veterinär-Medicin und ihrer Hilfswissenschaften. Jul. Grubert, München 1863
 • Stephan Dressler, Christoph Zink (Hrsg.): Pschyrembel Wörterbuch Sexualität. Walter de Gruyter GmbH, Berlin, New York 2003, ISBN 3-11-016965-7
 • Uwe Quasthoff (Herausgeber): Deutsches Neologismenwörterbuch. Neue Wörter und Wortbedeutungen in der Gegenwartssprache. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2007, ISBN 978-3-11-018869-1
 • Karl Rahner (Herausgeber): Herders Theologisches Taschenlexikon. in acht Bänden. 1. Auflage. Herder, Freiburg 1972, ISBN 3-451-011951-5
 • Peter Reuters: Springer Klinisches Wörterbuch. Mit 2450 Abbildungen und Tabellen. 1. Auflage. Springer Medizin Verlag, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-34601-2
 • Bo Reicke, Leonhard Rost (Herausgeber): Biblisch-historisches Handwörterbuch. Landeskunde, Geschichte, Religion, Kultur, Literatur. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1962/1964/1966/1979, DNB 456107487 (in vier Bänden)
 • Franz Ringseis: S bairische Wörterbüachl. W. Ludwig Verlag, München 1989, ISBN 3-7787-3353-2
 • Joachim Ritter, Karlfried Gründer, Gottfried Gabriel (Herausgeber): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Unter Mitwirkung von mehr als 1500 Fachgelehrten. 1. Auflage. Schwabe, Basel 1971-2007, ISBN 978-7-7965-0115-9
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 1: A–Dutzend, RM-Buch-und-Medien-Vertrieb GmbH, Rheda-Wiedenbrück/Gütersloh 2001, DNB 963438751 (ungekürzte Lizenzausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 2: Easy–Holzweg, RM-Buch-und-Medien-Vertrieb GmbH, Rheda-Wiedenbrück/Gütersloh 2001, DNB 963438751 (ungekürzte Lizenzausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 3: Homer–Nutzen, RM-Buch-und-Medien-Vertrieb GmbH, Rheda-Wiedenbrück/Gütersloh 2001, DNB 963438751 (ungekürzte Lizenzausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 4: Oben–Spielverderber, RM-Buch-und-Medien-Vertrieb GmbH, Rheda-Wiedenbrück/Gütersloh 2001, DNB 963438751 (ungekürzte Lizenzausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 5: Spieß–Zylinder, RM-Buch-und-Medien-Vertrieb GmbH, Rheda-Wiedenbrück/Gütersloh 2001, DNB 963438751 (ungekürzte Lizenzausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 2. Auflage. Band 1: A–Dutzend, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1995, ISBN 3-451-04400-5, DNB 944179320
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 2. Auflage. Band 2: Easy–Holzweg, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1995, ISBN 3-451-04400-5, DNB 944179339
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 2. Auflage. Band 3: Homer–Nutzen, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1995, ISBN 3-451-04400-5, DNB 944179347
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 2. Auflage. Band 4: Oben–Spielverderber, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1995, ISBN 3-451-04400-5, DNB 944179355
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. 2. Auflage. Band 5: Spieß–Zylinder, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 1995, ISBN 3-451-04400-5, DNB 944179363
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 1: A–Hampelmann, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 2009, ISBN 978-3-9811483-8-1, DNB 998963240 (Neuausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 2: Hanau–Saite, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 2009, ISBN 978-3-9811483-8-1, DNB 998963240 (Neuausgabe)
 • Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 3: Salamander–Zylinder, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 2009, ISBN 978-3-9811483-8-1, DNB 998963240 (Neuausgabe)
 • Alfred Sherwood Romer: Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere. 4. Auflage. Paul Parey, Hamburg, Berlin 1976, ISBN 3-490-07018-6
 • Johann Rottmeir: Bazi, Blunzn, Breznsoizer. Volk Verlag, München 2015, ISBN 978-3-86222-184-4
 • Arno Ruoff: Häufigkeitswörterbuch der gesprochenen Sprache. 2., unveränderte Auflage Auflage. Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1990, ISBN 3-484-24008-3
 • Daniel Sanders: Fremdwörterbuch. 1. Auflage. Erster Band [A–Kyzikener], Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1871
 • Daniel Sanders: Fremdwörterbuch. 1. Auflage. Zweiter Band [L–Zythum], Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1871
 • Daniel Sanders: Fremdwörterbuch. Zweite Auflage. Erster Band [A–K], Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1891 (Internet Archive)
 • Daniel Sanders: Fremdwörterbuch. Zweite Auflage. Zweiter Band [L–Z], Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1891 (Internet Archive)
 • Daniel Sanders: Wörterbuch der deutschen Sprache. Mit Belegen von Luther bis auf die Gegenwart. Erster Band. A–K. Zweiter unveränderter Abdruck, Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1876 (Internet Archive)
 • Daniel Sanders: Wörterbuch der deutschen Sprache. Mit Belegen von Luther bis auf die Gegenwart. Zweiter Band. Erste Hälfte. L–R. Zweiter unveränderter Abdruck, Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1876 (Internet Archive)
 • Daniel Sanders: Wörterbuch der deutschen Sprache. Mit Belegen von Luther bis auf die Gegenwart. Zweiter Band. Zweite Hälfte. S–Z. Zweiter unveränderter Abdruck, Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1876 (Internet Archive)
 • Daniel Sanders: Wörterbuch deutscher Synonymen. Hoffmann & Campe, Hamburg 1871 (Internet Archive)
 • Hans Schemann: Deutsche Idiomatik. Wörterbuch der deutschen Redewendungen im Kontext. 2. Auflage. De Gruyter, Berlin/Boston 2011, ISBN 3-11-025940-7
 • Monika Fritz-Scheuplein, Almut König, Sabine Krämer-Neubert, Norbert Richard Wolf: Wörterbuch von Unterfranken. Eine lexikographische Bestandsaufnahme. 3. überarbeitete Auflage. Königshausen&Neumann, Würzburg 2008, ISBN 978-3-8260-4033-7
 • Johann Andreas Schmeller: Bayerisches Wörterbuch. Erster Theil, J.G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart/Tübingen 1827 (Google Books)
 • Johann Andreas Schmeller: Bayerisches Wörterbuch. Zweyter Theil, J.G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart/Tübingen 1828 (Google Books)
 • Johann Andreas Schmeller: Bayerisches Wörterbuch. Dritter Theil, J.G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart/Tübingen 1836 (Google Books)
 • Johann Andreas Schmeller: Bayerisches Wörterbuch. Vierter Theil, J.G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart/Tübingen 1837 (Google Books)
 • R. F. Schmidt, G. Thews (Herausgeber): Physiologie des Menschen. 20., neu bearbeitete Auflage. Springer Verlag, Berlin/Heidelberg/New York 1980, ISBN 3-540-09446-6, DNB 801088968
 • Lutz Götze: Schüler Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung. 6., vollständig neu bearbeitete und aktualisierte Auflage. Bertelsmann Lexikon Institut im Wissen Media Verlag, Gütersloh/München 2008, ISBN 978-3-577-07582-4 (Chefred. Sabine Krome)
 • Renate Wahrig-Burfeind: Schüler Wahrig, Fremdwörterlexikon. 3., aktualisierte Auflage. Bertelsmann Lexikon Institut im Wissen Media Verlag, Gütersloh/München 2008, ISBN 978-3-577-07581-7
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. Walter de Gruyter, Berlin/New York 1974–1988, DNB 550760571
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. 1. Band: A–K, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1974, ISBN 3-11-003689-4, DNB 740344536 (Unveränderter photomechanischer Nachdruck der Ausgabe: Verlag von Karl J. Trübner, Strassburg 1913)
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. Band: L–P, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1974, ISBN 3-11-003690-8, DNB 740395688 (Unveränderter photomechanischer Nachdruck der Ausgabe: Walter de Gruyter & Co., Berlin 1942)
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. 3. Band: Q–R, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1977, ISBN 3-11-007308-0, DNB 770288650
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. 4. Band: S, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1978, ISBN 3-11-007891-0, DNB 790071487
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. 5. Band: T, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1981, ISBN 3-11-008701-4, DNB 810996286
 • Hans Schulz et al.: Deutsches Fremdwörterbuch. 6. Band: U–Z, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1983, ISBN 3-11-009709-5, DNB 830200762
 • Hans Schulz et al.; Alan Kirkness (Herausgeber): Deutsches Fremdwörterbuch. 7. Band: Quellenverzeichnis, Wortregister, Nachwort, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1988, ISBN 3-11-011879-3, DNB 880839872
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 1. Band: a–Präfix – Antike, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1995, ISBN 3-11-012622-2, DNB 945685645 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung von Gerhard Strauß)
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 2. Band: Antinomie – Azur, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1996, ISBN 3-11-014816-1, DNB 947716777 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung von Gerhard Strauß)
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 3. Band: Baby – Cutter, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1997, ISBN 3-11-015741-1, DNB 951142895 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung/Redaktion von Gerhard Strauß)
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 4. Band: da capo – Dynastie, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1999, ISBN 3-11-016235-0, DNB 957806574 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung/Redaktion von Gerhard Strauß)
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 5. Band: Eau de Cologne – Futurismus, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2004, ISBN 3-11-018021-9, DNB 971021198 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung/Redaktion von Gerhard Strauß)
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 6. Band: Gag – Gynäkologie, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2008, ISBN 978-3-11-019457-9, DNB 990069575 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung/Redaktion von Gerhard Strauß bis 2006 und Herbert Schmidt seit 2006)
 • Hans Schulz, Otto Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 2. völlig neubearbeitete Auflage. 7. Band: habilitieren – hysterisch, Walter de Gruyter, Berlin/New York 2010, ISBN 978-3-11-025251-4, DNB 1009313150 (neubearbeitet im Institut für Deutsche Sprache unter der Leitung Herbert Schmidt)
 • Heinz Schumacher (Herausgeber): Die Namen der Bibel und ihre Bedeutung im Deutschen. 11. Auflage. Paulus-Buchhandlung KG, Heilbronn 2005, ISBN 3-87618-027-9
 • Robert Sedlaczek et al.: Wörterbuch der Alltagssprache Österreichs. 1. Auflage. Haymon Taschenbuch, Innsbruck/Wien 2011, ISBN 978-3-85218-873-7
 • Robert Sedlaczek, Melita Sedlaczek: Das österreichische Deutsch. Wie wir uns von unserem grossen Nachbarn unterscheiden; ein illustriertes Handbuch. Ueberreuter, Wien 2004, ISBN 3-8000-7075-8
 • Robert Sedlaczek, Christoph Winder: Das unanständige Lexikon. Tabuwörter der deutschen Sprache und ihre Herkunft. 1. Auflage. Haymon, Innsbruck/Wien 2014, ISBN 978-3-7099-7136-9
 • Robert Sedlaczek, Roberta Baron: Leet & Leiwand. Das Lexikon der Jugendsprache: mehr als 250 Ausdrücke und Redensarten – was sie bedeuten, woher sie stammen. Echomedia, Wien 2006, ISBN 3-901761-49-7
 • Robert Sedlaczek, Reinhardt Badegruber: Wiener Wortgeschichten. Von Pflasterhirschen und Winterschwalben. 3. Auflage. Haymon, Innsbruck/Wien 2012, ISBN 978-3-7099-7017-1
 • Robert Sedlaczek, Melita Sedlaczek: Wörterbuch des Wienerischen. Haymon Taschenbuch, Wien 2011, ISBN 978-3-85218-891-1
 • Wilfried Seibicke: Historisches Deutsches Vornamenbuch. 1. Auflage. Band 1: A–E, Walter de Gruyter & Co., Berlin/New York 1996, ISBN 3-11-014445-X
 • Wilfried Seibicke in Verbindung mit der Gesellschaft für Deutsche Sprache: Historisches Deutsches Vornamenbuch. 1. Auflage. Band 2: F–K, Walter de Gruyter GmbH & Co., Berlin/New York 1998, ISBN 3-11-016196-6
 • Wilfried Seibicke in Verbindung mit der Gesellschaft für Deutsche Sprache: Historisches Deutsches Vornamenbuch. 1. Auflage. Band 3: L–Sa, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York 2000, ISBN 3-11-016819-7
 • Wilfried Seibicke in Verbindung mit der Gesellschaft für Deutsche Sprache: Historisches Deutsches Vornamenbuch. 1. Auflage. Band 4: Sc–Z, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York 2003, ISBN 3-11-017540-1
 • Wilfried Seibicke in Verbindung mit der Gesellschaft für Deutsche Sprache: Historisches Deutsches Vornamenbuch. 1. Auflage. Band 5: Nachträge und Korrekturen, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/New York 2007, ISBN 978-3-11-019458-6
 • Wilfried Seibicke: Wie sagt man anderswo? Landschaftliche Unterschiede im deutschen Sprachgebrauch. 2. Auflage. Bibliographisches Institut, Mannheim/Wien/Zürich 1983, ISBN 3-411-01978-6
 • Wolfgang Seidel: Woher kommt das schwarze Schaf?. Was hinter unseren Wörtern steckt. 1. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2006, ISBN 3-423-34312-5
 • Bogislav von Selchow: Das Namenbuch. Eine Sammlung sämtlicher deutscher, altdeutscher und in Deutschland gebräuchlicher fremdländischer Vornamen mit Angabe ihrer Abstammung und ihrer Deutung. 2. verbesserte Auflage. Koehler & Amelang, Leipzig 1934, DNB 576153338
 • Bastian Sick: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache. 29. Auflage. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006, ISBN 978-3-462-03448-6
 • Bastian Sick: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 3. Noch mehr Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. 2. Auflage. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006, ISBN 3-462-03742-0
 • Bastian Sick: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 3. Noch mehr Neues aus dem Irrgarten der deutschen Sprache. 4. Auflage. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006, ISBN 3-462-03742-0
 • Rudolf Simek: Lexikon der germanischen Mythologie. 2., ergänzte Auflage. Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1995, ISBN 3-520-36802-1
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 1: Einleitung; A1 – Bike, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 2: Bikini – Duft, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 3: Dukaten – Fliegen, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 4: Fliehen – Gyro-, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 5: H – Kampf, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 6: Kampfer – KZ, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 7: La – Meer, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 8: Mega- – Panne, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 9: Panorama – Recht, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 10: Rechte – Schmach, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 11: Schmachten – Spiegel, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 12: Spieker – Taube, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 13: Tauchen – Wanze, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 14: Wappen – Zyt-; Einzeleinträge A – Z, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 15: Präfixwörter A- – Mit-, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 16: Präfixwörter Nach- – Zwischen-; Suffixwörter -a – -ensisch, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 17: Suffixwörter -ent – -isch, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Jochen Splett: Deutsches Wortfamilienwörterbuch. Band 18: Suffixwörter -ise – -zismus; Alphabetischer Wortindex, De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 978-3-11-018320-7
 • Claus Sprick: Hömma! Sprache im Ruhrgebiet. 9. Auflage. Straelener Manuskripte Verlag, Straelen 2003, ISBN 3-89107-034-9
 • Hildegard Irma Stielau: Nataler Deutsch. Eine Dokumentation unter besonderer Berücksichtigung des englischen und afrikaansen Einflusses auf die deutsche Sprache in Natal. In: Im Auftrag des Instituts für deutsche Sprache, Mannheim herausgegeben von Leopold Auburger, Heinz Kloss, Gottfried Kolde (Herausgeber): Deutsche Sprache in Europa und Übersee. Berichte und Forschungen. 7. Band, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1980, ISBN 3-515-02635-5, DNB 800037642
 • Hans-Joachim Swarovsky (Herausgeber): BI-Lexikon Hundehaltung. 1. Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1988, ISBN 3-323-00186-9, DNB 890538719
 • Hans-Joachim Swarovsky (Herausgeber): BI-Lexikon Hundehaltung. 2., durchgesehene Auflage. Bibliographisches Institut, Leipzig 1990, ISBN 3-323-00186-9, DNB 910005222
 • Manno Peters Tammena: Ostfriesische Vornamen von Aafke bis Zwaantje. Besonderheiten und Merkwürdigkeiten der Namengebung in Ostfriesland. 2. Auflage. Verlag Soltau-Kurier-Norden (SKN), Norden 2007, ISBN 978-3-928327-75-6
 • Raja Tazi: Arabismen im Deutschen. Lexikalische Transferenzen vom Arabischen ins Deutsche. In: Stefan Sonderegger, Oskar Reichmann (Herausgeber): Studia Linguistica Germanica. 47. Band, Walter de Gruyter, Berlin/New York 1998, ISBN 978-3-110-14739-1, DNB 953951359
 • Johannes Thiele: Rotbuch Deutsch. Die Liste der gefährdeten Wörter. 3., vollständig bearbeitete Auflage. Marix Verlag GmbH, Wiesbaden 2006, ISBN 978-3-86539-111-7
 • Johannes Thiele: Schwarzbuch Deutsch. Die Liste der untergegangenen Wörter. 3., vollständig bearbeitete Auflage. Marix Verlag GmbH, Wiesbaden 2006, ISBN 978-3-86539-111-7
 • Joseph Karl von Train: Wörterbuch der Gauner- und Diebessprache. Abtheilung 1: Jenisch - Deutsch, Abtheilung 2: Deutsch Jenisch - Reprint der Originalausgabe Meißen 1833. Reprint Verlag Leipzig in der Primus Verlag GmbH, Darmstadt 2011, ISBN 978-3-8262-3014-1
 • Hans J. Toll; R. Hollmann (Herausgeber): Hannoversches Wörterbuch. Heinr. Feesche Verlag, Hannover 1980, ISBN 3-87223-028-X
 • Andreas Unger, unter Mitwirkung von Andreas Christian Islebe: Von Algebra bis Zucker. Arabische Wörter im Deutschen. Reclam, Stuttgart 2006, ISBN 978-3-15-010609-9, DNB 979253837
 • Tania Velmans (Herausgeber): Ikonen: Ursprung und Bedeutung. Belser, Stuttgart 2002, ISBN 3-7630-2405-0, DNB 966431863
 • Dietrich Voorgang (Herausgeber): Nordische Vornamen. Über 2000 Vornamen. 2. Auflage. Wilhelm Goldmann Verlag, München 2003, ISBN 3-442-16557-1
 • Holger Vornholt, Joachim Grau: Wein Enzyklopädie. Mit dem Weinlexikon A-Z von Hans Ambrosi (mit Genehmigung des Gräfe und Unzer Verlag, München). Serges Medien, Köln 2001
 • Ernſt Wagemann: Die deutſchen Koloniſten im braſilianiſchen Staate Eſpirito Santo. Verlag von Duncker & Humblot, München und Leipzig 1915, DNB 362992339 (Internet Archive)
 • Eberhard Wagner, Alfred Klepsch; Kommission für Mundartforschung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Herausgeber): Handwörterbuch von Bayerisch-Franken. 1. Auflage. Fränkischer Tag GmbH, Bamberg 2007, ISBN 978-3-936897-52-4
 • Eberhard Wagner, Alfred Klepsch; Kommission für Mundartforschung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Herausgeber): Handwörterbuch von Bayerisch-Franken. 2.,unveränderte Auflage. Fränkischer Tag GmbH, Bamberg 2007, ISBN 978-3-936897-52-4
 • Eberhard Wagner, Alfred Klepsch; Kommission für Mundartforschung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Herausgeber): Handwörterbuch von Bayerisch-Franken. 3.,unveränderte Auflage. Fränkischer Tag GmbH, Bamberg 2008, ISBN 978-3-936897-52-4
 • Gerhard Wagner: Schwein gehabt! Redewendungen des Mittelalters. 13. Auflage. Regionalia Verlag GmbH, Rheinbach 2012, ISBN 978-3-939722-31-1
 • Wahrig-Redaktion, Bertelsmann-Lexikon-Institut (Herausgeber): Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung, Lesekomfortabel. 1. A–K, Wissenmedia in der Inmedia-ONE-GmbH, Gütersloh/München 2006, ISBN 978-3-577-09120-6 (Müller, Michael (Red.))
 • Wahrig-Redaktion, Bertelsmann-Lexikon-Institut (Herausgeber): Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung, Lesekomfortabel. 2. L–Z, Wissenmedia in der Inmedia-ONE-GmbH, Gütersloh/München 2006, ISBN 978-3-577-09120-7 (Müller, Michael (Red.))
 • Wahrig-Redaktion, Bertelsmann-Lexikon-Institut (Herausgeber): Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung. Neuausgabe. Auflage. Wissenmedia in der Inmedia-ONE-GmbH, Gütersloh/München 2006, ISBN 978-3-577-10177-6 (Müller, Michael (Red.))
 • Wahrig-Redaktion, Bertelsmann-Lexikon-Institut (Herausgeber): Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung. Wissenmedia in der Inmedia-ONE-GmbH, Gütersloh/München 2007, ISBN 978-3-577-10177-6 (Müller, Michael (Red.), vom Verlag Cornelsen, Berlin übernommene Ausgabe)
 • Wahrig-Redaktion (Herausgeber): Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung. neuausgabe Auflage. Wissenmedia in der Inmedia-ONE-GmbH, Gütersloh/München 2009, ISBN 978-3-577-07588-6 (Müller, Michael (Red.), vom Verlag Cornelsen, Berlin übernommene Ausgabe)
 • Wahrig-Redaktion (Herausgeber): Brockhaus, Wahrig, Die deutsche Rechtschreibung. 8. Auflage. Wissenmedia in der Inmedia-ONE-GmbH, Gütersloh/München 2011, ISBN 978-3-577-07590-9, DNB 100765581X (Chefred. Sabine Krome)
 • Gerhard Wahrig: Deutsches Wörterbuch. Mit einem Lexikon der deutschen Sprachlehre. Bertelsmann-Lexikon-Verlag, Gütersloh 1967
 • Barbara Kaltz (Herausgeber): Wahrig, Deutsches Wörterbuch. Mit einem Lexikon der deutschen Sprachlehre. Mosaik-Verlag, München 1986, ISBN 3-570-03648-0, DNB 861219295
 • Renate Wahrig-Burfeind (Herausgeber): Wahrig, Deutsches Wörterbuch. Mit einem Lexikon der deutschen Sprachlehre. Bertelsmann-Lexikon-Verlag, München 1994, ISBN 3-570-10520-2
 • Renate Wahrig-Burfeind (Herausgeber): Wahrig, Deutsches Wörterbuch. 7. Auflage. Bertelsmann-Lexikon-Verlag, Gütersloh/München 2000, ISBN 3-577-10446-5, DNB 958002495
 • Renate Wahrig-Burfeind (Herausgeber): Wahrig, Deutsches Wörterbuch. 8. Auflage. Wissen-Media-Verlag, Gütersloh/München 2006, ISBN 978-3-577-10241-4, DNB 974499498
 • Renate Wahrig-Burfeind (Herausgeber): Wahrig, Deutsches Wörterbuch. 9. Auflage. Wissen-Media-Verlag, Gütersloh/München 2011, ISBN 978-3-577-07595-4
 • Renate Wahrig-Burfeind (Herausgeber): Wahrig, Fremdwörterlexikon. 4. Auflage. Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gütersloh/München 2001, ISBN 978-3-577-10603-0
 • Renate Wahrig-Burfeind (Herausgeber): Wahrig, Fremdwörterlexikon. 8. Auflage. Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gütersloh/München 2011, ISBN 978-3-577-07594-7
 • Wahrig-Redaktion (Herausgeber): Wahrig, Herkunftswörterbuch. 5. Auflage. Wissenmedia, Gütersloh und München 2009, ISBN 978-3-577-07585-5
 • Wahrig-Redaktion (Herausgeber): Richtiges Deutsch leicht gemacht. Das zuverlässige Nachschlagewerk zu mehr als 10 000 typischen Fragen zur deutschen Sprache. Klärung von Zweifelsfällen in Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik. Auf der Basis der aktuellen Anfragen an die WAHRIG-Sprachberatung. wissenmedia GmbH, Gütersloh/München 2009, ISBN 978-3-577-07566-4
 • Walther von Wartburg: Französisches Etymologisches Wörterbuch. 1922–2003 (FEW online)
 • Friedrich Wilhelm Weitershaus: Das große Lexikon der Vornamen. 8000 Vornamen – Herkunft – Bedeutung. Mosaik Verlag GmbH, München 1992, ISBN 3-576-10122-5
 • Friedrich Ludwig Karl Weigand: Deutsches Wörterbuch. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Ricker'sche Buchhandlung, Gießen 1878
 • Friedrich Ludwig Karl Weigand, Karl von Bahder, Herman Hirt, Karl Kant: Deutsches Wörterbuch. Fünfte Auflage. Töpelmann, Gießen 1909 (Online)
 • Peter Wendling: Slang Register. Hochdeutsch–Umgangsdeutsch. Würzwörter vom Feinsten. Helix, München 1994, ISBN 3-927930-18-0
 • Fritz Clemens Werner: Wortelemente lateinisch-griechischer Fachausdrücke in den biologischen Wissenschaften. Suhrkamp, Berlin 1972, ISBN 3-518-36564-9
 • Heinrich Wesche: Unsere niedersächsischen Ortsnamen. 1957, DNB 455481768
 • Ludwig Zehetner: Bairisches Deutsch. Lexikon der deutschen Sprache in Altbayern. 1. Auflage. Heinrich Hugendubel Verlag, München 1997, ISBN 3-88034-983-5
 • Ludwig Zehetner: Bairisches Deutsch. Lexikon der deutschen Sprache in Altbayern. 2. Auflage. Heinrich Hugendubel Verlag, München 1998, ISBN 3-88034-983-5
 • Ludwig Zehetner: Bairisches Deutsch. Lexikon der deutschen Sprache in Altbayern. 4. Auflage. edition vulpes, Regensburg 2014, ISBN 3-939112-50-1
 • Ludwig Zehetner: Basst scho!. Wörter und Wendungen aus den Dialekten und der regionalen Hochsprache in Altbayern. edition vulpes, Regensburg 2009, ISBN 978-3-939112-42-6
 • Ludwig Zehetner: Basst scho!. Weitere Streiflichter auf die deutsche Sprache in Altbayern. 2, edition vulpes, Regensburg 2010, ISBN 978-3-939112-47-1
 • Ludwig Zehetner: Basst scho!. Eine neue Runde auf dem Spaziergang durch die Heimatsprache Altbayerns. 3, edition vulpes, Regensburg 2011, ISBN 978-3-939112-53-2
 • Zetkin, Schaldach: Wörterbuch der Medizin. überarbeitete und erweiterte Auflage. Bearbeitete Lizenzausgabe für die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und Schweiz. 5. Auflage. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1974, ISBN 3-13-509701-3 (1597 Seiten, drei Bände in einem Buch: Band 1 A-G, Band 2 H-O, Band 3 P-Z)
 • Leopold Ziller: Was nicht im Duden steht. Ein Salzburger Mundart-Wörterbuch. 1. Auflage. Selbstverlag der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Salzburg 1979
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht und Kulturelle Angelegenheiten (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Neubearbeitung auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. Schulausgabe – 38. neubearbeitete Auflage. ÖBV, Pädag. Verl., Wien 1997, ISBN 3-215-07910-0 (Bearbeitung: Otto Back et al.; Red.: Herbert Fussy)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht und Kulturelle Angelegenheiten (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Mit den neuen amtlichen Regeln. 39. neubearbeitete Auflage. ÖBV, Pädag. Verl., Wien 2001, ISBN 3-209-03116-9 (Bearbeitung: Otto Back et al.; Red.: Herbert Fussy)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. 40., aktualisierte Auflage. ÖBV, Wien 2006, ISBN 978-3-209-05511-8 (Bearbeitung: Otto Back et al.; Red.: Herbert Fussy, Ulrike Steiner)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. 41., aktualisierte Auflage. ÖBV, Wien 2009, ISBN 978-3-209-06875-0 (Bearbeitung: Otto Back et al.; Red.: Herbert Fussy, Ulrike Steiner)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. 42., aktualisierte Auflage. ÖBV, Wien 2012, ISBN 978-3-209-07361-7 (Bearbeitung: Otto Back et al.; Red.: Herbert Fussy, Ulrike Steiner)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. Schulausgabe – 42., aktualisierte Auflage. ÖBV, Wien 2012, ISBN 978-3-209-06884-2 (Bearbeitung: Otto Back et al.; Red.: Herbert Fussy, Ulrike Steiner)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Vollständige Ausgabe mit dem amtlichen Regelwerk. 43. Auflage. ÖBV, Wien 2016, ISBN 978-3-209-08514-6 (Bearbeitung: Magdalena Eybl et al.; Red.: Christiane M. Pabst, Herbert Fussy, Ulrike Steiner)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. Schulausgabe – 43. Auflage. ÖBV, Wien 2016, ISBN 978-3-209-08513-9 (Bearbeitung: Magdalena Eybl et al.; Red.: Christiane M. Pabst, Herbert Fussy, Ulrike Steiner)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Vollständige Ausgabe mit dem amtlichen Regelwerk. 44. Auflage. ÖBV, Wien 2022, ISBN 978-3-209-10285-0 (Bearbeitung: Martin Kilga et al.; Red.: Christiane M. Pabst, Magdalena Eybl-Vyhnanek)
 • ÖBV im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Herausgeber): Österreichisches Wörterbuch. Auf der Grundlage des amtlichen Regelwerks. Schulausgabe – 44. Auflage. ÖBV, Wien 2022, ISBN 978-3-209-10284-3 (Bearbeitung: Martin Kilga et al.; Red.: Christiane M. Pabst, Magdalena Eybl-Vyhnanek)

Egyéb források

szerkesztés
 • A. A. Antonova (2014), A.M. Agejeva, S.N. Galkin, D.M. Homyuk, E. Sheller, editors, Саамско-русский словарь [Sámi-Russian dictionary], Мурманский областной центр коренных малочисленных народов севера, →ISBN
 • Aadarxa Dictionary, (please provide a date or year)
 • A. A. Diamantopulo-Rionis; D. L. Demerdzhi; A. M. Davydova-Diamantopulo; A. A. Shapurma; R. S. Kharabadot; D. K. Patricha (2006) Румейско-русский и русско-румейский словарь пяти диалектов греков Приазовья, Mariupol, →ISBN
 • A. Andronov; L. Leikuma (2008) Latgalīšu-Latvīšu-Krīvu sarunu vuordineica, Lvava, →ISBN
 • A. Antonova; E. Sheller (2021) Саамско-русский и Русско-саамский словарь [Sami-Russian and Russian-Sami dictionary]‎[133], Tromsø: UiT The Arctic University of Norway
 • Abaev, V. I. (1975), “Contribution à l'histoire des mots”, in Mélanges linguistiques offerts à Emile Benveniste (in French), Louvain: Peeters
 • Abajev, V. I. (1965) Skifo-jevropejskije izoglossy. Na styke Vostoka i Zapada [Scythian–European isoglosses. At the junction of East and West] (in Russian), Moscow: Nauka
 • Abašia, Revaz (1998), “Masalebi kartvelur enata leksiḳis isṭoriidan III [From the Common-Kartvelian Vocabulary III]”, in Kartveluri memḳvidreoba (in Georgian), volume II, Kutaisi, pages 7–11
 • Abašia, Revaz (2014), “Sibilanṭur ponemata sisṭema kartvelur da daɣesṭnur enebši”, in Ḳavḳasiologiuri ʒiebani (in Georgian), issue 7, Tbilisi, pages 40–67
 • Abbasian, Alikhan; Voskanian, Vardan (1994), “A Kurdish Philosophy of Death: A Kurdish Tale from Armenia”, in Acta Kurdica‎[30], volume 1
 • Abbi, Anvita; R, Vyaskh (2020), “Aspects of word formation processes in Luro: The endangered language of the Nicobar Islands”, in Asian Language and Linguistics‎[30]
 • ABC Chinese-English Comprehensive Dictionary by John DeFrancis available offline in Wenlin Software
 • Abdallah, Hassan (1982) A Dictionary of International Relations and Conference Terminology. English-Arabic with English and Arabic Indexes and Appendices, Beirut: Librairie du Liban
 • Abdelnour, Jabbour (2004) Dictionnaire détaillé français-arabe, 2004 edition, Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin, →ISBN
 • Abdirahman Abdillahi Farah "Barwaago" (1995), “ॐ namha shivaaya”, in A Modern Somali-English Dictionary, Ottawa: Ottawa Catholic School Board, →ISBN
 • Abdokov, A. I. (1973) Фонетические и лексические параллели абхазско-адыгских языков [Phonetic and lexical parallels of the Abkhaz-Adyghean languages]‎[205] (in Russian), Nalchik: Elbrus
 • Abdokov, A. I. (1983) О звуковых и словарных соответствиях северокавказских языков [On phonetic and lexical correspondences of North Caucasian languages] (in Russian), Nalchik: Elbrus
 • Abdullayev, Bəhruz; Əsgərli, Mirzə; Zərinəzadə, Həsən (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Məmməd Adilov, editor, Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti [Dictionary of Arabic and Persian words in classical Azerbaijani literature], Baku: Şərq-Qərb
 • Abdullayev B. T.; Oruçov Ə. Ə.; Şirvani Y. Z., editors (1966), “ॐ namha shivaaya”, in Әрәб вә фарс сөзләри лүғәти (Ərəb və fars sözləri lüğəti) [Dictionary of Arabic and Persian words], Baku: Азәрбајҹан ССР Елмләр Академијасы Нәшријјаты
 • Abegg, Emil, (1911) Die Mundart von Urseren (Beiträge zur Schweizerdeutschen Grammatik. IV.) [The Dialect of Urseren], Frauenfeld, Switzerland: Huber & Co.
 • Abeghian, Manuk (1899) Der armenische Volksglaube (in German), Leipzig: Druck von W. Drugulin
 • Abełyan, Manuk (1965) Hayocʿ lezvi tesutʿyun [Theory of the Armenian language]‎[38] (in Armenian), Yerevan: Mitkʿ
 • Abełyan, Manuk (1966–1985) Erker [Works] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • A. B. H. Ferreira, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, second edition (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986)
 • Abikean, Mihran (1888), “ॐ namha shivaaya”, in Erekʿlezuean əndarjak baṙaran tačkerēn hayerēn gałłierēn [A Comprehensive Trilingual Ottoman–Armenian–French Dictionary], Constantinople: N. K. Pērpērean Press
 • Abondolo, Daniel, editor (1998) The Uralic languages (Routledge language family descriptions), Oxon, New York: Routledge, →ISBN
 • Abrahamyan, A. G. (1944) Anania Širakacʿu matenagrutʿyunə [The writings of Anania Shirakatsi]‎[143] (in Armenian), Yerevan: Matenadaran Press
 • Abrahamyan, Ašot (1976) Grabari jeṙnark [A Handbook of Old Armenian] (in Armenian), 4th edition, Yerevan: Luys
 • Abrahamyan, Ṙ. (1965), G. M. Nalbandyan, editor, Pahlaveren-parskeren-hayeren-ṙuseren-angleren baṙaran [Pahlavi–Persian–Armenian–Russian–English Dictionary]‎[37], Yerevan: Mitk
 • Abrahamyan, S. G. (1981), “Žamanakakicʿ hayereni baṙakazmakan ōrinačʿapʿutʿyunneri zargacʿman mitumnerə [The Developmental Trends in the Regular Features of Word Formation in Modern Armenian]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[39] (in Armenian), issue 3, Yerevan: Academy Press, pages 32–47
 • Abramova et al. ((Can we date this quote?)) Словарь Марийского Языка [A Dictionary of the Mari Language], Yoshkar-Ola: Марийское книжное издательство
 • Abulaje, Ilia (1944), ““Dłeak” baṙi stugabanutʿyunə [The Etymology of the Word Dłeak]”, in HSSṘ GA Tełekagir hasarakakan gitutʿyunneri [Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences]‎[144] (in Armenian), issue 1-2, pages 105–106
 • Abulaje, Ilia (1944), “Hin hayerenum gorcacvac mi nor baṙ [A New Word Used in Old Armenian]”, in HSSṘ GA Tełekagir hasarakakan gitutʿyunneri [Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences]‎[145] (in Armenian), issue 1-2, pages 107–108
 • Abulaʒe, Ilia (1944) Kartuli da somxuri liṭeraṭuruli urtiertoba IX—X ss-ši : Gamoḳvleva da ṭeksṭebi [Georgian and Armenian literary relations of the ninth and tenth centuries: Study and Texts]‎[136] (in Georgian), Tbilisi: Academy Press
 • Abulaʒe, Ilia (1955), A. Šaniʒe, editor, Mamata sc̣avlani X da XI s.-ta xelnac̣erebis mixedvit [Patristic sayings according to manuscripts of the 10th and 11th centuries] (Ʒveli kartuli enis ʒeglebi; 8)‎[137] (in Old Georgian), Tbilisi: Academy Press
 • Abulaʒe, Ilia (1973), “ॐ namha shivaaya”, in Ʒveli kartuli enis leksiḳoni (masalebi) [Dictionary of Old Georgian (Materials)] (in Georgian), Tbilisi: Metsniereba
 • Abulaʒe, Ilia (2014), “ॐ namha shivaaya”, in Ʒvelkartuli-ʒvelsomxuri doḳumenṭirebuli leksiḳoni [Old Georgian – Old Armenian Documentary Dictionary], Tbilisi: National Centre of Manuscripts, →ISBN
 • Abulaʒe, Iusṭine (1916) Šah-names anu mepeta c̣ignis kartuli versiebi [Georgian versions of the Shahnameh or the Book of Kings] (Ʒveli kartuli mc̣erloba; 1) (in Georgian), Tbilisi
 • Abu-l-Q̇asim Pirdousi (1934), Iusṭine Abulaʒe et al., editors, Šah-name: kartuli versiebi, ṭomi 2 [Shahnameh: Georgian versions, Volume 2]‎[19] (in Georgian), Tbilisi: University Press
 • Abu Rejxan Beruni (1957–1987) Izbrannyje proizvedenija [Selected Works] (in Russian), Tashkent: Uzbek SSR Academy Press
 • Aburto, Pascual; Mason P., David (2005) Vocabulario comparativo del náhuatl de Guerrero y del náhuatl de Tlamacazapa‎[5] (in Spanish), draft edition
 • Abusayid (1974) Yałags kazmutʿean mardoyn [On the Structure of the Human Body], preparation of the critical text, Russian translation and preface by S. A. Vardanyan, Yerevan: Academy Press
 • Abuseitova, M. Kh; Bukhatuly, B., editors (2008) TÜRIK BITIG‎[35], Language Committee of Ministry of Culture and Information of Republic of Kazakhstan
 • A. Butolina, editor (1942) Русско-Удмуртский словарь [Russian-Udmurt dictionary], Izhevsk
 • Academia de la Lengua Maya de Yucatán, A. C. (2003) Diccionario maya popular: Maya-español, español-maya (in Spanish), →ISBN
 • Academia de la Llingua Asturiana (2000). Diccionariu de la llingua asturiana (1ª edición). →ISBN. on-line version.
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1898), “Jaynabanutʿiwn (Lautlehre) vracʿerēn hayerēnicʿ pʿoxaṙeal baṙeri [The phonology of Georgian borrowings from Armenian]”, in Ararat (in Armenian), volume 31, Vagharshapat: Mother See of Holy Etchmiadzin
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1899), “Hayerēni bnajayn ew krknawor baṙerə (630 baṙi kʿnnutʿiwn) [Armenian onomatopoeic and reduplicative words (study of 630 words)]”, in Handes Amsorya (in Armenian), volume 13, issue 7, 8, Vienna: Mekhitarist Press
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1901), “Mankakan barbaṙ [Child language]”, in Banasēr: Handēs hnaxōsakan, patmakan, lezuabanakan ew kʿnnakan [Philologus: Revue archéologie, historique, linguistique et critique]‎[46] (in Armenian), volume 3, issue 1, Paris: Basmadjian, pages 3–28
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1902), “ॐ namha shivaaya”, in Tʿurkʿerēni azdecʿutʿiwnə hayerēni vray ew tʿurkʿerēnē pʿoxaṙeal baṙerə Pōlsi hay žołovrdakan lezuin mēǰ hamematutʿeamb Vani, Łarabałi ew Nor-Naxiǰewani barbaṙnerun [The influence of Turkish on Armenian, and the Turkish borrowings in the vernacular Armenian of Constantinople in comparison with the dialects of Van, Karabakh and Nor Nakhichevan] (Ēminean azgagrakan žołovacu; 3) (in Armenian), Moscow and Vagharshapat: Lazarev Institute of Oriental Languages
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1909), “Hayerēn nor baṙer Timotʿēos Kuzi Hakačaṙutʿean mēǰ [New Armenian Words in Timothy Aelurus’ Refutation]”, in Usumnasirutʿiwnkʿ Timotʿēos Kuzi Hakačaṙutʿean hayerēn tʿargmanutʿean vray (Azgayin matenadaran; 58)‎[159] (in Armenian), Vienna: Mekhitarist Press
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1909), “X ew K jaynerun lcordutʿiwnə [The x ~ k alternation]”, in Handes Amsorya‎[160] (in Armenian), volume 23, issue 5, Vienna: Mekhitarist Press, pages 159–160
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1911) Hay barbaṙagitutʿiwn. Uruagic ew dasaworutʿiwn hay barbaṙneri (barbaṙagitakan kʿartēsov) [Armenian dialectology: A sketch and classification of Armenian dialects (with a dialect map)] (Ēminean azgagrakan žołovacu; 8) (in Armenian), Moscow and Nor Nakhichevan: Lazarev Institute of Oriental Languages
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1911), “Review of Н. Марр. — Грамматика чанского (лазского) языка. С. П. 1910”, in Ararat‎[82] (in Armenian), volume 45, issue 5, Vagharshapat: Mother See of Holy Etchmiadzin, pages 414–420
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1913), “ॐ namha shivaaya”, in Hayerēn gawaṙakan baṙaran [Armenian Provincial Dictionary] (Ēminean azgagrakan žołovacu; 9) (in Armenian), Tiflis: Lazarev Institute of Oriental Languages
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1925) Kʿnnutʿiwn Nor-Naxiǰewani (Xrimi) barbaṙi [Study of Nor Nakhichevan (Crimea) Dialect] (in Armenian), Yerevan
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1926–1935), “ॐ namha shivaaya”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Armenian Etymological Dictionary] (in Armenian), Yerevan
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1950), “Hayastani ayl bnikneri ew Kovkaseanneri azdecʿutʿiwnə hayerēni vray [The influence of other natives of Armenia and Caucasians on Armenian]”, in Sion (in Armenian), issue 5–7, Jerusalem
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1951), “ॐ namha shivaaya”, in Ewropakan pʿoxaṙeal baṙer hayerēni mēǰ [European Loanwords in Armenian] (Azgayin matenadaran; 166) (in Armenian), published from the author's manuscript submitted in 1921, Vienna: Mekhitarist Press
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1971–1979), “ॐ namha shivaaya”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Armenian Etymological Dictionary] (in Armenian), 2nd edition, a reprint of the original 1926–1935 seven-volume edition, Yerevan: University Press
 • Ačaṙean, Hračʿeay (1979), “Haykakankʿ (Armeniaca)”, in Hayerēn armatakan baṙaran [Armenian Etymological Dictionary] (in Armenian), volume IV, 2nd edition, Yerevan: University Press
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1940, 1951) Hayocʿ lezvi patmutʿyun [History of the Armenian Language] (in Armenian), Yerevan
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1942–1962), “ॐ namha shivaaya”, in Hayocʿ anjnanunneri baṙaran [Dictionary of Personal Names of Armenians] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1944), “Haykakankʿ A [Armeniaca I]”, in HSSṘ GA Tełekagir hasarakakan gitutʿyunneri [Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences]‎[147] (in Armenian), issue 5, pages 25–30
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1947) Kʿnnutʿyun Hamšeni barbaṙi [Study of Hamshen Dialect]‎[47] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1948), “Haykakankʿ Z [Armeniaca VI]”, in HSSṘ GA Tełekagir hasarakakan gitutʿyunneri [Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences]‎[148] (in Armenian), issue 5, pages 33–40
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1951–1971) Liakatar kʿerakanutʿyun hayocʿ lezvi hamematutʿyamb 562 lezuneri [Complete Grammar of the Armenian Language Compared to 562 Languages] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Ačaṙyan, Hračʿya (1955) Liakatar kʿerakanutʿyun hayocʿ lezvi hamematutʿyamb 562 lezuneri : Neracutʿyun [Complete Grammar of the Armenian Language Compared to 562 Languages : Introduction] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Ačaṙyan, Hračʿya (2003) Kʿnnutʿyun Kilikiayi barbaṙi [Study of Cilicia Dialect]‎[48] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Ačaṙyan, Hračʿya (2005) Liakatar kʿerakanutʿyun hayocʿ lezvi hamematutʿyamb 562 lezuneri : Imastabanutʿyun, baṙakʿnnutʿyun, šarahyusutʿyun [Complete Grammar of the Armenian Language Compared to 562 Languages : Semantics, Lexicology, Syntax] (in Armenian), unfinished manuscripts of the author edited by S. Galstyan and X. Badikyan, Yerevan: University Press
 • Ačaṙyan, H.; Zargaryan, H.; Tonyan, A.; Kʿaǰaznuni, H.; Hakobǰanyan, D. (1928), “”, in Ṙus-hayeren baṙaran šinararakan kaṙucʿvackʿneri [Russian–Armenian dictionary of constructional building], Yerevan: University Press
 • Achundow, Abdul (1892) Commentar zum sogenannten Liber fundamentorum pharmacologiae des Abu Mansur Muwaffak-Ben-Ali-el Hirowi (in German), Inaugural-Dissertation, Dorpat: Schnakenburg's Buchdruckerei
 • Achundow, Abdul-Chalig (1893), “Die pharmakologischen Grundsätze (Liber fundamentorum pharmacologiae) des Abu Mansur Muwaffaq bin Ali Harawi zum ersten Male nach dem Urtext übersetzt und mit Erklärungen versehen”, in Historische Studien aus dem Pharmakologischen Institute der Kaiserlichen Universität Dorpat (in German), volume III, Halle an der Saale: Tausch & Grosse
 • A. D. Alderson and Fahir İz, editors (1985) The Oxford Turkish-English Dictionary, 3rd edition, New York: Oxford University Press, →ISBN
 • Adam Fałowski (2022) Słownik etymologiczny polszczyzny potocznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, →ISBN
 • Adams, Douglas Q. (1995), “Tocharian A āṣtär, B astare ‘clean, pure’ and PIE *h₂ehₓ(s)- ‘burn’”, in W. Smoczyński, editor, Kuryłowicz Memorial Volume. Part One, Krakow: Universitas, pages 207–211
 • Adams, Douglas Q. (1999) A dictionary of Tocharian B (Leiden Studies in Indo-European; 10)‎[93], Amsterdam, Atlanta: Rodopi, →ISBN
 • Adams, Douglas Q. (2013) A Dictionary of Tocharian B: Revised and Greatly Enlarged (Leiden Studies in Indo-European; 10), Amsterdam, New York: Rodopi, →ISBN
 • Adams, James Noel (1982) The Latin sexual vocabulary‎[66], Baltimore, Maryland: Johns Hopkins University Press, →ISBN, →OCLC
 • Adams, J. N. (2007) The regional diversification of Latin, Cambridge: Cambridge University Press, →ISBN
 • Adams, J. N. (2013) Social Variation and the Latin Language, Cambridge: Cambridge University Press, →ISBN
 • Adamyan, Vahagn; Babayan, Žasmen (2015), “ॐ namha shivaaya”, in Haykakan xohanocʿi baṙaran [Dictionary of Armenian Cuisine] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: self-published
 • A. Deimel, Šumerisches Lexikon (Deimel), Rome (1947)
 • Adelaar, K. A. (1992) Proto-Malayic: The reconstruction of its phonology and parts of its lexicon and morphology‎[74], Canberra: The Australian National University
 • A Dictionary of Modern English Usage, 2nd Edition by H.W. Fowler, revised by Ernest Gowers (1965; Oxford at the Clarendon Press; London).
 • A Dictionary of Modern English Usage by H. W. Fowler (1926; Oxford at the Clarendon Press; London: w:Humphrey Milford)
 • A Dictionary of North East Dialect, Bill Griffiths, 2005, Northumbria University Press, →ISBN
 • Adjarian, H. (1898), “Étude sur la langue laze”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume X
 • Adjarian, H. (1908–1909), “Étymologies arméniennes”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 15, pages 242–245
 • Adjarian, H. (1909–1911), “Recueil de mots kurdes en dialecte de Novo-Bayazet [Compendium of Kurdish Words in the Nor Bayazet Dialect]”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume XVI
 • Adjarian, H. (1918), “Étymologies arméniennes (suite)”, in Mémoires de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 20, pages 160–163
 • Adolphe Ganot (1868), “ॐ namha shivaaya”, in , Павленковъ, Ф.; Черкасовъ, В., transl., Полный курсъ физики съ краткимъ обзоромъ метеоролигческихъ явленій (in Russian), 2nd (13th) edition, Saint Petersburg
 • Adonc, N. (1908) Армения в эпоху Юстиниана: Политическое состояние на основе нахарарскаго строя [Armenia in the period of Justinian: The political conditions based on the naxarar system] (Тексты и разыскания по армяно-грузинской филологии; XI) (in Russian), Saint Petersburg: Academy Press
 • Adoncʿ, N. (1938), “Kʿani mə hay baṙeru stugabanutʿiwnner”, in Sion‎[149] (in Armenian), volume 12, issue 10, translated into Armenian by Yovsēpʿ srk. Apatean from the author's 1937 article Quelques étymologies arméniennes, Jerusalem, pages 313–316
 • Adoncʿ, Nikołayos (2006–2014) Erker [Works] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • A. E. Kaneva (2017), I. A. Rochev, editor, Ижемско-русский, русско-ижемский словарь для начинающих [Izhma-Russian, Russian-Izhma dictionary for beginners]‎[43], Naryan-Mar
 • Afanasʹjeva, K. V.; Sobjanina, S. A. (2012), “ॐ namha shivaaya”, in Školʹnyj mansijsko-russkij slovarʹ) [Mansi-Russian school dictionary], Khanty-Mansiysk: RIO IRO
 • A. F. Kondijakov, V.M. Lemskaja, editor (2021), “ॐ namha shivaaya”, in Čulymskij jazyk d. Pasečnoje tjuxtetskovo rajona krasnojarskovo kraja [Chulym language in tyuhtet at krasnoyarsk state], Tomsk: Izdatelʹstvo tomskovo universiteta, →ISBN
 • Afrikaanse Woordelijs en Spelreëls (in Afrikaans), 1st edition, Bloemfontein: Het Volksblad-Drukkerij, 1917, →ISBN; republished Pretoria: Protea Boekhuis, 2017
 • Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (in Afrikaans), 10th edition, Cape Town: Pharos, 2009, →ISBN
 • Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (in Afrikaans), 11th edition, Cape Town: Pharos, 2017, →ISBN
 • Agampatián, Ochanés-Sarkís (2016) Τα Αρμένικα Επώνυμα Έχουν τη Δική τους Ιστορία [Armenian surnames have their own history] (in Greek), Athens: Stochastis, →ISBN
 • Agatʿangełos (1909), G. Tēr-Mkrtčʿean and St. Kanayeancʿ, editors, Patmutʿiwn Hayocʿ [History of Armenia] (Patmagirkʿ hayocʿ; I.2)‎[150], Tiflis: Aragatip Mnacʿakan Martiroseancʿi
 • Agius, Dionisius A. ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work)
 • A Glossary of Provincial Words and Phrases in use in Somersetshire from Somersetshire Archaeological and Natural History Society's Proceedings 1872
 • Agud, Manuel; Tovar, Antonio (1994), “Materiales Para Un Diccionario Etimológico De La Lengua Vasca (I-XXI)”, in Anuario Del Seminario De Filología Vasca «Julio De Urquijo» (in Spanish), Diputación Foral de Guipúzcoa, →DOI
 • Aguilar Feria, Martimiana; García Rojas, Vicente; Erickson de Hollenbach, Elena (2017) Diccionario mixteco de Magdalena Peñasco (Saꞌan Ñuu Savi) (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 50)‎[6] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Agyágasi, Klára (2019) Chuvash Historical Phonetics (Turcologica; 117), Wiesbaden: Harrssowitz
 • Ahrens, Karl (1930), “Christliches im Qoran. Eine Nachlese”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[54] (in German), volume 84
 • Aikio, Ante. 2002. "New and Old Samoyed Etymologies". Finnisch-Ugrische Forschungen 57, pp. 9–57.
 • Aikio, Ante. 2004. "An essay on substrate studies and the origin of Saami". Mémoires de la Société néophilologique de Helsinki 63: 5–34.
 • Aikio, Ante. 2006. "On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory". In Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 91, pp. 9–55.
 • Aikio, Ante. 2006. On Germanic-Saami contacts and Saami prehistory. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 91, pp. 9–55.
 • Aikio, Ante. 2009. The Saami loanwords in Finnish and Karelian. PhD thesis. University of Oulu.
 • Aikio, Ante. 2013. "Uralilaisen kantakielen vokaalistosta". Paper presented at the seminar Etymologia ja kielihistoria: Erkki Itkosen ja Aulis J. Joen 100-vuotisjuhlaseminaari.
 • Aikio, Ante. 2014. "On the reconstruction of Proto-Mari vocalism". In Journal of Language Relationship 11, pp. 125–157.
 • Aikio, Ante. 2016. "The Finnic 'secondary e-stems' and Proto-Uralic vocalism". Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 95, pp. 25–66.
 • Aikio, Ante (2020), “Studies in Uralic Etymology V: Permic Etymologies”, in Linguistica Uralica‎[115], volume 57, issue 3, Estonian Academy Publishers, →ISSN, pages 161–179
 • Aikio, Ante (= Luobbal Sámmol Sámmol Ánte). “Notes on the development of some consonant clusters in Hungarian”. In: Sampsa Holopainen & Janne Saarikivi (eds.), Περὶ ὀρθότητος ἐτύμων. Uusiutuva uralilainen etymologia, Uralica Helsingiensia 11, 2018, pp. 77–90.
 • A. I. Podorova, editor (1948) Коми-русский словарь [Komi-Russian dictionary], Syktyvkar: Коми Государственное Издательство
 • Aitor García Moreno, editor (2013–), “ॐ namha shivaaya”, in Diccionario Histórico Judeoespañol (in Spanish), CSIC
 • Aitzetmüller, Rudolf (1958—1975) Das Hexaemeron des Exarchen Johannes‎[58] (in German), Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt
 • A. Jászó, Anna, editor. A magyar nyelv könyve (’A Book of the Hungarian Language’). Eighth edition. Budapest: Trezor Kiadó, 2007. (First edition: 1991.) →ISBN
 • A. J., Greimas (1968) Dictionnaire de l’ancien français: jusqu’au milieu du XIVᵉ siècle (in French), Paris: Librairie Larousse, →ISBN
 • Akdoğan, Yaşar (1999), “ॐ namha shivaaya”, in Azerbaycan Türkçesi’nden Türkiye Türkçesi’ne Büyük Sözlük, Istanbul: Beşir
 • Akinean, H. N., editor (1936) Simēon dpri Lehacʿwoy ułegrutʿiwn, taregrutʿiwn ew yišatakarankʿ (Azgayin matenadaran; 141), Vienna: Mekhitarist Press
 • Akinean, N. (1930), “H. Ačaṙean, Hayerēn Armatakan Baṙaran”, in Handes Amsorya‎[154] (in Armenian), volume 44, issue 7–8, Vienna: Mekhitarist Press
 • Aksoy, Bilal (2019–), “ॐ namha shivaaya”, in Ak Sözlük
 • Aksoylu, Kâmil (2012) Lazuri Notkvamepe (Lazca Deyimler ve Atasözleri) [Laz Idioms and Proverbs] (in Turkish), Ankara: Genesis
 • Aktunç, Hulki (1998), “ॐ namha shivaaya”, in Türkçenin büyük argo sözlüğü (tanıklarıyla) [Great Dictionary of Turkish Argot (with Attestations)] (in Turkish), Istanbul: YKY
 • Akwiratékha’ Martin (2018) Tekawennahsonterónnion - Kanien’kéha Morphology, Kahnawà:ke: Kanien’kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa Language and Cultural Center
 • Alain Stéphan, Tous les Prénoms bretons, 1996, Éditions Jean-Paul Gisserot, →ISBN
 • Alan M. Stevens; A. Ed. Schmidgall-Tellings (2010) A Comprehensive Indonesian-English Dictionary, second edition, Athens, OH: Ohio University Press, →ISBN
 • Alatalo, Jarmo (2004) Sölkupisches Wörterbuch aus Aufzeichnungen von Kai Donner, U. T. Sirelius und Jarmo Alatalo, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, →ISBN, pages 465
 • Alaverdjan, S. Dz. (1997), O. A. Sargsjan, editor, Armjano-russkij slovarʹ nornaxičevanskovo dialekta (zapadnoarmjanskovo jazyka) [Armenian–Russian Dictionary of Nor Nakhichevan Dialect (of Western Armenian)], Chaltyr: Self-published
 • Ałayan, Ē. (1954) Mełru barbaṙ [Meghri Dialect] (Hayeren barbaṙner; 2)‎[40] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Ałayan, Ēduard (1955), “Stugabanakan prptumner [Etymological researches]”, in HSSṘ GA Tełekagir hasarakakan gitutʿyunneri [Bulletin of the Academy of Sciences of the Armenian SSR: Social Sciences]‎[151] (in Armenian), issue 11, pages 35–42
 • Ałayan, Ēduard (1958–1962) Hay lezvabanutʿyan patmutʿyun [History of Armenian Linguistics] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Ałayan, Ēduard (1974) Baṙakʿnnakan ew stugabanakan hetazotutʿyunner [Lexicological and Etymological Studies]‎[152] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Ałayan, Ēduard (1976), “ॐ namha shivaaya”, in Ardi hayereni bacʿatrakan baṙaran [Explanatory Dictionary of Contemporary Armenian] (in Armenian), Yerevan: Hayastan
 • Ałayan, Ēduard (1984) Əndhanur ew haykakan baṙagitutʿyun [General and Armenian lexicology]‎[153] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Albert Barrère and Charles G[odfrey] Leland, compilers and editors (1889–1890), “ॐ namha shivaaya”, in A Dictionary of Slang, Jargon & Cant […], volume I (A–K), Edinburgh: […] The Ballantyne Press, →OCLC.
 • Albert J. van Windekens (1979) Le tokharien confronté avec les autres langues indoeuropéennes. Vol. I. La phonétique et le vocabulaire. Louvain
 • Alberto Nocentini, Alessandro Parenti, “l'Etimologico — Vocabolario della lingua italiana”, Le Monnier, 2010, →ISBN
 • Alberto Rodriguez, Nalúa Rosa Silva Monterrey, Hernán Castellanos, et al., editors (2012) Ye’kwana-Sanema Nüchü’tammeküdü Medewadinña Tüwötö’se’totojo [Guidelines for the management of the Ye’kwana and Sanema territories in the Caura River basin in Venezuela]‎[96] (in Maquiritari and Spanish), Forest Peoples Programme, →ISBN
 • Albert, Roy; Shaul, David Leedom (1985) A Concise Hopi and English Lexicon, John Benjamins Publishing Company
 • Albright, William Foxwell (1922), “[Review of] Boylan, Patrick, Thoth, the Hermes of Egypt. Pp. VIII+215 (8 vo.), Humphrey Milford, Oxford University Press, etc., 1922”, in Journal of the Palestine Oriental Society, volume 2, pages 190–198
 • Aleksander Zdanowicz (1861), “ॐ namha shivaaya”, in Słownik języka polskiego, Wilno 1861
 • Aleksiši, Irpan Čaɣatai (2010), “Hidronim „c̣aribačxuris“ eṭimologiisatvis [Etymology of Hydronym "c̣aribačxuri"]”, in Kartveluri Onomasṭiḳa (in Georgian), volume IV, Tbilisi: Universali, pages 82–87
 • Aleksiva, Irfan (2017), “1486 Yılında Zğemi: Aşağı ve Yukarı Durak Köyü [Zğemi in 1486: Villages Aşağıdurak and Yukarıdurak]”, in Ogni‎[81] (in Turkish), issue 7, pages 68–73
 • Aleksiva, Irfan; Bucaklişi, İsmail Avcı (2009) Svacoxo: Laz Yer Adları Sözlüğü [Dictionary of Laz place names], Istanbul: Laz Kültür Derneği
 • Aleksiva, Irfan Çağatay (2018), “Derleme Sözlüğü'nde Lazca Unsurlar [Laz Elements in the “Dictionary of Word Collection”]”, in Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten (in Turkish), volume 66, issue 1, Ankara: Türk Dil Kurumu, pages 115–134
 • Aleksiva, Irfan Çağatay (2020) Dictionary of Laz Plant Names (LINCOM Scientific Dictionaries; 3), München: LINCOM GmbH
 • Alexander Gode; Hugh E. Blair (1955) Interlingua: A Grammar of the International Language, →ISBN
 • Alexander Harkavy (2006) Yiddish-English-Hebrew Dictionary, New Haven, Connecticut: Yale University Press, →ISBN
 • Alexander Mansfield Burrill‎, A Law Dictionary and Glossary (1870)
 • Alexandru Rosetti (1973) Brève histoire de la langue roumaine des origines à nos jours (in French), →DOI
 • Alexanian, Joseph M. (2012) The Ancient Armenian Text of the Acts of the Apostles (Corpus scriptorum Christianorum Orientalium; 643. Scriptores Armeniaci; 31), a critical edition of the Old Armenian text, Leuven: Peeters
 • Alfonso de Mentrida; Tomás Oliva (1841) Diccionario de la lengua bisaya hiligueina y haraya de la isla de Panay‎[66] (in Hiligaynon and Spanish), Imprenta de D. Manuel y de Felis Dayot
 • Alf Torp (1919) Nynorsk etymologisk ordbok, Kristiania: Aschehoug
 • Algirdas Margeris (1956) Amerikos lietuviai ir angliškųjų skolinių žodynas (1872–1949) [Lithuanian Americans and a dictionary of English loanwords], Chicago: Naujienos, →OCLC
 • Alibert, Louis (1965) Dictionnaire occitan - français : d'après les parlers languedociens (in French), Toulouse: Institut d' Etudes occitanes, →ISBN
 • Ali, Khalid Ismail (1964), “”, in Studien über homonyme Wurzeln im Arabischen mit besonderer Berücksichtigung des Muʿǧam Maqāyīs al-luġa von Aḥmad ibn Fāris (gest. 395/1005) (in German), Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen Philosophischen Fakultät der Ruprecht-Karl-Universität zu Heidelberg
 • Aliroev, Ibragim Ju. (1975) Сравнительно-сопоставительный словарь отраслевой лексики чеченского и ингушского языков и диалектов [Comparative-Contrastive Dictionary of the Branch Lexicon of the Chechen and Ingush Languages and Dialects] (in Russian), Makhachkala: Chechen-Ingush Book Publishing House
 • Alirojev, Ibragim Ju. (2001) Флора и фауна Чечни и Ингушетии [The Flora and the Fauna of Chechnya and Ingushetia], Moscow: Academia, →ISBN
 • Alirojev, I. Ju. (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Xamidova Z. X., editor, Čečensko-russkij slovarʹ [Chechen–Russian Dictionary], Moscow: Academia
 • Ališan Ł., editor (1877) Girkʿ vastakocʿ [Geoponica], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ališan, Łewond (1873) Ansiz Antiokʿay [Assizes of Antioch, Crusader Law Code translated by Smbat Sparapet], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ališan, Łewond (1881) Širak : Tełagrutʿiwn patkeracʿoycʿ [Shirak: An illustrated topography] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ališan, Łewond (1893) Sisakan : Tełagrutʿiwn Siwneacʿ ašxarhi [Sisakan: A topography of the province Syunik], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ališan, Łewond (1895), “ॐ namha shivaaya”, in Haybusak kam haykakan busabaṙutʿiwn [Armenian Botany] (in Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Ališan, Łewond (1910) Hin hawatkʿ kam hetʿanosakan krōnkʿ Hayocʿ [Ancient beliefs or the pagan religion of Armenians], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • A List of words and phrases in everyday use by the natives of Hetton-le-Hole in the County of Durham, F.M.T.Palgrave, English Dialect Society vol.74, 1896, [40]
 • Alixanov, S. Z. (2003), “ॐ namha shivaaya”, in ʻurus–awar slowarʲ / Russko-avarskij slovarʹ [Russian–Avar dictionary], Махачкахала: Дагестанский научный центр РАН, →ISBN
 • Aljaksandr Kryvicki, editor (1982–1987), “”, in Turaŭski slóŭnik (in Belarusian), Minsk: Навука і тэхніка
 • Al-Jallad, Ahmad (2015), “Yusapʿil or Yuhapʿil, that is the Question. Two Solutions to Sound Change *s¹ > h in West Semitic”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, volume 165, pages 27–39
 • al-Kashgarî, Mahmud (1072–1074), Besim Atalay, transl., Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi [Translation of the “Compendium of the languages of the Turks”] (Türk Dil Kurumu Yayınları; 521) (in Turkish), 1985 edition, Ankara: Türk Tarih Kurmu Basımevi, published 1939–1943
 • Alkayış, Fatih (2007) Türkiye Türkçesinde bitki adları [Plant Names in Turkish of Turkey] (in Turkish), doctoral thesis, Kayseri: T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Alkayış, Fatih (2019), “ॐ namha shivaaya”, in Türkiye Türkçesinde bitki adları [Plant Names in Turkish of Turkey] (in Turkish), Istanbul: Hiperlink Yayınları
 • Alkire, Ti; Rosen, Carol (2010) Romance Languages: A Historical Introduction, University of Cambridge: Cambridge University Press
 • Allahverdi Verdizade (2019), “ॐ namha shivaaya”, in Lamboya word list, Leiden: LexiRumah
 • Allen, James (1984) The Inflection of the Verb in the Pyramid Texts, Malibu, California: Undena Publications, →ISBN
 • Allen, James (2005) The Ancient Egyptian Pyramid Texts, Atlanta: Society of Biblical Literature
 • Allen, James (2013) A New Concordance of the Pyramid Texts, Providence: Brown University
 • Allen, James (2015) Middle Egyptian Literature: Eight Literary Works of the Middle Kingdom, Cambridge: Cambridge University Press, →ISBN
 • Allen, Joseph Henry; Greenough, James B. (1903) Allen and Greenough's New Latin grammar for schools and colleges: founded on comparative grammar, Boston: Ginn and Company
 • Almkvist, Herman (1885 & 1925) Kleine Beiträge zur Lexikographie des Vulgärarabischen (in German)
 • Alşan, Mehmet Hakan; Kutlu, Ekrem; Eyüpoğlu, Murat (2014), “ॐ namha shivaaya”, in Akçasözlük: Akçaâbad Yöresinin Otantik Söz Varlığı [Akçasözlük: An Authentic Vocabulary of the Akçaabat Region], Istanbul: Kurtuba Kitap
 • Altaş, Aynur (1969), “Hemşinoloji”, in Seyran (Pokut)‎[45] (in Turkish), issue 1, Ankara, pages 14–15
 • Altunbaş, Ahmet (2011) Rumca-Türkçe, Türkçe-Rumca sözlük, self-published
 • Altunkaya, Yunus (2012) Hemşince - Hamşeŝna: Kültür, Dil, Bilgisi (in Turkish), Istanbul: Chiviyazıları, →ISBN
 • Altunkaya, Yunus (2016) TUR (in Turkish), Istanbul: Ege Basım, →ISBN
 • Altunkaya, Yunus; Vaiç, Yusuf (2016), “”, in Türkçe Hemşince Sözlük (in Turkish), a chapter in Altunkaya's book entitled TUR, Istanbul: Ege Basım, →ISBN, pages 387–427
 • Alvarado, Francisco de (1593) Vocabulario en lengua misteca (in Spanish), Mexico: En casa de Pedro Balli
 • A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás (’The Rules of Hungarian Orthography, 12th edition’). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2015. →ISBN
 • Amalyan, H. M. (1966) Miǰnadaryan Hayastani baṙaranagrakan hušarjannerə (V—XV dd.) [Lexicographic Monuments of Medieval Armenia (V—XV centuries)] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Amalyan, H. M., editor (1975) Baṙgirkʿ hayocʿ‎[151] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Amatuni, Sahak (1912), “ॐ namha shivaaya”, in Hayocʿ baṙ u ban [Armenian Words and Idioms] (in Armenian), Vagharshapat: Mother See of Holy Etchmiadzin
 • Amirpur-Ahrandjani, Manutschehr (1971) Azerbaidschanischer Dialekt von Schahpur: Phonologie und Morphologie [doctoral thesis]‎[178] (in German), Cologne
 • Amirtovlatʿ Amasiacʿi (1940), St. Malxaseancʿ, editor, Ōgut bžškutʿean [The Benefits of Medicine], Yerevan: Academy Press
 • Amîrxan (2008), “ॐ namha shivaaya”, in Ferhenga kurdî–almanî [Wörterbuch Kurdisch–Deutsch], 2nd edition, Vienna: Inst. für Geographie und Regionalforschung, →ISBN
 • Amse-de Jong, Tine H. (2004) Laz–English Dictionary, Freudenstadt: Kaukasus Verlag, →ISBN
 • A. Murtonen (1989) Hebrew in Its West Semitic Setting, Part I, Section Bb, Leiden: Brill, →ISBN
 • A.M. Zito, "The Expanding Story of Bamanan Language Literacy in the Republic of Mali: A Journey into Learning in West Africa," Master's Thesis, Boston University, 2005.
 • An ABC of English Usage, H.A. Treble and G.H Vallins (1968; Oxford at the Clarendon Press; London.
 • Ananikian, Mardiros H. (1925), “Armenian Mythology”, in Canon John Arnott MacCulloch and George Foot Moore, editors, The Mythology of All Races (in 13 vols.); volume 7, Boston: Marshall Jones Company
 • Ananyan, Vaxtʿang (1961–1975) Hayastani kendanakan ašxarhə [The fauna of Armenia] (in Armenian), Yerevan: HayPetHrat, Hayastan
 • A.N.Balandin (1960), A. V. Almazova, editor, Самоучитель мансийского языка [Mansi self-teaching book], Leningrad: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, ленинградское отделение
 • Ancient Ethiopic TraCES Corpus (of Beta maṣāḥǝft), Hamburg, 2014–2019
 • Anderson, E. Richard; Concepción Roque, Hilario (1983) Diccionario cuicateco: Español - cuicateco, cuicateco - español (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 26)‎[8] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Anderson, Ralph Dewitt (1963) A Grammar of Laz, doctoral dissertation, The University of Texas
 • Andrea Csepe, editor (2018), “ॐ namha shivaaya”, in Magar - Nepali - English - Hungarian Dictionary, Nepal: SIL International.
 • Andreas Johan Sjögren, Ferdinand Johann Wiedemann (1861), Livisch-deutsches und deutsch-livisches Wörterbuch
 • Andreasyan, Tigran (1975) Svediayi barbaṙə (kʿistʿinəgi lezun) [The Dialect of Svedia (the Christian language)] (Hayereni barbaṙner; 11)‎[41] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Andrés Carro (1888) Vocabulario ilocano-español: trabajado por varios religiosos del orden de N.P.S. Agustín / coordinado por Predicador Andrés Carro y ultimamente aumentado y corregido por algunos religiosos del mismo orden‎[50] (in Spanish and Ilocano), Manila: Est. Tipo-Litográfico de M. Pérez
 • Andrews, Enriqueta (1950) Vocabulario otomí de Tasquillo, Hidalgo‎[9] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Andriotis, Nikolaos Pantelis (1983), “ॐ namha shivaaya”, in Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής [Etymological Dictionary of Koine Neo-Hellenic] (in Greek), 3rd ed. (1st ed. 1951), Thessaloniki: Aristotelian University, the "Triantafyllidis" Foundation
 • Androniḳašvili, Mzia (1946), “Iranuli c̣armošobis zogi kartuli siṭq̇vis eṭimologiisatvis [On the etymology of some Georgian words of Iranian origin]”, in Iberiul–ḳavḳasiuri enatmecniereba‎[207] (in Georgian), volume 1, Tbilisi: Academy Press, pages 385–391
 • Androniḳašvili, Mzia (1966) Narḳvevebi iranul-kartuli enobrivi urtiertobidan I [Studies in Iranian–Georgian Linguistic Contacts I] (in Georgian), Tbilisi: Tbilisi University Press
 • Andrzej Bańkowski (2000) Etymologiczny słownik języka polskiego (in Polish)
 • Angelus à S. Joseph (1684) Gazophylacium linguae Persarum, Amsterdam
 • Angelus Francis Xavier Maffei (1883) An English-Konkani Dictionary: And A Konakani-English Dictionary‎[41], Mangalore: Basel Mission Press
 • Angus Cameron, Ashley Crandell Amos, Antonette diPaolo Healey, editors (2018), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionary of Old English: A to I Free access subject to limited trial; subscription normally required⁠, Toronto: University of Toronto, →OCLC.
 • Angus Watson (2005) The Essential English-Gaelic Dictionary, Birlinn, →ISBN
 • Anikin, A. E. (2007–2022), “ॐ namha shivaaya”, in Русский этимологический словарь [Russian Etymological Dictionary] (in Russian), Moscow: V. Vinogradov Rus. Lang. Inst.
 • A N Jannaris (1895) English and Modern Greek Languages (A Concise Dictionary of), London: John Murray
 • Anna Bugaeva, editor (2022) Handbook of the Ainu Language‎[31], De Gruyter Mouton, →ISBN
 • Anonymous (17th c.) Uocabulario copioso de las lenguas cakchikel y ꜭiche‎[92] (in Spanish)
 • Anoop Chandra Chandola (1966) A Synthatic Sketch of Garhwali, University of Chicago press (PhD thesis)
 • Ante Aikio (2002), “New and Old Samoyed Etymologies”, in Finnisch-Ugrische Forschungen
 • Antelava, Nugzar (2017), Merab Čuxua, editor, Ḳavḳasiis xalxta mitebi da riṭualebi [Myths and rituals of the Caucasian peoples]‎[214] (in Georgian), Tbilisi: Universali
 • Antenor Nascentes (1932–1955) Dicionário etimológico da língua portuguesa (in Portuguese), Rio de Janeiro
 • Anthony R. Rowley, Liacht as de sproch: Grammatica della lingua mòchena Deutsch-Fersentalerisch, TEMI, 2003.
 • Antoine Meillet (1902) Études sur l'étymologie & le vocabulaire du vieux slave (in French), Paris: Librairie Émile Bouillon
 • Antonietta Marra (2012), “Contact phenomena in the Slavic of Molise: some remarks about nouns and prepositional phrases” in Morphologies in Contact.
 • Anu-Reet Hauzenberg (1972) Названия животных в коми языке [Names of animals in the Komi language], Tallinn: Estonian Academy of Sciences
 • A Nyelvtudományi Intézet által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzéke (’List of first names qualified by the Research Institute for Linguistics as appropriate for registration on a birth certificate’). Regularly updated. For searchable unformatted lists, see férfinevek for masculine names and női nevek for feminine names.
 • a-p
 • Apatóczky, Ákos B. (2009) Yiyu, Global Oriental
 • A. P. Buddhadatta Mahāthera (1958) Concise Pāli-English Dictionary‎[57], 2nd edition
 • A. P. Feoktistov (1993), Jaziki mira: Uraľskije jaziki (MOKŠANSKIJ JaZIK) [Languages of the world: Uralic languages (Moksha language)], Moscow, pages 178—189
 • A. Popov (1785) Краткой Пермской Словарь съ Россiйскимъ переводомъ собранный и по разнымъ матерїямъ расположенный Города Перми Петро-Павловскаго Собора Протоjереемъ Антонiемъ Поповымъ 1785 года [A brief Perm Dictionary with a Russian translation collected and located on various sites by City of Perm Peter and Paul Cathedral's Archpriest Antony Popov 1785]‎[39]
 • A. Pozdneev (1911) Калмыцко-русскій словарь [Kalmyk-Russian dictionary], Saint-Petersburg: Типографія императорской академіи наук
 • “Appendix E: Irregular Verbs” in E. Einhorn (1974), Old French: A Concise Handbook, Cambridge, UK: Cambridge University Press, →ISBN
 • A. P. Pyrerka and N. M. Tereshenko, editors (1948) Русско-Ненецкий словарь [Russian-Nenets dictionary], Moscow: Огиз
 • Apte, Vaman Shivram (1890), “ॐ namha shivaaya”, in The practical Sanskrit-English dictionary, Poona: Prasad Prakashan
 • Arabic and Latin Glossary‎[3], Würzburg: Julius-Maximilians-Universität, 2018–
 • A raderfordiumtól az oganeszonig – a nemrégen felfedezett kémiai elemek magyar neve (’From rutherfordium through oganesson: Hungarian names of recently discovered chemical elements’, Hungarian Academy of Sciences, July 24, 2019)
 • Aṙakʿel Dawrižecʿi (1990), L. A. Xanlaryan, editor, Girkʿ patmutʿeancʿ [Book of History], Yerevan: Academy Press
 • Aṙakʿel Siwnecʿi (1797) Lucmunkʿ yałags Sahmanacʿs Dawtʿi Anyałtʿ pʿilisopʿayi [Commentary on Definitions of Philosophy of Dawitʿ Anyałtʿ]‎[153], Madras: Yarutʿiwn Šmawonean Širazecʿi's Press
 • Aṙakʿelyan, Babken (1958–1964) Kʿałakʿnerə ew arhestnerə Hayastanum IX—XIII darerum [Cities and crafts of Armenia in the IX–XII centuries] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Aṙakʿelyan, V. D. (1979), “Baṙakʿnnakan ditołutʿyunner [Lexico-semantic Observations]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[155] (in Armenian), issue 4, Yerevan: Academy Press, pages 35–45
 • Aramean, Čanik (1860), “ॐ namha shivaaya”, in Hamaṙōtagoyn baṙaran ardean lezui: Hayerēn i tač. i fṙans. [Dictionnaire abrégé Armenien–turc–francais] (in Armenian), Paris: Tpagrutʿiwn Aramean
 • Arapova, N. S. (2000), “ॐ namha shivaaya”, in Kalʹki v russkom jazyke poslepetrovskovo perioda. Opyt slovarja [Calques in Post-Petrine Russian. An Essay of a Dictionary] (in Russian), Moscow: Moscow University Press
 • Archimandrit Lazarus (Gagnidse-Dwali) (2012), “ॐ namha shivaaya”, in Botanisches Wörterbuch Deutsch–Georgisch, Georgisch–Deutsch, 2nd edition, Tbilisi: Pavoriṭ Ṗrinṭi
 • A. R. Coupe (2007) A grammar of Mongsen Ao, Berlin: Mouton de Gruyter, →ISBN
 • Ardoṭeli, Nodar (2014) Bežiṭuri ena (gramaṭiḳuli analizi, ṭeksṭebi, leksiḳoni) [The Bezhta Language (Descriptive analysis with texts and lexicon)]‎[23] (in Georgian), Tbilisi
 • Ardoṭeli, Nodar (2022), “ॐ namha shivaaya”, in Didour-kartuli leksiḳoni [Tsez-Georgian dictionary] (Ḳavḳasiur-kartuli leksiḳonebi; II), Tbilisi
 • Arıcı, Muzaffer (1993), “ॐ namha shivaaya”, in Her yönüyle Rize şiveleri (in Turkish), Ankara: Odak Ofset, →ISBN
 • Arıcı, Sebahattin (2008) Dambur Tarihi: Hemşin-Purim Etimolojik Sözlüğü [The History of Tambur: Hamshen-Purum Etymological Dictionary]‎[46] (in Turkish), Istanbul: Kızkulesi Yayıncılık, →ISBN
 • Arıcı, Sebahattin (2012), “ॐ namha shivaaya”, in Horim-Hemşin dili ve coğrafya sözlüğü [Horum-Hamshen language and geography dictionary] (in Turkish), Istanbul: Çizgi Tanıtım ve Matbaacılık, →ISBN
 • Arıcı Yılmaz, Mine (2019), “ॐ namha shivaaya”, in Türkçenin Hemşin Ağzı Karşılaştırmalı Köken Bilgisi Sözlüğü [Comparative Etymological Dictionary for Hemşin Dialect of Turkish Language] (in Turkish), Ankara: Elma Teknik Basım, →ISBN
 • Armstrong, Lilias E. (1940). The Phonetic and Tonal Structure of Kikuyu. Rep. 1967. (Also in 2018 by Routledge).
 • Árnason, Kristján (2011) The Phonology of Icelandic and Faroese (The Phonology of the World's Languages) (in English), Oxford: Oxford University Press
 • Árnason, Kristján; Jörgen Pind; Guðrún Kvaran; Höskuldur Þráinsson (2005) Íslensk tunga (in Icelandic), 1st edition, Reykjavík: Almenna bókafélagið
 • Arora, Aryaman (2020), “ॐ namha shivaaya”, in Kholosi Dictionary
 • Arsakhanov, Israil (1959) Аккинский диалект в системе чечено-ингушского языка [Akkin dialect in the system of the Chechen-Ingush language] (in Russian), Grozny: Chechen-Ingush Book Publishing House
 • Arsakhanov, Israil (1969) Чеченская диалектология [Chechen dialectology] (in Russian), Grozny: Chechen-Ingush Book Publishing House
 • Arthur Anthony Macdonell (1893), “ॐ namha shivaaya”, in A practical Sanskrit dictionary with transliteration, accentuation, and etymological analysis throughout, London: Oxford University Press
 • Arthur Berriedale Keith; Arthur Anthony Macdonell (1912) Vedic index of names and subjects, London: John Murray, Albemarle Street, W. [Published for the Government of India], →OCLC
 • Arts, Tressy (2014) Oxford Arabic Dictionary‎[99], 2014 edition, Oxford: Oxford University Press, →ISBN
 • Artvinli, Taner (2022), “ॐ namha shivaaya”, in Artvin Etimoloji Sözlüğü (in Turkish), Istanbul: Telemak Kitap, →ISBN
 • Artʿinean, Yovhannēs (1906) Tunkerə ew anoncʿ hayerēn anunnerə [Des plantes et de leurs noms arméniens] (in Armenian), Paris: D. Dogramadjian
 • Artʿinean, Yovhannēs (1913) Astuacašunčʿi tunkerə usumnasiruac mer naxneacʿ tʿargmanutʿean vray [Les plantes de la Bible d’après la version Arménienne du Ve siècle par le docteur Johannès Artignan]‎[156] (in Armenian), Constantinople: K. ew M.Y. Kʿēšišean
 • Arutjunjan, N. V. (1985) Топонимика Урарту [The Toponymy of Urartu] (Хурриты и урарты; 1)‎[187], Yerevan: Academy Press
 • Arutjunjan, N. V. (2001), M. L. Xačikjan, editor, Корпус урартских клинообразных надписей [Corpus of Urartian Cuneiform Inscriptions]‎[185] (in Russian), Yerevan: Academy Press, →ISBN
 • Arutjunjan, N. V. (2006) Биайнили – Урарту. Военно-политическая история и вопросы топонимики [Biainili – Urartu. The history of wars and politics, and questions of place-name studies]‎[180] (in Russian), 2nd edition, Saint Petersburg: University Press
 • Arve Cassignac, Dictionnaire français-occitan, occitan-français, 2015
 • Arvo Laanest (1966), “Ижорский Язык”, in Финно-Угорские и Самодийские языки (Языки народов СССР), volume 3, Moscow: Наука
 • Arvo Laanest (1978) Isuri keele ajalooline foneetika ja morfoloogia [The historical phonology and morphology of the Ingrian language]‎[193], Tallinn
 • Aryanpur-Kashani, Manoochehr (2005) The Aryanpur Progressive Persian–English Dictionary‎[10], Tehran: Jahan Rayaneh, →ISBN
 • A. Rysin, V. Starko, et al. (compilers, 2011–2020), “ॐ namha shivaaya”, in English-Ukrainian Dictionaries
 • A. Rysin, V. Starko, Yu. Marchenko, O. Telemko, et al. (compilers, 2007–2022), “ॐ namha shivaaya”, in Russian-Ukrainian Dictionaries
 • Asan, Ömer (2000) Pontos Kültürü (in Turkish), 2nd edition, Istanbul: Belge Yayınları
 • Asar Sebastacʿi (1993) Girkʿ bžškakan arhesti (XVI—XVII dd.) [Book of Medical Art (16–17th cc.)]‎[42], preparation of the text, preface and dictionary by D. M. Karapetyan, Yerevan: Academy Press
 • Asatrian, Garnik (1999/2000), “Review of: Armenian Loanwords in Turkish by Robert Dankoff”, in Iran and the Caucasus‎[17], volume 3/4
 • Asatrian, Garnik (2001), “Die Ethnogenese der Kurden und frühe kurdisch-armenische Kontakte”, in Iran and the Caucasus‎[18] (in German), volume 5, pages 41–74
 • Asatrian, Garnik (2002), “Review of R. L. Tsabolov, Etymological Dictionary of Kurdish, vol. 1 (A-M), Moscow: “Academy of Sciences”, 2001, 686 pp.”, in Iran and the Caucasus‎[31], volume 6, issue 1
 • Asatrian, Garnik (2009), “Iranian Notes III”, in Iran and the Caucasus‎[20], volume 13, issue 2
 • Asatrian, Garnik (2009), “Prolegomena to the Study of the Kurds”, in Iran and the Caucasus, volume 13, issue 1, Leiden: Brill, →DOI, →ISSN
 • Asatrian, Garnik (2011), “Review: Iranian Loanwords in Syriac (Beiträge zur Iranistik 28) by Claudia A. Ciancaglini”, in Iran and the Caucasus‎[21], volume 15, issue 1/2
 • Asatrian, Garnik (2012), “Marginal remarks on the history of some Persian words”, in Iran and the Caucasus‎[22], volume 16, issue 1
 • Asatrian, Garnik (2013), “Armenian Demonology: A Critical Overview”, in Iran and the Caucasus‎[24], volume 17, issue 1, pages 9–25
 • Asatrian, Garnik (2014), “‘Nose’ in Armenian”, in Iran and the Caucasus‎[158], volume 18, issue 2
 • Asatrian, Garnik (2017), “Middle Iranian Lexical Archaisms in Armenian Dialects”, in Enrico Morano, Elio Provasi and Adriano V. Rossi, editors, Studia Philologica Iranica : Gherardo Gnoli Memorial Volume (Serie Orientale Roma N.S.; 5), Rome: Copertina Del Libro, →ISBN
 • Asatrian, Garnik; Arakelova, Victoria (2001), “Blunt, Bald and Wise: Iranian kund(-)”, in Iran and the Caucasus‎[19], volume 5, pages 201–206
 • Asatrian, Garnik; Borjian, Habib (2005), “Talish and the Talishis (The State of Research)”, in Iran and the Caucasus‎[43], volume 9, issue 1, pages 43–72
 • Asatrian, Garnik; Hakobian, Gohar (2018), “On *-d- > -l- and *-š- > -l- in Western New Iranian”, in Iran and the Caucasus‎[11], volume 22, issue 3, →DOI
 • Asatrian, Garnik S. (2011) A Comparative Vocabulary of Central Iranian Dialects‎[165] (in Persian and English), Tehran: Safir Ardehal Publications
 • Asatrian, G.; Livshits, V. (1994), “Origine du système consonantique de la langue kurde”, in Acta Kurdica, volume 1, pages 81–108
 • Asatrian, Mushegh (2006), “Iranian Elements in Arabic: The State of Research”, in Iran and the Caucasus‎[55], volume 10, issue 1
 • Asatrjan, Garnik (2019), “Образования с суффиксальным элементом -l- в новоиранском [Formations with the suffixal element -l- in New Iranian]”, in Caucaso-Caspica IV: Research Papers from the Institute of Oriental Studies, RAU (in Russian), Yerevan: Russian-Armenian University, pages 190–205
 • Asatrjan, G. S. (1989) Отглагольные имена в среднеперсидском и парфянском [Verbal substantives in Middle Persian and Parthian]‎[14] (in Russian), Yerevan: Academy Press
 • Asatryan, Gaṙnik (1990), “Ardyokʿ ka?n haykakan pʿoxaṙutʿyunner nor parskerenum [Are There Armenian Borrowings in New Persian?]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[15] (in Armenian), issue 3, pages 139–144
 • Asatryan, Gaṙnik (1997), “Baṙakʿnnakan-stugabanakan ētyudner V [Lexical–etymological studies V]”, in G. Asatryan, editor, Iran-namē : Arewelagitakan handēs [Iran-nameh : Armenian Journal of Oriental Studies]‎[16] (in Armenian), issue 26–27–28, Yerevan, page 37
 • Asatryan, M. E. (1976), “Arewelahay grakan lezvi jayneł paytʿakan bałajayneri artasanutʿyunə [On the pronunciation of voiced consonants in Standard Eastern Armenian]”, in Banber Erewani hamalsarani [“Banber” – Bulletin of Yerevan University] (in Armenian), volume 29, issue 2, pages 32–47
 • Asatryan, M. E. (2004) Žamanakakicʿ hayocʿ lezu. Jewabanutʿyun [Modern Armenian: Morphology]‎[43], 4th edition, Yerevan: University Press
 • Asbaghi, Asya (1988) Persische Lehnwörter im Arabischen‎[56] (in German), Wiesbaden: Harrassowitz, →ISBN
 • [Aschmann, Hermann P.; Aschmann, Elizabeth] (1973) Diccionario totonaco de Papantla, Veracruz: Totonaco — español, español — totonaco (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas "Mariano Silva y Aceves"; 16)‎[25] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Aschmann, Herman P. (1983) Castellano-totonaco, totonaco-castellano: Dialecto de la sierra (Serie de vocabularios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 7)‎[26], second edition, México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Ásgeir Blöndal Magnússon (1989) Íslensk orðsifjabók, Reykjavík: Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, →ISBN
 • Ásgeir Blöndal Magnússon — Íslensk orðsifjabók, (1989). Reykjavík, Orðabók Háskólans. (Available on Málið.is under the “Eldra mál” tab.)
 • Ashem Tem Kawata (2014) Dictionnaire lingala-falansé et français-lingala, →ISBN
 • Aslanov, M. G. (1985), “ॐ namha shivaaya”, in Puštu-russkij slovarʹ [Pashto–Russian Dictionary], 2nd edition, Moscow: Russkij jazyk
 • A. S. Lobanova; K. S. Kichigina (2012) Русско-Коми-язьвинский словарь [Russian-Komi-Yazva dictionary], →ISBN
 • Asmah Haji Omar (1977), “The Iban Language”, in The Sarawak Museum Journal, volume XXV, issue 46, pages 81-100
 • Asmangulyan H. A.; Hovhannisyan M. I., editors (1984), “ॐ namha shivaaya”, in Angleren-hayeren baṙaran [English–Armenian Dictionary], Yerevan: Hayastan
 • Astour, Michael C. (1969), “The Partition of the Confederacy of Mukiš-Nuḫiašše-Nii by Šuppiluliuma: A Study in Political Geography of the Amarna Age”, in Orientalia‎[26], volume 38, issue 3, pages 381–414
 • Astravux, Aljaksandar (2008) Idyš-bjelaruski slóŭnik [Yiddish–Belarusian Dictionary], Minsk: Mjedisónt, →ISBN
 • Astuacašunčʿ matean Hin ew Nor ktakaranacʿ əst čšgrit tʿargmanutʿean naxneacʿ merocʿ hamematutʿeamb ebrayakan ew yunakan bnagracʿ [Bible. Scriptures of the Old and New Testaments]‎[170], Constantinople: G. Pałtatlean, 1895
 • A template for genera, species and infraspecific taxa listed in The Plant List (which uses APG III set of families for angiosperms).
 • Atiya, Aziz Suryal, editor (1991) The Coptic Encyclopedia‎[46], New York: Macmillan, →ISBN
 • Atʿanas Ałekʿsandracʿi (1899), Esayi Tayecʿi, editor, S. Atʿanasi Ałekʿsandrioy hayrapeti čaṙkʿ, tʿułtʿkʿ ew ənddimascʿutʿiwnkʿ [Sermons, Letters and Controversies by Athanasius, Patriarch of Alexandria] (Matenagrutʿiwnkʿ naxneacʿ), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Audo, Toma (1897) ܣܝܡܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ [Treasure of the Syriac Language] (in Classical Syriac), Mosul: Imprimerie des Pères Dominicains
 • August Dillmann; Carl Bezold (1857, 1899), James A. Crichton, transl., Ethiopic Grammar‎[130], 2nd edition, London: Williams & Norgate, published 1907
 • Austin Krumholz, Jeanne; Kalstrom Dolson, Marjorie; Hernández Ayuso, Miguel (1995) Diccionario popoloca de San Juan Atzingo, Puebla (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 33)‎[27] (in Spanish), Tucson, AZ., E.U.A.: Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Authier, Gilles (2009) Grammaire kryz: Langue caucasique d'Azerbaïdjan, dialecte d'Alik (Collection linguistique publiée par la Société de Linguistique de Paris; 119)‎[48] (in French), Leuven and Paris: Peeters
 • Authier, Gilles (2012), “New strategies for relative clauses in Azeri and Apsheron Tat”, in Gast, Volker, editors, Clause Linkage in Cross-Linguistic Perspective (Trends in Linguistics Studies and Monographs; 249), Berlin: De Gruyter Mouton, →ISBN
 • Avagyan, Nazik (1983), V. H. Bdoyan, editor, Haykakan žołovrdakan tarazə (XIX d. – XX d. skizb) [The Armenian traditional dress (19th – early 20th cc.)]‎[44] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Avagyan, S. A. (1963) Vimakan arjanagrutʿyunneri baṙakʿnnutʿyun [Lexical studies on Armenian epigraphy] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Avagyan, S. A. (1971), “Baṙakʿnnutʿyunner vimakan arjanagrutʿyunnerum [The study of words on epigraphical inscriptions]”, in Lraber Hasarakakan Gitutyunneri [Herald of the Social Sciences]‎[154] (in Armenian), issue 4, Yerevan: Academy Press, pages 52–65
 • A. V. Almazova (1961) Самоучитель Ненецкого языка [Self-Teaching book of the Nenets language], Leningrad
 • Avanesov, R. I. (1988), “ॐ namha shivaaya”, in Orfoepičeskij slovarʹ russkovo jazyka [Orthoepic Dictionary of the Russian Language] (in Russian), 4th edition, Moscow: Russkij Jazyk
 • Avanesov, R. I., Ulukhanov, I. S., Krysko, V. B., editors (1988–2019), “ॐ namha shivaaya”, in Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) [Dictionary of the Old Russian Language (11ᵗʰ – 14ᵗʰ cc.)] (in Russian), Moscow, →ISBN
 • Avdalbegyan, Mayis (1963) Grigoris Ałtʿamarcʿi : XVI d. : Usumnasirutʿyun, kʿnnakan bnagrer ew canotʿagrutʿyunner [Grigoris Ałtʿamarcʿi : 16th c. : Study, critical text, and annotations] (Miǰnadaryan hay tałerguner; 6)‎[149], Yerevan: Academy Press
 • Avery, Robert et al., editors (2013) The Redhouse Dictionary Turkish/Ottoman English, 21st edition, Istanbul: Sev Yayıncılık, →ISBN
 • Avetisyan, Tigran (1987), A. E. Sargsyan, editor, Haykakan azganun [Armenian Surname]‎[45] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Avetisyan, Tigran (2000), “ॐ namha shivaaya”, in V. M. Grigoryan, Ṙ. L. Uṙutyan, editors, Hayocʿ azganunneri baṙaran [Dictionary of Armenian Surnames] (in Armenian), Yerevan: Van Aryan, →ISBN
 • Avetisyan, Tigran (2010), “ॐ namha shivaaya”, in V. M. Grigoryan, Ṙ. L. Uṙutyan, editors, Hayocʿ azganunneri baṙaran [Dictionary of Armenian Surnames] (in Armenian), 2nd edition, Yerevan: Self-published
 • A. V. Punzhina (1994) Словарь карельского языка (тверские говоры) [Dictionary of the Karelian language (Tver dialects)]‎[47], →ISBN
 • Awetikʿean, G.; Siwrmēlean, X.; Awgerean, M. (1836–1837), “ॐ namha shivaaya”, in Nor baṙgirkʿ haykazean lezui [New Dictionary of the Armenian Language] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgereancʿ, Mkrtičʿ (1818) Ewsebi Pampʿileay Kesaracʿwoy Žamanakakankʿ erkmasneay [Eusebii Pamphili Caesariensis Episcopi Chronicon Bipartitum], accompanied with the original Greek fragments and a modern Latin translation from Armenian, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgereancʿ, Mkrtičʿ (1822–1826) Pʿiloni Ebrayecʿwoy..., Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgerean, Mkrtičʿ (1827) Seberianosi kam Sewerianosi Emesacʿwoy Gabałacʿwoy episkoposi Čaṙkʿ [Severiani sive Seberiani Gabalorum episcopi Emesensis Homiliae] (Matenagrutʿiwnkʿ naxneacʿ), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgerean, Mkrtičʿ (1842) Hetʿum Patmičʿ Tʿatʿaracʿ, a modern translation from Latin into Old Armenian of Hetʿum of Korikos's Flos historiarum terre Orientis, to which is appended Recension B of his chronicle in the Armenian original, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgerean, Mkrtičʿ (1846), “ॐ namha shivaaya”, in Aṙjeṙn baṙaran haykaznean lezui [Pocket Dictionary of the Armenian Language] (in Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgerean, Mkrtičʿ; Čēlalean, Grigor (1865), “ॐ namha shivaaya”, in Aṙjeṙn baṙaran haykaznean lezui [Pocket Dictionary of the Armenian Language] (in Armenian), 2nd edition, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Awgerean, Yarutʿiwn (1821) Bacʿatrutʿiwn čʿapʿucʿ ew kšṙocʿ naxneacʿ [Explanation of the Measures and Weights of the Ancients] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Axundov A. A., Kazımov Q. Ş., Behbudov S. M., editors (2007), “ॐ namha shivaaya”, in Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti [Dialectological Dictionary of the Azerbaijani Language] (in Azerbaijani), Baku: Şərq-Qərb, →ISBN
 • Aytənean, Arsēn (1866) Kʿnnakan kʿerakanutʿiwn ašxarhabar kam ardi hayerēn lezui [Critical Grammar of the Vernacular or Modern Armenian Language], Vienna: Mekhitarist Press
 • Ayvazean, Tigran (1899), “ॐ namha shivaaya”, in Baṙanmoyš [Sample of Words] (in Armenian), Constantinople: Tpagrutʿiwn Y. Mattʿēosean
 • Ayvazyan H. M. et al., editors (2006), “ॐ namha shivaaya”, in Hayastani bnašxarh [Nature of Armenia] (Əntanekan hanragitaran matenašar; 3) (in Armenian), Yerevan: Armenian Encyclopaedia
 • Ayvazyan H. M. et al., editors (2016), “ॐ namha shivaaya”, in Hanragitakan baṙaran [Encyclopedic Dictionary] (in Armenian), Yerevan: Armenian Encyclopaedia
 • Ayvazyan, Sargis (2008) Urarteren-hayeren; baṙapašar ew patmahamematakan kʿerakanutʿyun [Urartian–Armenian: Vocabulary and historical-comparative grammar]‎[179] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Ayverdi, İlhan (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Misalli Büyük Türkçe Sözlük, a reviewed and expanded single-volume edition, Istanbul: Kubbealtı Neşriyatı
 • Azkue, Resurrección María de (1905–1906), “ॐ namha shivaaya”, in Diccionario vasco-español-francés = Dictionnaire basque-espagnol-français [Basque-Spanish-French Dictionary] (in Spanish and French), Bilbao
 • Azmaiparašvili, Levan (2017), “ॐ namha shivaaya”, in Xunʒur-kartuli leksiḳoni [Avar-Georgian dictionary], Tbilisi
 • Azmaiparašvili, Levan; Ardoṭeli, Nodar; Lolua, Roman; Saniḳiʒe, Laṭavra; Pareuliʒe, Rosṭom (2016) Naxur da daɣesṭnur enata šedarebiti gramaṭiḳa: I nac̣ili [Nakh-Daghestani comparative grammar: part I] (in Georgian), Tbilisi
 • Baalbaki, Rohi (1995), “ॐ namha shivaaya”, in Al-Mawrid: A Modern Arabic-English Dictionary, 7th edition, Beirut: Dar El-Ilm Lilmalayin, →ISBN
 • Baart, Joan L. G. (1997) The sounds and tones of Kalam Kohistani: with wordlist and texts (Studies in Languages of Northern Pakistan; 1)‎[13], National Institute of Pakistan Studies, Quaid-i-Azam University; Summer Institute of Linguistics
 • Babiniotis, Georgios (2010), “ॐ namha shivaaya”, in Etymologikó lexikó tis néas ellinikís glóssas [Etymological Dictionary of Modern Greek] (in Greek), Athens: Lexicology Centre
 • Baburam, Saksena (1971) Evolution of Awadhi (A Branch of Hindi), 2nd edition, Delhi: Motilal Banarsidass
 • Baca, Keith A. (2007) Native American Place Names in Mississippi, Jackson: University Press of Mississippi
 • Back, Michael (1999) Die sassanidischen Staatsinschriften (Acta Iranica; 18) (in German), Leiden: Brill
 • Badalyan, Miqayel (2019), “Šiuini: The Urartian Sun god”, in Pavel S. Avetisyan, Roberto Dan and Yervand H. Grekyan, editors, Over the Mountains and Far Away: Studies in Near Eastern history and archaeology presented to Mirjo Salvini on the occasion of his 80th birthday‎[181], Oxford: Archaeopress
 • Badawi, Elsaid M.; Abdel Haleem, Muhammad (2008) Arabic-English Dictionary of Qurʾanic Usage (Handbook of Oriental Studies; 85), Leiden: Brill, →ISBN
 • Badrupanean (Patrubány), Łukas (1903–1908), “Stugabanakan hetazōtutʿiwnkʿ [Etymological Studies]”, in Handes Amsorya‎[119] (in Armenian), volume 17–22, issue 17–22
 • Baer, Phillip; Baer, Mary; Chan Kꞌin, Manuel; Chan Kꞌin, Antonio (2018) Diccionaro maya lacandón (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 51)‎[28] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Bagratuni, Arsēn (1847) Pobliosi Virgileay Marovni Mšakakankʿ [The Georgics of Publius Vergilius Maro] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Bagratuni, Arsēn, editor (1860) Girkʿ astuacašunčʿkʿ Hin ew Nor Ktakaranacʿ [Bible: Scriptures of the Old and New Testaments], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Bahri, Hardev (1960) Persian Influence on Hindi‎[21], Allahabad, India: Bharati Press
 • Bahri, Hardev (1989), “ॐ namha shivaaya”, in Siksarthi Hindi-Angrejhi Sabdakosa [Learners' Hindi-English Dictionary], Delhi: Rajpal & Sons.
 • Bailey, Benjamin (1846), “ॐ namha shivaaya”, in A dictionary of high and colloquial Malayalim and English, Kottayam: Church Missionary Society
 • Bailey, Harold Walter (1957), “Dvārā matīnām”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, volume 20, issue 1/3, →DOI, pages 41–59
 • Bailey, H. W. (1930), “Iranica”, in Journal of the Royal Asiatic Society‎[29], volume 11, issue 1, pages 1–5
 • Bailey, H. W. (1930), “To the Žāmāsp-Nāmak I”, in Bulletin of the School of Oriental Studies‎[38], volume 6, issue 1, pages 55–85
 • Bailey, H. W. (1931), “To the Žāmāsp-Nāmak II”, in Bulletin of the School of Oriental Studies‎[39], volume 6, issue 3, pages 581–600
 • Bailey, H. W. (1933), “Iranian Studies II”, in Bulletin of the School of Oriental Studies‎[157], volume 7, issue 1, pages 69–86
 • Bailey, H. W. (1933), “Western Iranian Dialects”, in Transactions of the Philological Society, volume 32, issue 1
 • Bailey, H. W. (1934), “Iranica (II)”, in Journal of the Royal Asiatic Society‎[30], issue 3
 • Bailey, H. W. (1954), “Analecta Indoscythica II”, in Journal of the Royal Asiatic Society‎[25], issue 1/2, pages 26–34
 • Bailey, H. W. (1955), “Indo-Iranian Studies III”, in Transactions of the Philological Society
 • Bailey, H. W. (1956), “Armeno-Indoiranica”, in Transactions of the Philological Society‎[161], volume 55, issue 1
 • Bailey, H. W. (1958), “Arya”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, volume 21, issue 3, University of London, →DOI
 • Bailey, H. W. (1959), “Ambages Indoiranicae”, in AION (Annali Istituto Universitario Orientale di Napoli. Sezione linguistica), volume I, issue 2
 • Bailey, H. W. (1960), “Arya II”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies‎[26], volume 23, issue 1, pages 13–39
 • Bailey, H. W. (1961) Saka texts from Khotan in the Hedin collection (Indo-Scythian Studies Being Khotanese Texts; 4), Cambridge: Cambridge University Press
 • Bailey, H. W. (1963), “Arya IV¹”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, volume 26, issue 1, University of London, →DOI
 • Bailey, H. W. (1963), “Vāsta”, in Acta Orientalia‎[27], volume 30, pages 25–43
 • Bailey, H. W. (1966), “The Sudhana Poem of Ṛddhiprabhāva”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies‎[31], volume 29, issue 3
 • Bailey, H. W. (1967) Prolexis to the Book of Zambasta (Indo-Scythian Studies Being Khotanese Texts; 6), Cambridge: Cambridge University Press
 • Bailey, H. W. (1969), “Arya Notes”, in Studia Classica et Orientalia Antonino Pagliaro Oblata. I, Rome: Istituto di Glottologia dell’Università
 • Bailey, H. W. (1970), “A Range of Iranica”, in Mary Boyce, Ilya Gershevitch, editors, W.B. Henning memorial volume‎[158], London: Lund Humphries
 • Bailey, H. W. (1975), “Excursus Iranocaucasicus”, in Monumentum H. S. Nyberg I (Acta Iranica; 4)‎[159], Leiden: Brill, pages 31–35
 • Bailey, H. W. (1979) Dictionary of Khotan Saka, Cambridge, London, New York, Melbourne: Cambridge University press
 • Bailey, H. W. (1987), “Armenia and Iran IV. Iranian influences in Armenian 2. Iranian loanwords in Armenian”, in Ehsan Yarshater, editor, Encyclopædia Iranica‎[162], volume 2, London and New York: Routledge & Kegan Paul, pages 459–465
 • Bailey, H. W. (1990), “An Etymology of Cinnabar”, in Annual of Armenian linguistics‎[32], volume 11, pages 17–19
 • Bailly, Anatole (1935) Le Grand Bailly: Dictionnaire grec-français, Paris: Hachette
 • Baist, Gottfried (1889) Die arab. Hauchlaute und Gutturalen im Spanischen (in German), Erlangen: Junge & Sohn
 • Bakajev, Č. X. (1957), “ॐ namha shivaaya”, in I. A. Orbeli, editor, Kurdsko-russkij slovarʹ [Kurdish–Russian Dictionary], Moscow: Gosudarstvennoje izdatelʹstvo inostrannyx i nacionalʹnyx slovarej
 • Bakkum, Gabriël C.L.M. (2009) The Latin dialect of the Ager Faliscus: 150 years of scholarship, Amsterdam University Press
 • Bakos, Ferenc and Pál Fábián. Idegen szavak és kifejezések szótára (’A Dictionary of Foreign Words and Phrases’). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. →ISBN
 • Bakos, Ferenc. Idegen szavak és kifejezések szótára (’A Dictionary of Foreign Words and Phrases’). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994. →ISBN
 • Bakos, Ferenc. Idegen szavak és kifejezések szótára (’A Dictionary of Foreign Words and Phrases’). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006. →ISBN
 • Bakuradze, Lia; Beridze, Marina; Pourtskhvanidze, Zakharia (2020), “A Georgian Language Island in Iran: Fereydani Georgian”, in Iranian Studies, volume 53, issue 3–4, →DOI, pages 489–550
 • Balaišis, Vytautas (1994), “Das Problem der gotischen Diphthonge ai, au und die litauischen Lehnwörter kvietỹs „Weizen“, kliẽpas „Laibbrot“”, in Baltistica‎[76] (in German), volume 4, Vilnius: Vilnius University, →DOI
 • Balčikonis, Juozas et al. (1954), Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla.
 • Bałdasaryan, Gurgen (2008), “ॐ namha shivaaya”, in Arcʿaxi barbaṙi baṙaran-hanragitaran [Dictionary–encyclopedia of Karabakh dialect] (in Armenian), volume I, Stepanakert
 • Baldi, Sergio (2020-11-30) Dictionary of Arabic Loanwords in the Languages of Central and East Africa (Handbuch der Orientalistik; Erste Abteilung: Der Nahe und der Mittlere Osten; 145), Leiden • Boston: Brill, →ISBN
 • Balles, Irene (2008), Rosemarie Lühr, editor, Nominale Wortbildung des Indogermanischen in Grundzügen. Vol. 1: Latein, Altgriechisch (Philologia; 121) (in German), Hamburg: Dr. Kovač
 • Balles, Irene (2009), “Zu den i-stämmigen Adjektiven des Lateinischen”, in Proto-language and Prehistory: Akten der XII. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, vom 11. bis 15. Oktober 2004 in Krakau (in German), Wiesbaden: Reichert Verlag
 • Ball, J. Dyer (1908) The Cantonese Made Easy Vocabulary‎[191], third edition, Hongkong: Kelly & Walsh, Ld.
 • Banasēr (1897–1898), “Gawaṙakan baṙer Urmioy ew Salmasti hayocʿ [Dialectal words of Urmia and Salmas Armenians]”, in Bazmavep (in Armenian), Venice
 • Bănățeanu, Vlad (1960), “Terminologia arborilor în limba armeană”, in Studii și cercetări lingvistice (in Romanian), volume 11, issue 3, pages 359–375
 • Bănățeanu, Vlad (1961), “Beiträge zum Studium der Urartischen Ortsnamen in der armenischen Toponymie”, in Handes Amsorya‎‎[163] (in German), volume 75, issue 10–12
 • Bănățeanu, Vlad (1961), “Observații în legătură cu termenii pentru arbuști în limba armeană [Notes on Armenian shrub terminology]”, in Studii și cercetări lingvistice‎[164] (in Romanian), volume 12, issue 4, pages 515–540
 • Bănățeanu, Vlad (1962), “Problema lexicului urartic din limba armeană [The problem of Urartian lexicon in the Armenian language]”, in Studii și cercetări lingvistice (in Romanian), volume 13, issue 1, pages 257–279
 • Bantu Lexical Reconstructions 3
 • Baratʿyan, N. Ṙ. (2011), “”, in Angleren-hayeren baṙaran [English–Armenian Dictionary], Yerevan: University Press
 • Bar Bahlul, Ḥasan (a. 1000), Duval, Rubens, editor, Lexicon Syriacum (Collection Orientale; 15–17) (in Classical Syriac), Paris: e Reipublicæ typographæo, published 1901
 • Barbara Ann Kipfer, Roget's Descriptive Word Finder: A Dictionary/Thesaurus of Adjectives and Adverbs. Writer's Digest Books, 2003. →ISBN.
 • Barbara Podgórska; Adam Podgóski (2008) Słownik gwar śląskich [A dictionary of Silesian lects], Katowice: Wydawnictwo KOS, →ISBN
 • Bárczi, Géza. Magyar szófejtő szótár (’Hungarian Etymological Dictionary’). Trezor Kiadó, 1991. →ISBN
 • Barić, Henrik (1919) Albanorumänishe studien. I. Teil (Zur Kunde der Balkanhalbinsel. Quellen und Forschungen; 7) (in German), Sarajevo: Institut für Balkanforschung
 • Barker, M. A. R. (1963). Klamath Dictionary. University of California Publications in Linguistics 31. Berkeley/Los Angeles: University of California Press.
 • Barlezizyan, Aram (2009), “ॐ namha shivaaya”, in Hayeren-franseren baṙaran [Armenian–French Dictionary], Yerevan: University Press
 • Barrera Vásquez, Alfredo et al. (1980) Diccionario maya Cordemex: Maya-español, español-maya (in Spanish), Mérida: Ediciones Cordemex
 • Barry Alpher Proto-Pama-Nyungan etyma, in Australian Languages: Classification and the Comparative Method, edited by Claire Bowern and Harold Koch (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004)
 • Bars, E. (1973), “ॐ namha shivaaya”, in Khasi-English Dictionary, Shillong, Meghalaya: Don Bosco Press
 • Barseł Čon (1826) Meknutʿiwn Srboy Awetaranin, or əst Markosi [Commentary on Mark], volume II, Constantinople
 • Barseł Kesaracʿi (1984), Kim Muradyan, editor, Yałags Vecʿawreay ararčʿutʿean [Homiliae in Hexaemeron]‎[166], Yerevan: Academy Press
 • Barsełyan, Hovhannes (1973), “ॐ namha shivaaya”, in Hayeren ułłagrakan-ułłaxosakan, terminabanakan baṙaran [Armenian Orthographic–Orthoepic Terminological Dictionary] (in Armenian), Yerevan: Luys
 • Barsełyan, Hovhannes (2006) Terminabanakan ew ułłagrakan tełekatu [Terminological and Orthographic Reference Book]‎[80] (in Armenian), 6th edition, Yerevan: 9-rd hrashalik, →ISBN
 • Bartaia, Nomadi (2010) Kartulši šemosuli sṗarsuli leksiḳa ioseb grišašvilis "kalakuri leksiḳonis" mixedvit [Borrowings from Persian vocabulary according to the Ioseb Grishashvili’s "Kalakuri Dictionary" ("City Vocabulary")]‎[208] (in Georgian), Tbilisi: University Press
 • Bartal, Antal (1901), “ॐ namha shivaaya”, in A magyarországi latinság szótára [Dictionary of Hungarian Latinity] (in Hungarian), Budapest: Franklin-Társulat
 • Barth, Jakob (1889, 1894) Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen (in German), 2nd indices-extended edition, Leipzig: J. C. Hinrichs’sche Buchhandlung
 • Barth, Jakob (1893) Etymologische Studien zum semitischen insbesondere zum hebräischen Lexicon (in German), Berlin: H. Itzkowski
 • Bartholomae, Christian (1904) Altiranisches Wörterbuch [Old Iranian Dictionary] (in German), Strassburg: K. J. Trübner
 • Bartholomae, Christian; Salemann, Carl; Horn, Paul; Geiger, Wilhelm; Socin, Albert (1895–1901), Geiger, Wilhelm; Kuhn, Ernst, editors, Grundriß der iranischen Philologie [Outline of Iranian Philology] (in German), volume I, Strassburg: K. J. Trübner
 • Bartholomew, Doris Aileen (1965) The Reconstruction of Otopamean (Mexico)‎[33]
 • Bartholomew, Doris (October 1960), “Some revisions of Proto-Otomi consonants”, in International Journal of American Linguistics, volume 26, issue 4, →DOI, →JSTOR, pages 317–329
 • Bartoli, Matteo Giulio (1906) Il Dalmatico: Resti di un’antica lingua romanza parlata da Veglia a Ragusa e sua collocazione nella Romània appenino-balcanica, Istituto della Enciclopedia Italiana, published 2000
 • Barton, George Aaron (1902) A sketch of Semitic origins, social and religious‎[117], New York and London: The Macmillan Company
 • Barua, Hemchandra (1900) Hemkosh, Gauhati: Hemkosh Printers
 • Barxutareancʿ, Makar (1893) Ałuanicʿ erkir ew dracʿikʿ [The land of Ałuankʿ and the neighbours] (in Armenian), Tiflis: M. Šarajē Press
 • Bascom, Burt; Molina, Gregorio (1998) Diccionario tepehuán de Baborigame, Chihuahua‎[34] (in Spanish), draft edition, Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • B. A. Serebrennikov; R. N. Buzakova; M. V. Mosin (1993) Эрзянь-рузонь валкс [Erzya-Russian dictionary], Moscow: Русский язык, →ISBN
 • Baskakov, A. N. et al. (1977), “ॐ namha shivaaya”, in Mustafajev, E. M.-E.; Starostov, L. N., editors, Russko-tureckij slovarʹ [Russian–Turkish Dictionary], Moscow: Russkij jazyk
 • Baskakov, N.A. (1991), İsmail Kaynak; A. Mecit Doğru, transl., Gagauz Türkçesinin Sözlüğü [The Dictionary of Gagauz Turkish] (in Turkish), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, →ISBN Invalid ISBN
 • Basmadjian, K. J. (1920–1930), “Les Inscriptions Arméniennes d'Ani, de Bagnair et de Marmachên”, in Revue de l'Orient Chrétien (in French), volume 22–27, Paris
 • Basmaǰean, K. Y., editor (1926) Amirtovlatʿi Amasiacʿwoy angitacʿ anpēt [Useless for Ignoramuses of Amirdovlatʿ Amasiacʿi]‎[152], Vienna: Mekhitarist Press
 • Basrim bin Ngah Aching (2008) Kamus Engròq Semay – Engròq Malaysia, Kamus Bahasa Semai – Bahasa Malaysia, Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Battisti, Carlo; Alessio, Giovanni (1950–1957) Dizionario etimologico italiano, Firenze: Barbera
 • Bauernschmidt, Amy (2010) Diccionario Amuzgo de Guerrero‎[35] (in Spanish), draft edition, SIL
 • Bauer, Walter et al. (2001) A Greek–English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Third edition, Chicago: University of Chicago Press
 • Bausani, Alessandro (1969), “Note sui prestiti arabi nella più antica poesia neopersiana”, in Studia Classica et Orientalia Antonino Pagliaro Oblata. I (in Italian), Rome: Istituto di Glottologia dell’Università, pages 173–188
 • Baxter, William H. (1992) Handbook of Old Chinese Phonology.
 • Baxter, William H.; Sagart, Laurent (2014) Old Chinese: A New Reconstruction, Oxford University Press, →ISBN
 • Bayramov, Aslan; Bayramova, Arzu (2014), “ॐ namha shivaaya”, in Cəfər Cəfərov, editor, Ağbaba şivəsi sözlüyü [Ağbaba dialect dictionary] (in Azerbaijani), Sumgait: AM965
 • Bayramov, İbrahim (2011), “ॐ namha shivaaya”, in Qərbi Azərbaycan şivələrinin leksikası [The vocabulary of "Western Azerbaijan" dialects] (in Azerbaijani), Baku: Elm və təhsil
 • Bayramov, İbrahim (2022) Azərbaycan dialektologiyası [Azerbaijani dialectology] (in Azerbaijani), Ankara: Iksad
 • Baytop, Turhan (1984) Türkiye'de bitkiler ile tedavi (geçmişte ve bugün) (İstanbul Üniversitesi yayınları; 3255)‎[47], Istanbul: Istanbul University
 • Baytop, Turhan (2007) Türkçe bitki adları sözlüğü [Dictionary of Turkish Plant Names] (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınlan; 578), 3rd edition, Ankara: Türk Dil Kurumu
 • B. D. Muniev (1977) Калмыцко-русский словарь [Kalmyk-Russian dictionary], Moscow: Издательство "Русский язык"
 • Bdoyan, Vard (2014) J̌avaxkʿi hayocʿ azgagrutʿyunə ew žołovrdakan banarvestə [The Armenian ethnography and folklore of Javakhk]‎[49] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Bdoyan, V. H. (1972) Erkragorcakan mšakuytʿə Hayastanum [The Agriculture in Armenia] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Beaty de Farris, Kathryn; et al. (2012) Diccionario básico del mixteco de Yosondúa, Oaxaca (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 46)‎[89] (in Spanish), third edition, Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Bebia, Inga (2003) Samic̣atmokmedo leksiḳa megrulši [Agricultural vocabulary in Mingrelian] (in Georgian), Tbilisi: Ivane ǯavaxišvilis saxelobis tbilisis saxelmc̣ipo univerisṭeṭi
 • Bechtholdt, Astrid (2023), “ॐ namha shivaaya”, in Burushaski Hunza Dictionary (Webonary) (in Burushaski), Dallas, Texas, USA: SIL International, published 2017: “(in Latin script)”.
 • Bedevian, Armenag K. (1936), “ॐ namha shivaaya”, in Illustrated Polyglottic Dictionary of Plant Names, Cairo: Argus & Papazian Presses
 • Bédirian, Petros S. (1977), “Quelques considérations sur l'intérêt des emprunts lexicaux en arménien”, in Istituto Lombardo – Accademia di Scienze e Lettere, Rendiconti, Classe di lettere e scienze morali e storiche (in French), volume 111, Milan, pages 186–198
 • Bediryan, Petros (2011), “ॐ namha shivaaya”, in Hayeren darjvackʿneri əndarjak bacʿatrakan baṙaran [Comprehensive explanatory dictionary of Armenian idioms] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Bedošvili, Guram (2002) Kartul ṭoṗonimta ganmarṭebit-eṭimologiuri leksiḳoni [Dictionary of Georgian Geographical Names]‎[209] (in Georgian), Tbilisi: Bakur Sulakauri Publishing, →ISBN
 • Bedrosian, Robert (1987), Elise Antreassian, editor, The Fables of Mkhitar Gosh‎[161], New York: Ashod Press
 • Beekes, Robert S.P. (1969) The Development of the Proto-Indo-European Laryngeals in Greek, The Hague–Paris: Mouton, →ISBN
 • Beekes, Robert S. P. (1988) A Grammar of Gatha-Avestan, Leiden: Brill, →ISBN
 • Beekes, Robert S. P. (1996), “Ancient European Loanwords”, in Historische Sprachforschung, volume 109, pages 215–236
 • Beekes, Robert S. P. (2010) Etymological Dictionary of Greek (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 10), with the assistance of Lucien van Beek, Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Beekes, Robert S. P. (2011) Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction, revised and corrected by Michiel de Vaan, 2nd edition, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
 • Beekes, Robert S. P. (2014), Stefan Norbruis, editor, Pre-Greek: Phonology, Morphology, Lexicon, Leiden: Brill, →ISBN
 • Béguinot, Augusto; Diratzouyan, Nersès (1912) Contributo alla flora dell' Armenia‎[177], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Behnstedt, Peter (1980), “Zum ursprünglichen Dialekt von Alexandria”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[141] (in German), volume 130, pages 71–73
 • Behnstedt, Peter (1981), “Weitere koptische Lehnwörter im Ägyptisch-Arabischen”, in Die Welt des Orients‎[142] (in German), volume 12, pages 81–98
 • Behnstedt, Peter; Woidich, Manfred ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work) (Handbook of Oriental Studies – Handbuch der Orientalistik) (in German), Leiden, The Netherlands: Brill
 • Behrens, Dietrich (1910) Beiträge zur französischen Wortgeschichte und Grammatik. Studien und Kritiken‎[115] (in German), Halle: Max Niemeyer
 • Bekerie, Ayele (2004), “Ethiopica: Some Historical Reflections on the Origin of the Word Ethiopia”, in International Journal of Ethiopian Studies‎[128], volume 1, issue 2, pages 110–121
 • Beknopt Nederland-Sarnami Woordenboek met Sarnami Hindoestani-Nederlanse Woordenlijst‎[33] (in Dutch), Paramaribo: Instituut voor Taalwetenschap, 2002
 • Bekova, A. I.; Dudarov, U. B.; Ilijeva, F. M.; Malʹsagova, L. D.; Tarijeva, L. U. (2009), “ॐ namha shivaaya”, in Ingušsko-russkij slovarʹ [Ingush–Russian Dictionary], Nalchik: Ingušskij NII GN
 • Belardi, Walter (1961), “Sull’origine delle voci armene antiche inizianti con -pat”, in Handes Amsorya‎[167] (in Italian), volume 75, issue 10–12
 • Belardi, Walter (2003–2009) Elementi di armeno aureo (Biblioteca di ricerche linguistiche e filologiche; 57) (in Italian), Rome: Il Calamo
 • Belčev, Tole (2016), “ॐ namha shivaaya”, in Речник на турцизми, архаизми, дијалектизми и ретко употребувани зборови во македонскиот јазик [Dictionary of Turkisms, Archaisms, Dialectisms and Rarely Used Words in the Macedonian Language] (in Macedonian), Štip: UGD, →ISBN
 • Bellew, Henry Walter (1867), “ॐ namha shivaaya”, in A Dictionary of the Pukkhto or Pukshto Language, London: Allen
 • Belmar, Francisco (1897) Ensayo sobre la lengua trike (Lenguas indígenas del Estado de Oaxaca) (in Spanish), Oaxaca: Imprenta de Lorenzo San-Germán
 • Beltrán de Santa Rosa María, Pedro (1746) Arte de el idioma maya reducido a succintas reglas, y semilexicon yucateco (in Spanish), Mexico: Por la Biuda de D. Joseph Bernardo de Hogal
 • Bendayán de Bendelac, Alegría (1995) Diciconario del judeoespañol de los sefardíes del norte de Marruecos (Jaquetía tradicional y moderna), Caracas
 • Bender, Harold H. (1921) A Lithuanian Etymological Index, Princeton: Princeton University Press
 • Benecke, Georg Friedrich; Müller, Wilhelm; Zarncke, Friedrich (1863), “ॐ namha shivaaya”, in Mittelhochdeutsches Wörterbuch: mit Benutzung des Nachlasses von Benecke, Stuttgart: S. Hirzel
 • Benedict, Paul K. (1987), “Early MY/TB loan relationships”, in Linguistics of the Tibeto-Burman Area‎[30], volume 10, issue 2, pages 12-21.
 • Benjawan Poomsan Becker (2002) Thai-English English Thai dictionary (in English), Bangkok: Paiboon Poomsan Publishing
 • Benkő L., editor (1993–1997), “ॐ namha shivaaya”, in Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen I–III [The Etymological Dictionary of Hungarian] (in German), Vol. 1: A–kop (1993), vol. 2: Kor–zs (1995), vol. 3: index (1997), Budapest: Akadémiai Kiadó, →ISBN
 • Benkő, Loránd, ed. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I–IV. (“The Historical-Etymological Dictionary of the Hungarian Language”). Budapest: Akadémiai, 1967–1984. →ISBN. Vol. 1: A–Gy (1967), vol. 2: H–O (1970), vol. 3: Ö–Zs (1976), vol. 4: index (1984).
 • Benli, Faruk (2004) Lazuri-Turkili, Turkili-Lazuri Ansiklopedik Laksiyoni [Laz–Turkish–Laz Encyclopedic Dictionary], Istanbul: Kebikeç
 • Benson, Peter J. (1995), “ॐ namha shivaaya”, in Comprehensive English-Esperanto Dictionary, →ISBN
 • Benson, T.G. (1964). Kikuyu-English dictionary. Oxford: Clarendon Press.
 • Benveniste, Émile (1929), “Titres iraniens en arménien”, in Revue des Études Arméniennes‎[168] (in French), volume 9, issue 1, pages 5–10
 • Benveniste, Émile (1935) Origines de la formation des noms en indo-européen (in French), Paris: Adrien-Maisonneuve
 • Benveniste, Émile (1936), “Notes parthes et sogdiennes”, in Journal asiatique, volume 228, pages 193–239
 • Benveniste, Émile (1945), “Etudes iraniennes”, in Transactions of the Philological Society (in French), volume 44, issue 1, →DOI
 • Benveniste, Émile (1957–1958), “Mots d’emprunt iraniens en arménien”, in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 53
 • Benveniste, Émile (1959) Études sur la langue Ossète (Collection linguistique publiée par la Société de Linguistique de Paris; 60) (in French), Paris: Librairie C. Klincksieck
 • Benveniste, Émile (1964), “Éléments parthes en arménien”, in Revue des Études Arméniennes. Nouvelle série‎[169] (in French), volume 1, pages 1–39
 • Benveniste, Émile (1966) Titres et noms propres en iranien ancien (Travaux de l’Institut d’Études Iraniennes de l’Université de Paris; 1)‎[160] (in French), Paris: Librairie C. Klincksieck
 • Benveniste, Émile (1969) Le vocabulaire des institutions indo-européennes (in French), Paris: Les Éditions de Minuit
 • Benzing, Johannes (1983) Chwaresmischer Wortindex, Wiesbaden: Harrasowitz
 • Benzing, Johannes (1983) Chwaresmischer Wortindex, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, →ISBN
 • Berberian, H. G. (1926) Xohanocʿi girkʿ hayerēn-anglierēn [Cook Book in Armenian and English], Boston: Baikar Publishing
 • Bergaño, Diego (1732) Vocabulario de la lengua pampanga en romance‎[94], Ramirez y Giraudier
 • Berggren, Jakob (1844) Guide français-arabe vulgaire des voyageurs et des Francs en Syrie et en Égypte, avec carte physique et géographique de la Syrie et plan géométrique de Jérusalem ancien et moderne. Comme supplément aux Voyages en Orient (in French), Uppsala→: Leffler et Sebell
 • Beriʒe, Vuḳol (1912), “ॐ namha shivaaya”, in Siṭq̇vis-ḳona imerul da rač̣ul tkmata (Материалы по яфетическому языкознанию; 6) (in Georgian), С.-Петербургъ: тип. Имп. Академiи наукъ
 • Berman, Howard (1992), “A Restriction on the Shape of Proto-Algonquian Nouns”, in International Journal of American Linguistics, volume 58, issue 3, Chicago: The University of Chicago Press, →JSTOR
 • Berman, Howard (2006), “Studies in Blackfoot Prehistory”, in International Journal of American Linguistics, volume 72, issue 2, Chicago: The University of Chicago Press, →JSTOR
 • Berman, Lawrence M.; Bohač, Kenneth J. (1999) The Cleveland Museum of Art Catalogue of Egyptian Art, New York: Hudson Hills Press
 • Bernard, Roger (1948), “Mots grecs en bulgare”, in Bulletin de la Société de linguistique de Paris‎[191] (in French), volume 44, fasc. I, num. 128, pages 90–115
 • Berneker, Erich (1908–1914) Slavisches etymologisches Wörterbuch (in German), Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung
 • Berntsen, Maxine; Nimbkar, Jai (1982) Marathi Structural Patterns, New Delhi: American Institute of Indian Studies
 • Berntsen, Maxine, “ॐ namha shivaaya”, in A Basic Marathi-English Dictionary, New Delhi: American Institute of Indian Studies, 1982-1983.
 • Berta, Árpád (1999), “Zur Etymologie des tü. čok ‘viel, sehr’”, in Studia Etymologica Cracoviensia‎[36], volume 4, pages 7–26
 • Bertlani, Arsen (2012) Tušuri enis poneṭiḳa da ponologia [Phonetics and phonology of Bats] (in Georgian), Tbilisi
 • Bertlani, Arsen, editor (2012–2019), “ॐ namha shivaaya”, in C̣ovatušur-kartul-rusul-inglisuri leksiḳoni [Tsovatush–Georgian–Russian–English Dictionary], Tbilisi
 • Bertoldi, Vittorio (1940), “Esigenze linguistiche del mercato”, in Vox Romanica‎[56] (in Italian), volume 5, →DOI, pages 87–105
 • Bertoldi, Vittorio (1947), “Quisquiliae Ibericae”, in Romance Philology (in Italian), volume 1, →DOI
 • Betrò, Maria (1995) Geroglifici: 580 Segni per Capire l'Antico Egitto, Milan: Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., →ISBN
 • Betty Litamahuputty (2012) Ternate Malay: Grammar and Texts
 • Bežanov, Semen; Bežanov, Mixail (1902), “Gospoda naševo Iisusa Xrista jevangelije ot Matfeja, Marka, Luki i Ioanna na russkom i udinskom jazykax”, in Sbornik materialov dlja opisanija mestnostej i plemen Kavkaza, volume 30, Tiflis: tip. Kanceljarii glavnonačalʹstvujuščevo graždanskoju častʹju na Kavkaze
 • Bez, Gitanjali (2012) Grammatical Categories in Madhav Kandali’s Ramayana, Guwahati: Gauhati University
 • Bezlaj, France (1976–2007) Etimološki slovar slovenskega jezika, Ljubljana
 • Bhadriraju Krishnamurti, editor (1962/1974-2008), “ॐ namha shivaaya”, in మాండలిక వృత్తిపదకోశం [A Telugu Dialectal Dictionary of Occupational Vocabularies] (in Telugu), Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademi
 • Bhaṭṭācārya, Subhāsha (2003), “ॐ namha shivaaya”, in Saṁsada Bāṁlā uccāraṇa abhidhāna, 2nd edition, Kalikata: Sāhitya Saṃsada, →OCLC.
 • BHL bibliography
 • Biblica (2011) Holy Bible: New International Version, Grand Rapids, Mich.: Zondervan, →ISBN, (please specify the book of the Bible).
 • Bielmeier, Roland (1977) Historische Untersuchung zum Erb- und Lehnwortschatzanteil im ossetischen Grundwortschatz (Europäische Hochschulschriften; 2) (in German), Frankfurt am Main, Bern and Las Vegas: Peter Lang
 • Bielmeier, Roland (1985), “Zu iranischen Lehnwörtern im Georgischen und Armenischen”, in H. M. Ölberg, G. Schmidt, editors, Sprachwissenschaftliche Forschungen: Festschrift für Johann Knobloch zum 65. Geburtstag (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft; 23) (in German), Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck
 • Bielmeier, Roland (1990), “Sprachkontakt in der "Bekehrung Kartlis"”, in R. Schulz, M. Görg, editors, Lingua restituta orientalis: Festgabe für Julius Aßfalg (Ägypten und Altes Testament; 20) (in German), Wiesbaden: Harrassowitz, pages 30–44
 • Bielmeier, Roland (1993), “Das Alanische bei Tzetzes”, in W. Skalmowski and A. van Tongerloo, editors, Medioiranica: Proceedings of the International Colloquium organized by the Katholieke Universiteit Leuven from the 21st to 23rd of May 1990 (in German), Leuven: Peeters, pages 1–28
 • Bielmeier, Roland (1994), “Sprachkontakte nördlich und südlich des Kaukasus”, in Roland Bielmeier, Reinhard Stempel, editors, Indogermanica et Caucasica: Festschrift für Karl Horst Schmidt zum 65. Geburtstag (in German), Berlin and New York: Walter de Gruyter, pages 427–446
 • Bielmeier, Roland (2005), “On West and East Iranian Loans in Kartvelian”, in Dag Haug and Eirik Welo, editors, Haptačahaptāitiš: Festschrift for Fridrik Thordarson‎[5], Oslo: Novus, pages 1–18
 • Biggs, Bruce (1990) English-Maori, Maori-English Dictionary, Auckland University Press, →ISBN
 • Bilodid, I. K., editor (1970–1980), “ॐ namha shivaaya”, in Словник української мови: в 11 т. [Dictionary of the Ukrainian Language: in 11 vols] (in Ukrainian), Kyiv: Naukova Dumka
 • Binaya Sundar Nayak (2011) praarnbhika pngavaaaee vyaakaraṇa [Introductory Grammar of Pangwali] (in Hindi), Pangiteam
 • Bingham, Caleb (1808), “Improprieties in Pronunciation, common among the people of New-England”, in The Child's Companion; Being a Conciſe Spelling-book […] ‎[37], 12th edition, Boston: Manning & Loring, →OCLC.
 • Bin Muzaffar, Towhid (1997) Computer simulation of Shawnee historical phonology (PhD Thesis)‎[136], Ann Arbor: Memorial University of Newfoundland
 • Biruduraju Ramaraju, editor (1962), “ॐ namha shivaaya”, in ఉర్దూ - తెలుగు నిఘంటువు [Urdu - Telugu Dictionary] (in Telugu)
 • Biryol, Uğur (2011) Kaçkarlar'da Bulut Olsam (in Turkish), Ankara: Phoenix, →ISBN
 • Bishai, Wilson B. (1964), “Coptic Lexical Influence on Egyptian Arabic”, in Journal of Near Eastern Studies, volume 23, issue 1, →DOI, pages 39–47
 • Biswas, Sailendra (2000), “ॐ namha shivaaya”, in Samsad Bengali-English dictionary, 3rd edition, Calcutta: Sahitya Samsad, →OCLC.
 • Bittner, Maximilian (1900) Der Einfluss des Arabischen und Persischen auf das Türkische. Eine philologische Studie (Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften)‎[16] (in German), volume 142, issue 3, Wien: In Commission bei Carl Gerold’s Sohn
 • Bittner, Maximilian (1900), “Kleine Mittheilungen”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[171] (in German), volume 14
 • Bittner, Maximilian (1901), “Kleine Mittheilungen”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (in German), volume 15, pages 409–411
 • Bittner, Maximilian (1913), “Armenisch ցուպ und վրձին”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[172] (in German), volume 27, page 130
 • Bjørn, Rasmus (2017) Foreign elements in the Proto-Indo-European vocabulary. A comparative loanword study‎[127], Master's thesis, University of Copenhagen
 • Bjørn, Rasmus (2019), “Nouns and Foreign Numerals: Anatolian ‘Four’ and the Development of the PIE Decimal System”, in Matilde Serangeli and Thomas Olander, editors, Dispersals and Diversification: Linguistic and Archaeological Perspectives on the Early Stages of Indo-European (Brill's Studies in Indo-European Languages & Linguistics; 19), Leiden and Boston: Brill, →DOI
 • Black, Jeremy; George, Andrew; Postgate, Nicholas (2000) A Concise Dictionary of Akkadian, 2nd corrected edition, Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag
 • Blair A. Rudes (1981), “A sketch of the Nottoway language from a historical-comparative perspective”, in International Journal of American Linguistics, volume 47, issue 1
 • Blake, Robert P., editor (1934) Epiphanius de Gemmis. The Old Georgian Version and the Fragments of the Armenian Version (Studies and Documents; 2)‎[138], and the Coptic-Sahidic Fragments by Henry De Vis, London: Christophers
 • Blanchard, Monica J.; Young, Robin Darling (1998) A Treatise on God written in Armenian by Eznik of Kołb (floruit c.430-c.450). An English translation, with introduction and notes (Eastern Christian texts in translation), Leuven: Peeters
 • Bläsing, Uwe (1992) Armenisches Lehngut im Türkeitürkischen am Beispiel von Hemşin (Dutch Studies in Armenian Language and Literature; 2) (in German), Amsterdam and Atlanta: Rodopi
 • Bläsing, Uwe (1995) Armenisch-Türkisch. Etymologische Betrachtungen ausgehend von Materialien aus dem Hemşingebiet (Dutch Studies in Armenian Language and Literature; 4) (in German), Amsterdam and Atlanta: Rodopi, →ISBN
 • Bläsing, Uwe (1997), “Irano-Turcica: Westiranisches Wortgut im türkeitürkischen Dialektmaterial”, in Studia Etymologica Cracoviensia‎[39] (in German), issue 2
 • Bläsing, Uwe (2000), “Irano-Turcica: Weitere iranische Elemente im Türkeitürkischen”, in Folia Orientalia‎[40] (in German), volume 36, Kraków
 • Bläsing, Uwe (2001), “Arm. p‘ilunc‘ vs. laz. bilonc-, grg. blenc, Ein Beitrag zu den Bezeichnungen von Farnen (Pteropsida) im Kaukasus und Anatolien”, in Studia Etymologica Cracoviensia‎[41], volume 6, pages 9–71
 • Bläsing, Uwe (2006), “Türkiye Türkçesinin söz varlığından bir örnek: Kafkas dillerinden ödünç bazı sözcükler”, in Türk Dilleri Araştırmaları‎[48] (in Turkish), issue 16, pages 141–151
 • Bläsing, Uwe (2007), “Armenian in the vocabulary and culture of the Turkish Hemshinli”, in Hovann H. Simonian, editor, The Hemshin: History, society and identity in the Highlands of Northeast Turkey (Peoples of the Caucasus)‎[49], London and New York: Routledge
 • Bläsing, Uwe (2008), “Georgian laq̇e, an 'addle egg' in Kartvelian: Review of a Georgian Etymology”, in Iran and the Caucasus‎[210], volume 12, issue 1, pages 45–55
 • Bläsing, Uwe (2009), “Artvin Yöresel Sözlüğünden Örnekler: Türkiye Türkçesine Etimolojik Katkılar”, in Türk Dilleri Araştırmaları‎[50] (in Turkish), issue 19, pages 17–31
 • Bläsing, Uwe (2012), “Sokakta Aldım Bir Tane, Evde Oldu Bin Tane”, in bilig‎[51] (in Turkish), issue 60, Ankara: Ahmet Yesevi University, pages 19–56
 • Bläsing, Uwe (2015), “Georgische Gewächse auf türkischer Erde: Ein Beitrag zur Phytonomie in Nordostanatolien”, in Uwe Bläsing, Victoria Arakelova and Matthias Weinreich, editors, Studies on Iran and the Caucasus: In honour of Garnik Asatrian (in German), Leiden: Brill, →DOI, pages 253–269
 • Bläsing, Uwe (2017), “Ortsnamen aus Artvin : ართვინის ტოპონიმიკა : Sprachlich-kulturelle Berührungen an der türkisch-georgischen Grenze”, in M. Németh et al., editors, Essays in the History of Languages and Linguistics: Dedicated to Marek Stachowski on the Occasion of His 60th Birthday‎[211] (in German), Kraków: Księgarnia Akademicka
 • Bläsing, Uwe (2019), “Die armenischen Pflanzennamen in Peter Simon Pallas’ Flora Rossica. Eine Studie zu Etymologie und sprachlicher Interaktion”, in U. Bläsing, J. Dum-Tragut, T.M. van Lint, editors, Armenian, Hittite, and Indo-European Studies: A Commemoration Volume for Jos J.S. Weitenberg (Hebrew University Armenian Studies; 15) (in German), Leuven: Peeters
 • Blass, Friedrich; Debrunner, Albert; Rehkopf, Friedrich (1975) Grammatik des neutestamentlichen Griechisch‎[134] (in German), 14th edition, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
 • Blau, Joshua (1972), “Middle and Old Arabic Material for the History of Stress in Arabic”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies‎[57], volume 35, issue 3, pages 476–484
 • Blau, K. K. (2000), “ॐ namha shivaaya”, in Méthode de kurde: sorani [Kurdish method: Sorani], Editions L'Harmattan
 • Blau, Otto ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work)
 • Blažek, Václav (1999) Numerals: comparative-etymological analyses of numeral systems and their implications (Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; 322)‎[38], Brno: Masarykova Univerzita
 • Blažek, Václav (2008), “Gaulish Language”, in Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis, issue 13, Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity
 • Blažek, Václav (2012), “On Indo-European ‘barley’”, in Etymology and the European Lexicon: Proceedings of the 14th Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, 17–22 September 2012, Copenhagen‎[129], Wiesbaden: Reichert Verlag, published 2016
 • Blažek, Václav (2013), “On Classification of Middle Iranian Languages (Preliminary Report)”, in Linguistica Brunensia‎[161], volume 61, issue 1-2, →ISSN
 • Blažek, Václav (2014), “Etymologizing ‘unetymologizable’ Greek dendronyms”, in Graeco-Latina Brunensia‎[137], volume 19, issue 1, pages 41-49
 • Blažek, Václav (2014), “Phoenician/Punic loans in Berber languages and their role in chronology of Berber”, in Folia Orientalia‎[187], volume 51, pages 276–293
 • Blažek, Václav (2015), “‘River’ and ‘sand’ in Slavic and Indo-European context”, in Etymological Research into Old Church Slavonic: Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9–11 September 2014, Brno‎[128], Prague: Nakladatelství Lidové noviny, pages 57–68
 • Blažek, Václav; Hegedűs, Irén (2010), “On the position of Nuristani within Indo-Iranian”, in Sukač, Roman; Šefčík, Ondřej, editors, Sound of Indo-European 2: Papers on Indo-European Phonetics, Phonemics and Morphophonemics‎[91], volume 41, Munich: Lincom Studies in Indo-European Linguistics, published 2012, →ISBN
 • Blažek, Václav; Schwarz, Michal (1999) The early Indo-Europeans in Central Asia and China: Cultural relations as reflected in language (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft; 13)‎[130], Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck
 • Blench, Roger (2018), “Relating linguistic reconstructions of plant names in Berber to the archaeobotany of North Africa”, in Journal of Archaeological Science: Reports‎[188], volume 38, issue 103009, published 2021, →DOI, pages 1–11
 • Blöndal, Sigfús; Björg Þorláksdóttir Blöndal; Jón Ófeigsson; Holger Wiehe (1924), “ॐ namha shivaaya”, in Íslensk-Dönsk Orðabók / Islandsk-Dansk Ordbog (in Danish), Reykjavík: Prentsmiðjan Gutenberg
 • Blust, Robert A. (1970), “Proto-Austronesian addenda”, in Oceanic Linguistics‎[90], volume 9, issue 2, pages 104–162
 • Blust, R.; Trussel, S. (2010–) Austronesian Comparative Dictionary, web edition‎[91]
 • Bnakan patmutʿiwn, zor yōrineal ē ašakertacʿ meci hōrn Mxitʿaray [Natural history composed by the disciples of great Abbot Mekhitar] (in Armenian), Vienna: Mekhitarist Press, 1842–1844
 • Boas, Franz (July 1917), “El Dialecto mexicano de Pochutla, Oaxaca”, in International Journal of American Linguistics (in Spanish), volume 1, issue 1, →DOI, →JSTOR, pages 9–44
 • Boerio, Giuseppe (1867), “ॐ namha shivaaya”, in Dizionario del dialetto veneziano, 3rd edition, Venice: G. Cecchini
 • Boeschoten, Hendrik (2022) A Dictionary of Early Middle Turkic (Handbook of Oriental Studies; I.169), Leiden and Boston: Brill
 • Bogoraz, Vladimir G.; Stebnicki, Sergei N. (1937) луораветланско-русский (чукотско-русский) словарь [Luoravetlan-Russian (Chukchi-Russian) Dictionary] (Труды по лингвистике; Vol. 6), Moskow-Leningrad: государственное. учебно-педагогическое издательство.
 • Boisacq, Émile (1916), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire étymologique de la langue grecque (in French), Heidelberg: Carl Winter
 • Bojan, Čop (1974), “Indouralica XV”, in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, volume 88, Vandenhoeck & Ruprecht, →JSTOR
 • Bokarev, Je. A. (1981), Xajdakov S. M., editor, Sravnitelʹno-istoričeskaja fonetika vostočnokavkazskix jazykov [Comparative-Historical Phonetics of East Caucasian Languages] (in Russian), Moscow: Nauka
 • Bolognesi, Giancarlo (1960) Le fonti dialettali degli imprestiti iranici in armeno (Pubblicazioni dell’Università cattolica del Sacro cuore. Serie 3: Scienze filologiche e letteratura; 1), Milano: Società Editrice Vita e Pensiero
 • Bolognesi, Giancarlo (1961), “Nuovi aspetti dell'influsso iranico in armeno”, in Handes Amsorya‎[173] (in Italian), volume 75, issue 10–12
 • Bolognesi, Giancarlo (1962), “Rapporti lessicali tra l’armeno e l’iranico [Lexical relations between Armenian and Iranian]”, in Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Rendiconti, Classe di lettere e scienze morali e storiche (in Italian), volume 96, Milan
 • Bolognesi, Giancarlo (1991), “Langues en contact: syriaque, iranien, arménien”, in L. Isebaert, editor, Studia etymologica indoeuropaea : memoriae A.J. Van Windekens (1915–1989) dicata (in French), Leuven: Department Oriëntalistiek
 • Bolognesi, Giancarlo (2000) Studi e ricerche sulle antiche traduzioni armene di testi greci (L'eredità classica nel mondo orientale. Serie monografica; 1), Alessandria: Edizioni dell'Orso
 • Bolton, Kingsley; Hutton, Christopher (2005) A Dictionary of Cantonese Slang: The Language of Hong Kong Movies, Street Gangs and City Life, Honolulu: University of Hawai'i Press, →ISBN
 • Bomhard, Allan R. (2014) Afrasian Comparative Phonology and Vocabulary‎[1], Charleston, South Carolina, →ISBN.
 • Bonfante, Giuliano; Larissa, Giuliano (1983) The Etruscan Language: An Introduction, Manchester: Manchester University Press, →ISBN
 • Bonnet, Guillaume (1999) Les mots latins de l’albanais (Sémantiques) (in French), Paris: L’Harmattan, →ISBN
 • Boretzky, Norbert (2012) Studien zum Wortschatz des Romani (in German), Faber
 • Boretzky, Norbert; Igla, Birgit (1994) Wörterbuch Romani-Deutsch-Englisch für den südosteuropäischen Raum : mit einer Grammatik der Dialektvarianten [Romani-German-English dictionary for the Southern European region] (in German), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, →ISBN
 • Borg, Alexander (2004) A Comparative Glossary of Cypriot Maronite Arabic (Arabic–English) (Handbook of Oriental Studies; I.70), Leiden and Boston: Brill
 • Borg, Alexander (2021) Rewriting Dialectal Arabic Prehistory. The Ancient Egyptian Lexical Evidence (Studies in Semitic Languages and Linguistics; 105)‎[58], Leiden: Brill, published 2021, →ISBN
 • Borjian, Habib (2003), “Oroš nkataṙumner Mazandarani barbaṙi bałajaynakan hamakargi cagman šurǰ. Hin iranakan *t, *d ew *θ [Notes on the origins of Mazandarani consonant system: Old Iranian *t, *d and *θ]”, in Orientalia. EPH Arewelagitutʿyan fakulteti eritasard dasaxosneri ew aspirantneri gitakan hodvacneri žołovacu‎[120] (in Armenian), volume I, Yerevan: Caucasian Centre for Iranian Studies
 • Borjian, Habib (2010), “Nesâb-e Tabari Revisited: A Mazandarani Glossary from the Nineteenth Century”, in Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae‎[121], volume 63, issue 1, pages 39–62
 • Bork, Ferdinand (1907) Beiträge zur Kaukasischen Sprachwissenschaft. T. 1. Kaukasische Miszellen (in German), Königsberg: R. Leupold
 • Borovkov, Aleksandr Konstantinovič (1963), “ॐ namha shivaaya”, in Leksika sredneaziatskovo tefsira. [Lexicon of the Central Asian Tafsir], Moscow: Izdatelʹstvo Vostočnoj Literatury
 • Boryś, Wiesław (2005) Słownik etymologiczny języka polskiego (in Polish), Kraków: Wydawnictwo Literackie, →ISBN
 • Botańiks mokšeń, KPR — Gardeners Club
 • Botî, Kamêran Silêman (2006), “ॐ namha shivaaya”, in Ferhenga Kamêran: Kurdî-Kurdî, largely dedicated to the Behdinan dialect, Duhok: Spîrêz
 • Boubacar Hama Beïdi, Les Peuls du Dallol Bosso : coutumes et mode de vie, Saint-Maur (Val-de-Marne) : Sépia Editions, 1993. (Glossary.)
 • Bouda, Karl (1950), “Beiträge zur etymologischen Erforschung des Georgischen”, in Lingua (in German), volume 2, issue 3, →DOI, pages 291–307
 • Bouda, Karl (1955), “Südkaukasisch-nordkaukasische Etymologien”, in Die Welt des Orients‎[215] (in German), volume 2, issue 2, pages 200–205
 • Bournoutian, George A. (2004) The Chronicle of Deacon Zak‘aria of K‘anak‘eṛ (Armenian Studies Series; 6)‎[50], Costa Mesa, California: Mazda Publishers
 • Bournoutian, George A. (2007) The Travel Accounts of Simēon of Poland (Armenian Studies Series; 10)‎[51], Costa Mesa, California: Mazda Publishers
 • Bournoutian, George A. (2009) Kat‘oghikos Simēon of Erevan: Jambṛ (Armenian Studies Series; 14), Costa Mesa, California: Mazda Publishers
 • Bournoutian, George A. (2010) Aṛak‘el of Tabriz: Book of History (Armenian Studies Series; 16), Costa Mesa, California: Mazda Publishers
 • Boutkan, Dirk; Siebinga, Sjoerd (2005) Old Frisian Etymological Dictionary (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 1), Leiden: Brill, →ISBN
 • Boyce, Mary (1977) A word-list of Manichaean Middle Persian and Parthian (Acta Iranica 9a, Série 3 – “Textes et mémoires”, vol. 2-supplément)‎[170], with a reverse index by Ronald Zwanziger, Leiden, Tehran-Liège: E.J. Brill, Bibliothèque Pahlavi
 • Bradley, David; Hope, Edward Reginald; Fish, James; Bradley, Maya (2006) Southern Lisu Dictionary, Center for Southeast Asia Studies, University of California, Berkeley
 • Brad Montgomery-Anderson (2008) A Reference Grammar of Oklahoma Cherokee, PhD thesis, University of Kansas
 • Bramoullé, David (2019) Les Fatimides et la mer (909–1171) (Islamic History and Civilization: Studies and Texts; 165)‎[59] (in French), Leiden: Brill, →ISBN
 • Brandenstein, Wilhelm; Mayrhofer, Manfred (1964) Handbuch des Altpersischen (in German), Wiesbaden: Otto Harrassowitz
 • Brand, John; Awgerean, Yarutʿiwn (1825), “ॐ namha shivaaya”, in Baṙaran hayerēn ew angłiakan [A Dictionary Armenian and English], Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Brands, Horst Wilfrid (1973) Studien zum Wortbestand der Türksprachen: Lexikalische Differenzierung, Semasiologie, Sprachgeschichte (in German), Leiden: E. J. Brill, →ISBN
 • Bratchet, A. (1873), “ॐ namha shivaaya”, in , Kitchin, G. W., transl., Etymological dictionary of the French language (Clarendon Press Series), 1st edition, London: Oxford/MacMillan and Co.
 • Breatnach, Risteard B. (1947) The Irish of Ring, Co. Waterford: a phonetic study, Dublin Institute for Advanced Studies, →ISBN
 • Bregaʒe, Levan (2013), “ॐ namha shivaaya”, in Kartuli žargonis leksiḳoni [The dictionary of Georgian slang] (in Georgian), Tbilisi: Bakur Sulakauri Publishing
 • Bremmer, Rolf H. (2009) An Introduction to Old Frisian: History, Grammar, Reader, Glossary, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, →ISBN
 • Breu, W., Mader Skender, M. B. & Piccoli, G. 2013. Oral texts in Molise Slavic (Italy): Acquaviva Collecroce. In Adamou, E., Breu, W., Drettas, G. & Scholze, L. (eds.). 2013. EuroSlav2010: Elektronische Datenbank bedrohter slavischer Varietäten in nichtslavophonen Ländern Europas – Base de données électronique de variétés slaves menacées dans des pays européens non slavophones. Konstanz: Universität / Paris: Lacito (Internet Publication).
 • Brewer, Forrest; Brewer, Jean G. (1962) Vocabulario mexicano de Tetelcingo, Morelos: Castellano-mexicano, mexicano-castellano (Serie de vocabularios indígenas Mariano Silva y Aceves; 8)‎[42] (in Spanish), México, D.F.: El Instituto Lingüístico de Verano en coordinación con la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Internados de Enseñanza Primaria y Educación Indígena, published 1971
 • Breyer, Francis (2016) Punt. Die Suche nach dem „Gottesland“ (Culture and History of Ancient Near East; 80) (in German), Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Brink, Daniel (1992), “Variation between <þ-> and <t-> in the Ormulum”, in Irmengard Rauch, Gerald F. Carr and Robert L. Kyes, editors, On Germanic Linguistics: Issues and Methods (Trends in Linguistics. Studies and Monographs; 68), De Gruyter Mouton, →DOI, →ISBN, pages 21-35.
 • Brockelmann, Carl (1895) Lexicon Syriacum (in Latin), Berlin, Edinburgh: Reuther & Reichard, T. & T. Clark
 • Brockelmann, Carl (1897), “Etymologische Miscellen”, in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft‎[20] (in German), volume 51, pages 658–660
 • Brockelmann, Carl (1928) Lexicon Syriacum (in Latin), 2nd edition, Halle: Max Niemeyer, published 1995
 • Brockway B., Raúl; Cosme, Herminio; Hernández, Juan (1984) Frases en mejicano y español: En el idioma náhuatl de San Miguel de Tenango, Puebla y en español‎[44] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Brockway, Earl; Hershey de Brockway, Trudy; Santos Valdés, Leodegario (2018) Diccionario náhuatl del norte del estado de Puebla (Series de vocabularios y diccionarios indígenas "Mariano Silva y Aceves"; 42)‎[45] (in Spanish), segunda ILV edición (versión electrónica) edition, Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Brodsky, David (2009) Spanish Vocabulary: An Etymological Approach, University of Texas Press
 • Brosset, M. (1834), “Aperçu général de la langue géorgienne”, in Journal asiatique (in French), volume 14, pages 369–405
 • Brown, Cecil H.; Wichmann, Søren (April 2004), “Proto-Mayan syllable nuclei”, in International Journal of American Linguistics, volume 70, issue 2, →DOI, pages 128–186
 • Browne, Gerald M. (1996) Old Nubian Dictionary, University of Virginia: In Aedibus Peeters, →ISBN
 • Brown, Francis; Driver, Samuel Rolles; Briggs, Charles Augustus (1906) A Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Oxford: Clarendon Press
 • Brown, John Pairman ((Can we date this quote?)) Israel and Hellas (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft), Berlin and New York: Walter de Gruyter
 • Brown, R. McKenna; Maxwell, Judith M.; Little, Walter E. (2006) ¿La ütz awäch? Introduction to Kaqchikel Maya Language, Austin: University of Texas Press
 • Brüch, Josef (1922), “Lateinische Etymologien”, in Indogermanische Forschungen. Zeitschrift für Indogermanistik und allgemeine Sprachwissenschaft‎[57] (in German), volume 40, Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter & Co., pages 196–247
 • Brückner, Aleksander (1927), “ॐ namha shivaaya”, in Słownik etymologiczny języka polskiego [Etymological Dictionary of the Polish Language] (in Polish), Warsaw: Wiedza Powszechna
 • Bruinessen, Martin van (1985), “Onyedinci yüzyılda Kürtler ve dilleri: Kürt lehçeleri üzerine Evliya Çelebi'nin notları”, in Studia Kurdica‎[32] (in Turkish), issue 1–3, Paris: Institut Kurde de Paris, pages 13–37
 • Bruinessen, Martin van (1988), “Les Kurdes et leur langue au XVIIème siècle: notes d’Evliya Çelebi sur les dialectes kurdes”, in Studia Kurdica‎[33] (in French), issue 1–5, Paris: Institut Kurde de Paris, pages 13–34
 • Bruno Herin (2012), “The Domari Language of Aleppo (Syria)”, in Linguistic Discovery‎[92], volume 10, issue 2, →DOI
 • Bruno Schweizer, Zimbrische Gesamtgrammatik, published by James Dow (→ISBN)
 • Brüser, Martina; dos Reis Santos, André; Lang, Jürgen (2002) Dicionário do Crioulo da Ilha de Santiago (Cabo Verde) : com equivalentes de tradução em alemão e português / Wörterbuch des Kreols der Insel Santiago (Kapverde), →ISBN
 • Bryan A. Garner, editor (2015) Black's Law Dictionary, tenth abridged edition, Thomson Reuters, →ISBN
 • Bryan Ezard, A Grammar of Tawala: An Austronesian Language of the Milne Bay Area, Papua New Guinea (1997)
 • Bryan Levman (2010), “Aśokan Phonology and the Language of the Earliest Buddhist Tradition”, in Canadian Journal of Buddhist Studies‎[108], pages 57-86
 • Bryant F., Edwin; Patton, Laurie L. (2005) The Indo-Aryan Controversy: Evidence and Inference in Indian History, London and New York: Routledge, →ISBN
 • B. Sieradzka-Baziur, editor (2011–2015), “ॐ namha shivaaya”, in Słownik pojęciowy języka staropolskiego [Conceptual Dictionary of Old Polish] (in Polish), Kraków: IJP PAN, →ISBN
 • Bubrikh, Dmitry V. (1949) Грамматика литературного коми языка [Grammar of the literary Komi language] (in Russian), Leningrad: Zhdanov Leningrad State University
 • Bucaklişi, İsmail Avcı; Uzunhasanoğlu, Hasan (1999) Lazca-Türkçe Sözlük / Lazuri-Turkuli Nenapuna [Laz–Turkish dictionary] (in Turkish), Istanbul: Akyüz Yayıncılık
 • Bucaklişi, İsmail Avcı; Uzunhasanoğlu, Hasan; Aleksiva, Irfan (2007) Büyük Lazca Sözlük / Didi Lazuri Nenapuna [Great Laz Dictionary] (in Turkish), Istanbul: Chiviyazıları
 • Buchi, Éva; Schweickard, Wolfgang (2008-), “*/ɛxpandθemplates/”, in Dictionnaire Étymologique Roman, Nancy: Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française.
 • Buck, Carl Darling (1949) A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages, Chicago: University of Chicago Press
 • Buckwalter, Tim; Parkinson, Dilworth (2011), “ॐ namha shivaaya”, in A Frequency Dictionary of Arabic: Core vocabulary for learners, first edition, London and New York: Routledge, →ISBN
 • Budagov, Lazarʹ (1869–1871) Sravnitelʹnyj slovarʹ turecko-tatarskix narěčij [Comparative Dictionary of Turko-Tatar Dialects] (in Russian), Saint Petersburg: Imperial Academy of Sciences
 • Budaraju Radhakrishna (1971), “ॐ namha shivaaya”, in Early Telugu Inscriptions (up to 1100 A.D.) with Texts, Glossary & Brief Linguistic History., Kalabhavan, Saifabad, Hyderabad: Andhra Pradesh Sahitya Akademi.
 • Budaraju Radhakrishna (2008), “ॐ namha shivaaya”, in ఆధునికవ్యవహారకోశం ఇంగ్లీష్-తెలుగు [Vocabulary of Modern Affairs English-Telugu] (in Telugu), 2nd edition, Hyderabad: Prachee Publications
 • Bufli, Gjorgji; Luciano, Rocchi (2021), “ॐ namha shivaaya”, in A historical-etymological dictionary of Turkisms in Albanian (1555–1954), Trieste: Edizioni Università di Trieste
 • Bugge, Sophus (1889), “Beiträge zur etymologischen Erläuterung der armenischen Sprache”, in Forhandlinger i Videnskabs-selskabet i Christiania (in German), No. 4, Christiania
 • Bugge, Sophus (1892), “Beiträge zur etymologischen Erläuterung der armenischen Sprache”, in Indogermanische Forschungen (in German), volume 1
 • Bugge, Sophus (1893), “Beiträge zur etymologischen Erläuterung der armenischen Sprache”, in Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung (in German), volume 32
 • Bukia, Manana (2013), “Kartvelur-Apxazuri lingvoḳulṭuruli urtiertobis isṭoriidan — VIII. Zɣvastan daḳavširebuli leksiḳoni [From the History of Georgian-Abkhazian Lingvo-Cultural relations — VIII. Vocabulary of terms related to See]”, in Ibero-Caucasian Linguistics‎[1] (in Georgian), Tbilisi, pages 30–41
 • Buḳia, Manana (2013), “Lazuri leksiḳis adgilistvis alio kobalias „megrul leksiḳonši“ [On Laz vocabulary in Alio Kobalia's "Mingrelian dictionary"]”, in Pilologiuri ṗaralelebi (in Georgian), volume VI, Tbilisi
 • Buḳia, Manana (2013), Teimuraz Gvancelaʒe, editor, Narḳvevebi kartvelur-apxazuri lingvoḳulṭuruli urtiertobis isṭoriidan (in Georgian), Tbilisi: Merediani, →ISBN
 • Buḳia, Manana (2016), Merab Čuxua, editor, Čerkezul-kartveluri enobrivi šexvedrebi [Circassian-Kartvelian linguistic interactions] (in Georgian), Tbilisi, →ISBN
 • Burchard, Christoph (2019), “A minor edition of the Armenian version of Joseph and Aseneth”, in U. Bläsing, J. Dum-Tragut, T.M. van Lint, editors, Armenian, Hittite, and Indo-European Studies: A Commemoration Volume for Jos J.S. Weitenberg (Hebrew University Armenian Studies; 15), Leuven: Peeters
 • Burgel RM Faehndrich (2007) Sketch grammar of the Karlong variety of Mongghul, and dialectal survey of Mongghul‎[87]
 • Burlak, S. A. (2009), “Izumrud, roždjónnyj zimoj: Etimologija na perekrestʹje legend [Emerald, born in winter: Etymology at the crossroads of legends]”, in Sravnitelʹno-istoričeskoje jazykoznanije. Altaistika. Tjurkologija: Materialy konferencii‎[97] (in Russian), Moscow: Tezaurus
 • Burrow, T. (1946), “Loanwords in Sanskrit”, in Transactions of the Philological Society, volume 45, issue 1, →DOI, pages 1–30
 • Burrow, T.; Emeneau, M. B. (1984) A Dravidian etymological dictionary‎[72], 2nd edition, Oxford University Press, →ISBN.
 • Burrow, Thomas (1935), “Iranian Words in the Kharoṣṭhi Documents from Chinese Turkestan—II”, in Bulletin of the School of Oriental Studies‎[77], volume 7, issue 4, pages 779–790
 • Burrow, Thomas (1936), “The Dialectical Position of the Niya Prakrit”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies‎[78]
 • Busel, V. T. (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Великий тлумачний словник сучасної української мови [Great Explanatory Dictionary of Modern Ukrainian Language] (in Ukrainian), 2nd edition, Kyiv, Irpin: Perun, →ISBN
 • Bussmann, Rainer W., editor (2017) Ethnobotany of the Caucasus (European Ethnobotany), Springer
 • Butler H., Inez M. (2000) Diccionario zapoteco de Yatzachi: Yatzachi el Bajo, Yatzachi el Alto, Oaxaca (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 37)‎[46], second electronic edition, Coyoacán, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Buyaner, David B. (2017), “Bezeichnungen von Wurfwaffen und Belagerungsgeschützen im Iranischen I: Iranica mutuata II”, in Iran and the Caucasus‎[162] (in German), volume 21, issue 4, pages 397–414
 • Bychkov Psalter (in Old Church Slavonic), 1051±50
 • Byrd, Andrew Miles (2015) The Indo-European Syllable (Brill's Studies in Indo-European Languages & Linguistics; 15), Leiden: Brill
 • c. 1829?, Robert Southey, The Young Dragon
 • c. 1888, Asa Gray, Synoptical Flora of North America
 • Çabej, Eqrem (1976), “ॐ namha shivaaya”, in Studime Gjuhësore II, Studime Etimologjike në Fushë të Shqipes, Prishtinë: Rilindja
 • Çabej, Eqrem (1986) Studime gjuhësore (in Albanian), Prishtinë: Rilindja
 • Cabolov, R. L. (2001–2010) Etimologičeskij slovarʹ kurdskovo jazyka [Etymological Dictionary of the Kurdish Language] (in Russian), Moscow: Russian Academy Press Vostochnaya Literatura
 • Cáceres, Natalia (2011) Grammaire Fonctionnelle-Typologique du Ye’kwana‎[93], Lyon
 • Caferoğlu, Ahmet (1960), “Türkiye balik adlari [Fish names of Turkey]”, in Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi‎[52] (in Turkish), volume 10, pages 111–132
 • Caferoğlu, Ahmet (1968) Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü (Türk Dil Kurumu Yayınları; 260) (in Turkish), Istanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi
 • Çağbayır, Yaşar (2007), “ॐ namha shivaaya”, in Ötüken Türkçe Sözlük (in Turkish), Istanbul: Ötüken Neşriyat
 • Çağbayır, Yaşar (2017), “ॐ namha shivaaya”, in Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (in Turkish), Istanbul: Ötüken Neşriyat, →ISBN
 • Calderón, Sofronio G. (1915) Diccionario Ingles-Español-Tagalog (con partes de la oracion y pronunciacion figurada)‎[42], Manila: Imprenta de J. Martínez.
 • Caldwell, Robert (1913) A Comparative Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages, revised by Reverend J.L. Wyatt and T. Ramakrishna Pillai, 3rd edition, London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.
 • Calin, Didier (2017) Dictionary of Indo-European Poetic and Religious Themes (Linguistique; 3), Les Cent Chemins, →ISBN
 • Camarda, Demetrio (1864) Saggio di grammatologia comparata sulla lingua albanese (in Italian), Livorno: Successore di Egisto Vignozzi
 • Čamčean, Pʿilippos (1846), “”, in Nor barbaṙaran yitałakanē i gałiarēn, i hay ew i tačik [Nuovo dizionario italiano-francese-armeno-turco], Vienna: Mekhitarist Press
 • Cameron, Donald Andreas (1892) An Arabic-English vocabulary for the use of English students of modern Egyptian Arabic‎[143], London: Bernard Quaritch
 • Campbell, Eric (July 2013), “The internal diversification and subgrouping of Chatino”, in International Journal of American Linguistics, volume 79, issue 3, →DOI, pages 395–420
 • Campbell, Lyle; Langacker, Ronald W. (October 1978), “Proto-Aztecan Vowels: Part III”, in International Journal of American Linguistics, volume 44, issue 4, pages 262–279
 • Canini, Marco Antonio (1882) Études étymologiques (in French), Turin and Rome: Hermann Loescher
 • Canpolat, Musa (2006), “ॐ namha shivaaya”, in Zazaca-Türkçe Sözlük [Zazaki–Turkish Dictionary], Tunceli: Musa Canpolat, →ISBN
 • Cantera, Alberto (2001), “Die Behandlung der idg. Lautfolge (C)R̥HC- im Iranischen”, in Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, volume 61, Munich: In Kommission bei J. Kitzinger
 • Cantera, Alberto (2017), “The phonology of Iranian”, in Handbook of Comparative and Historical Indo-European Linguistics, volume 1, Berlin: De Gruyter Mouton, VI. Iranian
 • Čanṭlaʒe, Iza (2012), Kevin Tuite, Šušana Puṭḳaraʒe, Ketevan Margiani-Subari, editors, Kartveluri leksiḳis isṭoriidan [From the History of Kartvelian Vocabulary] (in Georgian), pages 327
 • (Cantonese) Jyutping Database (粵拼資料庫)
 • (Cantonese) 粵語詞典(開放詞典網)
 • (Cantonese) 粵音資料集叢
 • (Can we date this quote?) (Please provide the book title or journal name), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas Agencia Española de Cooperación Internacional, published 1990–:
 • Captain, David M.; Captain, B. Linda (2005) Diccionario Básico Ilustrado Wayuunaiki-Español Español-Wayuunaiki (in Spanish), 1st ed. edition, Bogota: Editorial Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Marginados.
 • Č̣araia, Ṗeṭre (1895–1896), “Megruli dialekṭis natesaobrivi damoḳidebuleba kartultan [The genetic relation of the Mingrelian dialect to Georgian]”, in Moambe (in Georgian), Tbilisi
 • Cardarelli, François (2003) Encyclopaedia of Scientific Units, Weights and Measures. Their SI Equivalences and Origins, London: Springer, →ISBN
 • Cardona, George; Jain, Danesh, editor (2007) The Indo-Aryan Languages, Taylor & Francis, →ISBN
 • Čarean, Abraham (1877) Ewsebiosi Kesaracʿwoy Patmutʿiwn ekełecʿwoy yełeal yasorwoyn i hay i hingerord daru [The Ecclesiastical History of Eusebius of Caesarea translated from Syriac into Armenian in the fifth century], accompanied with a modern Armenian translation from the Greek original, Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Carl de Boor (1883) Theophanis chronographia. Textvm Graecvm continens.‎[138], Leipzig: B. G. Teubner Verlag
 • Carl de Boor, Peter Wirth (1972) Theophylacti Simocattae historiae, Stuttgart: B. G. Teubner Verlag
 • Carl de Boor, Peter Wirth (1978) Georgii Monachi chronicon (in Latin), Stuttgart: B. G. Teubner Verlag
 • Carl, Helmut (1957) Die deutschen Pflanzen- und Tiernamen. Deutung und sprachliche Ordnung (in German), Heidelberg und Wiesbaden: Quelle & Meyer
 • Carlin, Eithne (2004) A Grammar of Trio: A Cariban Language of Suriname, Frankfurt am Main
 • Carling, Gerd, editor (2017), “*”, in Diachronic Atlas of Comparative Linguistics‎[63], Lund, Sweden: Lund University
 • Carl Meißner; Henry William Auden (1894) Latin Phrase-Book‎[15], London: Macmillan and Co.
 • Carlsson, Erica (2012) Understanding Influences on Harvesting Species of the Genus Heteropsis and Basket Production by Indigenous Ye’kwana of the Orinoco Basin, Venezuela‎[92], University of Florida
 • Carter, Charles Henry (1924), “ॐ namha shivaaya”, in A Sinhalese-English dictionary, Colombo: Ceylon Observer Printing Works, →OCLC.
 • Casadio, Gilberto (2008) Vocabolario etimologico romagnolo [Romagnol Etymological Dictionary] (in Italian), Imola: Editrice La Mandragora, published 2010
 • Casanova, Paul (1913–1919) Essai de reconstitution topographique de la ville d’al Fousṭât ou Miṣr (Mémoires publiés par les membres de l’institut français d’archéologie orientale du Caire (MIFAO); 35), Cairo: Imprimerie de l’Institut français d’archéologie orientale
 • Casanova, Paul (1924), “Idrīs et
 • Cassini map on Géoportail, Institut national de l'information géographique et forestière, 2019
 • Castelli, Emundi (1606-1685) Lexicon Syriacum ex eius lexico heptaglotto seorsim typis describi (in Classical Syriac), Goettingae : Dieterich, published 1788
 • Catalogo alfabético de nombres vulgares y científicos de plantas que existen en México, México: Imprenta de la Dirección de Estudios Biológicos, 1923
 • Cathcart, Chundra Aroor (2015) Iranian Dialectology and Dialectometry (PhD dissertation)‎[164], Berkeley: University of California at Berkeley
 • Caturvedi, Mahendra; Bhola Nath Tiwari (1970), “ॐ namha shivaaya”, in A practical Hindi-English dictionary, Delhi: National Publishing House
 • Caturyan, Tʿ. G. (1970), “ॐ namha shivaaya”, in Astvacatryan Z. A., editor, Buyseri anunneri latineren-hayeren-ṙuseren baṙaran [Latin–Armenian–Russian Dictionary of Plant Names], 2nd edition, Yerevan: University Press
 • Cavadov, Qəmərşah; Hüseynov, Rauf (1999) Udilər: Tarixi-etnoqrafik tədqiqat [Udis: Historical-ethnographic study]‎[101] (in Azerbaijani), 2nd edition, Baku: Elm
 • Çebi, Sıtkı (2006) Ordu Ağzı Derlemeleri, Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, →ISBN
 • Cejtlin, R.M.; Večerka, R.; Blagova, E., editors (1994), “ॐ namha shivaaya”, in Staroslavjanskij slovarʹ (po rukopisjam X—XI vekov) [Old Church Slavonic Dictionary (Based on 10–11th Century Manuscripts)], Moscow: Russkij jazyk
 • Celîliyan, 'ebas (2004), “ॐ namha shivaaya”, in Ferhengî başûr [Bashur dictionary], Sanandaj: Kurdish heritage institute
 • Čērēčean, Gnēl; Tōnikean, Pʿaramaz; Ter Xačʿaturean, Artašēs (1992), “ॐ namha shivaaya”, in Hayocʿ lezui nor baṙaran [New Dictionary of the Armenian Language] (in Armenian), 2nd edition, Beirut: G. Doniguian & Fils
 • Černý, Jaroslav (1976) Coptic Etymological Dictionary, Cambridge: Cambridge University Press, →ISBN
 • Cəfərli, İsmail (2013), “ॐ namha shivaaya”, in Azərbaycan sözlüyü
 • Cəfərova, N. B. (1996) Əlifba [A Tat primer] (in Tat), Baku: Maarif
 • Cəfərova, N. B.; Hacıyev, M. İ. (1996) Zuhun tati (III sinif üçün dərslik) [Tat language (3rd grade textbook)]‎[84] (in Tat), Baku: Maarif
 • Chacko, Sajayan; Ngwazah, Liahey (2012), “Marwari, Merwari, and Godwari”, in Juliana Kelsall, editor, Sociolinguistic survey of selected Rajasthani speech varieties of Rajasthan, India‎[116], volume 6, SIL International
 • Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim und einen großen Theil des rabbinischen Schriftthums‎[127] (in German), Leipzig: Verlag von Baumgärtners Buchhandlung, 1867–1868
 • Chalmers, John (1907) English and Cantonese Dictionary‎[192], seventh edition, Hongkong: Kelly & Walsh, Ltd.
 • Chamberlain, Alexander F. (October–December 1902), “Algonkian Words in American English: A Study in the Contact of the White Man and The Indian”, in The Journal of American Folk-Lore‎[51], volume XV, issue LIX, American Folk-Lore Society, →DOI
 • Chamoreau, Claudine (2003) Purépecha de Jarácuaro, Michoacán (Archivo de Lenguas Indígenas de México; 25)‎[52] (in Spanish), México, D.F.: El Colegio de México, →ISBN
 • Chantraine, Pierre (1968–1980), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire étymologique de la langue grecque (in French), Paris: Klincksieck
 • Chan-Yap, Gloria (1980), “Hokkien Chinese borrowings in Tagalog”, in Pacific Linguistics‎[41] (PDF), volume B, issue 71, Canberra, A.C.T. 2600.: The Australian National University
 • Charles Clay Doyle; Wolfgang Mieder; Fred R. Shapiro, editors (2012), “ॐ namha shivaaya”, in The Dictionary of Modern Proverbs, New Haven: Yale University Press, →ISBN
 • Charles Julian (2010) A history of the Iroquoian Languages‎[135], University of Manitoba
 • Charles Nigg (1904) A Tagalog-English and English-Tagalog Dictionary‎[30] (in English and Tagalog), Manila: Imprenta de Fajardo.
 • C[harles] T[albut] Onions, editor (1933), “ॐ namha shivaaya”, in The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1st edition, Oxford: The Clarendon Press, →OCLC.
 • C[harles] T[albut] Onions, editor (1973), “ॐ namha shivaaya”, in The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 3rd edition, Oxford: The Clarendon Press, →OCLC.
 • Chassinat, Émile (1921) Un papyrus médical copte (Mémoires publiés par les membres de l’institut français d’archéologie orientale du Caire (MIFAO); 32)‎[47], Cairo: Imprimerie de l’Institut français d’archéologie orientale
 • Chataut, Prabhas (2001) ḍoṭyaalee brihat shabdakosha [Comprehensive Doteli Dictionary], Kathmandu: Belu-Vishva Smriti Pratishthan
 • Chatterji, Suniti Kumar (1926) The Origin and Development of the Bengali Language, Calcutta: Calcutta University Press
 • Chatterji, Suniti Kumar (1942) Indo-Aryan and Hindi‎[22], University of Calcutta
 • Chauvot, Alain (1992), “Parthes et Perses dans les sources du IVe siècle”, in Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IVe siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'André Chastagnol (Publications de l'École Française de Rome; 159)‎[59] (in French), →ISBN, pages 193–206
 • Chekuri Rama Rao, editor (2004 (1998)), “ॐ namha shivaaya”, in పత్రికా పదకోశం (ఇంగ్లీషు - తెలుగు) [Dictionary of Newspaper Language (English - Telugu)] (in Telugu), revised edition, Hyderabad: Press Academy of Andhra Pradesh
 • Chen, Qiguang (陈其光) (2013) Miao Yao yuwen (苗瑶语文), Beijing: Minzu chubanshe (民族出版社), →ISBN
 • Cherbonneau, Auguste (1849), “Définition lexigraphique de plusieurs mots usités dans le langage de l’Afrique septentrionale”, in Journal asiatique‎[61] (in French), volume 55 / Quatrième Série Tome XIII, pages 63–70, 537–551
 • Chernykh, P. Ja. (1993), “ॐ namha shivaaya”, in Историко-этимологический словарь русского языка [Historical-Etymological Dictionary of the Russian Language] (in Russian), 3rd edition, Moscow: Russian Lang., →ISBN
 • Chester, Albert Huntington (1896), “ॐ namha shivaaya”, in A Dictionary of the Names of Minerals Including Their History and Etymology, New York, London: J. Wiley & Sons, Chapman & Hall, →OCLC
 • Cheung, Johnny (2002) Studies in the Historical Development of the Ossetic Vocalism (Beitrage Zur Iranistik; 23), Weisbaden: Dr. Ludwig Reichert, →ISBN
 • Cheung, Johnny (2007) Etymological Dictionary of the Iranian Verb (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 2)‎[166], Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Cheung, Johnny (2011) Selected Pashto Problems II. Historical Phonology 1: On Vocalism and Etyma (Iran and the Caucasus)‎[84], volume 15, Brill Academic Publishers
 • Cheung, Johnny (2017) On the (Middle) Iranian borrowings in Qurʾānic (and pre-Islamic) Arabic‎[62], Leiden: Leiden University
 • Cheung Kwan-hin; Robert S. Bauer (2002) The Representation of Cantonese with Chinese Characters (Journal of Chinese Linguistics Monograph Series)
 • Chia, Caroline; Hoogervorst, Tom, editors (2021) Sinophone Southeast Asia: Sinitic Voices across the Southern Seas (Chinese Overseas: History, Literature, and Society; 20 [Open Access])‎[53], Brill, →ISBN
 • Chihkai Lin (August 2015) A Reconstruction of Old Okinawan: A Corpus-Based Approach‎[203], University of Hawaii at Manoa
 • Childers, Robert Caesar, Dictionary of the Päli Language, London: Trübner & Company, 1875.
 • Chirikba, Viacheslav A. (1996) A Dictionary of Common Abkhaz‎[9], Leiden
 • Chirikba, Viacheslav A. (1996) Common West Caucasian: The Reconstruction of its Phonological System and Parts of its Lexicon and Morphology (in English), Leiden: Research School CNWS, →ISBN
 • Chirikba, Viacheslav A. (2008), “Armenians and their Dialects in Abkhazia”, in Alexander Lubotsky et al., editors, Evidence and Counter-Evidence: Essays in Honour of Frederik Kortlandt, Volume 2‎[53], Rodopi, pages 51–67
 • Chirikba, Viacheslav V. (2006), “Abkhaz Loans in Megrelian”, in Iran and the Caucasus‎[168], volume 10, issue 1, pages 25–76
 • Chkeidze, Thea (2001), “Georgia V. Linguistic contacts with Iranian languages”, in Ehsan Yarshater, editor, Encyclopædia Iranica‎[139], volume 10, New York, pages 486–490
 • Choy, Paul (2014) Korek: A Beginner's Guide to Mauritian Creole, 4th edition, →ISBN
 • Christaller, Johann Gottlieb (1881) A Dictionary of the Asante and Fante Language Called Tshi (Chwee, Tw̌i)‎[54], Basel
 • Christ Church MS 5 (in gkm), 886±15
 • Christensen, Arthur (1907) L'empire des Sassanides, le peuple, l’état, la cour‎[165] (in French), Copenhagen: Bianco Lunos
 • Christine A. Lindberg, editor (2002), “ॐ namha shivaaya”, in The Oxford College Dictionary, 2nd edition, New York, N.Y.: Spark Publishing, →ISBN.
 • Christine Ammer (1997–2013), “ॐ namha shivaaya”, in American Heritage Dictionary of Idioms, Houghton Mifflin Harcourt.
 • Christol, Alain (2019), “Ossète et Hongrois: les Emprunts Scythiques”, in Nartamongæ‎[4] (in French), volume 14, issue 1-2, Paris and Vladikavkaz, →DOI, pages 16–33
 • Christopher Howse; Richard Preston (2007) She Literally Exploded: The Daily Telegraph Infuriating Phrasebook, London: Constable and Robinson, →ISBN
 • Christopher Shackle (2011), “ॐ namha shivaaya”, in A Gurū Nānak Glossary, 2nd edition, New Delhi: Heritage Publishers, →ISBN.
 • Chr. Rüster, E. Neu, Hethitisches Zeichenlexikon (HZL), Wiesbaden (1989)
 • Chudov Psalter (in Old Church Slavonic), 1051±50
 • Chulukhadze, Alexander (2008) Etymology and semantic of Iranian loanwords in the epic of “The Knight in the Panther’s Skin” By Shota Rustaveli (a PhD thesis)‎[3] (in Persian), Tehran: University of Tehran
 • Church, Clarence; Church, Katherine (1955) Vocabulario castellano-jacalteco, jacalteco-castellano‎[55] (in Spanish), Guatemala C. A.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Chyet, Michael L. (2003), “ॐ namha shivaaya”, in Kurdish–English Dictionary, with selected etymologies by Martin Schwartz, New Haven and London: Yale University Press
 • Chyet, Michael L. (2020), “ॐ namha shivaaya”, in Ferhenga Birûskî: Kurmanji–English Dictionary (Language Series), London: Transnational Press
 • Ciancaglini, Claudia (2012), “Outcomes of the Indo-Iranian suffix *-ka- in Old Persian and Avestan”, in DARIOSH Studies II. Persepolis and his Settlements. Territorial System and Ideology in the Achaemenid State‎[94], Napoli: Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
 • Ciancaglini, Claudia A. (2008) Iranian loanwords in Syriac (Beiträge zur Iranistik; 28), Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag
 • Cihac, Alexandru (1870–1879) Dictionnaire d’étymologie daco-romane (in French), Frankfurt: Ludolphe St-Goar
 • Čikobava, Arnold (1938) Č̣anur-megrul-kartuli šedarebiti leksiḳoni [Laz–Megrel–Georgian Comparative Dictionary] (Works; IV) (in Georgian), Tbilisi: Arnold Chikobava Institute of Linguistics, published 2008
 • Čikobava, Arnold (1946), “Mravlobitis aɣnišvnis ʒiritadi ṗrinciṗisatvis kartuli zmnis uɣvlilebis sisṭemaši [On the principle of marking the plural in the Georgian verb system]”, in Iberiul–ḳavḳasiuri enatmecniereba‎[2] (in Georgian), volume 1, Tbilisi: Academy Press, pages 91–130
 • Čikobava, Arnold et al., editors (1950–1964), “ॐ namha shivaaya”, in Kartuli enis ganmarṭebiti leksiḳoni [Explanatory Dictionary of the Georgian language] (in Georgian), Tbilisi: Academy Press
 • Č̣inč̣arauli, Aleksi (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Avtandil Arabuli, editor, Xevsuruli leksiḳoni [Khevsur Dictionary], online version prepared by Levan Vašaḳiʒe
 • Cincius, V. I. (1945) Sravnitelʹnaja fonetika tunguso-manʹčžurskix jazykov [Comparative Phonology of Tungus-Manchu Languages] (in Russian), Leningrad: UčPedGiz
 • Cincius, V. I. (1975–1977) Sravnitelʹnyj slovarʹ tunguso-manʹčžurskix jazykov: Materialy k etimologičeskomu slovarju [Comparative Dictionary of Tungus-Manchu Languages: Materials for an etymological dictionary] (in Russian), Leningrad: Nauka
 • Čivanean, Nšan (1879), “ॐ namha shivaaya”, in Aṙ jeṙn baṙaran patmakan, ašxarhagrakan ew dicʿabanakan yatuk anuancʿ haweleal haykakan yatuk anuankʿ [Pocket Dictionary of Historical, Geographical and Mythological Proper Nouns with the Addition of Armenian Proper Nouns], Constantinople: V. Y. Margarean
 • Cizer, Laura Dana (2012) Toponimia județului Tulcea: considerații sincronice și diacronice, Iași: Lumen
 • Čizmēčean, Petros Vard. (1954–1957), “ॐ namha shivaaya”, in Hayerēn Ašxarhabar Lezui Liakatar Baṙaran [A Complete Dictionary of the New Armenian Language] (in Armenian), Aleppo: Ani Printing House
 • Çınar, Ümüt (2019), “ॐ namha shivaaya [Kumyk Bird Names]”, in Kumukça Kuş Adları
 • Çınar, Ümüt (2021) Hakasça Canlılar Tarantısı [Khakas Plant and Animal Names]‎[29]
 • Çınar, Ümüt; Kurt, Teslime (2019), “ॐ namha shivaaya”, in Mâcirce: a sub-dialect of the Meskhetian Turkish
 • Clackson, James (1994) The linguistic relationship between Armenian and Greek (Publications of the Philological Society; 30), Oxford, Cambridge: Blackwell
 • Clark, Lawrence E. (1981) Diccionario popoluca de Oluta: Popoluca - español, español - popoluca (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 25)‎[56] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano
 • Clark, Lawrence E. (1995) Vocabulario popoluca de Sayula, Veracruz, México (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 104)‎[57] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Clauson, Gerard (1959), “The Earliest Turkish Loan Words in Mongolian”, in Central Asiatic Journal, volume 4, issue 3, Harrassowitz Verlag, →JSTOR
 • Clauson, Gerard (1962) Turkish and Mongolian studies‎[75], London: Royal Asiatic Society
 • Clauson, Gerard (1972) An Etymological Dictionary of pre-thirteenth-century Turkish, Oxford: Clarendon Press
 • Clauson, Gerard (2002) Studies in Turkic and Mongolic Linguistics, 2nd edition, London: RoutledgeCurzon, →ISBN
 • Claus Peter Zoller (2005) A Grammar and Dictionary of Indus Kohistani: Dictionary (Trends in Linguistics. Documentation [TiLDOC]), volume 1, Berlin: Claus Peter Zoller, →ISBN
 • Claus Peter Zoller (2016), “Outer and Inner Indo-Aryan, and northern India as an ancient linguistic area”, in Acta Orientalia‎[118], volume 77, pages 71–132
 • Clemens Voorhoeve (1982) The Makian languages and their neighbours‎[111], Pacific linguistics
 • Clifford Abbott (2006) Oneida Teaching Grammar, University of Wisconsin-Green Bay
 • Cloete, A.E.; Liebenberg, H.C.; Lubbe, H.J.; Prinsloo, A. (2007), G.J. van Wyk, editor, Etimologiewoordeboek van Afrikaans Supplement (in Afrikaans), Stellenbosch: Buro van die WAT, →ISBN
 • C. M. Doke; B. W. Vilakazi (1972), “ॐ namha shivaaya”, in Zulu-English Dictionary, →ISBN: “ॐ namha shivaaya”
 • Coblin, W. South (1986) A Sinologistʼs Handlist of Sino-Tibetan Lexical Comparisons (Monumenta Serica Monograph Series; 18)‎[132], Nettetal: Steyler Verlag, →ISBN.
 • Codex Vaticanus gr. 155 (in gkm), 901±100
 • Codex Vaticanus gr. 167 (in gkm), 1026±25
 • Codex Vaticanus gr. 977 (in gkm), 951±50
 • Coghill, Eleanor (2003) The Neo-Aramaic Dialect of Alqosh (PhD thesis)‎[41], University of Cambridge
 • Colditz, Iris (2018) Iranische Personennamen in manichäischer Überlieferung [Iranian personal names in Manichaean tradition] (Iranisches Personennamenbuch, Band II, Faszikel 1) (in German), Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Colin Mark (2003) The Gaelic-English dictionary, London: Routledge, →ISBN
 • Colin P. Masica (1979), “Aryan and non-Aryan elements in North Indian agriculture”, in M. Deshpande and P. E. Hook, editors, Aryan and Non-Aryan in India‎[24], Ann Arbor: Center for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan, pages 55–151
 • Collard, Howard; Collard, Elisabeth Scott (1984) Castellano-mayo, mayo-castellano (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas Mariano Silva y Aceves; 6)‎[58] (in Spanish), third edition, México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • Collective of authors (1951) Nykysuomen sanakirja [Dictionary of Contemporary Finnish]‎[111] (in Finnish), volume 1, Porvoo; Helsinki: Finnish Literature Society
 • Collinder, Björn. 1955–1977. Fenno-Ugric Vocabulary. Hamburg: Buske. →ISBN.
 • Collinder, Björn. 1960. Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
 • Collin, S. M. H.; Grigoryan, Xačʿik (2003), “ॐ namha shivaaya”, in Angleren-hayeren hamakargčʿayin ezreri baṙaran [English–Armenian Dictionary of Computing], 2nd edition, Yerevan: Ankyunacar, →ISBN
 • Čolović, Gvozden R. (1969) Vojna topografija, Beograd: Vojnogeografski institut
 • Compilation Commission of Zhuang-Chinese-English Dictionary. Zhuang-Chinese-English Dictionary. Beijing: Publishing House of Minority Nationalities, 2005. →ISBN.
 • Comrie, Bernard; Khalilov, Madzhid (2010) Словарь языков и диалектов народов Северного Кавказа: Сопоставление основной лексики [The Dictionary of languages and dialects of the peoples of the Northern Caucasus: Comparison of the basic lexicon], Leipzig and Makhachkala: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology
 • Confederated Tribes of the Umatilla Indian Reservation, 2014-2020. Umatilla Language Online Dictionary
 • Connolly, Magdalen M (2019-02-25), “Revisiting the Question of Ğīm from the Perspective of Judaeo-Arabic”, in Journal of Semitic Studies, volume 64, issue 1, →DOI, pages 155–183
 • Considine, Patrick (1979), “A semantic approach to the identification of Iranian loanwords in Armenian”, in Bela Brogyanyi, editor, Studies in Diachronic, Synchronic, and Typological Linguistics: Festschrift for Oswald Szemérenyi on the Occasion of his 65th Birthday (Current Issues in Linguistic Theory; 11)‎[175], volume I, Amsterdam: John Benjamins
 • Considine, Patrick (1984), “Two Armenian Runners”, in Annual of Armenian linguistics‎[176], volume 5, pages 51–58
 • Constantino, Ernesto (1971) Ilokano Dictionary‎[106]. Searchable online at SEAlang.net.
 • Contents
 • Conti Rossini, Carlo ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work) (in Italian)
 • Cooper, Julien Charles (2020) Toponymy on the Periphery. Placenames of the Eastern Desert, Red Sea, and South Sinai in Egyptian Documents from the Early Dynastic until the End of the New Kingdom (Probleme der Ägyptologie; 39), Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Cooper, M. J. F. (2007) Swahili Medical Dictionary and Phrasebook, pages 66
 • Corbeau, Alain Louis (2013) Phonological Root Structure Constraints in Proto-Indo-European (ResMA thesis), Alwin Kloekhorst, supervisor, Leiden: Leiden University
 • Cornelis L. Voorhoeve, Languages of Irian Jaya Checklist (1975, Canberra: Pacific Linguistics)
 • Cornillet, Gérard (2017), “ॐ namha shivaaya”, in Geriadur galleg brezhoneg, dictionnaire français breton
 • Coromines, Joan (1961) Breve diccionario etimológico de la lengua castellana [Brief etymological dictionary of the Spanish language] (in Spanish), Madrid: Gredos, →ISBN
 • Corpun.com, a specialized website on Corporal Punishments
 • Correa, José A. (1994), “La lengua ibérica”, in Revista Española de Lingüística‎[163], volume 24, issue 2, pages 263–287
 • Corriente, F. (1993), “Nueva propuesta de lectura de las xarajāt de la serie arabe con texto romance”, in Revista de Filología Española (in Spanish), volume LXXIII, issue 1/2
 • Corriente, F. (1997) A Dictionary of Andalusi Arabic (Handbook of Oriental Studies. Section 1 The Near and Middle East; 29)‎[123], Leiden, New York, Köln: Brill, →ISBN, →LCCN
 • Corriente, F. (2009), “The kharjas: An updated survey of theories, texts, and their interpretation”, in Romance Philology, volume 63, issue 1
 • Corriente, Federico (1999), “Los sirismos del árabe andalusí”, in Estudios de dialectología norteafricana y andalusí‎[65] (in Spanish), volume 4
 • Corriente, Federico (2000), “El romandalusí reflejado por el glosario botánico de Abulxayr”, in Estudios de dialectología norteafricana y andalusí‎[64] (in Spanish), volume 5, pages 93–241
 • Corriente, Federico (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Diccionario avanzado árabe (in Spanish), 2nd edition, Barcelona: Herder
 • Corriente, Federico (2008), “Additions and corrections to A Dictionary of Andalusi Arabic”, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes‎[124], volume 98, pages 31–80
 • Corriente, Federico (2008), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionary of Arabic and Allied Loanwords. Spanish, Portuguese, Catalan, Galician and Kindred Dialects (Handbook of Oriental Studies; 97), Leiden: Brill, →ISBN
 • Corriente, Federico; Pereira, Christophe; Vicente, Angeles, editors ((Can we date this quote?)) (please provide the title of the work) (in French), Berlin: De Gruyter
 • Corriente, F.; Sáenz-Badillos, A. (1994), “Nueva propuesta de lectura de las xarajāt con texto romance de la serie hebrea”, in Revista de Filología Española (in Spanish), volume LXXIV, issue 3/4
 • Cortelazzo, Manlio; Zolli, Paolo (1979) Dizionario etimologico della lingua italiana, Paris: Librairie Larousse
 • Cortés, Julio ((Can we date this quote?))“ॐ namha shivaaya”, in Diccionario de árabe culto moderno (in Spanish), Madrid: Gredos
 • Coşkun, Osman (2013), “ॐ namha shivaaya”, in Yunanca, Ermenice, Lazca, Gürcüce ve Türkçe Kaynaklara Göre Doğu Karadeniz Yer Adlarının Kökeni ve Söz Varlığı (Artvin-Rize-Trabzon) (in Turkish), Istanbul: Çatı Kitapları, →ISBN
 • Costa, David J. (2003) The Miami-Illinois Language (Studies in the Native Languages of the Americas), Lincoln: University of Nebraska Press, →ISBN
 • Costa, Isabella Coutinho; Silva, Marcelo Costa da; Rodrigues, Edmilson Magalhães (2021) Portal Japiim: Dicionário Ye'kwana‎[97], Museu do Índio/FUNAI
 • Costaz, Louis (2002) Dictionnaire syriaque-français ∙ Syriac–English Dictionary ∙ قاموس سرياني-عربي, 3rd edition, Beirut: Dar El-Machreq
 • Cotronei, Raffaele (1895), “ॐ namha shivaaya”, in Vocabolario calabro-italiano [Calabrian-Italian vocabulary] (in Italian)
 • Courteille, Abel Pavet de (1870) Dictionnaire turk-oriental‎[37] (in French), Paris: Imprimerie Impériale
 • Courtz, Hendrik (2008) A Carib grammar and dictionary‎[201], Toronto: Magoria Books, →ISBN.
 • Cowe, S. Peter (1992) The Armenian version of Daniel (University of Pennsylvania Armenian texts and studies; 9)‎[178], Atlanta, Georgia: Scholars Press
 • Cowe, S. Peter (2019), “The object of Ałtʿamarʿci’s affections”, in U. Bläsing, J. Dum-Tragut, T.M. van Lint, editors, Armenian, Hittite, and Indo-European Studies: A Commemoration Volume for Jos J.S. Weitenberg (Hebrew University Armenian Studies; 15), Leuven: Peeters
 • Cox, Claude E. (1981) The Armenian translation of Deuteronomy (Armenian texts and studies; 2), University of Pennsylvania: Scholars Press
 • Cox, Claude E. (2006) Armenian Job: reconstructed Greek text, critical edition of the Armenian with English translation (Hebrew University Armenian studies; 8), Leuven – Paris – Dudley, MA: Peeters
 • Č̣q̇onia, Ilia (1910), “ॐ namha shivaaya”, in Siṭq̇vis-ḳona. Saba-sulxan orbelianis da davit čubinašvilis leksiḳonebši gamoṭovebuli siṭq̇vebi / Грузинский Глоссарий. Слова не вошедшие в словари Савы-Сулхана Орбелиани и Давида Чубинова (Материалы по яфетическому языкознанию; 1), with etymologies added by N. Marr, Saint Petersburg: Academy Press
 • Crane, Thera; Larry Hyman; Simon Nsielanga Tukumu (2011) A grammar of Nzadi [B.865]: a Bantu language of the Democratic Republic of the Congo, Berkeley, CA: University of California Press, →ISBN
 • Črelašvili, K. T. (2007), G. A. Xaluxajev, editor, Цова-тушинский (бацбийский) язык [The Tsova-Tush (Bats) language]‎[184] (in Russian), Moscow: Nauka
 • Crow Language Consortium (2019) Crow Dictionary Online
 • Crum, Walter E. (1939) A Coptic Dictionary‎[48], Oxford: Clarendon Press, →ISBN
 • C. Seydou, A Dictionary of Verb Roots in Fulfulde Dialects: Fulfulde-French-English, Éditions Karthala, 1998.
 • Čubinašvili, Niḳo (1812–1825), “ॐ namha shivaaya”, in Kartuli leksiḳoni rusulis targamaniturt [Georgian Explanatory Dictionary with Russian Commentaries], Saint Petersburg: Imperial Academy of Sciences
 • Čubinov, David (1840), “ॐ namha shivaaya”, in Грузинско-русско-французский словарь [Georgian–Russian–French Dictionary], Saint Petersburg: Academy Press
 • Čubinov, David (1887), “ॐ namha shivaaya”, in Грузинско-русский словарь [Georgian–Russian Dictionary], Saint Petersburg: Academy Press
 • Čumakajev A. E., editor (2018), “ॐ namha shivaaya”, in Altajsko-russkij slovarʹ [Altaic–Russian Dictionary], Gorno-Altaysk: NII altaistiki im. S.S. Surazakova, →ISBN
 • Cummins, Adley H. (1887) A Grammar of the Old Friesic Language, London: Trübner & Co.
 • Curt Nimuendajú, Wortlisten aus Amazonien, Journal de la Société des Américanistes, volume 24,1 (1932).
 • Čuxua, Merab (2000–2003) Kartvelur ena-ḳilota šedarebiti leksiḳoni [The Kartvelian Comparative Dictionary] (in Georgian), Tbilisi: Universali
 • Čuxua, Merab (2007) Iberiul-ičkeriul enata šedarebiti gramaṭiḳa [Ibero-Ichkerian Comparative Grammar] (in Georgian), Tbilisi: Tbilisi State University Press
 • Čuxua, Merab (2009), “Damaṭebiti masalebi saertokartveluri puʒe-enis leksiḳuri pondisatvis [The Additional Materials for the Commonkartvelian Proto-language Lexical Fund]”, in Kartvelur enata sṭrukṭuris saḳitxebi (in Georgian), issue 10, Tbilisi: Universali, pages 227–250
 • Čuxua, Merab (2012), “Saertoḳavḳasiuri ḳulṭura enobrivi monacemebis mixedvit [Common Caucasian culture according to language data]”, in Ḳavḳasiologiuri ʒiebani (in English), volume IV, Tbilisi, pages 148–165
 • Čuxua, Merab (2012), “Saertoḳavḳasiuri ḳulṭura enobrivi monacemebis mixedvit [Common Caucasian culture according to language data]”, in Ḳavḳasiologiuri ʒiebani (in Georgian), volume IV, Tbilisi, pages 126–147
 • Čuxua, Merab (2015), “Ʒiritadi poneṭiḳuri ṗrocesebi svanurši (tanxmovnebi) [The Issues on the Svan Phonetics]”, in Kartvelur enata sṭrukṭuris saḳitxebi (in Georgian), issue XIII, Tbilisi: Universali, pages 243–254
 • Čuxua, Merab (2018), “Axali masalebi kartuli enis isṭoriul-eṭimologiuri leksiḳonisatvis [New Materials for the Georgian Historical-Etymological Dictionary]”, in Eṭimologiuri ʒiebani (in Georgian), volume XV, Tbilisi, pages 79–113
 • Čuxua, Merab (2019), Manana Mač̣avariani, Manana Buḳia, editors, Georgian–Circassian–Apkhazian Etymological Dictionary (expanded edition)‎[216], Tbilisi: Tbilisi State University Press
 • Cygankin, D. V. (1980) Grammatika mordovskix jazykov. Fonetika, grafika, orfografija, morfologija [Mordvinic grammar] (in Russian), Saransk
 • Čʿagmagčean, Y. Y. (1922) Əndarjak Baṙaran Angl. Hay. [A Comprehensive Dictionary English–Armenian]‎[52], Boston: E. A. Yeran
 • Čʿolakʿyan, Hakob (1954) Kʿesapi barbaṙə [The Dialect of Kessab] (Haykakan matenašar Galust Kiulpēnkean himnarkutʿean)‎[54] (in Armenian), Yerevan: University Press
 • Čʿugaszyan, B. L. (1980) Bžškaran jioy ew aṙhasarak grastnoy (ŽG dar) [Medical Book on Horses and Other Beasts of Burden (13th century)]‎[155], Yerevan: Academy Press
 • da Bassano, Francesco (1918), “ॐ namha shivaaya”, in Vocabolario tigray-italiano e repertorio italiano-tigray (in Italian), Rome: Casa editrice italiana di C. de Luigi
 • d’Abbadie, Antoine (1881), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire de la langue amariñña (Actes de la Societé Philologique; 10[46]) (in French), Paris: F. Vieweg
 • Dadikyan, M. G. (1971) Hayastani jknerə [The Fish of Armenia]‎[55] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • DAKA
 • Dalalyan, Tork (2009), “The Terms Concerning the City Life Borrowed from Armenian and Georgian into Ossetic (Alanian)”, in Revue des Études Arméniennes‎[5], volume 33, pages 1–11
 • Dalalyan, Tork (2011) Alanian Loan-words in Armenian‎[180], Handout, 7th European Conference
 • Dalalyan, Torkʿ (2004), “Hay išxanakan tneri hetkʿerə haravarewmtyan Hayastanum (Kʿrdakan oroš cʿełanunneri ew cʿełeri cagman harcʿi šurǰ) [The Remains of the Armenian Princely Homes in South-Western Armenia (on the origin of some Kurdish ethnic names and tribes)]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[179] (in Armenian), issue 2, pages 174–196
 • Dalan Mehuli Perangin Angin (2014) Kamus Pagu-Indonesia-Inggris
 • Dałbašean, Yarutʿiwn (1903–1906), “ॐ namha shivaaya”, in Liakatar baṙaran ṙuserēnicʿ hayerēn [A Complete Dictionary from Russian into Armenian], Tiflis: tp. Mnacʿakan Martiroseancʿi
 • Dałbašean, Yarutʿiwn (1911), “ॐ namha shivaaya”, in Liakatar baṙaran hayerēnicʿ ṙuserēn [A Complete Dictionary from Armenian into Russian], Tiflis
 • Dalby, T. D. P. (1963), “The extinct language of Dama”, in Sierra Leone Language Review, volume 2, Freetown: Fourah Bay College, pages 50–54
 • Dalʹ, S. K. (1954) Životnyj mir Armjanskoj SSR. Tom I. Pozvonočnyje životnyje [The Fauna of Armenian SSR. Volume I. Vertebrate animals] (in Russian), Yerevan: Academy Press
 • Daluz, Eusebio T. (1915) Filipino-English vocabulary: with practical example of Filipino and English grammars‎[90], Manila: Akademya ng Wikang Filipino.
 • Dal, Vladimir (1880–1882), “ॐ namha shivaaya”, in Толковый Словарь живаго великорускаго языка [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language] (in Russian), 2nd edition, Publication of the bookseller-typographer Wolf, M. O.
 • Danadibrata, R.A. (2006) Kamus Basa Sunda, Bandung: Kiblat
 • Dance, Richard; Pons-Sanz, Sara; Schorn, Brittany (2019), “ॐ namha shivaaya”, in The Gersum Project Freely accessible⁠, University of Cambridge, University of Cardiff, and the University of Sheffield.
 • Dankoff, Robert (1973), “A Note on khutū and chatuq”, in Journal of the American Oriental Society‎[174], volume 93, issue 4, pages 542–543
 • Dankoff, Robert (1991) An Evliya Çelebi Glossary: Unusual, Dialectal and Foreign Words in the Seyahat-name (Sources of oriental languages and literatures; 14)‎[18], Cambridge, MA: Harvard University
 • Dankoff, Robert (1995) Armenian Loanwords in Turkish (Turcologica; 21), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag
 • D. A. Peterson (2013), “Aesthetic aspects of Khumi grammar”, in The Aesthetics of Grammar, Cambridge University Press
 • Dāsa, Jñānendramohana (1937-1938), “ॐ namha shivaaya”, in Bāṅgālā bhāshāra abhidhāna (in Bengali), 2nd edition, Kalikata: Indian Publishing House, →OCLC.
 • Dāsa, Śyāmasundara (1965–1975), “ॐ namha shivaaya”, in Hindī Śabdasāgara [lit. Sea of Hindi words] (in Hindi), Kashi [Varanasi]: Nagari Pracarini Sabha
 • date (optional)
 • date (optional): date of access
 • Date, Yasavanta Ramakrshna (1932-1950), “ॐ namha shivaaya”, in Maharashtra Sabdakosa (in Marathi), Pune: Maharashtra Kosamandala.
 • Dauzat, Albert; Dubois, Jean; Mitterand, Henri (1964) Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Paris: Librairie Larousse
 • David Barthelmy (1997–2023), “ॐ namha shivaaya”, in Webmineral Mineralogy Database.
 • David Costa, New Notes on Miami-Illinois (2008)
 • David Costa, Shawnee Noun Plurals, in Anthropological Linguistics, 43:3 (2001)
 • David F. Robinson (1983) 'On Loan Words between Baltic and Slavic' in American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists, Kiev, September 1983, volume I. Linguistics. Ed. M. S. Flier. Columbus, Ohio
 • David Kanatawakhon Maracle (1999) Iewennisáktha - A Kanien’kéha Thematic Dictionary, 2015 edition, Kanien’kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa
 • David Rebi, editor (2004), “ॐ namha shivaaya”, in Krymčaksko-russkij slovarʹ [Krymchak-Russian Dictionary], Simferopol: ministerstvom obrazovanija i nauki Ukrainy, →ISBN
 • David R. Maracle (1990) Iontewennaweienhstáhkwaʼ - Mohawk Language Dictionary, Mika Publishing Company
 • David R. Maracle (1992) One Thousand Useful Mohawk Words, Madison, CT: Audio Forum
 • David W. McAlpin (1981), “ॐ namha shivaaya”, in A Core Vocabulary for Tamil, Philadelphia: Dept. of South Asia Regional Studies, University of Pennsylvania, page [27]
 • Davtʿyan, K. S. (1954) Leṙnayin Łarabałi barbaṙayin kʿartezə [The dialectal map of Nagorno-Karabakh] (Hayeren barbaṙner; 9)‎[57] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Davvisámi-dáru sátnegirji, http://533.davvi.no/ordbok_samnor.php.
 • Dawkins, R. M. (1916) Modern Greek in Asia Minor: A study of dialect of Silly, Cappadocia and Pharasa, Cambridge: Cambridge University Press
 • Dawkins, R. M. (1937), “The Pontic dialect of Modern Greek in Asia Minor and Russia”, in Transactions of the Philological Society‎[70], volume 31, issue 6, pages 15–52
 • Dawn Bates; Thom Hess; Vi taqʷšəblu Hilbert (1994), Dawn Bates, editor, Lushootseed Dictionary, University of Washington Press, →ISBN
 • D'beth Yahkub, Yuyakim (2016) Key of Language: Syriac Dictionary (in Classical Syriac), Mount Izlo in Tur Abdin, Nusaybin, Turkey: St. Augin Monastery Press
 • de Bernardo Stempel, Patrizia (1999) Nominale Wortbildung des älteren Irischen: Stammbildung und Derivation [Noun Formation in Old Irish: Stem-formation and derivation] (Buchreihe der Zeitschrift für celtische Philologie) (in German), volume 15, Tübingen: Niemeyer, →ISBN
 • de Blois, François (2002), “Naṣrānī (Ναζωραȋος) and ḥanīf (ἐθνικός): Studies on the Religious Vocabulary of Christianity and of Islam”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies‎[61], volume 65, issue 1, pages 1–30
 • de Civrieux, Marc (1980), David M. Guss, transl., Watunna: An Orinoco Creation Cycle, San Francisco: North Point Press, →ISBN
 • Deeters, Gerhard (1926), “Armenisch und Südkaukasisch. (Ein Beitrag zur Frage der Sprachmischung)”, in A. Dirr, editor, Caucasica: Zeitschrift für die Erforschung der Sprachen und Kulturen des Kaukasus‎[181] (in German), issue 3, Leipzig: Verlag der Asia Major, pages 37–82
 • Deeters, Gerhard (1927), “Armenisch und Südkaukasisch. (Ein Beitrag zur Frage der Sprachmischung)”, in A. Dirr, editor, Caucasica: Zeitschrift für die Erforschung der Sprachen und Kulturen des Kaukasus‎[182] (in German), issue 4, Leipzig: Verlag der Asia Major, pages 1–64
 • Deeters, Gerhard (1937), “Graeco-Georgica”, in Mélanges Émile Boisacq, Annuaire de l'institut de philologie et d'histoire orientales et slaves (in German), volume 5, Brussels: Université Libre de Bruxelles
 • Deeters, Gerhard (1957), “Bemerkungen zu K. Bouda's „Südkaukasisch-nordkaukasischen Etymologien“”, in Die Welt des Orients‎[217] (in German), volume 2
 • Deeters, Gerhard (1963), “Die kaukasischen Sprachen”, in Armenisch und kaukasische Sprachen (Handbuch der Orientalistik; Erste Abteilung: Nahe und der Mittlere Osten; 7) (in German), mit Beiträgen von G. Deeters, G. R. Solta, Vahan Inglisian, Leiden, Köln: E. J. Brill
 • Defrémery, Charles (1853), “Recherches sur le règne du sultan seldjoukide Barkiarok”, in Journal asiatique, Série 5 Tome I & II (in French), pages 425–458 and 217–322
 • Degener, Almuth (2002), “The Nuristani languages”, in Sims-Williams, Nicholas, editors, Indo-Iranian Languages and Peoples (Proceedings of the British Academy; 116), volume 41, Oxford: British Academy, →ISBN
 • de Goede, Tim (2014), de Vaan, Michiel, editors, Derivational Morphology: New Perspectives on the Italo-Celtic Hypothesis (Research master thesis)‎[151], Leiden University
 • Dehkhoda, Ali-Akbar (1931–), “ॐ namha shivaaya”, in Dehkhoda Dictionary Institute, editors, Dehkhoda Dictionary (in Persian), Tehran: University of Tehran Press
 • Delamarre, Xavier (2003) Dictionnaire de la langue gauloise: une approche linguistique du vieux-celtique continental [Dictionary of the Gaulish language: A linguistic approach to Old Continental Celtic] (Collection des Hespérides; 9), 2nd edition, Éditions Errance, →ISBN
 • Delitzsch, Franz; Keil, Carl Friedrich (1872–1888) Biblischer Commentar über das Alte Testament.‎[17] (in German), Leipzig: Dörffling und Franke
 • del Rosario, Gonsalo (1969) Maugnaying Talasalitaang Pang-agham : Ingles-Pilipino [Correlative Word List for Sciences : English-Filipino] (in English & Tagalog), Manila: National Book Store, Inc., →LCCN, →OL
 • Delshad, Farshid (2009) Georgica et Irano-Semitica: Studien zu den iranischen und semitischen Lehnwörtern im georgischen Nationalepos „Der Recke im Pantherfell“ (Dissertation)‎[4] (in German), Friedrich-Schiller Universität Jena
 • Deme, László et al (eds). Magyar helyesírási szótár: a Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint (’Dictionary of Hungarian Spelling: according to the rules of the Hungarian Academy of Sciences’). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999 [with several unchanged reprints until 2007]. →ISBN, →ISBN
 • Demiraj, Bardhyl (1997) Albanische Etymologien: Untersuchungen zum albanischen Erbwortschatz [Albanian Etymologies: Investigations into the Albanian Inherited Lexicon] (Leiden Studies in Indo-European; 7)‎[3] (in German), Amsterdam, Atlanta: Rodopi
 • Denis, Derek (2016-10-05), “A note on mans in Toronto”, in Toronto Working Papers in Linguistics, volume 37, →DOI, pages 1–13
 • Denis Howe (1985–), “ॐ namha shivaaya”, in Denis Howe, editor, Free On-line Dictionary of Computing‎[93]
 • Denis, Sinor, editor (1988) The Uralic Languages: Description, History and Foreign Influences, Leiden: E. J. Brill, →ISBN
 • Deny, Jean (1921) Grammaire de la langue turque (dialecte osmanli), Paris: Leroux
 • Departemen Pendidikan Nasional (2009) Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia Pusat Bahasa‎[81] (in Indonesian), Bandung: PT Mizan Pustaka, →ISBN
 • De Rhodes, Alexandre (1651), “ॐ namha shivaaya”, Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum.
 • Derksen, Rick (1996) Metatony In Baltic (Leiden Studies in Indo-European; 6), Amsterdam: Rodopi
 • Derksen, Rick (2008) Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 4), Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Derksen, Rick (2015) Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 13), Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Derksen, Rick (2019), “‘Henbane’ in Slavic”, in U. Bläsing, J. Dum-Tragut, T.M. van Lint, editors, Armenian, Hittite, and Indo-European Studies: A Commemoration Volume for Jos J.S. Weitenberg (Hebrew University Armenian Studies; 15), Leuven: Peeters
 • Der neue SASS: Plattdeutsches Wörterbuch, Plattdeutsch - Hochdeutsch, Hochdeutsch - Plattdeutsch. Plattdeutsche Rechtschreibung, sixth revised edition (2011, →ISBN, Wachholtz Verlag, Neumünster)
 • Dervischjan, P. Seraphin (1877) Armeniaca I: Das Altarmenische (in German), Vienna: Mekhitarist Press
 • Deshayes, Albert (2003) Dictionnaire étymologique du breton (in French), Douarnenez: Le Chasse-Marée, →ISBN
 • Desheriev, Yunus D. (1963) Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и проблемы происхождения и исторического развития горских кавказских народов [Comparative-historical grammar of the Nakh languages and the problems of the origin and historical development of the mountain Caucasian peoples] (in Russian), Grozny: Chechen-Ingush Book Publishing House
 • Desheriev, Yunus D. (1967), “Бацбийский язык [Bats language]”, in Иберийско-кавказские языки [Iberian-Caucasian languages] (Языки народов СССР), volume 4, Moscow: Science
 • Desheriev, Yunus D. (1967), “Чеченский язык [Chechen language]”, in Иберийско-кавказские языки [Iberian-Caucasian languages] (Языки народов СССР), volume 4, Moscow: Science
 • Detschew, Dimiter (1957) Die thrakischen Sprachreste (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung; 24)‎[94] (in German), Vienna: R.M. Rohrer
 • de Vaan, Michiel (1999), “The PIE root structure *Te(R)Dʰ-”, in Historische Sprachforschung, volume 112
 • de Vaan, Michiel (2003), Beekes, R.S.P.; Lubotsky, A.; Weitenberg, J.J.S., editors, The Avestan Vowels (Leiden Studies in Indo-European; 12), Amsterdam, New York: Rodopi, →ISBN
 • De Vaan, Michiel (2008) Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7)‎[186], Leiden, Boston: Brill, →ISBN
 • Develi, Hayati (1992), “ॐ namha shivaaya”, in Azerı̂ Türkçesi lügati, a graduate thesis supervised by Efrasiyap Gemalmaz, 3rd edition, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Devellioğlu, Ferit (1962), “ॐ namha shivaaya”, in Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat‎ (in Turkish), Istanbul: Türk Dil Kurumu
 • Devellioğlu, Ferit (1980), “ॐ namha shivaaya”, in Türk argosu: Inceleme ve sözlük (Aydin Kitabevi yayınları. Sözlük dizisi; 1) (in Turkish), 6th edition, Ankara: Aydın Kitabevi
 • de Vries, Jan (1971) Nederlands etymologisch woordenboek [Dutch etymological dictionary] (in Dutch), Leiden: Brill, →ISBN
 • de Vries, Jan (1977) Altnordisches etymologisches Wörterbuch [Old Norse Etymological Dictionary] (in German), 2nd revised edition, Leiden: Brill
 • D. G. Tumaševa, editor (1992), “ॐ namha shivaaya”, in Slovarʹ dialektov Sibirskix Tatar [Dictionary of dialect of Siberian Tatar], Moscow: Izdatelʹstvo Kazanskovo universiteta, →ISBN
 • Dhongde, Ramesh Vaman; Wali, Kashi (2009) Marathi, Amsterdam: John Benjamins Pub. Co.
 • Diakonoff, Igor M. (1985), “Hurro-Urartian Borrowings in Old Armenian”, in Journal of the American Oriental Society‎[185], volume 105, issue 4, pages 597–603
 • Diakonoff, Igor M. (1988) Afrasian Languages (Languages of Asia and Africa), Moscow: Nauka.
 • Diakonoff, I. M. (1971) Hurrisch und Urartäisch (Münchener Studien zur Sprachwissenschaft; 6), translated from Russian by Karl Sdrembek, Munich: R. Kitzinger
 • Diakonoff, I. M.; Kashkai, S. M. (1981) Geographical Names According to Urartian Texts (Répertoire géographique des textes cunéiformes; 9), Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag
 • Diakonoff, I. M.; Starostin, S. A. (1986) Hurro-Urartian as an Eastern Caucasian Language (Münchener Studien zur Sprachwissenschaft; 12), Munich: R. Kitzinger
 • D’iakonov, I. M. (1985), “On the Original Home of the Speakers of Indo-European”, in The Journal of Indo-European Studies‎[131], volume 13, issue 1–2, pages 92–174
 • Dibas, Shahd [et al.] (2022) Maknuune: A Large Open Palestinian Arabic Lexicon (Proceedings of the Seventh Arabic Natural Language Processing Workshop (WANLP))‎[33] (in English), Abu Dhabi, United Arab Emirates: Association for Computational Linguistics, →ISBN, →OL which is licensed under CC BY-SA 4.0.
 • DiCanio, Christian (November 2014) The Sounds of Triqui: quantitative approaches to language description and its ramifications for historical change‎[64]
 • DiCanio, Christian T. (2010), “Itunyoso Trique”, in Journal of the International Phonetic Association, volume 40, issue 2, →DOI, pages 227–238
 • Diccionario de términos médicos, Real Academia Nacional de Medicina.
 • Diccionario etimológico Rapanui-Español, Valparaíso: Comisión para la Estructuración de la Lengua Rapanui, 2000, →ISBN
 • Dickson, Paul (2006) Dictionary of Middle Egyptian in Gardiner Classification Order‎[79]
 • Dick Teljeur (1982) Short Wordlists from South Halmahera, Kayoa, Makian, Ternate, Tidore, and Bacan‎[110], Pacific linguistics
 • dictindustry – Dictionary "ॐ namha shivaaya"
 • Dictionary of Aviation. New York, The Baker & Taylor Company. (1911)
 • Dictionary of Chinese Character Variants (教育部異體字字典),
 • Dictionnaire Larousse poche français-arabe et arabe-français (in French), Paris: Larousse, 2012, →ISBN
 • Didier Morin (2012) Dictionnaire afar-français (Djibouti, Erythrée, Ethiopie), Karthala, →ISBN
 • Diefenbach, Lorenz (1851) Vergleichendes Wörterbuch der gothischen Sprache (in German), Frankfurt am Main: J. Baer
 • Diem, Werner (1973), “Untersuchungen zu Technik und Terminologie der arabisch-islamischen Türschlösser”, in Der Islam (in German), volume 50, issue 1, →DOI
 • Diem, Werner ((Can we date this quote?)) Orientalia (in German)
 • Dieterman, Julia; McCarty, James Michael, Jr.; Castañón López, Victoriano; Castañón Eugenio, María Dolores (2018) Breve diccionario del mixe del Istmo: Mogoñé Viejo, Oaxaca (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 52)‎[71] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands (DFD) (in German), https://namenforschung.net/dfd/woerterbuch/liste/, 2012—2023
 • Dillmann, August (1865) Lexicon linguae aethiopicae cum indice latino (in Latin), Leipzig: T. O. Weigel
 • Dillmann, August (1866) Chrestomathia Aethiopica edita et glossario explanata‎[129] (in Latin), Leipzig: T. O. Weigel
 • Dimitrakos, Dimitrios B. (1964) Μέγα λεξικόν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης [Great Dictionary of the entire Greek Language] (in Greek), Athens: Hellenic Paideia
 • Ding, Fubao (丁福保) (1922), “ॐ namha shivaaya” in 佛學大辭典 [A Dictionary of Chinese Buddhist Terms].
 • Dinh-hoa Nguyen (1995), “ॐ namha shivaaya”, in NTC's Vietnamese–English Dictionary, →ISBN
 • Dinneen, Patrick S. (1927), “ॐ namha shivaaya”, in Foclóir Gaeḋilge agus Béarla, 2nd edition, Dublin: Irish Texts Society
 • Dirr, Adolf (1928) Die Sprache der Ubychen‎[98] (in German), Leipzig: Verlag der Asia Major
 • Divan hay vimagrutʿyan [Corpus Inscriptionum Armenicarum] (in Armenian), Yerevan: Academy Press, 1960–2017
 • Dizionario di toponomastica, Turin: UTET, 1990, 1997, →ISBN
 • Djahukian, G. B. (1982), “Akkadian Loan Words in Armenian”, in Annual of Armenian linguistics‎[33], issue 3, pages 1–12
 • Djahukian, G. B. (1993), “The Armenian Suffixes of Iranian Origin”, in Bela Brogyanyi and Reiner Lipp, editors, Comparative-historical linguistics: Indo-European and Finno-Ugric. Papers in honor of Oswald Szemerényi III (Current issues in linguistic theory; 79), Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins
 • Djahukian, Gevorg (2003), “Notes on Some Lexical Correspondences between Armenian and the Kartvelian Languages”, in Iran and the Caucasus‎[46], volume 7, issue 1/2, pages 191–194
 • Djahukian, Gevork B. (1990), “Did Armenians Live in Asia Anterior Before the Twelfth Century B.C.?”, in T. L. Markey and J. A. C. Greppin, editors, When Worlds Collide: Indo-Europeans and Pre-Indo-Europeans, Ann Arbor: Karoma Publishers, pages 25–33
 • Dʹjakonov, I. M. (1958), “Материалы к фонетике урартского языка [Materials on phonetics of the Urartian language]”, in Вопросы грамматики и истории восточных языков‎[182] (in Russian), Moscow and Leningrad: Academy Press
 • Dʹjakonov, I. M. (1963) Urartskije pisʹma i dokumenty [Urartian Letters and Documents], Moscow, Leningrad: USSR Academy Press
 • Dʹjakonov, I. M. (1968), S. T. Jeremjan, editor, Predystorija armjanskovo naroda. Istorija Armjanskovo nagorʹja s 1500 po 500 g. do n.e. Xurrity, luvijcy, protoarmjane [The Pre-History of the Armenian People. The History of the Armenian Highland from 1500 to 500 BC. Hurrians, Luwians, Proto-Armenians]‎[183] (in Russian), Yerevan: Academy Press
 • Dʹjakonov, I. M. (1981), “К древневосточному субстрату в армянском языке [Towards the Problem of Ancient Oriental Substrata in Armenian]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[184] (in Russian), issue 1, with observations by A. G. Perixanjan, Yerevan: Academy Press, pages 56–78
 • Dobson, E. J. (1957) English pronunciation 1500-1700, volume (please specify a valid volume number), Oxford: Clarendon Press, →OCLC.
 • Dočanašvili, Elene (1945) Masalebi adišis otxtavis armenizmebis saḳitxisatvi [Materials on the issue of Armenisms in Adishi Four Gospels (dissertation)] (in Georgian), Tbilisi: Academy Press
 • Dočkalová, Lenka; Blažek, Václav (2011), “On Indo-European roads”, in The Journal of Indo-European Studies‎[133], volume 39, issue 3/4, pages 299–341
 • Doerfer, Gerhard (1963–1975) Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen [Turkic and Mongolian Elements in New Persian] (Akademie der Wissenschaften und der Literatur: Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission)‎[82] (in German), Wiesbaden: Franz Steiner Verlag
 • Doerfer, Gerhard (1969), “Ein Altosmanisches Lautgesetz Im Kurdischen [An Old Ottoman Sound Law in Kurdish]”, in Wiener Zeitschrift Für Die Kunde Des Morgenlandes‎[74], volume 62, pages 250–263
 • Doerfer, Gerhard (1971) Khalaj Materials, Indiana University, →ISBN
 • Doerfer, Gerhard (1980) Wörterbuch des Chaladsch (Dialekt von Charrab) [Khalaj dictionary] (in German), Budapest: Akadémiai Kiadó
 • Doerfer, Gerhard (1985) Mongolo-Tungusica (in German), Wiesbaden: O. Harrassowitz
 • Doerfer, Gerhard (1988) Grammatik des Chaladsch [Grammar of Khalaj] (in German), Wiesbaden: Harrassowitz, →ISBN, →OCLC
 • Doi, Tadao (1603–1604) Hōyaku Nippo Jisho (in Japanese), Tōkyō: Iwanami Shoten, published 1980, →ISBN.
 • Dolakova, Raisa I. (1967), “Ингушский язык [Ingush language]”, in Иберийско-кавказские языки [Iberian-Caucasian languages] (Языки народов СССР), volume 4, Moscow: Science
 • Dolgopolsky, Aharon (2008) Nostratic Dictionary, Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research
 • Dolgopolsky, Aron (1987), “The Indo-European homeland and lexical contacts of proto-Indo-European with other languages”, in Mediterranean Language Review‎[132], volume 3, pages 7–31
 • Domosileckaja, M. V. (2002) Albansko-vostočnoromanskij sopostavitelʹnyj ponjatijnyj slovarʹ: Skotovodčeskaja leksika [Albanian – Eastern Romance Comparative Conceptual Dictionary: The Pastoral Vocabulary] (in Russian), Saint Petersburg: Nauka, →ISBN
 • Donald G. Frantz; Norma J. Russel (1989) Blackfoot Dictionary of Stems, Roots, and Affixes, 3rd edition, University of Toronto Press, published 2017
 • Donald M. Topping (1973) Chamorro Reference Grammar‎[36], Honolulu: University of Hawaii Press.
 • Dondua, Ḳarṗez (2001), “ॐ namha shivaaya”, in Svanur-kartul-rusuli leksiḳoni (lašxuri dialekṭi) [Svan–Georgian–Russian Dictionary (Lashkh dialect)] (Kartvelologiuri biblioteḳa; 6), revised and prepared for publication by Aleksandre Oniani, Tbilisi: Tbilisi State Pedagogical University Press
 • Donner, Herbert; Röllig, Wolfgang (1962) Kanaanäische und aramäische Inschriften (in German), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, →ISBN
 • Donner, Kai R. (1944) Kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik‎[133], Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura
 • Dorland's Pocket Medical Dictionary, 22nd edition, W. B. Saunders, 1977
 • D. Osborn, D. Dwyer, and J. Donohoe, A Fulfulde (Maasina)-English-French Lexicon: A Root-Based Compilation Drawn from Extant Sources Followed by English-Fulfulde and French-Fulfulde Listings, East Lansing: Michigan State University Press, 1993.
 • Dostourian, Ara Edmond (1993) Armenia and the Crusades: The Chronicle of Matthew of Edessa, Lanham, New York, London: University Press of America
 • Dotton, Zura; Wagner, John D. (2017) A Grammar of Chechen‎[30], Durham, North Carolina: Duke University
 • Douglas Harper (2001–2023), “ॐ namha shivaaya”, in Online Etymology Dictionary.
 • Douglas P.A. Simms - The Words for "Fire" in Germanic, 2009
 • Dowsett, C. J. F. (1961) The History of the Caucasian Albanians by Movsēs Dasxuranc‘i (English translation and commentary) (London Oriental Series; 8)‎[186], London, New York, Toronto: Oxford University Press
 • Dowsett, C.J.F. (1961) The Penitential of David of Ganjak (Corpus scriptorum Christianorum Orientalium; 216–217. Scriptores Armeniaci; 3–4)‎[156], Louvain: Peeters
 • Dowsett, C. J. F. (1970), “Cause, and Some Linguistically Allied Concepts, in Armenian”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies‎[187], volume 33, issue 1, pages 55–71
 • Dozy, Reinhart Pieter Anne (1845) Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les arabes‎[68] (in French), Amsterdam: Jean Müller
 • Dozy, Reinhart Pieter Anne (1881), “ॐ namha shivaaya”, in Supplément aux dictionnaires arabes (in French), Leiden: E. J. Brill
 • Dozy, Reinhart Pieter Anne; Engelmann, Wilhelm Hermann (1869) Glossaire des mots espagnols et portugais, dérivés de l’arabe‎[67] (in French), 2nd edition, Leiden: E. J. Brill
 • Dozy, Reinhart Pieter Anne; Goeje, Michael Jan (1866) Description de l'Afrique et de l'Espagne par Edrîsî‎[66] (in French), Leiden: E. J. Brill
 • Dragoș Moldovanu, editor (2014), “”, in Tezaurul toponimic al României. Moldova/ Volumul II: Mic dicţionar toponimic al Moldovei (structural şi etimologic). Partea 1: Toponime personale (in Romanian), Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, →ISBN
 • Dr. A. Ramapati Rao, editor (1985), “ॐ namha shivaaya”, in మాండలిక పదకోశం [Dialectical Dictionary] (in Telugu), Hyderabad: Telugu Academy
 • Dr. Gyan Singh, editor (2009) Hindi – Dogri Dictionary (in Hindi), Jammu: Secretary, J&K Academy of Art
 • Dr. Otto Springer (1983), Eduard Muret, Daniel Sanders, Otto Springer, editors, Der Große Muret-Sanders: Deutsch-Englisch. Bd. 1-2, Berlin-Schöneberg: Langenscheidt, →ISBN
 • Dr. Otto Springer (1983), Eduard Muret, Daniel Sanders, Otto Springer, editors, Der Große Muret-Sanders: Englisch-Deutsch. Bd. 1-2, Berlin-Schöneberg: Langenscheidt, →ISBN
 • Drower, E. S.; Macuch, R. (1963) A Mandaic Dictionary, Oxford: Clarendon Press
 • Dr. P. V. Narayana, editor (2007), “ॐ namha shivaaya”, in ಹಳಗನ್ನಡ ಪದಸಂಪದ [Halagannada Padasampada] (in Kannada), Kannada Sahitya Parishattu
 • Dr. P. V. Narayana, editor (2008), “ॐ namha shivaaya”, in ಚಂಪೂ ನುಡಿಗನ್ನಡಿ (ಹಳಗನ್ನಡ ಶಬ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಕಲನ) [Champu Nudigannadi (Halagannada Shabdartha Sankalana): A Glossary of Old Kannada (With Illustrations from Classical Kannada Texts)] (in Kannada), Hampi: Kannada University
 • Dr Rafique Anjum (2018) Concise Gojri-Kashmiri-English Dictionary, New Delhi: Adam Publishers & Distributors, →ISBN.
 • D. Takaria, C. Pieter (1998) Kamus Bahasa Melayu Ambon-Indonesia‎[22], Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
 • D. Tumurtogoo, editor (2006) Mongolian monuments in Uighur-Mongolian script (XIII-XVI centuries) (Language and Linguistics monograph series; A-11), Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica
 • D. Tumurtogoo, editor (2010) Mongolian monuments in ʾPhags-pa script (Language and Linguistics monograph series; 42), Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica
 • Dulaurier, Édouard (1869) Recueil des historiens des croisades. Documents arméniens (in French), volume I, Paris: Imprimerie impériale
 • Dumézil, Georges (1937) Contes lazes (Travaux et mémoires de l'Institut d'ethnologie; 27)‎[83] (in French), Paris: Institut d'Ethnologie
 • Dumézil, Georges (1938), “Séries étymologiques arméniennes (I–IV)”, in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 40, pages 48–54
 • Dumézil, Georges (1940), “Séries étymologiques arméniennes (V–VI)”, in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris (in French), volume 41, pages 65–69
 • Dumézil, Georges (1967) Documents anatoliens sur les langues et les traditions du Caucase IV: Récits lazes en dialecte d'Arhavi (parler de Şenköy)‎[84] (in French), Paris: Presses universitaires de France
 • Dumitru Loșonți, Sabin Vlad, editor (2010), “”, in Tezaurul toponimic al României. Transilvania (TTRT). Valea Ierii (in Romanian), Bucharest: Editura Academiei Române, →ISBN
 • Dum-Tragut, Jasmine (2009) Armenian: Modern Eastern Armenian (London Oriental and African Language Library; 14), Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
 • Dunkel, George E. (2014) Lexikon der indogermanischen Partikeln und Pronominalstämme [Lexicon of Indo-European Particles and Pronominal Stems] (Indogermanische Bibliothek. 2. Reihe: Wörterbücher) (in German), Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg, →ISBN
 • Duridanov, Ivan (1969), Georgiev, V. I., editor, Thrakisch-dakische Studien, I: Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen (Linguistique Balkanique; XIII, 2)‎[95] (in German), Sofia: Verlag der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften
 • Duridanov, Ivan Vasiliev (1985) Die Sprache der Thraker [The Language of the Thracians] (Bulgarische Sammlung; 5) (in German), Hieronymus Verlag, →ISBN
 • Durkin-Meisterernst, Desmond (2004) A Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian (Corpus Fontium Manichaeorum; 3.1), Turnhout: Brepols
 • Dürr, Michael (1987), “A preliminary reconstruction of the Proto-Mixtec tonal system”, in Indiana, volume 11, →DOI, pages 19–61
 • Duschak, Moritz (1870) Die Botanik des Talmud (in German), Pest: I. Neuer
 • Duval, Rubens (1892-01-08), “Origine grecque du mot arabe قُطْرُب”, in Journal asiatique, 8. Série, 19/1‎[69] (in French), pages 156–159
 • Dvoreckij, I. X. (1976), “ॐ namha shivaaya”, in Latinsko-russkij slovarʹ [Latin–Russian Dictionary], 2nd edition, Moscow: Russkij jazyk
 • Dwyer, Arienne M. (2007), “ॐ namha shivaaya”, in Salar: A Study in Inner Asian Language Contact Processes: Part I: Phonology, 1st edition, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, →ISBN
 • Dybo, Anna (2014), “Early contacts of Turks and problems of Proto-Turkic reconstruction”, in Tatarica‎[79], volume 2
 • Dybo, A. V. (2007) Lingvističeskije kontakty rannix tjurkov: leksičeskij fond, pratjurkskij period [Language contacts of early Turks. The Proto-Turkic period]‎[77] (in Russian), Moscow: Oriental Literature, Russian Academy of Sciences
 • Dybo, V. A. (2019), “Ješčó raz o praindojevropejskom xaraktere dvux praslavjanskix akcentnyx paradigm glagola”, in Slavjanskoje i balkanskoje jazykoznanije: Paleoslavistika — 2 (in Russian), volume 2, Moscow: Institute for Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences
 • Dybo, Vladimir (2002), “Balto-Slavic Accentology and Winter's Law”, in Studia Linguarum (in English), volume 3, Moscow, pages 295–515
 • Dybo, Vladimir A. (1974) Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балто-славянской акцентологии. I. Именная акцентуация [Pashto accent and its significance for Indo-European and Balto-Slavic accentology. I. Nominal accentuation] (Balto-Slavic studies)‎[85] (in Russian), Moscow: Science, USSR Academy of Sciences Publishing House
 • Dybo, Vladimir A. (1989) Типология и реконструкция парадигматических акцентных систем [Tipologija i rekonstruktsija paradigmaticheskikh aktsentnykh sistem] (in Russian), Moscow: Nauka
 • Dybo, Vladimir A. (2000) Морфонологизованные парадигматические акцентные системы: Типология и генезис. [Morfonologizovannyje paradigmaticheskije aktsentnyje sistemy: Tipologija i genezis.] (in Russian), Moscow: Языки русской культуры [Jazyki russkoj kulʼtury]
 • Dybo, Vladimir A. (2000) Морфонологизованные парадигматические акцентные системы: Типология и генезис [Morphophonologized paradigmatic accent systems: Typology and genesis]‎[141] (in Russian), volume 1, Moscow: Языки русской культуры, →ISBN
 • Dybo, Vladimir A. (2011), “Sistema aktsentnykh paradigm v prusskom glagole [The system of accentual paradigms in the Prussian verb]”, in Tijmen Pronk; Rick Derksen, editors, Accent Matters. Papers on Balto-Slavic accentology‎[82] (in Russian), volume 37, Amsterdam/New York: Rodopi
 • Dybo, Vladimir A. (2014), “Балто-славянская акцентная система и итоги индоевропейской акцентологической реконструкции [Balto-Slavic accent system and the results of Indo-European accentological reconstruction]”, in Slavjanskij sbornik, Novi-Sad, kniga I‎[119] (in Russian), volume 8, Novi Sad: Faculty of Philosophy
 • Dybo, Vladimir A.; Zamyatina, Galina I.; Nikolaev, Sergei L. (1990) Основы славянской акцентологии [Fundamentals of Slavic Accentology]‎[145] (in Russian), volume 1, Moscow: Nauka, →ISBN
 • Dybo, Vladimir A.; Zamyatina, Galina I.; Nikolaev, Sergei L. (1993) Osnovy slavyanskoy aktsentologii: Slovarʼ. Neproizvodnye osnovy muzhskogo roda [Fundamentals of Slavic Accentology: Dictionary. Non-derivative masculine stems]‎[146] (in Russian), volume 1, Moscow: Nauka, →ISBN
 • Dydyk-Meush, H. M. (2018), “ॐ namha shivaaya”, in Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII ст. (А – Б) [Combinatorial Dictionary of the Ukrainian Language of the 16ᵗʰ – 18ᵗʰ cc. (A – B)] (in Ukrainian), Lviv, Drohobych: Kolo, →ISBN
 • Dyk, Anne; Stoudt, Betty (1965) Vocabulario mixteco de San Miguel el Grande (Serie de vocabularios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 12)‎[76] (in Spanish), México, D.F.: El Instituto Lingüístico de Verano en coordinación con la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena, published 1973
 • Dzahene-Quarshie, Josephine (2010), “English in Contact with Swahili: Enrichment or Threat?”, in Létünk‎[77], volume 4, pages 55–74
 • Dzahene-Quarshie, Josephine (2012), “English loans in Swahili newspaper football language”, in Ghana Journal of Linguistics‎[78], volume 1, issue 1, pages 35–56
 • Džalašʹjan, K.S. (2019), “ॐ namha shivaaya”, in A. X. Dagldijan, editor, Nor Naxiǰewani barbaṙi bacʿatrakan baṙaran / Толковый словарь новонахичеванского диалекта армянского языка [Explanatory Dictionary of Nor Nakhichevan dialect] (in Armenian and Russian), 2nd edition, Rostov-on-Don: Terra Don
 • Džaukjan, G. B. (1963) Урартский и индоевропейские языки [The Urartian and the Indo-European languages]‎[184] (in Russian), Yerevan: Academy Press
 • Džaukjan, G. B. (1967) Очерки по истории дописьменного периода армянского языка [An Outline of the History of the Pre-Literary Period of the Armenian Language]‎[25] (in Russian), Yerevan: Academy Press
 • Džaukjan, G. B. (1985), “Урартские заимствования в армянском языке [Urartian loanwords in Armenian]”, in Ju. V. Bromlej et al., editors, Культурное наследие Востока: проблемы, поиски, суждения‎[35] (in Russian), Leningrad: Nauka, pages 364–372
 • Džaukjan, G. B. (1988), “О соотношении хайасского и армянского языков [On the Interrelation of the Ḫayaša and Armenian Languages]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[39] (in Russian), issue 1, Yerevan: Academy Press, pages 60–79
 • Džaukjan, G. B. (1988), “О соотношении хайасского и армянского языков [On the Interrelation of the Ḫayaša and Armenian Languages]”, in Patma-banasirakan handes [Historical-Philological Journal]‎[40] (in Russian), issue 2, Yerevan: Academy Press, pages 68–88
 • Džidalajev, N. S. (1990) Tjurkizmy v dagestanskix jazykax: opyt istoriko-etimologičeskovo analiza [Turkicisms in Daghestanian Languages: An Attempt of Historical-Etymological Analysis], Moscow: Nauka
 • Dzidziguri, Shota (1969) The Georgian language: short review, Tbilisi: Tbilisi University Press, →OCLC
 • Earnest McGregor (1994) Algonquin Lexicon, 3rd edition, Maniwaki: Kitigan Zibi Education Council, published 2004
 • (East Turkestan) and its genetic position”, in Journal of Language Relationship‎[80], Moscow
 • E[benezer] Cobham Brewer (1895), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionary of Phrase and Fable […], new edition, London; Paris: Cassell and Company, →OCLC.
 • Eben Norton Horsford, editor (1887) Zeisberger's Indian dictionary, Cambridge, MA: John Wilson and Son, →OCLC
 • E.B. Michell (1892) Siamese-English Dictionary (in English), Bangkok
 • Edel, Elmar (1955-1964) Altägyptische Grammatik, Rome: Pontificium Institutum Biblicum
 • Edelʹman, D. E. (1971), “ॐ namha shivaaya”, in Jazguljamsko-russkij slovarʹ [Yazgulyam–Russian Dictionary], Moscow: Nauka
 • Edit Mészáros; Motorkina Svetlana; Kazaeva Nina (2008) Magyar-erza-mordvin szótár [Hungarian-Erzya dictionary], Szeged: SzTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, →ISBN
 • Edit Mészáros; Raisa Širmankina (1999) Erza-mordvin-magyar szótár [Erzya-Hungarian dictionary], Szeged: JATE Finnugor Tanszék
 • Eduard de Muralt (1863) Χρονικὸν σύντομον ὲκ διαφορων χρονογράφων τε καὶ ὲξηγητῶν συλλεγὲν καὶ συντεϑὲν ὑπὸ Γεωργίου μοναχοῦ του επικλην Ἁμαρτωλου [Chronicon breve quod ex variis chronographis et expositoribus decerpsit concinnavitque Georgius monachus cognomine Hamartolus]
 • Eduardo de Almeida Navarro (2013) Dicionário de tupi antigo: a língua indígena clássica do Brasil (in Portuguese), 1 edition, São Paulo: Global, →ISBN
 • Edward A. Kotynski (1988), “Tabaru phonology and morphology”, in Work Papers of the Summer Institute of Linguistics, University of North Dakota Session, volume 32, Summer Institute of Linguistics
 • Edward A. Kotynski (1995), “Glottal Stop and the Nasal Prefix in Tabaru and Other North Halmaheran Languages”, in Descriptive studies in languages of Maluku, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 • Edward Dwelly (1911), “ॐ namha shivaaya”, in Faclair Gàidhlig gu Beurla le Dealbhan [The Illustrated Gaelic–English Dictionary], 10th edition, Edinburgh: Birlinn Limited, →ISBN
 • Edward Phillips, compiler (1658), “ॐ namha shivaaya”, in The New World of English Words: Or, A General Dictionary: […], London: […] E. Tyler, for Nath[aniel] Brook […], →OCLC.
 • Efimov, Valentin Aleksandrovič (2011) The Ormuri Language in Past and Present (FLI Language and Culture Series)‎[1], volume 6, Islamabad: Forum for Language Initiatives
 • Egger, Carolus (1963) Lexicon nominum virorum et mulierum‎[60] (in Latin), 2nd edition, Rome: Societas libraria "Studium"
 • “Eḥpandṭemplates”, in The Comprehensive Aramaic Lexicon Project, Cincinnati: Hebrew Union College, 1986–
 • Ehret, Christopher (1968), “Sheep and Central Sudanic Peoples in Southern Africa”, in The Journal of African History, volume 9, issue 2, pages 213–221
 • Ehret, Christopher (1995) Reconstructing Proto-Afroasiatic (Proto-Afrasian): Vowels, Tone, Consonants, and Vocabulary (University of California Publications in Linguistics; 126)‎[80], Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, →ISBN.
 • Ehret, Christopher (2008), “The early livestock-raisers of southern Africa”, in Southern African Humanities, volume 20, pages 7–35
 • Eilers, Wilhelm (1953) Der alte Name des persischen Neujahrsfestes (Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse; 1953.2)‎[81] (in German), Mainz: Verl. der Akad. der Wiss. und der Literatur
 • Eilers, Wilhelm (1962), “Iranisches Lehngut im arabischen Lexikon”, in Indo-Iranian Journal (in German), volume 5, issue 3
 • Eilers, Wilhelm (1976) Sinn und Herkunft der Planetennamen (Bayerische Akademie der Wissenschaften: Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte; 1975.5)‎[82] (in German), Munich: Verl. der Bayerischen Akad. der Wiss.
 • Eilert Ekwall (1960), “ॐ namha shivaaya”, in The Concise Oxford Dictionary of English Place-names, fourth edition, →ISBN,
 • Eira Söderholm (2017) Kvensk grammatikk, Tromsø: Cappelen Damm Akademisk, →ISBN
 • E. Ireland field notes, confirmed with Piitsa, Muri, and other elders (all experienced hunters) in 1982 using José Cândido de Melo Carvalho's Atlas da Fauna Brasileira, Edições Melhoramentos, São Paulo, 1981.
 • Eisenstein, Herbert (1991) Einführung in die arabische Zoographie: das tierkundliche Wissen in der arabisch-islamischen Literatur (in German), Berlin: Dietrich Reimer
 • Eivind Vågslid (1988) Norderlendske fyrenamn‎[33], →ISBN
 • Ekmekdjian, Monique (1992) Les prénoms arméniens, Marseille: Editions Parenthèses
 • E. K. Pekarskij, editor (1958), “ॐ namha shivaaya”, in Slovarʹ Jakutskovo Jazyka [Yakut-Russian Dictionary], Saint Petersburg: Izdatelʹstvo Rossijskoj Akademii nauk, →ISBN
 • Elbert, Samuel H.; Pukui, Mary Kawena (1979) Hawaiian Grammar, Honolulu: University of Hawaiʻi Press, →ISBN
 • Elbourne, Paul (2000), “Plain Voiceless Stop plus Laryngeal in Indo-European”, in Historische Sprachforschung / Historical Linguistics, volume 113, Vandenhoeck & Ruprecht, →JSTOR
 • El Català de l'Alguer : un model d'àmbit restringit‎[199], Barcelona, 2003, →ISBN
 • El Dik, Dina; Iskander, Emad (2021) Yalla! Let's Learn Egyptian Colloquial Arabic Verbs, Cairo: The American University in Cairo Press, →ISBN, →OCLC
 • Elektroniczny Słownik Języka Polskiego XVII i XVIII Wieku [Electronic Dictionary of the Polish Language of the XVII and XVIII Century]‎[67], (please provide a date or year)
 • Elena Bashir; Maula Nigah; Rahmat Karim Baig (2005), “ॐ namha shivaaya”, in A digital Khowar-English dictionary with audio, Chicago: South Asia Language and Area Center, University of Chicago.
 • Elena B. Markus; Fedor I. Rozhansky (2017) Современный водский язык [Contemporary Votic language]‎[118], 2nd edition, Нестор-История, →ISBN
 • Elena Maslova (2003) A Grammar of Kolyma Yukaghir, Berlin: Mouton de Gruyter, →ISBN
 • Elena Skribnik, editor (2016) Ob-Ugric Database: analysed text corpora and dictionaries for less described Ob-Ugric dialects‎[103], University of Munich
 • Elfenbein, Josef (1967), “Laṇḍa, Zor Wəla! Waṇecī”, in Archív Orientalni‎[120], volume 35, pages 563–606
 • Ełia Mušełyan Karnecʿi (1986), B. L. Čʿugaszyan, editor, Tʿurkʿeren-hayeren baṙaran [Turkic–Armenian dictionary], Yerevan: Academy Press
 • Elias, David L. (22-05-2014) The Tigre Language of Gindaʿ, Eritrea: Short Grammar and Texts (Studies in Semitic Languages and Linguistics; 75), Leiden: Brill, →ISBN
 • Eliava, Givi (1997), “ॐ namha shivaaya”, in Ḳorneli Danelia, editors, Megrul-kartuli leksiḳoni (masalebi) [Mingrelian–Georgian Dictionary (Materials)], online version prepared by Manana Buḳia, Tbilisi: Intellekti
 • Ełiayean, Armenak (2022) Arewmtahayerēni Ułłagrakan, Ułłaxōsakan, Očabanakan Ułecʿoycʿ [A Manual for Western Armenian: An Orthographic, Orthoepic and Stylistic Guide] (in Armenian), Beirut: ARI Literature Foundation
 • Ełišē (1957), E. Tēr-Minasean, editor, Vasn Vardanay ew hayocʿ paterazmin [History of Vardan and the Armenian War], Yerevan: Academy Press
 • Elli Kohen & Dahlia Kohen-Gordon (2000) Ladino–English Concise Encyclopedic Dictionary, Hippocrene Books, →ISBN
 • Elliott K. Dobbie, C. William Dunmore, Robert K. Barnhart, et al. (editors), Chambers Dictionary of Etymology (Chambers Harrap Publishers Ltd, 2004 [1998], →ISBN)
 • Elmaz, Orhan (2014), “Investigating South Arabian words in al-Khalīl's Kitāb al-ʿayn”, in Proceedings of the Seminar for Arabian Studies‎[70], volume 44, Supplement: Language of Southern Arabia: Papers from the Special Session of the Seminar for Arabian Studies held on 27 July 2013, Oxford: Archaeopress, pages 29–42
 • Elmer H., Antonsen (1975) A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, →ISBN
 • Elmer H., Antonsen (2002) Runes and Germanic Linguistics (Trends in Linguistics. Studies and Monographs), volume 140, Berlin, New York: Mouton De Gruyter, →ISBN
 • Elmslie, William Jackson (1872) A Vocabulary of the Kashmírí Language‎[53], London: Church Missionary House
 • Elson, Benjamin F. (1992), “Reconstructing Mixe-Zoque”, in Hwang, Shin Ja J. & Merrifield, William R., editors, Language in Context: Essays for Robert E. Longacre (Summer Institute of Linguistics and The University of Texas at Arlington Publications in Linguistics; 107)‎[84], The Summer Institute of Linguistics and The University of Texas at Arlington, →ISBN, pages 577–592
 • Elson, Benjamin F.; Gutiérrez G., Donaciano (1999) Diccionario popoluca de la Sierra, Veracruz (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 41)‎[83] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C., →ISBN
 • Emily Shaw, Yves Delaporte (2015) A historical and etymological dictionary of American Sign Language: the origin and evolution of more than 500 signs, Washington, DC: Gallaudet University Press, →ISBN, →OCLC
 • Ēminean, Srapion (1853), “”, in Erekʿlezuean baṙagirkʿ aysinkʿn gałłierēn-hayerēn-tačkerēn [Trilingual French–Armenian–Ottoman Dictionary], Vienna: Mekhitarist Press
 • Émin, M. (1864) Recherches sur le paganisme arménien (in French), translated from Russian by M. A. de Stadler, Paris: Vve Benjamin Duprat
 • Emiroğlu, Kudret (1989), “ॐ namha shivaaya”, in Trabzon-Maçka Etimoloji Sözlüğü [Trabzon-Maçka Etymological Dictionary] (in Turkish), Ankara: Sanat Kitabevi
 • E. M. Parker; R. J. Hayward (1985) An Afar-English-French dictionary (with Grammatical Notes in English), University of London, →ISBN
 • Encyclopaedia of Islam. Second Edition, Leiden: Brill, 1960–2004
 • Engel, Ralph; Allhiser de Engel, Mary; Mateo Alvarez, José (1987) Diccionario zoque de Francisco León (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 30)‎[85] (in Spanish), México, D.F.: Instituto Lingüístico de Verano
 • English Loanwords in Hong Kong Cantonese
 • Enid M. Parker (2006) English-Afar dictionary, Dunwoody Press, →ISBN
 • Enina Apostle (in Old Church Slavonic), 1051±50
 • Entries containing “ॐ namha shivaaya” in English-Irish Dictionary, An Gúm, 1959, by Tomás de Bhaldraithe.
 • Entries containing “ॐ namha shivaaya” in New English-Irish Dictionary by Foras na Gaeilge.
 • “Entry #”, in 客語字典查尋 [Hakka dictionary lookup] (in Hakka).
 • “Entry #”, in 臺灣閩南語常用詞辭典 [Dictionary of Frequently-Used Taiwan Minnan] (in Chinese and Min Nan), Ministry of Education, R.O.C., 2011.
 • “Entry #”, in 重編國語辭典修訂本 [Revised Mandarin Chinese Dictionary] (in Chinese), National Academy for Educational Research (Chinese Republic, Taipei), 2021.
 • Eőry, Vilma. Értelmező szótár+ (’Explanatory Dictionary Plus’). Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2007. →ISBN
 • Epigraphische Datenbank Heidelberg [Epigraphic Database Heidelberg] (in English), https://edh.ub.uni-heidelberg.de, 1986—2023
 • Epʿrem Xori Asori (1836) Srboyn Epʿremi matenagrutʿiwnkʿ [Collected works of Ephrem the Syrian] (in Old Armenian), Venice: S. Lazarus Armenian Academy
 • Erat, Janez (2008) Etimološki slovar albanskega jezika [Albanian Etymological Dictionary]‎[4] (in Slovene), 2 edition
 • Erckert, Roderich von (1895) Die Sprachen des kaukasischen Stammes. I. Theil. Wörterverzeichniss (in German), Vienna: Alfred Hölder
 • Ercolani, Libero (n.d.) Vocabolario romagnolo-italiano (in Italian), Monte di Ravenna
 • Erdal, Marcel (1993) Die Sprache der wolgabolgarischen Inschriften‎[136] (in German), Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, →ISBN
 • Erdal, Marcel (2004) A Grammar of Old Turkic (Handbook of Oriental Studies. Section 8 Uralic & Central Asian Studies; 3), Brill Academic Publishers, →ISBN
 • Erder, Yoram (1990), “The Origin of the Name Idrīs in the Qurʾān: A Study of the Influence of Qumran Literature on Early Islam”, in Journal of Near Eastern Studies‎[71], volume 49, issue 4, pages 339–350
 • Eremia Mełrecʿi (1698), “ॐ namha shivaaya”, in Baṙgirkʿ hayocʿ [Armenian Dictionary] (in Armenian), Livorno: Sargis Evdokiacʿi Sahetʿči Press
 • Eremia Mełrecʿi (1728), “ॐ namha shivaaya”, in Baṙgirkʿ hayocʿ [Armenian Dictionary] (in Armenian), Constantinople: tp. Martiros Sargseani
 • Eremyan, S. T. (1963) Hayastanə əst “Ašxarhacʿoycʿ”-i (Pʿorj VII dari haykakan kʿartezi verakazmutʿyan žamanakakicʿ kʿartezagrakan himkʿi vra) [Armenia according to Ashkharhatsuyts] (An attempt of reconstructing the 7th century Armenian map on a modern cartographic basis)] (in Armenian), Yerevan: Academy Press
 • Eren, Hasan (1999), “ॐ namha shivaaya”, in Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü [Etymological Dictionary of the Turkish Language] (in Turkish), Ankara: Bizim Büro Basım Evi
 • Eren, Hasan (2004), “Serendi/serender’in Düşündürdükleri”, in Türk Dili‎[53] (in Turkish), volume LXXXVII, issue 630, Ankara: Türk Dil Kurumu, →ISSN, pages 490–495
 • Eren, Hasan (2020), “ॐ namha shivaaya”, in Eren Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (in Turkish), an expanded version of the the 1999 edition prepared by Şükrü Halûk Akalın, Ankara: Türk Dil Kurumu
 • Erhardt, Walter & Götz, Erich & Bödeker, Nils & Seybold, Siegmund, Zander. Handwörterbuch der Pflanzennamen. Dictionary of plant names. Dictionnaire des noms de plantes, Ulmer, 2000.
 • Eric Anonby; Hassan Mohebi Bahmani (2014), “Shipwrecked and Landlocked: Kholosi, an Indo-Aryan Language in South-west Iran”, in Cahier de Studia Iranica xx‎[110], pages 13-36
 • Erichsen, Wolja (1954) Demotisches Glossar, Copenhagen: Ejnar Munksgaard
 • Erickson de Hollenbach, Elena; Santillán Merino, Miguel; et al. (2010) Diccionario triqui-español y español triqui: Triqui de San Juan Copala‎[119] (in Spanish), preliminary version, second edition
 • Eric Partridge (1949) A Dictionary of the Underworld, London: Macmillan Co.
 • Eric Partridge (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Tom Dalzell and Terry Victor, editors, The New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English, volume 1 (A–I), London; New York, N.Y.: Routledge, →ISBN.
 • Eric Partridge ((please specify year)) A Dictionary of Slang and Unconventional English […] , New York: Macmillan
 • Eric Partridge, The Routledge Dictionary of Historical Slang. Routledge, 1973. →ISBN.
 • Eric S[teven] Raymond, editor (29 December 2003), “ॐ namha shivaaya”, in The Jargon File, version 4.4.7.
 • Erika Sandman (2016) A Grammar of Wutun‎[122], University of Helsinki (PhD), →ISBN
 • Erman, Adolf; Grapow, Hermann (1926–1961) Wörterbuch der ägyptischen Sprache, Berlin: Akademie-Verlag, →ISBN
 • Ernest Bender (1951) Nalarāyadavadantīcarita [Adventures of King Nala and Davadantī], Independence Square, Philadelphia: American Philosophical Society.
 • Ernout, Alfred; Meillet, Antoine (1985), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionnaire étymologique de la langue latine: histoire des mots (in French), with additions and corrections of Jacques André, 4th edition, Paris: Klincksieck, published 2001
 • Ersoy, Erhan Gürsel (2007), “Social and economic structures of the Hemshin people in Çamlıhemşin”, in Hovann H. Simonian, editor, The Hemshin: History, society and identity in the Highlands of Northeast Turkey (Peoples of the Caucasus), London and New York: Routledge, pages 191–234
 • Erten, Metin (2000) Lazca-Türkçe, Türkçe-Lazca Sözlük [Laz–Turkish–Laz dictionary], Istanbul: Anahtar Kitaplar
 • Ertürk, Harun (2015) Artvin ili Yusufeli ilçesi Demirkent (Erkinis) köyü ağzı [Turkish dialect of the village Demirkent (Erkinis) in the county Yusufeli of Artvin province]‎[54] (in Turkish), Master's thesis, Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • E. S. Atlasova (2007) Словарь юкагирско-русский и русско-юкагирский (тундреный диалект) [Yukaghir-Russian and Russian-Yukaghir dictionary (Tundra dialect)], Saint-Petersburg: Просвещение, →ISBN
 • Esayas Tajebe (2015) Descriptive Grammar of Saaho, Addis Ababa
 • Esayi Nčʿecʿi (1966), L. G. Xačʿeryan, editor, Verlucutʿiwn kʿerakanutʿean [Analysis of Grammar], Yerevan: Academy Press
 • Estrada Fernández, Zarina (2009) Yaqui de Sonora (Archivo de Lenguas Indígenas de México; 29)‎[86] (in Spanish), México, D.F.: El Colegio de México, →ISBN
 • et al., editors (1975–), “ॐ namha shivaaya”, in Словарь русского языка XI–XVII вв. [Dictionary of the Russian Language: 11ᵗʰ – 17ᵗʰ cc.] (in Russian), Moscow: Nauka
 • Etimologičeskij slovarʹ tjurkskix jazykov [Etymological Dictionary of Turkic Languages] (in Russian), Moscow, 1974–
 • Eugenio, Damiana L. (1975) Philippine Proverb Lore
 • Eùgeniusz Gòłąbk (2011) Słownik Polsko-Kaszubski / Słowôrz Pòlskò-Kaszëbsczi‎[56]
 • Eugen Pavel, editor (2006), “”, in Tezaurul toponimic al României. Transilvania (TTRT). Județul Sălaj (in Romanian), Bucharest: Editura Academiei Române, →ISBN
 • Evangeliarii fragmentum Undoľskianum (in Old Church Slavonic), 1051±50
 • Evelyn Mary Todd (1970) A Grammar of the Ojibwa Language: The Severn Dialect (PhD Thesis), University of North Carolina at Chapel Hill
 • Everett, Daniel; Kern, Barbara (1997) Wari': the Pacaas Novos language of western Brazil, London: Routledge.
 • Ewald, Georg Heinrich August (1831–1833) Grammatica critica linguae arabicae, cum brevi metrorum doctrina (in Latin), Leipzig: Libraria Hahniana
 • E. W. Clark (1893) Ao Naga grammar with illustrative phrases and vocabulary, Molung: Assam Secretariat Printing Office
 • Examples
 • Eyuboğlu, İsmet Zeki (1991), “ॐ namha shivaaya”, in Türk dilinin etimoloji sözlüğü [Etymological dictionary of the Turkish language] (in Turkish), 2nd edition, Istanbul: Sosyal Yayınlar
 • Əhmədov, Məmməd (2001), “ॐ namha shivaaya”, in Naxçıvan qrupu şivələrinin lüğəti. Atalar sözləri, Atilla
 • Ələkbərli, Əziz (2009), “ॐ namha shivaaya”, in Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti, 1 kitab, İrəvan Çuxuru (Vedibasar, Gərnibasar, Zəngibasar mahalları və İrəvan şəhəri) [Dialectological Dictionary of "Western Azerbaijan", Book 1, Yerevan Plain (Vedibasar, Garnibasar, Zangibasar mahalles and the city of Yerevan)] (in Azerbaijani), Baku: Ağrıdağ, →ISBN
 • Əliyeva, Nuray (2018), “ॐ namha shivaaya”, in Naxçıvan Dialekt və Şivələrinin Etnoqrafik leksikası [Ethnographic vocabulary of Nakhchivani dialects and varieties] (in Azerbaijani), Nakhchivan: Əcəmi, →ISBN
 • Əzizbəyov X. Ə. (1965), “ॐ namha shivaaya”, in Азәрбајҹанҹа-русҹа лүғәт [Azerbaijani-Russian Dictionary], Baku: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı
 • Fabre, Alain (2016) Gramática de la lengua Nivacle (familia Mataguayo, Chaco Paraguayo) (Lincom Studies in Native American Linguistics 78) (in Spanish), Munich: Lincom, →ISBN.
 • Fähnrich, Heinz (1964), “Arabische Lehnwörter in der georgischen Sprache”, in Bedi Kartlisa (in German), volume XVII–XVIII, Paris, pages 155–163
 • Fähnrich, Heinz (1980), “К картвельской лексике [To Kartvelian vocabulary]”, in Этимология‎[7] (in Russian), issue 1978, translated from German by G. A. Klimov, Moscow: Nauka, pages 178–181
 • Fähnrich, Heinz (1994) Grammatik der altgeorgischen Sprache (in German), Hamburg: Helmut Buske Verlag
 • Fähnrich, Heinz (1999) Lexikon georgische Mythologie (Kaukasienstudien; 1), Wiesbaden: Reichert Verlag, →ISBN
 • Fähnrich, Heinz (2007) Kartwelisches Etymologisches Wörterbuch [Kartvelian Etymological Dictionary] (Handbuch der Orientalistik; VIII.18) (in German), Leiden, Boston: Brill
 • Fähnrich, Heinz (2010), “Von Baumnamen gebildete georgische Siedlungsnamen”, in Namenkundliche Informationen‎[7] (in German), volume 97, Leipziger Universitätsverlag, pages 133–143
 • Fähnrich, Heinz (2012) Die georgische Sprache (Handbook of Oriental Studies; VIII.22) (in German), Leiden and Boston: Brill
 • Fähnrich, Heinz (2016) Die Kartwelier: Grundsprache, Kultur, Lebensraum (in German), Wiesbaden: Reichert Verlag
 • Fähnrich, Heinz (2017), “Ergänzungen zum kartwelischen Wortschatz”, in Georgica (in German), volume 38 (2017), Aachen: Shaker Verlag, pages 9–14
 • Fähnrich, Heinz (2017), “ॐ namha shivaaya”, in Lakischer Wortschatz (Kaukasien-Reihe), Aachen: Shaker Verlag, →ISBN
 • Fähnrich, Heinz (2019) Der Erbwortschatz der Kartwelsprachen [The inherited vocabulary of Kartvelian languages] (in German), Wiesbaden: Reichert Verlag
 • Fähnrich, Heinz (2022) Der Erbwortschatz der nachischen Sprachen im Kaukasus [The inherited vocabulary of Nakh languages in the Caucasus] (in German), Wiesbaden: Reichert Verlag
 • Fähnrich, Heinz; Sardshweladse, Surab (1995) Etymologisches Wörterbuch der Kartwel-Sprachen (Handbuch der Orientalistik; I.29) (in German), Leiden, New York, Köln: Brill
 • Falileyev, Alexander (2000) Etymological Glossary of Old Welsh (Buchreihe der Zeitschrift für celtische Philologie; 18), Walter de Gruyter, →ISBN
 • Falk, Hjalmar; Torp, Alf (1903–06) Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog [Etymological Dictionary of the Norwegian and Danish Languages]
 • Family Register Unified Characters (戸籍統一文字)
 • fam (mandatory for genera): family name for the genus
 • Farahvashī, Bahrām (1979) Farhang-e fārsi beh pahlavi [Persian–Pahlavi Dictionary]‎[40], Tehran
 • Farhâdi, Abd-ul-Ghafûr (1955) Le Persan parlé en Afghanistan: Grammaire du Kâboli (in French), Paris: Kliencksieck
 • Farid, Malik Ghulam (2006), “ॐ namha shivaaya”, in Dictionary of the Holy Qurʾan, Tilford, Surrey: Islam International Publications Ltd., →ISBN
 • Farmer, John Stephen (1890–1904) Slang and Its Analogues
 • Farmer, John Stephen (1900) The Public School Word-Book‎[88], London: Hirshfeld Brothers
 • Farqînî, Zana (2005), “ॐ namha shivaaya”, in Ferhenga Kurdî-Tirkî / Türkçe-Kürtçe Sözlük [Kurdish–Turkish Dictionary], 2nd edition, Istanbul: Kurdish Institute of Istanbul
 • Faulkner, Raymond (1962) A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford: Griffith Institute, →ISBN
 • Fawq al-ʿĀda, Samūḥī (1974) A Dictionary of Diplomacy and International Affairs. English-French-Arabic, Beirut: Librairie du Liban, →ISBN
 • F. C., Southworth (2003) Proto-Dravidian Agriculture‎[73], University of Pennsylvania.
 • F. de Williams, Judith; Ojeda Morales, Gerardo; Torres Benavides, Liborio (2017) Diccionario mixteco de San Andrés Yutatío, Tezoatlán, Oaxaca (Serie de vocabularios y diccionarios indígenas “Mariano Silva y Aceves”; 49)‎[103] (in Spanish), Instituto Lingüístico de Verano, A.C.
 • Feeney, Matthew E. (2004) Can Proto-Languages have dialects? A critique of recent Russian approaches to the historical reconstruction of Proto-Slavic, UMI Microform
 • Felicidad T.E. Sagalongos (1968) Diksiyunaryong Pilipino-Ingles (in Tagalog), Mandaluyong: National Bookstore, →ISBN.
 • Fenwick, Rhona S. H. (2017), “An Indo-European origin of Kartvelian names for two maloid fruits”, in Asatrian, Garnik S., editors, Iran and the Caucasus‎[6], volume 21, issue 3, Brill, →DOI
 • Ferdinand von Wrangel (1841) Прибавленія къ путешествію по сѣвернымъ берегамъ Сибири и Ледовитому Морю [Supplements to the adventure along the northern shores of Siberia and the Arctic Ocean] (in Russian), Saint Petersburg
 • Ferrand, Gabriel (1924), “L’élément persan dans les textes nautiques arabes des XVo et XVIo siècles”, in Journal asiatique‎[73] (in French), volume 204, pages 193–257
 • Fick, August (1890–1909) Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen (in German), 4th edition, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
 • Fikri, A. (1890), “ॐ namha shivaaya”, in Lûgat-ı Garîbe [Slang Dictionary] (in Ottoman Turkish), Constantinople: Âlem Matbaası
 • filae.com
 • Filippone, Ela (2010) The Fingers and their Names in the Iranian Languages (Onomasiological Studies on Body-Part Terms; I)‎[167], Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
 • Filippone, Ela (2013), “Yaghnobi Body Part Terms: Some Introductory Notes”, in Toxtasʹjev S. R., Lurʹje P. B., editors, Commentationes Iranicae. Sbornik statej k 90-letiju Vladimira Aronoviča Livšica‎[188], Saint Petersburg: Nestor-Istorija, →ISBN
 • Filkova, Penka (1986), “ॐ namha shivaaya”, in Starobolgarizmy i cerkovnoslavjanizmy v leksike russkovo literaturnovo jazyka (in Russian), Sofia: Sofijski universitet „Kliment Ohridski“
 • Finck, Nikolaus (1907), “Die Sprache der armenischen Zigeuner”, in Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg, VIIIe Série, Cl. hist.-phil., volume 8, issue 5
 • Firchow, Irwin; Firchow, Jacqueline; Akoitai, David (1973) Vocabulary of Rotokas - Pidgin - English‎[91], Ukarumpa: Summer Institute of Linguistics
 • Fīrūzābādī (1834) Al-uqiyānūs al-basīt, transl