ט־ק־ס

(טקס szócikkből átirányítva)

Héber szerkesztés

Gyök szerkesztés

טקס

ט-ק-ס Perfectum Participium Imperfectum Imperativus Infinitivus
Qal טָקַס(takás) טוֹקֵס(tokés) יִטְקֹס(yitkós) טְקֹס(tkos) לִטְקֹס(litkós)
Niph'al -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
Hiph'il -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-
Huph'al -אין- -אין- -אין- - -
Pi'el טִקֵּס(tikés) מְטַקֵּס(metakés) יְטַקֵּס(yetakés) טַקֵּס(takés) לְטַקֵּס(letakés)
Pu'al טֻקַּס(tukás) מְטֻקָּס(metukás) יְטֻקַּס(yetukás) - -
Hithpa'el -אין- -אין- -אין- -אין- -אין-