گوش دادن

Perzsa

Ige

گوش دادن (guš dâdan)

  1. hallgat