Stany Zjednoczone Ameryki

Lengyel

Földrajzi név

Stany Zjednoczone Ameryki

  1. Amerikai Egyesült Államok