с (s)

Kiejtés

 • IPA: [s]

Betű

с (s)

Kiejtés

Elöljárószó

с

I. (eszk eset)

 1. -val, -vel
 2. [jelzői értelmű]
 3. és, meg; -val, -vel
 4. [jókívánságokban] [поздравляю вас]
  делать (что) с целью, чтобы…delatʹ (što) s celʹju, štoby…azzal a céllal tesz (vmt) , hogy…
  книга с картинкамиkniga s kartinkamiképeskönyv
  мы с Вамиmy s Vamiön és én
  обедать с друзьямиobedatʹ s druzʹjamibarátaival ebédel
  обратиться с просьбой (к кому)obratitʹsja s prosʹboj (k komu)kéréssel fordul (vkhez)
  поделиться со мнойpodelitʹsja so mnojmegosztozik velem
  приходить с пустыми рукамиprixoditʹ s pustymi rukamiüres kézzel jön
  с каждым днёмs každym dnjómminden nap; napról napra
  с ним случилось несчастьеs nim slučilosʹ nesčastʹjeszerencsétlenség történt vele
  с Новым годом!s Novym godom!boldog újévet!
  с помощью (кого/чего)s pomoščʹju (kovo/čevo)(vknek/vmnek) a segítségével
  с праздником!s prazdnikom!kellemes ünnepeket!
  с удовольствиемs udovolʹstvijemörömmel, örömest, szívesen
  с условием, что…s uslovijem, što…azzal a feltétellel, hogy…
  с цветами в рукахs cvetami v rukaxvirággal a kezében
  у него плохо с сердцемu nevo ploxo s serdcembaj van a szívével
  хлеб с масломxleb s maslomvajas kenyér
  человек с талантомčelovek s talantomtehetséges ember
  что с тобой?što s toboj?mi van veled?

II. (birtokos eset)

 1. [kiindulópont kifejezésére] -ról/-ről, -ból/ből, -tól/-től
 2. [idő] -tól/-től, fogva/kezdve, óta
 3. [ok] -tól, -től; miatt; -ban, -ben
 4. (vm) módon; -val/-vel
  взять с боюvzjatʹ s bojuharccal elfoglal
  говорить с трибуныgovoritʹ s tribuny(szónoki) emelvényről beszél
  идти с работыidti s rabotymunkából jön
  копия с документаkopija s dokumenta(vmely) irat másolata
  перевод с английского на русскийperevod s anglijskovo na russkijfordítás angolról/angolból oroszra
  по рублю с человекаpo rublju s čelovekamindenkitől egy-egy rubel
  с ведома (кого-л.)s vedoma (kogo-l.)(vknek) a tudtával
  с видуs vidulátszatra, látszólag
  с головы до ногs golovy do nogtetőtől talpig
  с голодуs goloduaz éhségtől, az éhség miatt, éhségében
  с детстваs detstvagyermekkora óta
  с левой стороныs levoj storonybalról, bal oldalról
  с минуты на минутуs minuty na minutupercről percre
  с начала до концаs načala do koncaelejétől végéig
  с ноги на ногуs nogi na noguegyik lábáról a másikra
  с первой встречиs pervoj vstrečiaz első találkozás óta
  с птичьего полётаs ptičʹjevo poljótamadártávlatból
  с радостиs radostiaz örömtől; örömében
  с разрешения (кого-л.)s razrešenija (kogo-l.)(vknek) az engedélyével
  с сегодняшнего дняs sevodnjašnevo dnjaa mai naptól (kezdve)
  с трёх до пятиs trjóx do pjatiháromtól ötig
  с утра до вечераs utra do večerareggeltől estig
  сбросить с плеч мешокsbrositʹ s pleč mešokledobja a válláról a zsákot
  сорвать яблоко с веткиsorvatʹ jabloko s vetkialmát szakít az ágról
  устать с дорогиustatʹ s dorogielfárad az úttól
  шум с улицыšum s ulicyaz utcáról behallatszó/beszűrődő zaj

III. (tárgyeset)

 1. körülbelül, mintegy
  он ростом с отцаon rostom s otca(körülbelül) olyan magas, mint az apja
  прожить с месяц в деревнеprožitʹ s mesjac v derevnekörülbelül egy hónapig élt falun
  сгорать со стыдаsgoratʹ so stydaelsüllyed szégyenében

Lásd még