אזן

  1. (Függelék:Qal) אָזַן(azán)
  2. (Niph'al) נִאְזַן(nizán)
  3. (Hiph'il) הִאְזִין(hizín)
  4. (Hoph'al) הֻאְזַן(huzán)
  5. (Pi'el) אִזֵּן(izén)
  6. (Pu'al) אֻזַּן(uzán)
  7. (Hithpa'el) הִתְאַזֵּן(hit'azén)