د U+062F, د
ARABIC LETTER DAL
خ
[U+062E]
Arabic ذ
[U+0630]
U+FEA9, ﺩ
ARABIC LETTER DAL ISOLATED FORM

[U+FEA8]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEAA]
U+FEAA, ﺪ
ARABIC LETTER DAL FINAL FORM

[U+FEA9]
Arabic Presentation Forms-B
[U+FEAB]

Betű

د / ‍د (dāl)

izolált szóvégi szó közepén szó elején
د ـد ـدـ دـ
 1. Az arab ábécé nyolcadik betűje.
  előző: خ()
  következő: ذ().

(Arabic script letters) ا(ā), ب(b), ت(t), ث(), ج(j), ح(), خ(), د (d), ذ(), ر(r), ز(z), س(s), ش(š), ص(), ض(), ط(), ظ(), ع(ʕ), غ(), ف(f), ق(q), ك(k), ل(l), م(m), ن(n), ه(h), و(w), ي(y)

 • د - Google (ar-hu)
 • د - Яндекс (ar-hu)
 • د - DeepL (ar-hu)
 • د - Reverso (ar-en)
 • د - BARS (ar-ru)
 • د - almaany
 • د - Arabic Lexicon
 • د - PONS (ar-en)
 • د - Langenscheidt (ar-de)
 • د - Wikidata
 • د - Wikipédia (arab)

Betű

(Letters of the Persian Alphabet) ا‎, ب‎, پ‎, ت‎, ث‎, ج‎, چ‎, ح‎, خ‎, د, ذ‎, ر‎, ز‎, ژ‎, س‎, ش‎, ص‎, ض‎, ط‎, ظ‎, ع‎, غ‎, ف‎, ق‎, ک‎, گ‎, ل‎, م‎, ن‎, و‎, ه‎, ی

 • د - New Persian–English dictionary
 • د - Persidsko-russkij slovarʹ (fa-ru)
 • د - Google (fa-en)
 • د - Яндекс (fa-ru)
 • د - PONS (fa-de)
 • د - Langenscheidt (fa-de)
 • د - Wikidata
 • د - Wikipédia (perzsa)

د

Betű

 • د - Rekhta
 • د - Shakespear
 • د - Fallon
 • د - Qureshi
 • د - Platts
 • د - Google (ur-en)
 • د - Яндекс (ur-ru)
 • د - Wikidata
 • د - Wikipédia (urdu)