átfordít; megfordít; felfordul
to translate; to interpret
hagyományos (翻譯)
egyszerűsített (翻译)

Főnév

翻译 (pinjin: fānyì)

  1. fordító, tolmács

Ige

翻译 (pinjin: fānyì)

  1. fordít, tolmácsol
    翻译  ―  fānyì diàn mǎ  ―  megfejt, dekódol
    什么翻译什么语言 [MSC, trad. and simp.]
    bǎ shénme fānyì chéng shénme yǔyán [Pinyin]
    lefordít vmit vmire (más nyelvre)

Lásd még