Függelék:Szószedet

(Függelék:Glossary szócikkből átirányítva)

Nyelvészeti kifejezések gyűjteménye szerkesztés


Table of Contents: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A szerkesztés

a
.
abbreviation
rövidítés
ablative case
ablativus
ablaut
absolutive case
abstract noun
abstract verb
accusative case, acc.
tárgyeset
acronym
betűszó , mozaikszó
active voice
acute accent
AD
adjective
adverb
adverbial
adverbial clause
agent noun
AHD
ambitransitive verb
anglicisation, anglicization
animate
antepenultima
antonym
antonima
aorist
apheresis
aphesis
apocopic
rövidül
approximant
archaic
areal
article
aspect
igeaspektus, igeszemlélet
aspirated h
assimilation
attributive
augment
augmentative
auxiliary verb or auxiliary
segédige
avoidance
term

B szerkesztés

back-formation
back vowel
backronym
backslang
bahuvrihi
barytone
BC
BCE
blend
borrowing, borrowed
bowdleriz
ation

C szerkesztés

c., ca.
calque
tükörszó
case
nyelvtani eset
category, cat.
kategória
catenative verb
causative verb
műveltető ige
CE
cf.
circumlocutory
körülíró [fogalmazás]
CJK, CJKV
kínai, japán, korai, vietnami írásjelek
classifier
clause
mellékmondat; tagmondat
clipping
szólerövidítés; szórövidülés; szócsonkítás; lerövidített szó; csonkolt szó
clitic
klitikum; simulószó
cognate
rokon szó
coinage
újonnan alkotott szó, szóalkotás
collective
kollektív főnév
colloquial
bizalmas
common gender, c
közös nem
comparable
fokozható
comparative
középfok
compound
összetett
concrete noun
concrete verb
conditional mood
feltételes mód
conjugation
igeragozás
conjunction
kötőszó
connegative
consonant
mássalhangzó
consonantism
construct state
contamination
contraction
contranym
conversion
coordinate term
egyenrangú szó
coordinative compound
copula
kopula; kapcsolóige
corruption
countable, countable noun, count noun
counter

D szerkesztés

dated
dative case, dat.
részes eset
declension
főnévragozás, névszóragozás
defective
defective spelling
definite
degrees of comparison
denominal
dependent
dependent clause
deponent
derived terms
descriptive
compound :
determinate verb
determinative
compound :
determiner
deverbal
diachrony
diacritic
diaeresis
dialectal
diminutive
kicsinyítő
direct object
dissimilation
hasonulás
ditransitive verb
doublet
dual, dual number
dummy pronoun
dvandva

E szerkesztés

ed.
elative
elative case
elision
ellipsis
elongated
emphatic
enclisis
endonym
endocentric
compound :
enPR
epenthesis
epicene
eponym
eponymous
equative
ergative case
ergative verb
etymology
etymon
euphemism
eye dialect
excessive spelling
excrescent
exocentric compound
exonym
expletive

F szerkesztés

factitive
verb
false cognate
false friend
familiar
feminine, f
nőnemű
figurative
first person, 1st person
első személy
fl.
focus
folk etymology
formal
fossil word
fpl
frequentative
fricative
front vowel
future perfect
befejezett jövő idő
future tense
jövő idő

G szerkesztés

gemination
gender
genericized trademark
genitive case
birtokos eset
gerund
grave accent

H szerkesztés

habitual
hapax legomenon, hapax
haplology
hedge
historical
holonym
homograph
homophone
hot
word
hyperbole
hypercorrect
hyperforeign
hypernym
or hyperonym :
hyperthesis
hyphenation
hyponym

I szerkesztés

ideophone
idiom
idiomatic
imitative
imperfect
imperative mood
felszólító mód
imperfective
folyamatos aspektus
imperfective past
impersonal
személytelen
impersonal
verb : személytelen ige
inanimate
élettelen
indeclinable, undeclinable, invariable
or invariant : nem ragozható
indefinite
határozatlan
independent clause
indeterminate verb
indicative mood
indirect object
infix
infinitive
inflection
névszóragozás
informal
inherit
ed
initialism
mozaikszó
instrumental case, ins.
instrumentalis eset
intensifier
interjection
internationalism
intransitive verb
invariable
invariant
iotation
IPA
nemzetközi fonetikai ábécé
ʾiʿrāb
irregular
rendhagyó
iterative

J szerkesztés

jussive mood

K szerkesztés

karmadharaya
Katharevousa
Kulturwort

L szerkesztés

lemma
lemma
letter case
lexeme
lexéma
liaison
linking verb
literally
literary
litotes
loanblend
loanword
(also loan : or borrowing : )
locative case, loc.
locativus eset
locative-qualitative case
loosely

M szerkesztés

macron
masculine, m
hímnemű
mass noun
measure word
mediopassive
men
's speech :
meronym
metaphorical
metanalysis
metathesis
metonym
middle voice
minced oath
mixed
monolectic
monosyllable
mood
mpl, m. pl.
mute h

N szerkesztés

nasal infix
negative polarity item
negative verb
neologism
neologizmus
neuter, n
semlegesnem
nominal
nominative case
nominalization
or substantivization :
nonce word
nonfinite, non-finite
non-past tense
nonstandard
nonvirile
noun
főnév
noun class
noun clause
number, grammatical number
numeronym

O szerkesztés

object
oblique case, objective case
obsolete, obs.
elavult
OED
onomatopoeia
hangutánzó
optative mood
orthographic
borrowing :
outdated
oxytone

P szerkesztés

p.
palatalization
palindrome
palindrom
paradigm
paroxytone
part of speech, POS, PoS
szófaj
partial calque
participle
particle
partitive
partitivus
partitive case
passive voice
passzív
past tense
múltidő
past perfect
penultima
perfect
perfective
befejezett aspektus
periphrastic
person, grammatical person
nyelvtani személy
phoneme
fonéma
phrase
frázis, kifejezés
plosive
pluperfect
plural, plural number, pl., p.
többes számú
plurale tantum
(plural = pluralia tantum) : csak többes számú alak
plural
only :csak többes számú alak
phono-semantic compound
polylectic
portmanteau
positive
postpositive
preconsonantal
predicate
predicative
prefix
prescriptive
prevocalic
preposition
elöljárószó
prepositional case
present tense
jelen idő
preterite
(also spelled preterit : )
preterite-present verb
productive
progressive
pronominal verb
pronoun
névmás
proparoxytone
proper noun
proscribe
d
prothesis
proverb
közmondás

R szerkesztés

rare
reanalysis
rebracketing
reciprocal
reconstruction
reducible
reduplication
reflexive
visszaható
register
related terms
relational
relative
relative clause
respelling
retronym
rhetoric
rhetorical question
rhotacism, rhotacization
Romanization, Romanisation
romanizáció
root
gyök

S szerkesztés

s., sg.
SAMPA
Speech Assessment Methods Phonetic Alphabet (latin IPA)
script
second person, 2nd person
második személy
second-person-object form
semantic loan
semelfactive
semivowel
sentence
mondat
sentence adverb
set phrase
shortening
short form
sic :
simile
singular, singular number, sg., s
egyes szám
singulative, singulative number, SGV
szingulatív
Sino-Xenic
s.l.
slang
szleng
Slavic first palatalization
Slavic progressive palatalization
s.n.
snowclone
solemn
sound symbolism
spelling pronunciation
stem
szótő
stratum
strictly
strong pronoun
erős igeragozás
strong verb and strong conjugation
erős ige, igeragozás
subject
alany
subjunctive mood
kötő mód
subordinate clause
substantive
substratum
suffix
superlative
felsőfok
superseded
superstratum
supine
suppletion, suppletive
surface etymology
syllable
szótag
synchrony
syncope
syncretism
synonym

T szerkesztés

تَصْحِيف(taṣḥīf)
tatpurusa
tautology
tense
igeidő
thematicization
third person, 3rd person
harmadik személy
tmesis
tone
toponym
topicalized
form
tr., tran.
transferred sense, transf.
transgressive
transitive verb
tárgyas ige
translation hub
transliteration
latin betűs átirat
troponym
twice-borrowed

U szerkesztés

UK
unadapted
borrowing :
uncomparable, not comparable
uncountable, uncountable noun, mass noun
megszámlálhatatlan
undeclinable
nem ragozható
univerbation
usage notes

V szerkesztés

varia lectio, variant reading, variant
velar
veláris
verb
verbal noun
verlan
virile
vocative case
vocativus, megszólító eset
voice
voiced
zöngés
voiceless
zöngétlen
voicing
vowel
magánhangzó
vulgar
vulgáris, közönséges

W szerkesztés

Wanderwort
or wanderword :
weak pronoun
weak verb
gyenge ige
WMF
women
's speech :

X szerkesztés

X-SAMPA

Y szerkesztés

Z szerkesztés

zero-grade